Nowości i zmiany w wersji 2023.0.1

Płace i Kadry

Nowości

1. Aktualne wskaźniki. Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia Wskaźniki obowiązujące od 1.09.2022: – przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 6156,25 zł. – minimalna stawka uczniów I roku: 307,81 zł (5%) – minimalna stawka uczniów II roku: 369,38 zł (6%). – minimalna stawka uczniów III roku: 430,94 zł (7%) – młodociany – przyuczenie: 246,25 zł (4%) Wskaźniki obowiązujące od 1.10.2022: wskaźnik waloryzacji: 102,7%. Podstawa prawna: Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 r. (M.P. 2022 r., poz. 764 ) Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2022 r. (M.P. z 2022 r., poz. 816). 2. Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych po powrocie pracownika z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich oraz wychowawczych. Wprowadzono automatyczne ustalenie okresu zwolnienia z naliczania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez okres 36 miesięcy od powrotu pracownika z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych. Ustalenie okresów zwolnień jest oparte na podstawie odnotowanych okresów ‘od’ – ‘do’ nieobecności związanych z rodzicielstwem. Zwolnienie z powyższych składek przysługuje przez okres 36 miesięcy począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego do miesiąca włącznie, w którym następuje rozpoczęcie urlopu wychowawczego lub jego części. Poszczególne okresy zwolnienia przysługują aż do momentu wykorzystania limitu 36 miesięcy. Do okresu 36 miesięcy zliczają się również okresy powrotów z poszczególnych części urlopu wychowawczego. Zwolnienie z naliczania składek na FP/FGŚP dotyczy jedynie osób, które powróciły po urlopie udzielonym przez pracodawcę, a także tych zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Pracodawcy zatrudniającemu osoby na podstawie umów cywilnoprawnych nie przysługuje tego rodzaju zwolnienie. Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należy się odrębnie na każde dziecko pracownika. Urodzenie kolejnego dziecka wiąże się z uzyskaniem przez pracodawcę nowego okresu 36 miesięcy zwolnienia z opłacania wspomnianych składek. Okres zwolnienia z opłacania składek na pierwsze dziecko jest zawężany do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, kiedy pracownik nabywa prawo do zwolnienia na kolejne dziecko. W przypadku, gdy pracownik łączy urlop rodzicielski z pracą zwolnienie z opłacania składek przysługuje dopiero po zakończeniu urlopu związanego z rodzicielstwem. Zwolnienie z opłacania składek na FP/FGŚP związane jest z konkretnym dzieckiem, dlatego na formularzu nieobecności po wybraniu urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego/wychowawczego Użytkownik ma dostępne pole Dziecko, w którym należy wskazać dziecko, na które jest udzielony urlop. Dziecko należy wcześniej wprowadzić na listę członków rodziny pracownika. Po ustawieniu dziecka w nieobecności wprowadzonej dla pracownika-kobiety automatycznie zostanie zaznaczony parametr Zwolnienie z FP/FGŚP. Ze zwolnienia z FP/FGŚP w przypadku, gdy oboje rodziców korzystało z urlopów związanych z rodzicielstwem może korzystać tylko jeden pracodawca, dlatego w programie domyślnie ustawiane jest zwolnienie z tych składek dla pracownika-kobiety. W przypadku, gdy ze zwolnienia będzie korzystał pracownik-mężczyzna podczas wprowadzania urlopu związanego z rodzicielstwem należy zaznaczyć parametr Zwolnienie z FP/FGŚP. Podczas zapisu kalendarza (Nie)obecności automatycznie zostanie ustalony okres zwolnienia z FP/FGŚP i zapisany na formularzu wskazanego dziecka na nowej zakładce [4 Zwolnienie z FP/FGŚP]. Okres zwolnienia z FP/FGŚP ustalany jest zgodnie z opisanymi powyżej zasadami wynikającymi z przepisów. Okres zwolnienia może być modyfikowany przez Użytkownika. Na formularzu danych pracownika na zakładce [6 Inne informacje] w sekcji FP/FGŚP dodano parametr: Nie naliczać składek na FP/FGŚP po powrocie z urlopów macierzyńskich/wychowawczych z okresem od-do, w którym wyświetlana jest informacja o obowiązującym na dany dzień zwolnieniu z opłacania składek na FP/FGŚP z tytułu powrotu z urlopów związanych z rodzicielstwem pobrana z formularza dziecka z zakładki [4 Zwolnienie z FP/FGŚP]. Zmiana ustawienia parametru lub okresu z poziomu zakładki [6 Inne informacje] nie jest możliwa. Automatyczne ustalenie okresu zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dotyczy nowo dodawanych nieobecności pracownika. W przypadku nieobecności związanych z rodzicielstwem odnotowanych w poprzednich wersjach programu w celu ustalenia okresu zwolnienia należy wskazać w tych nieobecnościach dziecko. Podczas naliczania wypłat etatowych, których data wypłaty przypada w okresie, w trakcie którego przysługuje pracodawcy zwolnienie z opłacania składek na FP/FGŚP, ustawione na formularzu dziecka składki te nie zostaną naliczone. 3. Naliczanie wynagrodzenia powyżej/poniżej normy w oparciu o normę z k.p. art. 130.  Umożliwiono wyliczanie wynagrodzenia zasadniczego powyżej/poniżej normy liczonych jako oddzielne elementy wypłaty w oparciu o normę k.p. art. 130. W tym celu na formularzu kalendarza System /Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Kalendarze w sekcji ‘Wynagrodzenie za nadgodziny’ dodano parametr Wynagrodzenie zasad. powyżej/poniżej normy liczone zgodnie z normą k.p. art. 130. Parametr jest aktywny po zaznaczeniu opcji Ręczna edycja parametrów związanych z dopłatami do nadgodzin. Zaznaczenie parametru Wynagrodzenie zasad. powyżej/poniżej normy liczone zgodnie z normą k.p. art. 130 powoduje, że stawka wynagrodzenia zasad. powyżej/poniżej normy za jedną nadgodzinę/ niedogodzinę liczona jest w oparciu o normę czasu pracy wynikającą z art. 130 k.p. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, to przy wyliczeniu stosowana jest norma czasu pracy wynikająca z planu pracy pracownika. Powyższe ustawienia dotyczą tylko pracowników, którzy są rozliczani według danego kalendarza. 4. Wynagrodzenie powyżej normy z uwzględnieniem dodatkowych elementów. Umożliwiono naliczanie wynagrodzenia zasadniczego powyżej normy, które jest liczone jako oddzielny element wynagrodzenia (nie jako składnik wynagrodzenia zasadniczego), z uwzględnieniem dodatkowych elementów wynagrodzenia. Do tej pory element ten był wyliczany jedynie od wynagrodzenia zasadniczego. W celu oznaczenia dodatku, który ma być uwzględniany przy wyliczeniu wynagrodzenia powyżej normy w konfiguracji typu wypłaty na zakładce [3 Szczegółowe] został wprowadzony parametr Uwzględnij przy wynagrodzeniu zasad. powyżej normy.  Podczas naliczania elementu ‘wynagrodzenie zasad. powyżej normy’ do wyliczenia jego kwoty będzie sumowana stawka zaszeregowania pracownika oraz elementy wynagrodzenia, które mają zaznaczony parametr Uwzględnij przy wynagrodzeniu zasad. powyżej normy. Do wyliczeń przyjmowana jest pełna kwota dodatku bez pomniejszania o ewentualne nieobecności. Przy wyliczaniu uwzględniane są elementy, które zostały wypłacone za miesiąc zgodny z miesiącem, za który wyliczane jest wynagrodzenie zasad. powyżej normy. Dodatkowe elementy są wliczane zarówno, gdy pracownik ma stawkę miesięczną jak i godzinową. W związku z tym, że wynagrodzenie powyżej normy jest generowane nie tylko w przypadku wystąpienia nadgodzin, ale także np. w przypadku zmiany strefy czasu pracy, w której pracował pracownik w kalendarzu (Nie)obecności i wtedy za taką samą liczbę godzin jest generowane w wypłacie wynagrodzenie powyżej normy oraz wynagrodzenie poniżej normy, które się bilansują umożliwiono naliczanie wynagrodzenie poniżej normy (naliczanego jako oddzielny element wynagrodzenia w wypłacie) także z uwzględnieniem dodatkowych elementów wynagrodzenia. W tym celu na formularzu typu wypłaty dodano parametr Uwzględnij przy wynagrodzeniu zasad. poniżej normy. Po zaznaczeniu parametru wynagrodzenie poniżej normy jest wyliczane według takich samych zasad jak opisane powyżej wynagrodzenie powyżej normy. 5. Przenoszenie danych kadrowych między bazami. Umożliwiono przenoszenie pełnych danych kadrowo – płacowych między bazami Comarch ERP Optima. Nowy mechanizm daje możliwość dalszego naliczania wynagrodzeń po zaimportowaniu danych do nowej bazy uwzględniając przeniesione wypłaty. W menu Płace i Kadry/ Kadry dodano przycisk Przenoszenie danych z opcjami ‘Eksport’ i ‘Import’. Funkcja eksportu działa dla zaznaczonych pracowników. Przenoszone są dane pracowników etatowych, zleceniobiorców, osób bez zatrudnienia. Na oknie eksportu dostępne są dwie opcje:
 • Dane kadrowe
 • Dane kadrowe wraz z danymi płacowymi (zaznaczona domyślnie).
  W przypadku zaznaczenia opcji ‘Dane kadrowe’ eksportowane są dane kadrowe zaznaczonych pracowników z zapisami historycznymi, historią zatrudnienia oraz wykształcenia, limitami nieobecności, członkami rodziny, schorzeniami oraz uprawnieniami. Eksportowane są również dane słownikowe (urzędy, banki, stanowiska, funkcje, przyczyny zwolnienia, rodzaje stażu pracy, okresy niewliczane do stażu pracy) oraz definicje dokumentów, harmonogramy – wzory spłaty pożyczki, opisy dni wolnych, kalendarze, typy wypłat, grupy potrąceń, definicje limitów nieobecności, urzędy skarbowe, komornicy.
Uwaga
Import do bazy docelowej pliku zawierającego tylko dane kadrowe skutkuje brakiem możliwości późniejszego importu danych płacowych i powiązania ich z danymi kadrowymi.
Zaznaczenie opcji 'Dane kadrowe wraz z danymi płacowymi’ oprócz ww. danych kadrowych umożliwia przeniesienie: wypłat, umów cywilnoprawnych, dodatków pracowników, nieobecności, czasu oraz planu pracy, diet kierowcy międzynarodowego, pożyczek PKZP. Wyeksportowane dane zapisywane są w pliku w formacie XML. W celu zaimportowania danych w bazie docelowej należy wybrać opcję ‘Import’. Na oknie importu należy wskazać ścieżkę do pliku xml, który będzie importowany. Przed importem danych zalecane jest utworzenie kopii bezpieczeństwa. Szczególnie istotne jest to, w przypadku importu do bazy zawierającej już dane. W celu identyfikacji importowanych rekordów w bazie danych w tabelach dotyczących importowanych danych dodano kolumnę ImportRowID, w której zapisywany jest indywidualny kod, za pomocą którego identyfikowany jest dany rekord. Na co zwrócić uwagę przy imporcie danych:
 • Przy imporcie pracowników sprawdzana jest wartość w polu ImportRowID. W przypadku znalezienia w bazie danych pracownika o takim samym numerze ImportRowID dane pracownika nie zostaną zaimportowane.
 • Po zaimportowaniu pracowników do nowej bazy jako ich akronim ustawia się oznaczenie IMP1,IMP2.
 • Podczas eksportu\importu nie są przenoszone dane o wydziałach/ projektach/ lokalizacjach pracowników. Po zaimportowaniu danych pracownik zostaje przypisany do głównego wydziału i centrum podległościowego – domyślnie jest to ‘Firma’.
 • Po zaimportowaniu schematu płatności pracownika w polu odbiorca zawsze ustawia się sam pracownik, nie są przenoszeni inni odbiorcy.
 • Do wszystkich zaimportowanych typów wypłat dodawany jest przedrostek IMP.
 • Podczas importu umów pracowników zaczytywane są wszystkie umowy pracownika wraz z zestawieniami czasu pracy. Nie są przenoszone numery umów, w trakcie importu ustawiany jest symbol UM1, UM2, UM3
 • Podczas importu list płac z bazy źródłowej dotychczasowe symbole zastępowane są symbolami E1 dla wypłaty etatowej, U1 dla wypłaty umowy, I1- dla wypłaty typu inna, Z1 – dla wypłat typu zaliczka oraz zaliczka brutto, P1 – dla pożyczki, EK1 dla listy korygującej.
 • Listy płac, które były zaksięgowane w bazie źródłowej po imporcie będą miały status ‘zamknięta’.
 • Po zaimportowaniu typów wypłat należy na nowo ustawić powiązanie w przypadku umów oraz elementów będących przychodami PPK, a także między składnikami związanymi ze sobą oraz typami wypłat odwołującymi się do wskaźników. W przypadku typów wypłat zdefiniowanych algorytmem 12 oraz 11 należy zweryfikować poprawność definicji i ustawić powiązanie ze wzorcami płacowymi, jeśli były używane w definicji.
  6. Deklaracja PIT-8AR w wersji 12. Dodano nowy wzór deklaracji PIT-8AR obowiązujący dla przychodów uzyskanych w 2022 roku. Po wybraniu Deklaracja roczna PIT-8AR (wersja 12) w menu przy przycisku  z poziomu ‘Lista podatku na PIT-8AR’ pojawia się okno, na którym należy podać rok, za który ma być utworzona deklaracja oraz określić cel złożenia zeznania. Po naciśnięciu ikony deklaracja PIT-8AR otwiera się w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Jeżeli na deklaracji nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól to podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu. Wydruki deklaracji PIT -8AR są dostępne z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem . Podgląd wydruku deklaracji dostępny jest z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem . Wysyłka deklaracji do systemu e-Deklaracje, odbiór UPO i wydruk UPO są dostępne z poziomu okna ‘Lista podatku na PIT-8AR’. Podczas wysyłki deklaracji jest ona automatycznie zamykana, dlatego nie ma konieczności jej blokowania. Jeśli Użytkownik chce nadal oznaczać deklaracje jako Zamknięte można to wykonać z poziomu okna ‘Lista podatku na PIT-8AR’ za pomocą opcji ‘Zablokuj deklarację’ dostępnej w menu pod prawym przyciskiem myszy. Szczegółowa informacja o statusie deklaracji jest możliwa do podejrzenia z poziomu ‘Lista podatku na PIT-8AR’ po wybraniu opcji ‘Podgląd UPO’ dostępnej w menu przy przycisku . 7. Deklaracja PIT-11:
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-11 (29) obowiązujący dla przychodów uzyskanych w 2022 roku oraz umożliwiono jego wysyłkę do systemu e-Deklaracje.
 • Na formularzu deklaracji PIT-11 w wersji 29 w sekcji ‘Informacja o kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku…’ umożliwiono ustawienie informacji o braku kosztów uzyskania przychodu.
 • Umożliwiono wydruk deklaracji z poziomu formularza deklaracji, ale także seryjnie z poziomu listy pracowników w kadrach oraz z poziomu okna Deklaracje PIT pracowników. Deklarację można wysłać mailowo do pracowników, udostępnić w Comarch HRM oraz w Pulpicie Menadżera. Wydruk seryjny, udostępnienie w Comarch HRM, Pulpicie Menadżera oraz wysyłka mailowo została wprowadzona także dla deklaracji PIT-11 utworzonych w wersji 28.
  8. Składka członkowska na rzecz związków zawodowych. Umożliwiono wykazanie na PIT-11 składek członkowskich na rzecz związków zawodowych pobranych przez płatnika. Na formularzu typu wypłaty, dostępnym z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat na zakładce [3 Szczegółowe]został dodany parametr Składka członkowska na rzecz związków zawodowych. Elementy, w których ustawiono nowy parametr na deklaracji PIT-11 w wersji 29 będą wykazane w polu 123 Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych pobrane przez płatnika, podlegające odliczeniu od dochodu, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy. Składki będą wykazywane w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 500 zł. 9. Urlop bezpłatny (111)/służba wojskowa. Dodano nową nieobecność ‘Urlop bezpłatny (111)/służba wojskowa’ służącą do odnotowania urlopu bezpłatnego na okres służby wykonywanej przez pracownika powołanego do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie (art. 305 ust. 1 ustawy o obronie ojczyzny). Nieobecność pomniejsza wynagrodzenie oraz czas pracy pracownika, nie pomniejsza limitu urlopu wypoczynkowego, a w raporcie ZUS RSA jest wykazywana z kodem 111. Okres urlopu bezpłatnego związanego ze służbą wojskową jest wykazywany w świadectwie pracy w punkcie 6 podpunkt 2 dot. urlopu bezpłatnego oraz w punkcie 6 podpunkt 10 dot. służby wojskowej. 10. Słownik kodów tytułów ubezpieczenia. Zaktualizowano słownik kodów tytułów ubezpieczenia i kodów podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego. Zmieniono opis dla kodu tytułu ubezpieczenia 2250 oraz kodów rozwiązania stosunku pracy 427 i 428. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny I Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2022 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. 2022, poz. 1598). 11. Szyfrowanie wydruków pracowników. Umożliwiono szyfrowanie wydruków pracowników/ właścicieli za pomocą własnego lub losowego hasła. Do tej pory wydruki mogły być szyfrowane jedynie hasłem w postaci numeru PESEL lub daty urodzenia. W związku z nową funkcjonalnością w formularzu operatora Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy, w sekcji odnoszącej się do parametrów wspólnych, dodano nowy parametr Prawo do generowania i podglądu haseł dla plików PDF. Operator z zaznaczonym parametrem ma możliwość generowania haseł pojedynczo/seryjnie dla pracowników/właścicieli. Domyślnie parametr jest niezaznaczony. Na formularzu danych kadrowych na zakładce [1 Ogólne] została dodana sekcja ‘Hasło do wydruków’, w której jest możliwość ustawienia hasła dla wydruków pracownika generowanych z poziomu programu. Po naciśnięciu przycisku Generuj, generowane jest losowe hasło składające się z minimum 8 znaków: dużych, małych liter oraz znaku specjalnego.  Operator ma również możliwość wpisania własnego hasła. Utworzone hasło zostanie zaszyfrowane i zapisane w bazie. W przypadku pracowników wieloetatowych w etacie dodatkowym zostanie ustawione takie samo hasło jak w etacie głównym. Po wygenerowaniu hasła z poziomu formularza pracownika jest możliwość wysyłki SMS z hasłem na numer telefonu SMS pracownika. Funkcjonalność związana z wysyłaniem SMS-ów nie wymaga modułu CRM. Dodatkowo w programie umożliwiono automatyczne nadanie hasła dla nowo zatrudnionego pracownika. W konfiguracji firmy w gałęzi ‘Płace/Parametry’ dodano parametr Automatyczne generowanie haseł plików PDF nowo zatrudnionym pracownikom. Działanie parametru:
 • Zaznaczony –   podczas dodawania formularza danych kadrowych nowo zatrudnionego pracownika automatycznie jest generowane hasło. W sytuacji, w której zalogowany operator, nie posiada uprawnienia do tworzenia haseł dla plików PDF, a jednocześnie zaznaczony jest parametr w tle zostanie utworzone hasło dla pracownika i zapisane w bazie. Sekcja Hasło plików PDF będzie wyświetlane w trybie do odczytu, jedynie operator z nadanym uprawnieniem, po zalogowaniu może wydrukować oraz wysłać hasło SMS-em,
 • nie zaznaczony (domyślne ustawienie) – hasło nie jest generowane automatycznie po wprowadzeniu pracownika.
  Istnieje także możliwość wygenerowania haseł oraz ich wysyłki seryjnie. W tym celu z poziomu Płace i kadry/  Kadry lub po przejściu z poziomu Ogólne/ Inne/ Właściciele, na pasku pod przyciskiem Inne zostały dodane  trzy dodatkowe opcje (widoczne jedynie dla operatora z nadanym uprawnieniem do generowania haseł):
 • Generowanie hasła dla plików PDF
 • Wyślij hasło – SMS
 • Eksport hasła do pliku MS Excel
Zaznaczenie pracowników i wybranie opcji 'Generowanie hasła dla plików PDF’ powoduje utworzenie i zapisanie haseł na formularzu pracownika. W sytuacji braku zaznaczenia w konfiguracji parametru ’Automatyczne generowanie haseł plików PDF nowo zatrudnionym pracownikom’ po wygenerowaniu seryjnie haseł dla plików PDF dodatkowo wyświetlany jest komunikat ‘Istnieje możliwość automatycznego generowania haseł dla plików PDF przy zapisie formularza nowego pracownika. Czy chcesz, aby dla nowo zatrudnionych pracowników hasła były generowane automatycznie? Przy wyborze ‘TAK’ – w konfiguracji firmy zostanie automatycznie zaznaczony parametr ’Automatyczne generowanie haseł plików PDF nowo zatrudnionym pracownikom’. Zaznaczenie opcji ‘Wyślij hasło – SMS’ powoduje wysyłkę haseł do zaznaczonych pracowników na numer telefonu podany jako Telefon SMS w kartotece pracownika. Opcja ‘Eksport hasła do plików MS Excel’ powoduje utworzenie pliku w MS Excel z hasłami dla zaznaczonych pracowników. Podczas generowania wydruku z hasłem program sprawdza czy pracownik, dla którego wysyłany jest wydruk, posiada uzupełnione pole hasło na formularzu pracownika/właściciela. Jeżeli tak, to pracownik będzie mógł otworzyć plik PDF tylko po podaniu tego hasła. Jeśli hasło nie będzie uzupełnione to hasłem dla wydruku będzie PESEL lub data urodzenia pracownika.

