Nowości i zmiany w wersji 2022

Nowości i zmiany w wersji 2022.6.1 oraz 2022.7.1

Płace i Kadry

Nowości

1. Zaświadczenie płatnika składek Z-3. Wprowadzono możliwość generowania Zaświadczenia płatnika składek Z-3 w formacie xml, umożliwiającym jego złożenie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Zaświadczenie można utworzyć pojedynczo dla wskazanego pracownika z poziomu listy pracowników w Kadrach po wybraniu opcji Deklaracje ZUS dostępnej przy przycisku i następnie wskazaniu w polu lista Z-3. Po naciśnięciu , otworzy się okno, w którym należy wskazać:
 • datę nieobecności, dla której generowane jest zaświadczenie
 • sposób ustalania okresu wyliczenia składników wynagrodzenia. Dostępne są opcje:.
  • automatycznie – zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne ustawianie zakresu dat, z jakiego mają być wykazane składniki miesięczne oraz okresowe na podstawie wpisanej daty nieobecności w polu „Podaj datę nieobecności, dla której chcesz wykonać ZUS Z-3.
  • ręcznie – po jej zaznaczeniu Użytkownik ma możliwość ręcznego wprowadzenia zakresu dat składników miesięcznych i okresowych
  Po naciśnięciu przycisku otworzy się aplikacja Comarch Deklaracje i będzie dostępny formularz Zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3 z danymi pobranymi z Comarch ERP Optima. Na zaświadczeniu domyślnie będzie wykazywany adres zamieszkania pracownika, a jeśli nie ma go wprowadzonego w danych kadrowych to adres zameldowania. Jeśli pracownik ma przekazywane wynagrodzenie na rachunek bankowy zostanie on także domyślnie podany na zaświadczeniu. Dane wykazane na formularzu zaświadczenia podlegają edycji/ usunięciu. Jeżeli nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu. Wydruki Z-3 jest dostępny z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem . Podgląd wydruku jest dostępny z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem . Po zapisaniu dokumentu po stronie aplikacji Comarch Deklaracje zaświadczenie będzie dostępne na liście deklaracji ZUS pracownika. Po ustawieniu się na danym zaświadczeniu można je wyeksportować do pliku xml za pomocą przycisku Eksport do PUE ZUS . W oknie ‘Parametry eksportu zaświadczenia ZUS Z-3 należy wskazać lokalizację, w której ma się zapisać plik xml. Wyeksportowane plik można zaczytać do portalu PUE ZUS. Plik xml można zaczytać w PUE z poziomu panelu Ogólny. Z bocznego menu należy wybrać [Dokumenty i Wiadomości]>[Dokumenty robocze] i następnie kliknąć w opcję Importuj. Na oknie importu należy wybrać Dodaj dokumenty, wskazać pliki xml Z-3, Dokumenty zostaną dodane na listę dokumentów roboczych, skąd można je wysłać do ZUS. 2. Wynagrodzenie płatnika podatku. Wprowadzono zmiany w naliczaniu wynagrodzenia płatnika podatku. Od 1.07.2022 kwota wynagrodzenia przysługującego płatnikowi od przekazywanego do urzędu skarbowego podatku naliczanego z zastosowaniem skali podatkowej wynosi 0,60% tej kwoty. Wynagrodzenie z tytułu pozostałych podatków nadal wynosi 0,30%. W związku z tym wprowadzono zmiany w konfiguracji firmy w gałęzi ‘Podatki’. W sekcji ‘Wynagrodzenie płatnika podatku’ dostępne są dwa parametry określające procent wynagrodzenia dla płatnika podatku:
 • Procent wynagrodzenia należnego płatnikowi od naliczonego podatku z zastosowaniem skali podatkowej (PIT-4R) – wartość wykorzystywana do wyliczania wynagrodzenia płatnika z tytułu podatku przekazanego jako zaliczka na PIT-4R. Od lipca ustawiono nową wartość 0,60%. Podczas aktualizacji programu do wersji 2022.6 nowa wartość zostanie ustawiona jedynie, gdy w dotychczasowym polu ‘Procent wynagrodzenia należnego płatnikowi od naliczonego podatku’ była inna wartość niż 0%.
 • Procent wynagrodzenia należnego płatnikowi od naliczonych pozostałych podatków (PIT-8AR) – z wartością 0,30 obowiązującą od 1.01.1999, która będzie służyła do wyliczenia wynagrodzenia płatnika w przypadku zaliczki podatku na PIT-8A. Podczas aktualizacji programu do wersji 2022.6 wartość w tym polu zostanie ustawiona taka sama jaka była w dotychczasowym polu ‘Procent wynagrodzenia należnego płatnikowi od naliczonego podatku’.
  Dodatkowo na tym oknie ‘Podatki’ odblokowano pole ‘miesiąc’. Poprzednio Użytkownik miał tylko możliwość zmiany roku. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa Dz.U 2022, poz. 1377. 3. Deklaracje podatkowe. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e Deklaracje: PIT-4R(12), IFT-1/1R(16).

Zmiany

1. Deklaracje PIT pracowników. Umożliwiono podpisywanie deklaracji PIT-11 w wersji 28 podpisem niekwalifikowanym z poziomu listy deklaracji dostępnej z poziomu Deklaracje PIT pracowników. 2. Konfiguracja PPK. W konfiguracji firmy w gałęzi Płace/Pracownicze Plany Kapitałowe w polu ‘Instytucja finansowa’ na liście instytucji zmieniono nazwę instytucji ‘Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A’. na ‘Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (d.Aviva)’. Zmiana spowodowana jest połączeniem Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

Poprawiono

1. Naliczanie deklaracji ZUS DRA. Przywrócono możliwość naliczenia deklaracji ZUS DRA w przypadku, gdy pracownikowi zostało wypłacone wyrównanie zasiłku. 2. Wypłata właściciela:
 • Poprawiono naliczanie wypłaty dla właściciela, który miał kilka form opodatkowania i tylko dla niektórych z nich były pobierane dane do wyliczenia składki zdrowotnej z modułów księgowych.
 •  W przypadku, gdy właściciel ma ustawioną formę opodatkowania jako podatek według skali lub liniowy i dane do wyliczenia podstawy składki zdrowotnej są pobierane z modułów księgowych podczas naliczania wypłaty za miesiąc zgodny z datą rozpoczęcia działalności (datą zatrudnienia) niepotrzebnie weryfikowane były kwoty udziałów w poprzednim miesiącu. Działanie poprawiono.
3. Naliczanie wypłat dla wieloetatowca. W przypadku, gdy pracownik wieloetatowy na jednym z etatów miał odnotowane oddelegowanie, w czasie którego podatek był płacony za granicą w niektórych przypadkach nie można było naliczyć wypłaty za okres oddelegowania. Działanie poprawiono. 4. Podstawa składek PPK. Poprawiono naliczanie podstawy składek PPK dla pracownika będącego kierowcą, który ma pomniejszaną podstawę składek społecznych o diety. 5. Deklaracja PIT-11(28). W sekcji E w wierszu 5 nie były wykazywane przychody z działalności wykonywanej osobiście np. przychody z tytułu umowy o dzieło, kontraktu menadżerskiego. Działanie poprawiono. 6. Kalkulator wynagrodzeń:
 • przy wyliczeniu wynagrodzenia pracownika etatowego oraz z tytułu umowy cywilnoprawnej nie było stosowane ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku według zasad z 31.12.2021 gdy ustawiono datę wypłaty po 01.07.2022 r. Działanie poprawiono.
 • w przypadku gdy uruchomiono kalkulator po 1.07.2022 r. to w polu ‘Ulga dla pracowników’ ustawiała się opcja ‘tak’ mimo, że od 01.07.2022 nie powinna być już naliczana. Działanie poprawiono.
  7. Wydruk Kwitek wypłaty (GenRap). Poprawiono wykazywanie procentu podatku na wydruku kwitka wypłaty (GenRap). 8. Karta pracy. Na wydruku karty pracy pracowników rozliczanych według obecności nadmiarowo był wykazywany czas pracy odnotowany poza okresem zatrudnienia. Działanie poprawiono. 9. Wydruk Oświadczenie do celów świadczenia rehab.(Znp-7). Poprawiono wykazywane danych płatnika w polu 'Nazwa albo imię i nazwisko’.  

Księgowość

Nowości

1. Księgowość. Zestawienie dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej. Umożliwiono wyliczenie dochodu dla składki zdrowotnej w przypadku sprzedaży środka trwałego kupionego w latach poprzednich. Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych od stycznia 2022 r. dodano pole Zwiększenie / zmniejszenie dochodu pod składkę zdrowotną. Pole jest widoczne jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wskazano opcję Księga podatkowa lub Księgowość kontowa. Pole jest możliwe do uzupełnienia przez Użytkownika (nie jest wyliczane automatycznie). Pole przyjmuje zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne.

Formularz kwot indywidualnych, zakładka PIT-36

Formularz kwot indywidualnych, zakładka PIT-36L

Kwota uzupełniona w polu Zwiększenie / zmniejszenie dochodu pod składkę zdrowotną przenoszona jest na formularz zestawienia dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej narastająco od początku roku do poz. Zwiększenie / zmniejszenie dochodu. Kwota podlega edycji i nie jest ona ograniczana do wysokości innych kwot. Po dokonaniu edycji w poz. Zwiększenie / zmniejszenie dochodu, w kolejnych miesiącach kwota w tej poz. jest wyliczana jako suma wartości uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela w polu Zwiększenie / zmniejszenie dochodu pod składkę zdrowotną narastająco od początku roku. Kwota uzupełniona w poz. Zwiększenie / zmniejszenie dochodu uwzględniana jest w poz. Dochód dla składki zdrowotnej – kwota dodatnia powoduje zwiększenie dochodu, kwota ujemna powoduje zmniejszenie dochodu. Kwota uzupełniona na formularzu kwot indywidualnych właściciela w polu Zwiększenie / zmniejszenie dochodu pod składkę zdrowotną nie jest uwzględniania podczas wyliczenia zaliczki na PIT-36/ PIT-36L. 2. Biuro Rachunkowe. Seryjna konwersja baz. Rozszerzenie pliku kopii bezpieczeństwa. Zmieniono format tworzenia się kopii bezpieczeństwa na format BAC podczas seryjnej konwersji baz danych.

Zmiany

1. Księgowość. Przywrócono możliwość naliczenia zaliczek na PIT-28(14), PIT-36(18), PIT-36L(7) za rok 2021. 2. Księgowość kontowa. Plan kont. Zmieniono treść komunikatu pojawiającego się podczas aktualizacji planu kont z poprzednim okresem, w przypadku gdy w bieżącym okresie istnieje już konto analityczne dla kontrahenta, o innym numerze niż w poprzednim okresie: Nie można dodać konta księgowego [Numer konta w poprzednim okresie] ponieważ istnieje już w bieżącym okresie obrachunkowym.

Poprawiono

1. Rejestry VAT. Poprawiono podgląd załącznika dodanego do dokumentu. 2. Rejestry VAT. Deklaracja VIU-DO. Poprawiono wydruk deklaracji VIU-DO.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 13.09.2022

1. Eksport zaświadczenia ZUS Z-3 do PUE ZUS. Poprawiono schemat zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3 zgodnie z wymogami PUE ZUS. Aby wyeksportować plik do PUE ZUS w poprawionym formacie, konieczne jest utworzenie nowego zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3 w programie Comarch ERP Optima. Eksport do pliku xml zapisanych w programie Comarch ERP Optima (przed zainstalowaniem aktualizacji) zaświadczeń ZUS Z-3, skutkować będzie utworzeniem pliku xml w poprzedniej strukturze zaświadczenia.

Aktualizacja w dniu 24.08.2022

1. Kreator certyfikatów do komunikacji z Santander Bank Polska iBiznes24. Poprawiono instalację certyfikatów do komunikacji z Santander Bank Polska iBiznes24.

Aktualizacja w dniu 11.08.2022

1. Dostosowano wysyłkę deklaracji CIT-8(31) do nowego wzoru dokumentu elektronicznego.

Aktualizacja w dniu 10.08.2022

1. Włączenie integracji z platformą wszystko.pl. Umożliwiono podłączenie do programu aktywnego konta sprzedawcy na platformie wszystko.pl oraz wysyłanie ofert na platformę. Opis działania integracji dostępny jest tutaj.

Aktualizacja w dniu 08.08.2022

1. Aktualizacja zaświadczenia ZUS Z-3. Dostosowano zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 do wzoru opublikowanego w dniu 29.07.2022. Aby wyeksportować plik do PUE ZUS w nowym formacie, konieczne jest utworzenie nowego zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3 w programie Comarch ERP Optima. Eksport do pliku xml zapisanych w programie Comarch ERP Optima (przed zainstalowaniem aktualizacji) zaświadczeń ZUS Z-3, skutkować będzie utworzeniem pliku xml w poprzedniej strukturze zaświadczenia.

Aktualizacja w dniu 01.08.2022

1. Uruchamianie programu po instalacji automatycznych aktualizacji. Poprawiono uruchamianie Comarch ERP Optima instalacji automatycznych aktualizacji. 2. Przekazywanie danych do deklaracji ZUS Z-3. Uzupełniono zestaw danych przekazywanych z konfiguracji do deklaracji ZUS Z-3. Przekazywane dane to:
 • dla osoby prawnej: NIP, REGON, Nazwa skrócona
 • dla osoby fizycznej : NIP, REGON, PESEL, Nazwa skrócona, Imię i Nazwisko, Rodzaj i Numer dokumentu
 

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

1. Logowanie serwisowe bez pobierania licencji. W Comarch ERP Optima w Chmurze Standard umożliwiono logowanie do programu bez pobierania licencji. Po zaznaczeniu parametru, operator ADMIN uzyskuje pełny dostęp do konfiguracji oraz do wszystkich funkcji serwisowych dostępnych w programie z poziomu Narzędzia.

Zmiany

1. Przycisk wszystko.pl. Z dolnego paska programu usunięto przycisk wszystko.pl . 2. Parametr Wyświetlaj oferty wszystko.pl. Na karcie operatora na zakładce [Ogólne] usunięto parametr Wyświetlaj oferty wszystko.pl. 3. Automatyczne aktualizacje. W przypadku klientów Comarch ERP Optima w Chmurze Standard wyłączono komunikat odnośnie automatycznych aktualizacji oraz usunięto przycisk Ważne aktualizacje.

Poprawiono

1. Kod kontrahenta. W specyficznych przypadkach przy wprowadzaniu na dokumencie kodu kontrahenta zaznaczana była dotychczas wprowadzona wartość. Skutkowało to jej skasowaniem przy wprowadzaniu kolejnych znaków. Działanie poprawiono. 2. Import danych z GUS. Poprawiono wydajność weryfikacji. W szczególnych przypadkach sprawdzenie trwało do kilkudziesięciu sekund.  

Kasa/Bank

Nowości

1. Automatyczna wymiana danych z Santander Bank Polska (iBiznes24 Connect). Wprowadziliśmy automatyczną wymianę danych z bankiem Santander. Użytkownicy Comarch ERP Optima korzystający z usługi iBiznes24 Connect banku Santander mają możliwość:
 • pobrania stanu środków na rachunkach bankowych
 • wysłania przelewów krajowych (w tym przelewów MPP i przelewów do ZUS), przelewów podatkowych, zagranicznych, SEPA wraz z ich akceptacją za pomocą kodu SMS, tokena, podpisu kwalifikowanego
 • aktualizacji stanu płatności wysłanych do banku
 • pobrania potwierdzenia transakcji
 • importowania wyciągów i historii rachunku (przelewów)
  Szczegółowe informacje na temat eksportu/importu przelewów dostępne są w artykule OPT090 – Szybki import i eksport przelewów przez bankowość internetową Santander Bank Polska – iBiznes24.

Zmiany

1. Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek od zaległości w transakcjach handlowych. Od 01.07.2022 roku odsetki te wynoszą 16.00%. 2. Odsetki podatkowe. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nowe wartości odsetek podatkowych. Od 09.06.2022 roku wynoszą one 15.00%, od 08.07.2022 roku 16.00%. 3. Odsetki ustawowe od zaległości. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek ustawowych od zaległości. Od 09.06.2022 roku wynoszą one 11.50%, od 08.07.2022 roku ich wartość to 12.00%. 4. Diety i ryczałty. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość diety z tytułu podróży służbowej na terenie kraju, ryczałtu za nocleg , ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej oraz limitu za nocleg . Od 28.07.2022 roku dieta w czasie podróży krajowej wynosi 38 zł, ryczałt za nocleg to 57 zł , ryczałt za dojazd wynosi 7,60 zł, limit wydatków za nocleg wzrósł do 760 zł. W programie kwoty diety z tytułu podróży służbowej, ryczałtu za nocleg, ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej oraz limit za nocleg podpowiadają się w zależności od daty rozliczenia delegacji. W przypadku, gdy okres delegacji obejmuje 28.07.2022 roku i przy rozliczeniu delegacji mają być zastosowane 2 stawki diet (ryczałtów) proponujemy delegację podzielić na 2 etapy, pierwszy etap do 27.07.2022 roku, drugi od 28.07.2022 roku i w zależności od daty rozliczenie skorygować kwotę diety (ryczałtów). Przykład Delegacja trwa od 25 do 30.07.2022, data rozliczenia 30.07.2022. Etap od 25 do 27.07.2022 – ze względu na datę rozliczenia delegacji program zaproponuje dietę wg stawki obowiązującej od 28.07.2022, możemy ją samodzielnie zmienić z 38.00 zł na 30.00 zł. Etap od 28 do 30.07.2022 – program zaproponuje dietę obowiązującą od 28.07.2022 (38.00 zł). 5. Preliminarz płatności. Na liście płatności rejestru bankowego obsługującego WebService zmieniono nazwy kolumn. Nowe nazwy to: Data komunikatu z banku, Data wysłania do banku, Komunikat z banku.

Poprawiono

1. Delegacje. Przy zapisie skopiowanej delegacji pojawiał się komunikat o duplikacji numeru. Działanie poprawiono. 2. Lista zapisów kasowych/bankowych. Przy seryjnym dodawaniu zapisów po użyciu klawisza <Tab> następowała zmiana z KW na KP. Działanie poprawiono.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2022.7.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 20.06.2022. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
  W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2022.7.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.
Reinstalacja do najnowszej wersji 2022.7.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2022.7.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2022.7.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2022.7.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2022.3 lub wyższy
Comarch e-Sale2022.3 lub wyższy
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2022.5.1 lub wyższy
Comarch Mobile Zarządzanie2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2021.1 MSSQL lub wyższa
2021.1 PostgreSQL lub wyższa
Comarch ERP Altum2022.1
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Handel z magazynem

Poprawiono

1. Cennik. Poprawiono wyświetlanie grup towarowych w cenniku i na liście zasobów. 2. Karta cennikowa. Poprawiono zapisywanie modyfikowanej karty cennikowej. 3. Konwersja bazy. Poprawiono aktualizację struktur baz danych w przypadku, gdy w programie anulowane zostały faktury pierwotne. 4. Kolumny. Poprawiono wyświetlanie kolumn z atrybutami na listach.  

CRM, Obieg dokumentów i Serwis

CRM

Poprawiono

1. Sprawdzanie faktur potencjalnie cyklicznych. Poprawiono wydajność mechanizmu sprawdzającego które faktury są potencjalnie cykliczne. 2. Przenoszenie treści i załączników wiadomości na IBARD. Po przeniesieniu wiadomości mailowych na IBARD poprawiono usuwanie ich treści i załączników z bazy danych.

 

Obieg dokumentów

Poprawiono

1. Numeracja dokumentów. Poprawiono numerację na kopiowanych dokumentach.  

Serwis

Poprawiono

1. Numeracja zleceń serwisowych. Na skopiowanym zleceniu serwisowym poprawiono numerowanie dokumentu po zmianie daty.

Nowości i zmiany w wersji 2022.5.1

Płace i Kadry

Nowości

1. Wskaźniki Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia Wartości obowiązujące od 1.06.2022:
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 6235,22 zł
 • minimalna stawka uczniów I roku: 311,76 (5%)
 • minimalna stawka uczniów II roku: 374,11 (6%)
 • minimalna stawka uczniów III roku: 436,47 (7%)
 • młodociany – przyuczenie: 249,41 (4%)
Wartości obowiązujące od 1.07.2022:
 • wskaźnik waloryzacji: 110,2%.
Konfiguracja / Program / Płace / Stałe podatkowe Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.07.2022 r.
 • Ulga podatkowa (kwota miesięczna): 300 zł
 • Progi podatkowe – podatek dochodowy od osób fizycznych: -dochód do 120000,00 zł – 12,00 % – dochód ponad 120000,00 – 32,00 %
 • Ulga podatkowa (kwota miesięczna): 300 zł
 • Ulga podatkowa (kwota roczna): 3600 zł
 • Procent zaliczki podatku dla umów: 12,00 %
  Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2022 r. (M.P. 2022 r., poz. 469) Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 maja 2022 r. W sprawie wskaźnika waloryzacji przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2022 r. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (M.P. z 2022, poz. 480).   2. PIT-11 w wersji 28. Umożliwiono naliczanie deklaracji PIT-11 w wersji 28 wraz z załącznikiem PIT-R(21) obowiązujących dla przychodów uzyskanych w 2022 roku. Po naciśnięciu przycisku  z poziomu listy deklaracji PIT pracownika pojawi się okno, na którym należy podać okres, za który chcemy utworzyć deklarację oraz określić cel złożenia zeznania. Po naciśnięciu ikony  deklaracja PIT-11 otworzy się w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Jeżeli na deklaracji nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól to podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu. Wydruki deklaracji PIT-11, załącznika PIT-R oraz ORD‑ZU są dostępny z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem  . Podgląd wydruku deklaracji PIT-11, załącznika PIT-R oraz ORD-ZU są dostępne z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem  . Wysyłka deklaracji do systemu e-Deklaracje, odbiór UPO i wydruk UPO są dostępne z poziomu okna lista deklaracji PIT konkretnego pracownika (w poprzednich wersjach PIT-11 była dostępna z poziomu formularza zablokowanej deklaracji). Podczas wysyłki deklaracji będzie ona automatycznie zamykana, dlatego nie ma już konieczności blokowania. Jeśli Użytkownik chce nadal oznaczać deklaracje jako Zamknięte można to wykonać z poziomu okna deklaracje PIT pracowników lub z poziomu listy deklaracji PIT pracownika za pomocą opcji Zablokuj deklarację dostępnej w menu pod prawym przyciskiem myszy. Szczegółowa informacja o statusie deklaracji jest możliwa do podejrzenia z poziomu deklaracji PIT pracowników oraz listy deklaracji konkretnego pracownika po wybraniu opcji Podgląd UPO dostępnej w menu przy przycisku .   3. Polski Ład. Wprowadzono zmiany w naliczaniu wypłat w związku z nowelizacją Polskiego Ładu. Zmiany obowiązują od 1.07.2022 roku i będą stosowane do wynagrodzeń wypłacanych na listach płac, które mają ustawiony okres deklaracji jako lipiec 2022 i późniejszy. Naliczanie zaliczki podatku. Wprowadzono zmiany w naliczaniu zaliczki podatku w wypłatach. Od 1.07.2022 r. będzie stosowana stawka podatku 12% w pierwszym progu podatkowym oraz nowa wartość ulgi podatkowej 300zł.
Uwaga
Na formularzu umowy cywilnoprawnej pracownika w polu ‘Procent zaliczki podatku’ wartość podpowiadana jest w oparciu o datę zawarcia umowy. Jeżeli data zawarcia umowy jest wcześniejsza niż 01.07.2022 r., wówczas procent zaliczki podatku będzie wyświetlany zgodnie z przepisami, obowiązującymi do końca czerwca.
W wypłatach naliczanych od 1 lipca 2022 r. nie będzie naliczana ulga dla klasy średniej oraz nie będzie stosowane rozporządzenie z dnia 7 stycznia dotyczącego podwójnego naliczania zaliczek podatku. W związku ze zmianami na formularzu wypłaty naliczonej od 1.07.2022 na zakładce [3.Podatki] nie będzie wykazywana pozycja ‘Ulga dla pracowników’, 'w tym zaliczka podatku pobrana z poprzednich miesięcy’ oraz 'zaliczka podatku do rozliczenia w następnych miesiącach’. Na formularzu umowy, której data rozpoczęcia to 1.07.2022 lub późniejsza przy wyliczaniu kwoty brutto od podanej kwoty netto oraz w symulacji umowy nie będzie stosowane rozporządzenie z dnia 7 stycznia dotyczącego podwójnego naliczania zaliczek podatku. Dostosowano kalkulator wynagrodzeń do zmian w naliczaniu wypłat obowiązujących od 1.07.2022r. Jeśli na oknie kalkulatora wynagrodzeń zostanie ustawiona data wypłaty 1.07.2022 r. lub późniejsza kwota netto lub brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona zgodnie z nowymi zasadami opisanymi powyżej. Wydruki. Wprowadzono zmiany dotyczące wykazywania procentu zaliczki podatku na wydruku kwitka wypłaty. Zwolnienie z PIT. Od 1 lipca 2022 roku zostanie rozszerzony katalog przychodów, do których będzie stosowane zwolnienie z PIT dla osób do 26 lat, osób, które ukończyły 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie wystąpiły o emeryturę tylko pracują dalej, osób wychowujących co najmniej czworo dzieci oraz osób, które przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zwolnieniem podatkowym zostaną objęte zasiłki macierzyńskie. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego. Wprowadzono zmiany w naliczaniu podwyższenia zasiłku macierzyńskiego. W wypłatach naliczanych od 1.07.2022 podwyższenie zasiłku macierzyńskiego będzie ustalane jako różnica między kwotą świadczenia rodzicielskiego (1000 zł), a miesięczną kwotą zasiłku macierzyńskiego. Do tej pory podwyższenie zasiłku macierzyńskiego, było wyliczane jako różnica między kwotą 1000 zł, a zasiłkiem macierzyńskim pomniejszonym o zaliczkę podatku. Podstawa składki zdrowotnej dla osób współpracujących. Od lipca 2022 r. podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób współpracujących będzie kwota odpowiadająca 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. W programie podstawę składki zdrowotnej będzie stanowiła kwota będąca 75% kwoty zapisanej w konfiguracji programu w gałęzi Płace/Wynagrodzenia polu ‘Przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna)’. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2022, poz. 1265 4. Pakiet mobilności. Wprowadzono funkcjonalność pozwalającą na rozliczenie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne kierowców międzynarodowych zgodnie z tzw. Pakietem mobilności dla pracowników etatowych oraz osób z zawartymi umowami cywilnoprawnymi. Funkcjonalność dostępna jest w module Płace i Kadry Plus Na liście pracowników została dodana opcja ‘Diety kierowcy międzynarodowego’. Po jej wybraniu w oknie ‘Diety kierowcy międzynarodowego’ Użytkownik może wskazać wartość diet, okres od-do, za który przysługują, oraz z rozwijanej listy wybrać kraj, w którym pracownik wykonywał pracę. Informacje o wartości diet pracownika można wyeksportować z programu za pomocą opcji Eksport danych kadrowych do arkusza Excel oraz zaimportować z poziomu zakładki Narzędzia/ Importy/ Danych kadrowych/ Z arkusza MS EXCEL. W oknie Eksport/Import danych kadrowych dodano parametr ‘Diety kierowcy międzynarodowego’. Naliczanie wynagrodzenia. Podczas naliczania wynagrodzeń etatowych, innych oraz umów program będzie sprawdzał, czy pracownik ma wprowadzoną informację o dietach przysługujących za miesiąc, za który liczymy wynagrodzenie (znaczenie ma okres od-do wypłaty).  Jeżeli tak, to wypłata zostanie rozliczona zgodnie z zasadami pakietu mobilności. Rozliczenie kierowców międzynarodowych podlega innym zasadom niż w przypadku pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę w Polsce. Podstawa podatku kierowców zatrudnionych na etat jest wyliczana od sumy naliczonych opodatkowanych elementów pomniejszonej o równowartość 30% diet należnych za okres pracy wykonywanej za granicą (w wypłatach umów podstawa opodatkowania nie jest pomniejszana o 30% diet). Podczas naliczania wypłaty  program  będzie pobierał z danych pracownika kwotę diet za miesiąc, za który są naliczone elementy w wypłatach w tym miesiącu deklaracji i przemnoży przez stałą wartość 30%.  Wartość diet, które pomniejszają podstawę opodatkowania zostanie zapisana na formularzu wypłaty oraz zestawieniu  na zakładce [Podatki] w polu  ‘Pomniejszenie o 30% diet’. Podstawa składek ZUS kierowców jest wyliczana od sumy oskładkowanych elementów pomniejszonej o równowartość diet za pobyt pobytu za granicą, jeśli podlegające ubezpieczeniom wynagrodzenie, które pracownik otrzymał w danym miesiącu deklaracji jest wyższe od przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia (kwota zapisana w konfiguracji programu w gałęzi Płace/Wynagrodzenia polu Minimalnej podstawy skł. ZUS dla oddeleg.  – 5922 zł w 2022 roku) Przy sprawdzaniu kwoty wynagrodzenia uwzględniane są wszystkie oskładkowane elementy wypłacone w danym miesiącu deklaracji. Nie ma znaczenia na jakiej liście płac zostały naliczone ani za jaki okres. Znaczenie ma jedynie data wypłaty. Jeśli podstawa po pomniejszeniu o diety byłaby niższa od przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia to nastąpi podwyższenie wyliczonej podstawy do tej minimalnej obowiązującej wysokości. W przypadku, gdy przychód pracownika w danym miesiącu będzie niższy od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia podstawę składek stanowi kwota faktycznie otrzymanego wynagrodzenia. W przypadku gdy podstawa opodatkowania będzie niższa niż podstawa oskładkowania program naliczy wartość składek społecznych od przychodu opodatkowanego. Zostaną one zapisane w na formularzu wypłaty na zakładce [3.Podatki] w polu ‘w tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania’. Te składki społeczne pomniejszą podstawę opodatkowania przy wyliczaniu zaliczki podatku. Podstawa składki zdrowotnej będzie naliczana na podstawie kwoty podstawy składek społecznych pomniejszonej o składki społeczne oraz elementów, które podlegają jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Na PIT-11 jako przychód będzie wykazywana kwota wynagrodzenia kierowców po pomniejszeniu o 30% diet. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne będą wykazane jedynie te, które były naliczone od tej części wynagrodzenia, która była opodatkowana. Podstawa zasiłku chorobowego.  Wliczając do podstawy chorobowego wynagrodzenie z miesiąca, w którym stosowano rozliczenie zgodne z zasadami pakietu mobilności, zostanie uwzględniona podstawa składek społecznych pomniejszona o składki ZUS. W podstawie zostaną uwzględnione wszystkie elementy, które stanowiły podstawę składek społecznych niezależnie od tego czy mają ustawione w konfiguracji wliczania do podstawy zasiłku. Jeśli pracownik miał w danym miesiącu nieobecność usprawiedliwioną wynagrodzenie z tego miesiąca nie będzie dopełniane do podstawy zasiłku. Zmiany wprowadzono także na Zaświadczeniu płatnika składek Z-3. Wydruki. W związku z wprowadzeniem pakietu mobilności dostosowano wydruki Kwitek wypłaty, Pracownicy z przychodami, Przekroczenie progu podatkowego’. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 209)   5. Formularz danych kadrowych. Wprowadzono przypomnienie o konieczności odnotowywania istotnych zmian w danych pracownika wpływających na wysokość wypłaty przez aktualizację zapisu pracownika. W przypadku gdy Użytkownik zmieni dane poprzez edycję formularza, a nie za pomocą aktualizacji zapisu podczas zapisu kartoteki pojawi się odpowiedni komunikat z dwoma dostępnymi opcjami. Użytkownik wprowadzone zmiany będzie mógł zapisać jako nowy zapis historyczny obowiązujący od wskazanego dnia lub w edytowanym zapisie pracownika. W przypadku wybrania opcji dodania nowego zapisu historycznego podana data, od kiedy zmiana ma być wprowadzona musi mieścić się w okresie obowiązywania edytowanego zapisu pracownika. 6. Zwolnienie chorobowe. Umożliwiono ustawienie w nieobecności typu zwolnienie lekarskie informacji o nieprawidłowym jego wykorzystaniu i utracie prawa do wynagrodzenia za czas choroby/zasiłku. W tym celu dodano nową przyczynę zwolnienia ‘Niepoprawne wykorzystanie zwolnienia’. Po jej ustawieniu w wypłacie wygeneruje się wynagrodzenie za czas choroby/zasiłek chorobowy w kwocie zerowej. Na deklaracji ZUS nieobecność będzie wykazywana z kodem 151. Okres nieobecności wlicza się do okresu zasiłkowego.  

Zmiany

1. Deklaracja PFRON:
 • W konfiguracji w gałęzi ‘Zobowiązania wobec ZUS/PFRON’ w sekcji ‘Refundacja składek ZUS/Dofinansowanie z PFRON’ dodano możliwość odnotowania formy prawnej, szczegółowej formy prawnej, formę własności, wielkość pracodawcy. Odpowiednie wartości Użytkownik może wybrać z dostępnych słowników. Dodatkowo dodano pole 'Numer rachunku bankowego’, w którym należy podać numer rachunku, na który będzie przekazywana kwota dofinansowania. Powyższe dane będą wykazywane
 • Dostosowano format eksportowanych plików xml z deklaracją Wn-D i INF-D-P do formatu wymaganego przez aplikację SODiR On-Line.
  2. PPK. Wprowadzono zmiany w wyliczaniu składki dodatkowej pracownika. Składka dodatkowa będzie naliczana dopiero od wynagrodzenia wypłaconego w następnym miesiącu, po miesiącu złożenia deklaracji. Zmiana obowiązuje dla wypłat naliczanych od 4.06.2022.
Przykład
Pracownik 3.06.2022. złożył wniosek o wpłatę dodatkową 1% Naliczono wypłatę z datą wypłaty 3.06.2022. Wpłata dodatkowa naliczy się. Naliczono wypłatę z datą wypłaty 4.06.2022 – wpłata dodatkowa nie naliczy się
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. 2022, poz. 1079). 3. Deklaracje podatkowe. Ukryto możliwość naliczenia deklaracji: PIT-11 w wersji 21 i 22, IFT-1/1R w wersji 11 i 12, PIT-8C w wersji 7, PIT-4R. PIT-4R w wersji 5, PIT-8AR w wersji 4 i 5. 4. Seryjne naliczanie deklaracji PIT. Wprowadzono zmiany na oknie Seryjnego obliczenia deklaracji PIT. Dane dotyczące kosztów uzyskania przychodu, adresu pracownika i dołączenia załącznika PIT-R będą wykazywane na podstawie ustawień na formularzu pracownika lub wypłat (w przypadku utworzenia załącznika PIT‑R). W związku z tym usunięto parametry ‘Bez zawężania okresu zatrudnienia na etat’ oraz parametry dotyczące generowania PIT-R oraz informacji o kosztach uzyskania przychodu i adresie. 5. Limit urlopu opiekuńczego/godz (KP 188). Wprowadzono zmiany w naliczaniu limitu ‘Urlopu opiekuńczego kp.188/godz’. Przy wyliczaniu liczby godzin urlopu nie będzie uwzględniana norma dobowa pracownika. Limit dla pracownika zatrudnionego na pełny etat zawsze będzie naliczony w wysokości 16 godzin niezależnie od normy dobowej. 6. Algorytm 12. W algorytmie dodano funkcję CzasNormaKPGodz(okres), która zwraca liczbę godzin normy ustalonej zgodnie z art. 130 k.p. Przy wyliczaniu normy będzie uwzględniony wymiar etatu oraz norma dobowa obowiązująca pracownika. 7. Komunikat. Sparametryzowano wyświetlanie komunikatu: Po rozwiązaniu umowy o pracę należy wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń, który pojawia się przy wprowadzaniu daty zwolnienia pracownika. Na oknie z komunikatem dodano parametr Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej. 8. Parametry w konfiguracji. Wprowadzono zmiany układu parametrów w konfiguracji firmy w gałęzi ‘Składki ZUS i Zobowiązania wobec ZUS/PFRON’. Do gałęzi Składki ZUS do sekcji ‘Wynagrodzenie płatnika składek’ przeniesiono   'Wynagrodzenie za świadczenia ZUS’ i zmieniono jego nazwę na 'Wynagrodzenie dla płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego’ Na oknie Zobowiązania wobec ZUS/PFRON – uporządkowano sekcje i zmieniono nazwy parametrów: ‘Licz zasiłki ZUS’ na ‘Firma wypłaca zasiłki ZUS’, .‘Licz składkę na FGŚP’ na ‘Firma opłaca składkę na FGŚP’, ‘Składki FP i FGŚP od sumy wypłat’ na ‘Składki na FP i FGŚP liczone od sumy wypłat’, ‘Przyrównanie podst. chorob. ucznia do min. stawki ucznia’ na ‘Podstawa zasiłku ucznia przyrównywana do minimalnej stawki ucznia’, ‘Nazwa skr. firmy na DRA właściciela’ na ‘Nazwa skrócona firmy na DRA właściciela’ 9. Wydruk Świadectwo pracy. Wprowadzono zmiany w wykazywaniu informacji o wykorzystanym urlopie dodatkowym (niepełnosprawny). Urlop dodatkowy (niepełnosprawny) będzie wykazywany jedynie w punkcie 6.12. Do tej pory był wykazywany także razem z urlopem wypoczynkowym w punkcie 6.1. 10. Wydruk Zaświadczeniach dochodu. Wprowadzono zmiany w wyliczaniu kwoty nieopodatkowanych składników wynagrodzenia. Po zmianie w tej kwocie będą uwzględniane jedynie te składniki, które wpływają na kwotę do wypłaty.  

Poprawiono

1. Deklaracja ZUS DRA właściciela. W przypadku, gdy właściciel był opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i miał zaznaczony parametr ‘Opłacanie składek na podstawie przychodu z poprzedniego roku’ na deklaracje ZUS DRA/ZUS RCA nie przenosiła się wcale lub przenosiła się nieprawidłowa kwota przychodu właściciela za poprzedni rok. Działanie poprawiono. 2. Deklaracja ZUS ZIUA. W przypadku zmiany danych identyfikacyjnych pracownika, który jest cudzoziemcem i wcześniej jako identyfikator miał podany numer paszportu, a następnie przez aktualizację został odnotowany numer PESEL, robiąc ZIUA w sekcji 'Poprzednie dane identyfikacyjne’ nie był wykazywany numer paszportu. Działanie poprawiono. 3. Naliczanie wypłat:
 • w przypadku, gdy pracownik miał naliczone dwie wypłaty w danym miesiącu deklaracji, pierwsza z nich była za okres oddelegowania i była w niej naliczona składka zdrowotna ograniczona do wysokości zaliczki podatku, to gdy w drugiej wypłacie zaznaczono parametr 'Korekta podatku i ubezpieczeń’ samoczynnie zmieniała się wysokość składki zdrowotnej. Działanie poprawiono.
 • gdy zleceniobiorca w tym samym miesiącu deklaracji miał naliczone dwie wypłaty i w pierwszej był naliczony nieoskładkowany element np. zaliczka netto, a w drugiej wypłacie naliczonej z tytułu umowy zaznaczono parametr 'korekta i podatku’ i zmieniono podstawę składki zdrowotnej to niepoprawnie naliczała się składka zdrowotna. Działanie poprawiono.
 • w przypadku, gdy po naliczeniu wypłaty z tytułu umowy zaznaczono parametr ‘Nie pobierać podatku od niektórych umów cywilnoprawnych’ i w tym samym miesiącu deklaracji naliczono drugą umowę, wówczas zerowała się zaliczka podatku naliczona w pierwszej wypłacie. Działanie poprawiono.
  4. Wypłata właściciela:
 • jeżeli dane o dochodzie właściciela były pobierane z danych księgowych i właściciel był wprowadzony na listę właścicieli oraz dodatkowo na listę pracowników z takim samym numerem NIP/ PESEL w niektórych przypadkach nie można było naliczyć wypłaty właściciela. Pojawiał się komunikat o braku udziałów. Działanie poprawiono.
 • w przypadku, gdy w wypłacie właściciela było naliczonych kilka elementów po ręcznym skorygowaniu podstawy składki zdrowotnej wartość składki się podwajała. Działanie poprawiono
  5. Podstawa chorobowego. Jeśli pracownik miał naliczoną wypłatę z tytułu udziału w organach stanowiących oraz wypłatę etatową przy wyliczaniu podstawy chorobowego wynagrodzenie etatowe było pomniejszane o średni wskaźnik składek obliczony na podstawie wypłaty etatowej i umowy z tytułu udziału w organach stanowiących, a powinno o faktycznie odliczone składki z tytułu etatu. Działanie poprawiono. 6. Oddelegowanie. W niektórych przypadkach na formularzu wypłaty pracownika oddelegowanego niepoprawnie wyświetlała się podstawa opodatkowania choć zaliczka podatku była wyliczona prawidłowo. Działanie poprawiono 7. Akord. Poprawiono działanie parametru ‘Nie zapisuj w wypłacie zerowych elementów’ w standardowym typie wypłaty ‘Akord’. Wcześniej mimo zaznaczenia parametru w wypłatach zapisywał się zerowy element. 8. Seryjne naliczanie wypłat. W przypadku seryjnego naliczenia wypłaty dla elementu Spłata korekty netto wypłat i zajęcie komornicze w bazie nie uzupełniały się pola: WPE_Netto, WPE_Nettowal. Działanie poprawiono. 9. Formularz umowy cywilnoprawnej. Po skopiowania z poziomu listy umów pracownika niestandardowej umowy na formularzu umowy niepotrzebnie uaktywniało się pole ‘Kwota następnej wypłaty’. Działanie poprawiono. 10. Urlop opiekuńczy (zasiłek). W niektórych przypadkach podczas edycji nieobecności urlop opiekuńczy (zasiłek) przekraczającej limit nieobecność nie była dzielona zgodnie ze wskazaniem Użytkownika. Działanie poprawiono. 11. Limit nieobecności. Jeżeli pracownik miał przyznany niestandardowy limit nieobecności i był naliczony w dwóch pozycjach za dany rok ze względu np. na zmianę etatu, na formularzu limitu nieobecności za okres po aktualizacji nie była przenoszona informacja o urlopie wykorzystanym z pierwszego limitu. Działanie poprawiono. 12. Kalendarz (Nie)obecności. Zoptymalizowano usuwanie nieobecności urlop wypoczynkowy. 13. Lista płac zbiorcza (GenRap). Pomimo zaznaczenia przed wydrukiem parametru ‘Podsumowanie na osobnej stronie’, podsumowanie zawsze generowało się na oddzielnej stronie. Działanie poprawiono. 14. Wydruk Przekroczenie progu podatkowego. Wydruk nie uwzględniał skali podatkowej obowiązującej od 01.01.2022r. Działanie poprawiono

Księgowość

1. Księgowość. Zaliczki na PIT-28(16), PIT-36(20), PIT-36L(9). Dodano nowy wzór zaliczki na PIT-28(16), PIT-36(20), PIT-36L(9), uwzględniający zmiany związane z Polskim Ładem, wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Po wskazaniu na formularzu zaliczki na PIT-28 w wersji 16, zaliczki na PIT-36 w wersji 20, zaliczki na PIT 36L w wersji 9 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż czerwiec 2022 r. pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia za okres od czerwca 2022 r. Po wskazaniu na formularzu zaliczki na PIT-28 w wersji 15, zaliczki na PIT-36 w wersji 19, zaliczki na PIT 36L w wersji 8 okresu rozliczeniowego późniejszego niż maj 2022 r. pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia za okres do maja 2022 r. Zaliczka na PIT-28(16) W przypadku rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych umożliwiono odliczenie od przychodu 50% zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych od stycznia 2022 r. zmieniono nazwę pola Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zapłacona (nie podlega odliczeniu) na: Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zapłacona. Dla kwot dodanych od czerwca 2022 r. pole Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zapłacona dostępne jest w sekcji Odliczenia od przychodu. Na formularzu zaliczki na PIT-28(16) na zakładce Odliczenia dodano poz. Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Do pola przenoszona jest kwota w wysokości 50% sumy zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela. Kwota ta ograniczana jest do wysokości kwoty Ogółem przychody dla podatnika pomniejszonej o ewentualne straty z działalności gospodarczej oraz pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne. Pole nie podlega edycji przez użytkownika.
Uwaga
Jeżeli zaliczka na PIT-28 za okres od czerwca 2022 r. została wyliczona przed aktualizacją programu do wersji 2022.5.1 na formularzu w wersji 15 to nie jest możliwa jej edycja oraz nie jest możliwe wyliczenie jej korekty. W takim przypadku należy ją usunąć i dodać zaliczkę na formularzu w wersji 16.
Zaliczka na PIT-36(20) W przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych zlikwidowano tzw. ulgę dla klasy średniej oraz obniżono stawkę podatku z 17% na 12% dla pierwszego progu podatkowego. Ze względu na obniżenie stawki podatku, ulga podatkowa wynosi 3 600 zł (kwota wolna od podatku wynosi nadal 30 000 zł). Z formularza zaliczki usunięto poz. Ulga dla podatników prowadzących działalność gospodarczą. Zaliczki/ korekty zaliczek na PIT-36(20) za miesiące od czerwca do grudnia 2022 r./ od drugiego kwartału 2022 r. liczone są według skali podatkowej, gdzie pierwszy próg to 12% i ulga podatkowa: 3 600 zł (niezależnie od ustawień w Konfiguracji). Zaliczki/ korekty zaliczek na PIT-36(19) za miesiące od stycznia do maja 2022 r./ za pierwszy kwartał 2022 r. liczone są według skali podatkowej i kwoty wolnej z Konfiguracji – pierwszy próg: 17% i ulga podatkowa: 5 100 zł. Jeżeli na karcie właściciela odznaczono parametr Standardowe progi to zaliczki na PIT-36 liczone są według indywidualnej skali wskazanej na formularzu właściciela. Kwoty na zaliczki na PIT-36 dodane w wersji formularza 20 pobierane są narastająco od początku roku, z uwzględnieniem wartości wyliczonych na formularzu w wersji 19. Zaliczka na PIT-36L(9) W przypadku rozliczenia podatkiem liniowym umożliwiono odliczenie od dochodu zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (maksymalnie 8 700 zł). Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych od stycznia 2022 r. zmieniono nazwę pola Składka na ubezpieczenie zdrowotne (nie podlega odliczeniu) na: Składka na ubezpieczenie zdrowotne. Dla kwot dodanych od czerwca 2022 r. pole Składka na ubezpieczenie zdrowotne dostępne jest w sekcji Odliczenia od dochodu. Na formularzu zaliczki na PIT-36L(9) w sekcji Odliczenia od dochodu dodano poz. Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Do pola przenoszona jest suma zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela. Kwota ta ograniczana jest do wysokości dochodu pomniejszonego o ewentualne straty z działalności gospodarczej oraz pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. W 2022 r. pole to jest dodatkowo ograniczane do wysokości obowiązującego limitu 8 700 zł. Pole nie podlega edycji przez użytkownika. Kwoty na zaliczki na PIT-36L dodane w wersji formularza 9 pobierane są narastająco od początku roku, z uwzględnieniem wartości wyliczonych na formularzu w wersji 8. 2. Księgowość. Zaliczka uproszczona na PIT-36L(3). Dodano nowy wzór zaliczki uproszczonej PIT-36L(3), uwzględniający zmiany związane z Polskim Ładem, wraz z jej wydrukiem. Po wskazaniu na formularzu zaliczki uproszczonej PIT-36L w wersji 3 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż styczeń 2022 roku pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia za okres od stycznia 2022 roku. Na formularzu zaliczki uproszczonej użytkownik ma możliwość uzupełnienia kwoty w poz. Kwota zaliczki uproszczonej w wysokości 1/12 podatku (pole opcjonalne). Po wprowadzeniu kwoty zaliczki, na formularzu zaliczki uproszczonej dodanej za okres od lipca 2022 r. do poz. Składa na ubezpieczenie zdrowotne – 19% zapłaconej składki przenoszona jest kwota w wysokości 19% sumy zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela. Kwota ta ograniczana jest do wysokości kwoty w poz. Kwota zaliczki uproszczonej w wysokości 1/12 podatku (pole opcjonalne). W 2022 r. pole to jest dodatkowo ograniczane do kwoty 1 653 zł (19% kwoty obowiązującego limitu 8 700 zł). Pole nie podlega edycji przez użytkownika. Kwota do zapłaty wyliczana jest jako różnica pomiędzy kwotą stanowiącą 1/12 podatku a składką na ubezpieczenie zdrowotne lub też użytkownik może uzupełnić ją samodzielnie, jeżeli nie wprowadził kwoty zaliczki uproszczonej. Jeżeli na zaliczce uzupełniono kwotę w poz. 1, a w danym miesiącu na formularzu właściciela nie uzupełniono kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne to podczas zapisywania zaliczki uproszczonej pojawia się komunikat: Nie wprowadzono kwoty składki ubezpieczenia zdrowotnego w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz ją teraz uzupełnić? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na formularz kwot indywidualnych, z kursorem ustawionym w polu Składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wybór opcji Nie zapisuje zaliczkę bez kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przy zatwierdzaniu zaliczki nie pojawia się komunikat o skopiowaniu na kolejne miesiące ze względu na to, że składka zdrowotna może być obecnie różna dla każdego miesiąca. Podczas dodawania kolejnej zaliczki uproszczonej kwota stanowiąca 1/12 podatku podpowiada się z ostatnio wyliczonej zaliczki. Do poz. Składa na ubezpieczenie zdrowotne – 19% zapłaconej składki przenoszona jest kwota w wysokości 19% sumy zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela (maksymalnie 1 653 zł dla całego roku 2022). Jeżeli na ostatnio dodanej zaliczce uproszczonej uzupełniono tylko kwotę do zwrotu to tylko ona jest przenoszona na kolejny miesiąc. 3. Księgowość. Zmiana formy opodatkowania z PIT-28 na PIT-36. Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych za miesiące lipiec – grudzień 2022 r. na zakładce 1 PIT-36 dostępny jest parametr Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku. Parametr jest możliwy do zaznaczenia tylko w miesiącu lipcu 2022 r. Jeżeli na formularzu kwot indywidualnych za miesiąc lipiec zaznaczono parametr Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku to jest on automatycznie zaznaczany na kwotach indywidualnych dodanych za kolejne miesiące, bez możliwości jego odznaczenia. Parametr jest możliwy do odznaczenia tylko na formularzu kwot indywidualnych za miesiąc lipiec 2022 r. Po zaznaczeniu parametru Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku zaliczka na PIT-36(20) jest obliczana dla przychodów i kosztów oraz odliczeń od miesiąca lipca 2022 r. Kwoty z wcześniejszych miesięcy 2022 r. nie są uwzględniane. Po zaznaczeniu parametru Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku Zestawienie dochodu pod składki zdrowotne jest obliczane dla przychodów i kosztów oraz składek społecznych od lipca 2022 r. Kwoty z wcześniejszych miesięcy 2022 r. nie są uwzględniane. 4. Kwoty indywidualne. Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Umożliwiono automatyczne przenoszenie składek zdrowotnych z listy płac na kwoty indywidualne właściciela. Funkcjonalność jest dostępna jeżeli pobrano moduł Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus lub Księga Podatkowa oraz Płace i Kadry lub Płace i Kadry Plus. Kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne jest uzupełniana automatycznie po wyliczeniu listy płac właściciela jeżeli na jego karcie na zakładce [Ubezpieczenie zdrow.] zaznaczono parametr Zasady ogólne – podatek według skali i/lub Zasady ogólne – podatek liniowy i/lub Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Składka zdrowotna uzupełniania jest na formularzu kwot indywidualnych właściciela w firmie wskazanej w polu Pobieraj dane o dochodzie właściciela z deklaracji podatkowych. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne jest uzupełniana w miesiącu następującym po miesiącu, za który właścicielowi naliczono listę płac. Przykładowo po naliczeniu listy płac za miesiąc czerwiec 2022 r., składka zostanie automatycznie uzupełniona za miesiąc lipiec 2022 r.
Uwaga
Jeżeli pierwsza lista płac zostanie wyliczona na wersji programu 2022.5.1 np. za miesiąc czerwiec to użytkownik powinien samodzielnie uzupełnić na formularzu właściciela kwoty składek zdrowotnych zapłaconych za okres styczeń – czerwiec 2022 r. Może to zrobić uzupełniając kwoty osobno w każdym miesiącu lub w miesiącu czerwcu wpisać kwotę składek zapłaconych w okresie styczeń – czerwiec 2022 r.
Jeżeli za dany miesiąc na formularzu właściciela nie dodano kwot indywidualnych, to po wyliczeniu listy płac za miesiąc wcześniejszy, są one automatycznie dodawane wraz z uzupełnioną kwotą składki na ubezpieczenie zdrowotne i uzupełnionymi na podstawie poprzedniego miesiąca składkami na ubezpieczenia społeczne oraz ewentualnymi pozycjami związanymi z ograniczeniem poboru podatku – kwotą, numerami decyzji i datami decyzji. Jeżeli w danym miesiącu na formularzu kwot indywidualnych uzupełniono wcześniej kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne to po przeliczeniu listy płac za miesiąc wcześniejszy jest ona aktualizowana na karcie właściciela (również w przypadku, gdy zaliczka na PIT-28/ PIT-36L za dany miesiąc została już przeliczona). Składki na ubezpieczenie zdrowotne mogą być również automatycznie uzupełniane na formularzu kwot indywidualnych po naliczeniu wypłat właścicieli w module Biuro Rachunkowe. Jeżeli podatnik rozliczający się podatkiem liniowym księguje składki zdrowotne bezpośrednio w koszty to nie powinien ich przenosić na kwoty indywidualne właściciela, aby nie odliczyć ich podwójnie. W takim wypadku należy zaznaczyć na formularzu właściciela na zakładce [Ubezpieczenie (zdrow.)] parametr Nie przenoś składki zdrowotnej na kwoty deklaracji. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony. Parametr jest dostępny do zaznaczenia, gdy w tej sekcji zaznaczony jest również parametr Pobieraj dane o dochodzie właściciela z deklaracji podatkowych. Podczas aktualizacji programu do wersji 2022.5.1, kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne z naliczonych przed aktualizacją programu list płac nie są przenoszone na formularz kwot indywidualnych właściciela. 5. Wynagrodzenia. Wprowadzono zmiany w naliczaniu zaliczki podatku w wypłatach. Od 1.07.2022 r. będzie stosowana stawka podatku 12% w pierwszym progu podatkowym oraz nowa wartość ulgi podatkowej 300zł. W wypłatach nie będzie naliczana ulga dla klasy średniej oraz nie będzie stosowane rozporządzenie z dnia 7 stycznia dotyczącego podwójnego naliczania zaliczek podatku. 6. Biuro Rachunkowe. Zaliczki na PIT-28(16), PIT-36(20), PIT-36L(9). Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe zaliczki PIT-28, PIT-36, PIT-36L liczone od czerwca 2022 roku obliczane są na nowych wzorach formularzy odpowiednio: PIT-28(16), PIT-36(20), PIT-36L(9).

