Załącznik PIT-O

image_print

Na formularzu PIT/O wykazywane są odliczenia od dochodu (przychodu) oraz odliczenia od podatku. Formularz składają podatnicy rozliczający się na deklaracjach PIT‑28, PIT‑36, PIT-36L oraz PIT‑37.

Formularz PIT/O – zakładka 1

Po zaznaczeniu parametru Uzupełniam dane małżonka i wprowadzeniu numeru PESEL, automatycznie uzupełniana jest data urodzenia małżonka.

Wartości w pozycjach od 11 do 19, 25-31 oraz  44, 48 i 58 przenoszone są z kwot indywidualnych właściciela.

Jeśli opis rodzaju dodatkowych ulg od przychodu i podatku został wprowadzony w kwotach do deklaracji podatnika, zostanie on przeniesiony na załącznik automatycznie.

Obowiązują limity kwotowe dla pól:

  • poz. Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych ograniczana jest do wysokości 500 zł,
  • poz. Wydatki poniesione w ramach ulgi na zabytki ograniczana jest do wysokości 500 000 zł,
  • poz. Wydatki poniesione na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) ograniczana jest do wysokości 250 000 zł.

Razem odliczenia od dochodu – wartość przenoszona jest na poz.  98 deklaracji PIT‑28,

Razem odliczenia od podatku – wartość przenoszona jest na poz. 228  deklaracji PIT‑28..

Formularz PIT/O – zakładka 2

Pola w sekcji D muszą być uzupełnione ręcznie.

Formularz PIT/O – zakładka 3
Formularz PIT/O – zakładka 4

W sekcji E użytkownik ma możliwość uzupełnienia danych 8 dzieci oraz zaznaczenia opcji Ulga dla rodzin 4+. Nie ma natomiast możliwości zaznaczenia poz. 5 Liczba miesięcy, za które przysługuje odliczenie oraz poz. 7 Przysługujące odliczenie z tytułu ulgi na dzieci.

Formularz PIT/O – zakładka 5

Czy ten artykuł był pomocny?