Zmiany

1. Pomniejszanie wynagrodzenia. Wprowadzono zmianę w sposobie pomniejszania wynagrodzenia zasadniczego określonego w stawce miesięcznej oraz dodatków, w przypadku, gdy pracownik przez cały okres, za który naliczane jest dane wynagrodzenie miał wprowadzoną nieobecność pomniejszającą czas pracy. Zgodnie z art. 80 kodeksu pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas przepracowany, dlatego w przypadku, gdy pracownik przez wszystkie dni robocze w miesiącu ma wprowadzoną nieobecność wynagrodzenie zasadnicze miesięczne zostanie policzone w kwocie 0,00 zł. Do tej pory w przypadku w przypadku wystąpienia zwolnienia chorobowego wynagrodzenie zasadnicze było pomniejszane o 1/30 za każdy dzień zwolnienia i tym samym w przypadku, gdy nieobecności były wprowadzone jedynie w dni robocze pracownik otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze za dni wolne. 2. Podstawa zasiłku chorobowego. Wprowadzono zmiany w wyliczaniu podstawy zasiłku chorobowego dla pracowników przekraczających limit podstawy składek emerytalno-rentowych. Podczas ustalania podstawy pomniejszane o średni wskaźnik potrąconych składek będą jedynie te elementy wynagrodzenia, które zostały wypłacone w miesiącu, w którym faktycznie doszło do przekroczenia limitu podstawy składek emerytalno-rentowych. Wynagrodzenie uwzględniane w podstawie zasiłku wypłacone w innych miesiącach przy wliczaniu będzie pomniejszone o faktycznie potrącone od niego składki. 3. Właściciel – generowanie pomniejszenia za okres nieobecności – wyrok SN.Zmieniono sposób wyliczania dochodu deklarowanego stanowiącego podstawę składek społecznych dla osób prowadzących działalność gospodarczą którzy zadeklarowali opłacanie składek od podstawy wyższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w przypadku wystąpienia nieobecności oraz rozpoczęcia/zakończenia działalności w trakcie miesiąca. rozliczania nieobecności właściciela. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2019 r., sygn. akt III UZP 1/19, proporcjonalnemu zmniejszeniu ulega kwota najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez względu na jej wysokość zadeklarowaną przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność/osobę współpracującą. Dlatego też, jeśli zostanie zadeklarowana wyższa podstawa wymiaru składek od najniższej i właściciel/osoba współpracująca podlega ubezpieczeniom społecznym tylko przez część miesiąca lub ma nieobecność np. zwolnienie chorobowe można skorygować tylko tę część podstawy, która odpowiada wysokości najniższej obowiązującej go podstawy, czyli 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Aby obliczyć obniżoną podstawę należy:
 1. podzielić kwotę najniższej podstawy miesięcznej przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca,
 2. pomnożyć wynik przez liczbę dni, gdy właściciel był ubezpieczony,
 3. dodać różnicę między zadeklarowaną podstawą, a najniższą podstawą przed pomniejszeniem.
Nowy sposób naliczania kwoty dochodu deklarowanego stanowiącego podstawę składek społecznych jest oparty na parametrze Pomniejszenie podstawy składek społecznych właściciela liczone od kwoty najniższej podstawy, gdy zadeklar. dochód wyższy, który został dodany w System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry. Po jego zaznaczeniu w przypadku rozpoczęcia/zakończenia działalności w trakcie miesiąca lub wystąpienia nieobecności pomniejszeniu ulegnie tylko ta część zadeklarowanej kwoty, która odpowiada wysokości najniższej obowiązującej go podstawy, czyli 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a nie cała zadeklarowana kwota jak do tej pory.   4. Wypłata właściciela:
 • Zmieniono sposób wyliczania podstawy składki chorobowej w przypadku, gdy właściciel/osoba współpracująca przystąpiła/zrezygnowała do/z ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca. W przypadku, gdy właściciel/osoba współpracująca jest zgłoszona już do ubezpieczenia emerytalno-rentowego, a w trakcie miesiąca dodatkowo przystępuje do ubezpieczenia chorobowego lub w trakcie miesiąca rezygnuje z ubezpieczenia chorobowego (a pozostaje nadal w ubezpieczeniu emerytalno-rentowym) podstawa składki chorobowej będzie wyliczana w takiej samej kwocie jak podstawa składki emerytalnej, gdyż zgodnie z ustawia o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 20) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe powinna stanowić podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe.
 • Zmieniono sposób rozliczania nieobecności właściciela/osoby współpracującej. Nieobecności ‘Wł.zwolnienie chorobowe’ oraz ‘Wł.zwolnienie chorobowe/wypadek’ będą rozliczane w wypłacie właściciela i osoby współpracującej jedynie, gdy te osoby są zgłoszone odpowiednio do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego. Dane dotyczące ubezpieczenia są sprawdzane w zapisie historycznym właściciela/osoby współpracującej aktualnym na datę zakończenia nieobecności. Wcześniej program nie weryfikował informacji o ubezpieczeniu i nieobecności zawsze były rozliczane w wypłatach.
  5. Zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3. Dostosowano ‘Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3’ do wzoru opublikowanego w dniu 29.07.2022r. na stronach ZUS. 6. Okno Wypłaty pracowników. Na liście wypłat pracowników została dodana domyślnie widoczna kolumna Status. W kolumnie wyświetlana jest informacja o następujących statusach wypłat: brak, naliczona, zamknięta, zaksięgowana, anulowana, prac. archiwalny. 7. Podatki. Podczas naliczania wypłat dla osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych ponownie będzie uwzględniany parametr Podatek dla zleceniobiorców zaokrąglany łącznie dla wypłat z tą samą pozycją PIT. 8. Zestawienie wypłat właściciela. Na formularzu zestawienia wypłat właściciela dostępnego z poziomu Listy wszystkich wypłat dodano zakładkę [Ubezpieczenie zdrow.], aby Użytkownicy mogli weryfikować podstawę naliczenia składki zdrowotnej i i usunięto zakładkę [Podatki] . 9. Parametry. Zmieniono domyślne ustawienie parametrów dotyczących naliczania wynagrodzenia dostępnych w(Konfiguracja / Firma / Płace / Parametry. Od wersji 2023.0.1 w nowych bazach domyślnie zaznaczone są parametry:
 • Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy liczone jako oddzielny element oraz Oddzielenie wypłacone powyżej normy wliczane do podstawy urlopu/ekwiwalentu i Oddzielenie wypłacone poniżej normy wliczane do podstawy urlopu/ekwiwalentu,
 • Rozlicz dodatki/potracenia w wypłacie umów cywilnoprawnych,
 • Rozlicz zasiłki ZUS i spłaty pożyczek w wypłacie umów cywilnoprawnych,
 • Podatek dla zleceniobiorców zaokrąglony łącznie dla wypłat z ta samą pozycja PIT,
 • Licz wyrównanie wyn. zasad. za pracę wg stawki zaszeregowania,
 • Bilansowanie powyżej/poniżej normy (w obrębie strefy czasu pracy).
10. Formularz danych członka rodziny. Zmieniono sposób wyświetlania się domyślnie nazwiska członka rodziny. Na formularzu danych członka rodziny podpowiada się nazwisko z bieżącego zapisu historycznego, a nie tak jak do tej pory nazwisko wprowadzone w pierwszym zapisie historycznym. 11. Lista świąt. Dodano na listę świąt ruchome święta na lata 2023 -2024. Do listy świąt ruchomych dodano Zielone Świątki. 12. Informacje bieżące. Zmieniono nazwę analizy z ‘Pracownicy na zwolnieniu chorob. powyżej 30 dni’ na ‘Pracownicy po zwolnieniu chorob. powyżej 30 dni’.