Zmiany

1. Księgowość. Zaliczki na PIT-36, PIT-36L. Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano przyczynę zwolnienia to kwota uzupełniona na formularzu kwot indywidualnych w polu Utrata ulgi inwestycyjnej (art. 7 ust. 19 i 20) wliczana jest do przychodów zwolnionych od podatku. 2. Księgowość. Stare wzory zaliczek. Zablokowano możliwość dodawania starej wersji zaliczki na PIT-28(14), PIT-36(18), PIT-36L(7). Naliczenie korekty zaliczki na starszej wersji formularza jest możliwe jeżeli w bazie naliczono zaliczkę pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza. 3. Księgowość. Stare wzory zaliczek uproszczonych. Zablokowano możliwość dodawania starej wersji zaliczki uproszczonej na PIT-36(1) oraz PIT-36L(1). 4. Księgowość. Deklaracje. Poszczególne wzory deklaracji rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, CIT-8 zostały zgrupowane pod przyciskiem plusa w sekcji Deklaracje roczne. 5. Rejestry VAT. Przycisk podglądu dokumentu z biblioteki. Usunięto strzałkę obok przycisku Podgląd dokumentu z biblioteki, która umożliwiła podgląd załączników do dokumentu biblioteki. Podgląd załączników wyświetlany jest obecnie po naciśnięciu przycisku. 6. Rejestry VAT. Przycisk dodania nowego załącznika do Archiwum plików. Zmieniony został opis wyświetlany po najechaniu myszką na przycisk na Wybierz rodzaj akcji oraz usunięto strzałkę, która rozwijała menu dostępnych opcji. Lista dostępnych opcji wyświetlana jest obecnie po naciśnięciu przycisku.  

Poprawiono

1. Księgowość. Zaliczki na PIT-28(15), PIT-36(19), PIT-36L(8). Po przeliczeniu zaliczki i dokonaniu podglądu wydruku, podczas próby zapisania formularza zaliczki pojawiał się komunikat: Rekord, który edytowałeś, został w międzyczasie zmieniony na innym stanowisku systemu. Działanie poprawiono. 2. Księgowość. Zaliczki na PIT-36(19), PIT-36L(8). Na formularzu korekty zaliczki za pierwszy kwartał 2022 r. w poz. Suma należnych zaliczek za poprzednie miesiące/kwartały wykazywana była kwota z zaliczki pierwotnej za pierwszy kwartał 2022 r. Działanie poprawiono. 3. Księgowość. Zaliczki na PIT-36(19). W specyficznych sytuacjach kwota podatku była nieprawidłowo wyliczana po przekroczeniu drugiego progu podatkowego. Działanie poprawiono. 4. Deklaracja PIT-36(29), PIT-36L(18). Załącznik PIT/BR(5). Po zaznaczeniu na formularzu załącznika PIT/BR w poz. 9 Podatnik posiadał w roku podatkowym status centrum badawczo-rozwojowego opcji 2 nie informacja ta przenoszona jest do pliku xml eksportowanego do systemu e-Deklaracje. 5. Księgowość kontowa. Plan kont. Jeżeli na koncie syntetycznym dodano zakaz dla operatora, to po utworzeniu konta analitycznego do tego konta w wyniku automatycznego zakładania kont słownikowych, zakaz nie był dodawany do jego konta analitycznego. Działanie poprawiono. 6. Praca rozproszona. Przy ponownym imporcie kontrahenta z przypisanymi atrybutami, atrybuty się dublowały. Działanie poprawiono. 7. Praca rozproszona. Jeżeli płatność w preliminarzu miała walutę PLN i inną walutę rozliczenia, to po zaimportowaniu do innej bazy waluta rozliczenia ustawiała się jako PLN. Działanie poprawiono. 8. Biuro Rachunkowe. Seryjna wysyłka rocznych deklaracji PIT-11 oraz odbiór UPO. Jeśli w programie Comarch ERP Optima istnieje przeliczona deklaracja PIT-11 za okres krótszy niż rok kalendarzowy (przykładowo pracownik został zwolniony w miesiącu wcześniejszym niż grudzień 2021), to w przypadku, gdy z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe dokonywana jest seryjna wysyłka deklaracji rocznych PIT-11 w miesiącu grudzień 2021, deklaracja za okres krótszy nie była wysyłana. Działanie poprawiono.  

Handel z magazynem

Handel

Nowości

1. Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur. Umożliwiono wysyłanie Faktur ustrukturyzowanych do Krajowego Systemu e-Faktur oraz możliwość odbioru UPO po poprawnej wysyłce.
Uwaga
W okresie promocyjnym funkcja eksportu dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur jest bezpłatna.
Dokumenty, które mogą być wysyłane do KSeF:
 • Faktury sprzedaży
 • Faktury VAT marża
 • Faktury zaliczkowe
 • Korekty wystawione do wyżej wymienionych dokumentów.
  KSeF nie przyjmuje Faktur:
 • wysyłanych do PEF
 • korygujących bez uprzednio wysłanego do KSeF dokumentu korygowanego
 • wystawionych podczas awarii
 • anulowanych
 • pierwotnych
 • RR i korekt do nich
 • oraz Not korygujących.
  Tryb pracy z KSeF W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy znajduje się gałąź KSeF. Jest to miejsce zawierające parametry dotyczące integracji z KSeF. W sekcji Środowisko pracy z KSeF należy wybrać odpowiednią opcję pracy:
 • demo – praca odbywa się w trybie demo i służy przygotowaniu firmy do obligatoryjnego wdrożenia KSeF. Opcja zaznaczana domyślnie dla nowych baz oraz baz po konwersji. Ta forma w przeciwieństwie do opcji produkcyjnej, umożliwia: anulowanie, korygowanie dokumentów oraz nie powoduje zapisu z Historii zmian.
 • produkcyjne – praca odbywa się w trybie produkcyjnym, Faktury są wprowadzane do obiegu handlowego, ta forma po wysłaniu pierwszego dokumentu obliguje Użytkownika do wysyłania każdej kolejnej wystawionej w programie Faktury do systemu KSeF, oznacza wprowadzanie Faktur do obiegu gospodarczego.
 
Uwaga
W przypadku zmiany środowiska pracy przez Użytkownika: z trybu demo na tryb produkcyjny i po wysłaniu pierwszego dokumentu do KSeF powrót do środowiska demo zostanie zablokowany.
Poprzez przycisk Generuj token program wygeneruje token na podstawie numeru NIP uzupełnionego w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy. Po naciśnięciu zostanie wyświetlona lista dostępnych certyfikatów, a Użytkownik powinien wybrać ten, za pomocą którego będzie identyfikował się w KSeF. W polu Token istnieje także możliwość ręcznego wpisania/wklejenia tokena wygenerowanego bezpośrednio w KSeF. Przycisk Usuń token umożliwia wykasowanie uzupełnionego pola Token.
Uwaga
Praca w środowisku produkcyjnym blokuje możliwość anulowania dokumentów wysłanych do KseF.
  Uprawnienia operatora W menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy, na zakładce [Parametry cd] znajduje się sekcja poświęcona KSeF. W sekcji KSeF – Krajowy System e-Faktur dostępne są następujące parametry:
 • Prawo do wysyłania e-Faktur/ odbioru UPO – po zaznaczeniu tego parametru Operator ma możliwość wysyłania Faktur do KSeF
 • Wysyłanie przy zatwierdzaniu dokumentu – zaznaczenie tego parametru skutkuje wysyłaniem Faktur do systemu KSeF bezpośrednio po ich zatwierdzeniu, opcja aktywna wyłącznie po uprzednim zaznaczeniu parametru: Prawo do wysyłania e-Faktur/ odbioru UPO
 • Uwierzytelnienie za pomocą tokena – po zaznaczeniu tego parametru Operator wykonując operacje związane z KSeF będzie uwierzytelniany za pomocą tokena. Jeśli parametr będzie odznaczony, do wysyłki wymagany będzie wybór certyfikatu.
Uwaga
Do KSeF nie ma możliwości seryjnej wysyłki Faktur za pomocą uwierzytelniania poprzez token. Do takiej wysyłki wymagany jest wybór konkretnego certyfikatu. W przypadku używania certyfikatu program zapamiętuje w obrębie jednego logowania i podpowiada, ten ostatnio używany. 
  Formy płatności W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności, z poziomu formularza formy płatności istnieje możliwość powiązania form płatności istniejących w systemie Comarch ERP Optima z formami wymaganymi przez KSeF. Opcje dostępne do wyboru w polu Płatność KSeF to:
 • gotówka
 • karta
 • bon
 • czek
 • kredyt
 • przelew
  W przypadku tworzenia nowych baz i w bazach po konwersji, dla form płatności o wymienionych typach program automatycznie dobierze odpowiednie płatności w KSeF. Formy płatności dla KseF można także wskazać bezpośrednio z poziomu formularza Faktury, na zakładce [KSeF]. Na liście form płatności, w kolumnie Płatność KSeF będą widoczne formy płatności wskazane na formularzach.   Ustawienia na karcie kontrahenta  Na formularzu kontrahenta, na zakładce [Handlowe], w sekcji KSeF znajduje się parametr Nie wysyłaj dokumentu do KSeF dedykowany zwłaszcza jednostkom budżetowym, ponieważ są one zobowiązane do wysyłania Faktur do Platformy Elektronicznego Fakturowania (KSEF nie przyjmuje Faktur wysyłanych do PEF). Jeśli parametr zostanie zaznaczony, Faktury wystawiane na danego kontrahenta nie będą wysyłane do systemu KSeF. Pozostawienie nie zaznaczonego parametru skutkuje wysyłaniem dokumentów wystawionych na tego kontrahenta do KSeF zgodnie z ustawieniami z karty operatora.
Uwaga
Zaznaczenie/ odznaczenie parametru Nie wysyłaj dokumentu do KSeF można aktualizować na wystawionej i nie wysłanej do KSeF Fakturze, stosując funkcję Aktualizacji danych kontrahenta lub po zaznaczeniu parametru Zmiana opisu i osoby odbierającej na dok., a karcie Operatora, na zakładce [Parametry].

Zmiany na liście Faktur Przyciski dostępne na liście Faktur sprzedaży związane z KSeF:  Wyślij Faktury do KSeF – opcja działa dla podświetlonego na liście dokumentu lub dla pozycji zaznaczonych na liście. Po naciśnięciu na przycisk następuje weryfikacja poprawności zaznaczonych dokumentów i wysyłka poprawnych dokumentów do KSeF. W przypadku, gdy wśród zaznaczonych dokumentów znajdują się Faktury, które nie przeszły weryfikacji lub nie mogą zostać wysłane pojawi się odpowiednia informacja w logu. Jeśli W przypadku odznaczonego parametru Prawo do wysyłania e-Faktur/ odbioru UPO na karcie operatora, pojawi się następujący komunikat przy próbie wysyłki: Operator nie posiada uprawnień do wysyłania e-Faktur do KSeF. Odbierz dane z KSeF – dane z KSeF są pobierane automatycznie, ale w niektórych przypadkach UPO można pobrać za pomocą tego przycisku z opóźnieniem. Funkcja działa dla wszystkich dokumentów znajdujących się na liście Faktur, dla których UPO nie zostało jeszcze pobrane. Jeżeli Faktura nie została wysłana, to po wybraniu przycisku Odbierz dane z KSeF zostanie wyświetlony komunikat: Brak danych do pobrania. W przypadku odznaczonego parametru Prawo do wysyłania e-faktur/ odbioru UPO na karcie operatora, pojawi się następująca informacja przy próbie odbioru UPO: Operator nie posiada uprawnień do odbioru UPO do KSeF.   Kolumny dostępne na liście Faktur sprzedaży dotyczące integracji z KSeF:
 • Status KSeF – informacje o statusie Faktury w KSeF, kolumna domyślnie widoczna na liście Faktur. Faktury mogą mieć następujące statusy:
  • Nie wysłano – Faktura nie została wysłana do KSeF, istnieje możliwość anulowania takiego dokumentu w przypadku pracy w środowisku demo
  • Wysłano/ nie odebrano UPO – Faktura wysłana do KSeF, nie otrzymała jeszcze UPO, dokumentu nie można anulować w środowisku demo
  • Wysłano/ odebrano UPO – Faktura została wysłana do KSeF i potwierdzona dokumentem UPO, dokumentu nie można anulować w środowisku demo
  • Awaria – z powodu awarii Faktura nie może zostać wysłana do KSeF, ma tym samym zaznaczony parametr Tryb awaryjny wystawienia dokumentu na zakładce [KSeF]
  • Odrzucono – Faktura została wysłana do KSeF, ale odrzucona z powodu błędu, taki dokument można anulować w środowisku demo.
 • Numer KSeF – numer, który został nadany Fakturze w systemie KSeF, kolumna domyślnie ukryta.
 • Data przyjęcia KSeF – data przyjęcia dokumentu do KSeF, kolumna domyślnie ukryta.
  Wysyłanie Faktur do KSeF Dokumenty, które mogą być wysyłane do KSeF:
 • Faktury sprzedaży
 • Faktury VAT marża
 • Faktury zaliczkowe
 • Korekty wystawione do wyżej wymienionych dokumentów.
  Przed wysłaniem Faktury do KSeF, każdorazowo wyżej wymienione dokumenty zostaną zweryfikowane co do zgodności ze strukturą. Jeżeli dany dokument będzie poprawny, to dopiero po prawidłowej weryfikacji będzie mógł zostać przesłany do KSeF.
Uwaga
Do KSeF nie mogą być wysyłane Faktury korygujące, jeżeli do KSeF nie została uprzednio przesłana Faktura, do której jest utworzona korekta. 
Istnieją dwie możliwości wysyłki Faktur do KSeF:
 • automatycznie po zatwierdzeniu dokumentu – wymagane jest zaznaczenie parametrów:
  • Prawo do wysyłania e- Faktur/odbioru UPO
  • Wysyłanie przy zatwierdzaniu dokumentu na karcie Operatora, na zakładce [Parametry cd].
  Podczas wysyłki automatycznej program także weryfikuje dokumenty pod kątem zgodności ze strukturą KSeF. Jeśli są rozbieżności pojawi się komunikat: Faktura jest niezgodna ze strukturą e-Faktury. Faktura nie może zostać wysłana do KSeF. Czy chcesz poprawić błędy i zatwierdzić dokument. Tak Nie Wybór opcji Tak skutkuje powróceniem do edycji dokumentu. Po zaznaczeniu opcji Nie – Faktura zostaje zatwierdzona i  wysłana do KSeF.
Uwaga
Do KSeF nie mogą być wysyłane dokumenty zawierające ceny z czterema miejscami po przecinku, przed wysyłką system automatycznie zaokrągla ceny do dwóch miejsc po przecinku.
Istnieje także możliwość seryjnego zatwierdzania dokumentów, w przypadku korzystania z wysyłki automatycznej Faktury będą wysyłane natychmiastowo po ich zatwierdzeniu (rozliczeniu ulegną Faktury płatne gotówką/ kartą). Podczas wykonywania operacji seryjnego zatwierdzania dokumentów, Faktury niezgodne ze strukturą KSeF nie zostaną zatwierdzone ani rozliczone. Zostanie wyświetlony komunikat blokujący to działanie: Faktura jest niezgodna ze strukturą e-Faktury. Faktura nie może zostać wysłana do KSeF.
 • w wybranym przez Operatora terminie – po naciśnięciu ikony z poziomu listy Faktur
  Operator ma możliwość nie tylko wysyłki pojedynczego dokumentu, ale także opcję seryjnego wysyłania Faktur do KSeF po zaznaczeniu wybranych Faktur na liście. Również podczas tego typu wysyłki system sprawdzi zgodność dokumentu ze strukturą KSeF. W przypadku rozbieżności pojawi się komunikat: Faktura jest niezgodna ze strukturą e-faktury. Faktura nie może zostać wysłana do KSeF.   Zakładka KSeF na Dokumentach Na Fakturach oraz korektach do nich, zarówno zatwierdzonych na stałe jak i zapisanych do bufora widnieje zakładka [KSeF]. Na zakładce [KSeF] znajdują się następujące pola:
 • Numer dokumentu – numer Faktury, pod jakim jest identyfikowana w KSeF, numer zwracany bezpośrednio z KSeF wraz z pobraniem dokumentu UPO.
 • Numer referencyjny – numer zgłoszenia wysłanego dokumentu nadany przez KSeF.
 • Status – informacja o statusie dokumentu. Pole to jest wypełniane jednym ze zdefiniowanych statusów, po wysłaniu dokumentu do KSeF. W tym polu będą również informacje o ewentualnych błędach.
 • Operator wysyłający – imię i nazwisko operatora, który wysłał dokument do KSeF.
 • Data wysłania  – data wysłania dokumentu do KSeF.
 • Operator odbierający – imię i nazwisko operatora, który odebrał UPO.
 • Data odebrania – data pobrania UPO.
 • Data przyjęcia – data, z jaką dokument został przyjęty w KSeF. Pole to jest wypełniane, po otrzymaniu UPO. Data ta decyduje o tym, kiedy dana Faktura trafiła do obiegu handlowego i od tego dnia, jest dostępna do pobrania z KSeF dla odbiorcy Faktury.
 • Środowisko –  środowisko pracy z KSeF, wskazane w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ KSeF.
  Pod sekcją KSeF znajdują się poniższe ustawienia:
 • Forma płatności – wybrana płatność dla KSeF. Domyślnie podpowiada się forma płatności dla KSeF, wybrana w menu: System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności i jest przenoszona na Fakturę, a następnie na zakładkę [KSeF]. Pole z możliwością edycji do momentu wysyłki Faktury do KSeF.
 • Status dokumentu – przyjmuje wartości: Nie wysłano, Wysłano/ nie odebrano UPO, Wysłano/ odebrano UPO, Awaria, Odrzucono, Nie dotyczy.
 • Tryb awaryjny wystawienia dokumentu – oznaczenie dla Faktury wystawionej w momencie problemów (np. problem z połączeniem internetowym) z przesłaniem jej do KSeF. Po zaznaczeniu tego parametru Faktura nie będzie wysłana do KSeF. Natomiast nabywca może otrzymać taki dokument np. w formie papierowej lub w inny, uzgodniony umownie sposób.
 • Nie wysyłaj dokumentu do KSeF –  ustawienie tego parametru jest przenoszone bezpośrednio z formularza kontrahenta wybranego na dokument. Pole z możliwością modyfikacji przez Użytkownika. Faktury z zaznaczonym parametrem nie będą wysyłane do KSeF.
  Historia zmian W przypadku pracy na środowisku produkcyjnym każda operacja związana z  KSeF jest odpowiednio zapisywana w Historii zmian, w kolumnach:
 • Data operacji – data wysłania Faktury do KSeF w przypadku wysyłki lub data odbioru UPO – po jego odbiorze.
 • Kod/ Numer dokumentu – numer Faktury.
 • Rodzaj operacji – Wysłanie w przypadku wysyłki do KSeF lub Modyfikacjapo odbiorze UPO/wyborze ikony Odbierz dane z KSeF.
 • Operator – imię i nazwisko operatora wysyłającego Fakturę do KSeF lub modyfikującego dokument.
  2. Współpraca z terminalem płatniczym Polskie ePłatności.  W ramach integracji umożliwiono wykonanie operacji płatności i zwrotów.
Wskazówka
W pierwszym kroku należy zwrócić się do dostawcy terminala w celu przygotowania urządzenia do współpracy z systemem Comarch ERP Optima.
W konfiguracji programu Stanowisko/Ogólne/Terminal płatniczy zostały dodane dwa modele terminali: Polskie ePłatności, Polskie ePłatności – połączenie terminalowe.
 • Po wyborze modeli Polskie ePłatności lub Polskie ePłatności – połączenie terminalowe, system automatycznie ustawia typ połączenia na TCP/IP.
 • Port szeregowy – pole nieaktywne.
 • Adres IP, Port TCP/IP – w tych polach użytkownik podaje adres IP i numer portu terminala.
 • Parametry – sekcja zawiera:
  • Identyfikator stanowiska – użytkownik może oznaczyć stanowisko, z którego wykonywana jest płatność za pomocą terminala. Informacja ta jest wysyłana do operatora płatności i nie jest drukowana przez terminal.
  • Logowanie komunikacji – po zaznaczeniu tego parametru plik zawierający komunikację z terminalem płatniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony w katalogu %AppData%\Comarch\Opt!ma\Logs. W przypadku sterowników terminalowych plik zawierający komunikację z terminalem płatniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony lokalnie w katalogu %AppData%\Comarch OnlineFP.
 • Test połączenia – przycisk służący do przetestowania połączenia z terminalem płatniczym.
  Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumentach FS, PA, WZ z płatnością i FZAL Płatność za pomocą terminala Polskie ePłatności odbywa się na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali. Informacje na temat konfiguracji terminala płatniczego znajdują się tutaj.   Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumentach korekt do FS i PA oraz FZAL Płatność na plus za pomocą terminala Polskie ePłatności odbywa się na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali. W przypadku płatności na minus (zwrot środków) informacja o płatności nie jest wysyłana na terminal. W takiej sytuacji płatność należy rozliczyć bezpośrednio na terminalu zgodnie w informacją wyświetloną na ekranie loga: Po wykonaniu transakcji wyświetlany jest komunikat: „Czy zwrot został wykonany poprawnie?” Do wyboru dostępne są opcje: Tak – dokument jest zapisywany na stałe i zostaje rozliczony Nie – wyświetlany jest kolejny komunikat: „Transakcja nie została zakończona poprawnie, czy powtórzyć transakcję?” Z dostępnymi opcjami: Tak – użytkownik ma możliwość wykonania ponownego zwrotu na terminalu Nie – dokument jest zapisywany na stałe i nie jest rozliczany Informacje na temat konfiguracji terminala płatniczego znajdują się tutaj.   3. Eksport/ import receptur z pliku. Na formularzu dokumentu Przyjęcia wewnętrznego produktu, z poziomu podglądu pozycji dokumentu oraz z poziomu Formularza receptury umożliwiono wykonanie eksportu/ importu składników receptury z pliku txt, a także eksportu/importu receptury z pliku Excel, z poziomu Cennika. Eksport i import składników receptury na dokument Przyjęcia wewnętrznego produktu. Z poziomu podglądu pozycji dokumentu, na zakładce [3 Receptura] istnieje możliwość eksportu/ importu składników receptury poprzez ikonę Składniki receptury znajdującą się na wstążce.
Uwaga
Ikona Składniki receptury jest również dostępna z poziomu pozycji dokumentu Faktury sprzedaży/ Paragonu – po przejściu na zakładkę [4 Składniki], w przypadku dodania na dokument usługi złożonej (z zaznaczonym na kartotece usługi, na zakładce [1 Ogólne] parametrem: Pobieranie składników na FS/ PA).
Po wybraniu opcji Eksportuj pozycje pojawi się poniższe okno umożliwiające wskazanie miejsca eksportu składników receptur. Z kolei wybranie opcji Importuj pozycje wywoła okno, gdzie należy wskazać miejsce, z którego importowane są składniki receptury.
Uwaga
Jeżeli towar posiada wcześniej ustaloną recepturę, to za pomocą importu, składniki dodawane są do już istniejącej receptury.
Import odbywa się zawsze na magazyn wskazany w pliku. Jeżeli w programie nie będzie magazynu wskazanego w pliku przy danej pozycji lub operator posiada zakaz dostępu do danego magazynu, to zostanie zaimportowany składnik, a w polu magazyn system automatycznie podstawi magazyn oznaczony jako domyślny. Analogiczna sytuacja w przypadku importu jednostek – jeżeli jednostka nie występuje na danym towarze wśród jednostek pomocniczych, to zostanie pominięta, a w pole z jednostką zostanie pobrana jednostka podstawowa z danej karty cennikowej.   Eksport i import składników receptury na Formularz receptury Z poziomu Formularza receptury istnieje również możliwość eksportu/ importu składników receptury poprzez ikonę Składniki receptury.
Uwaga
Jeżeli towar posiada wcześniej ustaloną recepturę, to za pomocą importu, składniki dodawane są do już istniejącej receptury.
  Eksport i import receptur z poziomu Cennika Z poziomu Cennika, za pomocą ikony Importuj/ Eksportuj cennik istnieje możliwość eksportu/ importu receptur do/ z pliku w formacie MS Excel. W oknie Eksportu cennika w formacie MS Excel jest widoczna opcja eksportuj receptury towarów złożonych. Po jej zaznaczeniu do pliku zostaną wyeksportowanie receptury wraz ze składnikami. Natomiast w oknie Importu cennika w formacie MS Excel znajduje się opcja importuj receptury. Po jej zaznaczeniu użytkownik ma możliwość wskazania magazynu domyślnego dla importowanej receptury lub po zaznaczeniu opcji zakładanie magazynów dla receptur –  założenia  nowego magazynu (nie istniejącego w programie). Za pomocą operacji importu można nie tylko dodawać receptury do towarów, ale także je aktualizować. W sytuacji, gdy w importowanym pliku MS Excel, w kolumnie Domyślna będzie znajdować się wartość 1 dla kilku receptur, to po zaimportowaniu jako domyślna zostanie ustawiona pierwsza receptura z pliku. Jeżeli na towarze będzie już ustawiona konkretna receptura domyślna, to system nie dokona zmiany w tym zakresie i nie ustawi importowanej receptury na domyślną. Jeśli w pliku MS Excel nie zostanie uzupełniony magazyn, to na składniku danej receptury program automatycznie ustawi magazyn domyślny. Analogicznie w przypadku jednostki miary, gdy nie będzie ona uzupełniona w pliku MS Excel, to program pobierze jednostkę podstawową z karty danego towaru.   4. Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla. Od 15 kwietnia 2022 r. istnieje obowiązek drukowania tzw. Oświadczenia o kraju pochodzenia węgla w zakresie obrotu wyrobami węglowymi, Obowiązek ten wynika z Art. 13 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. W programie Comarch ERP Optima zrealizowano wspomnianą funkcjonalność poprzez możliwość wydruku oświadczenia. Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla można wydrukować z poziomu:
 • pozycji zapisanego dokumentu – wydruk Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla,
 • formularza Faktury – wydruk Eko – Faktura/ świadectwo jakości/ oświadczenie. Po wyborze tego typu wydruku dla pozycji węglowej będzie drukowana Faktura wraz ze świadectwem jakości i oświadczeniem.
  Warunki wydruku oświadczenia:
 • na Fakturze muszą znajdować się pozycje z przypisanymi kodami CN: 2701 oraz 2704 (dla pozycji z innymi kodami CN oświadczenie nie będzie drukowane)
 • zaznaczenie parametru Obrót wyrobami węglowymi (w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe)
 • zaznaczenie parametru Akcyza na wyroby węglowe na karcie towaru, na zakładce [2 Dodatkowe]
 • wybór odpowiednich atrybutów:
  • OŚW_KRAJ_POCHO_WĘGLA – służy do przypisania kraju pochodzenia węgla
  • OŚW_REGION_WYDOBYCIA – oznaczenie regionu wydobycia węgla, którego krajem pochodzenia jest Ukraina lista regionów powinna zostać zdefiniowana przez Użytkownika
  • OŚW_DATA_WPROWADZENI – data wprowadzenia lub przemieszczenia węgla na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia nie jest Rzeczpospolita Polska
  • OŚW_DATA_NABYCIA – data nabycia od kopalni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest Rzeczpospolita Polska.
  Powyższe atrybuty należy przypisać do karty towaru będącej wyrobem węglowym lub bezpośrednio do pozycji dokumentu. Atrybuty wraz z wartościami uzupełnionymi na karcie towaru będą podczas wystawiania dokumentu automatycznie przenoszone na pozycje w sytuacji, gdy na atrybucie zostanie zaznaczony parametr Przenosić na transakcje.
Uwaga
W celu uzupełnienia atrybutów na zatwierdzonym dokumencie należy uprzednio zaznaczyć parametr Zmiana atrybutów/ kodów JPK na zatw. dok., w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy, na zakładce [Ogólne].
  Numer oświadczenia Każde oświadczenie posiada unikalny numer. W programie przyjęto zasadę, iż oświadczenie przyjmuje numer dokumentu, do którego zostało wystawione, łamany przez numer pozycji (Lp.) na dokumencie.
Przykład
Faktura na sprzedaż węgla została wystawiona z numerem FA/18/2022, na Fakturze znajdują się dwie pozycje będące wyrobami węglowymi, do których należy wystawić Oświadczenie. Lp 1. Koks  CN 2704 Lp 2. Brykiet CN 2701 W związku z tym, do jednej Faktury system wydrukuje dwa oświadczenia, dla każdej pozycji węglowej oddzielnie. Oświadczenia będą miały odpowiednio numery: FA/18/2022/1 FA/18/2022/2 Ostatnia cyfra (1, 2) jest numerem pozycji węglowej znajdującej się na Fakturze.
  Wydruk oświadczenia Wydruk oświadczenia o kraju pochodzenia węgla składa się z następujących pól:
 • Numer oświadczenia – unikalny numer, jest to numer dokumentu, do którego zostało wystawione oświadczenie, łamany przez numer pozycji (Lp.) na dokumencie.
 • Oznaczenie przedsiębiorcy składającego oświadczenie, jego siedziby i adresu oraz adresu punktu sprzedaży, jeśli jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy– w tym miejscu widoczny jest adres i nazwa sprzedawcy uzupełnione w Pieczątce firmy.
 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy składającego oświadczenie oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, albo numer identyfikacyjny w odpowiednim rejestrze państwa obcego – dane przenoszone z Pieczątki firmy.
 • Numer dokumentu sprzedaży węgla – numer Faktury, do której to oświadczenie jest wystawiane.
 • Kraj pochodzenia węgla – wartość pobierana z atrybutu towaru OŚW_KRAJ_POCHO_WĘGLA, przypisanego do pozycji dokumentu.
 • Data wprowadzenia lub przemieszczenia węglana terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia nie jest Rzeczpospolita Polska – wartość pobierana z atrybutu towaru OŚW_DATA_WPROWADZENI, przypisanego do pozycji dokumentu.
 • Region wydobycia węgla – wartość pobierana z atrybutu towaru OŚW_REGION_WYDOBYCIA, przypisanego do pozycji dokumentu.
 • Data nabycia od kopalni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest Rzeczpospolita Polska – wartość pobierana z atrybutu towaru OŚW_DATA_NABYCIA, przypisanego do pozycji dokumentu.
 • „Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” – informacja dotycząca świadomości i odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
 • Data i miejsce złożenia oświadczenia – data wystawienia świadectwa (czyli data wydruku) oraz miejsce wystawienia świadectwa, pobierane z Pieczątki firmy.
 • Podpis przedsiębiorcy składającego oświadczenie albo osoby upoważnionej do jego reprezentowania – miejsce na ręczny podpis oświadczenia.
  Kopia elektroniczna Oświadczenia Aby podczas wydruku bądź wysyłki Oświadczenia poprzez e-mail została automatycznie utworzona kopia Oświadczenia, należy z poziomu formularza Pozycji dokumentu, w Konfiguracji wydruków (<CTRL>+<F2> bądź menu na górnej wstążce Wydruk danych/ Konfiguracja wydruków) dla wydruku Eko-Faktura/ świadectwo jakości/ oświadczenie lub Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla zaznaczyć parametr: Kopia elektroniczna.
Uwaga
Podgląd elektronicznych kopii wydruków jest możliwy tylko w przypadku posiadania licencji na moduł Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów.
Parametr można również ustawić z poziomu menu kontekstowego w Konfiguracji wydruków, wybierając opcję Ustaw kopie elektroniczne dla wydruków. Podczas wydruku Oświadczenia bądź wysyłki poprzez e-mail, w menu CRM/ Archiwum wydruków tworzona jest kopia Oświadczenia w formacie PDF. Więcej informacji na temat archiwizacji wydruków można znaleźć w artykule Archiwum wydruków .   5. SENT. W związku z koniecznością deklarowania przewozu węgla powyżej 500kg w deklaracji SENT obsłużono kody CN 2701 i 2704 dla tej deklaracji. 6. OCR dla Faktur Zakupu. Umożliwiono wyświetlanie podglądu zaczytanej przez OCR Faktury Zakupu na zatwierdzonym dokumencie FZ.

Zmiany

1. Kurierzy. Dla tokenu Inpost zwiększono ilość dostępnych znaków do 4000 znaków. 2. Kopiowanie dokumentów. Umożliwiono zmianę magazynu źródłowego po skopiowaniu dokumentu MM, jeżeli magazyn źródłowy został oznaczony jako nieaktywny. 3. Praca z terminalem płatniczym. Zablokowano możliwość zmiany terminu na formularzu formy płatności w przypadku, gdy jest zaznaczony parametr Terminal płatniczy oraz płatność jest o typie karta. 4. Płatność kartą. W przypadku zatwierdzania dokumentów, na których forma płatności jest o typie karta i nie jest zaznaczony parametr Terminal płatniczy, na pojawiającym się oknie Potwierdzenie obciążenia karty usunięto pola typ karty, numer karty oraz data ważności karty.

Poprawiono

1. Termin płatności na RO różnicowym. W sytuacji, kiedy na Rezerwacji Odbiorcy termin płatności jest ustawiony ręcznie, przy generowaniu RO różnicowego termin ten jest przenoszony z dokumentu źródłowego, a nie z konfiguracji. 2.Termin płatności na FRR. Po przekształceniu Faktury Zakupu do Faktury RR termin płatności liczony jest od daty wystawienia dokumentu. 3. Przekształcanie dokumentów. W przypadku, jeżeli w bazie jest wystawionych kilka dokumentów Rezerwacji Odbiorcy na różnych kontrahentów, ale na ten sam towar, oraz w konfiguracji zaznaczony jest parametr Pozwalaj na przekształcenie RO do WZ, RW, MM, FS i PA (pobranie – pobieraj ilość dostępną), to przy przekształcaniu późniejszej Rezerwacji Odbiorcy do Faktury Sprzedaży, na której zaznaczany jest parametr Pobranie pojawia się komunikat o braku wystarczającej ilości towarów na magazynie. 4. Formularz pozycji dokumentu. Na zapisanym dokumencie korygującym do WZ na pozycji dokumentu wartość kosztu zakupu wyświetlana jest prawidłowo 5. Aktualizacja danych kontrahenta. Dla kontrahenta typu pracownik poprawnie działa funkcja aktualizacji danych kontrahenta na dokumentach. 6. Atrybuty.
 • Po dodaniu atrybutu na zatwierdzonej Fakturze Zakupu, po ponownym otwarciu dokumentu wartość atrybutu jest poprawnie wyświetlana.
 • Poprawiono usuwanie atrybutów z grup towarowych.
  7. Wydruki.
 • Jeżeli na kartotece towarowej, która znajduje się na Fakturze Pro Forma jest uzupełniony opis oraz zaznaczony jest parametr Kopiuj opis na fakturę, przy generowaniu wydruku Faktura Pro Forma/ Atrybuty, opis towaru jest widoczny.
 • Na wydruku Eko korekty stawki VAT do Faktury Sprzedaży, cena po korekcie nie jest ponownie przeliczana.
 • Jeżeli operator ma zaznaczony parametr Brak dostępu do cen zakupu, to na wydrukach tekstowych oraz towarów zalegających dostępnych z listy zasobów nie są widoczne wartości zakupu towarów.
 

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

1. Zrównoleglenie synchronizacji. Wdrożono zrównoleglenie synchronizacji, tak aby w tym samym czasie, mogła przebiegać synchronizacja więcej niż jednego produktu e-Commerce. 2. Uruchomienie współpracy z Comarch e-Sklep/e-Sale. Wprowadzono uproszczony mechanizm uruchomienia usług e-Commerce bezpośrednio z Comarch ERP Optima.

Zmiany w programie Comarch ERP Optima

1. Okno formularza produktu e-Sklep/e-Sale w konfiguracji. Poprawiono ergonomię okna formularza konfiguracji e-Sklep na zakładce Dodatkowe.

Poprawiono w programie Comarch ERP Optima

1. Eksport faktury w formacie .pdf. Poprawiono wysyłkę e-maila oraz opcję kopii elektronicznej od strony Comarch ERP Optima, zrealizowaną poprzez Serwis Operacji Automatycznych do panelu administracyjnego e-Sklepu klienta.

Współpraca z Comarch Mobile Kierownik Sprzedaży

Poprawiono

1. Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej. Usunięto parametr pozwalający zapamiętywać odpowiedź z komunikatu: Zwroty z magazynu mobilnego należy wykonać na urządzeniu mobilnym. Zwrot utworzony w programie, może prowadzić do nieodwracalnych niezgodności magazynowych. Czy chcesz kontynuować?

Detal

Nowości

1. Współpraca z terminalem płatniczym Polskie ePłatności. W ramach integracji umożliwiono wykonanie operacji płatności i zwrotów.
Wskazówka
W pierwszym kroku należy zwrócić się do dostawcy terminala w celu przygotowania urządzenia do współpracy z systemem Comarch ERP Optima Detal.
W konfiguracji programu Terminal płatniczy zostały dodane dwa modele terminali: Polskie ePłatności, Polskie ePłatności – połączenie terminalowe.
 • Po wyborze modeli Polskie ePłatności lub Polskie ePłatności – połączenie terminalowe, system automatycznie ustawia typ połączenia na TCP/IP.
 • Port szeregowy – pole nieaktywne.
 • Adres IP, Port TCP/IP – w tych polach użytkownik podaje adres IP i numer portu terminala.
 • Identyfikator stanowiska – użytkownik może oznaczyć stanowisko, z którego wykonywana jest płatność za pomocą terminala. Informacja ta jest wysyłana do operatora płatności i nie jest drukowana przez terminal.
 • Logowanie komunikacji – po zaznaczeniu tego parametru plik zawierający komunikację z terminalem płatniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony w katalogu %AppData%\Comarch\Opt!ma\Logs. W przypadku sterowników terminalowych plik zawierający komunikację z terminalem płatniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony lokalnie w katalogu %AppData%\Comarch OnlineFP.
 • Test połączenia – przycisk służący do przetestowania połączenia z terminalem płatniczym.

Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumencie PA

Płatność za pomocą terminala ePłatności odbywa się na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali. Informacje na temat konfiguracji terminala płatniczego znajdują się tutaj.

Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumentach korekt do FS i PA

W przypadku zwrotu towaru informacja o płatności nie jest wysyłana na terminal. W takiej sytuacji płatność należy rozliczyć bezpośrednio na terminalu zgodnie w informacją wyświetloną na ekranie loga: Po wykonaniu transakcji wyświetlany jest komunikat: „Czy zwrot został wykonany poprawnie?” Tak – dokument jest zapisywany na stałe i zostaje rozliczony Nie – wyświetlany jest kolejny komunikat: „Transakcja nie została zakończona poprawnie, czy powtórzyć transakcję?” Z dostępnymi opcjami: Tak – użytkownik ma możliwość wykonania ponownego zwrotu na terminalu Nie – dokument jest zapisywany na stałe i nie jest rozliczany

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

1. Wyszukiwanie parametrów w Konfiguracji. Na oknie Konfiguracji wprowadzono możliwość wyszukiwania znajdujących się w niej parametrów oraz fraz. Po wpisaniu fragmentu lub całości nazwy w polu Szukaj i kliknięciu ikony  bądź naciśnięciu przycisku <Enter>, następuje zawężenie wyświetlanych danych, do takich, które zawierają wprowadzone przez Użytkownika dane. Na formularzach w Konfiguracji wyszukany parametr jest dodatkowo podświetlany: 2. Comarch sPrint. Umożliwiono dodawanie, edytowanie i wykonywanie wydruków w formacie Comarch sPrint w Comarch ERP Optima w Chmurze Standard.

Zmiany

1. Pliki JPK_V7. Opisy dla pól P_33 - P_36 oraz P_44 - P_47 widoczne po podświetleniu kursorem znaku ? znajdującego się przy tych polach pojawiają się również dla części deklaracyjnej pliku JPK_V7 zablokowanej przed zmianami. 2. Pliki JPK – skróty. Zmieniono skróty klawiszowe na oknie Pliki JPK. Po wciśnięciu <Insert> wywoływana jest opcja Pozostałe pliki JPK, natomiast skrót <Shift>+<Insert> uruchamia opcję Pliki JPK_VAT. Zmieniono również kolejność tych opcji po rozwinięciu ikony plusa. 3. Formularz właściciela. Na formularzu właściciela na zakładce [Ubezpieczenie (zdrow.)] w sekcji Zasady ogólne - podatek liniowy dodany został parametr: Nie przenoś składki zdrowotnej na kwoty deklaracji. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony. Parametr jest dostępny do zaznaczenia, gdy w tej sekcji zaznaczony jest również parametr Pobieraj dane o dochodzie właściciela z deklaracji podatkowych. Szczegóły w części księgowej ulotki. 4. Wersja DEMO. Zmniejszono z 60 do 30 dni rozpiętość dat pomiędzy dokumentami wprowadzonymi do bazy. Po przekroczeniu 30 dni program pracuje w trybie tylko do odczytu. 5. Numeracja dokumentów. W przypadku dokumentów numerowanych automatycznie, po zmianie na dokumencie dowolnej wartości wpływającej na nadawanie numeru, dokument jest ponownie autonumerowany. Przykładowo jeżeli jednym z członów schematu numeracji jest miesiąc, po zmianie miesiąca w dacie wystawienia, dokument uzyska nowy numer po zapisie zmian. W przypadku dokumentów handlowych/magazynowych opisane działanie dotyczy dokumentów znajdujących się w buforze. 6. Numeracja dokumentów. W przypadku anulowania dokumentu handlowego/magazynowego, kolejnemu wystawianemu dokumentowi zostanie nadany numer dokumentu anulowanego. 7. Udostępnij w Comarch e-Sklep. Z poziomu formularza Faktury Sprzedaży dla funkcji Wydruk danych dodana została opcja Udostępnij w Comarch e-Sklep. Po jej wybraniu plik PDF zapisywany jest w Archiwum wydruków. Dzięki temu wydruk dokumentu może zostać przesłany do Comarch e-Sklep. 8. Formularz banku. Zmodyfikowano wygląd formularza banku. Dodana została zakładka [Import / Eksport] na którą przeniesiono z zakładki [Dodatkowe] ustawienia dotyczące elektronicznej wymiany z bankami (wybór formatów wymiany). 9. Konstruktor filtra. Zmieniono działanie Konstruktora filtra. Po kliknięciu ikony pojawia się wybór opcji Dodaj warunek oraz Dodaj grupowanie. Poprzednio opcje te były dostępne po kliknięciu na operator Oraz. Ponadto w pierwszym wierszu dodana została ikona Usuń warunek po kliknięciu której następuje usunięcie wszystkich warunków z filtra. 10. Automat synchronizacji. Zmieniono wygląd listy harmonogramów w Konfiguracji Programu/ Automat synchronizacji. Harmonogramy pogrupowane są wg nazwy usługi której dotyczą: W ramach Automatu synchronizacji usunięta została podgałąź Operator. Operator wykonujący zadania automatyczne wskazywany jest na liście harmonogramów.

Poprawiono

1. Pliki JPK_V7 – opis do banku. Na płatności do kwartalnego pliku JPK_V7 w polu Opis do banku przenoszony jest poprawny symbol deklaracji: VAT7K. 2. Zapisywanie wydruków do IBARD. Plik PDF z wydrukiem zapisywany na Comarch IBARD, dla zapewnienia unikalności swojej nazwy, zawiera dodatkowo datę i godzinę jego wygenerowania wraz 3 losowymi literami. Dotyczy wydruków utworzonych poprzez Archiwum wydruków lub e-Teczkę. 3. Rozwijalne listy w programie. Po wpisaniu znaku na rozwijalnej liście w programie (np. w polu Kontrahent na formularzu dokumentu) i szybkim skasowaniu wpisanego znaku mógł pojawiać się komunikat: Object reference not set to an instance of an object. Działanie poprawiono. 4. Wydruki tekstowe. W przypadku pracy terminalowej umożliwiono wywołanie wydruku tekstowego bezpośrednio na drukarkę. 5. Eksport do MS Excel. Umożliwiono poprawne eksportowanie do MS Excel wartości z kolumny zawierającej atrybut o typie data. 6. Rozmiar tabel w bazie danych. Po wyborze opcji Pokaż rozmiar tabel w bazie danych dostępnej z poziomu Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Bazy danych mógł pojawiać się komunikat: Nieprawidłowa nazwa kolumny is_memory_optimized. Działanie poprawiono. 7. Funkcje dodatkowe. Jeżeli po otwarciu formularza dokumentu wykonywana jest automatycznie funkcja dodatkowa, umożliwiono odświeżenie wyświetlonych danych na pozycjach dokumentu.

Kasa/Bank

Zmiany

1. Odsetki podatkowe. W Konfiguracja / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek podatkowych. Od 06.05.2022 roku odsetki te wynoszą 13.50%. 2. Odsetki ustawowe od zaległości. W Konfiguracja / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek ustawowych od zaległości. Od 06.05.2022 roku wynoszą one 10.75% 3. Preliminarz płatności. Zmieniliśmy nazwę pierwszej zakładki, obecna nazwa to [Płatności]. 4. Formularz banku Odświeżyliśmy wygląd formularza banku. Zakładka [Import/Eksport] zawiera informacje o formatach w jakich płatności będą importowane z banku i eksportowane do banku. Na zakładce [Dodatkowe] znajdują się uzupełniające informacje o banku (Bank zagraniczny, Prowadzi rachunki w standardzie IBAN, Nie rozliczaj płatności, Nieaktywny).