Poprawiono

1. Wypłaty pracownika:
 • W przypadku gdy pracownik korzystał z 50% kosztów uzyskania przychodu i na formularzu danych kadrowych miał ustawione niestandardowe progi podatkowe to w wypłacie była wyliczana niepoprawna składka zdrowotna. Działanie poprawiono.
 • W przypadku umów niestandardowych, w których ustawiono jako sposób naliczania podatku procent i wskazano naliczane 12% podatku, w wypłacie była wyliczana niepoprawna składka zdrowotna, ponieważ przy wyliczeniu hipotetycznej zaliczki podatku jaka byłaby ustalona od wynagrodzenia pracownika, gdyby stosować zasady podatkowe obowiązujące na 31.12.2021 uwzględniana była stawka podatku 12% zamiast stawki obowiązującej w 2021 r. – 17 %. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono naliczanie zaliczki podatku do urzędu skarbowego w wypłatach przy zaznaczonym parametrze Korekta podatku i ubezpieczeń. W poprzednich wersjach zaliczka podatku nie przeliczała się po wyzerowaniu kosztów uzyskania przychodu i ulgi podatkowej.
 • Podczas wyliczania wypłaty umowy cywilnoprawnej dla osoby, która złożyła wniosek o niepobieranie zaliczki podatku, ponieważ jej dochód nie przekroczy 30 000 zł do limitu dochodu nadmiarowo były uwzględniane elementy nieopodatkowane. Działanie poprawiono.
 • W wypłacie umowy cywilnoprawnej był naliczany za wysoki podatek w przypadku, gdy w tym miesiącu pracownik miał naliczoną wypłatę etatową, w której było przekroczenie progu podatkowego i w konfiguracji był zaznaczony parametr ‘Podatek dla zleceniobiorców zaokrąglony łącznie dla wypłat z ta samą pozycja PIT’. Działanie poprawiono.
 • Podczas naliczania w wypłacie dodatkowych elementów wynagrodzenia pomniejszanych za okres nieobecności dodano ograniczenie, aby kwota pomniejszeń nie przekraczała kwoty dodatku. W przypadku niektórych kwot dodatek po pomniejszeniu naliczał się w kwocie ujemnej. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono naliczanie kwoty pomniejszania wynagrodzenia w przypadku, gdy pracownik miał odnotowaną aktualizację danych kadrowych w trakcie miesiąca, która powoduje podział wynagrodzenia zasadniczego w wypłacie i miał wprowadzoną nieobecność na wszystkie dni w obrębie danego zapisu historycznego. W niektórych sytuacjach pomniejszenie liczyło się za wysokie lub za niskie co powodowało niepoprawną kwotę wynagrodzenia zasadniczego.
  2. Wypłaty pracownika – pakiet mobilności:
 • W przypadku gdy pracownik korzystający ze zwolnienia PIT dla młodych miał naliczone dwie wypłaty w miesiącu deklaracji to w drugiej z nich nie było uwzględniane pomniejszenie podatku o 30% diet i naliczała się zaniżona składka zdrowotna. Działanie poprawiono.
 • Jeżeli w tym samym miesiącu deklaracji naliczono pracownikowi wypłatę świadczenia z ZFŚS oraz wypłatę etatową, w której powinien zostać rozliczony pakiet mobilności to w wypłacie etatowej program nie pomniejszał podstawy składek o wartość wirtualnych diet. Działanie poprawiono
 • Gdy w wypłacie była rozliczana nieobecność z poprzedniego miesiąca to przy wyliczeniu podstawy składek społecznych w niektórych przypadkach niepoprawnie odliczały się diety. Działanie poprawiono.
  3. Wypłata właściciela:
 • W przypadku gdy właściciel w trakcie miesiąca miał zmieniany kod ubezpieczenia, w wypłacie naliczała się podwójna podstawa składki zdrowotnej. Działanie poprawiono.
 • Jeżeli właściciel w bieżącym roku zmienił formę opodatkowania z podatku liniowego na ryczałt i miał ustawione opłacanie składki zdrowotnej na podstawie przychodu za poprzedni rok, do wyliczenia zdrowotnej była uwzględniana kwota przychodu za zeszły rok z deklaracji rocznej PIT-36L, ale bez pomniejszenia o zapłacone składki ZUS z kwot właściciela. Działanie poprawiono.
  4. Podstawa chorobowego. W przypadku, gdy pracownik łączący pracę z urlopem rodzicielskim miał odnotowane zwolnienie chorobowe w okresie nieprzekraczającym trzech miesięcy od poprzedniej nieobecności, podstawa zasiłku dla tej nieobecności była przepisywana z poprzedniej nieobecności, a powinna być ustalona na nowo. Od stycznia 2022 podstawa zasiłku powinna być ustalana na nowo, jeśli między okresami pobierania zasiłków jest przerwa wynoszącą miesiąc kalendarzowy. Działanie poprawiono. 5. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W przypadku, gdy w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr ‘Średnia do urlopu według daty wypłaty’ i pracownik miał odnotowaną aktualizację danych kadrowych w jednym z miesięcy wliczanych do podstawy ekwiwalentu, przy wyliczeniu średniej z elementów zmiennych przyjmowana była niepoprawna ilość miesięcy. Działanie poprawiono. 6. Zajęcie komornicze. Podczas naliczania zajęcia wynagrodzenia w wypłacie korygującej nadmiarowo było uwzględniane wynagrodzenie z wypłaty anulowanej, przez co kwota zajęcia była zawyżona. Działanie poprawiono 7. Deklaracje PIT:
 • Przywrócono możliwość wysyłki korekt deklaracji PIT- 4R (12), IFT -1R(16) za 2021r. do systemu e-Deklaracje.
 • Po wysyłce PIT-11(28) do systemu e-Deklaracje i odebraniu UPO na wydruku PIT-11 w poz. 2 nie był wykazywany nr dokumentu. Działanie poprawiono.
 • W przypadku seryjnego tworzenia deklaracji PIT-11 dla pracowników, którzy mieli uzupełnioną tylko cześć F – nadmiarowo było uzupełniane pole ‘osoba odpowiedzialna za obliczenie’. Działanie poprawiono.
8. Zaliczka na PIT-8AR. Na zaliczce na PIT-8AR zmieniono sposób ustalania procentu w kolumnie ’stawka podatku %’. Procent jest wykazywany zgodnie z procentem podatku jaki jest ustawiony w danym typie wypłaty, który jest wykazywany w danej pozycji. Wcześniej zawsze był wykazywany procent podatku dla umów wprowadzony w konfiguracji programu z poziomu Konfiguracja programu/ Płace/ Stałe podatkowe przez co dla niektórych pozycji, procent nie odpowiadał faktycznie pobranej zaliczce. 9. Aktualizacja progów podatkowych pracownika. Aktualizacja związana ze zmianą progów podatkowych pracownika wprowadzona po pojawieniu się przypomnienia o konieczności wprowadzenia zmian poprzez zapis historyczny powodowała zapisanie tych zmian również w poprzednim zapisie historycznym pracownika. Działanie poprawiono. 10. Formularz właściciela. Przy wyłączonym module Płace i Kadry na formularzu danych właściciela był dostępny parametr Nie stosować przedłużenia poboru zaliczki podatku. Działanie poprawiono. 11. Limitu urlopu wypoczynkowego (młodocianego). Nieobecność ‘urlop bezpłatny (111)/wniosek pracownika wprowadzona u pracownika młodocianego powodowała niepoprawne naliczenie limitu urlopu wypoczynkowego (młodocianego).  Działanie poprawiono. 12. Staż pracy. W przypadku gdy w historii zatrudnienia był odnotowany okres niewliczany do stażu pokrywający się w całości z okresem historii zatrudnienia, program wyliczając dodatek stażowy liczony algorytmem 3 lub 12 niepotrzebnie uwzględniał ten okres do stażu. Działanie poprawiono. 13. Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3:
 • Dostosowano schemat zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3 do wymogów PUE ZUS.
 • Poprawiono wykazywanie danych płatnika. Na zaświadczeniu uwzględniane będą pełne dane płatnika, czyli NIP, REGON, PESEL, nazwa, imię i nazwisko, data urodzenia oraz rodzaj i numer dokumentu identyfikacyjnego.
 • W niektórych przypadkach na zaświadczeniu był wykazany niepoprawny numer rachunku bankowego pracownika. Działanie poprawiono.
 • Poprawiano automatyczne ustalanie okresu, z którego mają być wykazane składniki wynagrodzenia wykorzystywane do wyliczenia podstawy zasiłku w przypadku, gdy w poprzednich miesiącach pracownik także miał zwolnienie chorobowe. Działanie poprawiono.
  14. Wydruk GUS Z-06. W sprawozdaniu GUS Z-06 dział 4. Pracujący – stan w dniu 31 XII w wierszu 01 ‘Pracujący ogółem’ nadmiarowo były uwzględniane osoby korzystające z urlopów bezpłatnych i wychowawczych w wymiarze powyżej 3 miesięcy oraz osoby przebywające na świadczeniach rehabilitacyjnych. Działanie poprawiono. 15. Wydruk Świadectwo pracy za okres. Poprawiono wykazywanie danych dotyczących zmian wymiaru etatu oraz zajmowanych stanowisk we wskazanym okresie zatrudnienia pracownika.

Księgowość

Nowości

1. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8E(2) wraz z załącznikiem CIT/EZ(2). Wprowadzono formularz Deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek wraz z jej wydrukiem oraz wysyłką do systemu e‑Deklaracje. Deklaracja jest możliwa do złożenia za okres obrachunkowy rozpoczynający się po 31.12.2021 roku. Do sporządzenia deklaracji CIT-8E konieczne jest pobranie modułu Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus. Zmiana w Konfiguracji Deklaracja CIT-8E jest dostępna w menu Księgowość/ CIT/ Deklaracje CIT-8E jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje w sekcji Podatnik składa deklaracje/odprowadza zaliczki z tytułu zaznaczono nową opcję CIT-8E. Parametr jest domyślnie zaznaczony zarówno w nowych bazach, jak i w bazach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu. Deklaracja CIT-8E składana jest do tego samego Urzędu Skarbowego co deklaracja CIT-8. W Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA dodano pole E-mail oraz Telefon dla przedstawiciela CIT. Lista deklaracji CIT-8E Po przejściu do menu Księgowość/ CIT/ Deklaracje CIT-8E dostępna jest Lista deklaracji CIT-8E zawierająca kolumny:
 • Rok – rok, za który składana jest deklaracja.
 • Wersja – wersja formularza deklaracji, zgodnie z którą wyliczona została deklaracja.
 • Korekta – oznaczenie, w jakim celu została sporządzona deklaracja (złożenie deklaracji lub korekta deklaracji).
 • Data obliczenia – data obliczenia deklaracji.
 • Status – status określający stan deklaracji (obliczona lub zamknięta).
 • e-Deklaracje – informacje dotyczące statusu e-Deklaracji.
 • Data wysłania – data wysłania deklaracji do systemu e-Deklaracje.

Lista deklaracji CIT-8E

Istnieje możliwość wyświetlania listy deklaracji tylko za konkretny rok przez zaznaczenie parametru Rok i wybranie konkretnego roku. Przycisk  Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje umożliwia wysłanie deklaracji CIT-8E do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego. Istnieje możliwość wysyłki deklaracji zarówno o statusie obliczona, jak i zatwierdzona. Podczas wysyłki deklaracji o statusie obliczona jest ona automatycznie zatwierdzana. Przycisk  Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Istnieje możliwość dodania korekty deklaracji CIT-8E z poziomu listy deklaracji poprzez podświetlenie deklaracji CIT-8E, a następnie naciśnięcie przycisku . Na dodanym w ten sposób formularzu automatycznie zaznaczana jest opcja korekta zeznania, bez możliwości zmiany. Wszystkie dane kopiowane są z deklaracji pierwotnej, z możliwością ręcznej poprawy pól edytowalnych. Jeżeli poprzednia deklaracja CIT-8E za ten okres obrachunkowy nie została zatwierdzona to podczas dodawania korekty deklaracja pierwotna jest automatycznie zatwierdzana. Przycisk Zmień  umożliwia podgląd utworzonej wcześniej Deklaracji CIT-8E. Po rozwinięciu dodatkowego menu (czarna strzałka obok przycisku ) dostępna jest opcja Podgląd UPO umożliwiająca podgląd Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Przycisk  umożliwia usunięcie deklaracji o statusie obliczona. Na liście deklaracji CIT-8E w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy dla deklaracji o statusie obliczona dostępna jest opcja Zablokuj deklarację, która umożliwia zmianę statusu podświetlonej deklaracji na zatwierdzona. Dla deklaracji o statusie zatwierdzona dostępna jest natomiast opcja Odblokuj deklarację, która umożliwia zmianę statusu deklaracji na obliczona (dla deklaracji niewysłanej do systemu e-Deklaracje oraz dla deklaracji wysłanej, do której odebrano UPO, jeżeli na formularzu operatora zaznaczono parametr Prawo do odblok. wysłanej e-Deklaracji). Z listy deklaracji CIT-8E dostępny jest wydruk formularza deklaracji CIT-8E wraz z załącznikami oraz wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (w tym czarno biały). Do deklaracji CIT-8E nie jest tworzona płatność w Preliminarzu płatności. Deklaracja CIT-8E nie podlega również księgowaniu. Dodanie deklaracji CIT-8E Po naciśnięciu przycisku  pojawia się okno z możliwością wskazania okresu obrachunkowego dla którego ma zostać wyliczona deklaracja. W polu dotyczącym celu złożenia formularza zaznaczana jest domyślnie opcja Złożenie zeznania, z możliwością zmiany na Korekta informacji. Deklaracja jest tworzona po naciśnięciu przycisku . W momencie przeliczania/ edycji deklaracji CIT-8E w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, na liście deklaracji CIT-8E w programie Comarch ERP Optima pojawia się okno z informacją: Trwa edycja deklaracji CIT-8E. Zamknij formularz deklaracji aby wrócić na listę. Nie ma możliwości dodania drugiej deklaracji za ten sam okres obrachunkowy, jeżeli nie zostanie ona oznaczona jako korekta. Nie jest również możliwe oznaczenie pierwszej deklaracji w danym okresie obrachunkowym jako korekty. Formularz deklaracji CIT-8E Formularz deklaracji CIT-8E otwierany jest w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Z programu Comarch ERP Optima przenoszone są następujące dane:
 • Identyfikator podatkowy NIP podatnika – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Okres obrachunkowy, za który składana jest deklaracja – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Urząd Skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja – podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Cel złożenia formularza (złożenie zeznania, korekta zeznania) – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Nazwa firmy oraz dane adresowe – podlegają edycji na formularzu deklaracji.
 • Imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu przedstawiciela – podlegają edycji na formularzu deklaracji.
  Kwoty na deklaracji CIT-8E użytkownik powinien uzupełnić ręcznie. Jeżeli na deklaracji nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól to podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu. Z poziomu otwartego formularza deklaracji CIT-8E pod przyciskiem  jest dostępny jej wydruk. Podgląd wydruku deklaracji CIT-8E jest dostępny pod przyciskiem .  Podczas edycji niezatwierdzonej deklaracji CIT-8E za pomocą przycisku  następuje weryfikacja, czy zmianie uległy dane przeniesione automatycznie na formularz CIT-8E (np. adres firmy, adres e-mail przedstawiciela). W przypadku gdy dane te uległy zmianie pojawia się komunikat: Dane deklaracji zostały zmienione. Czy chcesz zaktualizować deklarację? Zaakceptowanie komunikatu powoduje aktualizację danych na deklaracji CIT-8E. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem na formularzu pierwotnie przeniesionych danych. Załącznik CIT/EZ Z poziomu formularza deklaracji CIT-8E istnieje możliwość dodania załącznika CIT/EZ(2) Informacja o danych uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Jeżeli na załączniku nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól to podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu załącznika. Po dodaniu załącznika na formularzu deklaracji CIT-8E w poz. 34 Podatnik dołącza załącznik CIT/EZ automatycznie ustawiania jest opcja Tak. Załącznik ORD-ZU Z poziomu formularza korekty deklaracji CIT-8E istnieje możliwość dodania załącznika ORD-ZU. Po zaznaczeniu w poz. 8 Rodzaj korekty opcji korekta zeznania, o której mowa w art. 81b §1a Ordynacji podatkowej, pojawia się pole na wpisanie treści uzasadnienia przyczyny korekty.   2. Księgowość kontowa. Organizacje pozarządowe. Dodano wzorcowe zestawienia księgowe oraz plan kont dla organizacji pozarządowych. W oknie Kreatora konfiguracji parametrów firmy w polu Typ podmiotu dodano opcję Organizacja pozarządowa. Po jej zaznaczeniu użytkownik ma zablokowaną możliwość wskazania Typu działalności oraz Rodzaju podatnika. W polu Koszty księguję na konta zespołu domyślnie zaznaczana jest opcja ‘5’ z możliwością odznaczenia. Dodatkowo użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji ‘4’. Po wyborze organizacji pozarządowej w kolejnym oknie kreatora zaznaczany jest:
 • Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny – jeżeli w poprzednim oknie zaznaczono opcję ‘5’. W takim przypadku tworzony jest RZiS z podpiętymi kontami zespołu ‘5’.
 • Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy – jeżeli w poprzednim oknie zaznaczono opcję ‘4’. W takim przypadku tworzony jest RZiS bez podpiętych kont kosztowych.
 • Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny oraz Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy – jeżeli w poprzednim oknie zaznaczono opcję ‘4’ oraz ‘5’. W takim przypadku tworzony jest RZiS z podpiętymi kontami zespołu ‘5’.
  Dodatkowo użytkownik ma możliwość zaznaczenia Przepływów pieniężnych, Zmian w kapitale oraz Sprawozdania F-01 dla GUS. Po przejściu Kreatora konfiguracji parametrów firmy tworzony jest Bilans o symbolu BILANS_OP z następującymi ustawieniami:
 • Rodzaj podatnika: Organizacja pozarządowa,
 • Typ zestawienia: Bilans,
 • Kolumny: Bilans otwarcia, Bieżący okres.
  Po przejściu kreatora zestawień tworzony jest również Rachunek zysków i strat o symbolu RZiS_OP z następującymi ustawieniami:
 • Rodzaj podatnika: Organizacja pozarządowa,
 • Typ zestawienia: Rachunek zysków i strat,
 • Kolumny: Bieżący okres.
  Wzorcowy Bilans oraz Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych w poszczególnych pozycjach mają uzupełnione domyślne konta księgowe, z których mają być pobierane wartości oraz pozycje e-Sprawozdania Finansowego. Po przejściu Kreatora konfiguracji parametrów firmy tworzony jest również wzorcowy plan kont dla organizacji pozarządowych, na podstawie publikacji Rachunkowość i podatki w organizacjach pozarządowych, B. Nadolna, stan prawny 01.12.2020 dla organizacji nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz na podstawie planu kont profesora Gierusza. Jeżeli użytkownik pominie Kreator konfiguracji parametrów firmy to ma możliwość utworzenia wzorcowego planu kont oraz zestawień księgowych dla organizacji pozarządowych bezpośrednio na tych listach. W oknie generowania wzorcowego planu kont w polu Typ podmiotu dodano opcję Organizacja pozarządowa. Po jej zaznaczeniu użytkownik ma zablokowaną możliwość wskazania opcji w polu Działalność. W polu Koszty domyślnie zaznaczana jest opcja ‘5’ z możliwością odznaczenia. Dodatkowo użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji ‘4’. W oknie generowania wzorcowych zestawień księgowych są dostępne analogiczne parametry jak w opisanym powyżej oknie Kreatora konfiguracji parametrów firmy. Zestawienia księgowe oraz plan kont dla organizacji pozarządowych przenoszone są do nowej bazy danych podczas importu planu kont/ zestawień księgowych z poziomu Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych.   3. Księgowość kontowa. Księgowania okresowe. Wprowadzono możliwość określenia harmonogramu na pozycji księgowania okresowego. Funkcja ta pozwala na utworzenie jednego księgowania okresowego dla wielu np. polis, które rozpoczynają się i/lub kończą w różnych terminach. Aby określić zakres dat dla każdej pozycji księgowania okresowego osobno, należy w nagłówku pozostawić odznaczony parametr Księgowanie od do. Po dodaniu pozycji księgowania okresowego możliwe będzie zaznaczenie parametru Księgowanie od do i wskazanie zakresu dat. Po zaznaczeniu parametru Księgowanie od do istnieje możliwość zaznaczenia parametru Wg harmonogramu oraz określenia kwoty do rozksięgowania.