Poprawiono

1. mBank WebService. Przy imporcie przelewów do rejestru bankowego, w którym były już płatności, nowe zapisy pojawiały się w niewłaściwej kolejności (w innej niż na wyciągu bankowym). Działanie poprawiono.  

CRM i Obieg dokumentów

CRM

Zmiany

1. Szablon wiadomości e-mail. Na formularzu wiadomości mailowej generowanej z poziomu formularza dokumentu lub listy dokumentów, w pierwszej kolejności do pola Do pobierany jest adres e-mail uzupełniony na formularzu dokumentu w zakładce Kontrahent w polu Email. W przypadku gdy pole Email na dokumencie nie jest uzupełnione, wtedy adres mailowy pobierany jest z karty Nabywcy z zakładki Ogólne.

Poprawiono

1. Skrzynka pocztowa. Poprawiono oznaczanie wiadomości mailowych jako przeczytanych, po wykonaniu ich podglądu z poziomu skrzynki pocztowej. 2. Skrzynka pocztowa. Poprawiono pojawianie się komunikatu dotyczącego wysyłania/odbierania wiadomości e-mail podczas otwierania konfiguracji lub zmiany firmy. Obecnie komunikat pojawia się tylko w sytuacji gdy faktycznie w danym momencie wysyłane lub odbierane są wiadomości mailowe.  

Obieg dokumentów

Nowości

1. Podgląd załączników z poziomu formularza Faktury Zakupu. Na formularzu zatwierdzonej Faktury Zakupu umożliwiliśmy podgląd załączników, podpiętych do powiązanych dokumentów z Biblioteki Dokumentów. Jeśli powiązany dokument OBD posiada załącznik, wówczas na formularzu FZ, na wszystkich zakładkach dostępny jest przycisk Podgląd dokumentu z biblioteki . Jego kliknięcie umożliwia wyświetlenie załącznika w oknie podglądu widocznym z lewej strony formularza FZ. Jeśli powiązanych jest kilka dokumentów OBD z kilkoma załącznikami, wówczas po kliknięciu przycisku pojawi się menu z listą dostępnych do wyświetlenia załączników: Wyświetlane mogą być załączniki w formacie PDF, TIFF oraz pliki graficzne (PNG, JPG, BMP). Załączniki w innych formatach, jak np. XLSX, DOCX nie będą dostępne do wyboru. Domyślnie w oknie podglądu wyświetlany jest pierwszy plik z listy.

Zmiany

1. Przycisk dodania nowego załącznika do Archiwum plików. Zmieniony został opis wyświetlany po najechaniu myszką na przycisk na Wybierz rodzaj akcji oraz usunięto strzałkę, która rozwijała menu dostępnych opcji. Lista dostępnych opcji wyświetlana jest obecnie po kliknięciu w przycisk.

Poprawiono

1. Formularz dokumentu OBD, zakładka [Dokumenty]. Poprawiono jednoczesne usuwanie wielu zaznaczonych dokumentów w sekcji Dokumenty skojarzone. 2. Dane adresowe pracownika na formularzu dokumentu OBD. Poprawiono pobieranie danych adresowych pracownika dodawanego na formularz dokumentu OBD. Pobierane są dane z aktualnego zapisu pracownika.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2022.5.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 20.06.2022. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
  W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2022.5.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2022.5.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2022.5.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2022.5.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2022.5.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2022.3 lub wyższy
Comarch e-Sale2022.3 lub wyższy
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2022.5.1 lub wyższy
Comarch Mobile Zarządzanie2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2021.1 MSSQL lub wyższa
2021.1 PostgreSQL lub wyższa
Comarch ERP Altum2022.1
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Comarch ERP Optima Analizy BI

Nowości i zmiany w Comarch ERP Optima Analizy BI dostępne są tutaj.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 01.07.2022

1. Wyświetlanie kolumn z atrybutami na listach. Poprawiono zapamiętywanie kolumn na listach. W szczególnych przypadkach kolumny z atrybutami mogły być wyświetlane nieprawidłowo.

Aktualizacja w dniu 28.06.2022

1. Karta towaru. Poprawiono zapis zmodyfikowanej karty towaru, w przypadku, gdy w przeliczniku jednostki miary dla kodu CN wykorzystywanego do Intrastatu były zera. 2. Podstawa składek PPK. Poprawiono naliczanie podstawy składek PPK dla pracownika będącego kierowcą, który ma pomniejszaną podstawę składek społecznych o diety. 3. Wydruk Kwitek wypłaty (GenRap). Poprawiono wykazywanie procentu podatku na wydruku kwitka wypłaty (GenRap).

Aktualizacja w dniu 23.06.2022

1. Konwersja bazy danych. Poprawiono konwersję w przypadku, gdy w bazie danych znajdują się dokumenty pierwotne, które są anulowane.  

Nowości i zmiany w wersji 2022.4.1

Księgowość

Nowości

1. Księgowość. Dodano Zestawienie dochodów/przychodów do wyliczenia składki zdrowotnej, umożliwiające wyliczenie dochodu/przychodu dla składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się zarówno miesięcznie, jak i kwartalnie oraz w sposób uproszczony. Z poziomu listy zaliczek na PIT-36, PIT-36L, PIT-28 dodano zakładkę Zestawienie dochodów/przychodów do wyliczenia składki zdrowotnej. Zestawienie może zostać utworzone automatycznie lub dodane bezpośrednio na liście przez Użytkownika. Lista zestawień dochodów/przychodów Na liście Zestawienie dochodów/przychodów do wyliczenia składki zdrowotnej dostępne są kolumny:
 • Miesiąc – miesiąc, za który obliczono zestawienie.
 • Rok – rok, za który obliczono zestawienie.
 • Data obliczenia – data obliczenia zestawienia. Po zaktualizowaniu zestawienia o nowo przeliczoną zaliczkę lub jej korektę, w kolumnie widnieje data przeliczenia ostatniej zaliczki/korekty za dany miesiąc.
 • Kwota – wartość dochodu/przychodu (suma przychodów zwolnionych i dochodów/przychodów opodatkowanych narastająco od początku roku) pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne.
  Istnieje możliwość wyświetlania listy zestawień tylko za konkretny rok przez zaznaczenie parametru Rok i wybranie konkretnego roku. Istnieje możliwość dodania tylko jednego zestawienia za dany miesiąc. Zestawienie dochodów/przychodów jest zawsze widoczne na liście w kolorze czarnym. Przycisk umożliwia usunięcie zestawienia. Formularz zestawienia dochodów/przychodów Podczas wyliczenia zestawienia dochodów/przychodów następuje weryfikacja, czy za dany miesiąc uzupełniono udziały na formularzu kwot indywidualnych właściciela. Jeżeli w danym miesiącu nie wprowadzono kwot indywidualnych to podczas próby przeliczenia zestawienia za ten miesiąc pojawia się komunikat: Nie wprowadzono żadnych kwot ani udziałów dla podatnika w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz je teraz uzupełnić? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na Listę kwot deklaracji właściciela. Po dodaniu kwot należy przeliczyć zestawienie.
Uwaga
W przypadku zaliczek kwartalnych na formularzu kwot indywidualnych właściciela należy uzupełnić udziały oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla każdego miesiąca danego kwartału.
Zestawienie dochodów/przychodów jest zawsze aktywne do edycji. Podatek według skali i podatek liniowy Na formularzu zestawienia dla podatnika rozliczającego według skali lub liniowo wyliczana jest kwota przychodów zwolnionych i opodatkowanych z działalności gospodarczej narastająco od początku roku. W przypadku PIT-36 działalność gospodarcza obejmuje również strefę. Do pozycji Składki społeczne na formularzu pierwszego zestawienia przenoszona jest suma kwot uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela narastająco od początku roku. Kwota podlega edycji i nie jest ona ograniczana do wysokości innych kwot. W kolejnych miesiącach kwota w poz. Składki społeczne wyliczana jako suma składek z poprzedniego zestawienia oraz kwoty składki uzupełnionej na formularzu kwot indywidualnych właściciela w bieżącym miesiącu. Kwota w poz. Dochód dla składki zdrowotnej wyliczana jest jako suma kwot w poz. 18 Przychody z działalności gospodarczej i poz. 21 Dochód, pomniejszona o kwotę z poz. Składki społeczne. Jeżeli różnica jest wartością ujemną to wpisywana jest wartość ‘0’.
 Zestawienie dochodu pod składki zdrowotne dla zaliczki na PIT-36
 

Zestawienie dochodu pod składki zdrowotne dla zaliczki na PIT-36L
Na formularzu zestawienia dostępna jest zakładka [Dz. Gospodarcza] na której prezentowane są wszystkie działalności gospodarcze właściciela wraz z wartościami przychodów i kosztów oraz udziałami (analogicznie jak na zaliczkach na PIT). Dla zestawienia dotyczącego zaliczki na PIT-36 dostępna jest również zakładka [Strefa]. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Na formularzu zestawienia dla podatnika rozliczającego się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w sekcji Przychody z dział. gospodarczej wyliczana jest kwota przychodów za dany miesiąc. Do pozycji Składki społeczne narastająco na formularzu pierwszego zestawienia przenoszona jest suma kwot uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela narastająco od początku roku. Kwota podlega edycji i nie jest ona ograniczana do wysokości innych kwot. W kolejnych miesiącach kwota w poz. Składki społeczne narastająco wyliczana jako suma składek z poprzedniego zestawienia oraz kwoty składki uzupełnionej na formularzu kwot indywidualnych właściciela w bieżącym miesiącu. W pozycji Przychód narastająco dla składki zdrowotnej wyliczana jest suma przychodów zwolnionych dla podatnika od początku roku oraz przychodów w poszczególnych stawkach za poszczególne miesiące, pomniejszona o kwotę z poz. Składki społeczne narastająco. Jeżeli różnica jest wartością ujemną to wpisywana jest wartość ‘0’.

Zestawienie przychodu pod składki zdrowotne dla zaliczki na PIT-28

Na formularzu zestawienia dostępna jest zakładka [Dz. Gospodarcza] na której prezentowane są wszystkie działalności gospodarcze właściciela wraz z wartościami przychodów i kosztów oraz udziałami (analogicznie jak na zaliczkach na PIT-28). Automatyczne generowanie zestawienia Zestawienie dochodów/przychodów jest tworzone automatycznie:
 • po wyliczeniu zaliczki na PIT,
 • po wyliczeniu listy płac właściciela.
  Po wyliczeniu zaliczki na PIT, wartości dochodów/przychodów z zaliczki na PIT przenoszone są na zestawienie dochodów/przychodów. Po ponownym przeliczeniu zaliczki na PIT lub jej korekty i zmianie wartości dochodów/przychodów kwoty te są aktualizowane na zestawieniu. Aktualizowana jest również data obliczenia zestawienia.
Uwaga
Po dokonaniu zmian na formularzu zaliczki na PIT-36/ PIT-36L, wartości z tej zaliczki zostaną przepisane na zestawienie dochodów, np. kwota przychodów zwolnionych (zestawienia dochodów nie są ponownie przeliczane, ale kwoty z zaliczki przepisywane na zestawienie). Po dokonaniu zmian na formularzu zaliczki na PIT-28, np. kwoty przychodów zwolnionych, Użytkownik musi tę wartość zmodyfikować również na zestawieniu przychodów, ponieważ zestawienia przychodów są wyliczane na nowo na podstawie danych z bazy danych, nie są przepisywane wartości z zaliczki.
W przypadku gdy podatnik rozlicza się kwartalnie to zestawienie za pierwszy i drugi miesiąc kwartału należy dodać ręcznie lub może zostać utworzone automatycznie po wyliczeniu listy płac za ten miesiąc. Po wyliczeniu kwartalnej zaliczki na PIT-36/ PIT-36L dodawane lub aktualizowane jest zestawienie za ostatni miesiąc danego kwartału. Po wyliczeniu kwartalnej zaliczki na PIT-28 aktualizowane są zestawienia za poszczególne miesiące danego kwartału, a jeżeli ich nie ma to są one dodawane. Różnica wynika z tego, że zestawienia na PIT-36/ PI-36L liczone są narastająco, a zestawienia na PIT-28 liczone są miesięcznie i w związku z tym zestawienia muszą zostać na nowo przeliczone, aby prawidłowo wyliczyć narastająco podstawę dla przychodów pod składki zdrowotne. Zestawienie dochodów/przychodów nie jest usuwane po usunięciu zaliczki na PIT. Zestawienie dochodów nie jest tworzone automatycznie po dodaniu zaliczki uproszczonej na PIT. W takim przypadku zestawienie może zostać utworzone w momencie wyliczenia listy płac lub dodane przez Użytkownika ręcznie na liście zestawień. Jeżeli za dany miesiąc nie utworzono zestawienia dochodów/przychodów to jest ono tworzone automatycznie po wyliczeniu listy płac dla właściciela. Zestawienie dochodów/przychodów nie jest usuwane po usunięciu listy płac. Po aktualizacji programu do wersji 2022.4.1, jeżeli w bazie były naliczone miesięczne zaliczki na PIT 36/ PIT-36L/ PIT-28 za rok 2022 to na liście zestawień zostaną utworzone zestawienia za te miesiące, uzupełnione danymi z zaliczek. Po aktualizacji programu do wersji 2022.4.1, jeżeli w bazie były naliczone kwartalne zaliczki na PIT-36/ PIT-36L za rok 2022 to na liście zestawień zostaną utworzone zestawienia za ostatni miesiąc danego kwartału. W przypadku kwartalnych zaliczek na PIT-28, po aktualizacji do wersji 2022.4.1 nie są tworzone żadne zestawienia. Aby zestawienia za kolejne miesiące 2022 r. wyliczone zostały poprawnie, należy dodać zestawienia za poszczególne miesiące 2022 roku, począwszy od stycznia 2022 r. lub ponownie przeliczyć zaliczki na PIT-28 (zestawienia za poszczególne miesiące zostaną wtedy dodane automatycznie). 2. Księgowość. Deklaracja CIT-8(31). Dodano możliwość wysyłki deklaracji CIT-8(31) wraz z załącznikami do systemu e-Deklaracje. 3. JPK_EWP(3). Umożliwiono przygotowanie i wysłanie nowej wersji pliku JPK_EWP dostosowanej do zmian wprowadzonych Polskim Ładem. Nowy plik JPK_EWP(3) dotyczy okresów od 1 stycznia 2022 roku, natomiast składany jest od 1 kwietnia 2022 roku. Za okresy wcześniejsze obowiązują pliki JPK_EWP(2) (rok 2021) i JPK_EWP(1) (lata wcześniejsze). Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzedniej wersji pliku to:
 • uwzględnienie nowych stawek ryczałtu 14% i 12%
 • wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – do pliku przenoszone są zapisy kart środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podstawowymi informacjami, m.in. o dacie przyjęcia do używania, numerze KŚT czy wartości początkowej i zaktualizowanej, bez informacji o dokonanych odpisach amortyzacyjnych. Do pliku nie są przenoszone informacje o środkach trwałych w budowie, jak również środkach zbytych bądź zlikwidowanych przed okresem, za który sporządzany jest plik. Nie są również wykazywane środki trwałe z datą przyjęcia do użytkowania późniejszą niż okres, za jaki plik jest sporządzany. Środki trwałe całkowicie zamortyzowane oraz z zerową wartością są przenoszone do pliku JPK_EWP(3).
  Jedną z wymaganych informacji dla środków trwałych wykazywanych w pliku JPK_EWP(3) jest numer dokumentu zakupu. W programie na karcie środka trwałego na zakładce [Dokumenty] można wskazać więcej niż jeden dokument zakupu. W takim przypadku do pliku przenoszony jest ostatni (najmłodszy) dokument. Jeżeli dokument zakupu na karcie środka trwałego nie jest wskazany, wówczas podczas generowania pliku pojawia się komunikat: „Element tns:KW_5.Element element 'Wykaz’ w przestrzeni nazw ’http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/’ ma nieprawidłowy element podrzędny element 'KW_5′ w przestrzeni nazw ’http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/’. Lista oczekiwanych możliwych elementów: element 'KW_4′ w przestrzeni nazw ’http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/’.’ Należy wówczas dodać na zakładce [Dokumenty] na karcie środka trwałego odpowiedni numer dokumentu zakupu. Numer może zostać uzupełniony ręcznie, bez wskazania dokumentu w Rejestrze zakupów VAT lub Ewidencji dodatkowej kosztów (opcja: Bez wskazania dokumentu). Taka operacja jest możliwa pod warunkiem, że środek trwały nie posiada wygenerowanych odpisów amortyzacyjnych. Jeżeli takie odpisy już są, wówczas możliwe jest wskazanie na karcie środka trwałego na zakładce [Atrybuty] atrybutu o kodzie DOWÓD_ZAKUPU_EWP i wpisanie jako wartości tego atrybutu numeru dokumentu zakupu. Inną informacją przenoszoną do pliku JPK_EWP(3) jest numer Klasyfikacji Środków Trwałych. W przypadku kiedy nie jest on uzupełniony, podczas generowania pliku pojawia się informacja: „Na środku trwałym/wnip [NAZWA] w polu KW_6 (KŚT) zapisano BRAK. Zweryfikuj poprawność.” Wówczas Użytkownik powinien zweryfikować czy faktycznie w tym przypadku brak uzupełnionego numeru KŚT jest poprawną sytuacją (np. w przypadku wartości niematerialnych i prawnych dla których ten numer nie jest uzupełniany) czy jednak należy uzupełnić dane na karcie środka trwałego i ponowić generowanie pliku JPK_EWP(3). Nowy wzorzec dokumentu elektronicznego dla JPK_EWP(3) jest automatycznie pobierany przez program po wejściu na listę plików JPK. Jeżeli chodzi o generowanie podglądu zawartości nowego pliku w arkuszu MS Excel oraz dodanie do słownika atrybutu środka trwałego DOWÓD_ZAKUPU_EWP, wymagane jest pobranie ważnych aktualizacji. 4. Biuro Rachunkowe. Raporty. W raporcie Wprowadzone dokumenty, dodano informację o zestawieniu dla składki zdrowotnej.

Zmiany

1. Deklaracja CIT-8(31). Dodano nowy wzór załącznika CIT/ST(8) wraz z jego wydrukiem. 2. Środki trwałe. Na liście atrybutów dla środka trwałego dodano atrybut DOWÓD_ZAKUPU_EWP. Atrybut ten umożliwia określenie dokumentu stwierdzającego nabycie na potrzeby pliku JPK_EWP(3). 3. Korekta podatku dochodowego. Przyspieszono wyliczanie korekty podatku dochodowego na zaliczkach na PIT/ CIT. 4. Biuro Rachunkowe. Przeliczanie zaliczek PIT-36/PIT-36L/PIT-28. W programie Comarch ERP Optima wprowadzono możliwość dodania Zestawienia dochodów/przychodów do wyliczenia składki zdrowotnej. W związku z tym w programie Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe zmianom uległ mechanizm generowania zaliczek PIT-36/PIT-36L/PIT-28. Zestawienie dochodów/przychodów może być generowane w programie Comarch ERP Optima:
 • automatycznie po przeliczeniu dla właściciela zaliczki PIT-36/PIT-36L/PIT-28
 • automatycznie po przeliczeniu listy płac dla właściciela
 • ręcznie, dodając je z poziomu Księgowość/Zaliczki na PIT-36/PIT-36L/PIT-28 na zakładce 2. Zestawienie dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej
  W przypadku seryjnego generowania z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe zaliczek na PIT-36/PIT-36L/PIT-28 miesięcznych lub kwartalnych równocześnie generowane jest zestawienie dochodów/przychodów na podstawie przelicznych zaliczek. W przypadku seryjnego przeliczania listy płac dla właścicieli z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe, jeśli w bazie wskazanej na karcie właściciela na zakładce 6. Ubezpieczenia nie ma naliczonego zestawienia dochodów/przychodów to podczas naliczenia listy płac zestawienie to zostanie dodane. Generowanie zestawienia dochodów/przychodów za poszczególne miesiące zależy od tego czy podatnik rozlicza się miesięcznie czy kwartalnie. W przypadku rozliczenia miesięcznego podczas generowania zaliczki za dany miesiąc zostanie wygenerowana zaliczka wraz z zestawieniem dochodów/przychodów za ten miesiąc. Podczas generowania zaliczki pojawi się informacja: Zaliczka dla właściciela [Imię Nazwisko] została przeliczona. Zestawienie dochodów pod składki zdrowotne dla właściciela [Imię Nazwisko] zostało przeliczone. W przypadku rozliczenia kwartalnego podczas generowania zaliczki przykładowo za pierwszy miesiąc kwartału zostanie wygenerowane jedynie zestawienie dochodów/przychodów za pierwszy miesiąc danego kwartału. Podczas generowania zaliczki pojawi się informacja: W bazie „Nazwa bazy” właściciel [Imię Nazwisko] rozlicza się kwartalnie. Zaliczka nie została przeliczona. Zestawienie dochodów pod składki zdrowotne dla właściciela [Imię Nazwisko] zostało przeliczone.

Przeliczenie zaliczek dla miesięcznego oraz kwartalnego rozliczenia podatnika

W przypadku, gdy w bazie jest już przeliczona zaliczka PIT-36/PIT-36L/PIT-28 oraz wygenerowane zestawienie to pojawia się informacja: W bazie „Nazwa bazy” właściciel [Imię Nazwisko] ma już policzoną zaliczkę na PIT-36/PIT-36L/PIT-28. Zaliczka nie zostanie przeliczona. W bazie „Nazwa bazy” właściciel [Imię Nazwisko] ma już policzone Zestawienie dochodów pod składki zdrowotne. Zestawienie nie zostanie przeliczone. W przypadku, gdy w bazie jest przeliczona zaliczka PIT-36/PIT-36L/PIT-28 ale brak zestawienia, ponieważ zostało usunięte, to zestawienie dochody/przychody nie jest ponownie naliczane. Przy próbie przeliczenia zaliczki pojawia się informacja: W bazie „Nazwa bazy” właściciel [Imię Nazwisko] ma już policzoną zaliczkę na PIT-36/PIT-36L. Zaliczka nie zostanie przeliczona. W bazie „Nazwa bazy” właściciel [Imię Nazwisko] ma już policzoną zaliczkę na PIT-36/PIT-36L. Zestawienie nie zostanie przeliczone. W przypadku, gdy w bazie nie ma przeliczonej zaliczki PIT-36/PIT-36L (miesięczna lub kwartalna) ale jest już dodane zestawienie dochodów/przychodów to generując zaliczkę PIT-36/PIT-36L w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe pojawia się informacja: Zaliczka dla właściciela [Imię Nazwisko] została przeliczona. Zestawienie dochodów pod składki zdrowotne dla właściciela [Imię Nazwisko] zostało zaktualizowane.

Aktualizacja zestawienia dochodów

W przypadku, gdy w bazie nie ma przeliczonej zaliczki PIT-28 ale jest już dodane zestawienie dochodów/przychodów to generując zaliczkę PIT-28 w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe pojawia się informacja: Zaliczka dla właściciela [Imię Nazwisko] została przeliczona. Zestawienie dochodów pod składki zdrowotne dla właściciela [Imię Nazwisko] zostało przeliczone.

Poprawiono

1. Księgowość kontowa. Plan kont. Jeżeli na koncie syntetycznym dodano zakaz dla operatora, to po dodaniu konta analitycznego do tego konta, zakaz nie był dodawany do jego konta analitycznego. Działanie poprawiono. 2. Ewidencja ryczałtowa. Zaliczka na PIT-28. Poprawiono wykazywanie kwoty w poz. Składki na ubezpieczenie społeczne w przypadku, gdy we wcześniejszym miesiącu wyliczono korektę zaliczki na PIT-28

Płace i Kadry

Nowości

1. Składka zdrowotna dla właścicieli – rozliczenie kwartalne oraz zasady uproszczone. Umożliwiono naliczanie podstawy składki zdrowotnej, dla osób rozliczających się z urzędem skarbowym w cyklach kwartalnych oraz na zasadach uproszczonych na podstawie danych o przychodzie/dochodzie pobranych z danych księgowych. Dane dotyczące kwoty przychodu/dochodu, która będzie uwzględniona przy wyliczaniu podstawy składki zdrowotnej będą pobierane z Zestawienia dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych oraz Zestawienia przychodów do wyliczenia składki zdrowotnej w przypadku ryczałtu utworzonych w modułach księgowych. Zestawienia można dodać z poziomu listy zaliczek na PIT-36, PIT-36L, PIT-28 na zakładce Zestawienie dochodów/przychodów do wyliczenia składki zdrowotnej. Jeśli w momencie naliczania wypłaty zestawienia nie będzie zostanie ono automatycznie dodane. Zestawienie zawiera dane dotyczące kwoty dochodu/przychodu oraz składek społecznych. Aby zestawienie automatycznie zostało naliczone właściciel musi mieć uzupełnione dane dotyczące działalności (udziały) w kwotach deklaracji właściciela za każdy miesiąc. W przypadku, gdy właściciel rozlicza się miesięcznie dane do wyliczenia podstawy składki zdrowotnej także będą pobierane z zestawienia, a nie z zaliczki na PIT-36/PIT-36L oraz PIT-28 jak do tej pory. Zestawienia zostaną automatycznie dodane podczas naliczenia zaliczki podatku lub wypłaty. W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych (skala, podatek liniowy) zestawienie dochodu pod składki zdrowotne zawiera dane dotyczące dochodu i składek społecznych narastająco od początku roku. Kwota z pola Dochód dla składki zdrowotnej za poprzedni miesiąc, w stosunku do miesiąca, za który liczymy wypłatę, po pomniejszeniu o dochód uwzględniony przy liczeniu podstawy składki zdrowotnej w wypłatach za poprzednie miesiące roku składkowego będzie stanowił dochód do wyliczenia składki zdrowotnej w danym miesiącu. W zestawieniu przychodów pod składki zdrowotne generowanego, gdy właściciel jako formę opodatkowania ma ryczałt przychód dla danych stawek procentowych będzie wykazywany za każdy miesiąc oddzielnie. W pozycji Przychód narastająco dla składki zdrowotnej będzie zaprezentowana suma przychodu z dodanych zestawień od początku roku pomniejszone o składki społeczne. Kwota z tego pola zostanie uwzględniona przy wyliczania podstawy składki zdrowotnej. W przypadku rozpoczęcia w trakcie roku pobierania danych do wyliczenia podstawy zdrowotnej z danych księgowych przed naliczeniem wypłaty należy dodać zestawienia przychodu (dla formy opodatkowania ryczałt) za miesiące, za które dane do tej pory kwoty były wprowadzane ręcznie w danych właściciela. Szczegółowe informacje dotyczące zestawień przychodów/dochodów do wyliczeń składki zdrowotnej są dostępne tutaj. 2. PIT- 2. Dostosowano wydruk PIT- 2 do wzoru obowiązującego od 24.03.2022 roku. 3. Przychód PPK dla umów cywilnoprawnych. Wprowadzono dla elementów będących przychodem PPK dla umów cywilnoprawnych dziedziczenie opisu analitycznego z umowy cywilnoprawnej, z którą jest wypłacany.

Zmiany

1. Umowa cywilnoprawna. Na formularzu umowy cywilnoprawnej na zakładce [1. Ogólne] w symulacji wypłaty umowy oraz podczas wyliczania kwoty brutto umowy od podanej netto będą uwzględniane zasady dotyczące naliczania zaliczki podatku wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 roku w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dodatkowo program będzie sprawdzał ustawienie parametru Nie stosować przedłużenia terminu poboru zaliczki podatku znajdującego się na formularzu danych pracownika.

Poprawiono

1. Naliczanie wypłat:
 • W przypadku, gdy po naliczeniu wypłaty za dany okres wykonano aktualizację zapisu nie wpływającą na wynagrodzenie np. dotyczącą zmiany stanowiska i następnie naliczono wypłatę za kolejny miesiąc na liście płac z opcją Mies. wstecz przy zaznaczonym parametrze: Licz wyrównanie wynagr. zasad. za pracę wg stawki zaszeregowania’ nadmiarowo naliczało się Wyrów. wynagr. zasad. wg stawki zaszer. Działanie poprawiono.
 • W przypadku naliczenia dwóch wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych na jednej liście płac informacja o zaliczce podatku do rozliczenia w kolejnych miesiącach jako suma z dwóch umów była wykazywana w jednej wypłacie, a powinna być zapisana odpowiednio w każdej wypłacie. Działanie poprawiono.
 • W sytuacji, gdy pracownik miał naliczone wynagrodzenie z tytułu etatu oraz umowy cywilnoprawnej składka zdrowotna z tym samym kodem tytułu ubezpieczeń składka zdrowotna nie była uzgadniana globalnie w rezultacie dla niektórych kwot była wyższa niż 9%. Działanie poprawiono.
 • Gdy pracownik 31.12.2021 miał urlop wypoczynkowy, a od 01.01 zwolnienie lekarskie, w tym z przyczyną: leczenie szpitalne nieprawidłowo naliczał się procent zasiłku chorobowego za okres przebywania w szpitalu. Działanie poprawiono.
 • Gdy pracownik kontynuuje zwolnienie chorobowe od zeszłego roku i w bieżącym roku przebywał w szpitalu w niektórych przypadkach zasiłek chorobowy za ten okres naliczał się w wysokości 80%, a nie 70%. Działanie poprawiono.
  2. Deklaracja ZUS DRA. W przypadku gdy Właściciel mający formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacał składki na podstawie przychodu z poprzedniego roku, a ten przychód wynosił 0 w deklaracji ZUS DRA/ZUS RCA nie zaznaczała się informacja – Deklaracja opłacania składek na podstawie przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. Działanie poprawiono. 3. Składka zdrowotna właściciela. W przypadku gdy właściciel miał formę opodatkowania zasady ogólne – podatek według skali lub zasady ogólne – podatek liniowy i miał anulowaną w wypłacie korygującej wartość podstawy składki zdrowotnej była nadmiarowo pomniejszana o dochód z wypłaty anulowanej. Działanie poprawiono. 4. Termin płatności deklaracji ZUS DRA. W przypadku, gdy deklaracja ZUS DRA była naliczana z poziomu modułu Biuro Rachunkowe w deklaracji na zakładce 3. Płatności ustawiał się 15 dzień miesiąca, mimo, że w konfiguracji programu był wprowadzony inny termin. Działanie poprawiono. 5. e-Teczka. Wprowadzono zmiany optymalizacyjne skracające czas wyświetlania listy dokumentów oraz jej edycji przy dużej liczbie dokumentów.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2022.4.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 21.10.2021. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
  W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2022.4.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.
Reinstalacja do najnowszej wersji 2022.4.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2022.4.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2022.2.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2022.4.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2022.1 lub wyższy
Comarch e-Sale2022.1 lub wyższy
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2022.2.1 lub wyższy
Comarch Mobile Zarządzanie2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2021.1 MSSQL lub wyższa
2021.1 PostgreSQL lub wyższa
Comarch ERP Altum2022.1
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.
 

Handel z magazynem

Nowości

1. Deklaracja AKC-WW (7). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów wprowadzono nową wersję formularza deklaracji AKC-WW (7) oraz wydruk zgodny z tą wersją. Formularz deklaracji AKC-WW (7) obowiązuje przy rozliczaniu deklaracji od dnia 01.04.2022 r. 2. JPK_FA(4). Umożliwiono przygotowanie i wysłanie pliku JPK_FA w nowej strukturze obowiązującej od 1 kwietnia 2022 roku. Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzedniej wersji pliku to:
 • prezentowanie transakcji wystawianych w procedurze OSS – w pliku wykazywana jest wartość netto i VAT dokumentów w tej procedurze, jak również informacja o zagranicznych stawkach VAT jakie zostały wybrane na transakcji,
 • transakcje dla kontrahentów z Irlandii Północnej są oznaczane w pliku prefiksem kraju XI.
  Nowy wzorzec dokumentu elektronicznego dla JPK_FA(4) jest automatycznie pobierany przez program po wejściu na listę plików JPK. Jeżeli chodzi o generowanie podglądu zawartości nowego pliku w arkuszu MS Excel, wymagane jest pobranie ważnej aktualizacji.

Poprawiono

1. Funkcje dodatkowe na dokumentach.
 • Poprawiono działanie funkcji dodatkowych dla dokumentu Przyjęcia Wewnętrznego przy zaznaczonym parametrze Odśwież dane w programie po wykonaniu. Dane są odświeżane po wykonaniu funkcji bez konieczności ponownego otwierania okna.
 • Poprawiono funkcje dodatkowe uruchamiane automatycznie przy zapisywaniu zmian na dokumentach Przyjęcia Zewnętrznego i Zamówień u dostawcy.
 

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Zmiany

1. JPK_EWP(3). Jeżeli w ewidencji ryczałtowej za wskazany zakres dat nie ma zapisów (np. z powodu zawieszenia działalności), wówczas pomimo tego plik JPK_EWP(3) jest generowany. 2. Kreator konfiguracji parametrów firmy. Zaktualizowano kody terminu składania deklaracji ZUS dostępne w kreatorze konfiguracji parametrów firmy.

Poprawiono

1. JPK_V7 – plik scalony. Jeżeli podczas edycji scalonego pliku JPK_V7 uzupełniono pola P_59, P_60 i P_61 dotyczące wniosku o zaliczenie podatku na poczet przyszłych zobowiązań, przy zapisywaniu pliku pojawiał się komunikat: Element tns:P_62.Element element 'PozycjeSzczegolowe' w przestrzeni nazw 'http://crd.gov.pl/wzor/2020/05/08/9393/' ma nieprawidłowy element podrzędny (…). Działanie poprawiono. 2. Windows Live Mail. Przywrócono możliwość wysyłania wiadomości e-mail przy wykorzystaniu klienta pocztowego Windows Live Mail. 3. Uruchamianie programu z wiersza poleceń. Jeżeli program Comarch ERP Optima był uruchamiany z poziomu wiersza poleceń z innego folderu niż ten, w którym program był zainstalowany, wówczas pojawiał się komunikat: Uruchamiasz program z niewłaściwego folderu. Aktualnie system Comarch ERP Optima zainstalowany jest w (…) i program nie był uruchamiany. Działanie poprawiono. 4. Zamykanie programu. Podczas zamykania programu Comarch ERP Optima w Chmurze Standard mógł pojawiać się komunikat: Comarch ERP Optima has stopped working. Działanie poprawiono.

Kasa/Bank

Zmiany

1. Odsetki podatkowe. W Konfiguracja / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek podatkowych. Od 07.04.2022 roku odsetki te wynoszą 12.00%. 2. Odsetki ustawowe od zaległości. W Konfiguracja / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek ustawowych od zaległości. Od 07.04.2022 roku wynoszą one 10.00%.

Nowości i zmiany w wersji 2022.3.1

Płace i Kadry

Nowości

1. Aktualne wskaźniki. Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia Wartości obowiązujące od 01.01.2022 – przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna): 6221,04 zł   Wartości obowiązujące od 01.03.2022 – przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 5995,09 zł. – minimalna stawka uczniów I roku:  299,75 (5%) – minimalna stawka uczniów II roku: 359,71 (6%) – minimalna stawka uczniów III roku:  419,66 (7%) – młodociany – przyuczenie: 239,80 (4%)   Kwota wolna od potrąceń dotycząca zasiłków ZUS – potrącenie alimentacyjne: 594,05 zł – potrącenie z innych tytułów: 980,19 zł – najniższa emerytura: 1338,44 zł   Wartości obowiązujące od 01.04. 2022 – wskaźnik waloryzacji: 108,9%   Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2021 r.(M.P. 2022 r., poz. 177)   OBWIESZCZENIE PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2022 r. (M.P. 2022, Poz. 219)   KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P.2022, Poz.260) 2. Składka zdrowotna dla właścicieli – kilka form opodatkowania. Umożliwiono naliczenie składki zdrowotnej w przypadku prowadzenia przez właściciela działalności gospodarczej opodatkowanej w różny sposób. Na formularzu danych kadrowych właściciela dodano nową zakładkę 6. Ubezpieczenie (zdrow.). Na tej zakładce należy odnotować informację o formach opodatkowania, którym dany właściciel podlega. W przypadku ustawienia opcji Zasady ogólne – podatek według skali, Zasady ogólne – podatek liniowy i/lub Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych kwota dochodu/przychodu może być pobrana z deklaracji podatkowych z zaliczek miesięcznych na PIT-36/PIT-36L oraz PIT-28, gdy zostanie zaznaczony parametr ‘Pobieraj dane o dochodzie (przychodzie) właściciela z deklaracji podatkowych’ lub podana przez Użytkownika po zaznaczeniu opcji ‘Podaj dane o dochodzie (przychodzie)’. W przypadku pobierania danych dotyczących dochodu/przychodu z deklaracji podatkowych Użytkownik wskazuje Firmę, w której ten właściciel ma naliczaną zaliczkę miesięczną na PIT-36/PIT-36L lub PIT-28. Właściciel jest identyfikowany za pomocą numeru NIP lub PESEL, dlatego powinien mieć uzupełniony chociaż jeden z wymienionych identyfikatorów niezależnie czy dane są pobierane z firmy, w której ma naliczaną wypłatę czy z innej. W przypadku zaznaczenia opcji ‘Podaj dane o dochodzie (przychodzie)’ i opodatkowania na zasadach ogólnych Użytkownik podaje kwotę dochodu właściciela za poszczególne miesiące. Na oknie Dochód za poszczególne miesiące należy podać kwotę dochodu za poszczególne miesiące pomniejszone o składki społeczne jeśli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów np. dodając miesiąc styczeń 2022 r. należy podać dochód za styczeń 2022 r., dodając miesiąc luty 2022 r. należy podać dochód za luty 2022 r. Podczas wyliczania podstawy składki zdrowotnej zostanie uwzględniony dochód za poprzedni miesiąc, w stosunku do miesiąca, za który liczymy podstawę np. licząc wypłatę za luty 2022 r. zostanie uwzględniony dochód za styczeń 2022 r. W przypadku zaznaczenia opcji ‘Podaj dane o dochodzie (przychodzie)’ i opodatkowania jako Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Użytkownik podaje kwotę przychodu za poprzedni rok lub bieżący. W przypadku naliczania składki zdrowotnej na podstawie przychodu za bieżący rok należy na oknie Przychód za bieżący rok narastająco podać przychód narastająco właściciela od początku roku do miesiąca, za który dodajemy włącznie np. dodając miesiąc styczeń 2022 r. należy podać przychód za styczeń 2022 r., dodając miesiąc luty 2022 r. należy podać przychód od początku roku do końca lutego 2022 r włącznie. Podczas wyliczania podstawy składki zdrowotnej zostanie uwzględniony podany przychód za miesiąc, za który liczymy podstawę np. licząc wypłatę za luty 2022 r. zostanie uwzględniony przychód podany jako luty 2022 r. W przypadku, gdy wskazano formę opodatkowania Karta podatkowa lub Bez formy opodatkowania Użytkownik może podać ilość działalności, które są w ten sposób opodatkowane. Dodatkowo dla opcji Karta podatkowa zostanie wyświetlona kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w danym roku [System/ Konfiguracja/ Program/ Wynagrodzenia/ Najniższe wynagrodzenie dla etatu], a dla Bez formy opodatkowania kwota przeciętnego wynagrodzenia (skł. zdrowotna) pobrana z poziomu [System/ Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia/Przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna)]. Podczas aktualizacji bazy danych do wersji 2022.3 jeśli na formularzu właściciela na zakładce 4.Ubezpieczenie (etat) były ustawione parametry dotyczące ustalania podstawy składki zdrowotnej zostaną one automatycznie przeniesione na zakładkę 6. Ubezpieczenie (zdrow.) W przypadku opcji Karta podatkowa oraz Bez formy opodatkowania w polu Ilość działalności zostanie ustawiona wartość pobrana z pola Podstawa zdrowotnego mnożnik z zakładki 3.Etat. Zasady dotyczące ustalania podstawy składki zdrowotnej i wysokości procentowej składki zdrowotnej dla poszczególnych form opodatkowania nie ulegają zmianie. Na formularzu wypłaty dodano zakładkę 4. Ubezpieczenie (zdrow.), na której są wykazane informacje dotyczące podstawy składki zdrowotnej oraz wysokość składki zdrowotnej dla każdej formy opodatkowania. Na zakładce 3.Ubezpieczenie w polu Podstawa zdrowotnej oraz składka zdrowotna jest wykazywana suma podstaw i składek wyliczonych na zakładce 4. Ubezpieczenie (zdrow.). 3. ZUS DRA. Dostosowano deklarację ZUS DRA do wzoru obowiązującego od stycznia 2022 r. Usunięto naliczanie ZUS RZA. W przypadku osób zgłoszonych jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego generowany będzie załącznik ZUS RCA. 4. Deklaracje PIT. Dodano nowe wzory wydruków dla deklaracji podatkowych: PIT – 4R (12), IFT – 1/ IFT‑1R(16). 5. Oddelegowanie. Dodano z poziomu listy pracowników funkcję dodatkową: Odnotowanie okresów oddelegowania. Funkcja umożliwia odnotowanie informacji o okresie oddelegowania dla zaznaczonych pracowników. Podczas zapisu okresu oddelegowania automatycznie zostanie dodany zapis historyczny z informacją o oddelegowaniu i zapis historyczny z danymi, które obowiązywały pracownika przed wprowadzonym okresem oddelegowania. W przypadku gdy pracownik przed oddelegowaniem pracował w Polsce zostanie dodany zapis z informacją o oddelegowaniu i zapis dotyczący ponownej pracy w Polsce. 6. Bilans otwarcia PIT. Umożliwiono zaczytanie informacji o zaliczce podatku do pobrania w kolejnych miesiącach. W arkuszu Bilans PIT dodano nową kolumnę Zaliczka_podatku_do_rozlicz, w której należy podać kwotę zaliczki podatku, którą należy rozliczyć w kolejnych miesiącach. W naliczanych wypłatach w miesiącu, w którym zaliczka podatku ustalona według obowiązujących przepisów będzie niższa niż ta ustalona na 31.12.2021 zaliczka zostanie zwiększona o niepobraną zaliczkę wynikającą z bilansu otwarcia. Zostanie ona podwyższona, ale do kwoty nieprzewyższającej zaliczki podatku według przepisów obowiązujących do końca 2021 roku. 7. Testy integralności. Z poziomu zakładki [Narzędzia/Testy integralności/ zakładka 2. Testy] dodano nowy test: Wypłaty z naliczoną składką zdrowotną od netto wypłacone od 2022 roku. Umożliwia on wyszukanie wynagrodzeń, w których zapisała się składka zdrowotna od kwoty netto.

Zmiany

1. Odsetki podatkowe. W Konfiguracja / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek podatkowych. Od 09.02.2022 roku odsetki te wynoszą 8.50%. 2. Odsetki ustawowe od zaległości. W Konfiguracja / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek ustawowych od zaległości. Od 09.02.2022 roku wynoszą one 8.25%. 3. Składka zdrowotna dla właściciela. Podczas ustalania kwoty przychodu oraz dochodu na podstawie zaliczek miesięcznych na PIT-28/PIT-36/PIT-36, wykorzystywanej do ustalenia podstawy składki zdrowotnej będą uwzględniane przychody zwolnione z podatku dla osób powyżej 60/65 lat niepobierających emerytury, osób, które wróciły z zagranicy oraz osób wychowujących co najmniej czworo dzieci. 4. Zwolnienie z PIT. W przypadku naliczania wynagrodzenia dla pracownika, który ma ustawione zwolnienie z PIT z tytułu jako Osoba powyżej 60/65 lat niepobierającej emerytury nie będzie weryfikowane prawo do emerytury lub renty. Pozwoli to na naliczanie wynagrodzenia z zastosowaniem zwolnienia dla osób, które mają np. zawieszoną emeryturę. Kontrola możliwości zastosowania zwolnienia dla osób powyżej 60/65 lat, które mają ustawione prawo do emerytury lub renty spoczywa na Użytkowniku. 5. Parametry. W związku z usunięciem deklaracji ZUS RZA zmieniono nazwę parametru dotyczącego generowania zerowych deklaracji RCA/RZA na 'Generuj zerowe RCA dla umów cywilnoprawnych bez wypłat’. 6. Składka zdrowotna właściciela. Umożliwiono pobieranie kwoty przychodu z deklaracji rocznej PIT-36 oraz PIT-36L za poprzedni rok w przypadku, gdy właściciel zmienił formę opodatkowania i obecnie ma ustawioną Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a zdecydował się opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie przychodu z poprzedniego roku. 7. Wydruk Świadectwa pracy. W sekcji okresy nieskładkowe wprowadzono zmiany w wykazywaniu informacji o urlopie wychowawczym. Po zmianie jako okres nieskładkowy będzie wykazywany urlop wychowawczy, który wystąpił do 31.12.1998 oraz urlop wychowawczy, który miał miejsce po 31.12.1998, jeśli wystąpił chociaż jeden miesiąc, w trakcie którego w wypłacie była zerowa podstawa składki emerytalnej. 8. Wydruk Karta wynagrodzeń. Z wydruku karty wynagrodzeń usunięto imiona rodziców. 9. Wydruki związane z Polskim Ładem. Na wydruki rachunku do umowy, zestawienia wypłat dostępnego z okna Zestawienie wypłat pracownika oraz zestawienia list płac dostępnego z okna Zestawienie list płac dodano informację o zaliczce podatku do rozliczenie w kolejnych miesiącach i zaliczce podatku rozliczonej z poprzednich miesięcy. 10. Wydruk Zestawienie list płac/Zestawienie wynagrodzeń wg typów wypłat. Na wydrukach Zestawienie list płac oraz Zestawienie wynagrodzeń wg typów wypłat usunięto informację o składce zdrowotnej odliczonej.

Poprawiono

1. Naliczanie wypłat – zaliczka podatku:
 • W niektórych przypadkach zaliczka podatku do rozliczenia w kolejnych miesiącach była zaniżana lub zawyżana o kilka złotych. Działanie poprawiono.
 • W przypadku, gdy pracownik miał naliczaną kolejną wypłatę w danym miesiącu deklaracji i z tych wypłat wynikało, że zaliczka podatku ustalona według zasad wynikających z Polskiego Ładu i według zasad na 31.12.2021 byłaby taka sam, a w poprzedniej wypłacie podatek został obniżony do zaliczki podatku z zeszłego roku, zaliczka podatku nie była wyrównywana, przez co w obrębie miesiąca była zaniżona. Działanie poprawiono.
 • W przypadku, gdy pracownik w pierwszej wypłacie miał pobraną zaliczkę podatku ustaloną według zasad obowiązujących na 31.12.2021r. ponieważ była korzystniejsza, ale licząc kolejną wypłatę w miesiącu z tych dwóch wypłat zaliczka podatku ustalona według zasad wynikających z Polskiego Ładu byłaby korzystniejsza była ona niepoprawnie naliczana. Działanie poprawiono.
 • W niektórych sytuacjach niepoprawnie była ustalana zaliczka podatku jaką pracownik miałby do zapłacenia według zasad na 31.12.2021, gdy jego wynagrodzenie przekroczyło próg podatkowy. Powodowało to niepoprawne naliczenie zaliczki podatku do urzędu skarbowego, jeśli w poprzednich miesiącach pracownik miał naliczony podatek do rozliczenia w przyszłości. Działanie poprawiono.
 • W wypłacie, w której było naliczone wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowy element nie było możliwe wykonanie ręcznej korekty zaliczki podatku. Po wyzerowaniu zaliczki podatki, zapisaniu formularza wypłaty i ponownym wejściu nadal wyświetlała się kwota zaliczki podatku. Działanie poprawiono.
 • Podczas wyliczania hipotetycznej zaliczki podatku koniecznej do ustalenia ograniczenia składki zdrowotnej oraz zaliczki podatku jaka byłaby ustalona od wynagrodzenia pracownika, gdyby stosować zasady podatkowe obowiązujące na 31.12.2021 uwzględniane były dane podatkowe dotyczące np. ulgi podatkowej, indywidualnych progów podatkowych, wysokości kosztów uzyskania z zapisu historycznego pracownika aktualnego na 31.12.2021, a nie bieżące. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono zapisywanie w bazie danych informacji czy wypłata była wyliczona z zastosowaniem rozporządzenia dla wypłat umów naliczanych seryjnie lub w przypadku wypłacania kilku umów pracownika na jednej liście płac. Niepoprawny zapis skutkował naliczeniem kolejnej wypłaty w miesiącu bez zastosowania rozporządzenia.
 • Poprawiono naliczanie zaliczki podatku w wypłacie za okres oddelegowania w przypadku, gdy były w niej standardowe elementy wypłacane w walucie systemowej np. dopłata za pracę w nocy.
 • W przypadku naliczania umowy cywilnoprawnej z dodatkami, które mają wskazaną pozycję na deklaracji PIT zaczynającą się od PIT-11 niepoprawnie naliczała się zaliczka podatku. Działanie poprawiono.
 • W przypadku, gdy pracownik był zatrudniony na kilku etatach i miał ustawione zwolnienie z PIT z tytułu ‘Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury’ w wypłacie z etatu dodatkowego nie było stosowane zwolnienie z podatku. Działanie poprawiono.
 • W niektórych przypadkach po zapisaniu wypłaty, w której były naliczone elementy z zerową kwotą, które w definicji miały zaznaczony parametr 'Nie zapisuj w wypłacie zerowych elementów’ zmieniała się kwota zaliczki podatku. Działanie poprawiono.
 • W przypadku gdy wypłata za okres oddelegowania jest naliczana jako druga w miesiącu i w pierwszej zaliczka podatku była naliczona zgodnie z rozporządzeniem to w wypłacie za okres oddelegowania jest naliczona zawyżona zaliczka podatku. Do wartości zaliczki podatku naliczonej według zasad z 2021r. doliczana jest wartość składki zdrowotnej od netto naliczonej w pierwszej wypłacie. Działanie poprawiono.
 • Jeżeli w tym samym miesiącu deklaracji pracownik miał naliczone dwie wypłaty i w pierwszej zaliczka podatku została naliczona zgodnie z rozporządzeniem (naliczył się podatek do rozliczenia w następnym miesiącu) to w wypłacie za okres oddelegowania, gdy był wypłacany element w walucie systemowej choć pracownik płacił podatek za granicą naliczała się zaliczka podatku. Działanie poprawiono.
  2. Naliczanie wypłat – składka zdrowotna:
 • W przypadku dwóch wypłat w danym miesiącu, kiedy w pierwszej z nich występował dodatek nieopodatkowany, a ozusowany, to składka zdrowotna w drugiej wypłacie była zawyżona. Działanie poprawiono.
 • W przypadku naliczania w wypłacie dodatku nieopodatkowanego, a ozusowanego nadmiarowo naliczała się składka zdrowotna od netto w wysokości 1,25%. Działanie poprawiono.
 • Podczas naliczania w obrębie tego samego miesiąca deklaracji drugiej umowy nieopodatkowanej, ale podlegającej składce zdrowotnej wysokość składki zdrowotnej była zawyżana. Działanie poprawiono.
 • W przypadku naliczania kolejnej wypłaty w miesiącu zawierającej elementy z 50% kosztami uzyskania przychodu w niektórych przypadkach składka zdrowotna nie była ograniczana do wysokości zaliczki podatku. Działanie poprawiono.
 • W przypadku wypłaty umowy IFT z dodatkiem/potrąceniem, gdy była ona naliczana jako druga wypłata w miesiąca zawyża była składka zdrowotna. Działanie poprawiono.
  3. Podstawa składki zdrowotnej. Przywrócono możliwość wykonania ręcznej zmiany podstawy składki zdrowotnej. Po zaznaczenie parametru: Korekta ręczna podatku i ubezpieczeń i skorygowaniu podstawy program przywracał wyliczoną wcześniej wartość. Działanie poprawiono. 4. Korekta podatku. W niektórych przypadkach, po ręcznej korekcie zaliczki podatku była ona zapisywana w elementach nieopodatkowanych, które były naliczone w wypłacie. Działanie poprawiono. 5. Składka zdrowotna dla właściciela. Poprawiono naliczanie podstawy składki zdrowotnej właściciela, który opodatkowany jest w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dla niektórych kwot przychodów podstawa była naliczana nieprawidłowo. 6. Oddelegowanie. Na formularzu wypłaty pracownika oddelegowanego niepoprawnie wyświetlała się podstawa opodatkowania choć zaliczka podatku była wyliczona prawidłowo. Działanie poprawiono 7. Podstawa ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. W niektórych przypadkach, gdy pracownik miał wypłacanych kilka wypłat w miesiącu lub wypłaty były naliczane na listach płac, które miały ustawioną opcje Mies. wstecz do podstawy ekwiwalentu nie były wliczane dodatki okresowe. Działanie poprawiono. 8. Opis analityczny. W wypłacie stornującej nie zapisywała się informacja o kwotach poszczególnych składek ZUS. Działanie poprawiono. 9. Deklaracja ZUS DRA. Poprawiono wykazywanie informacji o składce zdrowotnej właściciela w deklaracji ZUS DRA/ZUS RCA, w przypadku, gdy właściciel miał naliczone w wypłacie dodatkowe elementy np. zasiłek chorobowy. 10. Eksport dokumentacji. Jeśli podczas eksportu dokumentacji pracownika wskazano folder, w którego nazwie była spacja to wyświetlał się komunikat: Brak dokumentów do wyeksportowania. Działanie poprawiono. 11. Kalendarz (Nie)obecności. Zmiana typu dnia w planie pracy po wprowadzeniu nieobecności planowanej (niepomniejszającej czasu pracy) powodowało usunięcie informacji o wejściu w tym dniu. Działanie poprawiono. 12. Urlop dodatkowy (niepełnosp.). Jeśli pracownik posiadający stopień niepełnosprawności był zatrudniony na niepełny wymiar etatu to limit urlopowy nie był poprawnie zaokrąglany do pełnych dni. Działanie poprawiono. 13. Wydruk Staż pracy. W momencie generowania wydruku ‘Staż pracy’ i ‘Pracownicy do nagrody jubileuszowej’ przy zaznaczonym parametrze: ‘Wykazywać staż pracy skorygowany o nakładające się okresy nauki i pracy’ program nie pomniejszał stażu pracy w poprzednim miejscu pracy o wszystkie dni urlopu bezpłatnego. Działanie poprawiono. 14. Wydruk deklaracja IFT- 1. Na wydruku deklaracji IFT-1 poprawiono skreślenie nazwy deklaracji w nagłówku. 15. Wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z-3. Poprawiano automatyczne ustawianie okresu, z którego mają być wykazane składniki wynagrodzenia dla nieobecności od 1 stycznia 2022 r. Okres będzie ustalany na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków była przerwa wynosząca co najmniej jeden miesiąc kalendarzowy.