Harmonogram na pozycji księgowania okresowego

Po zaznaczeniu w dowolnej pozycji księgowania okresowego parametru Księgowanie od do, nie jest możliwe zaznaczenie zakresu dat w nagłówku. Jeżeli w nagłówku księgowania okresowego zaznaczony zostanie parametr Księgowanie od do bez zaznaczenia parametru Wg harmonogramu to zakres dat wskazany w nagłówku przenoszony jest do każdej dodanej pozycji księgowania, bez możliwości edycji dat na pozycji. Możliwe jest natomiast zaznaczenie w dowolnej pozycji parametru Wg harmonogramu oraz określenie kwoty do rozksięgowania. Jeżeli w nagłówku księgowania okresowego zaznaczony zostanie parametr Księgowanie od do oraz Wg harmonogramu to zakres dat wskazany w nagłówku przenoszony jest do każdej dodanej pozycji księgowania okresowego oraz zaznaczany jest parametr Wg harmonogramu, bez możliwości edycji na żadnej z pozycji. Podczas generowania księgowania okresowego pod uwagę brany jest zakres dat wskazany w poszczególnych pozycjach księgowania okresowego. Istnieje możliwość zaksięgowania pozycji z datą zakończenia harmonogramu inną niż ostatni dzień danego miesiąca, jeżeli data zakończenia harmonogramu mieści się w miesiącu księgowania.
Przykład
Zakres dat na pozycji księgowania okresowego: 01.01.2022-15.12.2022 r. W oknie generowania księgowania okresowego w polu Księguj z datą: 31.12.2022 r. Księgowanie zostanie wykonane.
Po naciśnięciu przycisku  Pokaż harmonogram księgowań okresowych wyświetlane są wszystkie pozycje księgowania okresowego z zaznaczonym parametrem Wg harmonogramu. Pozycje z odznaczonym parametrem Wg harmonogramu nie są wyświetlane. Po zaznaczeniu na liście księgowań okresowych parametru Księgowania w bieżącym miesiącu wyświetlane są księgowania, których zakres dat na przynajmniej jednej pozycji znajduje się w bieżącym miesiącu (pobieranym z daty bieżącej w programie) oraz księgowania okresowe bez zaznaczonego zakresu dat. Informacje o zakresie dat i harmonogramie na pozycji przenoszone są na wydruk księgowania okresowego. Jeżeli w nagłówku księgowania okresowego dodanego we wcześniejszych wersjach programu zaznaczono parametr Księgowanie od do oraz Wg harmonogramu to po dokonaniu aktualizacji do wersji 2023.0.1., zakres dat wskazany w nagłówku przenoszony jest do każdej dodanej pozycji księgowania. W tym przypadku zaznaczany jest również parametr Wg harmonogramu, bez możliwości edycji w żadnej z pozycji. Jeżeli użytkownik chce dokonać modyfikacji w poszczególnych pozycjach takiego księgowania okresowego to powinien w nagłówku księgowania okresowego odznaczyć parametr Księgowanie od do. Umożliwi to edycję poszczególnych pozycji księgowania okresowego. Ustawienie zakresu dat i harmonogramu na pozycji księgowania okresowego przenosi się do nowej bazy danych podczas importu księgowań okresowych z poziomu Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych.   4. Rejestry VAT. Operacje seryjne. Na liście dokumentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży w menu kontekstowym oraz na przycisku dodano nowe operacje seryjne:
 • Zmień rozliczać VAT-UE – funkcja umożliwia seryjne wskazanie dokumentów do deklaracji VAT-UE. Po zaznaczeniu parametru Zmień ustawienie parametru automatycznie zaznaczana jest opcja Rozliczać w VAT UE oraz Pomiń dokumenty wewnętrzne (aby nie podwoić transakcji w deklaracji VAT-UE).

Parametry seryjnej zmiany Rozliczać w VAT-UE

Po odznaczeniu opcji Pomiń dokumenty wewnętrzne parametr Rozliczać w VAT-UE zostanie zaznaczony również na dokumentach wewnętrznych. Jeżeli użytkownik chce seryjnie odznaczyć parametr Rozliczać w VAT-UE na dokumentach w rejestrze VAT to powinien po zaznaczeniu parametru Zmień ustawienie parametru odznaczyć parametr Rozliczać w VAT-UE. Jeżeli parametr Rozliczać w VAT-UE ma zostać odznaczony na dokumentach wewnętrznych to dodatkowo należy odznaczyć parametr Pomiń dokumenty wewnętrzne. Seryjna zmiana ustawienia parametru Rozliczać w VAT-UE możliwa jest dla dokumentów z rodzajem transakcji:
 • dostawa wewnątrzunijna,
 • dostawa wewnątrzunijna trójstronna,
 • dostawa poza terytorium kraju,
 • poza terytorium kraju (stawka NP),
 • wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca,
 • pozaunijny – podatnikiem jest nabywca,
 • nabycie wewnątrzunijne,
 • nabycie wewnątrzunijne trójstronne.
  Seryjna zmiana ustawienia parametru Rozliczać w VAT-UE nie jest możliwa w przypadku:
 • dokumentu z rodzajem transakcji: krajowa, krajowa – podatnikiem jest nabywca, eksport, eksport – zwrot VAT, procedura OSS, import,
 • dokumentu uwzględnionego na zatwierdzonej deklaracji JPK_V7 jeżeli na formularzu operatora dla parametru Blokada zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7/plik JPK_V7 zaznaczono opcję Blokada,
 • dokumentu wyeksportowanego jeżeli na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Zmiana dokumentów wyeksportowanych.
 • Zmień uwz. w proporcji (operacja widoczna tylko w rejestrze VAT sprzedaży) – funkcja umożliwia seryjną zmianę wpływającą na wyliczenie proporcji struktury sprzedaży. Po jej wyborze wyświetlane jest okno, w którym użytkownik w polu Aktualizuj dla stawki VAT powinien zaznaczyć stawki, dla których ma zostać wykonana zmiana oraz w polu Uwzględniaj w proporcji wybrać wartość, która zostanie wskazana w pozycji dokumentu w kolumnie w proporcji.

Parametry seryjnej zmiany Uwzględniaj w proporcji

Ustawienie Uwzględniaj w proporcji nie jest zmieniane na dokumentach ze stawką inną niż wskazana w polu Aktualizuj dla stawki VAT. Aby zmienić ustawienie Uwzględniaj w proporcji niezależnie od stawki VAT na dokumencie, należy w polu Aktualizuj dla stawki VAT wybrać opcję Wszystkie. Przykładowo po zaznaczeniu opcji Nieopodatkowana (NP), wybraniu z listy Uwzględniaj i naciśnięciu przycisku pioruna, na zaznaczonych dokumentach z pozycjami ze stawką NP następuje zmiana w kolumnie Uwz. w proporcji na: Uwzględniaj. Seryjna zmiana ustawienia Uwzględniaj w proporcji nie jest możliwa w przypadku:
 • dokumentu uwzględnionego na zatwierdzonej deklaracji JPK_V7 jeżeli na formularzu operatora dla parametru Blokada zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7/plik JPK_V7 zaznaczono opcję Blokada,
 • dokumentu wyeksportowanego jeżeli na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Zmiana dokumentów wyeksportowanych.
Wyżej wymienione operacje dostępne są w nowej grupie Dokument, do której przeniesiono również dotychczasowe operacje seryjne: Zmień rejestr, Zmień kategorię, Ustaw opis, Zmień opis, Zmień odliczenia, Zmień datę deklaracji VAT, Zmień rodzaj transakcji, Zmień rodzaj na pozycjach, Zmień warunki płatności, Dodaj atrybut, Ustaw kolumnę KPiR, Ustaw kolumnę ewidencji ryczałtowej, Ustaw zakład.   5. Rejestry VAT. Dla dokumentów walutowych dodano możliwość przeliczenia kwoty podatku VAT w walucie na PLN na podstawie wartości netto w PLN. Kwota podatku VAT na dokumentach walutowych w rejestrze VAT przeliczana jest w oparciu o nowo dodany parametr Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od wartości dostępny w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry.

Parametr Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od wartości

W nowych firmach oraz firmach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu, jeżeli użytkownik nie korzysta z modułu Handel, domyślnie zaznaczona jest opcja VAT w walucie. Oznacza to dotychczasowy sposób przeliczania kwoty, tzn. przeliczenie kwoty brutto w walucie po kursie na PLN, następnie przeliczenie kwoty netto w walucie po kursie na PLN oraz przeliczenie kwoty VAT w walucie po kursie na PLN. Jeżeli suma netto i VAT w PLN nie zgadza się z wartością brutto w PLN to korygowany jest podatek VAT w PLN. W firmach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu, jeżeli użytkownik korzysta z modułu Handel zaznaczana jest opcja zgodnie z ustawieniami parametru Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od wartości dostępnego w Konfiguracji Firmy/ Handel/ Parametry. Jeżeli użytkownik korzysta z modułu Handel to zmiana ustawienia parametru Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od wartości w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry powoduje ustawienie tej samej opcji dla parametru Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od wartości w Konfiguracji Firmy/ Handel/ Parametry. Analogicznie, zmiana ustawienia w parametrach modułu Handel powoduje zmianę w parametrach w księgowości. Po dokonaniu zmiany ustawienia parametru w Konfiguracji, kwota na wprowadzonym wcześniej dokumencie zostanie przeliczona zgodnie z nowym ustawieniem, jeżeli użytkownik ponownie uzupełni kwotę na dokumencie. Jeżeli dla parametru Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od wartości wskazana zostanie opcja netto w PLN to kwota netto w walucie przeliczana jest po kursie na PLN, a następnie od tak przeliczonej kwoty w PLN wyliczana jest kwota VAT poprzez przemnożenie kwoty netto w PLN przez stawkę VAT. Kwota brutto wyliczana jest jako suma kwoty netto w PLN oraz kwoty VAT w PLN. W takim przypadku wyliczona kwota brutto może nie być zgodna z wartością wynikającą z przemnożenia kwoty brutto przez kurs z dokumentu.
Przykład
Dokument wprowadzony do Rejestru VAT z datą 05.10.2022. Kurs (z dnia 04.10.2022): 1 EUR = 4,8007 PLN. Netto: 1 382,11 EUR VAT 23%: 317,89 EUR Brutto: 1 700,00 EUR Jeżeli w Konfiguracji zaznaczono opcję netto w PLN to kwoty zostaną wyliczone w następujący sposób: Netto: 1 382,11 EUR * 4,8007 = 6 635,10 PLN VAT 23%: 6 635,10 PLN * 23% = 1526,07 PLN Brutto: 6 635,10 PLN + 1526,07 PLN = 8161,17 PLN
Na dokumencie z więcej niż jedną pozycją następuje weryfikacja, czy suma kwoty VAT w poszczególnych stawkach jest równa kwocie VAT wyliczonej po przemnożeniu kwoty netto w PLN przez daną stawkę. Ewentualne różnice korygowane są w pozycji z najwyższą stawką VAT. Analogicznie następuje weryfikacja, czy suma kwoty netto w poszczególnych pozycjach jest równa kwocie wyliczonej po przemnożeniu kwoty netto po kursie na dany dzień.   6. Biuro Rachunkowe. Wysyłanie wiadomości mailowych do Klientów z informacją o płatnościach do urzędów skarbowych i ZUS. W programie Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe wprowadzono możliwość seryjnej wysyłki wiadomości mailowych do Klientów z informacją o podatkach i składkach ZUS. Wiadomość mailowa zawiera zahasłowany załącznik (plik pdf) z informacją o wysokości podatku oraz składek ZUS do zapłaty za wskazany miesiąc/rok. Umożliwiliśmy także zapisanie samego załącznika. Miejsce zapisu ustalane jest w Konfiguracji stanowiska/Biuro Rachunkowe/ Parametry. Funkcja wysyłki wiadomości mailowych do Klientów z informacją o podatkach i składkach ZUS jest dostępna dla Użytkowników posiadających licencję na moduł Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe oraz moduł CRM ze zdefiniowaną w programie skrzynką pocztową. Wiadomości wysyłane mogą być na adres mailowy właściciela lub na ustalony adres. Wybór rodzaju adresu mailowego ustalany jest w konfiguracji firmy. Operator, który na swojej karcie ma zaznaczony moduł Biuro Rachunkowe (BR),  w zakładce System/ Konfiguracja/ Firma ma dostęp do nowej gałęzi Biuro Rachunkowe/Parametry.

Konfiguracja firmy – gałąź Biuro Rachunkowe/Parametry

W gałęzi tej dostępne są dwa parametry możliwe do zaznaczenia.
 • Adres właściciela – po zaznaczeniu tego parametru wiadomość e-mail wysyłana jest na adres wskazany na formularzu właściciela/właścicieli. Hasło do pliku z załącznika wiadomości pobierane jest z formularza właściciela (zakładka [1 Ogólne] w sekcji Hasło dla wydruków), jeśli ono jest puste to z pola PESEL a jeśli nie ma nr PESEL to jako hasło ustawiana jest data urodzenia w odpowiednim formacie. Hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków (mała, duża litera i znak specjalny). Pole z hasłem dostępne jest dla operatorów z zaznaczonym parametrem Prawo do generowania i podglądu haseł dla plików PDF. Wiadomości wysyłane są do właścicieli, jeśli:
  • są aktywni (na formularzu właściciela parametr Archiwalny nie jest zaznaczony)
  • mają uzupełniony adres mailowy i wpisane hasło lub numer PESEL
  • mają wprowadzone udziały (Kwoty indywidualne) pozwalające na wyliczenie zaliczki na PIT-28/36/36L w miesiącu, za który tworzona jest informacja o podatkach i składkach ZUS.
Uwaga
Uwaga: W sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej, gdy wartość udziałów wspólnika wynosi 0 ale wyliczono dla niego indywidualną deklarację DRA, to mimo wszystko zostanie wysłana wiadomość mailowa z załącznikiem o podatkach.
Wiadomość z załącznikiem wysyłana jest zawsze na adres mailowy odczytany z ostatniego zapisu historycznego właściciela. W sytuacji, gdy zaznaczona jest opcja Adres właściciela z zakładki System/ Konfiguracja/ Firma/  Dane firmy/ Deklaracje pobierana jest informacja o tym, które deklaracje z płatnościami są wyliczane w danej firmie. Każdy z właścicieli/współwłaścicieli dostaje informację o swoich podatkach i składkach ZUS (dotyczy PIT i DRA) oraz informacje o podatkach firmy.
 • Wskazany adres – po zaznaczeniu parametru aktywne stają się dwa pola. W pierwszym polu należy samodzielnie wpisać adres bądź adresy e-mail, na które ma zostać wysłana wiadomość. W przypadku wpisania kilku adresów należy użyć separatora ;. Drugie pole służy do wpisania hasła do załącznika PDF. Hasło może zostać wpisane ręcznie lub korzystając z przycisku Generuj możemy wygenerować losowe hasło. Po zaznaczeniu parametru Pokaż hasło zostanie wyświetlone hasło, które należy przekazać Klientowi. Generowanie i podgląd hasła jest aktywne w przypadku zalogowania się na operatora z zaznaczonym parametrem Prawo do generowania i podglądu haseł dla plików PDF. Ustawione hasło powinno składać się z minimum 8 znaków, zawierać małą dużą literę oraz znak specjalny. W przypadku zaznaczenia opcji Wskazany adres pole z hasłem jest obowiązkowe do uzupełnienia, nie może pozostać puste gdyż wiadomość e-mail nie zostanie utworzona.
  W przypadku wysyłania wiadomości na wskazany adres w załączniku pojawią się informacje o wszystkich zaznaczonych w System/ Konfiguracja/ Firma/  Dane firmy/ Deklaracje zaliczkach/deklaracjach, również te dotyczące właścicieli. Zaznaczenie obu parametrów w konfiguracji skutkuje tym, że na adres właściciela/właścicieli oraz na wskazane adresy zostaną wysłanie informacje o płatnościach do urzędów skarbowych oraz ZUS. W przypadku, gdy tworzona jest nowa baza danych w zakładce System/ Konfiguracja/ Firma/ Biuro Rachunkowe/ Parametry automatycznie zaznaczany jest parametr Adres właściciela. W przypadku konwersji bazy danych weryfikowany jest rodzaj księgowości i czy w System/ Konfiguracja/ Firma/  Dane firmy/ Deklaracje  zaznaczono CIT-8. Jeśli w konwertowanej bazie ustawiony jest rodzaj księgowości jako Księgowość kontowa oraz zaznaczono deklarację CIT-8 to po konwersji w zakładce System/ Konfiguracja/ Firma/ Biuro Rachunkowe/ Parametry automatycznie zaznaczany jest parametr Wskazany adres i uzupełniany jest adres e-mail z pieczątki firmy (System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy). W pozostałych przypadkach automatycznie zaznaczany jest parametr Adres właściciela. W module Biuro Rachunkowe w panelu Operacje seryjne została dodana nowa zakładka Informacja dla Klientów.

Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe – Informacja dla Klientów

Po kliknięciu w opcję Informacja dla Klientów dostępne są dwa warianty do wyboru: – Wyślij e-mail o podatkach/ ZUS  -po wybraniu tej opcji pojawia się okno z szablonem wiadomości mailowej. Użytkownik może taką wiadomość wysłać od razu klikając w albo może umieścić wiadomości w Kopiach roboczych (będzie je mógł modyfikować, weryfikować, uzupełnić). Każda wiadomość zawiera załącznik. Nazwa załącznika zależy od tego do kogo wysyłana jest wiadomość. W wiadomości do właściciela nazwa załącznika to Akronim_imię_nazwisko_Podatki_mm_rrrr.pdf , natomiast załącznik w wiadomości wysyłanej na wskazany adres ma następującą nazwę: Pierwsza linia z nazwy firmy_Podatki_mm_rrrr.pdf.  

Szablon wiadomości e-mail

Powyższy szablon jest standardowym szablonem zdefiniowanym w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnego szablonu (w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe  Wyślij/ Konfiguracja szablonów e-mail). Podczas wysyłki wiadomości w logu operacji seryjnych pojawia się komunikat informujący o przebiegu operacji wysyłania maili. Podczas wysyłki może pojawić się komunikat informujący o tym czy np. dana wiadomość została wysłana, jest uzupełniony adres e-mail lub hasło na karcie właściciela/ właścicieli lub w konfiguracji. – Zapisz plik z informacją o podatkach/ ZUS – po wybraniu tej opcji  zostanie wygenerowany zahasłowany plik (zasady ustawienia hasła są takie same jak przy wysyłce wiadomości e-mail). Domyślnie plik jest zapisywany w lokalizacji: C:\ProgramData\Comarch ERP Optima\Wydruki\Biuro Rachunkowe. W katalogu Biuro Rachunkowe dla każdej firmy jest tworzony oddzielny katalog.  Użytkownik ma możliwość wskazania własnej lokalizacji do zapisywania pliku z poziomu zakładki System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Biuro rachunkowe/ Parametry. W przypadku funkcji zapisywania pliku z informacją o podatkach/ ZUS nie jest wymagane posiadanie modułu CRM oraz aktywnej skrzynki pocztowej.

Konfiguracja stanowiska – Informacja o podatkach/ ZUS – katalog do plików pdf.

W wysyłanym/generowanym pliku PDF może pojawić się informacja o wyliczonych przez Biuro Rachunkowe podatkach dla Klienta z tytułu:
 • podatku VAT
 • zaliczek na PIT-4, PIT-8AR, PIT-28, PIT-36, PIT-36L
 • zaliczek na CIT-8
 • składek ZUS
 • PPK
 • płatności do deklaracji AKC-WW
 • płatności do deklaracji CUK-1
 • deklaracji rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, CIT-8
  Plik PDF zawiera informacje o podatkach dla wszystkich deklaracji, które zaznaczone są w programie Comarch ERP Optima w zakładce System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Deklaracje.

Przykładowy plik PDF generowany i wysyłany na adres wskazany w konfiguracji firmy

Wydruk generowany jest na bieżący dzień natomiast zawiera informacje o podatkach i składkach ZUS za wskazany w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe miesiąc i rok. Na wydruku wykazywany jest rodzaj zaliczki/deklaracji oraz wysokość kwoty podatku. W przypadku, gdy w programie dla danej zaliczki/deklaracji obliczone są korekty to kwota podatku przenoszona jest z ostatniej przeliczonej korekty. W sytuacji wystąpienia nadpłaty/kwoty do zwrotu wykazywana jest ona ze znakiem minus (-). Kwoty podatku wynikającego z deklaracji VIU-DO prezentowana jest w walucie euro. Jeśli w polu Kwota pojawia się  Brak oznacza to, że w System/ Konfiguracja/ Firma/  Dane firmy/ Deklaracje dana deklaracja jest zaznaczona, ale nie została wyliczona w programie. Na wydruku dostępna jest również kolumna z numerem rachunku bankowego i terminem płatności. Dla niewyliczonych deklaracji i takich, które mają zerowy podatek lub podatek do zwrotu nie pojawia się numer rachunku i termin. W przypadku, gdy przy danej deklaracji widnieje kwota podatku lub ZUS do zapłaty to numer rachunku oraz termin pojawia się na wydruku. Dla deklaracji ZUS DRA numer rachunku pobierany jest z formularza ZUS, dla deklaracji podatkowych obliczanych dla właścicieli indywidualny numer rachunku pobierany jest z formularza właściciela, natomiast dla deklaracji przeliczanych dla firmy rachunek pobierany jest z zakładki System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Deklaracje. Numer rachunku dla deklaracji PPK jest pobierany z  zakładki System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Pracownicze Plany Kapitałowe. W przypadku zaliczek/deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-28/ PIT-36/ PIT-36L oraz ZUS DRA prezentowane na wydruku dane zależą od ustawień parametru w System/ Konfiguracja/ Firma/ Biuro Rachunkowe. Jeśli mail wysyłany jest na wskazany w konfiguracji adres w kolumnie Dotyczy drukujemy imię i nazwisko właściciela którego dana zaliczka/deklaracja dotyczy. Na deklaracji DRA dotyczącej pracowników pojawia się informacja Pracownicy. W mailu wysyłanym na adres pobrany z formularza właściciela oznaczenie takie dotyczy tylko deklaracji DRA. Na wydruku jest możliwość umieszczenia w lewym górnym rogu loga Biura Rachunkowego generującego/wysyłającego plik PDF. Logo to jest pobierane z pieczątki firmy Biura Rachunkowego (System/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy). 7. Biuro Rachunkowe. Raporty. W raportach: Dokumenty modyfikowane, Statusy e-Deklaracje, Wprowadzone dokumenty, dodano informacje o deklaracji CIT-8E. 8. Biuro Rachunkowe. E-Deklaracje. Udostępniono możliwość eksportu deklaracji CIT-8E do systemu e-Deklaracje wraz z możliwością odbioru UPO. 9. Biuro Rachunkowe. Atrybuty. W Comarch ERP Optima w Konfiguracji Programu/ Biuro rachunkowe/ Atrybuty w grupie atrybutów Deklaracje CIT dodano atrybut dotyczący deklaracji CIT-8E tj.: Deklaracja CIT-8E. Atrybut dostępny jest z poziomu modułu Biuro Rachunkowe.  

Zmiany

1. Księgowość. Limity. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Limity wprowadzono kwoty limitów obowiązujących od 1 stycznia 2023 r.:
 • Limit – pełna księgowość: 9 654 400 zł.
 • Limit – ryczałt: 9 654 400 zł.
2. Korekta podatku dochodowego. Na formularzu Ulga na złe długi w podatku dochodowym dodanym do zaliczki na PIT-36(21), PIT-36L(10), CIT-8(24) dodano kolumny:
 • Narastająco skoryg. ­– kwota dokumentu skorygowana od początku roku/ okresu obrachunkowego.
 • W m-cu skoryg. – kwota dokumentu skorygowana w bieżącym miesiącu/ kwartale. Kwota w kolumnie podlega edycji dla zapłaconych wierzytelności i zapłaconych zobowiązań do wysokości różnicy pomiędzy kwotą z kolumny Kwota do korekty a kwotą z kolumny Narastająco skoryg.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym

W przypadku zmniejszenia kwoty w kolumnie Kwota do korekty następuje zmniejszenie kwoty w kolumnie W m-cu skoryg. Jeżeli użytkownik dokona następnie zwiększenia kwoty w kolumnie Kwota do korekty to kwota w kolumnie W m-cu skoryg. nie ulegnie zwiększeniu. Aby zmienić kwotę w kolumnie W m-cu skoryg. należy ponownie przeliczyć formularz ulgi na złe długi. Umożliwiono usuwanie z formularza Ulgi na złe długi w podatku dochodowym zapłaconych dokumentów, które nie są uwzględnione w następnych miesiącach. Aby dokument nie był wykazywany w późniejszych miesiącach należy usunąć go za pomocą opcji: Usuń z korekty. Z formularza Ulgi na złe długi w podatku dochodowym usunięto kolumnę Skorygowano. Na wydruku Ulga za złe długi – lista dokumentów kolumnę Skorygowano zastąpiono komunami: Narastająco skorygowano oraz W miesiącu skorygowano 3. Korekta podatku dochodowego. Niezapłacone wierzytelności, widoczne na formularzu korekty podatku dochodowego na zaliczkach, ale nieskorygowane, kwalifikowane są do korekty na zaliczce w kolejnym roku, maksymalnie przez okres 3 lat. 4. Księgowość kontowa. Zaliczki na CIT-8(24). Dodano nowy wzór zaliczki na CIT-8(24), uwzględniający zmiany związane z modyfikacją formularza Ulga na złe długi w podatku dochodowym, wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. 5. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. W schematach księgowych o typie Deklaracje/JPK dodano w polu Kwota nowe makra:
 • @Vat7DoZwr15 – umożliwia księgowanie kwoty do zwrotu do 15 dni,
 • @Vat7DoZwr40 – umożliwia księgowanie kwoty do zwrotu do 40 dni,
 • @Vat7KorygDoZwr15 – umożliwia księgowanie różnicy pomiędzy kwotą do zwrotu do 15 dni na deklaracji korygującej a kwotą do zwrotu do 15 dni na deklaracji pierwotnej,
 • @Vat7KorygDoZwr40 – umożliwia księgowanie różnicy pomiędzy kwotą do zwrotu do 40 dni na deklaracji korygującej a kwotą do zwrotu do 40 dni na deklaracji pierwotnej.
6. Księgowość kontowa. Plan kont. Dotychczasowy parametr Ukryj nieaktywne konta zastąpiono parametrem Pokazuj nieaktywne. Po zaznaczeniu parametru Pokazuj nieaktywne na liście wyświetlane są również konta oznaczone jako nieaktywne. 7. Deklaracja CIT-8(31). Dostosowano wysyłkę deklaracji CIT-8(31) do nowego wzoru dokumentu elektronicznego. 8. Deklaracja CIT-8(30 i 31). Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA uzupełniono pole E-mail oraz Telefon dla przedstawiciela CIT to informacja ta jest przenoszona na wydruk deklaracji CIT-8. 9. Księgowość. Stare wzory zaliczek. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji zaliczek na PIT-36(20), PIT-36L(9), CIT-8(23). Naliczenie korekty zaliczki na starszej wersji formularza jest możliwe jeżeli w bazie naliczono zaliczkę pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji. 10. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe. Podczas generowania wzorcowego Rachunku zysków i strat, w jego symbolu znak spacji oraz znak ‘/’ zastępowany jest podkreśleniem dolnym. 11. Ewidencja ryczałtowa. Zaliczka na PIT-28. Składki na ubezpieczenie zdrowotne są odliczane tylko od przychodów z działalności W miesiącach, w których podatnik nie osiąga przychodu z działalności gospodarczej, a osiąga przychody np. z najmu, składki na ubezpieczenie zdrowotne nie są odliczane. 12. Ewidencja ryczałtowa. Deklaracja PIT-28(24). Zwiększono kwoty możliwe do uzupełnienia w poz. 201-211 do wysokości 999 999 999,00. 13. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Umożliwiono odpięcie okna podglądu dokumentów, dzięki czemu można je przenieść na drugi monitor. 14. Deklaracja VIU-DO. Dodano możliwość wydruku deklaracji VIU-DO z listy deklaracji. 15. Deklaracja VIU-DO. W przypadku deklaracji, do której odebrano Urzędowe Poświadczenie Odbioru, na wydruk deklaracji przenoszony jest numer referencyjny. 16. Atrybuty. Wprowadzono możliwość oznaczenia atrybutu jako nieaktywnego. Opis działania tej funkcji znajduje się w części Ogólnej. 17. Internetowa wymiana dokumentów. Historia wymiany. Dotyczy Comarch ERP Optima w Chmurze Standard. Jeżeli w trakcie importu danych poprzez Pracę Rozproszoną niektóre dane nie zostały zaimportowane, to tworzy się na dysku plik z takimi danymi. W przypadku importu danych poprzez Internetową Wymianę Dokumentów i System Operacji Automatycznych w Chmurze Standard zmieniono sposób zapisu pliku z niezaimportowanymi danymi. Nie będzie on zapisywany na dysku tylko bezpośrednio w bazie danych. Na liście Narzędzia – Praca rozproszona BR-Sprzedaż-Płace – Historia wymiany – Odebrane dodano kolumnę Nazwa pliku. Po zaznaczeniu pozycji i kliknięciu w ikonę plik można pobrać i zapisać na dysku. Dodatkowo w System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Internetowa Wymiana dokumentów w Harmonogramie synchronizacji dodano możliwość wskazania ilości dni, po których plik zostanie automatycznie usunięty z bazy. Domyślnie ilość dni, po których nastąpi usunięcie plików z bazy, ustawiono co 21 dni. 18. Kwoty indywidualne – składka zdrowotna właściciela. Umożliwiono wyłączenie przenoszenia składek zdrowotnych z listy płac na kwoty indywidualne właściciela, gdy jako forma opodatkowania ustawiona jest opcja ‘Zasady ogólne- podatek według skali’ oraz ‘Ryczałt dla przychodów ewidencjonowanych’. W tym celu na formularzu właściciela na zakładce [Ubezpieczenie (zdrow.)] przy formie opodatkowania ‘Zasady ogólne- podatek według skali’ oraz ‘Ryczałt dla przychodów ewidencjonowanych’ dodano parametr Nie przenoś składki zdrowotnej na kwoty deklaracji. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony. Parametr jest dostępny do zaznaczenia, gdy w tej sekcji zaznaczony jest również parametr Pobieraj dane o dochodzie właściciela z deklaracji podatkowych. 19. Biuro Rachunkowe. Zmieniono nazwę zakładki Bazy danych na Listę firm oraz nazwę panelu Informacje o bazie Klienta zmieniono na Informacje o firmie klienta.

Poprawiono

1. Deklaracje. W specyficznych przypadkach zmiany dokonane na zakładce [Predekretacja] powodowały odblokowanie formularza deklaracji do edycji. Działanie poprawiono. 2. Korekta podatku dochodowego. W specyficznych przypadkach kwoty w polu Skorygowano w m-c/kw oraz Skorygowano narastająco były wyświetlane nieprawidłowo. Działanie poprawiono. 3. Korekta podatku dochodowego. Poprawiono uwzględnianie dokumentów, które zostały zapłacone w kolejnym roku. 4. Księgowość kontowa. Plan kont. W specyficznych przypadkach podczas importu planu kont z innej bazy danych pojawiał się komunikat: Podczas importu danych wystąpił błąd. Nie można dodać konta księgowego [Numer kont] ponieważ istnieje już w bieżącym okresie obrachunkowym i importowane były tylko konta syntetyczne. Działanie poprawiono. 5. Księgowość kontowa. Zoptymalizowano księgowanie dokumentów. 6. Rejestry VAT. W specyficznych przypadkach po przeniesieniu dokumentu z modułu Handel do Rejestru VAT, nieprawidłowo nadawany był numer ID księgowy. Działanie poprawiono. Od wersji 2023.0.1 domyślny numer ID księgowy zawiera trzy człony: kolejny numer/rok/rejestr. 7. Rejestry VAT. Poprawiono wyliczania zaokrąglenia w PLN kwot dokumentów walutowych wprowadzonych do rejestru VAT w stawce NP. 8. Rejestry VAT. W specyficznych przypadkach zmiana konta księgowego na zakładce [Predekretacja] powodowała zmianę terminu rozrachunku. Działanie poprawiono. 9. Rejestry VAT. Na formularzu kwot dodatkowych poprawiono wyświetlanie pola wyboru szablonu kwot dekretacji. 10. Ewidencja dodatkowa. Na dokumentach walutowych na zakładce [Predekretacja] w pozycji dotyczącej księgowania w walucie poprawiono pobieranie kursu z dnia poprzedniego. 11. Działanie Usługi Comarch OCR. Poprawiono podział odliczeń w Rejestrach VAT zakupu jeżeli na kontrahencie przypisana jest kategoria z odliczeniem na Warunkowo. 12. Biuro Rachunkowe- ZUS DRA:
 • W przypadku, gdy właściciel obecnie rozliczający się indywidualnie w jednym z poprzednich zapisów historycznych miał odznaczony parametr ‘Indywidualne DRA’ to z poziomu Biura Rachunkowego niepotrzebnie generowała się zerowa deklaracja ZUS DRA dla pracowników. Działanie poprawiono.
 • Jeżeli w firmie były wprowadzone tylko osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, które nie były zgłoszone do ubezpieczeń nadmiarowo generowała się zerowa deklaracja ZUS DRA dla pracowników. Działanie poprawiono.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

1. Atrybuty. Wprowadzono możliwość oznaczania atrybutów jako nieaktywne. Formularz atrybutu W menu Ogólne/ Atrybuty, na formularzu atrybutu towaru/ kontrahenta/ środka trwałego/ JPK znajduje się parametr Nieaktywny. Po jego zaznaczeniu dany atrybut nie będzie wyświetlany do wyboru na kartotekach towarowych, formularzach kontrahentów, dokumentach i w filtrze Zestawienia wg atrybutów. Atrybut nieaktywny nie będzie również przenoszony na nowe transakcje. Lista atrybutów Istnieje możliwość ukrycia bądź wyświetlania na liście atrybutów oznaczonych jako nieaktywne. Po zaznaczeniu parametru Pokazuj nieaktywne w sekcji Filtra, na liście atrybutów w kolorze szarym będą widoczne atrybuty nieaktywne. Analogicznie, na zakładce [Atrybuty] dostępnej z poziomu formularza kontrahenta/ pozycji cennika Użytkownik ma także możliwość wyświetlania wszystkich atrybutów lub tylko aktywnych. Seryjne zaznaczanie parametru Nieaktywny Z poziomu każdej z zakładek listy atrybutów istnieje możliwość zastosowania operacji seryjnej Ustaw atrybut jako nieaktywny. Zastosowanie tej funkcji powoduje oznaczenie uprzednio zaznaczonych atrybutów jako nieaktywnych. Usuwanie atrybutów nieaktywnych Z poziomu Cennika, Listy zasobów, Listy kontrahentów oraz List dokumentów handlowo – magazynowych istnieje możliwość seryjnego usuwania atrybutów nieaktywnych dla zaznaczonych pozycji. Opcja Dodaj/ zmień/ usuń atrybut jest dostępna po rozwinięciu ikony operacji seryjnych. Parametr Usuń atrybut działa w odniesieniu do pojedynczego, wybranego z listy atrybutu lub atrybutu o określonej wartości. Z kolei po zaznaczeniu opcji Usuń atrybuty nieaktywne zostaną usunięte wszystkie atrybuty oznaczone jako nieaktywne dodane na konkretną pozycję cennikową/ formularz kontrahenta/ formularz dokumentu. Atrybuty nieaktywne na formularzach dokumentów Na formularzu dokumentu, na zakładce [Atrybuty/ JPK] atrybut oznaczony jako Nieaktywny będzie wyświetlany w kolorze szarym. Jeśli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry zostaną zaznaczone parametry: Kopiuj atrybuty na dokumenty powiązane, Kopiuj atrybuty na korekty, to taki atrybut będzie przenoszony na dokumenty zgodnie z zaznaczonymi opcjami. Import atrybutów z innej bazy danych Podczas importu atrybutów z innej bazy danych (Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych) program pomija atrybuty oznaczone jako nieaktywne. Wpływ na aplikacje współpracujące i inne funkcje w programie Atrybut oznaczony jako nieaktywny nie będzie wysyłany do Comarch e-Sklep, Comarch e-Sale, Comarch Mobile. W sytuacji, gdy na towarze wysyłanym do np. Comarch e-Sklep dany atrybut w menu Ogólne/Atrybuty zostanie oznaczony jako nieaktywny, pojawi się następujący komunikat: Nie można oznaczyć atrybutu jako nieaktywny. Atrybut został wysłany do Comarch e-Sklep. W takim przypadku należy usunąć atrybut z towaru udostępnionego w Comarch e-Sklep, następnie będzie możliwość oznaczenia go jako nieaktywnego. W przypadku pracy rozproszonej jeśli atrybuty zostaną oznaczone jako nieaktywne, to w takiej formie zostaną przeniesione do bazy docelowej .

Zmiany

1. JPK_V7 – ponowne wygenerowanie pliku XML. Umożliwiono ponowne wygenerowanie pliku XML dla pliku JPK_V7. Dzięki temu, jeżeli plik JPK_V7 jest już wysłany a poprzedni plik XML został usunięty z dysku lub utworzony na innym komputerze, jest możliwe uzyskanie nowego pliku XML zawierającego dane z pliku JPK. Na oknie Pliki PK_V7 z ulgą na złe długi w menu podręcznym, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranym pliku JPK, dostępna jest opcja Eksportuj dane w formacie JPK_V7. Po jej wybraniu w folderze zapisu plików JPK wskazanym w Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity plik kontrolny tworzony jest plik XML. Informacja o wyeksportowaniu danych zapisywana jest w Historii zmian. 2. JPK_KR. W pliku JPK_KR jako 'Rodzaj dokumentu’ dla dokumentów zaksięgowanych z poziomu Rejestru sprzedaży VAT pojawia się opis Faktura sprzedaży. 3. Status plików JPK_V7. Pliki JPK_V7 które zostały poddane scaleniu (widoczne po zaznaczeniu opcji Pokaż scalone), w kolumnie Status posiadają opis scalona. 4. Wysyłka plików JPK. Zgodnie z informacjami na stronie Ministerstwa Finansów  https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/aktualizacja-certyfikatu-klucza-publicznego-do-uslugi-test-e-dokumenty-mf-gov-pl-jpk-cuk-alk/ zaktualizowano w programie certyfikat klucza publicznego dla usług JPK. 5. Aktualizacja danych na deklaracjach. W przypadku niezablokowanych deklaracji, po otwarciu formularza deklaracji w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe (dotyczy deklaracji: VIU-DO, CIT-8E, PIT-11(28), PIT-11(29), PIT-8AR(12), ZUS Z3) następuje weryfikacja zgodności danych na deklaracji z tymi pobieranymi z programu. Jeżeli różnią się, wyświetlany jest komunikat: Dane deklaracji zostały zmienione. Czy chcesz zaktualizować deklarację? Kliknięcie na opcję Tak powoduje aktualizację danych na deklaracji. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem dotychczasowych wartości. W przypadku zablokowanych deklaracji, taki komunikat nie jest wyświetlany. 6. Elementy nieaktywne i anulowane. Zmieniono sposób wyświetlania pozycji anulowanych oraz nieaktywnych na listach w programie. Takie pozycje są wyświetlane w kolorze szarym. 7. Filtrowanie. Ujednolicono działanie oraz nazwę filtra dla nieaktywnych pozycji na listach i formularzach. Na oknach w programie parametr służący do wyświetlenia nieaktywnych elementów na listach nosi nazwę Pokazuj nieaktywne. 8. Filtrowanie list. W menu Widok usunięta została opcja Filtrowanie list metodą zaczyna się od. Na listach w programie w kolumnach z wartościami tekstowymi domyślnie ustawiona jest metoda filtrowania „Zawiera”. Użytkownik może wybrać inną, odpowiadającą mu metodę filtrowania w określonej kolumnie. 9. Numer rachunku bankowego i bank. Na dostępnych w programie formularzach (np. Rejestr kasowy/bankowy, Zapis kasowy/bankowy, Płatność czy Formularz rachunku bankowego kontrahenta) zmieniono kolejność pól z numerem rachunku i bankiem. Numer rachunku znajduje się przed polem z bankiem. 10. Informacje bieżące – termin dla deklaracji PFRON. W Konfiguracji Programu/ Informacje/ Informacje bieżące dla pozycji Deklaracja PFRON do realizacji zmieniony został termin na 25-ty dzień miesiąca. 11. Kopia bezpieczeństwa. Kopia bezpieczeństwa bazy danych wykonywana z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe ma rozszerzenie BAC, podobnie jak kopia wykonywana z poziomu  Comarch ERP Optima. 12. Wysyłka SMS. Do wysyłki wiadomości SMS z programu Comarch ERP Optima nie jest już wymagany moduł CRM/CRM Plus. 13. Comarch IBARD. Umożliwiono zapisywanie i pobieranie plików z Comarch IBARD bez konieczności instalacji na komputerze aplikacji dla tej usługi. Aplikacja jest wymagana jedynie w przypadku konfiguracji automatycznej kopii bezpieczeństwa baz danych na Comarch IBARD.

Poprawiono

1. Plik JPK_V7. Jeżeli w pliku JPK_V7 wykazany został dokument z bardzo wysoką kwotą, podczas zapisywania pliku mógł pojawić się komunikat: Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek. Błąd przepełnienia arytmetycznego podczas konwertowania danych typu expression na typ danych int. Wykonywanie instrukcji zostało przerwane. Działanie poprawiono. 2. JPK_V7 – paragony. Po przeniesieniu Paragonu pojedynczo do Rejestru VAT sprzedaży i usunięciu z niego kodu RO, taki paragon uwzględniany był w części deklaracyjnej pliku JPK_V7, natomiast nie był uwzględniany w części ewidencyjnej pliku. Działanie poprawiono – taki dokument jest wykazywany zarówno w części deklaracyjnej jak i ewidencyjnej. 3. Personalizacja. Na formularzu dokumentu w module Obieg dokumentów wprowadzono walidację pola Status oznaczonego poprzez personalizację okna jako wymagane. 4. Zapis K/B – wybór kontrahenta. Na formularzu zapisu kasowego/bankowego po wpisaniu w polu z kodem podmiotu danych nieistniejącego kontrahenta, umożliwiono wycofanie się z modyfikacji danych na formularzu i jego zamknięcie bez zapisywania zmian. 5. Ustawienia operatora. Przy próbie zapisania formularza operatora po wykonaniu importu ustawień innego operatora, mógł pojawiać się komunikat: Dojście do wiersza odnosi się do usuniętego wiersza lub wiersza oznaczonego do usunięcia. Działanie poprawiono. 6. Serwis Operacji Automatycznych. W przypadku włączonej automatycznej windykacji należności usługa Serwis Operacji Automatycznych mogła wyłączyć się samoczynnie. Działanie poprawiono. 7. Powiększona czcionka w programie. Po ustawieniu wielkości czcionki w programie na 150% na oknach Lista kontrahentów oraz Lista zasobów, po ich zmaksymalizowaniu nie były widoczne ikony. Działanie poprawiono. 8. Zarządzanie pamięcią serwera. W menu Narzędzia/ Serwer Bazy Danych/ Zarządzanie pamięcią umożliwiono określenie maksymalnej wielkości zajmowanej pamięci w przypadku komputerów z pamięcią RAM większa niż 32 GB.  

Kasa/Bank

Nowości

1. Integracja Comarch Apfino z Blue Media. W programie Comarch ERP Optima umożliwiono przesyłanie płatności pochodzących z Faktur sprzedaży do Comarch Apfino Płatności przesłane z programu Comarch ERP Optima  będą widoczne na platformie Comarch Apfino w sekcji Płatności. Z tego poziomu istnieje również możliwość opłacenia należności. Jakie płatności można przekazać do Comarch Apfino Do Comarch Apfino można przekazywać płatności pochodzące z Faktur sprzedaży:
 • wystawionych w module Handel,
 • zatwierdzonych na stałe,
 • które nie były wcześniej przesyłane lub od czasu wysyłki na formularzu dokumentu zostały zmodyfikowane dane.
  Przekazanie płatności do Comarch Apfino Na wstążce formularza w Preliminarzu płatności dodano opcję Przekaż płatności służącą do przekazania płatności na platformę. Opcja ta jest analogicznie dostępna w menu kontekstowym dostępnym w Preliminarzu płatności, pod prawym przyciskiem myszy jako Przekaż do Comarch Apfino. Przy próbie przekazania płatności (tj. po kliknięciu w opcję Przekaż płatności w menu głównym lub kontekstowym), mogą pojawić się następujące okna:
 • jeśli w Comarch ERP Optima nie został jeszcze wprowadzony klucz wymiany (co może oznaczać, że użytkownik nie ma jeszcze konta na platformie Comarch Apfino):
 • jeśli użytkownik wprowadził błędny klucz wymiany lub integracja z Comarch ERP Optima nie została jeszcze potwierdzona na platformie Comarch Apfino:
 • Jeżeli wszystko jest skonfigurowane prawidłowo, tzn. użytkownik ma założone konto na platformie Comarch Apfino oraz wpisał prawidłowy klucz wymiany w Comarch ERP Optima to pojawi się okno dotyczące przekazywania płatności z informacją Trwa przekazywanie wybranych płatności do platformy usług finansowych Comarch Apfino. Proszę czekać. Po zakończeniu przekazywania płatności przy przycisku Comarch Apfino na wstążce pojawi się dymek z informacją o ilości przekazanych dokumentów do Comarch Apfino:
  Kolumna Comarch Apfino w Preliminarzu płatności W Preliminarzu płatności została dodana kolumna Comarch Apfino. Kolumna może przyjmować wartości:
 • Przesłano – oznacza to, że płatność do Faktury została poprawnie przesłana do Comarch Apfino,
 • Prześlij ponownie – oznacza to, że na płatności zostały zmienione dane (np. płatność została rozliczona) i należy ją ponownie przesłać do Comarch Apfino,
 • Nie przesłano – oznacza to, że faktura nie została jeszcze przesłana do Comarch Apfino.
 

Zmiany

1. Odsetki podatkowe. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nowe wartości odsetek podatkowych. Od 08.09.2022 roku wynoszą one 16.5%. 2. Odsetki ustawowe od zaległości. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek ustawowych od zaległości. Od 08.09.2022 roku ich wartość to 12.25%. 3. Import przelewów. Przy imporcie przelewów domyślnie zaznaczona jest opcja Rozliczaj przy imporcie wg identyfikatora oraz kolejno wg podmiotu i kwoty. Zmiana dotyczy nowych operatorów.