Księgowość

Nowości

1. Deklaracja CIT-8(31). Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(31) wraz z załącznikami: CIT‑8/O(17), CIT-D(7), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(8), CIT/IP(3), CIT/PM(1), CIT/MIT(3), CIT/WZ(2), CIT/8S(5) na formularzu obowiązującym za rok 2021 wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Na załączniku CIT/D(7) wybór w poz. 10 Rodzaj podatnika opcji wyłącznie otrzymujący darowiznę powoduje zablokowanie możliwości uzupełnienia danych obdarowanych w sekcji D i/lub usunięcie danych obdarowanych w sekcji D ze wszystkich załączników CIT/D. Wybór w poz. 10 Rodzaj podatnika opcji wyłącznie przekazujący darowiznę i korzystający z odliczenia powoduje zablokowanie możliwości uzupełnienia danych darczyńców w sekcji C i/lub usunięcie danych darczyńców w sekcji C ze wszystkich załączników CIT/D(7). Na załączniku CIT-8/O(17) w sekcji B.2.2 Straty z zysków kapitałowych z lat ubiegłych i B.2.3 Straty z innych źródeł przychodów z lat ubiegłych wartość w poszczególnych poz. Strata do odliczenia w roku bieżącym ograniczana jest do wysokości różnicy pomiędzy kwotą z poz. Poniesiona strata a kwotą z poz. Strata odliczona z lat ubiegłych. 2. Deklaracja CIT-8(31). Załącznik CIT/8S(5). Z poziomu formularza deklaracji rocznej CIT-8(31) obowiązującej za rok 2021 wprowadzono możliwość dodania załącznika CIT/8S(5) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu. Użytkownik ma możliwość dodania dowolnej liczby załączników CIT/8S do deklaracji CIT-8. Kwoty na załączniku należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie.

Załącznik CIT/8S, zakładka 1 (B)

Załącznik CIT/8S, zakładka 2 (C-D)

Załącznik CIT/8S, zakładka 3 (E-F)

Kwoty w sekcji B.1.1 Ustalenie dopuszczalnej pomocy publicznej w kolumnie Zdyskontowana wartość ograniczane są do wysokości odpowiadającym im kwot w kolumnie Wartość. Kwota w polu 12 lub 14 lub 16 lub 18 nie może być równa 0 jeśli jest uzupełniona wartość w odpowiadającym im polu 11 lub 13 lub 15 lub 17. Kwoty w polach:
 • 21 Dochód z działalności gospodarczej określonej w zwolnieniach,
 • 23 Strata z działalności gospodarczej określonej w zwolnieniach,
 • 26 Dochód z działalności gospodarczej określonej w decyzjach o wsparciu,
 • 28 Strata z działalności gospodarczej określonej w decyzjach o wsparciu
  są wyliczane przez program na podstawie wcześniejszych pozycji załącznika CIT/8S i nie podlegają edycji przez Użytkownika. Suma kwot w polach 31 ograniczana jest do wysokości sumy kwot z pozycji 21 Dochód z działalności gospodarczej określonej w zwolnieniach oraz poz. 26 Dochód z działalności gospodarczej określonej w decyzjach o wsparciu. W związku z wprowadzeniem możliwości dodawania, edycji oraz usuwania załącznika CIT/8S na formularzu deklaracji CIT-8 zablokowano pole dotyczące liczby załączników CIT/8S. Wartość w tej pozycji jest uzupełniana automatycznie. Do poz. 249 Suma wpłat dokonanych przez podatnika wykazanych w CIT/8S i CIT/8SP na formularzu deklaracji CIT-8 przenoszona jest suma kwot z pozycji 37 załącznika CIT/8S. Kwota jest zaokrąglana do pełnych złotych i podlega edycji przez Użytkownika. Do poz. 251 Zwiększenie podatku w związku z utratą prawa do zwolnienia na formularzu deklaracji CIT-8 przenoszona jest wartość z poz. 38 załącznika CIT/8S Razem podatek podlegający doliczeniu do podatku zgodnie z art. 17 ust.6 ustawy. Kwota jest zaokrąglana do pełnych złotych i podlega edycji przez Użytkownika. 3. Księgowość. Eksport do systemu e-Deklaracje. Podczas próby wysyłki deklaracji CIT-8(31) do systemu e‑Deklaracje pojawia się komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Eksport niemożliwy. Na dzień udostępnienia wersji nie została opublikowana struktura pliku e-Deklaracji. Eksport będzie możliwy, gdy odpowiedni schemat zostanie opublikowany. 4. Księgowość. Zaliczki na PIT-28(15), PIT-36(19), PIT-36L(8). Dodano nowy formularz zaliczki na PIT-28(15), PIT-36(19), PIT-36L(8), uwzględniający zmiany wynikające z wprowadzenia Polskiego Ładu, wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj. 5. Księgowość. Deklaracje. Dodano możliwość wysyłki deklaracji PIT-28(24), PIT-36(29), PIT-36L(18), PIT‑37(28) wraz z załącznikami do systemu e-Deklaracje. 6. Biuro Rachunkowe. Deklaracje. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej CIT-8(31) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2021, wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku, oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera.

Zmiany

1. Księgowość. Dla wydruków deklaracji rocznych wraz załącznikami (dotyczy PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT37, CIT-8) włączono domyślnie eksport całej deklaracji do jednego dokumentu PDF. 2. Kwoty indywidualne. Z zakładki [PIT-36L] usunięto pozycję Darowizny art.26 ust.1 pkt 9 lit. e. Kwoty tej nie można odliczyć na formularzu PIT-36L(18). 3. Księgowość kontowa. Dzienniki. Na wydrukach dostępnych w sekcji Dzienniki dodano informację o okresie obrachunkowym oraz zmieniono nazwę kolumny Data na: Data księgowania (za wyjątkiem wydruku tekstowego). 4. Deklaracja CIT-8(30). Na załączniku CIT-8/O(17) w sekcji B.2.2 Straty z zysków kapitałowych z lat ubiegłych i B.2.3 Straty z innych źródeł przychodów z lat ubiegłych wartość w poszczególnych poz. Strata do odliczenia w roku bieżącym ograniczana jest do wysokości różnicy pomiędzy kwotą z poz. Poniesiona strata a kwotą z poz. Strata odliczona z lat ubiegłych. 5. Deklaracja PIT-28(24). Zwiększono kwotę możliwą do uzupełnienia w poz. 198 Wpłacony ryczałt za miesiące od stycznia do listopada roku podatkowego, albo za I, II i III kwartał roku podatkowego do wysokości 999 999 999,00. 6. Księgowość kontowa. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starej wersji formularza deklaracji CIT-8(26). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e‑Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza. 7. Ewidencja ryczałtowa. Stare wzory zaliczek. Zablokowano możliwość dodawania starej wersji zaliczki na PIT-28(13). Naliczenie korekty zaliczki na starszej wersji formularza jest możliwe jeżeli w bazie naliczono zaliczkę pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza. 8. Biuro Rachunkowe. Raporty. W raporcie Podatki do zapłaty w kolumnie Deklaracje zmieniono nazwę z ZNPR na Zaliczka PIT-28. 9. Składka zdrowotna dla właściciela. Podczas ustalania kwoty przychodu oraz dochodu na podstawie zaliczek miesięcznych na PIT-28/PIT-36/PIT-36, wykorzystywanej do ustalenia podstawy składki zdrowotnej będą uwzględniane przychody zwolnione z podatku dla osób powyżej 60/65 lat niepobierających emerytury, osób, które wróciły z zagranicy oraz osób wychowujących co najmniej czworo dzieci. 10. Zwolnienie z PIT. W przypadku naliczania wynagrodzenia dla pracownika, który ma ustawione zwolnienie z PIT z tytułu jako Osoba powyżej 60/65 lat niepobierającej emerytury nie będzie weryfikowane prawo do emerytury lub renty. Pozwoli to na naliczanie wynagrodzenia z zastosowaniem zwolnienia dla osób, które mają np. zawieszoną emeryturę. Kontrola możliwości zastosowania zwolnienia dla osób powyżej 60/65 lat, które mają ustawione prawo do emerytury lub renty spoczywa na Użytkowniku. 11. Składka zdrowotna właściciela. Umożliwiono pobieranie kwoty przychodu z deklaracji rocznej PIT-36 oraz PIT-36L za poprzedni rok w przypadku, gdy właściciel zmienił formę opodatkowania i obecnie ma ustawioną Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a zdecydował się opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie przychodu z poprzedniego roku.

Poprawiono

1. Deklaracja PIT-36(29). Pobieranie danych z innej bazy przy zaliczkach miesięcznych. Na deklaracji PIT-36(29) poprawiono wykazywanie kwot przychodów i kosztów w przypadku gdy podatnik rozliczający zaliczki na podatek dochodowy PIT-36 w okresach miesięcznych miał w kwotach deklaracji wskazane pobieranie danych z innej bazy. 2. Deklaracja PIT-36(29). Poprawiono wykazywanie składek społecznych na deklaracji PIT-36(29) w przypadku straty z działalności gospodarczej i uzyskiwania dochodów z innych źródeł. 3. Deklaracja PIT-28(24). Poprawiono wysyłkę deklaracji PIT-28(24) z załącznikiem PIT/O(26) w przypadku korzystania tylko z ulgi na wyszkolenie uczniów. 4. Deklaracja PIT-28(24). Poprawiono wydruk deklaracji PIT-28(24) z załącznikami – drukowana była tylko pierwsza strona. 5. Deklaracja CIT-8(30). Załącznik CIT/WZ(1). Poprawiono wyświetlanie terminu płatności w przypadku gdy jest on wcześniejszy niż data wystawienia. 6. Kwoty indywidualne. Jeżeli na zakładce [PIT-36L] uzupełniono kwotę w poz. Darowizny art.26 ust.1 pkt 9 lit. e. to podczas próby modyfikacji kwot indywidualnych pojawiał się komunikat: Error occurs. Działanie poprawiono. 7. Księgowość. Korekta podatku dochodowego. Poprawiono szczególne przypadki uwzględniania dokumentów na zaliczkach w 2022 r. 8. Księgowość. Korekta podatku dochodowego. Poprawiono wykazywanie kwoty zapłaconych wierzytelności w kolejnym roku na zaliczkach na PIT w przypadku płatności w ratach, gdzie ostatniej zapłaty dokonano w kolejnym roku. 9. Księgowość kontowa. Korekta podatku dochodowego. W przypadku niestandardowego okresu obrachunkowego poprawiono wyświetlanie kwoty w polu Skorygowano w m-c/kw dla miesiąca w nowym roku kalendarzowym. 10. Księgowość kontowa. Po zaznaczeniu/odznaczeniu parametru w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry automatycznie zaznaczany był parametr Automatyczne zakładanie kont słownikowych dostępny w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa. Działanie poprawiono. 11. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. Podczas księgowania listy płac za pomocą makra @OpisAnlPPKP oraz @OpisAnlPPKF nie były pobierane kwoty dla elementu wypłaty Podstawa ZUS opodatk. zagr. Działanie poprawiono. 12. Księgowość kontowa. Dzienniki. Zoptymalizowano wydruk Lista księgowań na kontach/ analityczne. 13. Rejestry VAT. W momencie uruchamiania usługi Comarch OCR w Rejestrze VAT, okres obrachunkowy wybrany w menu Narzędzia/ Bieżący okres obrachunkowy zmieniały był na domyślny okres obrachunkowy wskazany w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa. Działanie poprawiono. 14. Ewidencja dodatkowa. Po założeniu nowej kartoteki kontrahenta z poziomu zakładki [Ogólne] na dokumencie w Ewidencji dodatkowej, na zakładce [Kontrahent] nie był uzupełniany kod kontrahenta. Działanie poprawiono. 15. Środki trwałe. Na karcie wyposażenia podczas próby podglądu na zakładce [Dokumenty] pozycji dodanej z Rejestru VAT lub Ewidencji dodatkowej pojawiał się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono. 16. Biuro Rachunkowe. Wysyłka pliku JPK_V7(21) za styczeń 2022. W przypadku, gdy w bazie został dodany plik JPK_V7 za styczeń 2022 w wersji 21 to podczas wysyłki pliku z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe pojawiała się informacja, że plik został wysłany mimo, że wysyłka nie została wykonana. Działanie poprawiono.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

1. Przekształcanie RO do ZD. Umożliwiono przekształcanie dokumentu Rezerwacji Odbiorcy będącego w buforze do Zamówienia do Dostawcy. 2. Kody JPK_V7. Umożliwiono import/eksport Faktur wraz z kodami JPK_V7 w formacie xml. 3. Wydruki. Dodano wydruk korekty zbiorczej/ rabat dla Faktur Zakupu.

Zmiany

1. Deklaracja Intrastat. W menu System/ Konfiguracja/ Program/ Informacje/ Informacje bieżące zmieniono domyślny termin realizacji deklaracji Intrastat do 15-ego dnia każdego miesiąca. 2. JPK_FA. Podczas wystawiania Faktury na kontrahenta wewnątrzunijnego – podatnikiem jest nabywca, gdy na dokumencie znajdują się towary podlegające odwrotnemu obciążeniu, w pliku JPK_FA, w kolumnie Odwrotnie obciążenie widnieje poprawna wartość. 3. Filtr schematów numeracji. Nieużywane schematy numeracji są ukrywane w filtrze, na liście Faktur sprzedaży. 4. Wydruki. Na wydruku Spisu z natury z podziałem na dostawy, jeżeli dostawa była przesunięta na magazyn, dla którego wykonywany jest wydruk, cena wyliczana jest na podstawie ilości i wartości zakupu dla poszczególnych dostaw.

Poprawiono

1. Atrybuty. Przy zaznaczonym parametrze w Konfiguracji Kopiuj atrybuty na dokumenty powiązane, atrybuty kontrahenta z zaznaczonym parametrem Przenosić na transakcje są poprawnie przenoszone na dokumenty. 2. Filtrowanie na liście dokumentów Przesunięcia Międzymagazynowego. Przy ustawieniu na liście dokumentów MM filtrów magazynów, gdzie magazynem źródłowym jest magazyn lokalny, a magazynem docelowym jest magazyn odległy UE, po dodaniu nowego dokumentu w zakładce [Dokumenty] wypełniane są automatycznie informacje o kodzie transakcji i kodzie kraju. 3. Wydajność. Poprawiono wydajność programu podczas wykonywaniu funkcji dodatkowej Przecena grup towarowych z poziomu Cennika. 4. Sortowanie. Poprawiono sortowanie wartości na Liście zasobów w przypadku dodania kolumn użytkownika. 5. Funkcje dodatkowe.
 • Po zastosowaniu funkcji dodatkowej dla Faktury sprzedaży i otwarciu okna, zaznaczenie pozostaje w polu Kontrahent.
 • Po zastosowaniu funkcji dodatkowej ustawiającej cenę na dokumencie Oferty handlowej, dane są na bieżące aktualizowane.
  6. Wydruk listów przewozowych. Wydruk seryjny listów przewozowych dla przesyłek różnego typu generuje się prawidłowo.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Poprawiono w programie Comarch ERP Optima

1. Kontrahent pozaunijny. Poprawiono zakładanie kontrahenta o typie pozaunijny w Comarch e-Sklep.

Współpraca z wszystko.pl

Poprawiono w programie Comarch ERP Optima

1. Synchronizacja. Poprawiono proces synchronizacji wydruków faktur do zamówień.

Handel Plus

Nowości

1. Elektroniczne dokumenty dostawy (eDD). Od dnia 1 lutego 2022 r. nie ma już możliwości stosowania papierowego dokumentu dostawy przez podmioty, które w poprzednim roku kalendarzowym sprzedały powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych. W programie Comarch ERP Optima zrealizowano wspomnianą funkcjonalność poprzez możliwość utworzenia Dokumentu dostawy ręcznie bądź do wybranej Faktury sprzedaży, a następnie przesłania go do platformy PUESC.

Konfiguracja

W celu generowania poprzez Comarch ERP Optima elektronicznych dokumentów dostawy należy w menu System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Akcyza – wyroby węglowe zaznaczyć parametr Obrót wyrobami węglowymi. W menu System/Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ e-Deklaracje/ JPK/ CUK należy wskazać adres usługi Web Service PUESC, następnie w polu: Login do platformy PUESC – Użytkownik powinien wpisać dane logowania do platformy PUESC.

Tworzenie Dokumentu dostawy – lista Faktur sprzedaży

Uwaga
Funkcjonalność wymaga licencji Handel Plus.
Na liście Faktur sprzedaży znajduje się przycisk Utwórz dokumenty  umożliwiający utworzenie Dokumentu dostawy (DD). Pod przyciskiem strzałki rozwija się menu z opcjami dokumentów do wyboru: Zgłoszenie SENT, Dokument dostawy. Warunkiem utworzenia Dokumentu dostawy jest zaznaczenie na formularzu Faktury sprzedaży, na zakładce [Kontrahent] parametru: Zwolnienie z akcyzy, na dokumencie musi znajdować się również przynajmniej jeden wyrób węglowy z przypisanym, wymaganym kodem CN: 2701, 2702 lub 2704. Jeżeli Faktura sprzedaży:
 • spełnia wyżej wymienione warunki – zostanie utworzony Dokument dostawy (DD) i zapisany (w buforze) na liście Ewidencji wyrobów węglowych. Natomiast Faktura, do której utworzony został dokument DD na liście Faktur, w kolumnie Status uzyska dopisek DD.
 • nie spełnia warunków – zostanie wyświetlony stosowny komunikat: [Numer Faktury] – dokument nie spełnia warunków utworzenia dokumentu dostawy.
  Do jednej Faktury sprzedaży tworzony jest jeden Dokument dostawy. Jeśli zostanie zaznaczonych na liście wiele Faktur, to do każdej z nich system utworzy oddzielny Dokument dostawy.
Uwaga
W programie Comarch ERP Optima pojęcie Dokument dostawy (DD) – jest stosowane w odniesieniu do dokumentu, który został utworzony na podstawie Faktur sprzedaży lub dodany ręcznie na liście Ewidencji wyrobów węglowych. Z kolei elektroniczny Dokument dostawy (eDD) to dokument w formacie xml, który powstał na podstawie Dokumentu dostawy (DD). Elektroniczny dokument dostawy po utworzeniu jest wysyłany na platformę PUESC.
Dokument dostawy po utworzeniu zostaje zapisany na liście Ewidencji wyrobów węglowych i będzie widoczny z poziomu zakładki [Dokumenty dostawy].

Lista dokumentów dostawy

Kolumny dostępne na liście Dokumentów dostawy:
 • Kolumna zaznaczeń – standardowa kolumna, dostępna na wszystkich listach dokumentów handlowo magazynowych
 • Nr dokumentu dostawy – numer utworzonego Dokumentu dostawy
 • Data wystawienia – data wystawienia Dokumentu dostawy
 • Termin rozpoczęcia wysyłki – termin rozpoczęcia przemieszczania wyrobów węglowych
 • Podmiot odbierający – odbiorca wyrobów węglowych
 • Nr dokumentu – numer dokumentu, do którego został utworzony Dokument dostawy (numer Faktury)
 • Status eDD – status dokumentu pobrany z PUESC, z systemu EMCSPL2 (lista dostępnych statusów jest zgodna ze statusami z EMCSPL2)
 • Data zgłoszenia eDD – data przesłania Dokumentu dostawy do systemu EMCSPL2
 • Nr eDD – numer zgłoszenia otrzymany z systemu EMCSPL2.
  Pod listą Dokumentów dostawy dostępne są następujące opcje filtrowania:
 • Kod CN – pole umożliwia wyfiltrowanie Dokumentów dostawy, na których znajduje się wybrany kod CN; możliwość wyboru spośród trzech kodów, powiązanych z wyrobami węglowymi: 2701, 2702, 2704
 • Kontrahent – filtr służy do wyszukiwania Dokumentów dostawy ze wskazanym odbiorcą
 • Status zgłoszenia – status otrzymany z PUESC, pole służy do wyfiltrowania Dokumentów dostawy z wybranym statusem
 • Data wystawienia od: do: – służy do wyfiltrowania Dokumentów dostawy wystawionych w podanym zakresie czasowym
 • Termin wysyłki od: do: – służy do wyfiltrowania Dokumentów dostawy, na których znajduje się towar wysłany w podanym zakresie czasowym
 • Data zgłoszenia od: do: – służy do wyfiltrowania Dokumentów dostawy wysłanych na platformę PUESC, w podanym okresie czasowym
 • Schemat numeracji – służy do wyfiltrowania Dokumentów dostawy zgodnie z wybranym schematem numeracji
 • Numery od: do:  – służy do wyfiltrowania Dokumentów dostawy zgodnie z wybranym zakresem numerów
  Przyciski dostępne na liście Dokumentów dostawy: Wyślij eDD do PUESC/ Aktualizuj status – opcja działa dla podświetlonego na liście dokumentu lub dla pozycji zaznaczonych na liście. Funkcja umożliwia utworzenie dokumentu eDD, zgodnego ze strukturą udostępnioną na PUESC (DD815C) oraz wykonywanie zapytań o aktualny status zgłoszenia dokumentu po jego wysłaniu do PUESC. Wysyłce podlegają Dokumenty dostawy widoczne na liście w kolorze zielonym, natomiast po poprawnym wysłaniu i otrzymaniu statusu pobierz potwierdzenie zostają zablokowane, bez możliwości edycji. Jeżeli w menu System/Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ e-Deklaracje/ JPK/ CUK nie będzie uzupełnionego loginu dla platformy PUESC, to po naciśnięciu przycisku Wyślij dane do PUESC zostanie wyświetlone okno z możliwością uzupełnienia loginu oraz hasła do platformy PUESC. Odbierz dane z PUESC – dane z PUESC nie są pobierane automatycznie. Należy je każdorazowo pobierać za pomocą tego przycisku, po wysłaniu eDD do systemu PUESC. Funkcja działa dla podświetlonej pozycji bądź dla pozycji zaznaczonych na liście. W przypadku wysłanych zgłoszeń system aktualizuje status zgłoszenia po pobraniu informacji zwrotnej z platformy PUESC. Jeżeli zgłoszenie nie zostało wysłane, to po wybraniu przycisku Odbierz dane z PUESC zostanie wyświetlony komunikat: Nie można pobrać statusu dla zgłoszenia: [Numer Dokumentu dostawy] status: niewysłane.  Dodaj – dodanie nowego Dokumentu dostawy. Zmień – edycja Dokumentu dostawy w przypadku dokumentu nie wysłanego do platformy PUESC lub podgląd dokumentu wysłanego na PUESC. Usuń – skasowanie Dokumentu dostawy. Można usuwać tylko te dokumenty, które nie zostały wysłane do systemu PUESC. Zamknij okno – okno Ewidencji wyrobów węglowych zostaje zamknięte.

Konfiguracja numeracji Dokumentu dostawy

W menu System/Konfiguracja/Firma/Definicje dokumentów/Magazyn istnieje możliwość ustalenia definicji Dokumentu dostawy. Z poziomu System/Konfiguracja/Magazyn/Dokumenty można w następnym kroku określić domyślną definicję dla Dokumentu dostawy. Istnieje możliwość oddzielnego ustalenia definicji domyślnej dla Dokumentów dostawy tworzonych ręcznie i Dokumentów dostawy tworzonych na podstawie Faktur. Użytkownik ma możliwość określenia serii dla Dokumentu dostawy z poziomu menu System/Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Magazyn/ Serie dokumentów. Zdefiniowane w tym miejscu serie będą wykorzystywane w schemacie numeracji Dokumentów dostawy. Więcej informacji na temat schematów definicji dokumentów znajduje się w artykule: Jak można zmienić schemat numeracji dokumentów?

Formularz Dokumentu dostawy

Dokument dostawy może być utworzony na podstawie Faktury sprzedaży (po wybraniu ikony na liście Faktur sprzedaży) lub wystawiony ręcznie (poprzez naciśnięcie ikony plusa) – bezpośrednio na liście Dokumentów dostawy. W przypadku tworzenia Dokumentów dostawy na podstawie Faktury, większość danych jest automatycznie przenoszona z Faktury na Dokumenty dostawy. Formularz Dokumentu dostawy składa się z następujących zakładek: [Ogólne], [eDD], [Dokumenty].
 • Zakładka [Ogólne] – w tym miejscu znajdują się informacje niezbędne do utworzenie dokumentu eDD.
Podmiotem wysyłającym eDD jest firma, której dane zostały uzupełnione w menu System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Pieczątka firmy. Schemat numeracji – wewnętrzny numer Dokumentu dostawy, pobierany z menu System/Konfiguracja/ Firma/Definicje dokumentów/Magazyn. Data wystawienia – data utworzenia Dokumentu dostawy. W przypadku schematów numeracji opartych o miesiąc, na podstawie tej daty jest uzupełniany miesiąc w schemacie numeracji. Numer faktury – pole tekstowe z informacją o numerze Faktury, do której został utworzony Dokument dostawy. W przypadku ręcznego tworzenia Dokumentu dostawy pole to pozostaje puste, z możliwością edycji przez Użytkownika. Data wystawienia faktury – pole domyślnie uzupełniane datą wystawienia Faktury, na podstawie której został utworzony Dokument dostawy. Z kolei dla Dokumentów dostawy tworzonych ręcznie, w tym polu podpowiada się data bieżąca. Pole z możliwością edycji. Termin rozpoczęcia wysyłki – domyślnie podpowiadana jest data bieżąca, niezależnie od sposobu wystawiania Dokumentu dostawy. W tym polu należy uzupełnić termin rozpoczęcia przemieszczenia/dostawy na podstawie e-DD oraz czas rozpoczęcia dostawy. Termin ten musi być wcześniejszy niż data przesłania Dokumentu dostawy na PUESC. Pole pozostaje do edycji również po wysłaniu Dokumentu dostawy na PUESC, jeżeli Dokument został odrzucony z powodu błędu. Czas przewozu – w tym polu należy podać planowany, zakładany okres czasu konieczny do przewozu, biorąc pod uwagę konkretny środek transportu i odległość. Czas przewozu może być wyrażony w godzinach (≤ 24 godziny) lub dniach (dla przemieszczeń krajowych ≤ 62 dni, dla przemieszczeń wewnątrzwspólnotowych ≤ 92 dni). Transport – pole z możliwością wyboru danej formy transportu. Dostępne opcje transportu:
 • inne,
 • morski,
 • kolejowy,
 • drogowy (opcja podpowiadana domyślnie na formularzu),
 • lotniczy,
 • przesyłki pocztowe,
 • stałe instalacje przesyłowe (gazociągi, ropociągi),
 • żegluga śródlądowa.
  Dodatkowe informacje – pole na informacje dodatkowe, jest dostępne tylko dla wybranej opcji transportu: inne.  Tryb dostawy – dostępne są dwie możliwości wyboru trybu dostawy:
 • dostawa wyrobów węglowych – domyślnie wyświetlana opcja,
 • zwrot w dorejestrowaniu.
  Adres wysyłki – pole jest automatycznie uzupełniane domyślnym adresem oddziału, zdefiniowanym w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/Adresy oddziałów. Adres ustawiony jako domyślny jest przenoszony do całej sekcji Adres wysyłki na formularzu DD. Pole z możliwością modyfikacji. Kod urzędu – urząd właściwy w miejscu wysyłki. Dane pobierane są do tego pola z menu System/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy oddziałów, z zakładki [eDD]. Kod urzędu musi składać się z ośmiu znaków: przedrostka, kodu urzędu skarbowego (cztery pierwsze znaki), kodu nadrzędnego urzędu celnego (dwa kolejne znaki). Podmiot odbierający – kontrahent odbierający towar, domyślnie podpowiada się Odbiorca z dokumentu, na podstawie którego został utworzony dokument eDD. Natomiast na Dokumentach dostawy tworzonych ręcznie, pole to pozostaje puste z możliwością ręcznego uzupełnienia przez Użytkownika. Do dokumentu eDD przenoszone są wszystkie dane adresowe dla kontrahenta wskazanego jako odbiorca na Dokumencie dostawy. Rodzaj identyfikatora – pole wyboru, widoczne przed Identyfikatorem podmiotu, możliwy jest wybór spośród opcji:
 • PESEL (domyślnie podpowiadany rodzaj),
 • NIP.
  Identyfikator podmiotu (PESEL, NIP) – pole z możliwością edycji, w którym należy podać numer identyfikujący podmiot, uprzednio wybierając Rodzaj identyfikatora.  Towar – lista pozycji, składa się z następujących kolumn:
 • kolumna zaznaczeń – standardowa kolumna, dostępna na wszystkich listach dokumentów handlowo magazynowych,
 • numer kolejnej pozycji,
 • Kod CN – możliwość wyboru spośród kodów: 2701, 2702, 2704. Kod uzupełniany jest na podstawie Faktury, w przypadku Dokumentów dostawy tworzonych od Faktury. W sytuacji, gdy dokument został wystawiony ręcznie, z poziomu listy, należy wskazać kod CN z dostępnej listy kodów.
 • Ilość w kg – ilość uzupełniana jest na podstawie Faktury w przypadku Dokumentów dostawy tworzonych do Faktury. W sytuacji, gdy dokument został wystawiony ręcznie należy samodzielnie wprowadzić ilość.
 • Masa netto – w przypadku wygenerowania DD do Faktury sprzedaży wartość przenoszona z pola Ilość w kg, pole z możliwością edycji.
 • Masa brutto – w przypadku wygenerowania DD do Faktury sprzedaży wartość przenoszona z pola Ilość w kg, pole z możliwością edycji.
 • Opis handlowy – pole tekstowe, przeznaczone na opis. Wypełnienie tego pola nie jest obligatoryjne.
 
Uwaga
W przypadku Dokumentów dostawy tworzonych na podstawie Faktur, w kolumnie kod CN jest widoczna  zagregowana ilość towarów o danym kodzie CN, pobrana z pojedynczej Faktury.
Lista towarów jest obsługiwana przez standardowe przyciski: Dodaj – dodanie nowej pozycji z kodem CN. Zmień – edycja/podgląd dodanej pozycji Usuń – usunięcie pozycji z listy Dokumentu dostawy .Na każdej z zakładek formularza Dokumentu dostawy znajdują się standardowe przyciski: Zapisz zmiany Anuluj zmiany Eksportuj zgłoszenie do pliku xml – przycisk ten umożliwia eksport zgłoszenia do pliku xml i możliwość utworzenia pliku eDD w formie xml – zgodnego ze strukturą dokumentu DD815C, udostępnioną na PUESC.
 • Zakładka [eDD] – zakładka zawierająca informacje otrzymane bezpośrednio z serwera PUESC, po wysyłce dokumentu eDD.
Na zakładce [e-DD] znajdują się następujące pola: Data wysłania zgłoszenia do PUESC – data wysyłki eDD do platformy PUESC Numer referencyjny – numer zgłoszenia nadany przez PUESC, zmieniany wraz z każdym wysyłanym komunikatem. Status zgłoszenia – przyjmuje wartości: niewysłane, zarejestrowane, pobierz potwierdzenie z PUESC, błąd przetwarzania, zgłoszono ręcznie. Status PUESC – status zgłoszenia pobierany z platformy PUESC. Zgłoszono ręcznie – parametr sygnalizujący, że zgłoszenie zostało zarejestrowane ręcznie przez Użytkownika. Przycisk –  Wyślij eDD do PUESC/ Aktualizuj status służy do wysyłki Dokumentu dostawy do platformy PUESC, a po wysłaniu dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym umożliwia zaktualizowanie jego statusu.
Uwaga
Nie jest możliwe anulowanie Dokumentu dostawy wysłanego do platformy PUESC.
Przed wysyłaniem zgłoszenia w menu System/Konfiguracja/Stanowisko/Ogólne/e-Deklaracje należy ustawić Katalog przechowywania plików wymiany. Wysyłając zgłoszenie należy również uzupełnić hasło do portalu PUESC: Login należy uzupełnić w menu System/Konfiguracja/Program/Ogólne/e-Deklaracje/JPK w polu Login do platformy PUESC. W tym miejscu jest również widoczny Adres usługi Web Service PUESC.
Uwaga
Dokument dostawy wysyłany jest w trybie odroczonym, dlatego termin rozpoczęcia wysyłki musi być wcześniejszy niż data zgłoszenia Dokumentu dostawy do PUESC. Jeśli termin rozpoczęcia wysyłki na formularzu eDD jest taki sam jak data wysyłki eDD do platformy PUESC, to system automatycznie zmieni termin rozpoczęcia wysyłki o jeden dzień wstecz, zostanie również wyświetlony poniższy komunikat: Została zmieniona data rozpoczęcia przewozu. Dokument dostawy wysyłany jest w trybie odroczonym. Data rozpoczęcia przewozu musi być wcześniejsza niż data zgłoszenia przewozu na PUESC.
Dane o statusie zgłoszenia z platformy PUESC można pobierać każdorazowo poprzez przycisk Odbierz dane z PUESC. Po wysłaniu dokumentu można odebrać dane z systemu PUESC. Jeśli Dokument dostawy zostanie poprawnie zaczytany na platformie PUESC, otrzyma Numer referencyjny, który zostanie następnie przekazany i zaczytany do programu Comarch ERP Optima.
 • Zakładka [Dokumenty] – w tym miejscu znajduje się lista dokumentów, do których został utworzony Dokument dostawy oraz w zależności od posiadanej licencji, dostępne są tabele:
  • Biblioteka dokumentów (moduł Obieg Dokumentów) – okno umożliwia powiązanie Dokumentu dostawy z dokumentami obiegu dokumentów.
  • Zadania i kontakty CRM (moduł CRM) – zapisywane są tu zadania i kontakty, a także powiązane wiadomości SMS i e-mail.
 

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Zmiany

1. Pliki JPK – deklaracja kodowania. W plikach XML dotyczących generowanych w programie plików JPK wprowadzono deklarację kodowania znaków. 2. Formularz właściciela. W przypadku niepobrania modułów płacowych, na formularzu właściciela dodano na zakładce [Ogólne] pole Płeć. Pole jest automatycznie uzupełniane na podstawie wprowadzonego numeru PESEL. Uzupełnienie tego pola umożliwia poprawne wyliczenie zwolnienia z PIT w przypadku osoby powyżej 60/65 lat niepobierającej emerytury. 3. e-Deklaracje. Na formularzach dostępnych w programie deklaracji na zakładce [e-Deklaracje] w polach Data wysłania i Data odebrania wyświetlane są informacje nie tylko o dacie, ale również o czasie tych operacji. 4. Ważne aktualizacje. W trakcie logowania do programu Comarch ERP Optima, podczas weryfikacji czy są dostępne ważne aktualizacje do zainstalowania, nie są pobierane pliki do aktualizacji. Dzięki temu uruchamianie programu zostało przyspieszone. 5. Podgląd wydruków Comarch sPrint. Wywołanie podglądu wydruku w formacie Comarch sPrint nie blokuje możliwości jednoczesnej pracy w programie Comarch ERP Optima (nie jest wymagane zamknięcie podglądu wydruku przed kontynuacją pracy). 6. Formularz definicji wydruku Comarch sPrint. Umożliwiono utworzenie nowej definicji wydruku w formacie Comarch sPrint bez konieczności jej wcześniejszego importu z pliku.

Poprawiono

1. Konwersja bazy danych. Jeżeli instalacja programu Comarch ERP Optima oparta jest o zlinkowane serwery SQL (baza konfiguracyjna znajduje się na jednym serwerze baz danych, a baza firmowa znajduje się na innym serwerze), przy konwersji bazy firmowej pojawiał się komunikat: Transaction context in use by another session. Działanie poprawiono. 2. Konwersja bazy danych. Jeżeli kontrahent o kodzie !NIEOKREŚLONY! miał dodane rachunki bankowe, spośród których żaden nie był oznaczony jako domyślny, podczas konwersji pierwszy z rachunków oznaczany jest jako domyślny. 3. Logowanie oraz Zmiana firmy. W przypadku korzystania na zmianę z opcji Logowanie oraz Zmiana firmy, podpowiadana jest ostatnio wybierana firma.

Kasa/Bank

Zmiany

1. Odsetki podatkowe. W Konfiguracja / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek podatkowych. Od 09.02.2022 roku odsetki te wynoszą 8.50%. 2. Odsetki ustawowe od zaległości. W Konfiguracja / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek ustawowych od zaległości. Od 09.02.2022 roku wynoszą one 8.25%.

CRM

Nowości

1. Faktury Na formularzu Faktury cyklicznej na zakładce [Nagłówek faktury] w panelu Daty dla daty wystawienia/ daty sprzedaży dodano opcję ostatni dzień poprzedniego miesiąca. Na fakturach ustawiana jest wtedy data przypadająca na ostatni dzień miesiąca poprzedzający miesiąc generowania dokumentów. Daty wypadające w weekend nie są przesuwane na dzień roboczy.

Zmiany

1. Domyślny klient pocztowy. W konfiguracji stanowiska Ogólne/Parametry umożliwiono wskazanie domyślnego klienta pocztowego, za pomocą którego będą wysyłane wiadomości mailowe z programu. 2. Skrzynka pocztowa. W konfiguracji skrzynki pocztowej w zaawansowanych ustawieniach serwera zmieniono nazwy parametrów:
 • dla poczty przychodzącej na Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL/TLS)
 • dla poczty wychodzącej na Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL/TLS/StartTLS)
 

Poprawiono

1. Załącznik w wiadomości Poprawiono pobieranie załączników z wiadomości mailowych których nazwa przekracza 260 znaków.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2022.3.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 21.10.2021. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
  W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2022.3.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2022.3.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2022.3.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2022.2.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2022.3.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2022.1 lub wyższy
Comarch e-Sale2022.1 lub wyższy
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2022.2.1
Comarch Mobile Zarządzanie2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2021.1 MSSQL lub wyższa
2021.1 PostgreSQL lub wyższa
Comarch ERP Altum2022.0
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 12.04.2022

1. Księgowość. Deklaracja CIT-8(31). Dodano możliwość wysyłki deklaracji CIT-8(31) wraz z załącznikami do systemu e-Deklaracje.

Aktualizacja w dniu 01.04.2022

1. JPK_FA(4). Umożliwiono przygotowanie i wysłanie pliku JPK_FA w nowej strukturze obowiązującej od 1 kwietnia 2022 roku. Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzedniej wersji pliku to:
 • prezentowanie transakcji wystawianych w procedurze OSS – w pliku wykazywana jest wartość netto i VAT dokumentów w tej procedurze, jak również informacja o zagranicznych stawkach VAT jakie zostały wybrane na transakcji,
 • transakcje dla kontrahentów z Irlandii Północnej są oznaczane w pliku prefiksem kraju XI.
  Nowy wzorzec dokumentu elektronicznego dla JPK_FA(4) jest automatycznie pobierany przez program po wejściu na listę plików JPK. Jeżeli chodzi o generowanie podglądu zawartości nowego pliku w arkuszu MS Excel, wymagane jest pobranie ważnej aktualizacji. 2. JPK_EWP(3). Umożliwiono przygotowanie i wysłanie nowej wersji pliku JPK_EWP dostosowanej do zmian wprowadzonych Polskim Ładem. Nowy plik JPK_EWP(3) dotyczy okresów od 1 stycznia 2022 roku, natomiast składany jest od 1 kwietnia 2022 roku. Za okresy wcześniejsze obowiązują pliki JPK_EWP(2) (rok 2021) i JPK_EWP(1) (lata wcześniejsze). Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzedniej wersji pliku to:
 • uwzględnienie nowych stawek ryczałtu 14% i 12%
 • wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – do pliku przenoszone są zapisy kart środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podstawowymi informacjami, m.in. o dacie przyjęcia do używania, numerze KŚT czy wartości początkowej i zaktualizowanej, bez informacji o dokonanych odpisach amortyzacyjnych. Do pliku nie są przenoszone informacje o środkach trwałych w budowie, jak również środkach zbytych bądź zlikwidowanych przed okresem, za który sporządzany jest plik. Nie są również wykazywane środki trwałe z datą przyjęcia do użytkowania późniejszą niż okres, za jaki plik jest sporządzany. Środki trwałe całkowicie zamortyzowane oraz z zerową wartością są przenoszone do pliku JPK_EWP(3).
  Jedną z wymaganych informacji dla środków trwałych wykazywanych w pliku JPK_EWP(3) jest numer dokumentu zakupu. W programie na karcie środka trwałego na zakładce [Dokumenty] można wskazać więcej niż jeden dokument zakupu. W takim przypadku do pliku przenoszony jest ostatni (najmłodszy) dokument. Jeżeli dokument zakupu na karcie środka trwałego nie jest wskazany, wówczas podczas generowania pliku pojawia się komunikat: „Element tns:KW_5.Element element 'Wykaz’ w przestrzeni nazw ’http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/’ ma nieprawidłowy element podrzędny element 'KW_5′ w przestrzeni nazw ’http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/’. Lista oczekiwanych możliwych elementów: element 'KW_4′ w przestrzeni nazw ’http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/’.’ Należy wówczas dodać na zakładce [Dokumenty] na karcie środka trwałego odpowiedni numer dokumentu zakupu. Numer może zostać uzupełniony ręcznie, bez wskazania dokumentu w Rejestrze zakupów VAT lub Ewidencji dodatkowej kosztów (opcja: Bez wskazania dokumentu). Taka operacja jest możliwa pod warunkiem, że środek trwały nie posiada wygenerowanych odpisów amortyzacyjnych. Jeżeli takie odpisy już są, wówczas możliwe jest wskazanie na karcie środka trwałego na zakładce [Atrybuty] atrybutu o kodzie DOWÓD_ZAKUPU_EWP i wpisanie jako wartości tego atrybutu numeru dokumentu zakupu. Inną informacją przenoszoną do pliku JPK_EWP(3) jest numer Klasyfikacji Środków Trwałych. W przypadku kiedy nie jest on uzupełniony, podczas generowania pliku pojawia się informacja: „Na środku trwałym/wnip [NAZWA] w polu KW_6 (KŚT) zapisano BRAK. Zweryfikuj poprawność.” Wówczas Użytkownik powinien zweryfikować czy faktycznie w tym przypadku brak uzupełnionego numeru KŚT jest poprawną sytuacją (np. w przypadku wartości niematerialnych i prawnych dla których ten numer nie jest uzupełniany) czy jednak należy uzupełnić dane na karcie środka trwałego i ponowić generowanie pliku JPK_EWP(3). Nowy wzorzec dokumentu elektronicznego dla JPK_EWP(3) jest automatycznie pobierany przez program po wejściu na listę plików JPK. Jeżeli chodzi o generowanie podglądu zawartości nowego pliku w arkuszu MS Excel oraz dodanie do słownika atrybutu środka trwałego DOWÓD_ZAKUPU_EWP, wymagane jest pobranie ważnych aktualizacji.

Nowości i zmiany w wersji 2022.2.1

Płace i Kadry

Nowości

1. PIT-2 w wersji 7. Dostosowano wydruk PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do nowego wzoru. 2. Polski Ład – składka zdrowotna właścicieli. W ramach Polskiego Ładu zmieniony został sposób ustalania podstawy składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Od stycznia 2022 roku podstawa oraz wysokość składki zdrowotnej będą uzależnione od sposobu opodatkowania.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych – podatek według skali oraz podatek liniowy

 • Składka zdrowotna za styczeń 2022 r. Za styczeń 2022 r. składka zdrowotna ustalana jest na dotychczasowych zasadach. Składka będzie wynosić 9% podstawy, którą stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.
 • Składka zdrowotna za kolejne miesiące Od lutego 2022 roku miesięczną podstawę wymiaru składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się według skali lub liniowo stanowić będzie dochód uzyskany w poprzedni miesiącu. Miesięczny dochód ustalany jest następująco:
  • Dochód za pierwszy miesiąc jest różnicą między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy o PIT. Dochód ustalony w ten sposób pomniejsza się o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne – jeżeli nie zaliczono ich do kosztów uzyskania przychodów.
  • Dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów (osiągniętych od początku roku) a sumą kosztów uzyskania tych przychodów (poniesionych od początku roku). Dochód ustalony w ten sposób pomniejsza się o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe (zapłaconych od początku roku), a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach.
  • W przypadku, gdy tak ustalona podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku składkowym, podstawę wymiaru składki stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. 3.010 zł).
  Stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób rozliczających się według skali nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 9% podstawy. W przypadku osób, które osiągają przychody z działalności gospodarczej i opłacają podatek dochodowy w formie podatku liniowego stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 4,9%. Jeżeli jednak składka zdrowotna obliczona w ten sposób będzie niższa niż kwota 9% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. – 270,90 zł) należy podnieść wysokość składki do tej kwoty. W takim przypadku obowiązującą podstawą wymiaru składki będzie kwota minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. – 3 010 zł). Karta podatkowa W przypadku osób osiągających przychody z działalności gospodarczej i opłacających podatek w formie karty podatkowej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne od stycznia 2022 r. stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień 1 stycznia danego roku. Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy. Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Od stycznia 2022 r. miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota odpowiadająca:
 • 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, jeżeli przychody z działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy o podatku ewidencjonowanym) osiągnięte od początku roku kalendarzowego nie przekroczyły 60 000 zł,
 • 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, jeżeli przychody z działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy o podatku ewidencjonowanym) przekroczyły 60 000 zł, ale nie przekroczyły 300 000 zł,
 • 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, jeżeli przychody z działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy o podatku ewidencjonowanym) przekroczyły 300 000 zł.
  Przychody są pomniejszane o kwoty opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przy ustalaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne można przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadzona była działalność gospodarczą. Tak ustaloną podstawę wymiaru stosuje się przez cały rok. Przyjętą kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym pomniejsza się o kwotę opłaconych w poprzednim roku kalendarzowym składek na ubezpieczenia społeczne – jeżeli nie zaliczono ich do kosztów uzyskania przychodów. Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy. Pozostałe osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby współpracujące Od stycznia 2022 r. podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą niezaliczonych do powyżej wymienionych grup oraz osób współpracujących będzie kwota odpowiadająca 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Składka zdrowotna będzie stanowiła 9% podstawy. W związku ze zmianami, w konfiguracji programu w sekcji Płace/Wynagrodzenia wskaźnik ‘Dochód deklarowany (składka zdrowotna)’ zmienił nazwę na ‘Przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna)’. Od stycznia 2022 r. zapisywana jest w nim kwota stanowiąca 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Formularz właściciela – forma opodatkowania Na formularzu właściciela została dodana nowa sekcja ‘Forma opodatkowania – ustalenie podstawy skł. zdrowotnej’, w której należy określić sposób opodatkowania danego przedsiębiorcy. Należy wybrać jedną z poniższych form opodatkowania:
 • Brak,
 • Zasady ogólne – podatek według skali,
 • Zasady ogólne – podatek liniowy,
 • Karta podatkowa,
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
  Podczas aktualizacji programu do wersji 2022.2, jeśli w konfiguracji firmy w gałęzi Księgowość/Parametry ustawiona jest opcja Ewidencja ryczałtowa na formularzu właściciela zostanie ustawiony sposób opodatkowania jako ‘Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych’. Jeśli w konfiguracji ustawiona jest inna opcja niż Ewidencja ryczałtowa i właściciel ma wprowadzone udziały i kwoty deklaracji za styczeń 2021 lub kolejne miesiące to zostanie ustawiona forma opodatkowania Zasady ogólne – podatek według skali lub Zasady ogólne – podatek liniowy, jeśli w tych kwotach jest dodatkowo zaznaczona opcja ‘Podatnik rozlicza się wg skali liniowej (PIT-36L). Od stycznia 2022 roku wyliczenia podstawy oraz składki zdrowotnej w wypłacie właściciela będą zależne od ustawionej formy opodatkowania. W przypadku ustawienia formy opodatkowania jako ‘Brak’ oraz dla osób współpracujących składka zdrowotna będzie wyliczana jako 9% od podstawy stanowiącej stanowiąca 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku pobrana z konfiguracji ze wskaźnika ‘Przeciętne wynagrodzenie (skł.zdrowotna)’. Jeśli właściciel na formularzu danych kadrowych będzie miał ustawioną formę opodatkowania jako ‘Zasady ogólne – wg skali’ lub ‘Zasady ogólne – podatek liniowy’ podstawę składki zdrowotnej za styczeń 2022 r. stanowiła kwota będąca 75% kwoty zapisanej w konfiguracji programu w gałęzi Płace/Wynagrodzenia polu ‘Przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna)’. Składka wyniesie 9% podstawy. Od lutego 2022 właściciele opodatkowani na zasadach ogólnych – wg skali podatkowej oraz liniowo będą płacili składkę zdrowotną od podstawy, którą będzie dochód uzyskany w poprzednim miesiącu. Kwota dochodu za poprzedni miesiąc zostanie pobrana przy wyliczaniu wypłaty właściciela automatycznie z zaliczki miesięcznej na PIT-36/PIT-36L naliczonej w module Księgowość, jeśli zostanie zaznaczony parametr ‘Pobieraj dane o przychodzie/dochodzie właściciela z deklaracji podatkowych’. Kwota dochodu będzie pomniejszona o składki społeczne właściciela wprowadzone w kwotach indywidualnych właściciela. Jeśli właściciel nie ma naliczanych zaliczek miesięcznych w module Księgowość należy podać kwotę dochodu za poprzedni rok na formularzu właściciela. Należy co miesiąc za pomocą aktualizacji podawać kwotę dochodu pomniejszoną o składki społeczne w polu Dochód za poprzedni miesiąc. Aby poprawnie wyliczyć kwotę składki za luty 2022 rok należy wykonać aktualizację z dniem 1 luty 2022 i podać kwotę dochodu za styczeń 2022 r. W wypłacie właściciela, który ma ustawioną formę opodatkowania ‘Zasady ogólne – wg skali’ od lutego 2022 składka będzie naliczana w wysokości 9% od podstawy stanowiącej osiągnięty dochód w poprzednim miesiącu pobrany z formularza właściciela lub z zaliczki na PIT-36. W przypadku pobierania kwot z zaliczki na PIT-36 kwota dochodu osiągnięta od początku roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który liczona jest wypłata będzie pomniejszana o dochód za poprzednie miesiące. Jeśli dochód właściciela będzie niższy niż kwota minimalnego wynagrodzenia jako podstawę składki zdrowotnej zostanie przyjęta kwota minimalnego wynagrodzenia. W wypłacie właściciela, który ma ustawioną formę opodatkowania ‘Zasady ogólne – podatek liniowy’ od lutego 2022 składka będzie naliczana w wysokości 4,9% od podstawy stanowiącej osiągnięty dochód w poprzednim miesiącu pobrany z formularza właściciela lub z zaliczki na PIT-36L. W przypadku pobierania kwot z zaliczki na PIT-36L kwota dochodu osiągnięta od początku roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który liczona jest wypłata będzie pomniejszana o dochód za poprzednie miesiące. Jeśli składka stanowiąca 4,9% dochodu będzie niższa niż kwota stanowiąca 9% od minimalnego wynagrodzenia jako podstawę składki zdrowotnej zostanie przyjęta kwota minimalnego wynagrodzenia. Składka w takim przypadku wyniesie 9% podstawy. Jeśli właściciel na formularzu danych kadrowych jako sposób opodatkowania będzie miał ustawioną opcje ‘Karta podatkowa’ podstawę składki zdrowotnej od stycznia 2022 r. stanowić będzie kwota najniższego wynagrodzenia dla etatu zapisana w konfiguracji programu w gałęzi Płace/Wynagrodzenia. Składka wyliczana będzie jako 9% od tej podstawy. Jeśli Użytkownik wskaże jako formę opodatkowania ‘Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych’ podstawę składki zdrowotnej będzie stanowił odpowiedni procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku pobrana z konfiguracji ze wskaźnika ‘Przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna)’. Wysokość podstawy jest zależna od kwoty osiągniętego przychodu właściciela od początku roku do danego miesiąca włącznie, za który jest naliczana składka zdrowotna lub kwoty przychodu za poprzedni rok. Jeśli właściciel chce opłacać składkę na podstawie kwoty przychodu za poprzedni rok należy zaznaczyć w danych właściciela parametr ‘Opłacanie składek na podstawie przychodu z poprzedniego roku’. Kwota przychodu narastająco za bieżący rok lub poprzedni zostanie pobrana przy wyliczaniu wypłaty właściciela automatycznie z zaliczki miesięcznej na PIT-28 lub deklaracji rocznej PIT-28 za poprzedni rok naliczonych w module Księgowość, jeśli zostanie zaznaczony parametr ‘Pobieraj dane o przychodzie/dochodzie właściciela z deklaracji podatkowych’. Kwota przychodu będzie pomniejszona o składki społeczne właściciela wprowadzone w kwotach indywidualnych właściciela. Jeśli właściciel nie ma naliczanych deklaracji podatkowych oraz zaliczek miesięcznych w module Księgowość należy podać je na formularzu właściciela. W przypadku opłacania składek na podstawie kwot z bieżącego miesiąca należy co miesiąc podawać kwotę przychodu narastająco w polu ’Przychód za bieżący rok pomniejszony o skł. społ. narastająco’. Kwoty należy wprowadzać za pomocą aktualizacji zapisu z dniem 1 dnia danego miesiąca np. przychód za styczeń należy wprowadzić aktualizację od 1 stycznia 2022 r. W przypadku opłacania składek na podstawie przychodu za poprzedni rok należy dodatkowo podać kwotę w polu ‘Przychód za poprzedni rok pomniejszony o skł. społ.’. Jeśli przychód właściciela wyniesie do 60 000 zł składka będzie wyliczona jako 9% od podstawy stanowiącej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku pobranej z konfiguracji ze wskaźnika ‘Przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna)’. Jeśli przychód właściciela wyniesie powyżej 60 000 zł, ale nie więcej niż 300 000 zł składka będzie wyliczona jako 9% od podstawy stanowiącej 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku pobranej z konfiguracji ze wskaźnika ‘Przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna)’. Jeśli przychód właściciela wyniesie powyżej 300 000 zł składka będzie wyliczona jako 9% od podstawy stanowiącej 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku pobranej z konfiguracji ze wskaźnika ‘Przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna)’. Naliczanie składki zdrowotnej. Na formularzu wypłaty na zakładce [3. Ubezpieczenie] dodano sekcję ‘Dane przyjęte do ustalenia podstawy składki zdrowotnej’ w którym wyświetla się informacja o sposobie opodatkowania oraz kwocie dochodu lub przychodu. Po zaznaczeniu parametru ‘Korekta podatku i ubezpieczeń’ Użytkownik może edytować kwotę przychodu oraz dochodu (w zależności od formy opodatkowania). Po ręcznej zmianie kwoty dochodu czy przychodu należy skorygować także jeśli to konieczne podstawę składki zdrowotnej.   3. Polski Ład- naliczanie zaliczki podatku. Wprowadzono zmiany w wyliczaniu zaliczek podatku od wynagrodzeń wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Nowe zasady mają zastosowanie do przychodów ze stosunku pracy, zasiłków oraz przychodów z umów zleceń osiąganych w 2022 r. w wysokości do 12 800 zł w miesiącu. W przypadku pracownika zatrudnionego na etat i wykonującego umowę zlecenie obowiązuje oddzielny limit dla każdego z rodzajów przychodów. Podczas naliczania wynagrodzenia ustalane będą dwie kwoty zaliczki podatku: jedna według obowiązujących przepisów oraz druga zgodnie z zasadami obowiązującymi na 31.12.2021 r. Jeśli zaliczka ustalona na 31.12.2021 będzie niższa to ona zostanie pobrana z wynagrodzenia pracownika i będzie wyświetlana w polu Zaliczka podatku do urzędu skarbowego. Różnica pomiędzy zaliczką należną ustaloną według przepisów wynikających z Polskiego Ładu, a faktycznie pobraną z wynagrodzenia będzie czekała do pobrania z wynagrodzenia pracownika w kolejnych miesiącach. Kwota ta będzie wyświetlana na formularzu wypłaty w polu ‘Zaliczka podatku do rozliczenia w kolejnych miesiącach’. Kwota ta zostanie doliczona do zaliczki podatku w miesiącu, w którym kwota zaliczka od danego wynagrodzenia ustalona według obowiązujących przepisów będzie niższa niż zaliczka podatku na 31.12.2021r. Zaliczka podatku od naliczanego wynagrodzenia zostanie zwiększona, ale do kwoty nie większej niż wyniosłaby zaliczka podatku od tego wynagrodzenia na 31.12.2021. Kwota dodatkowo pobranej zaliczki zostanie wyświetlona w polu ‘w tym zaliczka podatku pobrana z poprzednich miesięcy’. Po zaznaczeniu parametru ‘Korekta podatku i ubezpieczeń’ Użytkownik może edytować kwotę zaliczki w polach ‘w tym zaliczka podatku pobrana z poprzednich miesięcy’ i ‘Zaliczka podatku do rozliczenia w kolejnych miesiącach’. W przypadku, gdy pracownik w danym miesiącu będzie miał kilka wypłat podczas naliczania kolejnej wypłaty będzie ustalana narastająco kwota zaliczki według starych oraz nowych zasad i ostatecznie z wynagrodzenia zostanie pobrana korzystniejsza dla pracownika zaliczka podatku. Jeśli pracownik w danym miesiącu 2022 roku będzie miał naliczanych kilka wypłat i dojdzie do przekroczenia limitu przychodu 12 800 zł zaliczka podatku w tym miesiącu zostanie pobrana w kwocie wyliczonej bez zastosowania rozporządzenia. W wypłacie przekraczającej 12 800 zł dodatkowo pobrane lub przesunięte na kolejne miesiące zaliczki z wcześniej naliczonych wypłat odpowiednio zwiększą lub obniżą zaliczkę podatku, tak aby globalnie w tym miesiącu zaliczka podatku była wyliczona zgodnie z zasadami wynikającymi z Polskiego Ładu. Pracownik może złożyć wniosek o niestosowanie przedłużenia terminu poboru zaliczki podatku wynikającego z rozporządzenia. W związku z tym na formularzu pracownika na zakładce [2.Nr ident./podatki] został dodany parametr ‘Nie stosować przedłużenia terminu poboru zaliczki podatku’. Użytkownik ma możliwość ustawienia parametru dla zaznaczonych pracowników za pomocą seryjnej zmiany wartości pola dostępnej w module Płace i Kadry Plus. W przypadku gdy parametr jest zaznaczony zaliczka podatku naliczana jest według zasad obowiązujących od 1.01.2022 r. bez stosowania rozporządzenia. W przypadku pracowników korzystających ze zwolnienia z PIT w miesiącu przekroczenia limitu zwolnienia zaliczka podatku zostanie wyliczona zgodnie z zasadami wynikającymi z Polskiego Ładu bez zastosowania przedłużenia terminu poboru zaliczki wynikającego z rozporządzenia z 7 stycznia 2022r.
Uwaga
W przypadku kilku wypłat w miesiącu zaliczka podatku jest ustalana narastająco dla danego pracownika. W związku z tym wszystkie wypłaty w obrębie miesiąca muszą być naliczane z takimi samymi ustawieniami podatkowymi także tymi, dotyczącymi stosowania przedłużenia terminu poboru zaliczki podatku wynikającymi z rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych Dz.U. 2022 poz. 28. Jeśli w danym miesiącu pracownik ma już naliczoną wypłatę, w której zaliczka podatku była obliczona bez stosowania rozporządzenia w kolejnych wypłatach zostaną zastosowane te same zasady niezależnie od ustawienia parametru ‘Nie stosować przedłużenia terminu poboru zaliczki podatku’.
Przykład
Pracownik zatrudniony na etat , stawka 4000 zł/mies. W styczniu dodatkowo ma wypłaconą premię 6000 zł. Wypłata za styczeń 2022 r. 1. Zaliczka podatku naliczona wg zasad obowiązujących w 2022 r.: 10 000 zł –1371zł (składki ZUS) –250 zł (kup) – 494,59 (ulga dla klasy średniej) = 7 884,41 zł Podstawa opodatkowania: 7884 zł 7884 zł *17% – 425 zł (ulga podat.) = 915,28 zł Zaliczka podatku: 915 zł 2. Zaliczka podatku naliczona wg zasad obowiązujących 31.12.2021 r.: 10 000 zł –1371 zł (składki ZUS) – 250 zł (kup) = 8379 zł Podstawa opodatkowania: 8379 zł 8379 zł *17% – 43,76 zł (ulga podatk.) – 668,75 zł (składka zdrow. 7,75%)= 711,92 zł Zaliczka podatku na 31.12.2021: 712 zł 3. Porównujemy zaliczkę z punktu 1 i 2: 915 zł > 712 zł W poprzednim roku zaliczka byłaby mniejsza dlatego z wypłaty pobieramy zaliczkę podatku w kwocie 712 zł. Różnica 203 zł zostanie pobrana w kolejnych miesiącach (lub pracownik dopłaci w zeznaniu rocznym). Kwota 203 zł jest zapisana jako ‘Zaliczka podatku do rozliczenia w następnych miesiącach’. Wypłata za luty 2022 r. Pracownik w tym miesiącu ma jedynie wynagrodzenie zasadnicze 4000 zł. 1. Zaliczkę podatku naliczona wg zasad obowiązujących w 2022 r.: 4 000 – 548,40 (składki ZUS) –250 (kup) – 0 (ulga dla klasy średniej) = 3 201,60 Podstawa opodatkowania 3202 zł 3202 zł *17% – 425 zł (ulga podat.) = 119,34 zł Zaliczka podatku: 119 zł 2. Zaliczka podatku wg zasad obowiązujących 31.12.2021 r.: 4 000 zł – 548,40 (składki ZUS) – 250 (kup) = 3 201,60 zł Podstawa opodatkowania 3202 zł 3202 zł *17% – 43,76 zł ulga podatk. – 267,50 składka zdrow. 7,75%= 233 zł Zaliczka podatku na 31.12.2021 : 233 zł 3. Porównujemy zaliczkę z punktu 1 i 2. 119 < 233 zł Zaliczka podatku wyliczona według nowych zasad jest mniejsza niż na 31.12.2021. W poprzednich miesiącach w tym roku pracownik miał obniżoną zaliczkę podatku do zaliczki ustalonej na 31.12.2021 i teraz można tę różnicę pobrać. Pracownik ma do dopłaty zaliczkę w wysokości 203 zł wynikającą z wypłaty za styczeń 2022r. W lutym zaliczka wynosi 119 zł, natomiast licząc wg starych zasad byłaby 233 zł. Zaliczka za luty łącznie z dodatkową zaliczką nie może przekroczyć kwoty podatku 233 zł. 119 + 203 (niepobrany podatek w styczniu) > 233 zł. W związku z tym w lutym możemy pobrać jedynie 114 zł (119+114=233 zł). Zaliczka podatku w wypłacie za luty wyniesie 233 zł. Kwota 114 zł zostanie wykazana w polu ‘w tym zaliczka podatku pobrana z poprzednich miesięcy’.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych Dz.U. 2022 poz. 28. 4. Kody tytułu ubezpieczeń. Zaktualizowano słownik kodów tytułu ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2021. Dodano nowe kody 2330 i 2250 oraz zmodyfikowano opisy dla kodów 0941,2501,2511,2601,2701. W przypadku wybrania kodu 2250 na formularzu pracownika lub umowy cywilnoprawnej automatycznie ustawiać się będzie zgłoszenie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. 2021 poz. 2366). 5. Kody zawodów. Dostosowano listę kodów zawodów do Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2021 r Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz.U. 2021 poz. 2285. 6. Kod terminu składania deklaracji ZUS. Zaktualizowano kody terminów składania deklaracji ZUS. Dodano nowy kod 6 (20 dzień następnego miesiąca), kody 2 i 4 ustawiono jako kody historyczne. Podczas aktualizacji programu do wersji 2022.2.1 w bazach, w których  na 1 stycznia 2022 r. w  konfiguracji firmy w gałęzi Zobowiązania wobec ZUS/ PFRON w polu ‘Kod terminu składania deklaracji ZUS’  był ustawiony kod 2 automatycznie ustawi się kod 6 7. Wydruk Zaświadczenie płatnika składek (ZAS-12). Udostępniono wydruk ZUS ZAS-12- Zaświadczenie płatnika składek składany w przypadku ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres. Wydruk jest możliwy do wykonania z poziomu z otwartego formularza pracownika [Podgląd wydruku lub Wydruk danych/ Wydruki płacowe/ Zaświadczenie płatnika składek (ZAS-12)]. W parametrach przed wydrukiem należy podać datę początkową nieobecności, za którą ZUS ma wypłacić zasiłek chorobowy lub opiekuńczy. Dodatkowo można określić, aby na druku był wykazany adres zamieszkania pracownika. Dane w sekcji Informacje o zatrudnieniu/ubezpieczeniu uzupełniane są na podstawie dat dotyczących zatrudnienia i wyrejestrowania z ubezpieczeń w przypadku pracowników zatrudnionych na etat i dat dotyczących ubezpieczenia i wyrejestrowania podanych w danych pracownika na zakładce [4.Ubezpieczenie(etat)] w przypadku ubezpieczonych wykonujących umowę cywilnoprawną.

Zmiany

1. Umowa PIT-8B 7.Czyn.związ.z pełn.obow.społ. W konfiguracji standardowego typu umowy PIT-8B 7.Czyn.związ.zpełn.obow.społ. zmieniono sposób naliczania kosztów uzyskania z ryczałtu na procentowe 20%. 2. Oddelegowanie – ulga dla pracowników. W wypłatach pracowników oddelegowanych do pracy za granicę odprowadzających podatek za granicą nie będzie naliczana ulga dla pracowników (tzw. ulga dla klasy średniej). Kwota ‘Podstawy podatku zagr.’ nie będzie uwzględniana do limitu przychodu, od którego zależy prawo do ulgi dla pracowników podczas naliczania kolejnych wypłat w danym miesiącu. 3. Formularz pracownika. Zmieniono wyświetlanie na formularzu danych kadrowych na zakładce [2.Nr ident./Podatki] informacji o kosztach uzyskania przychodu oraz uldze podatkowej. Dane będą pokazywane zgodnie z ustawioną w programie datą bieżącą, a nie jak wcześniej zgodnie z datą systemową. 4. Formularz właściciela. Zmieniono nazwę sekcji ‘Forma opodatkowania oraz przychód i dochód za poprzedni rok’ na ‘Forma opodatkowania – ustalenie podstawy skł. społecznych’. 5. Wydruki. Na wydrukach płacowych dostępnych z poziomu list płac (Podsumowanie list płac, Zestawienie podsumowań list płac) oraz Rachunku do umowy zostały wprowadzone zmiany w wykazywaniu składki zdrowotnej. Po zmianie wykazywana jest jedynie składka zdrowotna 9%. 6. Wydruki Zaświadczenie płatnika składek Z-3/Z-3a/Z-3b. Dostosowano wydruki Zaświadczenia płatnika składek Z-3/Z-3a/Z-3b do nowych wzorów opublikowanych na stronie zus.pl

Poprawiono

1. PIT-11 (27). Poprawiono wykazywanie na deklaracji PIT-11(27) przychodów pracownika do 26 lat, który nie korzystał ze zwolnienia z PIT dla młodych na własny wniosek. Działanie poprawiono. 2. Składka zdrowotna. W przypadku gdy pracownik poniżej 26 roku życia miał naliczone dwie wypłaty i w pierwszej z nich były zastosowane 50% kup i nastąpiło ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku podczas naliczania drugiej wypłaty, która była na tyle niska, że składka zdrowotna powinna również zostać ograniczona program naliczał zawyżoną składkę zdrowotną. Działalnie poprawiono. 3. Podatki:
 • W przypadku gdy w wypłacie był naliczony dodatek oskładkowany i nieopodatkowany to na formularzu wypłaty w polu podstawa podatku wykazywana była niepoprawna wartość. Zaliczka podatku była wyliczana prawidłowo. Działanie poprawiono.
 • W przypadku gdy po naliczeniu wypłaty na zakładce [2.Elementy wypłaty] zmieniono wartość jakiegoś elementu na 0 zł to nie przeliczała się wartość ulgi dla pracownika (tzw. Ulga dla klasy średniej). Działanie poprawiono.
 • Podczas naliczania kolejnej wypłaty w miesiącu, gdy pracownik osiągał kwotę wynagrodzenia uprawniającą do stosowania ulgi dla pracowników tzw. ulgi dla klasy średniej niepoprawnie naliczała się zaliczka podatku. Działanie poprawiono.
4. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Podczas dodawania ręcznie w wypłacie elementu Ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownikowi, który miał naliczony limit dodatkowego urlopu wypoczynkowego, gdy na loginie na serwerze był ustawiony język polski pojawiał się komunikat: Konwersja typu danych varchar na typ danych datetime spowodowała utworzenie wartości leżącej poza zakresem. Wykonywanie instrukcji zostało przerwane. Działanie poprawiono. 5. Plan pracy:
 • W przypadku gdy pracownik został zwolniony z pracy pierwszego dnia miesiąca na planie pracy wyświetlał się zerowy wymiar czasu pracy w okresie zatrudnienia. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono wykazywanie wymiaru czasu pracy w okresie zatrudnienia na planie pracy w miesiącu zwolnienia w sytuacji, gdy pracownik został ponownie zatrudniony w kolejnym miesiącu.
 • Edycja planu pracy polegająca na zmianie typu dnia z Pracy na Wolny w dniu, w którym w czasie pracy pracownik miał wprowadzoną nieobecność niepomniejszającą czasu pracy np. Urlop wypoczynkowy (plan) powodowała niepoprawne zapisy w tym dniu, co powodowało rozbieżności pomiędzy wyświetlanym planem pracy Comarch ERP Optima i Comarch HRM. Działanie poprawiono.
  6. Limit urlopu wypoczynkowego. W przypadku gdy w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr ‘Automatyczne korygowanie stażu pracy o nakładające się okresy nauki i pracy’, pracownik miał więcej niż jeden zapis historyczny i miał przedłużoną umowę przed dniem osiągnięcia 10-letniego stażu pracy program nie wyliczał wyższego wymiaru urlopu. Działanie poprawiono. 7. Dodatkowy limit urlopu. W przypadku gdy pracownik miał odnotowany stopnień niepełnosprawności na określony czas, w trakcie roku otrzymał decyzję o przedłużeniu tego okresu lub o zmianie stopnia niepełnosprawności i zostało to odnotowane przez aktualizację to limit dodatkowego urlopu był naliczany w niepoprawnej wysokości. Działanie poprawiono. 8. Deklaracja PPK. W przypadku gdy naliczono deklarację PPK i od razu zaznaczono parametr ’Zablokowana’ płatność trafiała do preliminarza płatności jako bufor. Działanie poprawiono. 9. Eksport e-Teczki. W niektórych przypadkach podczas eksportu dokumentacji pojawiał się komunikat o konwersji danych. Działanie poprawiono. 10. Wydruki związane z Polskim Ładem. Poprawiono opis podstawy prawnej na wydrukach Wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników oraz Wniosek o niepobieranie zaliczki podatku 11. Wydruk Limity nieobecności (dla zaznaczonych). Na wydruku przy zaznaczonym parametrze ‘Uwzględniać wykorzystany urlop tylko do podanego dnia’ była wykazywana niepoprawna liczba dni wykorzystanego urlopu na żądanie, gdy zaznaczono większą liczbę pracowników. Działanie poprawiono. 12. Wydruku Opis analityczny (szczeg. skł. ZUS). Na wydruku Opis analityczny (szczeg. skł. ZUS) – wydruk dla każdego pracownika, w sekcji suma dla danego wydziału w polu dotyczącym składki rentowej finansowanej przez pracownika wykazywana była kwota składki emerytalnej. Działanie poprawiono. 13. Wydruk Zwolnienia Lekarskie w okresie zasiłkowym. W przypadku, gdy w danej firmie występowali pracownicy o takich samych nazwiskach i imionach wykonując wydruk dla zaznaczonych niepoprawnie wykazywana była wartość w sekcji Razem. Działanie poprawiono.

Księgowość

Nowości

1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2021 wraz z ich wydrukami:
 • PIT-28(24) z załącznikami: PIT-28/B(18), PIT/O(26), PIT/D(30), PIT/2K(8), PIT/WZR(2),
 • PIT-36(29) z załącznikami: PIT/B(19), PIT/O(26), PIT/D(30), PIT/2K(8), PIT/ZG(7), PIT/Z(10), PIT/BR(5), PIT/IP(3), PIT/PM(1), PIT/MIT(2), PIT/WZ(2),
 • PIT-36L(18) z załącznikami: PIT/B(19), PIT/ZG(7), PIT/Z(10), PIT/BR(5), PIT/O(26), PIT/IP(3), PIT/PM(1), PIT/MIT(2), PIT/WZ(2),
 • PIT-37(28) z załącznikami: PIT/O(26), PIT/D(30), PIT-2K(8).
  Wprowadzono możliwość eksportu deklaracji PIT-28(24), PIT-36(29), PIT 36L(18) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Podczas dodawania deklaracji PIT-28(24), PIT-36(29), PIT 36L(18), PIT-37(28) domyślnie ustawiany jest rok 2021. Użytkownik ma możliwość jego zmiany na rok późniejszy. Jeżeli wybrany zostanie rok 2020 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2021. Urząd Skarbowy pobierany jest z karty właściciela na deklarację PIT-28(24), PIT-36(29), PIT 36L(18) na dzień wyliczenia deklaracji. Dodano pozycję Waluta, w której prowadzony jest rachunek (odpowiednio poz. 233 na PIT-28(24), poz. 526 na PIT-36(29), poz. 183 na PIT 36L(18), poz. 151 na PIT-37(28). Deklaracja PIT-28(24) Kwota w poz. 97 Wydatki podlegające odliczeniu od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy jest wyliczana przez program i podlega edycji do wysokości sumy kwot z poz. 51-58. Kwota w poz. 105 Wydatki podlegające odliczeniu od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy jest możliwa tylko do ręcznego uzupełnienia do wysokości sumy kwot z poz. 52-58 pomniejszonej o kwotę z poz. 97. Kwoty w polach:
 • poz. 127 Wartość zobowiązań i wierzytelności zwiększających przychody określone przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy,
 • poz. 138 Wartość zobowiązań i wierzytelności zmniejszających przychody określone przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy,
 • poz. 160 Odliczenia od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy są możliwe tylko do ręcznego uzupełnienia i nie są ograniczane do wysokości kwot w innych pozycjach.
  Kwoty w polach:
 • poz. 116 Przychody określone przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy – po odliczeniach,
 • poz. 149 Przychody określone przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy po zwiększeniach i zmniejszeniach,
 • poz. 171 Przychody określone przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy po odliczeniach są wyliczane przez program i podlegają edycji.
  Kwoty w sekcji E.2 Obliczenie przysługujących odliczeń z poz. 86 wyliczane są na podstawie udziału kwoty przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanego według danej stawki ryczałtu w ogólnej kwocie przychodu z działalności gospodarczej. Jeżeli wyliczona kwota przychodu będzie stanowiła wartość niepodzielną, wówczas powstałe zaokrąglenia na 1 grosz zostaną ujęte w pozycji dotyczącej ostatniej stawki, w której podatnik osiąga przychody. Kwoty w sekcji G.1 Zwiększenia przychodów, G2. Zmniejszenia przychodów, I.2 Obliczenie przysługujących odliczeń nieodliczonych w latach poprzednich wyliczane są w następujący sposób:
 • pole dotyczące stawki 2% wyliczane jest na podstawie udziału kwoty przychodu ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych opodatkowanych stawką 2% w ogólnej kwocie przychodu ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych i pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • pola dotyczące pozostałych stawek wyliczane są na podstawie udziału kwoty przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanego według danej stawki ryczałtu w ogólnej kwocie przychodu ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych i pozarolniczej działalności gospodarczej.
  Jeżeli wyliczona kwota przychodu będzie stanowiła wartość niepodzielną, wówczas powstałe zaokrąglenia na 1 grosz zostaną ujęte w pozycji dotyczącej ostatniej stawki, w której podatnik osiąga przychody. Umożliwiono dodanie dowolnej liczby załączników PIT/O(26) do deklaracji PIT-28(24). Deklaracja PIT-36(29) Jeżeli do deklaracji PIT-36(29) dodano załącznik PIT/WZ(2) oraz PIT/IP(3) to aktywne są pola:
 • Zwiększenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 8 ustawy (odpowiednio poz. 236 dla podatnika i poz. 237 dla małżonka),
 • Zmniejszenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy (odpowiednio poz. 240 dla podatnika i poz. 241 dla małżonka),
 • Wartość zobowiązań i wierzytelności zwiększających podstawę obliczenia podatku (odpowiednio poz. 268 dla podatnika i poz. 269 dla małżonka),
 • Wartość wierzytelności i zobowiązań zmniejszających podstawę obliczenia podatku (odpowiednio poz. 270 dla podatnika i poz. 271 dla małżonka),
 • Wartość nieodliczonych w poprzednich latach wierzytelności i zobowiązań (odpowiednio poz. 276 dla podatnika i poz. 277 dla małżonka).
  Kwoty do wyżej wymienionych pozycji przenoszone są z formularza załącznika PIT/WZ(2). Użytkownik ma możliwość zmiany kwoty w tych pozycjach na niższą. Kwota w poz. 284 Obliczony podatek na deklaracji PIT-36(29) liczona jest według wzoru:
 • Dla dochodu <= 85 528 zł: 17% podstawy obliczenia podatku – kwota wolna od podatku,
 • Dla dochodu > 85 528 zł: 14 539,76 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 85 528 zł – kwota wolna od podatku.
  Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa powyżej, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynosi:
 • 1 360 zł: dla podstawy obliczenia podatku <= 8 000 zł,
 • 1 360 zł – kwota obliczona według wzoru: 834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 8 000 zł <= 13 000 zł,
 • 525,12 zł – dla podstawy obliczenia podatku > 13 000 zł <= 85 528 zł,
 • 525,12 zł – kwota obliczona według wzoru: 525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 85 528 zł <= 127 000 zł,
 • jeżeli podstawa obliczenia podatku > 127 000 to kwota zmniejszającej podatek nie jest odejmowana.
  Umożliwiono dodanie do deklaracji PIT-36(29) dowolnej liczby załączników PIT/PM(1) oraz PIT/MIT(2) dla małżonka. Na załącznik PIT/O(26) do poz. Darowizny, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. e ustawy (odpowiednio poz. 19 dla podatnika i poz. 20 dla małżonka) przenoszona jest kwota uzupełniona na formularzu kwot indywidualnych wspólnika w polu Darowizny art.26 ust.1 pkt 9 lit. e. Kwota na formularzu załącznika ograniczana jest do wysokości 6% dochodu. Na załączniku PIT/D(30) dodanym do deklaracji PIT-36(29), w przypadku zaznaczenia w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania opcji wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust. 2) lub dla wdów i wdowców) aktywna jest poz. Kwota wydatków mieszkaniowych – do odliczenia od dochodu w PIT-36 lub w PIT-37 (odpowiednio poz. 15 i poz. 25 dla podatnika oraz poz. 16 i poz. 26 dla małżonka). Deklaracja PIT-36L(18) Jeżeli do deklaracji PIT-36L(18) dodano załącznik PIT/WZ(2) oraz PIT/IP(3) to aktywne są pola:
 • poz. 46 Zwiększenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 8 ustawy,
 • poz. 48 Zmniejszenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy,
 • poz. 57 Wartość zobowiązań i wierzytelności zwiększających podstawę obliczenia podatku,
 • poz. 58 Wartość wierzytelności i zobowiązań zmniejszających podstawę obliczenia podatku.
  Kwoty do wyżej wymienionych pozycji przenoszone są z formularza załącznika PIT/WZ(2). Użytkownik ma możliwość zmiany kwoty w tych pozycjach na niższą. Umożliwiono dodanie dowolnej liczby załączników PIT/O(26) do deklaracji PIT-36L(18). Na załącznik PIT/O(26) do poz. 19 Darowizny, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. e przenoszona jest kwota uzupełniona na formularzu kwot indywidualnych wspólnika w polu Darowizny art.26 ust.1 pkt 9 lit. e. Kwota na formularzu załącznika ograniczana jest do wysokości 6% dochodu. Deklaracja PIT-37(28) Kwota w poz. 118 Obliczony podatek – art. 27 ust. 1 ustawy na deklaracji PIT-37(28) liczona jest według wzoru:
 • Dla dochodu <= 85 528 zł: 17% podstawy obliczenia podatku – kwota wolna od podatku,
 • Dla dochodu > 85 528 zł: 14 539,76 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 85 528 zł – kwota wolna od podatku.

Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa powyżej, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynosi:
 • 1 360 zł: dla podstawy obliczenia podatku <= 8 000 zł,
 • 1 360 zł – kwota obliczona według wzoru: 834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 8 000 zł <= 13 000 zł,
 • 525,12 zł – dla podstawy obliczenia podatku > 13 000 zł <= 85 528 zł,
 • 525,12 zł – kwota obliczona według wzoru: 525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 85 528 zł <= 127 000 zł,
 • jeżeli podstawa obliczenia podatku > 127 000 to kwota zmniejszającej podatek nie jest odejmowana.
  Załącznik PIT/WZ(2) Na załączniku PIT/WZ(2) dodano możliwość określenia numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego. Identyfikator podatkowy przenoszony jest z deklaracji PIT-36(29)/ PIT-36L(18). Na formularzu załącznika PIT/WZ(2) wyodrębniono zakładki:
 • [PIT/WZ B-E] – zawierającą listę dokumentów związanych z działalnością gospodarczą. Na zakładce wykazywane są dokumenty wprowadzone w programie w ewidencjach źródłowych. Istnieje również możliwość dodania pozycji samodzielnie przez użytkownika.
 
 • [PIT/WZ F-I] – zawierającą listę dokumentów związanych z działami specjalnej produkcji rolnej. Lista dokumentów uzupełniana jest samodzielnie przez użytkownika.
 