Poprawiono

1. BNP Paribas Webservice. W przypadku, gdy po imporcie wystąpiło ujemne saldo pojawiał się komunikat o niezgodnym stanie końcowym. Działanie poprawiono. 2. Santander Bank Polska – kreator certyfikatów. Certyfikaty generowane za pomocą kreatora certyfikatów domyślnie zapisywane są w lokalizacji wskazanej w kreatorze. Certyfikat transportowy, który został wygenerowany i zaimportowany za pomocą kreatora certyfikatów jest oznaczany jako eksportowalny wraz ze wszystkimi właściwościami rozszerzonymi. 3. Santander Webservice. Poprawiono eksport przelewu dla kontrahenta, którego nazwa rozpoczyna się od spacji.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

 1. Comarch Apfino.
  1. Umożliwiono przesyłanie Faktur do finansowania w przypadku integracji z faktorem:
Faktoria Sp. z o.o.
Aby móc przekazać Faktury do finansowania bezpośrednio w Comarch ERP Optima należy:
 • założyć darmowe konto na platformie Comarch Apfino,
 • zintegrować konta Comarch ERP Optima – Apfino,
 • złożyć wniosek i podpisać umowę dla wybranej usługi.
  Więcej informacji jak potwierdzić integrację z Comarch Apfino w artykule Jak potwierdzić integrację z Comarch Apfino. Więcej informacji o usłudze faktoringu znajduje się tutaj.   Więcej informacji o faktoringu dla średnich i dużych firm (umowa z Faktorią) znajduje się tutaj. Przekazywanie kontrahentów W przypadku faktoringu do we współpracy z Faktorią Sp. z o.o. finansowane mogą być Faktury wyłącznie w ramach przyznanego limitu kontrahenta. W tym celu należy najpierw wprowadzić kontrahentów do Comarch Apfino. Operację można wykonać ręcznie – na stronie Comarch Apfino lub przekazując kontrahentów bezpośrednio z Comarch ERP Optima:
 • z poziomu listy kontrahentów za pomocą operacji seryjnej Przekaż do Comarch Apfino
 • podczas przekazywania Faktur do finansowania kontrahent zostanie przekazany automatycznie.
  Jak przesłać Faktury do finansowania? Przy próbie zgłoszenia Faktury do finansowania (tj. po kliknięciu w opcję Finansuj faktury w menu głównym lub kontekstowym), mogą pojawić się następujące okna:
 • jeśli w Comarch ERP Optima nie został jeszcze wprowadzony klucz wymiany (co może oznaczać, że Użytkownik nie ma jeszcze konta na platformie Comarch Apfino):
 • jeśli Użytkownik wprowadził błędny klucz wymiany lub integracja z Comarch ERP Optima nie została jeszcze potwierdzona na platformie Comarch Apfino
 • jeżeli Użytkownik posiada konto w Comarch Apfino, ale nie podpisał umowy o faktoring
 • Po wybraniu opcji Finansuj fakturę, Faktura jest wysyłana do finansowania, W tle załączany jest wydruk pdf Faktury Eko Faktura/ Z kodami JPK_ Jeśli dany kontrahent nie był jeszcze przesłany do Comarch Apfino, to jest on przekazywany w tym momencie.
 • Po wysłaniu Faktury do finansowania proces może przyjąć następujące statusy:
  • Dokument został wysłany. Informacje o statusie finansowania i faktury znajdziesz po zalogowaniu do platformy Comarch Apfino. – pomyślne wysłanie dokumentu do finansowania. Tym samym na liście Faktur obok danej Faktury, w kolumnie Faktoring pojawi się status: W trakcie faktoringu.
Faktura została przekazana do finansowania. Dalsze informacje oraz aktualny status Faktury można śledzić po zalogowaniu na platformie Comarch Apfino.
  • Wniosek odrzucony – w sytuacji, gdy wniosek nie został przyjęty. Informacje na temat odrzucenia wniosku będą dostępne po zalogowaniu do platformy Comarch Apfino.
  • Faktura nie może zostać sfinansowana, ponieważ kontrahent nie ma przyznanego limitu. Przejdź do Apfino i złóż wniosek o Limit dla kontrahenta. – w sytuacji, gdy wniosek nie został przyjęty z powodu nie przyznanego limitu dla kontrahenta. W takim przypadku należy przejść do Comarch Apfino i złożyć odpowiedni wniosek.
  Filtry w oknie Faktur sprzedaży W obszarze filtra, pod listą Faktur sprzedaży (w menu Handel / Faktury) znajduje się opcja Faktoring / Windykacja. Funkcja służy zawężeniu listy Faktur do tych dokumentów, które można zgłosić do finansowania, windykacji lub do tych już zgłoszonych i działa wg warunków określonych dla wybranego faktora SMEO/Faktoria Sp z o.o., z którym Klient ma podpisaną umowę o faktoring, w Comarch Apfino. Kolumna Faktoring na liście Faktur sprzedaży Kolumna Faktoring może przyjmować następujące statusy:
 • pusta – Faktura nie zgłoszona do faktoringu, niespełniająca warunków kwalifikujących do finansowania,
 • Finansuj fakturę – Faktura, która spełnia warunki kwalifikujące do finansowania, a nie została jeszcze zgłoszona,
 • W trakcie faktoringu – Faktura zgłoszona do faktoringu (finansowania),
 • Faktoring odrzucony – Faktura zgłoszona do faktoringu (finansowania), ale odrzucona.
Jakie Faktury można przekazywać do finansowania we współpracy z Faktorią Sp. z o.o? Do finansowania (faktoringu) we współpracy z Faktorią Sp. z o.o.  można zlecać Faktury, które spełniają następujące wymogi:
 • zatwierdzone na stałe Faktury sprzedaży (w tym Faktury finalne), nie są wysyłane Faktury zaliczkowe, VAT marża, Faktury pierwotne, Faktury zapisane w buforze oraz dokumenty korygujące,
 • waluta dokumentu to PLN lub EUR (dokumenty w innych walutach będą pomijane w faktoringu),
 • termin płatności:
  • większy bądź równy dacie bieżącej,
  • jeśli Faktura ma kilka płatności z różnymi terminami, to system bierze pod uwagę zawsze najpóźniejszy termin.
 • data wystawienia Faktury nie może być późniejsza niż data bieżąca,
 • Faktura jest nierozliczona lub częściowo rozliczona (finansowane jest saldo Faktury, czyli kwota pozostała do spłaty),
 • Faktura z formą płatności: przelew,
 • Inne dane z dokumentu mogą być dowolne.
  2. Link do płatności online na Fakturze sprzedaży Na wydruku Eko zatwierdzonej Faktury sprzedaży dodano przycisk Zapłać online. Po jego kliknięciu klient zostaje przekierowany do strony, gdzie ma możliwość zapłacenia tej Faktury online. Płatności obsługiwane są przez serwis Blue Media S.A. Link do płatności jest generowany automatycznie w momencie zatwierdzenia Faktury sprzedaży. Aby pojawił się on na wydruku Eko Faktury, należy przed zatwierdzeniem faktury :
 • założyć darmowe konto na platformie Comarch Apfino,
 • zintegrować konto Comarch ERP Optima z Comarch Apfino,
 • na platformie Comarch Apfino w menu Ustawienia/ Płatności zaznaczyć parametr Uruchom bezpłatne dodawanie linku do płatności na moich fakturach.
  Link do płatności online jest dostępny dla Faktur sprzedaży:
 • zatwierdzonych, nierozliczonych, dla których co najmniej jedna płatność trafia do rejestru bankowego,
 • wystawionych w PLN,
 • które nie są rozliczane mechanizmem podzielonej płatności (split payment)
 • których kwota płatności nie przekracza równowartości 1000 euro (przy zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonywania transakcji).
  Więcej informacji znajduje się tutaj. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Comarch Apfino dodano parametr Drukuj link do płatności online. Parametr jest aktywny, jeżeli został uzupełniony klucz wymiany i jest domyślnie zaznaczony. Po zaznaczeniu parametru, na wydrukach Eko faktury w języku polskim oraz w języku angielskim pojawi się przycisk z tekstem Zapłać online. Jeżeli parametr zostanie odznaczony, to linki do płatności nie będą drukowane. Link do płatności online jest standardowo tworzony w momencie zatwierdzania faktury, jeżeli jednak z jakiegoś powodu link nie powstał (np. w momencie zatwierdzania faktury Klient nie miał jeszcze konta w Comarch Apfino) to można link wygenerować ‘na żądanie’ dla zaznaczonych faktur. Na liście faktur sprzedaży zaznaczamy faktury i wybieramy opcję w menu kontekstowym Pobierz link do płatności online. Wówczas dla zaznaczonych faktur zostaną utworzone linki do płatności. Linki zostaną utworzone dla faktur, które nie mają jeszcze linka i spełniają warunki wyżej wymienione.
Uwaga
Jeżeli zostaną wykonane zmiany na płatnościach do Faktur (np. faktura zostanie rozliczona), należy wejść w menu Kasa/Bank/ Preliminarz płatności  i przekazać płatność poprzez wybranie opcji Przekaż do Comarch Apfino dostępnej w menu głównym lub menu kontekstowym. Wówczas wszystkie informacje o danej płatności zostaną zaktualizowane w portalu Comarch Apfino i pod linkiem do płatności online. Płatności, na których coś się zmieniło i wymagają ponownego przekazania są odpowiednio oznaczone w Preliminarzu, tj. w kolumnie Comarch Apfino mają status Prześlij ponownie.
  3. Usługa Pocztex 2.0. Dla rodzaju przesyłek Poczta Polska dodano usługę Pocztex 2.0. Pocztex 2.0. – Konfiguracja W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ Poczta Polska, na zakładce [Szablon spedycji/ Parametry przesyłki], w polu Domyślna usługa pocztowa znajduje się usługa Pocztex 2.0 dla serwisu: Kurier. Usługa Pocztex 2.0. widoczna jest również w tabeli z Domyślnymi definicjami paczki, gdzie należy wybrać dla niej odpowiednie parametry:
 • Waga – istnieje możliwość wyboru odpowiedniej wagi zależnej od przypisanego jej gabarytu.
 • Gabaryt – do wyboru spośród formatów: S, M, L, XL, 2XL.
 • Ostrożnie – możliwość oznaczenia tej opcji dla usługi.
 • Niestandardowa – możliwość oznaczenia tej opcji dla usługi.
  Na zakładce [Szablon spedycji/ Usługi dodatkowe] :
 • w polu Potwierdzenie odbioru – istnieje możliwość wyboru spośród opcji: Pocztex Kurier, List zwykły ekonomiczny
 • w polu Dokumenty zwrotne – dostępne są opcje: List polecony priorytetowy, List polecony ekonomiczny, Pocztex Kurier.
  Pocztex 2.0 – Formularz Zlecenia nadania przesyłki Na formularzu Zlecenia nadania przesyłki, na zakładce [Paczki i usługi] istnieje możliwość wyboru usługi Pocztex 2.0. W programie obsługiwany jest wyłącznie serwis Kurier, dlatego pole to jest zablokowane do edycji.
 • Tabela Przesyłki zawiera kolumny: Waga (kg), Gabaryt, Ostrożnie, Niestandardowa, Deklarowana wartość, Ubezpieczenie, Usługa pocztowa.
 • W sekcji przesyłki istnieje możliwość wyboru Gabarytu spośród formatów: S, M, L, XL, 2XL.
 • Pole Zawartość jest obowiązkowe do wypełnienia.
 • Usługi dodatkowe dla Pocztex 2.0
  Dla usługi Pocztex 2.0 istnieje możliwość nadania przesyłki bezpośrednio w placówce pocztowej. Po zaznaczeniu parametru Nadanie w placówce pocztowej,  Zlecenie nadania przesyłki nie będzie uwzględniane podczas zamawiania kuriera z poziomu listy zleceń. 4. Atrybuty. Wprowadzono możliwość oznaczenia atrybutu jako nieaktywnego. Opis działania tej funkcji znajduje się w części Ogólnej.

Zmiany

1. Parametry magazynowe. Uporządkowano parametry w menu System /Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry poprzez dodanie poziomych zakładek dedykowanych poszczególnym obszarom. Zakładka [Ogólne] Na tej zakładce znajdują się wszystkie parametry dotyczące ogólnego działania programu w zakresie zarządzania magazynem i dokumentami magazynowymi. Zakładka [Zamówienia i Rezerwacje] Na tej zakładce widnieją parametry związane z rezerwowaniem oraz zamawianiem towaru, a także ustawienia odpowiadające za dostępność towaru na magazynie. Zakładka [Ceny] Na tej zakładce znajdują się wszystkie parametry wpływające na sposób wyliczania cen i ich aktualizację na dokumentach. Zakładka [Serie i Daty] Na tej zakładce umieszczone są ustawienia dotyczące przenoszenia serii oraz dat na dokumenty. Zakładka [Inwentaryzacja] Na tej zakładce znajdują się parametry wpływające na sposób pracy podczas wykonywania inwentaryzacji w programie. Zakładka [Cechy na zasobach] W tym miejscu są widoczne parametry związane z cechami dostaw. Zakładka ta jest dostępna tylko i wyłącznie wtedy, gdy w programie będzie licencja na moduł Handel Plus.   2. Pocztex. Podczas operacji zamawiania kuriera, w oknie Planowany przyjazd kuriera dodano pole Email dla potwierdzenia zamówienia. Na adres mailowy z tego pola, który jest pobierany z karty operatora wysyłane jest potwierdzenie zamówienia kuriera 3. Potwierdzenie odbioru i Dokumenty zwrotne. Zawężono wyświetlanie wartości dla pól Potwierdzenie odbioru i Dokumenty zwrotne w zależności od wybranej usługi pocztowej. Lista wartości zawężana jest dla domyślnie wybranej usługi zarówno w Konfiguracji na zakładkach [Usługi dodatkowe] oraz [Usługi dodatkowe – Serwis] jak i na dokumentach ZNP. 4. Karta towaru. Powiększono pole Opis znajdujące się na pozycji cennika w zakładce [Dodatkowe]. Pola Opis i URL zostały przeniesione do dolnej części tego okna. 5. Receptury. Podczas seryjnego dodawania składników receptury umożliwiono dodawanie usług. 6. Konfiguracja. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry, na zakładce [Płatności], na formularzu dokumentu zmieniono nazwę parametru Płatność walutowa dokumentu: od wartości walutowej/ od wartości PLN na Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od wartości: VAT w walucie/ netto w PLN. 7. Wymiana danych. Sekcja Wymiana danych dostępna w programie na zakładce [Narzędzia] pozwalająca na synchronizację programu Comarch ERP Optima z Comarch e-Sklep, Comarch e-Sale, Comarch ERP Optima Detal, Mobile Sprzedaż, Comarch XL przeniesiono do zakładki [Handel]. 8. Wydruki.
 • Na wydruku oświadczenia o kraju pochodzenia węgla uwzględniono kody CN będące podpozycjami kodów 2701 i 2704.
 • Na wydrukach EKO w języku polskim oraz angielskim Faktur sprzedaży i korekt jest drukowana pieczęć prewencyjna dla Comarch Apfino. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.
 

Poprawiono

1. Numeracja dokumentów.
 • Na kopiowanych dokumentach, gdzie w schemacie numeracji nie jest używany człon miesiąc, po zmianie numeru dokumentu i zmianie daty na dokumencie, ustawiona numeracja jest poprawna.
 • Poprawiono wyświetlanie schematu numeracji na formularzu dokumentu Rezerwacji odbiorcy.
2. Tabulator na formularzu Faktury zakupu. Na nowym formularzu Faktury zakupu tabulator ustawiony jest na polu z numerem obcym. 3. Obsługa przy pomocy klawiatury. Po dodaniu pozycji cennika na formularz dokumentu handlowego, tabulator ustawiony jest na ostatnio dodanej pozycji. 4. Okno informacji o kontrahencie. Po zmianie położenia okienka Informacje o kontrahencie na formularzu Faktury, przy ponownym otwarciu formularza położenie okienka pozostaje zapamiętane. 5. Wydruki.
 • Na wydruku , jeżeli wystawionych zostało kilka zaliczek tego samego dnia, data otrzymania zaliczek drukowana jest jednorazowo. Wydruk uwzględnia również rozliczenie Faktury zaliczkowej zdarzeniem kompensującym.
 • Na wydruku Eko przy sprzedaży z zastosowaniem procedury OSS stawki VAT nie są zaokrąglane.

Handel Plus

Poprawiono

1. Lista dokumentów dostawy. Dla Dokumentów dostawy, które zostały poprawnie zarejestrowane w PUESC, po upływie 10 dni od daty odebrania danych z PUESC, w kolumnie Data zgłoszenia nie wyświetla się ikona wykrzyknika. 2. Wydruki. Poprawiono wyświetlanie wartości opłaty cukrowej na wydruku Eko Faktury sprzedaży.  

Współpraca z Comarch EDI

Nowości

1. Data uzgodnienia korekty. W celu przeniesienia informacji o dacie uzgodnienia korekty, należy na eksportowanej korekcie, dodać atrybut dokumentu CORRECTIONAGREEDDATE o typie Data oraz uzupełnić jego wartość. Jeśli użytkownik posiada licencję na współpracę Comarch ERP OptimaComarch EDI to po zalogowaniu do programu zostanie automatycznie utworzona definicja atrybutu dokumentu CORRECTIONAGREEDDATE w obszarze Ogólne\ Atrybuty zakładka [Dokumentu].

Zmiany

1. Przyczyna korekty. Wprowadzono zmiany w sposobie eksportu przyczyny korekty. Jeśli na korekcie występuje atrybut dokumentu CORRECTIONREASON to jego wartość przenoszona jest jako przyczyna korekty do pliku w nagłówek dokumentu (na pozycjach dokumentu już nie występuje). Jeśli na korekcie atrybut dokumentu CORRECTIONREASON nie występuje lub nie ma uzupełnionej wartości to jako przyczyna korekty przenoszona jest wartość pola Korekta z tytułu z zakładki [Ogólne] (również przenoszona jest do pliku tylko w nagłówek dokumentu). Powyższe zmiany nie dotyczą eksportu do sieci TESCO.  

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości

1. Seryjna zmiana parametrów Comarch e-Sklep/ e-Sale. Z poziomu listy Zasobów i Cennika w oknie operacji seryjnej: Zmiana parametrów Comarch E-Sklep/E-sale wprowadzono możliwość seryjnej zmiany parametru dotyczącego udostępniania plików graficznych:

Zmiany

1. Wymiana danych. Sekcja Wymiana danych dostępna w programie na zakładce [Narzędzia] pozwalająca na synchronizację programu Comarch ERP Optima z Comarch e-Sklep i Comarch e-Sale, przeniesiono do zakładki [Handel].

Poprawiono

1. Opis oferty dla Comarch e-Sklep. Poprawiono formatowanie tekstu dla ofert, które były edytowane.  

Współpraca z wszystko.pl

Nowości

1. Jednostki miary dla parametrów. Dla poszczególnych parametrów zostały wyrażone jednostki miary w jakich parametr występuje.

Poprawiono

1. Zapis karty towaru/usługi. Poprawiono zapis karty towaru po usunięciu integracji poprzedniej wersji wszystko.pl 2. Aktualizacja ceny. Poprawiono aktualizację ceny domyślnej po zapisie oferty.  

Współpraca z Comarch ERP XL

Zmiany

1. Wymiana danych. Sekcja Wymiana danych dostępna w programie na zakładce [Narzędzia] pozwalająca na synchronizację programu Comarch ERP Optima z Comarch XL przeniesiono do zakładki [Handel].  

Współpraca z Comarch Mobile Sprzedaż

Zmiany

1. Wymiana danych. Sekcja Wymiana danych dostępna w programie na zakładce [Narzędzia] pozwalająca na synchronizację programu Comarch ERP Optima z Mobile Sprzedaż przeniesiono do zakładki [Handel].  

Detal

Zmiany

1. Wymiana danych. Sekcja Wymiana danych dostępna w programie na zakładce [Narzędzia] pozwalająca na synchronizację programu Comarch ERP Optima z Comarch ERP Optima Detal przeniesiono do zakładki [Handel].

CRM i Serwis

CRM

Poprawiono

1. Skrzynka pocztowa. Poprawiono wysyłanie wiadomości mailowych z załączonym podpisem cyfrowym.

CRM Plus

Poprawiono

1. Windykacja należności. W wersji usługowej poprawiono generowania wydruku ponaglenia zapłaty do wiadomości e-mail.

Serwis

Nowości

1. Wskazanie dostaw na Zleceniach serwisowych. Na Zleceniu serwisowym umożliwiliśmy wskazanie partii dostaw pobranych części, które wykorzystywane są do realizacji zlecenia.
Uwaga
Funkcjonalność dostępna tylko przy współpracy z modułem Handel Plus.
Konfiguracja parametrów dla Serwisu. W System/Konfiguracja/ Firma/ Serwis/ Parametry w sekcji Wskazanie cech dla części dostępne są parametry:
 • Automatyczny wybór ocechowanych dostaw – po zaznaczeniu parametru aktywowana jest funkcja automatycznego wskazywania partii dostaw na częściach zlecenia serwisowego. Dla każdej części zlecenia serwisowego, która na formularzu towaru, na zakładce [Atrybuty] ma wskazany atrybut z parametrem Przenosić na dostawy, na oknie wyboru partii zostaną automatycznie wskazane pobierane dostawy, zgodnie z metodą rozliczania magazynu wybraną w konfiguracji (FIFO, LIFO). Funkcja działa analogicznie jak opisana w artykule Automatyczne wskazanie rozchodowanych partii towaru na dokumentach rozchodowych.
W nowych bazach danych powyższy parametr jest domyślnie zaznaczony.
 • Obowiązek wyboru partii dla części na zleceniu serwisowym -przypomina o konieczności uzupełnienia partii dla części na zleceniu serwisowym posiadających atrybut z parametrem Przenosić na dostawy. Kontrola wskazania partii następuje podczas tworzenia powiązanych dokumentów magazynowych do zlecenia serwisowego.
 Zlecenie Serwisowe – lista części Na formularzu Zlecenia Serwisowego, na zakładce [Części] znajduje się przycisk  Wskazanie cech dla części:

Formularz zlecenia serwisowego – zakładka [Części]

Kliknięcie przycisku spowoduje podniesienie okna Zasoby dla części, na której ustawiony jest kursor, z zasobami dostępnymi w dniu przyjęcia zlecenia serwisowego, czyli zgodnie z datą przyjęcia, znajdującą się na zakładce [Ogólne] zlecenia serwisowego, oraz znajdującymi się na magazynie wskazanym na formularzu części w polu Magazyn. Ilość potrzebnych części wprowadzamy w kolumnie Ilość pobrana. Po zapisie, na formularzu części aktualizowana jest ilość pobrana zgodnie ze wskazaniem na oknie partii. Na formularzu części pojawia się dodatkowa zakładka [Zasoby], na której można zobaczyć ocechowane partie dostaw dla części. Na liście Części w kolumnie Czy wskazano cechę można zweryfikować, czy dla danej części na zleceniu zostały wskazane partie dostaw. Kolumna przyjmuje wartości: wartość pusta – pozycja nie posiada cech – dotyczy części , które nie mają przypisanych atrybutów z parametrem Przenosić na dostawy na formularzu towaru, na zakładce [Atrybuty].  – pozycja posiada cechy, ale nie zostały one wskazane – dotyczy części, które mają przypisany co najmniej jeden atrybut z parametrem Przenosić na dostawy na formularzu towaru, na zakładce [Atrybuty].  – cechy poprawnie wskazane  – niezgodność ilości części z ilością, dla której wskazano cechy – może wystąpić po zmianie daty dokumentu, jednostki miary, jeśli ilość na formularzu części jest inna niż dostępna ilość towaru wskazana na oknie partii towaru.
Uwaga
Wskazane dostawy są zapisywane na formularzu części na zakładce [Zasoby]. Są blokowane na magazynie i nie mogą być wykorzystane do realizacji innych zleceń serwisowych oraz nie można wskazać ich na żadnym innym dokumencie. Części o określonych cechach mogą zostać zrealizowane tylko i wyłącznie na tym zleceniu serwisowym, do którego zostały przypisane.
Więcej informacji na temat wydawania towarów ze wskazaniem konkretnych partii istniejących na magazynie znajduje się tutaj.  Formularz części na zleceniu serwisowym Ten sam przycisk Wskazanie cech dla części umieszczony jest na formularzu części, na wszystkich zakładkach. Działanie przycisku jest analogiczne jak na liście części – pozwala na ocechowanie części, które wykorzystywane są do realizacji zlecenia serwisowego. W przypadku gdy cechy zostaną przypisane do części, to przy próbie zmiany ilości w polu ilość pobrana na formularzu części wyświetli się komunikat: Ilość na dostawach jest inna niż ilość na elemencie. Ilość na elemencie zostanie zmieniona. Zmianę ilości części należy wykonać na oknie Wskazanie cech dla części. Zmieniając magazyn na formularzu części, w sytuacji gdy cechy dostaw zostały wcześniej przypisane, również pojawi się komunikat: Dla pozycji z dokumentu, dla których zostały wybrane dostawy, magazyn nie może zostać zmieniony. Czy usunąć wybrane dostawy i zmienić magazyn? Jeśli wybierzemy TAK, wówczas wskazanie dostaw zostanie usunięte, a magazyn zmieniony. Powyższe komunikaty pojawiają się tylko jeśli nie jest włączony parametr Automatyczny wybór ocechowanych dostaw w Konfiguracji Firmy/ Serwis/ Parametry. Pobieranie części dla zlecenia serwisowego Podczas tworzenia dokumentu MM (pobierania części z magazynu lokalnego na magazyn serwisowy), wskazane dla części partie dostaw, są przenoszone na dokument MM. Dokument MM zapisuje się na trwałe (nie do bufora), dlatego nie można dokonywać na nim żadnych zmian. Więcej informacji na temat pobierania części na zlecenie serwisowe znajduje się tutaj. Obowiązek wyboru partii części na zleceniu serwisowym. Podczas pobierania części z magazynu na zlecenie serwisowe (przekształcenie do MM) sprawdzane jest ustawienie parametru Obowiązek wyboru partii dla części na zleceniu serwisowym w menu Konfiguracja/ Firma/ Serwis/ Parametry. Jeśli parametr jest zaznaczony, przy pobieraniu części weryfikowane jest, czy określono partie dostawy na oknie Wskazanie cech dla części. Weryfikacja dotyczy wszystkich części, które mają na formularzu na zakładce [Atrybuty] wskazany atrybut z parametrem Przenosić na dostawy. Jeśli dla którejkolwiek części spełniającej ten warunek, nie określono partii dostaw, przy próbie przekształcenia do dokumentu MM pojawi się komunikat: W celu utworzenia dokumentu, wskaż partie dostaw dla towaru KOD_TOWARU [nazwa towaru]. Dopóki Użytkownik nie uzupełni brakujących danych, nie ma możliwości pobrania części na zlecenie serwisowe. W przypadku, gdy w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Serwis/ Parametry zaznaczony jest parametr: Automatyczny wybór ocechowanych dostaw, Użytkownik nie musi wskazywać cech, program automatycznie uzupełni pobrane dostawy .  Zwrot niewykorzystanych części z cechami dostaw  W przypadku części dla których zostały wskazane cechy dostaw, dla zwracanej ilości należy wskazać konkretne dostawy, które chcemy zwrócić. Zwracane dostawy można wskazać na oknie  Wskazanie cech dla części, wywoływanym z poziomu listy części lub formularza części. W kolumnie ilość wykorzystana należy wpisać ilość rzeczywiście wykorzystanych części i za pomocą dokumentu MM ( – Zwrot towaru) zwrócić niewykorzystaną ilość na magazyn lokalny, z którego została pobrana. Dokument MM tworzy się na wskazane części, na różnicę między ilością pobraną a wykorzystaną. Zwrot zapisywany jest tylko na stałe. Więcej informacji na temat zwrotu niewykorzystanych części znajduje się tutaj. Przekształcenie zlecenia serwisowego do dokumentów Dla zleceń serwisowych użytkownik ma możliwość tworzenia dokumentów handlowo – magazynowych:
 • dokumentu RW na części nie podlegające fakturowaniu,
 • dokumentu WZ na części podlegające fakturowaniu,
 • dokumentu FS/ PA, zawierającego części z wcześniej tworzonych WZ
  Na wyżej wymienione dokumenty magazynowe przenoszone są części wraz z przypisanymi wcześniej cechami dostaw na zleceniu serwisowym. Utworzone dokumenty magazynowe zapisywane są na stałe, w związku z tym nie ma możliwości modyfikowania pobranych partii dostaw. Więcej informacji na temat fakturowania zleceń znajduje się tutaj.  Zasoby Na liście Zasobów znajduje się kolumna Rezerwacje dla zleceń, w której wyświetlana jest ilość towaru, jaka została przypisana na zleceniach serwisowych ze wskazaniem partii dostaw. Rezerwacje dla zleceń zmniejszają ilość dostępną towaru na magazynie. Na karcie towaru w zakładce [Rezerwacje] wyświetlane są Zlecenia Serwisowe, na których znajduje się dany towar z wskazanymi partiami dostaw.

Zmiany

1. Zamykanie zleceń serwisowych. Niepobrane części na zleceniu serwisowym wpływają na stan magazynu (części ze wskazanymi partiami dostaw rezerwują towar), w związku z tym podczas zamykania zlecenia są usuwane. Po wybraniu pod prawym przyciskiem myszy z menu kontekstowego opcji Zamknij zlecenie lub odznaczeniu parametru zlecenie otwarte na formularzu zlecenia, mogą pojawić się komunikaty: Nie wszystkie czynności związane z tym zleceniem zostały wykonane. Czy zamknąć zlecenie i zakończyć czynności? Jeśli wybierzemy TAK, zlecenie serwisowe zostanie zamknięte, a czynności zostaną zakończone. Jeśli wybierzemy NIE, to zlecenie nie zostanie zamknięte a czynności nie zostaną zakończone. Nie wszystkie części związane z tym zleceniem zostały pobrane do realizacji zlecenia. Po zamknięciu zlecenia niepobrane części zostaną usunięte. Czy zamknąć zlecenie ? Jeśli wybierzemy TAK, zlecenie serwisowe zostanie zamknięte, a niepobrane części zostaną usunięte ze zlecenia. Dotyczy to tylko części, które nie zostały przesunięte dokumentem MM na magazyn serwisowy, lub nie zostały wskazane bezpośrednio z magazynu serwisowego. Jeśli wybierzemy NIE, to zlecenie nie zostanie zamknięte, a niepobrane części nie zostaną usunięte. Niewykorzystane części ze wskazanymi partiami dostaw, które znajdują się na zamkniętym zleceniu serwisowym, ale nie zostały wydane na dokumencie FS/PA, WZ lub RW, rezerwują towar na magazynie. Usunięcie takiej rezerwacji możliwe jest za pomocą funkcji Zwolnij zarezerwowane części. Po jej wykonaniu rezerwacje dla takich części są usuwane, a zakładka [Zasoby] na formularzu części będzie pusta. Opcja dostępna jest z poziomu listy w menu kontekstowym, tylko dla zamkniętych Zleceń serwisowych. 2. Historia towaru. Na oknie Historia towaru umożliwiono filtrowanie zleceń serwisowych dla części. 3. Rezerwacje dla zleceń. Ilość dostępna towaru w magazynie pomniejszana jest również o Zlecenia serwisowe na których dla części wskazano partię dostaw. W przypadku gdy w System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry zaznaczony jest parametr Nie pozwalaj na wydanie towaru gdy występują rezerwacje, zlecenia serwisowe z wskazanymi partiami dostaw blokują wydanie towaru. 4. Zestawienie wg dostaw. Na oknie Zestawienie dla dostaw na zakładce Zasoby na dokumentach  umożliwiono wyszukiwanie zleceń serwisowych, na których znajdują się części o określonych cechach. 5. Kopiowanie czynności i części. Na zleceniu serwisowym z poziomu listy czynności i części została zablokowana możliwość kopiowania pozycji za pomocą skrótu klawiszowego <CTRL+INSERT>.

Poprawiono

1. Atrybut urządzenia. Poprawiono zapamiętywanie rozmiaru okna atrybutu urządzenia.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2023.0.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 24.10.2022. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
 

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2023.0.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2023.0.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2023.0.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2023.0.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2023.0.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2022.5 lub wyższy
Comarch e-Sale2022.5 lub wyższy
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2022.5.1 lub wyższy
Comarch Mobile Zarządzanie2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2022.0.2 MSSQL lub wyższa
2022.0.2 PostgreSQL lub wyższa
Comarch ERP Altum2022.1
Comarch IBARDNajnowsza
Comarch e-Sprawozdania2022.0.2
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 07.11.2022

1. Kopia bezpieczeństwa. Umożliwiono wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy konfiguracyjnej w przypadku połączenia z silnikiem baz danych za pomocą loginu SQL. 2. Skasowanie bazy danych. W przypadku wybrania opcji Fizyczne skasowanie bazy danych z serwera, wskazana baza jest usuwana zarówno z serwera SQL jak i z listy firmowych baz danych w Comarch ERP Optima. 3. Biuro Rachunkowe. Konwersja baz. Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe podczas seryjnego konwertowania wielu baz program zawieszał się. Działanie poprawiono. 4. Biuro Rachunkowe. Informacja dla Klientów. W przypadku, gdy w bazie biura rachunkowego w pieczątce zostało dodane logo, było ono źle skalowane i podczas generowania pliku pdf z informacją dla Klientów pojawiał się komunikat: Błąd zapisywania pliku. Rozmiar strony był za mały, aby sformatować zawartość obiektu w raporcie. Działanie poprawiono.

Aktualizacja w dniu 25.11.2022

1. Nowe stawki diet i limitów na nocleg. Wprowadzono nowe stawki diet i limitów na nocleg obowiązujące dla delegacji zagranicznych od 29.11.2022 oraz dla delegacji krajowych od 01.01.2023 (Dz.U. z 2022r., poz. 2302) 2. Oddelegowanie do pracy za granicą. Wprowadzono zmiany w wyliczaniu podstawy podatku oraz składek ZUS dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą w związku ze zmianą kwot diet od 29.11.2022. 3. Wynagrodzenie za urlop pracownika tymczasowego. Poprawiono naliczanie wynagrodzenia za urlop pracownika tymczasowego, w przypadku gdy miał wypłacone dopłaty do nadgodzin.

Comarch ERP Optima Analizy BI

Nowości i zmiany w Comarch ERP Optima Analizy BI dostępne są tutaj.