 • [PIT/WZ J-M] – zawierającą listę dokumentów związanych ze sprzedażą przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. Zakładka widoczna tylko na załączniku PIT/WZ(2) dodanym do deklaracji PIT-36(29). Lista dokumentów uzupełniana jest samodzielnie przez użytkownika.
  Z formularza załącznika PIT/WZ(2) usunięto kolumny: Termin płatności, Data zapłaty oraz Uregulowane. Na formularzu załącznika PIT/WZ(2) umożliwiono wpisanie numeru PESEL jako identyfikatora dłużnika/ wierzyciela. Numer PESEL podlega walidacji. W przypadku dokumentu z rejestru VAT do kolumny NIP/PESEL w pierwszej kolejności przenoszony jest NIP, a w przypadku jego braku – PESEL.
Uwaga
Kwoty z załącznika PIT/WZ(2) nie są przenoszone na załącznik PIT/IP(3). Jeżeli użytkownik chce je wykazać w załączniku PI/IP(3) to powinien uzupełnić je samodzielnie bezpośrednio na formularzu załącznika PIT/IP(3) w sekcji G Zwiększenia / zmniejszenia straty / podstawy obliczenia podatku o wartość wierzytelności i zobowiązań zawartych w ramach działalności gospodarczej. Dodatkowo należy zweryfikować kwoty na formularzu PIT-36(29)/ PIT-36L(18).
Z poziomu formularza deklaracji PIT-36(29) oraz PIT-36L(18) dodano wydruk Zestawienie dokumentów do załącznika PIT/WZ. Na wydruku dla danego wspólnika dokumenty są prezentowane z podziałem na rodzaj działalności oraz w ramach rodzaju działalności na niezapłacone wierzytelności/ zobowiązania i zapłacone wierzytelności/ zobowiązania. Załącznik PIT/WZR(2) Na załączniku PIT/WZR(2) dodano możliwość określenia numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego. Identyfikator podatkowy przenoszony jest z deklaracji PIT-28(24). Na formularzu załącznika PIT/WZR(2) wyodrębniono zakładki:
 • [PIT/WZR B-E] – zawierającą listę dokumentów związanych z działalnością gospodarczą. Lista dokumentów uzupełniana jest samodzielnie przez użytkownika
 • [PIT/WZR F-I] – zawierającą listę dokumentów związanych ze sprzedażą przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. Lista dokumentów uzupełniana jest samodzielnie przez użytkownika.
  Z formularza załącznika PIT/WZR(2) usunięto kolumny: Termin płatności, Data zapłaty oraz Uregulowane. Na formularzu załącznika PIT/WZR(2) umożliwiono wpisanie numeru PESEL jako identyfikatora dłużnika/ wierzyciela. Numer PESEL podlega walidacji. Z poziomu formularza deklaracji PIT-28(24) dodano wydruk Zestawienie dokumentów do załącznika PIT/WZR. Na wydruku dla danego wspólnika dokumenty są prezentowane z podziałem na rodzaj działalności oraz w ramach rodzaju działalności na niezapłacone wierzytelności/ zobowiązania i zapłacone wierzytelności/ zobowiązania. 2. Księgowość. Zaliczki na PIT-28(15), PIT-36(19), PIT-36L(8). Dodano nowy formularz zaliczki na PIT-28(15), PIT-36(19), PIT-36L(8), uwzględniający zmiany wynikające z wprowadzenia Polskiego Ładu, wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Po wskazaniu na formularzu zaliczki na PIT-28 w wersji 15, zaliczki na PIT-36 w wersji 19, zaliczki na PIT 36L w wersji 8 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż styczeń 2022 roku pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2022. Zmiany na formularzu właściciela W wersji programu 2022.1.1 na formularzu właściciela na zakładce [Nr ident./podatki] (w przypadku pobrania modułu płacowego) lub [Szczegółowe] (w przypadku nie pobrania modułu płacowego) dodano pole Zwolnienie z PIT z tytułu z rozwijalną listą możliwych do wybrania przyczyn zwolnienia z podatku. Z poziomu listy dostępne są następujące opcje:
 • Brak – w zaliczkach nie będzie stosowane zwolnienie z podatku.
 • Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury – zwolnienie przysługuje podatnikowi, który pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie wystąpił o emeryturę tylko dalej wykonuje działalność i podlega z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu. Zwolnienie będzie stosowane w zaliczkach wyliczanych od stycznia 2022 r., jeżeli podatnik ma odpowiedni wiek (ukończone 60/65 lat w miesiącu wyliczenia zaliczki) i nie przekroczy limitu zwolnienia. Po wybraniu tej opcji należy na formularzu właściciela uzupełnić datę urodzenia.
 • Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci – zwolnienie przysługuje podatnikowi wychowującemu co najmniej czworo dzieci. Zwolnienie będzie stosowane w zaliczkach wyliczonych od stycznia 2022 r. do miesiąca przekroczenia limitu zwolnienia.
 • Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski – zwolnienie przysługuje podatnikowi, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zwolnienie przysługuje w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Po wybraniu tej opcji należy w polu obowiązuje do końca roku wskazać rok, do końca którego obowiązuje zwolnienie. Zwolnienie będzie stosowane na zaliczkach wyliczonych od stycznia 2022 r., nie później niż do końca roku wskazanego na formularzu właściciela w polu obowiązuje do końca roku lub miesiąca przekroczenia limitu zwolnienia.
Pole Zwolnienie z PIT z tytułu uwzględniane jest podczas wyliczenia zaliczki na PIT-28(15), PIT-36(19), PIT 36L(8). Na formularzu właściciela dodano również parametr Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla przedsiębiorców. Należy go zaznaczyć jeżeli podatnik nie chce korzystać z tzw. ulgi dla klasy średniej. Parametr uwzględniany jest podczas wyliczenia zaliczki na PIT-36. Zaliczka na PIT-28(15) W przypadku rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:
 • dodano nowe stawki ryczałtu 12% oraz 14%,
 • umożliwiono zwolnienie z PIT do kwoty 85 528 zł dla osoby powyżej 60/65 lat niepobierającej emerytury, dla osoby wychowującej co najmniej czworo dzieci lub dla osoby która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
 • zlikwidowano możliwość odliczenia składki zdrowotnej.
Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych od stycznia 2022 r. usunięto pole Składka na ubezpieczenie zdrowotne – odliczona, zmieniono nazwę pola Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zapłacona na: Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zapłacona (nie podlega odliczeniu) oraz zmieniono nazwę pola Straty z lat ubiegłych na: Straty z lat ubiegłych z działalności gospodarczej. Na liście kwot indywidualnych właściciela wyświetlanych od 2022 r. zmieniono nazwę kolumny Ubezpieczenie zdrowotne na Ubezpieczenie zdrowotne – zapłacone. Jeżeli na formularzu właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wybrano Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury i nie uzupełniono daty urodzenia to podczas próby wyliczenia zaliczki na PIT 28(15) pojawi się komunikat: Nie można przeliczyć zaliczki. Podatnik korzysta ze zwolnienia z PIT z tytułu: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury natomiast nie została uzupełniona data urodzenia. Czy chcesz ją teraz uzupełnić? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na formularz właściciela na zakładkę [Ogólne]. Wybór opcji Nie skutkuje brakiem możliwości przeliczenia zaliczki. Zaliczka na PIT-28(15) – zakładka Przychód Na zakładce Przychód dodano sekcję Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust.1. pkt 152-154 zawierającą poz. Przychód z działalności gospodarczej. Jeżeli na karcie właściciela wskazano przyczynę zwolnienia z podatku to w polu wyświetlana jest kwota przychodów podlegająca zwolnieniu. Użytkownik ma możliwość edycji kwoty do wysokości 85 528 zł. Jest to kwota przychodów narastająco w roku. Po przekroczeniu tej kwoty wykazywane są przychody opodatkowane i te przychody opodatkowane są już wykazywane w ramach danego miesiąca. Na zakładce Przychód dodano pozycje dotyczące nowych stawek 12% i 14% oraz wyodrębniono:
 • Przychody z działalności gospodarczej,
 • Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, lub inne,
 • Przychody ze sprzedaży produktów rolnych.
W sekcji Przychody z działalności gospodarczej w poz. Przychód wg stawki 12,5% oraz w poz. Przychód wg stawki 8,5% uwzględniane są zapisy wprowadzone do Ewidencji ryczałtowej jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-28 w polu Typ wskazano: Gospodarcza lub kwoty pobrane z innych baz wskazanych na formularzu kwot indywidualnych właściciela na zakładce [Dz. gospodarcza] oraz kwoty uzupełnione ręcznie na tej zakładce. W sekcji Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, lub inne w poz. Przychód wg stawki 12,5% oraz w poz. Przychód wg stawki 8,5% uwzględniane są zapisy wprowadzone do Ewidencji ryczałtowej jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-28 w polu Typ wskazano: Najem, dzierżawa lub kwoty pobrane z innych baz wskazanych na formularzu kwot indywidualnych właściciela na zakładce [Najem] oraz kwoty uzupełnione ręcznie na tej zakładce. Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano przyczynę zwolnienia to następuje weryfikacja sumy przychodów od początku roku. W miesiącu, w którym przychód przekroczy limit 85 528 zł, kwota nadwyżki pomnożona przez udział podatnika wyświetlana jest w zależności od rodzaju osiąganych przychodów w odpowiednich sekcjach w kolumnie Podatnik w m-c. Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci lub Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski w przypadku gdy podatnik osiąga przychody z działalności podstawowej (zapisy w Ewidencji ryczałtowej) oraz dodatkowe przychody z tej działalności uzupełnione na formularzu kwot indywidualnych oraz z przychody z działalności dodatkowych wskazanych na formularzu kwot indywidualnych to podczas wyliczenia kwoty zwolnienia w pierwszej kolejności następuje weryfikacja przychodów z podstawowej działalności. Jeżeli przychody z działalności podstawowej (zapisy w Ewidencji ryczałtowej) narastająco od początku roku przekroczą limit 85 528 zł, to przychody wynikające z kwot indywidualnych (dodatkowe przychody z działalności podstawowej oraz przychody z dodatkowych działalności) traktowane są jako przychody opodatkowane Jeżeli przychody z działalności podstawowej (zapisy w Ewidencji ryczałtowej) narastająco od początku roku nie przekroczą limitu 85 528 zł następuje weryfikacja dodatkowych przychodów z działalności podstawowej, a następnie z działalności dodatkowych. Po przekroczeniu limitu przychody traktowane są jako przychód opodatkowany. Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury to do dnia poprzedzającego ukończenie przez podatnika 60/65 roku życia wszystkie przychody podlegają opodatkowaniu. Przychody osiągnięte z działalności podstawowej od dnia ukończenia 60/65 roku życia traktowane są jako przychody zwolnione. W miesiącu ukończenia przez podatnika 60/65 roku życia dodatkowe przychody z działalności podstawowej oraz przychody z dodatkowych działalności traktowane są jako przychody zwolnione. Zwolnienie będzie stosowane do miesiąca przekroczenia limitu 85 528 zł. Użytkownik powinien zweryfikować wartość przychodów w miesiącu ukończeniu 60/65 roku życia jeżeli osiąga przychody również z innych działalności gospodarczych. Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano Brak to w zależności od rodzaju osiąganych przychodów w odpowiednich sekcjach w kolumnie Podatnik w m-c wyświetlana jest kwota przychodów pomnożona przez udział podatnika. Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano przyczynę zwolnienia to w kolumnie Podatnik w m-c wyświetlana jest kwota przychodu opodatkowanego nie podlegająca zwolnieniu. W sekcji Przychody z działalności gospodarczej użytkownik ma możliwość edycji wartości w kolumnie Podatnik w m-c do wysokości kwot w kolumnie Firma w m-u dla danej stawki. Na zakładce Przychody dodano również poz. Ogółem przychody, w której w kolumnie Podatnik w m-c wyświetlana jest suma przychodów opodatkowanych nie podlegających zwolnieniu, przychodów z najmu oraz przychodów ze sprzedaży produktów rolnych. Zaliczka na PIT-28(15) – zakładka Odliczenia Do poz. Straty z lat ubiegłych przenoszona jest kwota uzupełniona na formularzu kwot indywidualnych właściciela, do wysokości poz. Przychód razem z działalności gospodarczej dla podatnika. Pole to podlega edycji przez użytkownika do wysokości kwoty Ogółem przychody dla podatnika. Jeżeli podatnik korzysta ze zwolnienia z PIT to to składek na ubezpieczenia społeczne nie można odliczyć od przychodów zwolnionych (nie są przenoszone na zaliczkę nawet jeżeli są uzupełnione na formularzu kwot indywidualnych właściciela). Jeżeli podatnik nie korzysta ze zwolnienia z PIT to w poz. Składki na ubezpieczenia społeczne sumowane są nieodliczone składki z poprzednich miesięcy oraz kwota składek uzupełniona w danym miesiącu/kwartale, do wysokości kwoty Ogółem przychody dla podatnika pomniejszonych o ewentualne straty z działalności gospodarczej. W miesiącu, w którym następuje przekroczenie limitu zwolnienia z PIT 85 528 zł, wyliczana jest kwota składki przypadająca proporcjonalnie na przychód opodatkowany. Kwota ta jest wyliczana jako iloraz sumy przychodów opodatkowanych z działalności gospodarczej za miesiąc/kwartał do przychodów całkowitych z działalności gospodarczej za miesiąc/kwartał, przemnożony przez wysokość składki społecznej za ten miesiąc/kwartał. Pole Składki na ubezpieczenia społeczne podlega edycji do wysokości kwoty z poz. Ogółem przychody dla podatnika pomniejszonej o kwotę z poz. Straty z lat ubiegłych.
Uwaga
Jeżeli zaliczka na PIT-28 za styczeń 2022 r. została wyliczona przed aktualizacją programu do wersji 2022.2.1 na formularzu w wersji 14 to należy ją usunąć i dodać zaliczkę na PIT-28 na formularzu w wersji 15.
  Zaliczka na PIT-36(19) W przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych:
 • podniesiono kwotę wolną od podatku do 30 000 zł,
 • podniesiono drugi próg podatkowy do 120 000 zł dochodu,
 • wprowadzono tzw. ulgę dla klasy średniej, zależną od wielkości dochodu,
 • umożliwiono zwolnienie z PIT do kwoty 85 528 zł dla osoby powyżej 60/65 lat niepobierającej emerytury, dla osoby wychowującej co najmniej czworo dzieci lub dla osoby która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
 • zlikwidowano możliwość odliczenia składki zdrowotnej.
Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych od stycznia 2022 r. zmieniono nazwę pola Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu na: Składka na ubezpieczenie zdrowotne (nie podlega odliczeniu). Na liście kwot indywidualnych właściciela wyświetlanych od 2022 r. zmieniono nazwę kolumny Ubezpieczenie zdrowotne na Ubezpieczenie zdrowotne zapłacone.
Uwaga
Podczas wyliczenia zaliczki weryfikowane jest ustawienie pola Zwolnienie z PIT z tytułu na dzień wyliczenia zaliczki (nie są uwzględniane ustawienia historyczne). Jeżeli podatnik w trakcie roku nabył prawo do zwolnienia (gdzie we wcześniejszych miesiącach naliczono przychody opodatkowane) to po wskazaniu w polu Zwolnienie z PIT z tytułu opcji Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci lub Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski i wyliczeniu zaliczki wszystkie przychody uzyskane od początku roku będą traktowane jako zwolnione (do przekroczenia limitu zwolnienia 85 528 zł). Jeżeli podatnik w trakcie roku utracił prawo do zwolnienia np. pracujący emeryt przekroczył 85 528 zł przychodów zwolnionych) to po wyliczeniu zaliczki wszystkie kolejne przychody będą traktowane jako opodatkowane.
Jeżeli na formularzu właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wybrano Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury i nie uzupełniono daty urodzenia to podczas próby wyliczenia zaliczki na PIT 36(19) pojawi się komunikat: Nie można przeliczyć zaliczki. Podatnik korzysta ze zwolnienia z PIT z tytułu: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury natomiast nie została uzupełniona data urodzenia. Czy chcesz ją teraz uzupełnić? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na formularz danych właściciela na zakładkę [Ogólne]. Wybór opcji Nie skutkuje brakiem możliwości przeliczenia zaliczki. Zaliczki na PIT-36(19) liczone są według skali podatkowej i kwoty wolnej z Konfiguracji – pierwszy próg: 17% do 120 000 zł i ulga podatkowa: 5 100 zł. W przypadku gdy istnieje potrzeba zmiany progów podatkowych i wyliczenia ich według indywidualnej skali to mając moduł Płace i Kadry lub Płace i Kadry Plus należy odznaczyć na karcie właściciela parametr Standardowe progi i wprowadzić indywidualne progi dla podatnika. W przypadku gdy użytkownik nie posiada modułu Płace i Kadry lub Płace i Kadry Plus to wyliczony podatek należy ręcznie uzupełnić na formularzu zaliczki w poz. 48 Podatek od podstawy z poz. 47 obliczony wg skali. Na formularzu zaliczki na PIT-36(19) dodano sekcję C Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust.1. pkt 152-154 zawierającą poz. 18 Przychody z działalności gospodarczej. Jeżeli podatnik korzysta ze zwolnienia z PIT to w polu wyświetlana jest kwota przychodów podlegających zwolnieniu. W polu sumowane są przychody z działalności gospodarczej oraz przychody z działalności gospodarczej wykonywanej w strefie. Użytkownik ma możliwość edycji kwoty w poz. 18 do wysokości 85 528 zł. W poz. 19 Przychód wykazywane są tylko przychody opodatkowane. Kwota podlega edycji przez użytkownika. Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci lub Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski to kwota w poz. 19 zostanie wyliczona w przypadku, gdy podatnik przekroczy limit zwolnienia wynoszący 85 528 zł. Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury to w poz. 19 pojawi się kwota przychodów z działalności podstawowej jaką uzyskał podatnik do dnia poprzedzającego 60/65 urodziny. Zwolnienie będzie stosowane do miesiąca przekroczenia limitu 85 528 zł. Po przekroczeniu limitu zwolnienia kolejne przychody znowu są traktowane jako opodatkowane Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury i na formularzu kwot indywidualnych na zakładce [Dz. Gospodarcza] i/lub [Strefa] wskazano dodatkową działalność to wszystkie przychody osiągnięte przez podatnika przed miesiącem, w którym ukończył 60/65 rok życia uwzględniane są w przychodach opodatkowanych, natomiast wszystkie przychody osiągnięte po miesiącu, w którym ukończył 60/65 rok życia uwzględniane są w przychodach zwolnionych (do momentu przekroczenia limitu 85 528 zł). Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury i na formularzu kwot indywidualnych na zakładce [Dz. Gospodarcza] i/lub [Strefa] wskazano dodatkową działalność to podczas wyliczenia zaliczki w miesiącu/kwartale, w którym podatnik ukończył 60/65 rok życia pojawia się komunikat: Podatnik korzysta ze zwolnienia z podatku dla osoby powyżej 60/65 lat niepobierającej emerytury, ma dodatkową działalność gospodarczą lub pobiera dane z innej bazy. Zweryfikuj poprawność wyliczeń kwoty przychodów zwolnionych od podatku oraz ustalenia dochodu/straty. Wynika to z tego, że przychody z dodatkowych działalności są sumowane za cały miesiąc/kwartał i następuje weryfikacja, czy na koniec miesiąca/kwartału podatnik korzysta zwolnienia Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury. Jeżeli tak to całość przychodów jest traktowana jako zwolniona. Kwota w poz. 20 Koszty uzyskania wyliczana jest narastająco od początku roku i podlega edycji przez użytkownika. Jeżeli na karcie właściciela nie zaznaczono parametru Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla przedsiębiorców to kwota w poz. 34 Ulga dla podatników prowadzących działalność gospodarczą jest wyliczana przez program i podlega edycji (jeżeli podatnik ma udział w działalności gospodarczej różny od zera) do wysokości kwoty w poz. 33 Dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego i strat. Kwotę ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2aa, oblicza się według wzoru:
 • (A × 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,
 • (A × (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł
– w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a. 4b. Jeżeli na karcie właściciela zaznaczono parametr Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla przedsiębiorców to kwota w poz. 34 Ulga dla podatników prowadzących działalność gospodarczą nie jest wyliczana przez program. Jeżeli na karcie właściciela wskazano, że podatnik korzysta ze zwolnienia z PIT oraz nie zaznaczono parametru Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla przedsiębiorców to ulga dla klasy średniej jest naliczana po przekroczeniu kwoty zwolnienia 85 528 zł. Jeżeli podatnik korzysta ze zwolnienia z PIT to składek na ubezpieczenia społeczne nie można odliczyć od przychodów zwolnionych (nie są przenoszone na zaliczkę nawet jeżeli są uzupełnione na formularzu kwot indywidualnych właściciela). Jeżeli za poprzednie miesiące/kwartały były przychody opodatkowane i składki odliczone to są one wykazywane na zaliczce narastająco. Kwota w poz. 35 Składki na ubezpieczenia społeczne – na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a ograniczana jest do wysokości kwoty z poz. 33 Dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego i strat pomniejszonej o kwotę z poz. 34 Ulga dla podatników prowadzących działalność gospodarczą. W miesiącu, w którym następuje przekroczenie limitu 85 528 zł, wyliczana jest kwota składki przypadająca proporcjonalnie na przychód opodatkowany. Kwota ta jest wyliczana jako iloraz sumy przychodów opodatkowanych z działalności gospodarczej za miesiąc/kwartał do przychodów całkowitych z działalności gospodarczej za miesiąc/kwartał, przemnożony przez wysokość składki społecznej za ten miesiąc/kwartał. Kwota w poz. 35 Składki na ubezpieczenia społeczne – na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a podlega edycji do wysokości kwoty z poz. 33 Dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego i strat pomniejszonej o kwotę z poz. 34 Ulga dla podatników prowadzących działalność gospodarczą. Jeżeli podatnik nie korzysta ze zwolnienia z PIT to w poz. 35 Składki na ubezpieczenia społeczne – na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. sumowane są składki narastająco z poprzednich miesięcy/kwartałów oraz bieżącego miesiąca/kwartału, do wysokości kwoty z poz. 33 Dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego i strat pomniejszonej o kwotę z poz. 34 Ulga dla podatników prowadzących działalność gospodarczą. Jeżeli podatnik osiąga przychody z najmu i korzysta ze zwolnienia z PIT to kwota składek na ubezpieczenia społeczne nie jest odliczana od dochodu. Jeżeli podatnik osiąga przychody z najmu i nie korzysta ze zwolnienia z PIT to kwota składek na ubezpieczenia społeczne jest odliczana od całości dochodów. Na zakładce [Dz. Gospodarcza] sumowane są wszystkie przychody podatnika (zarówno opodatkowane, jak i zwolnione). Jeżeli zaliczka na PIT-36 za styczeń 2022 r. została wyliczona przed aktualizacją programu do wersji 2022.2.1 na formularzu w wersji 18 to kwoty z tej zaliczki zostaną uwzględnione narastająco na zaliczkach za kolejne miesiące dodanych w wersji formularza 19.   Zaliczka na PIT-36L(8) W przypadku rozliczenia podatkiem liniowym:
 • umożliwiono zwolnienie z PIT do kwoty 85 528 zł dla osoby powyżej 60/65 lat niepobierającej emerytury, dla osoby wychowującej co najmniej czworo dzieci lub dla osoby która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
 • zlikwidowano możliwość odliczenia składki zdrowotnej.
Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych od stycznia 2022 r. zmieniono nazwę pola Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu na: Składka na ubezpieczenie zdrowotne (nie podlega odliczeniu). Na liście kwot indywidualnych właściciela wyświetlanych od 2022 r. zmieniono nazwę kolumny Ubezpieczenie zdrowotne na Ubezpieczenie zdrowotne zapłacone.
Uwaga
Podczas wyliczenia zaliczki weryfikowane jest ustawienie pola Zwolnienie z PIT z tytułu na dzień wyliczenia zaliczki (nie są uwzględniane ustawienia historyczne). Jeżeli podatnik w trakcie roku nabył prawo do zwolnienia (gdzie we wcześniejszych miesiącach naliczono przychody opodatkowane) to po wskazaniu w polu Zwolnienie z PIT z tytułu opcji Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci lub Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski i wyliczeniu zaliczki wszystkie przychody będą traktowane jako zwolnione (do przekroczenia limitu zwolnienia 85 528 zł). Jeżeli podatnik w trakcie roku utracił prawo do zwolnienia (np. pracujący emeryt przekroczył 85 528 zł przychodów zwolnionych) to po wyliczeniu zaliczki wszystkie kolejne przychody będą traktowane jako opodatkowane.
Jeżeli na formularzu właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wybrano Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury i nie uzupełniono daty urodzenia to podczas próby wyliczenia zaliczki na PIT 36L(8) pojawi się komunikat: Nie można przeliczyć zaliczki. Podatnik korzysta ze zwolnienia z PIT z tytułu: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury natomiast nie została uzupełniona data urodzenia. Czy chcesz ją teraz uzupełnić? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na formularz danych właściciela na zakładkę [Ogólne]. Wybór opcji Nie skutkuje brakiem możliwości przeliczenia zaliczki. Na formularzu zaliczki na PIT-36L(8) dodano sekcję C Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust.1. pkt 152-154 zawierającą poz. 18 Przychody z działalności gospodarczej. Jeżeli na karcie właściciela wskazano przyczynę zwolnienia z PIT to w polu wyświetlana jest kwota przychodów podlegających zwolnieniu. Użytkownik ma możliwość edycji kwoty do wysokości 85 528 zł. W poz. 19 Przychód wykazywane są tylko przychody opodatkowane z działalności gospodarczej. Kwota podlega edycji przez użytkownika. Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci lub Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski kwota w poz. 19 zostanie wyliczona w przypadku, gdy podatnik przekroczy limit zwolnienia wynoszący 85 528 zł. Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury to w poz. 19 pojawi się kwota przychodów jaką uzyskał podatnik do dnia poprzedzającego 60/65 urodziny. Zwolnienie będzie stosowane do miesiąca przekroczenia limitu 85 528 zł. Po przekroczeniu limitu zwolnienia kolejne przychody znowu są traktowane jako opodatkowane. Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury i na formularzu kwot indywidualnych na zakładce [Dz. Gospodarcza] wskazano dodatkową działalność to wszystkie przychody osiągnięte przez podatnika przed miesiącem, w którym ukończy 60/65 rok życia uwzględniane są w przychodach opodatkowanych, natomiast wszystkie przychody osiągnięte po miesiącu, w którym ukończy 60/65 rok życia uwzględniane są w przychodach zwolnionych (do momentu przekroczenia limitu 85 528 zł). Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury i na formularzu kwot indywidualnych na zakładce [Dz. Gospodarcza] wskazano dodatkową działalność to podczas wyliczenia zaliczki w miesiącu/kwartale, w którym podatnik ukończył 60/65 rok życia pojawia się komunikat: Podatnik korzysta ze zwolnienia z podatku dla osoby powyżej 60/65 lat niepobierającej emerytury, ma dodatkową działalność gospodarczą lub pobiera dane z innej bazy. Zweryfikuj poprawność wyliczeń kwoty przychodów zwolnionych od podatku oraz ustalenia dochodu/straty. Kwota w poz. 20 Koszty uzyskania wyliczana jest narastająco od początku roku i podlega edycji przez użytkownika. Jeżeli podatnik korzysta ze zwolnienia z PIT to składek na ubezpieczenia społeczne nie można odliczyć od przychodów zwolnionych (nie są przenoszone na zaliczkę nawet jeżeli są uzupełnione na formularzu kwot indywidualnych właściciela). Jeżeli za poprzednie miesiące/kwartały były przychody opodatkowane i składki odliczone to są one wykazywane na zaliczce narastająco. Kwota w poz. 24 Składki na ubezpieczenia społeczne ograniczana jest do wysokości kwoty z poz. 21 Dochód pomniejszonej o kwotę z poz. 23 Straty z lat ubiegłych. W miesiącu, w którym następuje przekroczenie limitu 85 528 zł, wyliczana jest kwota składki przypadająca proporcjonalnie na przychód opodatkowany. Kwota ta jest wyliczana jako iloraz sumy przychodów opodatkowanych z działalności gospodarczej za miesiąc/kwartał do przychodów całkowitych z działalności gospodarczej za miesiąc/kwartał, przemnożony przez wysokość składki społecznej za ten miesiąc/kwartał. Kwota w poz. 24 Składki na ubezpieczenia społeczne podlega edycji do wysokości kwoty z poz. 21 Dochód pomniejszonej o kwotę z poz. 23 Straty z lat ubiegłych. Jeżeli podatnik nie korzysta ze zwolnienia z PIT to w poz. 24 Składki na ubezpieczenia społeczne sumowane są składki narastająco z poprzednich miesięcy/kwartałów oraz bieżącego miesiąca/kwartału, do wysokości kwoty z poz. 21 Dochód pomniejszonej o kwotę z poz. 23 Straty z lat ubiegłych. Na zakładce [Dz. Gospodarcza] sumowane są wszystkie przychody podatnika (zarówno opodatkowane, jak i zwolnione). Jeżeli zaliczka na PIT-36L za styczeń 2022 r. została wyliczona przed aktualizacją programu do wersji 2022.2.1 na formularzu w wersji 7 to kwoty z tej zaliczki zostaną uwzględnione narastająco na zaliczkach za kolejne miesiące dodanych w wersji formularza 8. 3. Księgowość. Zaliczki uproszczone na PIT-36/PIT-36L. Dodano nowy formularz zaliczki uproszczonej PIT-36(2), PIT-36L(2), uwzględniający zmiany wynikające z wprowadzenia Polskiego Ładu, wraz z jej wydrukiem. Po wskazaniu na formularzu zaliczki uproszczonej PIT-36/PIT-36L w wersji 2 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż styczeń 2022 roku pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia za okres od stycznia 2022 roku. Na formularzu zaliczki uproszczonej użytkownik ma możliwość uzupełnienia kwoty w poz. Kwota zaliczki uproszczonej w wysokości 1/12 podatku do zapłaty do urzędu skarbowego. W przypadku zaliczki uproszczonej nie jest brane pod uwagę ustawienie na karcie właściciela pola Zwolnienie z PIT z tytułu. Z formularza zaliczki uproszczonej usunięto poz. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – odliczona (pole opcjonalne) oraz poz. Kwota do zapłaty.

Zaliczka uproszczona na PIT-36(2)

Zaliczka uproszczona na PIT-36L(2)

4. Księgowość. Eksport do systemu e-Deklaracje. Na dzień udostępnienia wersji 2022.2.1 eksport deklaracji PIT-28(24), PIT-36(29), PIT 36L(18), PIT-37(28) do systemu e-Deklaracje jest zablokowany. Wysyłka deklaracji do systemu e-Deklaracje zostanie udostępniona do 4 lutego poprzez automatyczne aktualizacje. 5. Ewidencja ryczałtowa. Na liście zapisów Ewidencji ryczałtowej od roku 2022 dodano nowe wydruki: Ewidencja pełna/ Wzór standard 9 stawek oraz Ewidencja narastająco/ Wzór standard 9 stawek. Wydruki te uwzględniają dokumenty w stawce 12% oraz w stawce 14%. 6. Ewidencja ryczałtowa. Na formularzu kwot indywidualnych dodanych od stycznia 2022 r. na zakładce [Dz. gospodarcza] dodano stawkę 12% oraz stawkę 14%.   7. Polski Ład- naliczanie zaliczki podatku. Wprowadzono zmiany w wyliczaniu zaliczek podatku od wynagrodzeń wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Nowe zasady mają zastosowanie do przychodów osiąganych w 2022 r. do wysokości do 12 800 zł. Do wypłat typu Etat oraz Inne będzie stosowany oddzielny limit. Podczas naliczania wynagrodzenia ustalane będą dwie kwoty zaliczki podatku: jedna według obowiązujących przepisów oraz druga zgodnie z zasadami obowiązującymi na 31.12.2021 r. Jeśli zaliczka ustalona na 31.12.2021 będzie niższa to ona zostanie pobrana z wynagrodzenia pracownika i będzie wyświetlana w polu Kwota do zapłaty do US. Różnica pomiędzy zaliczką należną ustaloną według przepisów wynikających z Polskiego Ładu, a faktycznie pobraną z wynagrodzenia będzie czekała do pobrania z wynagrodzenia pracownika w kolejnych miesiącach. Kwota ta będzie wyświetlana na formularzu wypłaty w polu ‘kwota do rozlicz. w nast. mies’. Kwota ta zostanie doliczona do zaliczki podatku w miesiącu, w którym kwota zaliczka od danego wynagrodzenia ustalona według obowiązujących przepisów będzie niższa niż zaliczka podatku na 31.12.2021r. Kwota zapłaty do US od naliczanego wynagrodzenia zostanie zwiększona, ale do kwoty nie większej niż wyniosłaby zaliczka podatku od tego wynagrodzenia na 31.12.2021. Kwota dodatkowo pobranej zaliczki zostanie wyświetlona w polu ‘w tym kwota z poprzed. mies’. Pracownik może złożyć wniosek o niestosowanie przedłużenia terminu poboru zaliczki podatku wynikającego z rozporządzenia. W związku z tym na formularzu pracownika na zakładce [Szczegółowe] został dodany parametr ‘Nie stosować przedłużenia terminu poboru zaliczki podatku’.   8. Biuro Rachunkowe. Deklaracje roczne PIT-36/PIT-36L/PIT-28. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej PIT-36(29), PIT-36L(18) oraz PIT-28(24) na nowych formularzach obowiązujących za rok 2021, wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku, oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera. 9. Biuro Rachunkowe. Zaliczki PIT-36/PIT-36L/PIT-28. Przeliczając zaliczki zwykłe lub uproszczone na PIT-36 lub PIT-36L do końca roku 2021 oraz zaliczki zwykłe na PIT-28 przeliczane są one na odpowiednich formularzach obowiązujących za 2021 rok. W przypadku przeliczania zaliczki zwyklej lub uproszczonej na PIT-36 lub PIT-36L oraz zaliczki zwyklej na PIT-28 za 2022 roku na chwilę obecną z powodu braku odpowiednich formularzy pojawia się stosowny komunikat: Formularz zaliczek za rok 2022 będą dostępne wkrótce. Zaliczka nie zostanie przeliczona. Nowe formularze zaliczek planujemy udostępnić automatycznymi aktualizacjami w pierwszej połowie lutego 2022 roku. 10. Biuro Rachunkowe. Zaliczki na PIT-28(15), PIT-36(19), PIT-36L(8). Automatyczna aktualizacja po wydaniu wersji udostępniona w dniu 17.02.2022.  Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe wprowadzono możliwość przeliczania zaliczek za 2022 rok na PIT-28(15), PIT-36(19), PIT-36L(8) na nowych formularzach obowiązujących od 01.01.2022, wraz z możliwością wydruku oraz eksportu do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. 11. Biuro Rachunkowe. Umożliwiono podgląd kartoteki właściciela z poziomu opcji Podgląd > Właściciele. Na liście właścicieli są dostępni jedynie ci, którzy w danym miesiącu chociaż jeden dzień, ustalony na podstawie dat zatrudnienia, prowadzili działalność gospodarczą.

Zmiany

1. Księgowość. Zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, zaktualizowanym 17 stycznia 2022 roku. 2. Księgowość. Podczas próby dodania zaliczki za rok 2022 w wersji PIT-28(14), PIT-36(18), PIT-36L(7), uproszczonej zaliczki na PIT-36(1), uproszczonej zaliczki na PIT-36L(1) pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia dochodów do końca roku 2021. Wzory zaliczek za rok 2022 uwzględniające zmiany w Polskim Ładzie zostaną dodane w terminie późniejszym i planowane jest ich udostępnienie poprzez automatyczne aktualizacje. 3. Księgowość. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji PIT-28(20), PIT-36(25), PIT-36L(14) oraz PIT-37(23). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e-Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza. 4. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Wprowadzono zmiany dostosowujące program do progu limitu płatności gotówkowych, obowiązującego w roku 2022 – przywrócono limit 15 000 PLN. Zmniejszony limit 8 000 PLN będzie obowiązywał od 01.01.2023. 5. Rejestry VAT. Na formularzu dokumentu zmieniono nazwę parametru Dok. wewnętrzny na Wewnętrzny. 6. Księgowość. Dla wydruków deklaracji rocznych wraz załącznikami (dotyczy PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT37, CIT-8) włączono domyślnie eksport całej deklaracji do jednego dokumentu PDF. 7. Kwoty indywidualne. Z zakładki [PIT-36L] usunięto pozycję Darowizny art.26 ust.1 pkt 9 lit. e. Kwoty tej nie można odliczyć na formularzu PIT-36L(18). 8. Ewidencja ryczałtowa. Stare wzory zaliczek. Zablokowano możliwość dodawania starej wersji zaliczki na PIT-28(13). Naliczenie korekty zaliczki na starszej wersji formularza jest możliwe jeżeli w bazie naliczono zaliczkę pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.

Poprawiono

1. Rejestry VAT. Deklaracja VIU-DO. W specyficznych sytuacjach podczas próby zapisania formularza deklaracji VIU-DO następowało zamknięcie programu Comarch ERP Optima. Działanie poprawiono. 2. Rejestry VAT. W specyficznych sytuacjach na dokumentach nie był widoczny parametr Wewnętrzny (dotychczasowa nazwa parametru: Dok. wewnętrzny). Działanie poprawiono. 3. Ewidencja ryczałtowa. W specyficznych sytuacjach zapisy księgowe ewidencji ryczałtowej mogły nieprawidłowo zostać przypięte do dokumentów handlowych. Działanie poprawiono. 4. Biuro Rachunkowe- ZUS DRA. W przypadku gdy właściciel miał kilka zapisów historycznych informacja o indywidualnym rozliczeniu właściciela była pobierana z pierwszego zapisu zamiast aktualnego na ostatni dzień miesiąca, za który była generowana deklaracja. Działanie poprawiono. 5. Biuro Rachunkowe. Raporty. W raporcie Podatki do zapłaty poprawiono wyświetlanie terminu płatności w przypadku, gdy termin ten przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy.  

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

1. Pliki JPK_V7(2). Umożliwiono sporządzenie pliku JPK_V7(2) zgodnie z nowym wzorcem dokumentu elektronicznego obowiązującym za okres rozliczenia VAT od stycznia 2022. Zmiany w nowej strukturze plików JPK_V7(2) w stosunku do poprzedniej wersji obejmują:
  • przenoszenie terminów płatności i dat zapłaty dla dokumentów będących korektami związanymi z ulgą na złe długi w podatku VAT
Nowy wzorzec dokumentu elektronicznego plików JPK_V7(2) w części ewidencyjnej przewiduje dodatkowe informacje dla dokumentów sprzedażowych. Oprócz oznaczenia, że dokument jest korektą wynikającą z VAT-ZD (w polu KorektaPodstawyOpodt pojawia się wówczas wartość 1) dodane zostały dwa nowe pola:
  • Termin płatności w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy (pole TerminPlatnosci w pliku XML) – do tego pola przenoszony jest termin płatności dla każdej płatności do dokumentu wykazywanego jako korekta pierwotna (dokument w kolorze czarnym na zawiadomieniu VAT-ZD).
  • Data zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy (pole DataZaplaty) – do tego pola przenoszona jest data dla każdej zapłaty (częściowej bądź całkowitej) dokonanej w tym okresie do dokumentu wykazywanego jako korekta zwrotna (dokument w kolorze zielonym na zawiadomieniu VAT-ZD).
  W przypadku podglądu pliku JPK_V7 w arkuszu MS Excel, na zakładce JPK_V7_SprzedazWiersz widoczne są kolumny: Korekta art.89a (może przyjmować wartość 1), jak również Termin płatności oraz Data zapłaty uzupełniane datami pobieranymi z pliku. W przypadku korekty pierwotnej dla wykazywanego w pliku dokumentu, uzupełnione są pola Korekta art.89a i Termin płatności, natomiast w przypadku korekty powrotnej – pola Korekta art.89a i Data zapłaty.
Uwaga
W przypadku gdy za określony miesiąc jest już wygenerowane zawiadomienie VAT-ZD i w tym miesiącu następują kolejne zapłaty do dokumentu wykazanego już na zawiadomieniu, wówczas należy usunąć zapisy korekcyjne do tego VAT-ZD, odblokować zawiadomienie i przeliczyć je ponownie. Nie należy w tym przypadku stosować korekt zawiadomienia VAT-ZD, ponieważ może to skutować wykazaniem zduplikowanych pozycji dotyczących zapłat dokumentu w części ewidencyjnej pliku JPK_V7. W przypadku, kiedy plik JPK_V7 wraz z zawiadomieniem VAT-ZD został już złożony i zachodzi potrzeba wykonania jego korekty w związku z uwzględnieniem kolejnej płatności do dokumentu, który już wcześniej wykazany został na zawiadomieniu VAT-ZD za ten sam miesiąc, należy postąpić następująco: 1. Dodać korektę pliku JPK_V7 za ten miesiąc pozostawiając ją w buforze. 2. Usunąć zapisy korekcyjne do zawiadomienia VAT-ZD wygenerowane w tym miesiącu. 3. Odblokować zawiadomienie VAT-ZD i przeliczyć je ponownie. 4. Zablokować VAT-ZD i wygenerować zapisy korekcyjne. 5. Przeliczyć korektę pliku JPK_V7, zablokować ją i wysłać do Urzędu Skarbowego.
 • przenoszenie do pliku nowych kodów WSTO_EE i IED – jeżeli na dokumentach z okresem rozliczenia w VAT od stycznia 2022 będą znajdowały się kody WSTO_EE i IED, zostaną przeniesione do pliku JPK_V7(2).
  Kod WSTO_EE znajdujący się na dokumencie z okresem rozliczenia w VAT do grudnia 2021 zostanie przeniesiony do pliku jako kod EE. Kod IED znajdujący się na dokumencie z okresem rozliczenia w VAT do grudnia 2021 nie zostanie przeniesiony do pliku JPK_V7. Nowe kody widoczne są również w kolumnach WSTO_EE i IED na arkuszu MS Excel w przypadku podglądu zawartości pliku (zakładka JPK_V7_SprzedazWiersz). Przyjmują wartość 1 dla dokumentów, na których te kody zostały wybrane.
 • dodanie kodu kraju EL dla Grecji w miejsce poprzednio stosowanego kodu GR – w przypadku kontrahentów z Grecji należy wybierać przedrostek EL na dokumentach
 • dodanie kodu kraju XI dla Irlandii Północnej – dokumenty wystawione dla kontrahenta z Irlandii Północnej z kodem XI z okresem rozliczenia w VAT od stycznia 2022 wykazywane są w pliku z kodem XI. W przypadku wcześniejszych okresów rozliczenia w VAT niż styczeń 2022, pomimo wybrania na dokumencie kodu XI, do pliku JPK_V7 przenoszony jest kod GB.
 • zmianę opisu wyliczenia pola P_53 (Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym)
Jeżeli pole P_51 (Kwota podatku podlegającego wpłacie do US) jest większe od 0 wówczas pole P_53 (Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym) ma być równe 0. W przeciwnym wypadku, jeżeli suma pól P_48 (Kwota podatku naliczonego do odliczenia – razem) + P_49 (Kwota wydatkowana na zakup kas do odliczenia) + P_52 (Kwota wydatkowana na zakup kas do zwrotu) pomniejszona o wartość pola P_38 (Podatek należny – razem) jest większa lub równa 0 wówczas pole P_53 ma być wyliczane poprzez odjęcie od pola P_48 (Kwota podatku naliczonego do odliczenia – razem) sumy pól P_38 (Podatek należny – razem) + P_49 (Kwota wydatkowana na zakup kas do odliczenia) + P_52 (Kwota wydatkowana na zakup kas do zwrotu). W przeciwnym wypadku należy wykazać w polu P_53 wartość 0.
 • dodanie w części deklaracyjnej pliku nowych terminów zwrotu podatku VAT – oprócz dotychczasowych 4 terminów zwrotu dodane zostały 2 nowe pola w sekcji W tym kwota do zwrotu:
  • P_540 – Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni
  • P_560 – Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 40 dni
Domyślnie zaznaczony jest tak jak dotychczas termin 60 dni (pole P_57).
 • pojawienie się nowych informacji o wykonywanych przez podatnika czynnościach – dodane zostało nowe pole P_660 – Podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy
Dostępne w programie wydruki uwzględniają zmiany, jakie zaszły w części deklaracyjnej pliku JPK_V7. Nowe pliki JPK_V7(2) dodawane są na tej samej liście co poprzednie – w menu JPK/ Pliki JPK_V7. W zależności od okresu za jaki zostanie sporządzony plik, zostanie dodany bądź plik JPK_V7(2) (okresy od stycznia 2022) lub poprzedni plik JPK_V7(1) (okresy do grudnia 2021). 2. Silnik wydruków Comarch sPrint. Wprowadzono integrację z silnikiem wydruków Comarch sPrint. Na formularzu edycji wydruku oprócz dotychczas dostępnych typów Crystal, GenRap i XML dodana została opcja sPrint(BETA).
Uwaga
Typ wydruków Comarch sPrint nie jest jeszcze dostępny w przypadku Comarch ERP Optima w Chmurze Standard.

Zmiany

1. Certyfikaty. Ujednolicono sposób weryfikacji certyfikatów wykorzystywanych w różnych miejscach w programie. Obecnie wyświetlana lista zawiera certyfikaty z aktualną datą ważności. 2. Rejestracja w programie – Firma. Po zalogowaniu do bazy firmowej, jeżeli wybrana zostanie opcja System/ Logowanie, na oknie Rejestracja w programie w polu Firma wskazana jest ostatnio wybrana podczas logowania firma. 3. Formularz właściciela. Na formularzu właściciela na zakładce [Nr ident./podatki] (lub [Szczegółowe] w przypadku niepobrania modułu płacowego) dla parametru Zwolnienie z PIT z tytułu usunięta została opcja Osoba do 26 lat. Nazwa parametru Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla pracowników została zmieniona na Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla przedsiębiorców. 4. Formularz kontrahenta. Jeśli na formularzu kontrahenta, na zakładce [Płatności] w sekcji Numery rachunków bankowych istnieje wiersz bez uzupełnionego numeru rachunku bankowego (pusty wiersz), w trakcie konwersji jest on usuwany. 5. Comarch MyPoint. Z menu Ogólne usunięta została ikona Comarch MyPoint. Również z Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Parametry usunięte zostało pole Link do Comarch MyPoint. 6. Konwersja bazy. Podczas konwersji bazy do wersji 2022.1.1 mógł pojawiać się komunikat: Zapisywanie rekordów do słownika – Błąd podczas konwertowania typu danych varchar na datatime. Działanie poprawiono. 7. Komunikat Odwołanie do obiektu. Podczas otwierania okien mógł pojawiać się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono.

Poprawiono

1. Comarch Migrator. Podczas migracji towarów za pomocą Comarch Migrator, w przypadku gdy towar z daną jednostką już istnieje w bazie danych, nie były aktualizowane jednostki miary. Działanie poprawiono. 2. Usuwanie nieaktywnych towarów. Funkcja Usuwanie nieaktywnych towarów dostępna z poziomu Narzędzia/ Kasowanie danych uwzględnia w swoim działaniu wartość parametru Limit czasu żądania SQL (Command Timeout) znajdującego się w Konfiguracji Stanowiska/ Użytkowe/ Parametry. 3. Pobieranie rachunków kontrahentów. Jeżeli standardowa forma płatności przelew powiązana była z nieaktywnym rejestrem K/B, wówczas podczas pobierania rachunków bankowych kontrahenta z Wykazu podatników VAT pojawiał się komunikat: „Wybrana forma płatności jest związana z nieaktywnym rejestrem” i rachunki bankowe nie były pobierane. Działanie poprawiono. 4. Konwersja bazy. Przyspieszono konwersję bazy z wersji 2022.0 i z wcześniejszych wersji programu w przypadku baz firmowych ze znaczną ilością dokumentów w module Handel/ Faktury oraz w Rejestrach VAT.  

Kasa/Bank

Zmiany

1. Odsetki ustawowe od zaległości. W Konfiguracja / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek ustawowych od zaległości. Od 05.01.2022 roku wynoszą one 7.75%. 2. Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych. W Konfiguracja / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek od zaległości w transakcjach handlowych. Od 01.01.2022 roku odsetki te wynoszą 11.75%.

Poprawiono

1. Podział płatności. W preliminarzu płatności nie można było podzielić zdarzenia, które zostało częściowo rozliczone. Działanie poprawiono. 2. Zapis kasowy/bankowy. Przy dodawaniu zapisu bankowego nie podstawiał się domyślny numer rachunku bankowego kontrahenta. Działanie poprawiono.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

1. Operacje seryjne na Recepturach. Na liście receptur, dostępnej w menu Ogólne/ Inne/ Receptury dodano przycisk Operacje seryjne, który umożliwia dodawanie/ usuwanie/ zmianę składnika. Domyślnie zaznaczona jest opcja Dodaj składnik. Po wybraniu towaru, w przypadku dodawania lub zmiany składnika należy podać jego ilość, jednostkę miary a także wskazać magazyn.   2. Seryjne przekształcanie Rezerwacji Odbiorcy do dokumentów. Na liście Rezerwacji Odbiorcy w menu rozwijalnym dostępnym pod ikoną Operacji seryjnych dodano opcję Przekształcenie dokumentu. Dokumenty przekształcane są w stosunku 1:1. Dostępne opcje do wyboru to:
 • Zgodnie z zamówieniem – wyświetlana w przypadku współpracy z Comarch e-Sklep
 • Do Faktury Sprzedaży
 • Do Paragonu
 • Do Wydania Zewnętrznego
  W przypadku współpracy z Comarch e-Sklep i wybrania opcji innej niż Zgodnie z zamówieniem, dokument jest przekształcany do wybranego dokumentu.

Zmiany

1. Weryfikacja numeru rachunku bankowego na Białej Księdze. Przywrócono kwotę 15 tys. PLN podczas kontroli rachunków bankowych w Białej Księdze w związku ze zmianą w przepisach dotyczących Polskiego Ładu. 2. Sortowanie. Przy sortowaniu wartości na liście rabatów, po ponownym otwarciu okna ustawienia są zapamiętywane.

Poprawiono

1. Terminal płatniczy. Poprawiono podłączenie terminala płatniczego przez RDP. 2. Rabaty. Przywrócono możliwość seryjnego usuwania towarów z poziomu listy rabatów. 3. Aktualizacja cen. Po wydrukowaniu faktury zakupu a następnie zapisaniu tej faktury na stałe, pojawia się okno dotyczące aktualizacji cen. 4. Przekształcenie Przyjęcia Zewnętrznego do Faktury Zakupu. Jeżeli w konfiguracji zaznaczony jest parametr Pozwalaj na edycję cen/ kursu na FZ powstałym z PZ nie ma możliwości zmiany na Fakturze Zakupu powstałej z Przyjęcia Zewnętrznego ilości towaru, jego nazwy oraz jednostki miary. 5. Atrybuty.
 • W przypadku atrybutu o formacie lista, po zmianie kolejności pozycji listy i zapisaniu atrybutu zapamiętywana jest ustawiona kolejność.
 • W przypadku dokumentu PWP na którym znajdują się towary ocechowane jakimś atrybutem, po zapisie dokumentu atrybut ten jest widoczny na podglądzie pozycji dokumentu.
  6. Przesyłki kurierskie – Poczta Polska. Jeżeli w konfiguracji odznaczony jest parametr Dodaj imię i nazwisko operatora do adresu nadawcy, na liście przewozowym nie drukują się dane operatora. 7. Usuwanie nieaktywnych towarów. Poprawnie działa usuwanie dużej ilości towarów nieaktywnych z menu: Narzędzia/ Kasowanie danych/ Usuwanie nieaktywnych towarów. 8. Filtrowanie list.
 • W trybie do odczytu podczas filtrowania list dokumentów przywrócono możliwość wskazania zakresu dat oraz pół Kwota i Numery.
 • Na liście cennikowej jeżeli do towaru przypisany jest atrybut po zastosowaniu filtru dodatkowego wyświetlane są towary z przypisanym atrybutem.
  9. Kolumny.
 • W przypadku dodawania pozycji towarowych poprzez Edycję na liście poprawiono odświeżanie wartości w kolumnach na listach dokumentów handlowych.
 • Po zmianie pozycji kolumn na formularzu Rezerwacji Odbiorcy i ponownym otwarciu dokumentu zapamiętywany jest ustawiony wcześniej układ kolumn.
  10. Mobilna Inwentaryzacja. W przypadku telefonów nieposiadających slotu na kartę SD, podczas importu arkusza inwentaryzacyjnego aplikacja nie jest zamykana. 11. OCR – import faktur zakupu. Przy próbie zaczytania w zakładce Handel faktury zakupu poprzez OCR mógł pojawić się komunikat: „Nie istnieje wskazana w konfiguracji domyślna definicja dokumentu OBD powiązanego z aktualnie edytowanym. Uzupełnij dane na liście Konfiguracja->Firma->Obieg dokumentów->Dokumenty powiązane!”. Działanie poprawiono.  

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

1. Weryfikacja danych wysyłanych do e-Sklep. Do testów integralności dodano test sprawdzający czy towar, który posiada atrybut grupujący, ma wskazany towar nadrzędny lub sam jest towarem nadrzędnym na zakładce e-Handel. 2. Seryjne przekształcanie RO do dokumentów. Dodano seryjne przekształcenia dokumentów zamówień do dokumentu handlowego, na podstawie informacji z dokumentu zamówienia.

Zmiany w programie Comarch ERP Optima

1. Rabat na kontrahencie. Po wprowadzeniu rabatu na kartotece kontrahenta, rabat przenosi się również do Comarch e-Sklep.

Poprawiono w programie Comarch ERP Optima

1. Synchronizacja nazwy kuriera. Poprawiono wysyłkę nazwy kuriera z dokumentu do Comarch e -Sklep po dokonaniu zmiany nazwy.  

Handel Plus

Poprawiono

1. Deklaracja CUK-1. Poprawiono wyliczanie łącznej nadwyżki cukrów tak, aby uwzględniana była wielokrotna sprzedaż napoju z danej kategorii o danej nadwyżce cukru. 2. Sortowanie. Przy wskazywaniu partii dostaw ocechowanej atrybutem przywrócono możliwość sortowania według atrybutu. 3. Wydajność. Poprawiono wydajność programu jeżeli przy wprowadzaniu partii dostaw atrybut posiada dużą ilość wartości.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 18.02.2022

1. PIT-36(29) – Pobieranie danych z innej bazy przy zaliczkach miesięcznych. Na deklaracji PIT-36(29) poprawiono wykazywanie kwot przychodów i kosztów w przypadku gdy podatnik rozliczający zaliczki na podatek dochodowy PIT-36 w okresach miesięcznych miał w kwotach deklaracji wskazane pobieranie danych z innej bazy.

Aktualizacja w dniu 17.02.2022

1. Naliczanie wypłat:
 • Poprawiono wyliczanie zaliczki podatku zgodnie z rozporządzeniem z 7 stycznia w przypadku, gdy pracownik na 31.12.2021 miał inne dane podatkowe dotyczące np. ulgi podatkowej niż obecnie.
 • Poprawiono zapisywanie w bazie danych informacji czy wypłata była wyliczona z zastosowaniem rozporządzenia dla wypłat umów naliczanych seryjnie. Niepoprawny zapis skutkował naliczeniem kolejnej wypłaty w miesiącu bez zastosowania rozporządzenia.
 • Poprawiono wyliczanie kwoty zaliczki podatku do pobrania w kolejnych miesiącach. W niektórych przypadkach była zaniżana lub zawyżana o kilka złotych.
 • Poprawiono naliczanie zaliczki podatku w wypłacie za okres oddelegowania w przypadku, gdy były w niej standardowe elementy wypłacane w walucie systemowej np. dopłata za pracę w nocy.
 • Przywrócono możliwość ręcznej korekty podstawy składki zdrowotnej oraz zaliczki podatki.
  2. ZUS DRA. Poprawiono wykazywanie informacji o składce zdrowotnej właściciela w deklaracji ZUS DRA/ZUS RCA, w przypadku, gdy właściciel miał naliczone w wypłacie dodatkowe elementy np. zasiłek chorobowy. 3. Biuro Rachunkowe. Zaliczki na PIT-28(15), PIT-36(19), PIT-36L(8). Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe odblokowano możliwość przeliczania zaliczek za 2022 rok na PIT-28(15), PIT-36(19), PIT-36L(8) na nowych formularzach obowiązujących od 01.01.2022 uwzględniających zmiany dotyczące Polskiego Ładu.

Aktualizacja w dniu 14.02.2022

1. Księgowość. Deklaracje. Dodano możliwość wysyłki deklaracji PIT-36(29), PIT-36L(18), PIT-37(28) wraz z załącznikami do systemu e-Deklaracje. 2. Księgowość. Deklaracja PIT-36(29). Poprawiono wykazywanie składek społecznych na deklaracji PIT 36(29) w przypadku straty z działalności gospodarczej i uzyskiwania dochodów z innych źródeł. 3. Ewidencja ryczałtowa. Deklaracja PIT-28(24). Poprawiono wysyłkę deklaracji PIT-28(24) z załącznikiem PIT/O(26) w przypadku korzystania tylko z ulgi na wyszkolenie uczniów.

Aktualizacja w dniu 09.02.2022

1. Księgowość. Zaliczki na PIT-28(15), PIT-36(19), PIT-36L(8). Dodano nowy formularz zaliczki na PIT-28(15), PIT-36(19), PIT-36L(8), uwzględniający zmiany wynikające z wprowadzenia Polskiego Ładu, wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj. 3. Ewidencja ryczałtowa. Deklaracja PIT-28(24). Poprawiono wydruk deklaracji PIT-28(24) z załącznikami – drukowana była tylko pierwsza strona. 4. Pliki JPK_V7(2). Umożliwiono sporządzenie pliku JPK_V7(2) zgodnie z nowym wzorcem dokumentu elektronicznego obowiązującym za okres rozliczenia VAT od stycznia 2022. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Aktualizacja w dniu 03.02.2022

1. Ewidencja ryczałtowa. Deklaracja PIT-28(24). Dodano możliwość wysyłki deklaracji PIT-28(24) wraz z załącznikami do systemu e Deklaracje. 2.  ZUS DRA. Dostosowano deklarację ZUS DRA do wzoru obowiązującego od stycznia 2022. 3. Składka zdrowotna. Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej. W niektórych przypadkach, gdy pracownik miał wypłacony element nieopodatkowany, ale oskładkowany, składka zdrowotna wyliczała się w wysokości powyżej 9%. 4. Testy integralności. Dodano nowy test „Wypłaty z naliczoną składką zdrowotną od netto wypłacone od 2022 roku”. Test pozwala wyszukać wypłaty, w których została naliczona składka zdrowotna od netto, co mogło spowodować naliczenie składki powyżej 9%. Test dostępny jest w menu „Narzędzia/ Testy integralności” w grupie „Wypłaty”. 5. Składka zdrowotna dla właściciela. Poprawiono naliczanie podstawy składki zdrowotnej właściciela, który opodatkowany jest w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W losowych sytuacjach podstawa była naliczana nieprawidłowo.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2022.2.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 21.10.2021. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 •  2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
  W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2022.2.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.
Reinstalacja do najnowszej wersji 2022.1.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2022.1.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2022.1.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2022.2.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2022 lub wyższy
Comarch e-Sale2022 lub wyższy
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2022.0.1 lub wyższyZalecany 2022.1.1
Comarch Mobile Zarządzanie2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2021.0.2 MSSQL lub wyższa
2021.0.2 PostgreSQL lub wyższa
Comarch ERP Altum2022.0
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

CRM

Poprawiono

1. Makra. Poprawiono działanie makra {eDoZaplaty} w szablonie wiadomości e-mail utworzonej dla faktury sprzedaży przekształconej z paragonu. 2. Formularz wiadomości e-mail. W przypadku zaimportowania przez OCR kilku faktur z jednego załącznika z poziomu formularza wiadomości e-mail, poprawiono powiązanie tej wiadomości mailowej z utworzonymi dokumentami.

Nowości i zmiany w wersji 2022.1.1

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2022.1.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 21.10.2021. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 •  2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
  W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2022.1.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.
Reinstalacja do najnowszej wersji 2022.1.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2022.1.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2022.1.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2022.1.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2021.5 lub wyższyZalecany 2022
Comarch e-Sale2021.5 lub wyższyZalecany 2022
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2022.0.1 lub wyższyZalecany 2022.1.1
Comarch Mobile Zarządzanie2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2020.2 MSSQL lub wyższa
2021.0.2 PostgreSQL
Comarch ERP Altum2021.5, 2022.0
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Płace i Kadry

Nowości

1. Aktualne wskaźniki. Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia Wartości obowiązujące od 1.12.2021r. – Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 5657,30 zł – Minimalna stawka uczniów I roku: 282,87 zł – Minimalna stawka uczniów II roku: 339,44 zł – Minimalna stawka uczniów III roku: 396,01 zł – Młodociany – przyuczenie: 226,29 zł   Wartości obowiązujące od: 01.01.2022r. – Dochód deklarowany (składki społeczne): 3553,2 zł – Maksymalna podstawa skł. chor. dobrow.: 14 805 zł – Minimalna podstawa skł. ZUS dla oddelegowanego: 5922 zł – Wskaźnik waloryzacji: 99,60% – Współczynnik ekwiwalentu: 20,92   Konfiguracja/ Program/ Płace/ Podstawa składek ZUS Wartości obowiązujące od: 01.01.2022r. – Roczna podstawa składek ZUS: 177 660 zł   Konfiguracja/ Program/ Płace/ Zasiłki Wartości obowiązujące od: 01.01.2022r. – Maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych: 3553,2 zł   Konfiguracja / Program / Płace / Stałe podatkowe Wartości obowiązujące od dnia: 01.01.2022 r. – Ulga podatkowa (kwota miesięczna): 425,00 zł – Ulga podatkowa (kwota roczna): 5100,00 zł – Progi podatkowe – podatek dochodowy od osób fizycznych:
 • dochód do 120 000,00 zł – 17,00 %
 • dochód ponad 120 000,00 – 32,00 %
  Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021 r. (M.P. 2021r., poz. ) Obwieszczenie Ministra Rodziny I Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  w roku 2022 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2021 poz.1056) Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2022 r. (M.P. 2021, Poz. 1090). Ustawa z dnia 29 października 2021 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105) 2. Polski Ład. Dostosowano program do zmian wynikających z wprowadzenia Polskiego Ładu. Zmiany obowiązują od 1.01.2022 roku i będą stosowane do wynagrodzeń wypłacanych na listach płac, które mają ustawiony okres deklaracji jako styczeń 2022 i późniejszy. Zmiana kwoty wolnej i progu podatkowego. Wprowadzono zmiany w naliczaniu zaliczki podatku w wypłatach mających ustawiony miesiąc deklaracji 1/2022 i późniejszy. Od 1.01.2022 podwyższeniu ulegnie kwota stanowiąca górną granicę pierwszego podatkowego z kwoty 85 528 zł do 120 000 zł. Po zmianie, do podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 120 000 zł stosowana będzie stawka podatku w wysokości 17%. Dopiero do nadwyżki ponad tę kwotę podatek będzie obliczany według stawki 32%.  W przypadku przekroczenia przez pracownika pierwszego progu podatkowego nadal będzie odliczana ulga podatkowa. W związku z podwyższenie kwoty wolnej do 30 000 zł zmianie ulegnie ulga podatkowa. Od nowego roku będzie wynosić ona rocznie 5100 zł i miesięcznie 425 zł.  Oznacza to, że w wynagrodzeniach naliczanych z datą wypłaty od 1.01.2022 r. przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy będzie stosowana ulga podatkowa w wysokości 425 zł. Naliczanie 50% kosztów uzyskania przychodu. W związku ze zmianą wysokości kwoty progu podatkowego zmianie ulegnie także wysokość limitu 50% kosztów uzyskania. Od 1.01.2022 roku będzie wynosił 120 000 zł. Dodatkowo wprowadzono zmiany w limitowaniu 50% kosztów uzyskania w przypadku osób korzystających ze zwolnienia z PIT.  Do końca 2021r. w przypadku osoby, która korzystała ze zwolnienia z podatku ze względu na wiek (pracownik do 26 lat) suma przychodów zwolnionych niezależnie od ich rodzaju (przychodu ze stosunku pracy, z umowy zlecenie, przychody z tytułu praktyk absolwenckich i staży) oraz 50% kosztów uzyskania w roku podatkowym nie mogła przekroczyć limitu 85528 zł. Od 1.01.2022 r. suma 50% kosztów oraz przychodu zwolnionego nie będzie mogła przekroczyć 120 000 zł przy zachowaniu dotychczasowego limitu dla przychodów zwolnionych, czyli 85528 zł. W przypadku przychodów, do których było stosowane zwolnienie z PIT do limitu 120 000 zł będzie wliczany jedynie ten, który został wypłacony z tytułu stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego (uwzględniamy elementy wynagrodzenia, które mają pozycję na deklaracji PIT jako PIT-4 1. Wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, PIT-11 1a. Wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej oraz PIT-11 1b). Jeśli pracownik korzystał ze zwolnienia z podatku dla przychodów osiąganych także z umowy zlecenie po zmianie kwota tego przychodu w łącznym limicie przychodu zwolnionego oraz 50% kup nie będzie uwzględniana. Niepobieranie podatku dla osób osiągających niektóre rodzaje przychodów. Umożliwiono niepobieranie zaliczki podatku od:
 • świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich lub odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 • przychodów z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
 • przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7;
 • przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
 • przychodów z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło
 • przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7,
 • przychodów z praw majątkowych, w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów,
  na wniosek pracownika, którego roczne dochody nie przekroczą kwoty 30.000 zł oraz który nie uzyskuje innych dochodów, od których pobierane są zaliczki na podatek z uwzględnieniem kwoty wolnej (np. z tytułu umowy o pracę). Na formularzu pracownika został dodany nowy parametr Nie pobierać podatku od niektórych umów cywil. na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł). Ustawienie parametru decyduje czy w wypłacie pracownika zostanie naliczony podatek. Użytkownik ma także możliwość ustawienia parametru dla zaznaczonych pracowników za pomocą seryjnej zmiany wartości pola dostępnej w module Płace i Kadry Plus. Podczas naliczania wypłat, które mają ustawiony miesiąc deklaracji 1/2022 lub późniejszy dla osób osiągających wymienione powyżej przychody, które mają zaznaczony parametr Nie pobierać zaliczki podatku od niektórych przychodów na wniosek podatnika sprawdzane jest czy dochód pracownika uzyskany od początku roku podatkowego nie przekroczył 30 000 zł i czy pracownik w danym miesiącu nie jest zatrudniony na etat, z którego miałby stosowaną ulgę.  Jeżeli nie, to zaliczka podatku nie zostanie naliczona. W wypłacie, w której dochód pracownika w danym roku podatkowym przekroczy kwotę 30000 zł podatek zostanie naliczony od całego wynagrodzenia. Podczas naliczania wypłaty sprawdzana jest Pozycja na deklaracji PIT ustawiona w konfiguracji danego składnika. Podatek nie będzie się naliczał od elementów które mają ustawioną pozycję: PIT-11. Należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich, PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy zlecenia, PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy o dzieło, PIT-8B 7. Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, PIT-8B 8. Udział w organach stanowiących osób prawnych, PIT-8B 9. Kontrakt menedżerski, umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem, PIT-8B 10. Prawa autorskie i inne prawa. Na formularzu umowy cywilnoprawnej uwzględniono zmiany w wyliczaniu kwoty netto oraz kwoty brutto od podanej kwoty netto dla zleceniobiorców, które złożyły wniosek o niepobieranie podatku od niektórych przychodów. Jeśli data rozpoczęcia umowy jest ustawiona 1.01.2022 lub późniejsza i w zapisie historycznym na dzień rozpoczęcia umowy pracownik ma zaznaczony parametr Nie pobierać podatku od niektórych umów cywil. na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł) kwoty będą wyliczane bez uwzględnienia zaliczki podatku.
Uwaga
Jeżeli umowa rozpoczęła się przed wprowadzeniem Polskiego Ładu to mimo zaznaczenia odpowiedniego parametru w symulacji umowy podatek będzie naliczany, jednak w wypłacie z tytułu umowy na liście płac, której data wypłaty i miesiąc deklaracji będą przypadały na styczeń 2022, podatek będzie 0.
Dodatkowo w programie udostępniono Wniosek o niepobieranie zaliczki podatku’. Wydruk jest dostępny z poziomu otwartego formularza pracownika [Podgląd wydruku lub Wydruk danych/ Wydruki kadrowe]. Zwolnienia z PIT.  Polski Ład wprowadza od 1.01.2022 roku zwolnienie z podatku dla przychód do kwoty 85528 zł dla kolejnych grup pracowników. Są to:
 • Osoby, które ukończyły 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie wystąpiły o emeryturę tylko pracują dalej i podlegają z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu,
 • Osoby wychowujące co najmniej czworo dzieci,
 • Osoby, które przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Powyżej wymienione osoby mogą skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania w przypadku złożenia odpowiedniego wniosku pracodawcy. W związku z dodaniem nowych zwolnień na formularzu pracownika na zakładce [2.Nr ident./podatki] zostało dodane nowe pole ‘Zwolnienie z PIT z tytułu:’ z rozwijalną listą możliwych do wybrania przyczyn zwolnienia z podatku. Z poziomu listy dostępne są następujące opcje:
 • Brak – w wypłatach nie będzie stosowane zwolnienie z podatku,
 • Osoba do 26 lat – należy wybrać w przypadku pracowników poniżej 26 roku życia. W przypadku dodawania pracownika, gdy zostanie uzupełniona data urodzenia, która wskazuje, że pracownik ma do 26 lat opcja ustawi się automatycznie. Zwolnienie będzie stosowane do dnia, w którym pracownik ukończy 26 lat lub momentu przekroczenia limitu przychodów zwolnionych.
 • Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury – należy zaznaczyć w przypadku złożenia wniosku o stosowanie zwolnienia z PIT przez osobę, która pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie wystąpiła o emeryturę tylko pracuje dalej i podlega z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu. Zwolnienie będzie stosowane w wypłatach wypłacanych od 1.01 2022 r., jeżeli pracownik ma odpowiedni wiek (ukończone 60/65 lat w dniu wypłaty), jest zgłoszony do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i nie pobiera emerytury (nie jest ustawione prawo do emerytury (kod 1) na zakładce [5.ubezpieczenie cd.] w polu ‘Ustal. prawo do emeryt. lub renty.’). Zwolnienie będzie stosowane do przekroczenia limitu przychodów zwolnionych.
 • Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci – należy zaznaczyć na wniosek osoby wychowującej co najmniej czworo dzieci. Zwolnienie będzie stosowane w wypłatach naliczonych po 01.01.2022 r. do osiągnięcia limitu zwolnienia.
 • Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski – należy zaznaczyć na wniosek osoby, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pracownik we wniosku ma obowiązek podania roku zakończenia stosowania zwolnienia. Zwolnienie przysługuje w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Jeśli na formularzu pracownika zostanie wybrana opcja ‘Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski’ dodatkowo należy ustawić roku do kiedy obowiązuje zwolnienie. Zwolnienie będzie stosowane w wypłatach naliczonych po 01.01.2022 r. nie później niż do końca roku wskazanego na formularzu pracownika w polu ‘obowiązujące do końca roku’ lub przekroczenia limitu.
  Pole ‘Zwolnienie z PIT z tytułu:’ zastąpiło dotychczasowy parametr Zwolnienie z PIT dla młodych. W nowych bazach domyślnie będzie ustawiona opcja ‘brak’. Podczas aktualizacji programu do wersji 2022.1.0., jeśli pracownik miał zaznaczony parametr Zwolnienie z PIT dla młodych w nowym polu ‘Zwolnienie z PIT z tytułu’ automatycznie ustawi się opcja ‘Osoba do 26 lat’.  W przypadku zwolnienia z innych tytułów ustawienia będzie dokonywał Użytkownik, gdyż przysługują one po złożeniu odpowiedniego wniosku przez pracownika. Użytkownik ma możliwość ustawienia pola dla zaznaczonych pracowników za pomocą seryjnej zmiany wartości pola dostępnej w module Płace i Kadry Plus. Zwolnienie z podatku dla nowych grup dotyczy przychodów ze stosunku pracy oraz umów zleceń. Podczas naliczania wypłaty sprawdzana będzie Pozycja na deklaracji PIT ustawiona w konfiguracji danego składnika. Zwolnienie z podatku zostanie zastosowane jedynie dla pozycji: PIT-4 1. Wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, PIT-11 1a. Wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, PIT-11 1b. Przychody, do których zastosowano odliczenie kosztów uzyskania na podstawie art.22 ust.9 pkt 3 ustawy, PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy zlecenia. Zwolnienie z podatku dla wszystkich wyżej wymienionych grup przysługuje do ściśle określonego rocznego limitu zarobków (85.528 zł) W miesiącu, w którym pracownik przekracza powyższy limit od wynagrodzenia ponad limit zostanie naliczona zaliczka podatku. W związku z rozszerzeniem przyczyn zwolnienia na formularzu wypłaty na zakładce [3.Podatki] został zmieniony opis pola, w którym jest wykazywany przychód zwolniony z opodatkowania z ‘W tym przychód podlegający zwolnieniu z PIT dla młodych’ na ‘w tym przychód podlegający zwolnieniu z PIT’. Analogiczna zmiana została wprowadzona na zestawieniu wypłat pracownika oraz zestawieniu list płac. Naliczanie ulgi dla pracowników tzw. ulga dla klasy średniej. W związku z wprowadzeniem od 1.01.2022 r. nowej ulgi dla pracowników etatowych tzw. ulgi dla klasy średniej wprowadzono odpowiednie zmiany w wyliczaniu wynagrodzeń. Ulga dla klasy średniej będzie naliczana automatycznie dla wypłat wypłacanych od 1.01.2022 roku za miesiące, w których pracownik etatowy uzyskał przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy w wysokości wynoszącej od 5 701 zł do 11 141 zł. Pracownik może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi. W programie udostępniono wydruk Wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników. Wydruk jest dostępny z poziomu otwartego formularza pracownika [Podgląd wydruku lub Wydruk danych/ Wydruki kadrowe]. Na formularzu danych pracownika, w zakładce [2. Nr ident./podatk]  dodano nowy parametr Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla pracowników, który należy zaznaczyć w przypadku  złożenia wniosku przez pracownika. Użytkownik ma możliwość ustawienia parametru dla zaznaczonych pracowników za pomocą seryjnej zmiany wartości pola dostępnej w module Płace i Kadry Plus. Podczas naliczania wypłaty ustawienie parametru jest sprawdzane w zapisie historycznym, który obowiązuje na ostatni dzień miesiąca zgodnego z miesiącem deklaracji z listy płac. W przypadku, gdy pracownik nie złożył wniosku o niestosowanie ulgi, a sumarycznie jego przychód w miesiącu mieści się w przedziale od 5 701 zł do 11 141 w wypłacie naliczy się ulga w wysokości obliczonej według wzoru:
 • (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5 701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł,
 • (A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł
– w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy. Naliczanie ulgi dla pracowników w przypadku kilku wypłat w miesiącu:
 • jeśli pracownik dopiero w kolejnej wypłacie wypłaconej w danym miesiącu osiąga przychód uprawniających do stosowania ulgi zostanie ona naliczona od całego uzyskanego przychodu w tym miesiącu, a nie tylko od przychodu z danej wypłaty.
 • W przypadku, gdy pracownik w pierwszej wypłacie w miesiącu miał stosowaną ulgę, a w kolejnej sumarycznie jego przychód w danym miesiącu przekroczy kwotę 11141 zł podstawa opodatkowania zostanie zwiększona o kwotę nienależnej ulgi odliczonej w pierwszej wypłacie.
 • W przypadku naliczania kolejnej wypłaty, gdy kwota ulgi od sumarycznego przychodu w miesiącu byłaby niższa niż kwota ulgi naliczona już w pierwszej wypłacie w kolejnej wypłacie kwota nienależnej ulgi zostanie doliczona do podstawy opodatkowania.
Naliczanie składki zdrowotnej dla pracowników. Od 1.01.2022 roku zaliczka podatku nie będzie pomniejszana o składkę zdrowotną odliczoną w wysokość 7,75% podstawy. Od wypłat wypłacanych od 01.01. 2022 r. naliczona zaliczka po zaokrągleniu do pełnych złotych będzie stanowiła zaliczkę podatku do urzędu skarbowego. W związku z tą zmianą w programie składka zdrowotna odliczona, w tym także składka zdrowotna odliczona od przychodu zwolnionego oraz składka zdrowotna od netto nie będzie już naliczana. Na formularzu wypłaty naliczonej od 1.01.2022 na zakładce [3.Podatki]  nie będą wykazywane pozycje ‘Składka na ubezpieczenie zdrowotne (odliczona)’ oraz ‘w tym składka od przychodu zwolnionego’ natomiast na zakładce [Ubezpieczenie] ‘Zdrowotna (odl.)’ oraz  ‘Zdrowotna (od netto)’. Pole ‘Składka na ubezpieczenie Zdrowotne (pobrana)’ zmieniło nazwę na ‘Składka na ubezpieczenie zdrowotne’. Od 1.01.2022 r. nadal będzie stosowane ograniczenie składki do wysokości zaliczki podatku. Zmianie ulegnie sposób wyliczania naliczonej zaliczki podatku, do której należy przyrównać kwotę składki zdrowotnej. Podczas naliczania wynagrodzenia wypłacanego od 1.01.2022 r. do poprawnego wyliczenia kwoty składki zdrowotnej 9% ustalane będzie jaka byłaby składka zdrowotna, gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na dzień 31.12.2021, czyli przed wymienionymi powyżej zmianami. Naliczona zaliczka podatku będzie wyliczona z zastosowaniem stałych podatkowych obowiązujących w 2021 roku, czyli ulgi podatkowej 43,76 zł, progów podatkowych – próg 85528 zł, limitu 50% kup 85528 zł. Dodatkowo podczas naliczania tej zaliczka podatku na potrzeby składki zdrowotnej nie będzie stosowana wprowadzona od 1.01.2022 r. ulga dla pracowników. Jeśli kwota składki zdrowotnej (9% od podstawy skł. zdrowotnej) będzie wyższa niż naliczona zaliczka podatku jej kwota zostanie obniżona.
Przykład
Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na 1/8 etatu ma wynagrodzenie zasadnicze 1 000 zł. Naliczamy pierwsze wynagrodzenie w roku podatkowym wypłacone 10.01.2022r. Wynagrodzenie powinno zostać naliczone następująco:
 • Suma opodatkowanych elementów: 1 000 zł
 • Składki ZUS: 137,10 zł
 • Koszty uzyskania przychodu: 250 zł
 • Ulga dla pracowników: 0 zł (przychody pracownika nie mieszczą się w przedziale upoważniającym do stosowania ulgi dla pracowników)
 • Podstawa opodatkowania zaokrąglona: 613 zł (1000 brutto – 137,10 ZUS – 250 kup – 0 ulga dla pracowników)
 • Ulga podatkowa: 425 zł
 • Naliczona zaliczka podatku: 0 zł (613 *17% =104,21,
 • Zaliczka podatku do urzędu skarbowego: 0 zł
 • Naliczona zaliczka podatku jaka by była, gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne 31.12.2021 roku
1000 – 137,10– 250=613 zł (po zaokrągleniu) 613*17%-43,76(ulga na 31.12.2021) = 60,45 zł – naliczona zaliczka podatku
 • Składka zdrowotna: 60,45 zł: (naliczamy tylko składkę zdrowotną 9%: 862,90 podstawa * 9% = 77,66 zł; naliczona zaliczka podatku od 1000 zł gdyby stosować zasady podatkowe obowiązujące na 31.12.2021 roku byłaby 60,45 zł; 60,45 zł < 77,66 zł dlatego dochodzi do ograniczenia zdrowotnej do podatku i naliczamy 60,45 zł)
 • Kwota netto pracownika: 802,45 zł (1000 – 137,10 ZUS – 0 podatek – 60,45 zdrowotna)
Pozostałe zmiany związane z Polskim Ładem Kalkulator wynagrodzeń.  Dostosowano kalkulator wynagrodzeń do zmian w naliczaniu wypłat obowiązujących od 1.01.2022r. Jeśli na oknie kalkulatora wynagrodzeń zostanie ustawiona data wypłaty 1.01.2022 r. lub późniejsza kwota netto lub brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona zgodnie z nowymi zasadami opisanymi powyżej. Przy wyliczaniu wynagrodzenia pracownika etatowego Użytkownik ma możliwość uwzględnienia ulgi dla pracowników tzw. ulgi dla klasy średniej.  Parametr Ulga dla pracowników dla daty wypłaty 01.01.2022r. lub późniejszej automatycznie ustawia się jako ‘tak’. Jeśli data wypłaty jest co najmniej 1.01.2022 to wtedy w tym polu domyślnie ustawia się opcja ‘tak’. Zajęcia wynagrodzeń. Zmiana naliczania wynagrodzeń wpływa na ustalanie kwoty wolnej od potrąceń od wynagrodzenia. Kwota wolna od potrąceń od wynagrodzenia, która powinna pracownikowi pozostać, ustalana jako procent wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku wyliczana będzie z zastosowaniem nowych zasad obowiązujących przy wyliczaniu zaliczki podatku tj.: nowej wartości ulgi podatkowej (425 zł), nieodliczaniem składki zdrowotnej od zaliczki podatku oraz ograniczaniem składki zdrowotnej do wysokości zaliczki jaka by była, gdyby nadal obowiązywały zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021 r. Wydruki. Na wydrukach płacowych zostały wprowadzone zmiany w wykazywaniu składki zdrowotnej oraz została uwzględniona kwota ulgi dla pracowników. Z poziomu okna Wypłaty pracowników dla wypłat wypłacanych do końca 2021 roku będą dostępne wydruki listy płac oraz kwitków wypłat zawierające informacje o składce zdrowotnej odliczonej i od netto. Eksport wypłat. Podczas eksportu wypłat do Excela dostępnego z poziomu okna Wypłaty pracowników oraz przenoszenia danych płacowych za pomocą pracy rozproszonej będzie uwzględniana kwota ulgi dla pracowników. 3. Wyliczenie zasiłków. Wprowadzono zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczące naliczania zasiłków. Zmiany obowiązują dla zasiłków wypłacanych za okres od stycznia 2022.
 • Skrócono okres, po którym ustalana jest na nowo podstawa zasiłku. Od stycznia 2022 podstawa zasiłku będzie ustalana na nowo, jeśli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju będzie przerwa wynoszącą miesiąc kalendarzowy. Wcześniej podstawa była ustalana na nowo, jeżeli przerwa między nieobecnościami wynosiła co najmniej 3 miesiące kalendarzowe.
Przykład
Pracownik miał wprowadzone zwolnienie chorobowe 3 stycznia 2022r., następnie kolejne zwolnienie 2 lutego 2022r. Podstawa chorobowego za luty zostanie przepisana z nieobecności styczniowej, ponieważ przerwa między nieobecnościami jest krótsza niż pełen miesiac kalendarzowy.
Przykład
Pracownik miał wprowadzone zwolnienie chorobowe 3 stycznia 2022r., następnie kolejne zwolnienie 3 marca 2022r. Podstawa chorobowego w marcu zostanie ustalona na nowo, ponieważ przerwa między nieobecnościami jest dłuża niż pełen miesiac kalendarzowy.
 • Podwyższono procent zasiłku chorobowego wypłacanego za okres zwolnienia lekarskiego, w trakcie, którego pracownik przebywał w szpitalu z 70% na 80% podstawy wymiaru. W konfiguracji firmy (System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/Zasiłki) w polu leczenie szpitalne zmieniono wysokość zasiłku z tytułu leczenia szpitalnego na 80% z datą od 1 stycznia 2022 r.
Uwaga
Jeśli pracownik rozpoczął zwolnienie chorobowe w 2021 roku i w 2022 nadal je kontynuuje (nie ma ani jednego dnia przerwy) i przebywa w szpitalu w 2022 roku nadal będzie się naliczał zasiłek w wysokości 70% podstawy wymiaru. Jeżeli między nieobecnościami będzie wystąpi przerwa to za leczenie szpitalne będzie przysługiwał zasiłek 80%.
 • Do 182-dniowego okresu zasiłkowego wliczane będą okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej, a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpi w trakcie ciąży. Przed zmianami do jednego okresu zasiłkowego wliczały się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, jeżeli przerwa między kolejnymi niezdolności nie przekraczała 60 dni i były spowodowane tą samą chorobą.
  W związku ze zmianami podczas importu e-zwolnień z PUE oraz dodawania nieobecności pracownikowi w nieobecności typu zwolnienie chorobowe będzie zaznaczać się automatycznie parametr Kontynuacja okresu zasiłkowego jeśli pracownik miał przed tą nieobecnością zwolnienie chorobowe i między nimi nie ma przerwy dłuższej niż 60 dni. Parametr będzie się też zaznaczać, jeśli w importowanej nieobecności jest oznaczenie A.  Jeśli importowane/dodawane zwolnienie występuje w okresie ciąży (kod B) i pracownik wcześniej miał przerwę nie dłuższą niż 60 dni, gdzie miał zwolnienie chorobowe z innej przyczyny niż ciąża, to w takim przypadku parametr Kontynuacja okresu zasiłkowego nie zostanie zaznaczony. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021, poz. 1621. 4. Eksport e-Teczki pracownika wraz z metadanymi. Umożliwiono eksport dokumentacji pracowniczej wraz z metadanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej. Eksport jest dostępny z poziomu [Płace i Kadry/ Kadry / e-Teczka]. Użytkownik może wyeksportować dokumentację wybranego pracownika lub wszystkich. Po rozwinięciu strzałki przy ikonie eksportu dostępne są do wyboru dwie opcje: eksport dokumentacji pracownika oraz eksport dokumentacji wszystkich pracowników. Na formularzu eksportu dokumentacji należy wskazać lokalizację, gdzie dokumentacja zostanie zapisana oraz określić, z których części e-Teczki mają zostać wyeksportowane dokumenty. Dodatkowo dostępny jest parametr Podpisz cyfrowo plik, którego zaznaczenie spowoduje opatrzenie skompresowanego pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Eksport dokumentacji spowoduje:
 • utworzenie uporządkowanego zbioru dokumentów, wraz z kompletem metadanych dla każdego dokumentu,
 • zapisanie zbioru dokumentów w postaci skompresowanego pliku o następujących nazwach:
  • Teczka_pracownika_imie_nazwisko_pesel.zip (gdy wybrana opcja dla jednego pracownika)
  • Teczka_pracownikow_NIP.zip (gdy wybrana opcja dla wszystkich), a w nim foldery dla poszczególnych pracowników.
 • opatrzenie skompresowanego pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jeżeli zaznaczono parametr Podpisz cyfrowo plik).
  Każdy dokument znajdujący się w e-Teczce pracownika zostanie zapisany jako odrębny plik PDF. Do każdego dokumentu zostanie utworzony zestaw następujących metadanych, zapisanych w odrębnym pliku XML z metadanymi:
 • identyfikator dokumentu, który stanowi numer pełny dokumentu,
 • identyfikator dokumentacji – będący akronimem pracownika,
 • rodzaj dokumentu – numer dokumentu w danej części e-Teczki,
 • data powstania dokumentu;
 • data opatrzenia odwzorowania cyfrowego kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracodawcy, albo osoby upoważnionej przez pracodawcę – w przypadku, gdy jest to odwzorowanie cyfrowe dokumentu w postaci papierowej;
 • numer PESEL pracownika, do którego dokumentacji pracowniczej został włączony dokument, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • imię i nazwisko pracownika;
 • nazwa pracodawcy;
 • data utworzenia uporządkowanego zbioru dokumentów przeznaczonych do przekazania, w którym znajduje się dokument.
  Plik XML z metadanymi będzie miał taką samą nazwę, jaką ma pełna nazwa pliku, do którego się odnosi. Dodatkowo w danych dokumentu będzie zapisywana data opatrzenia go podpisem kwalifikowanym oraz data wykonania eksportu dokumentacji. Podczas aktualizacji programu do wersji 2022.1.0 w dokumentach znajdujących się w e-Teczce jako data podpisu zostanie ustawiona data dodania dokumentu. Na oknie e-Teczka (Płace i Kadry/ Kadry/e-Teczka) ułatwiono wyszukanie dokumentów na podstawie metadanych. W tym celu dodano nowe kolumny:
 • PESEL
 • Rodzaj dokumentu – zawiera numer kolejny dokumentu,
 • Data podpisu – data opatrzenia pieczęcią elektroniczną
 • Data eksportu – data utworzenia uporządkowanego zbioru dokumentów
  Kolumny domyślnie są ukryte, ale można je dodać za pomocą opcji Wybór kolumn. W przypadku, gdy dokumentacja pracownicza jest przechowywana przez pracodawcę w postaci elektronicznej, pracodawca wydaje kopię całości lub części dokumentacji pracowniczej:
 • w postaci elektronicznej albo
 • w postaci papierowej stanowiącej wydruk z dokumentacji pracowniczej prowadzonej w postaci elektronicznej, zawierający oprócz treści również metadane.
  Na potrzeby konieczności wydania w postaci papierowej dokumentacji w programie z poziomu formularza dokumentu znajdującego się w e-Teczce udostępniono wydruk metadanych dla plików [Podgląd wydruku lub Wydruk danych/ Dokumentacja pracownicza/ Dokumentacja pracownicza – metadane]. 5. Rachunek do wpłat składek PPK. Dodano listę instytucji finansowych, które prowadzą PPK w imieniu pracodawcy oraz dedykowane pole do wprowadzenia numeru rachunku do wpłat składek PPK. W konfiguracji firmy [System/Konfiguracja/Firma/Płace/ Pracownicze Plany Kapitałowe] podczas wprowadzania danych dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych Użytkownik ma dostępną listę instytucji finansowych, które prowadzą i zarządzają PPK zgodną z listą znajdującą się na portalu mojeppk.pl. W nowym polu ‘Numer rachunku do wpłat składek’ należy podać numer rachunku podany przez instytucję, na który będą wpłacane pobrane z wynagrodzeń składki PPK. Po zapisaniu danych wybrana instytucja finansowa zostanie dodana na listę kontrahentów, jeśli jeszcze nie ma kontrahenta o takim numerze NIP lub akronimie. Wprowadzony rachunek do wpłat składek zostanie przypisany do instytucji na zakładce 2.Płatności. Rachunek, który jest ustawiony jako rachunek do wpłat składek PPK nie będzie możliwy do usunięcia z poziomu formularza instytucji. Podczas próby usunięcia pojawi się odpowiedni komunikat. Podczas aktualizacji programu do wersji 2022.1.0, gdy w konfiguracji są podane dane dotyczące PPK w polu ‘Numer rachunku do wpłat składek’ zostanie ustawiony rachunek ustawiony jako domyślny na formularzu instytucji finansowej. W przypadku współpracy Comarch ERP Optima z aplikacją Comarch PPK podany numer rachunku w aplikacji zostanie automatycznie przeniesiony do konfiguracji do gałęzi Pracownicze Plany Kapitałowe.   6. GUS Z – 05 Badanie popytu na pracę. Dodano nowe sprawozdanie GUS Z – 05 Badanie popytu na pracę. Raport jest możliwy do wykonania z poziomu [Płace i Kadry/Podgląd wydruku lub Wydruk danych/Wydruki do GUS/ Z – 05 Badanie popytu na pracę]. W oknie parametrów przed wydrukiem Użytkownik ma możliwość wskazania okresu sprawozdawczego poprzez wybranie opcji: I kwartał, II kwartał, III kwartał, IV kwartał oraz podanie roku. Raport zawiera dane wykazywane w dziale 2. Popyt na pracę w punkcie 2 sprawozdania czyli informacje  o liczbie pracowników pracujących w ostatnim dniu kwartału sprawozdawczego, czyli na dzień 31 marca, 30 czerwca, 31 września lub 31 grudnia danego roku w podziale na kody zawodów i specjalności według klasyfikacji zawodów i specjalności 2014 oraz w dziale 3. Informacje uzupełniające w punkcie 7, czyli informację o liczbie osób z niepełnosprawności. Na wydruku będzie wykazana liczba osób ogółem, a także informacja o liczbie kobiet wykonujących dany zawód. Pracownicy są przyporządkowywani do danej grupy na podstawie kodu zawodu ustawionego na zakładce 3.Etat w polu Kod zawodu w zapisie aktualnym na ostatni dzień wskazanego okresu sprawozdawczego.

Zmiany

1. Seryjna zmiana wartości pola. Umożliwiono seryjne ustawienie statusu Archiwalny dla zaznaczonych pracowników. 2. Eksport wypłat do Excela. Podczas eksportu wypłat do Excela z poziomu okna Wypłaty pracowników będzie dodatkowo uwzględniana kwota 50% kosztów uzyskania przychodu w nowej kolumnie Koszty50. 3. Wydruk ERP-7 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Dostosowano wydruk do nowego wzoru opublikowanego na stronie zus.pl. 4. Wydruk Oświadczenie do celów świadczenia rehab. (ZNp-7). Dostosowano wydruk do nowego wzoru opublikowanego na stronie zus.pl. 5. Wydruk Pracownicy do nagrody jubileuszowej (dla zaznaczonych). W ustawieniach parametrów przed wydrukiem Pracownicy do nagrody jubileuszowej (dla zaznaczonych) dodano parametr Wykazywać staż pracy skorygowany o nakładające się okresy nauki i pracy. Przy zaznaczonym parametrze na wydruku wykazywany jest staż pracy skorygowany o pokrywające się okresy zatrudnienia i nauki.

Poprawiono

1. Zwolnienie z PIT dla młodych do 26 lat. W przypadku gdy pracownik przekroczył limit zwolnienia z podatku (85.528 zł) i miał naliczane dwie wypłaty w miesiącu to w drugiej z nich naliczała się zawyżona zaliczka podatku. Działanie poprawiono. 2. Naliczanie składek na Fundusz Pracy. W niektórych przypadkach w wypłatach umów cywilnoprawnych z tytułu których pracownik był zgłoszony jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego niepotrzebnie była naliczana składka na Fundusz Pracy. Działanie poprawiono.   3. Przychód z tytułu PPK. W przypadku gdy w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty, pracownik miał naliczony seryjnie dodatek na liście o rodzaju Inne i dodano ręcznie element ‘Przychód PPK’ to podpowiadał się on z kwotą, będącą sumą składek PPK pracodawcy z poprzedniego miesiąca, a powinna być to suma składek PPK z bieżącej wypłaty. Działanie poprawiono. 4. Wynagrodzenie chorobowe. W przypadku gdy pracownik wykorzystał 33 dni wynagrodzenia za czas choroby i w trakcie trwania nieobecności została wykonana aktualizacja danych pracownika, program naliczał ponownie wynagrodzenie za czas choroby zamiast zasiłku. Działanie poprawiono. 5. Podstawa chorobowego. Podstawa chorobowego naliczana z bieżącej wypłaty była zawyżona w sytuacji, gdy pracownik miał odnotowaną aktualizację w trakcie miesiąca, w którym miał wprowadzoną datę zwolnienia przypadającą przed końcem miesiąca, a zwolnienie lekarskie, przypadało przed aktualizacją. Działanie poprawiono. 6. Wypłata z zajęciem komorniczym. Przeliczenie zajęcia komorniczego w wypłacie powodowało wyzerowanie wartości w bazie danych w polach WPE_Netto i WPE_NettoWal dla pozycji zajęcia komorniczego. Działanie poprawiono. 7. Formularz danych kadrowych pracownika- dane adresowe. Poprawiono wykazywanie danych adresowych na formularzu pracownika aby w przypadku, gdy są one niezgodne ze słownikiem województw, powiatów, gmin i miast nie były modyfikowane, jeśli Użytkownik nie wprowadzał w nich zmian samodzielnie. 8. Nieobecność urlop bezpłatny/wychowawczy. Poprawiono zapisywanie nieobecności urlop bezpłatny/wychowawczy przypadających na przełomie roku tak, aby dzieliły się automatycznie na okresy roczne. Zapisanie nieobecności w jednej pozycji powodowało niepoprawne naliczanie limitu urlopu wypoczynkowego. 9. Limit urlopu wypoczynkowego dla pracownika tymczasowego. W przypadku gdy pracownik tymczasowy miał wprowadzone następujące po sobie umowy, krótsze niż 30 dni, program nie sumował dni okresu zatrudnienia i nie naliczał limitu, mimo że pracownik miał wymagany staż pracy. Działanie poprawione. 10. Limit urlopu wypoczynkowego dla pracownika młodocianego. W roku, w którym pracownik młodociany ukończył 18 lat limit urlopu był obniżany z 26 dni na 20 dopiero od dnia urodzin, a powinien z dniem 01.01. Dzianie poprawiono. 11. Lista akordów pracownika. Z poziomu listy akordów pracownika nie można było wykonać aktualizacji akordu. Działanie poprawiono.

Księgowość

Nowości

1. Ewidencja ryczałtowa. Stawka 12% oraz 14%. Na podstawie Ustawy z dnia 29 października 2021r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2105) dodano możliwość wyboru w programie nowych stawek 12% oraz 14%, obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. Zmiana w Konfiguracji W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stawki podatkowe dodano stawkę 12,00% oraz 14,00%. Stawki są widoczne dla daty późniejszej niż grudzień 2021 r. Dla daty grudzień 2021 lub wcześniejszej widoczna jest stawka 0.00%.

Stawki podatkowe w Konfiguracji

Zmiana na formularzu kategorii o typie Przychody Na formularzu kategorii o typie Przychody umożliwiono w polu Kolumna wybór opcji Stawka 12,00% oraz Stawka 14,00%.

Formularz kategorii o typie Przychody w Ewidencji ryczałtowej

Informacje o nowej stawce przenoszone są podczas importu kategorii z innej bazy danych oraz podczas importu kategorii za pomocą pracy rozproszonej. Zmiana na dokumentach źródłowych Na pozycji dokumentu w Rejestrze VAT sprzedaży, w Kwotach dodatkowych na dokumencie w Ewidencji dodatkowej przychodów, na dokumencie różnicy kursowej oraz na dokumencie różnicy kursowej magazynu walut umożliwiono w kolumnie Kolumna/ Kolumna Ryczałtu wybór opcji Stawka 12,00% oraz Stawka 14,00%.

Wybór kolumny do księgowania

Stawka 12% lub 14% podpowiada się domyślnie na formularzu różnicy kursowej jeżeli na obu dokumentach biorących udział w rozliczeniu wskazano tę stawkę. Podczas próby zapisania dokumentu w Rejestrze VAT sprzedaży, różnicy kursowej, różnicy kursowej magazynu walut z datą wcześniejszą niż 1 stycznia 2022 r. (pod uwagę brana jest data wskazana w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry w polu Księgowanie dokumentów z datą) z wybraną stawką 12% lub 14% pojawia się komunikat uniemożliwiający zapisanie takiego dokumentu: Na dokumencie wskazano stawkę 12%/ 14%, która obowiązuje od 01.01.2022 roku. Proszę wskazać prawidłową stawkę do księgowania. W przypadku dokumentu w Ewidencji dodatkowej przychodów z datą wcześniejszą niż 1 stycznia 2022 r. komunikat pojawia się, jeżeli stawkę 12% lub 14% wskazano w Kwotach dodatkowych. Jeżeli nie uzupełniono Kwot dodatkowych, a w nagłówku dokumentu wybrano kategorię ze stawką 12,00% lub 14,00% to pojawia się komunikat: Na kategorii dokumentu wskazano stawkę 12%, 14%, która obowiązuje od 01.01.2022 roku. Proszę wskazać prawidłową stawkę do księgowania na kategorii. W przypadku Faktury Sprzedaży oraz Paragonu z datą wcześniejszą niż 1 stycznia 2022 r. komunikat pojawia się, jeżeli stawkę 12% lub 14% wskazano na kategorii wybranej w pozycji dokumentu. Jeżeli nie uzupełniono kategorii pozycji i w nagłówku dokumentu wybrano kategorię ze stawką 12% lub 14% to podczas próby zapisania dokumentu pojawia się komunikat: Na kategorii dokumentu wskazano stawkę 12%/ 14%, która obowiązuje od 01.01.2022 roku. Proszę wskazać prawidłową stawkę do księgowania na kategorii. Podczas próby księgowania dokumentu z datą wcześniejszą niż 1 stycznia 2022 r. (pod uwagę brana jest data wskazana w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry w polu Księgowanie dokumentów z datą) z wybraną stawką 12% lub 14% pojawia się komunikat uniemożliwiający zaksięgowanie takiego dokumentu: Błąd księgowania dokumentu. Na dokumencie wskazano stawkę 12%/ 14% dla ryczałtu, która obowiązuje od stycznia 2021. Zmień stawkę. Podczas próby zbiorczego księgowania dokumentów z datą wcześniejszą niż 1 stycznia 2022 r. (pod uwagę brana jest data wskazana w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry w polu Księgowanie dokumentów z datą), zapis księgowy nie powstanie jeżeli przynajmniej jeden z dokumentów biorących udział w księgowaniu ma wybraną stawkę 12% lub 14%. Stawki 12% oraz 14% uwzględniane są na nowym wydruku dostępnym z listy dokumentów w Rejestrze VAT sprzedaży od roku 2022: Sprzedaż wg kolumn z ewidencji/ Wzór standard 9 kolumn. Od roku 2022 ukrywany jest natomiast wydruk: Sprzedaż wg kolumn z ewidencji/ Wzór standard 7 kolumn. Zmiana na formularzu zapisu w Ewidencji ryczałtowej Jeżeli data wpisu do Ewidencji jest późniejsza niż 31 grudnia 2021 r. to na formularzu zapisu pojawia się możliwość wykazania kwoty w stawce 12% oraz 14%.

Zapis w Ewidencji przychodów

Nowa stawka uwzględniana jest na wydruku Dowód wewnętrzny/ Wzór standard. Nowe wydruki Ewidencji za rok 2022 zostaną dodane po opublikowaniu ich w Dzienniku Ustaw. Od roku 2022 ukrywane są wydruki: Ewidencja pełna/ Wzór standard 7 stawek oraz Ewidencja narastająco/ Wzór standard 7 stawek.
Uwaga
Nowy wzór zaliczki na PIT-28 uwzględniający stawkę 12% oraz 14% udostępniony zostanie w kolejnych wersjach programu.
2. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. Deklaracja VIU-DO. Dodano możliwość księgowania deklaracji VIU-DO. Jeżeli pobrano moduł Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus oraz jako rodzaj księgowości wskazano Księgowość kontową to Użytkownik ma możliwość zaksięgowania kwot z deklaracji VIU-DO z poziomu Rejestry VAT/ Inne/ Deklaracje VIU-DO. Deklaracja podlega księgowaniu po odebraniu poprawnego UPO. W schematach księgowych o typie Deklaracje dodano w polu Kwota nowe makro @VIUDODoZaplaty, które umożliwia księgowanie kwoty należnego podatku VAT do wpłaty. Podczas księgowania kwoty podatku, która jest zawsze wyrażona w EUR, następuje jej przeliczenie po średnim kursie NBP z dnia odebrania UPO. W przypadku braku notowania na ten dzień, księgowanie następuje według Kursu ręcznego z notowaniem 1=1. Księgowane kwoty w walucie EUR i po przeliczeniu na PLN są zgodne z kwotami widocznymi na płatności utworzonej do deklaracji VIU-DO. Użytkownik może zmienić kurs na płatności i zaksięgować według innego niż proponowany, wtedy zmieniana jest wartość w przeliczeniu na PLN, kwota w EUR pozostaje bez zmian. W  schematach księgowych o typie Deklaracje dodano w pozycji parametr Księgowanie walutowe, umożliwiający księgowanie deklaracji w walucie obcej. Dotychczasowe makro @Dokument dostępne w polu Opis (w nagłówku schematu oraz w elemencie schematu) w przypadku księgowania deklaracji VIU-DO generuje opis: DEK/Miesiąc/Rok/VIUDO. Deklaracja VIU-DO jest księgowana z datą ostatniego dnia miesiąca po kwartale, za który została złożona, za wyjątkiem wskazania jako daty księgowania opcji Data bieżąca. Z poziomu listy deklaracji VIU-DO istnieje możliwość dodawania predekretacji, pod przyciskiem Predekretacja lub za pomocą skrótu klawiszowego <Ctrl>+<F8>. Na liście deklaracji VIU-DO w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy dostępna jest opcja Usuń zapisy księgowe. 3. Uproszczone wynagrodzenia. Dostosowano program do zmian wynikających z wprowadzenia Polskiego Ładu. Zmiany obowiązują od 1.01.2022 roku. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stawki podatkowe wprowadzono nowe wartości dla pozycji:
 • ulga podatkowa (miesięczna) – 425 zł
 • ulga podatkowa (roczna) – 5100 zł.
Zmianie ulega także kwota stanowiąca górną granicę pierwszego podatkowego z kwoty 85 528 zł do 120 000 zł. Podczas naliczania wypłat z datą wypłaty 1.01.2022 lub późniejszą przy wyliczaniu będzie uwzględniana nowa kwota ulgi podatkowej 425 zł oraz nowy próg podatkowy. Ulga podatkowa będzie odliczana także w przypadku, gdy pracownik będzie miał już naliczany podatek w wysokości 32%. Zwolnienie z podatku dla kolejnych grup Polski Ład wprowadza od 1.01.2022 roku zwolnienie z podatku dla przychód do kwoty 85528 zł dla kolejnych grup pracowników. Są to:
 • Osoby, które ukończyły 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie wystąpiły o emeryturę tylko pracują dalej i podlegają z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu,
 • Osoby wychowujące co najmniej czworo dzieci,
 • Osoby, które przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  W związku z dodaniem nowych zwolnień na formularzu pracownika na zakładce [2.Nr ident./podatki] zostało dodane nowe pole Zwolnienie z PIT z tytułu: z rozwijalną listą możliwych do wybrania przyczyn zwolnienia z podatku. Z poziomu listy dostępne są następujące opcje:
 • Brak – w wypłatach nie będzie stosowane zwolnienie z podatku,
 • Osoba do 26 lat – należy wybrać w przypadku pracowników poniżej 26 roku życia. W przypadku dodawania pracownika, gdy zostanie uzupełniona data urodzenia, która wskazuje, że pracownik ma do 26 lat opcja ustawi się automatycznie. Zwolnienie będzie stosowane do dnia, w którym pracownik ukończy 26 lat lub momentu przekroczenia limitu przychodów zwolnionych.
 • Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury – należy zaznaczyć w przypadku złożenia wniosku o stosowanie zwolnienia z PIT przez osobę, która pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie wystąpiła o emeryturę tylko pracuje dalej i podlega z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu. Zwolnienie będzie stosowane w wypłatach wypłacanych od 1.01 2022 r., jeżeli pracownik ma odpowiedni wiek (ukończone 60/65 lat w dniu wypłaty) i nie przekroczy limitu zwolnienia.
 • Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci – należy zaznaczyć na wniosek osoby wychowującej co najmniej czworo dzieci. Zwolnienie będzie stosowane w wypłatach naliczonych po 01.01.2022 r. do miesiąca przekroczenia limitu zwolnienia.
Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski – należy zaznaczyć na wniosek osoby, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pracownik we wniosku ma obowiązek podania roku zakończenia stosowania zwolnienia. Zwolnienie przysługuje w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Jeśli na formularzu pracownika zostanie wybrana opcja ‘Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski’ dodatkowo należy ustawić roku do kiedy obowiązuje zwolnienie. Zwolnienie będzie stosowane w wypłatach naliczonych po 01.01.2022 r. nie później niż do końca roku wskazanego na formularzu pracownika w polu ‘obowiązujące do końca roku’ lub miesiąca przekroczenia limitu. Pole Zwolnienie z PIT z tytułu: zastąpiło dotychczasowy parametr Zwolnienie z PIT dla młodych. W nowych bazach domyślnie będzie ustawiona opcja ‘brak’. Podczas aktualizacji programu do wersji 2022.1.0., jeśli pracownik miał zaznaczony parametr Zwolnienie z PIT dla młodych w nowym polu Zwolnienie z PIT z tytułu automatycznie ustawi się opcja ‘Osoba do 26 lat’. Gdy pracownik spełnia warunki do stosowania zwolnienia z PIT w wypłacie nie będzie naliczany podatek od przychodów do miesiąca, w którym zostanie przekroczony limit 85528 zł. Na formularzu wynagrodzenia automatycznie zaznaczy się parametr Zwolnienie z PIT.  Jeśli pracownik w wypłacie Innej uzyskuje przychody, które nie podlegają zwolnieniu z PIT należy powyższy parametr odznaczyć. Ulga dla pracowników tzw. ulga dla klasy średniej Osoby osiągające przychody ze stosunku pracy mieszczące się miesięcznie w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł będą miały stosowaną ulgę dla pracowników (tzw. Ulga dla klasy średniej). Pracodawca będzie pomniejszał dochód pracownika o kwotę ulgi dla pracowników w wysokości obliczonej według wzoru: (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5 701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł, (A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł – w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy. Pracownik będzie mógł złożył wniosek o niestosowanie ulgi, jeśli np. przewiduje, że jego przychody rocznie przekroczą limit uprawniający do ulgi. Na formularzu uproszczonym pracownika został dodany nowy parametr Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla pracowników. Należy go zaznaczyć, jeśli pracownik złoży wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników. Ulga dla pracowników będzie naliczana w wypłacie etatowej, jeśli pracownik nie będzie miał zaznaczonego parametru Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla pracowników i przychód mieści się w przedziale 5701 zł – 11141 zł. Na formularzu zapisu wynagrodzenia na zakładce [2.Kwoty] zostało dodane nowe pole Ulga dla pracowników, w którym jest wykazywana zastosowana kwota ulgi. Ulga pomniejsza kwotę podstawy opodatkowania. Składka zdrowotna odliczona. Od 1.01.2022 roku zaliczka podatku nie będzie pomniejszana o składkę zdrowotną odliczoną w wysokość 7,75% podstawy. Składka zdrowotna odliczona nie będzie naliczana. W polu ubezpieczenie zdrow. odliczone będzie wykazywana wartość 0. W polu kwota do zapłaty do US będzie naliczona kwota, która będzie kwotą z pola podatek od podstawy zaokrągloną matematycznie do pełnych złotych. Ograniczenie składki zdrowotnej do kwoty naliczonej zaliczki podatku. Od 1.01.2022 r. nadal będzie stosowane ograniczenie składki do wysokości zaliczki podatku. Zmianie ulegnie sposób wyliczania naliczonej zaliczki podatku, do której należy przyrównać kwotę składki zdrowotnej. Podczas naliczania wynagrodzenia wypłacanego od 1.01.2022 r. do poprawnego wyliczenia kwoty składki zdrowotnej 9% ustalane będzie jaka byłaby składka zdrowotna, gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na dzień 31.12.2021, czyli przed wymienionymi powyżej zmianami. Naliczona zaliczka podatku będzie wyliczona z zastosowaniem stałych podatkowych obowiązujących w 2021 roku, czyli ulgi podatkowej 43,76 zł, progów podatkowych – próg 85528 zł, limitu 50% kup 85528 zł. Dodatkowo podczas naliczania tej zaliczka podatku na potrzeby składki zdrowotnej nie będzie stosowana wprowadzona od 1.01.2022 r. ulga dla pracowników. Jeśli kwota składki zdrowotnej (9% od podstawy skł. zdrowotnej) będzie wyższa niż naliczona zaliczka podatku jej kwota zostanie obniżona.

Zmiany

1. Kwoty indywidualne. Na zakładce [PIT-36] dodano pozycję Darowizny art.26 ust.1 pkt 9 lit. e. Kwota ta jest przenoszona na formularz zaliczki na PIT-36(18) do poz. 35 Odliczenia od dochodu – na podstawie art.26 ust.1 pkt 5-6a i 9 ustawy. Kwota na formularzu zaliczki ograniczana jest do wysokości 6% dochodu. Na zakładce [PIT-36L] dodano pozycje: Darowizny art.26 ust.1 pkt 9 lit. d oraz Darowizny art.26 ust.1 pkt 9 lit. e. Kwoty te są przenoszone na formularz zaliczki na PIT-36L(7) do poz. 25 Darowizny. Kwota na formularzu zaliczki ograniczana jest do wysokości 6% dochodu. 2. Rejestry VAT. Na dokumentach z datą rozliczenia w VAT od stycznia 2022 r. dodano możliwość wyboru procedur WSTO_EE oraz IED. Jeżeli na dokumencie zmieniono datę rozliczenia w VAT na wcześniejszą niż styczeń 2022 r. to kody te nie są usuwane z dokumentu, nie są natomiast przenoszone do pliku JPK_V7. Procedura EE jest możliwa do wyboru na dokumentach z datą rozliczenia w VAT do grudnia 2021 r. Procedury MPP i SW są możliwe do wyboru na dokumentach z datą rozliczenia w VAT do czerwca 2021 r. W przypadku metody kasowej pod uwagę brana jest data bieżąca w programie. 3. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Dostosowano komunikaty i ostrzeżenia do obowiązującego nowego limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami, wynoszącego 8 000 zł. Limit dotyczy dokumentów z datą zakupu od 1 stycznia 2022 r. 4. Pliki JPK_V7. Licząc JPK_V7 za styczeń lub pierwszy kwartał 2022 r. udostępniono z poziomu wydruków nową gałąź Obliczenie korekty VAT dla zakupów 2021, a w niej Wydruk za rok 2021. Z wydruku mogą skorzystać firmy nie rozliczające VAT prewspółczynnikiem. 5. Rejestry VAT. Po przeniesieniu z modułu Handel dokumentu z rodzajem transakcji Wewnątrzunijny, Wewnątrzunijny trójstronny lub Wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca dla podatnika nieaktywnego w VIES nie jest automatycznie zaznaczany parametr Rozliczać w VAT-UE. 6. Rejestry VAT zakupu. Jeżeli na dokumencie zaznaczono parametr Metoda kasowa to jest on kwalifikowany do JPK_V7 w miesiącu z daty rozliczenia lub wystawienia (w zależności, która z dat jest późniejsza). 7. Rejestry VAT. Podczas wysyłania wiadomości z poziomu dokumentu w Rejestrze VAT, na formularz wiadomości do pola Do pobierany jest adres e-mail uzupełniony na karcie kontrahenta. 8. Blokady dostępu. Na formularzu operatora dostępnym w Konfiguracji Programu / Użytkowe/ Operatorzy na zakładce [Blokady dostępu] dodano blokadę Księgowanie listy płac do KPiR. Dotychczasowa blokada Księgowanie listy płac uniemożliwia księgowanie listy płac do Księgi Handlowej. 9. Ewidencja ryczałtowa. Na zapisie powstałym po zaksięgowaniu dokumentu z Rejestru VAT/ Faktury Sprzedaży/ Paragonu domyślnie sumowana jest kwota na zakładce dotyczącej dokumentu źródłowego. 10. Biuro rachunkowe. Zmieniono sposób zapisywania plików xml z deklaracjami ZUS DRA generowanymi dla zaznaczonych firm z poziomu modułu Biuro rachunkowe. Pliki xml generowane dla wszystkich firm będą zapisywane w jednym folderze z nazwą okresu, za który pliki są utworzone, a nie tak jak do tej pory w oddzielnych folderach dla każdej firmy. Nazwa pliku xml z deklaracją ZUS DRA generowaną dla pracowników będzie dodatkowo zawierała NIP firmy.

Poprawiono

1. Księgowość. Poprawiono dodawanie pozycji na formularzu Kwot dodatkowych na dokumencie w Rejestrze VAT, Ewidencji dodatkowej, Zapisie kasowym/bankowym oraz Delegacji. 2. Księgowość. Po zmianie w Konfiguracji typu działalności, podczas próby przeliczenia deklaracji PIT-28/ PIT-36 pojawiał się komunikat uniemożliwiający wyliczenie deklaracji. Działanie poprawiono. 3. VAT-ZD. Jeżeli w miesiącu wykazania dokumentu na VAT-ZD jako zapłaconego dodano korektę formularza VAT-ZD to dokument zapłacony był uwzględniany na kolejnym VAT-ZD. Działanie poprawiono. 4. VAT-ZD. Poprawiono wykazywanie dokumentów z podzieloną płatnością z tym samym terminem płatności. 5. Rejestry VAT. Dokumenty z kodem FP oraz dokumenty rozliczenia jednostkowej marży ujemnej z procedurą MR_UZ lub MR_T, gdzie w stawce opodatkowanej widnieje kwota na minus, a kwota VAT=0 z datą sprzedaży wcześniejszą niż październik 2020 r. i z datą rozliczenia w VAT od października 2020 r. oraz dokumenty z kodem ZakupVAT_Marza z datą zakupu wcześniejszą niż październik 2020 r. i z datą rozliczenia w VAT od października 2020 r. były wyświetlane na zakładce [Do VAT/JPK_V7] oraz na wydruku Klasyfikacja sprzedaży/ Wg pól na JPK_V7(21). Działanie poprawiono. 6. Rejestry VAT zakupu. Jeżeli w Rejestrze zakupu VAT zmieniono kategorię w pozycji dokumentu (z poziomu formularza dokumentu lub za pomocą operacji seryjnej Zmień kategorię) i ta kategoria miała przypisane odliczenia, to kwota odliczeń nie była aktualizowana w bazie danych. Działanie poprawiono. 7. Rejestry VAT. Przyspieszono dodawanie dokumentów do Rejestrów VAT. 8. Rejestry VAT. W przypadku pracy w trybie jednego okna poprawiono wyświetlanie informacji na dokumencie w Rejestrze VAT na zakładce 2 [Kontrahent] przy powiększonej czcionce w programie. 9. Księga Podatkowa oraz Ewidencja ryczałtowa. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry dla parametru Zbiorcze księgowanie dokumentów (nie podlegają automatycznemu księgowaniu) zaznaczono opcję Rejestry sprzedaży VAT to dokumenty przeniesione z modułu Handel do rejestru VAT i zaksięgowane do Księgi Podatkowej/ Ewidencji ryczałtowej widniały na liście w module Handel w kolorze czarnym. Działanie poprawiono. 10. Księga Podatkowa. W specyficznych przypadkach nie było możliwości wejścia do gałęzi Konfiguracja Firmy/ Księgowość/ Parametry. Działanie poprawiono. 11. Księgowość kontowa. Zaliczka na CIT-8. W specyficznych przypadkach podczas przeliczania zaliczki na CIT-8 z ulgą na złe długi pojawiał się komunikat: Nie można wstawić wartości NULL do kolumny KZD_Skorygowano tabeli CDN_XXX.CDN.KorektaPodatkuDochodowegoZD, ponieważ kolumna nie pozwala na wprowadzanie takich wartości. INSERT kończy się niepowodzeniem. Działanie poprawiono. 12. Księgowość kontowa. Plan kont. Zaznaczenie parametru Rozrachunek bez rozliczenia w K/B nie było przenoszone do nowego okresu podczas zakładania okresu obrachunkowego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe i kopiowania planu kont z poprzedniego okresu. 13. Księgowość kontowa. Plan kont. Podczas importu planu kont z innej bazy danych, jeżeli w obu bazach operator miał zakaz do konta, a w bazie źródłowej konto to posiadało analityki, pojawiał się komunikat: Podczas importu danych wystąpił błąd: Instrukcja INSERT powoduje konflikt z ograniczeniem FOREIGN KEY „FK_AcZKonto”. Konflikt występuje w bazie danych „CDN_DEMO” w tabeli „CDN.Konta”, column 'Acc_AccId’. Działanie poprawiono. 14. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. Poprawiono księgowanie listy płac dla pracownika oddelegowanego za pomocą makr: @OpisAnlPPKP oraz @OpisAnlPPKF. 15. Księgowość kontowa. Poprawiono wyświetlanie komunikatów podczas księgowania dokumentów w specyficznych sytuacjach. 16. Biuro Rachunkowe. Konwersja baz. Z poziomu modułu Biuro Rachunkowe wykonując konwersje baz, dla wszystkich baz zaznaczał się parametr Login zintegrowany NT dostępny na formularzu bazy w Comarch ERP Optima w Konfiguracji programu/Użytkowe/Bazy danych. Działanie poprawiono. 17. Comarch OCR. Poprawiono wydajność wczytywania faktur oraz treść wyświetlanych komunikatów.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

1. Integracja z platformą finansową Comarch Apfino (usługa będzie dostępna od 16 grudnia) Dodaliśmy funkcję finansowania i windykacji faktur dzięki integracji Comarch ERP Optima z platformą finansową Comarch Apfino. W ramach integracji programu Comarch ERP Optima z platformą Comarch Apfino umożliwiono:
 • zgłaszanie faktur do finansowania
 • zgłaszanie Faktur do windykacji
 • przekazywanie Faktur (czyli wysłania ich do Comarch Apfino, aby Użytkownik mógł z tego poziomu dokonać zgłoszenia do faktoringu/ windykacji)
  Więcej informacji o usłudze faktoringu znajduje się tutaj. Więcej informacji o usłudze windykacji znajduje się tutaj. Aby móc przekazać faktury do faktoringu lub windykacji bezpośrednio w Comarch ERP Optima należy:
 • założyć darmowe konto na platformie Comarch Apfino
 • zintegrować konta Comarch ERP Optima – Apfino
 • złożyć wniosek i podpisać umowę dla wybranej usługi
  Aby zgłaszać Faktury do platformy usług finansowych Comarch Apfino wymagane jest uzupełnienie numeru NIP w menu System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Pieczątka firmy. Nowe opcje w programie Comarch ERP Optima W związku z wprowadzeniem integracji z Comarch Apfino w programie pojawiły się nowe opcje:
 • przyciski w menu głównym na liście Faktur sprzedaży,
 • przyciski w menu głównym na otwartym formularzu Faktury sprzedaży,
 • opcje w menu kontekstowym na liście Faktur sprzedaży,
 • filtry na liście Faktur sprzedaży,
 • kolumny na liście Faktur sprzedaży,
 • miejsce na uzupełnienie klucza wymiany w Konfiguracji firmy/Dane firmy/ Comarch Apfino.
  Dokumenty podlegające wysłaniu do faktoringu/windykacji Do finansowania (faktoringu) można zlecać faktury, które spełniają następujące wymogi:
 • zatwierdzone na stałe Faktury sprzedaży (w tym Faktury finalne), nie są wysyłane Faktury zaliczkowe, VAT marża, Faktury pierwotne, Faktury zapisane w buforze oraz dokumenty korygujące
 • kwota netto na dokumencie jest większa lub równa 500 zł (lub 100 EUR w przypadku dokumentów walutowych),
 • waluta dokumentu to PLN lub EUR (dokumenty w innych walutach będą pomijane w faktoringu),
 • termin płatności:
  • jest większy lub równy 7 dni, ale maksymalnie 90 dni – liczony od daty wystawienia,
  • nie jest mniejszy niż 3 dni – liczone od daty bieżącej,
  • jeśli Faktura ma kilka płatności z różnymi terminami, to system bierze pod uwagę zawsze najpóźniejszy termin.
 • data wystawienia Faktury nie może być późniejsza niż data bieżąca,
 • Faktura jest nierozliczona lub częściowo rozliczona (finansowane jest saldo Faktury, czyli kwota pozostała do spłaty),
 • rodzaj kontrahenta na dokumencie (Domyślnego płatnika): krajowy,
 • na dokumencie został wybrany kontrahent z uzupełnionym numerem NIP,
 • Faktura z formą płatności: przelew
 • Inne dane z dokumentu mogą być dowolne.
  Do windykacji można zgłaszać faktury, które spełniają następujący algorytm:
 • zatwierdzone na stałe Faktury sprzedaży (w tym Faktury finalne), nie są wysyłane Faktury zaliczkowe, VAT marża, Faktury pierwotne, Faktury zapisane w buforze oraz dokumenty korygujące
 • Faktury przeterminowane – termin płatności na Fakturze jest o co najmniej 1 dzień wcześniejszy niż data bieżąca. Jeśli Faktura ma kilka płatności z różnymi terminami, to system bierze pod uwagę najpóźniejszy termin.
 • Faktura jest nierozliczona lub częściowo rozliczona (Kwota zgłaszana do windykacji to saldo faktury czyli kwota pozostała do opłacenia).
 • Faktura z formą płatności: przelew.
 • rodzaj kontrahenta (Domyślnego płatnika): krajowy
 • status kontrahenta (Domyślnego płatnika): podmiot gospodarczy,
 • na dokumencie został wybrany kontrahent z uzupełnionym numerem NIP,
 • odpowiednio wypełnione dane adresowe kontrahenta (Domyślnego płatnika) – pola obligatoryjne to: ulica, kod pocztowy, miasto.
Dodatkowe informacje:
 • brak maksymalnej daty przeterminowania – nie ma określonej najstarszej daty terminu płatności,
 • kwota i waluta dokumentu – bez ograniczeń,
 • mogą być wysyłane również Faktury, które wcześniej były zgłaszane do faktoringu i np. zostały odrzucone.
  Jak odszukać odpowiednie Faktury – nowe filtry na oknie Faktur sprzedaży W obszarze filtra, pod listą Faktur sprzedaży (w menu Handel / Faktury) znajduje się opcja Faktoring / Windykacja. Funkcja służy zawężeniu listy faktur do tych dokumentów, które można zgłosić do finansowania, windykacji lub do tych już zgłoszonych.

Z poziomu rozwijanej listy istnieje możliwość zawężenia wyświetlanej listy Faktur wg poniższych opcji:

 • -wszystkie- – wszystkie dokumenty
 • Faktoring – wszystkie – Faktury kwalifikujące się do faktoringu oraz zgłoszone do faktoringu i odrzucone w faktoringu
 • Faktoring – możliwe do finansowania – faktury spełniające warunki kwalifikowania do finansowania (Faktury już zgłoszone do faktoringu i/lub odrzucone nie są widoczne)
 • Faktoring – wnioskowane o finansowanie – Faktury zgłoszone do finansowania, niezależnie od statusu ich rozliczenia
 • Faktoring – odrzucone – Faktury zgłoszone i odrzucone przez faktora
 • Windykacja – wszystkie – wszystkie Faktury kwalifikujące się do windykacji oraz zgłoszone do windykacji i odrzucone w windykacji
 • Windykacja – możliwe do odzyskania wszystkie faktury spełniające warunki kwalifikowania do windykacji (nie są wyświetlane Faktury wcześniej zgłoszone do windykacji i/lub odrzucone)
 • Windykacja – zgłoszone do odzyskania – wszystkie Faktury już zgłoszone do windykacji
 • Windykacja – odrzucone – wszystkie Faktury zgłoszone, które zostały odrzucone w windykacji
  Ustawienia w filtrze są zawsze zapamiętywane przez program. Wraz ze zmianą obszaru filtra na liście Faktur sprzedaży ujednolicono filtry na wszystkich pozostałych listach dokumentów handlowo- magazynowych w programie. Co ma zrobić Klient, aby wysłać dokument do faktoringu lub windykacji? W programie istnieje kilka możliwości wysłania danego dokumentu do faktoringu lub windykacji poprzez:
 • skorzystanie z przycisku Finansuj faktury lub Zleć odzyskanie pieniędzy w menu głównym, na liście Faktur sprzedaży,
 • skorzystanie z opcji Finansuj faktury lub Zleć odzyskanie pieniędzy w menu głównym, z poziomu otwartego formularza Faktury,
 • skorzystanie z przycisku Finansuj faktury lub Zleć odzyskanie pieniędzy w menu kontekstowym na liście Faktur.
 
Uwaga
Do faktoringu i windykacji: można wysyłać seryjnie wiele Faktur, odpowiedź o przyjęciu/odrzuceniu z platformy Comarch Apfino przesyłana jest automatycznie po zgłoszeniu dokumentu, a raz odrzuconej Faktury nie można zgłosić ponownie. 
Dla otwartego formularza Faktury sprzedaży oraz dla listy Faktur sprzedaży na wstążce znajduje się przycisk Faktoring / Windykacja, z rozwijalnej listy do wyboru są następujące opcje:
 • Finansuj fakturę – opcja dotyczy wszystkich zaznaczonych dokumentów na liście. Po jej wybraniu program weryfikuje czy wszystkie zaznaczone Faktury spełniają warunki do finansowania, jeżeli tak, to uruchamiany jest proces zgłoszenia ich do faktoringu. Jeśli warunki nie są spełnione to odpowiednio do ilości zgłaszanych dokumentów pojawi się komunikat:
Faktura nie spełnia warunków do zgłoszenia do faktoringu./ Część z zaznaczonych faktur nie spełnia warunków do zgłoszenia do faktoringu. Skorzystaj z filtra Faktoring / Windykacja: Faktoring –możliwe do finansowania aby zobaczyć, które dokumenty spełniają kryteria do finansowania.
 • Zleć odzyskanie pieniędzy – do windykacji można zgłaszać wiele Faktur jednocześnie, w tym również Faktury wystawione dla różnych kontrahentów. Opcja dotyczy wszystkich zaznaczonych dokumentów na liście. Po jej wybraniu program weryfikuje czy wszystkie zaznaczone Faktury spełniają warunki do windykacji, jeżeli tak, to uruchamiany jest proces zlecenia odzyskania pieniędzy. Jeśli warunki nie są spełnione to odpowiednio do ilości zleconych dokumentów pojawi się komunikat:
Faktura nie spełnia warunków do zgłoszenia do windykacji./ Część z zaznaczonych faktur nie spełnia warunków do zgłoszenia do windykacji. Skorzystaj z filtra Faktoring / Windykacja: Windykacja – możliwe do odzyskania aby zobaczyć, które dokumenty spełniają kryteria windykacji.
 • Przekaż fakturę/faktury – po wybraniu ikony Przekaż fakturę/Przekaż faktury do platformy Comarch Apfino zostaną przekazane wszystkie zaznaczone dokumenty na liście, a jeżeli żaden nie zostanie zaznaczony, to system zaproponuje przekazanie wszystkich dokumentów do platformy. Więcej informacji odnośnie przekazywania faktur do platformy Comarch Apfino zostało opisane w dalszej części rozdziału.

Analogiczne opcje znajdują się w menu kontekstowym dostępnym na liście Faktur sprzedaży, pod prawym przyciskiem myszy są dostępne nowe opcje analogiczne do przycisków dodanych na wstążce formularza Faktury/listy Faktur sprzedaży.

Zmiany w Konfiguracji Do wymiany z Comarch Apfino wymagane jest użycie klucza wymiany udostępnionego Użytkownikowi w portalu Comarch Apfino. Klucz wymiany można odczytać po zalogowaniu na konto w Comarch Apfino w menu Ustawienia/Integracja. Klucz następnie należy uzupełnić w Comarch ERP Optima, w menu System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Comarch Apfino   Uprawnienia operatora Na karcie operatora w menu System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy, na zakładce [Parametry cd], dodano nową sekcję Comarch Apfino z parametrami nadającymi prawa dostępu do usług Comarch Apfino. Jeżeli Użytkownik podejmie próbę wysłania Faktury do finansowania/zgłoszenia Faktur do windykacji/przesłania faktur do platformy usług finansowych Comarch Apfino bez zaznaczonego odpowiedniego parametru na karcie operatora, to pojawi się odpowiednio do wybranej opcji następujący komunikat: Nie masz prawa zgłaszania faktur do finansowania./Nie masz prawa zgłaszania faktur do windykacji./ Nie masz prawa przesyłania faktur do platformy usług finansowych Comarch Apfino. Skontaktuj się z administratorem w celu nadania odpowiednich uprawnień. Dla operatorów z prawami administratora wszystkie parametry w sekcji Comarch Apfino są zaznaczone. Faktoring -proces finansowania Aby móc finansować faktury bezpośrednio w programie Comarch ERP Optima należy:
 • Założyć darmowe konto na platformie Comarch Apfino
 • Zintegrować konta Comarch ERP Optima – Apfino
 • Skopiować klucz wymiany z platformy Comarch Apfino i wprowadzić go w programie Comarch ERP Optima (w zakładce System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Comarch Apfino)
 • Zawrzeć i potwierdzić umowę faktoringową
  Przy próbie zgłoszenia faktury do finansowania (tj. po kliknięciu w opcję Finansuj faktury w menu głównym lub kontekstowym), mogą pojawić się następujące okna:
 • jeśli w Comarch ERP Optima nie został jeszcze wprowadzony klucz wymiany (co może oznaczać, że użytkownik nie ma jeszcze konta na platformie Comarch Apfino):
 • jeśli użytkownik wprowadził błędny klucz wymiany lub integracja z Comarch ERP Optima nie została jeszcze potwierdzona na platformie Comarch Apfino
 • jeżeli użytkownik posiada konto w Comarch Apfino, ale nie podpisał umowy o faktoring
 • Jeżeli wszystko jest skonfigurowane prawidłowo, tzn. użytkownik ma założone konto na platformie Comarch Apfino, ma podpisaną umowę faktoringową oraz wpisał prawidłowy klucz wymiany w Comarch ERP Optima to pojawi się okno dotyczące finansowania danej faktury.
Okno składa się z następujących informacji:
 • Maksymalna możliwa kwota – Maksymalna kwota na jaką faktor zgodził się finansować wybraną Fakturę.
 • Wybrana kwota – Kwota na jaką faktor zgodził się finansować wybraną Fakturę. Po zaznaczeniu tej opcji Użytkownik może uzupełnić kwotę finansowania Faktury ręcznie, jednak kwota ta nie może być wyższa niż kwota z pola Maksymalna kwota finansowania.
  Pozostałe pola mają charakter informacyjny, bez możliwości modyfikacji i odnoszą się do maksymalnej możliwej kwoty finansowania. Wartości w tych polach nie zmieniają się pod wpływem zmiany kwoty wpisanej ręcznie przez Użytkownika.
 • Maksymalna kwota finansowania– Maksymalna kwota na jaką faktor zgodził się finansować wybraną Fakturę.
 • Depozyt – Pozostała kwota z Faktury, która zostaje przechowana przez faktora jako zabezpieczenie. Depozyt zostanie wypłacony po opłaceniu Faktury przez kontrahenta.
 • Prognozowana kwota prowizji – Prognozowana wysokość prowizji, naliczona od maksymalnej kwoty możliwej do finansowania dla okresu finansowania faktury.
 • Pierwsza transza po opłaceniu prowizji – Prognozowana wysokość pierwszej transzy, która zostanie wypłacona przez faktora w ramach finansowania Faktury, pomniejszona o wartość prowizji.
 • Numer faktury – Numer finansowanej Faktury.
 • Podgląd faktury – Do wniosku o finansowanie Faktury zostanie dołączony wydruk Faktury. Wybór opcji Zobacz wywołuje podgląd wydruku (Eko Faktura/ Z kodami JPK_V7) danej faktury.
 • Dodatkowy okres finansowania – Okres po dacie płatności podanej na Fakturze, w którym naliczane są dodatkowe opłaty jeśli kontrahent nie opłaci Faktury w terminie płatności.
 • Termin płatności – Termin płatności z Faktury. W przypadku płatności w ratach to najpóźniejszy z terminów płatności rat.
 • Przycisk Pomiń – jest widoczny jeżeli do finansowania przekazywane jest kilka faktur. Po kliknięciu przycisku następuje rezygnacja z przesłania do finansowania danej faktury i pojawia się okno dotyczące kolejnej.
 • Po wybraniu opcji Finansuj fakturę, faktura jest wysyłana do finansowania, W tle załączany jest wydruk pdf faktury Eko Faktura/ Z kodami JPK_V7.
Po wysłaniu faktury do finansowania proces może przyjąć następujące statusy:
 • Dokument został wysłany. Informacje o statusie finansowania i faktury znajdziesz po zalogowaniu do platformy Comarch Apfino. – pomyślne wysłanie dokumentu do finansowania. Tym samym na liście faktur obok danej Faktury, w kolumnie Faktoring pojawi się status: W trakcie faktoringu.
 • Wniosek odrzucony – w sytuacji, gdy wniosek nie został przyjęty. Informacje na temat odrzucenia wniosku będą dostępne po zalogowaniu do platformy Comarch Apfino.
  Windykacja – proces windykacji Do windykacji można zgłosić jedną Fakturę, kilka Faktur wystawionych na tego samego kontrahenta lub kilka Faktur dla różnych kontrahentów. W przypadku, jeżeli zostanie zaznaczonych kilka faktur wystawionych na ten sam podmiot, wówczas zostaną one zgłoszone jako jedna zbiorcza sprawa do windykacji. W momencie kiedy Użytkownik dla wybranej Faktury/zaznaczonych Faktur wybiera opcję Windykacja/Zleć odzyskanie pieniędzy w menu głównym programu (lub menu kontekstowym) to:
 • jeśli w Comarch ERP Optima nie został jeszcze wprowadzony klucz wymiany (co może oznaczać, że użytkownik nie ma jeszcze konta na platformie Comarch Apfino):
 • jeśli użytkownik wprowadził błędny klucz wymiany lub integracja z Comarch ERP Optima nie została jeszcze potwierdzona na platformie Comarch Apfino.
 • jeżeli użytkownik posiada konto w Comarch Apfino, ale nie podpisał umowy o windykację
 • Jeżeli wszystko jest skonfigurowane prawidłowo, tzn. użytkownik ma założone konto na platformie Comarch Apfino, ma podpisaną umowę na windykację oraz wpisał prawidłowy klucz wymiany w Comarch ERP Optima to pojawi się okno z podsumowaniem sprawy.
Okno składa się z następujących informacji:
  • Dane kontrahenta – pobierane z wybranej Faktury, tylko do odczytu.
  • Komentarz do sprawy – pole aktywne z możliwością ręcznego uzupełnienia (maksymalnie do 200 znaków), pole nieobligatoryjne.
  • Email, Telefon – wymagane jest uzupełnienie obu pól.
  • Kwota do odzyskania – wartość brutto niezapłacona z Faktur kontrahenta, pole nieaktywne, o charakterze informacyjnym
  • Prognozowana prowizja za sukces – informacja dotycząca przewidywanej prowizji za usługę, pole nieaktywne.
  • Dodatkowo w oknie mogą pojawić się także parametry do zaznaczenia różnych zgód, np. Akceptacji Warunków Realizacji Zleceń Windykacji, Wyrażenia zgody na świadczenie usług przed upływem terminu na odstąpienie od umów, chęci obciążenia Klienta kosztami prowizji itp.
  • przycisk Pomiń – jeśli przekazano do windykacji więcej niż jedną sprawę, po kliknięciu przycisku następuje rezygnacja z przesłania do windykacji danej sprawy i pojawia się okno dotyczące kolejnej,
  • Po wybraniu opcji Przekaż sprawę, sprawa zostanie przekazana do windykacji.
 
 • Po przekazaniu Faktury do windykacji proces może przyjąć następujące statusy:
  • Sprawa została przekazana. Informacje o statusie sprawy znajdziesz po zalogowaniu do platformy Comarch Apfino. – pomyślne wysłanie sprawy. Tym samym na liście Faktur obok danej faktury, w kolumnie Windykacja pojawi się status: W trakcie windykacji.
  • Sprawa odrzucona. Więcej informacji znajdziesz po zalogowaniu do platformy Comarch Apfino. – w sytuacji, gdy sprawa nie została przyjęta. Informacje na temat odrzucenia sprawy będą dostępne po zalogowaniu do platformy Comarch Apfino.
Skąd Klient będzie wiedział jaki jest status Faktury – nowe kolumny na liście Faktur sprzedaży   Na liście Faktur sprzedaży dodano kolumny:
 • Faktoring – kolumna może przyjąć następujący status:
  • pusta – Faktura nie zgłoszona do faktoringu, niespełniająca warunków kwalifikujących do finansowania,
  • do faktoringu – Faktura, która spełnia warunki kwalifikujące do finansowania, a nie została jeszcze zgłoszona,
  • w trakcie faktoringu – Faktura zgłoszona do faktoringu (finansowania),
  • faktoring odrzucony – Faktura zgłoszona do faktoringu (finansowania), ale odrzucona.
 • Windykacja – kolumna  może przyjąć następujący status:
 • pusta – Faktura nie zgłoszona do windykacji, niespełniająca warunków kwalifikujących do windykacji,
 • do windykacji – Faktura, która spełnia warunki kwalifikujące do windykacji, a nie została jeszcze zgłoszona,
 • w trakcie windykacji – Faktura zgłoszona do windykacji,
 • windykacja odrzucona – Faktura zgłoszona do windykacji, ale odrzucona.
Przekazywanie faktur W programie Comarch ERP Optima udostępniono również możliwość przekazywania Faktur do Comarch Apfino, by Użytkownik mógł po zsynchronizowaniu dokumentów podjąć dalsze kroki (np. zawnioskować o finansowanie) już bezpośrednio z poziomu samej platformy. Do prawidłowego działania funkcjonalności wymagane jest posiadanie konta w Comarch Apfino i połączenie go z kontem w Comarch ERP Optima. W takiej sytuacji nie jest wymagane podpisanie umowy faktoringu  ani uruchomienie usługi windykacji. Przekazywanie Faktur nie jest działaniem automatycznym. W celu uruchomienia funkcjonalności Użytkownik powinien skorzystać z opcji Przekaż faktury dostępnej z poziomu formularza dokumentu, na górnej wstążce menu lub w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy. Przekazywanie Faktur działa dla zaznaczonych dokumentów na liście. Jeżeli żaden dokument nie będzie zaznaczony, to program zaproponuje przesłanie do platformy Comarch Apfino wszystkich Faktur kwalifikujących się do przekazania. Warunki, które muszą spełniać dokumenty przekazywane do platformy Comarch Apfino:
 • Faktury nie zostały już wcześniej przekazane do platformy,
 • przekazywane są Faktury sprzedaży (w tym Faktury finalne i korygujące) zatwierdzone na stałe, nie są przekazywane: Faktury zaliczkowe, VAT marża, Faktury pierwotne, Faktury zapisane w buforze, anulowane,
 • są wystawione na kontrahenta (Domyślnego płatnika) o rodzaju transakcji: krajowy,
 • na dokumencie został wybrany kontrahent z uzupełnionym numerem NIP,
 • posiadają formę płatności: przelew,
 • inne dane mogą być dowolne.
  Jeżeli Użytkownik zaznaczył wybrane dokumenty do przekazania bądź skorzystał z propozycji systemu, by wysłać wszystkie dokumenty wykonywane są następujące kroki:
 • Jeśli w menu System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Comarch Apfino nie został uzupełniony klucz wymiany pojawi się okno z możliwością uzupełnienia kodu. Kod wpisany w tym miejscu zostanie automatycznie zapisany w Konfiguracji firmy.
 • Jeśli klucz wymiany jest uzupełniony w Konfiguracji lub został uzupełniony w poprzednim punkcie, to program weryfikuje czy Użytkownik posiada odpowiednio skonfigurowane konto w Comarch Apfino. W przypadku braku konta pojawi się okno z możliwością ponownego uzupełnienia kodu klucza wymiany.
 • Jeśli klucz wymiany zostanie uzupełniony, a Użytkownik posiada skonfigurowane konto, to dokumenty zostaną przekazane do platformy Comarch Apfino. Po zakończeniu procesu pojawią się informacje o poprawnym przekazaniu danej Faktury lub ostrzeżenia o odrzuceniu dokumentu: Błąd przekazywania faktury. Faktura nie spełnia warunków do przesłania do Comarch Apfino.
Uwaga
Faktury, która już została zgłoszona do faktoringu / windykacji, nie można anulować. Przy próbie anulowania dokumentu wyświetli się komunikat: Nie można anulować dokumentu. Dokument został zgłoszony do finansowania i/lub windykacji!
Płatności
 • Blokada zmian
Po zgłoszeniu Faktury i przyjęciu do faktoringu/ przyjęciu do windykacji nie ma możliwości zmiany terminu płatności ani podzielenia płatności. W przypadku próby zmiany terminu płatności przez Użytkownika za pomocą operacji seryjnej Zmień formę płatności pojawi się komunikat: Dokument został zgłoszony do faktoringu i/lub windykacji. Termin płatności nie został zmieniony.
 • Edycja rozliczenia lub płatności
Jeżeli Faktura została przekazana do platformy Comarch Apfino, zgłoszona do faktoringu lub windykacji, wówczas każdorazowo po:
 • rozliczeniu Faktury (z dowolnego poziomu programu),
 • usunięciu rozliczenia,
 • zmianie statusu płatności z Nie rozliczono na Nie podlega (i odwrotnie),
 • modyfikacji terminu płatności (zmiana dotyczy najpóźniejszego terminu),
 • podzieleniu płatności (gdy podczas podzielenia płatności powstanie płatność z terminem późniejszym niż istniejący najpóźniejszy termin płatności),
należy ponownie przekazać fakturę do platformy, w celu aktualizacji jej statusu. 2. Polski Ład – limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami Ustawa „Polski Ład” wprowadza m.in. zmianę limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami. Kwota limitu zostanie zmniejszona z 15 tys. PLN do 8 tys. PLN. W programie Comarch ERP Optima komunikaty uzależnione od tej kwoty, dotyczące dokumentów z formą płatności gotówka i sprawdzania rachunku na Białej Liście zostały dostosowane do nowego limitu płatności gotówkowych. Komunikat i ostrzeżenie po przekroczeniu limitu płatności gotówkowych Od wersji 2022.1 program kontroluje przekroczenie limitu płatności gotówkowych na poniższych dokumentach:
 • Faktura sprzedaży,
 • Faktura VAT marża,
 • Faktura zaliczkowa,
 • Faktura finalna,
 • Faktura zakupu,
 • Wydanie zewnętrzne z płatnością
  z formą płatności o typie gotówka i wystawionych dla podmiotu gospodarczego, z datą sprzedaży lub datą zakupu od 01.01.2022 r. Po przekroczeniu kwoty 8 tys. PLN wyświetlany jest poniższy komunikat: Został przekroczony limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami. Płatności gotówkowej nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Czy zapisać dokument? Jeżeli kwota na dokumencie będzie wynosić 8 tys. PLN lub mniej komunikat nie będzie wyświetlany. Natomiast dokumenty wystawiane przed 01.01.2022 r. będą podlegały kontroli na dotychczasowych zasadach. Oprócz komunikatu, na transakcji po przekroczeniu 8 tys. PLN obok kwoty Razem w podsumowaniu dokumentu będzie wyświetlane poniższe ostrzeżenie.
Uwaga
Na dokumentach walutowych, jeżeli po przeliczeniu wartości dokumentu na PLN, wartość ta będzie wyższa niż 8 tys. PLN to zostanie wyświetlony zarówno komunikat jak i ostrzeżenie.
Weryfikacja numeru rachunku bankowego na Białej liście Podczas wystawiania:
 • Faktury zakupu,
 • Korekt do faktury zakupu
  na kontrahenta o statusie podmiot gospodarczy, z formą płatności o typie przelew, po przekroczeniu wartości 15 tys. PLN brutto weryfikowany jest numer rachunku bankowego wyświetlony na zakładce [Kontrahent], w sekcji Płatnik. Natomiast od 01.01.2022 r. weryfikacja nr rachunku na Białej liście będzie dotyczyła kwot powyżej 8 tys. PLN brutto.
Uwaga
Jeśli w menu System/Konfiguracja/Firma/Ogólne jest zaznaczony parametr Automatyczna weryfikacja numerów rachunków w Wykazie podatników VAT z opcją Niezależnie od kwoty dokumentu, to weryfikacja nr rachunku bankowego będzie odbywała się bez względu na wartość dokumentu.
3. Weryfikacja statusu VAT-UE kontrahenta w VIES. Umożliwiono weryfikację kontrahenta w bazie VIES od strony transakcji oraz weryfikację stawek VAT w odniesieniu do statusu VAT-UE kontrahenta. Ustawienie stawek VAT na dokumentach transakcyjnych zależy od tego, czy kontrahent jest podatnikiem VAT-UE zarejestrowanym w Wykazie podatników VIES. Weryfikację kontrahenta w wykazie podatników VIES umożliwiono na dokumentach:
 • Faktury Sprzedaży
 • Faktury VAT marża
 • Faktury Pro Forma
 • Faktury Zaliczkowej
 • Faktury Zakupu
 • Wydaniach Zewnętrznych
 • Przyjęciach Zewnętrznych
 • Korektach do wszystkich wyżej wymienionych dokumentów.
  W przypadku, jeżeli status kontrahenta jest wewnątrzunijny, a kontrahent nie jest aktywnym podatnikiem w bazie VIES, wówczas na dokumentach stosowane są krajowe stawki VAT.
Uwaga
Szczególnym przypadkiem weryfikacji statusu VAT/ VAT-UE kontrahenta jest kontrahent z numerem NIP z prefiksem PL. Taki kontrahent jest sprawdzany w Wykazie podatników VAT, jednak może być on również zweryfikowany w bazie VIES. W sytuacji, kiedy weryfikacja w bazie VIES jest negatywna, nie są zmieniane ustawienia parametru Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES.
Uwaga
Funkcja weryfikacji statusu VAT i VIES kontrahenta dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji.
Automatyczna weryfikacja kontrahenta w VIES. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry znajduje się parametr Automatyczna weryfikacja statusu VAT/ VAT-UE na dokumentach handlowych, który jest domyślnie zaznaczony. Przy takim ustawieniu po wybraniu kontrahenta bądź zmianie jego numeru NIP na Fakturach Zakupu, Przyjęciach Zewnętrznych, Fakturach Pro Forma, Fakturach Sprzedaży, Wydaniach Zewnętrznych oraz na korektach do tych dokumentów nastąpi automatyczna weryfikacja czy jest on podatnikiem VAT lub VIES. Z prawej strony okna wyświetlana jest informacja o weryfikacji. Funkcja działa tylko w momencie dodawania dokumentu handlowego z datą bieżącą. W przypadku wystawiania dokumentu z datą wstecz, weryfikację statusu VAT/ VAT-UE należy wykonać ręcznie poprzez przycisk  Weryfikacja statusu kontrahenta VAT/ VAT-UE znajdujący się na dokumentach. Weryfikacja kontrahenta w bazie VIES na dokumentach Poprzez przycisk  Weryfikacja statusu kontrahenta VAT/ VAT-UE można ręcznie zweryfikować, czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym i czy istnieje w Wykazie podatników VIES. Sprawdzanie kontrahenta odbywa się na podstawie numeru NIP. Po wykonaniu weryfikacji na dokumencie, parametr Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES znajdujący się na zakładce [Kontrahent] jest automatycznie zaznaczany bądź odznaczany (w zależności od wyniku weryfikacji). W przypadku, kiedy jest to podatnik VAT/ VAT-UE czynny, a kontrahent widnieje jako osoba fizyczna, dodatkowo ustawiany jest rodzaj transakcji: Podmiot gospodarczy. Informacje dotyczące statusu VAT kontrahenta pobierane są z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów dostępnego pod adresem: https://ppuslugi.mf.gov.pl, natomiast Informacje dotyczące statusu kontrahenta w bazie VIES pobierane są z Portalu komisji Europejskiej dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html Po zweryfikowaniu kontrahenta w Wykazie podatników VAT na formularzu dokumentu i zapisaniu dokumentu do bufora, po jego ponownym otwarciu status kontrahenta nie jest ponownie sprawdzany automatycznie, jednak możliwe jest wykonanie weryfikacji ręcznie. Jeżeli kontrahent wewnątrzunijny wybrany na dokumencie sprzedażowym nie jest podatnikiem aktywnym w bazie VIES, wówczas przy weryfikacji ręcznej pojawi się komunikat: Kontrahent posiada aktywny numer VAT-UE. Czy zweryfikować stawki VAT na towarach? Po kliknięciu przycisku Tak, na pozycji towaru znajdującego się na formularzu dokumentu ustawiane są krajowe stawki VAT. Jeżeli weryfikacja statusu kontrahenta na dokumencie sprzedażowym przebiegnie negatywnie, a na karcie kontrahenta zaznaczony był parametr Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES, zostanie on automatycznie odznaczony zarówno na dokumencie jak i na karcie kontrahenta. Dodatkowo, w przypadku zmiany stawki VAT wskutek weryfikacji statusu VAT kontrahenta, nie jest zaznaczany parametr Naliczaj VAT na zakładce [Płatności] na formularzu dokumentu. Jeżeli weryfikacja statusu kontrahenta na dokumencie zakupowym przebiegnie negatywnie, a na karcie kontrahenta zaznaczony był parametr Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES, zostanie on automatycznie odznaczony zarówno na dokumencie jak i na karcie kontrahenta. Stawki VAT na pozycjach dokumentu pozostają bez zmian. Przekształcenia dokumentów Na dokumencie Rezerwacji Odbiorcy nie ma możliwości zweryfikowania statusu VAT kontrahenta. Natomiast na zakładce [Kontrahent] istnieje możliwość określenia rodzaju transakcji oraz zaznaczenia lub odznaczenia parametru Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES. W przypadku dokumentów przekształconych z Rezerwacji Odbiorcy weryfikacja odbywa się na dokumentach wynikowych. Na Fakturze Sprzedaży tworzonej do Wydania Zewnętrznego stawki VAT oraz ustawienie parametru Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES przenoszone są z dokumentu WZ. W przypadku przekształcania zafiskalizowanego Paragonu do Faktury Sprzedaży, jeżeli kontrahent miał zaznaczony parametr Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES podczas wystawiania Paragonu, a przy przekształceniu do Faktury Sprzedaży zostanie zweryfikowany negatywnie, wówczas parametr zostanie automatycznie odznaczony zarówno na fakturze jak i na karcie kontrahenta. 4. JPK. Dla dokumentów dodano kody JPK dokumentów: WSTO_EE oraz IED w związku ze zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obrotem towarami na odległość. 5. Współpraca z terminalem płatniczym ING. Umożliwiono współpracę Comarch ERP Optima z terminalem płatniczym ING. Zostały obsłużone poniższe operacje:
 • Płatność
 • Zwrot
 • Włączenie aktualizacji terminala
 • Rozliczenie dnia (zatwierdzanie transakcji z całego dnia w systemie transakcyjnym).
  W konfiguracji programu Stanowisko/Ogólne/Terminal płatniczy zostały dodane dwa modele terminali: ING, ING – połączenie terminalowe.
 • Po wyborze modeli ING, ING – połączenie terminalowe system automatycznie ustawia typ połączenia na TCP/IP.
 • Port szeregowy – pole nieaktywne.
 • Adres IP, Port TCP/IP – w tych polach użytkownik podaje adres IP i numer portu terminala.
 • Parametry – sekcja zawiera:
  • Identyfikator stanowiska – użytkownik może oznaczyć stanowisko, z którego wykonywana jest płatność za pomocą terminala. Informacja wysyłana do operatora płatności. Nie jest drukowana przez terminal. Pole dostępne tylko dla modeli ING, ING – połączenie terminalowe. Dla pozostałych modeli nieaktywne.
  • Logowanie komunikacji – po zaznaczeniu tego parametru plik zawierający komunikację z terminalem płatniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony w katalogu %AppData%\Comarch\Opt!ma\Logs. W przypadku sterowników terminalowych plik zawierający komunikację z terminalem płatniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony lokalnie w katalogu %AppData%\Comarch OnlineFP.
 • Test połączenia – przycisk służący do przetestowania połączenia z terminalem płatniczym.
  Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumentach FS, PA, WZ z płatnością i FZAL Płatność za pomocą terminala ING odbywa się na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali. Dodatkowo pytania wymagające reakcji od strony użytkownika, wyświetlają się bezpośrednio w programie z możliwymi opcjami wyboru. Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumentach korekt do FS i PA oraz FZAL  Płatność za pomocą terminala ING odbywa się na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali. Dodatkowo pytania wymagające reakcji od strony użytkownika, wyświetlają się bezpośrednio w programie z możliwymi opcjami wyboru. Rozliczenie dnia, aktualizacja terminala W głównym menu programu, w zakładce [Narzędzia] dodano także nową sekcję Terminal płatniczy. W sekcji tej znajdują się dwie opcje:
 • Rozlicz dzień – na terminal zostanie wysyłane polecenie zatwierdzenia transakcji w systemie transakcyjnym.
 • Włącz aktualizację terminala – na terminal zostanie wysłane polecenie aktualizacji terminala.
  Obszar Terminal płatniczy będzie widoczny jedynie po wybraniu modelu: ING lub ING –  połączenie terminalowe. 6. Logowanie komunikacji. W konfiguracji programu Comarch EPR Optima Stanowisko/Ogólne/Terminal płatniczy został dodany parametr Logowanie komunikacji.  Logowanie komunikacji – po zaznaczeniu tego parametru plik zawierający komunikację z terminalem płatniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony w katalogu %AppData%\Comarch\Opt!ma\Logs.

Zmiany

1. AKC-WW.
  1. Karta kontrahenta. Na karcie Kontrahenta w zakładce [Handlowe] dodano parametr Nie uwzględniaj w ewidencji wyrobów węglowych. W Ewidencji wyrobów węglowych nie będą ujmowane dokumenty wystawione na kontrahenta mającego zaznaczony niniejszy parametr.
  2. Formularz deklaracji. Na formularz deklaracji AKC-WW przenoszone są wartości dotyczące całkowitej sprzedaży węgla. Kwota podatku jest liczona od sprzedaży objętej akcyzą.
2. OCR. Sortowanie pozycji na oknie wybierz parametry dodawanych towarów. Przy pierwszym otwarciu okna pozycje sortowane są zgodnie z kolejnością na wczytywanym skanie. Zmiany sortowania są pamiętane przy kolejnym otwarciu okna. Niezależnie od sortowania na tym oknie, pozycje wczytywane są na formularz Faktury Zakupu zgodnie z kolejnością na wczytywanym skanie. 3. OCR. Kody EAN pozycji dokumentu. W sytuacji kiedy pozycja cennika posiada kilka kodów EAN i kod wczytywany ze skanu nie jest domyślnym, wówczas na Fakturze Zakupu pozycja zostanie wczytana z kodem EAN pobranym ze skanu. 4. Seryjne zatwierdzanie dokumentów Przyjęcia Zewnętrznego. Dla dokumentów wystawionych na kontrahentów z zaznaczonym parametrem Rolnik na swojej karcie, możliwe jest zapisanie dokumentów Przyjęcia Zewnętrznego seryjnie z listy bez konieczności uzupełniania pola Numer obcy. Pole to pozostaje puste. 5. Schematy numeracji dokumentów. W przypadku nieposiadania modułu Serwis przy tworzeniu nowego schematu numeracji Faktury Sprzedaży i Paragonu możliwe jest oznaczenie poprzedniego schematu jako nieaktywny. 6. Eksport cennika. Przy eksporcie cennika, po kliknięciu w przycisk Grupa towarów możliwe jest wybranie tylko jednej grupy towarowej to wyeksportowania. 7. Seryjne ustawienie masy na kartach cennikowych. Z poziomu listy Zasobów i Cennika w oknie operacji seryjnej Zmiana parametrów karty umożliwiono seryjne ustawienie masy towaru. Masę można również zmienić przy pomocy importu cennika z pliku MS Excel. 8. Kolumny. W trybie personalizacji aktywnego okna dodano kolumnę TrE_TwrOpis umożliwiającą wyświetlenie opisu towaru na liście dokumentów.

Poprawiono

1. Lista Rezerwacji Odbiorcy. Poprawiono filtrowanie na liście dokumentów RO w kolumnie Źródło zamówienia. 2. Eksport cennika. Poprawiono możliwość eksportu cennika dla nowo utworzonych cen do pliku MS Excel. 3. Grupy towarowe. Umożliwiono usunięcie grupy towarowej z formularza pozycji cennika z zakładki [Grupy]. 4. Zatwierdzanie dokumentów. Poprawiono możliwość zatwierdzania dokumentów z listy faktur, które nie podlegają mechanizmowi MPP. 5. Blokada formularza RO. Po wejściu na formularz Rezerwacji Odbiorcy z poziomu karty towaru poprawiono funkcjonalność blokowania dodawania, edycji oraz usuwania rezerwacji dla operatora. 6. Interfejs.
 • Przy otwartym formularzu Faktury Zakupu i Faktury Sprzedaży w górnej wstążce sekcji Pozycje usunięto ikonę Wydruk.
 • Na formularzu Faktury Zakupu Poprawiono wyświetlanie pola Data wpływu w zależności od ustawień wielkości czcionki.
  7. Wydruki.
 • Rezerwacja Odbiorcy. Na liście wydruków dostępnej z poziomu formularza Rezerwacji Odbiorcy nie pojawia się komunikat informujący o błędzie.
 • Faktura Pro Forma. Podczas wydruku Faktury Pro Forma w języku angielskim nie pojawia się komunikat informujący o błędzie.
 • PWP – Brakujące składniki. Na wydruku formularza dokumentu PWP – Brakujące składniki poprawiono wyświetlanie ilości towaru, jeżeli w recepturze wskazana jest jednostka pomocnicza.
 • Wydanie Zewnętrzne (GenRap) – Pobrane dostawy i Lista zasobów (GenRap) – Pobrane dostawy. Poprawiono odwołania dotyczące atrybutów dla dostaw.
 • KGO dla jednostki pomocniczej. Na wydrukach dokumentów zawierających koszt KGO poprawiono wyświetlanie kosztu w przypadku użycia na dokumencie jednostki pomocniczej.
 • Specyfika załadunku. Na wydruku Specyfiki załadunku dostępnej z listy dokumentów Rezerwacji Odbiorcy poprawiono agregację pozycji w zależności od sposobu zaznaczenia dokumentów na liście.
 

Współpraca z Comarch e-Sklep

Zmiany w Comarch ERP Optima

1. Zmiany kodu kraju Grecji. Zmieniono mapowanie kodu kraju na kod EL, dla zamówień z Comarch e-Sklep z dostawą do Grecji.

Poprawiono w Comarch e-Sklep

1. e-Handel. Synchronizacja zamówień. W przypadku gdy zamówienie zostało przekształcone do więcej niż jednego dokumentu, do Comarch e-Sklep były wysyłane nadmiarowe potwierdzenia. Mechanizm poprawiono. 2. Zamówienie z e-Sklep przekształcane do WZ. Poprawiono działanie przekształcania zamówień z Comarch e-Sklep do dokumentów WZ oraz usuwanie dokumentów WZ w buforze, pochodzących z zamówienia. 3. Synchronizacja rabatów do Comarch e-sklep. Zoptymalizowano synchronizację danych dotyczących rabatów dla Comarch e-sklep.

Handel Plus

Zmiany

1. Deklaracja CUK-1. Umożliwiono wykonanie podglądu deklaracji CUK-1 na formularzu deklaracji w zakładce [Dokumenty].

Poprawiono

1. Dokumenty korygujące. Podczas zapisywania dokumentu korygującego do Faktury Zakupu, z której została rozchodowana nie pojawia się komunikat o subelementach korekcyjnych i dokument zapisuje się poprawnie. 2. Atrybuty. Wartości atrybutów dostaw na dokumencie Przyjęcia Zewnętrznego nie znikają po zmianie kolejności atrybutów na kartotece towarowej.  

Detal

Nowości

1. Współpraca z terminalem płatniczym ING. Umożliwiono współpracę Comarch ERP Optima Detal z terminalem płatniczym ING. Zostały obsłużone poniższe operacje:
 • Płatność
 • Zwrot
 • Włączenie aktualizacji terminala
 • Rozliczenie dnia (zatwierdzanie transakcji z całego dnia w systemie transakcyjnym).
  W konfiguracji programu Terminal płatniczy dodano dwa modele terminala: ING oraz ING – połączenie terminalowe.
 • Po wyborze modeli ING, ING – połączenie terminalowe system automatycznie ustawi typ połączenia na TCP/IP.
 • Port szeregowy – pole nieaktywne.
 • Adres IP, Port TCP/IP – w tych polach użytkownik podaje adres IP i numer portu terminala.
 • Identyfikator stanowiska – użytkownik może oznaczyć stanowisko, z którego wykonywana jest płatność za pomocą terminala. Informacja wysyłana do operatora płatności. Nie jest drukowana przez terminal. Pole dostępne tylko dla modeli ING, ING – połączenie terminalowe. Dla pozostałych modeli nieaktywne.
 • Logowanie komunikacji – po zaznaczeniu tego parametru plik zawierający komunikację z terminalem płatniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony w katalogu %AppData%\Comarch\CDN OPT!MA Detal. W przypadku sterowników terminalowych plik zawierający komunikację z terminalem płatniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony lokalnie w katalogu %AppData%\Comarch OnlineFP.
  Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumencie PA Płatność za pomocą terminala ING odbywa się na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali. Dodatkowo pytania wymagające reakcji od strony użytkownika, wyświetlają się bezpośrednio w programie z możliwymi opcjami wyboru. Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumentach korekt do FS i PA Płatność za pomocą terminala ING odbywa się na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali. Dodatkowo pytania wymagające reakcji od strony użytkownika, wyświetlają się bezpośrednio w programie z możliwymi opcjami wyboru. Aktualizacja terminala, rozliczenie dnia W górnym menu programu Detal, obok przycisku Raport fiskalny został dodany przycisk Terminal płatniczy ING. Przycisk będzie widoczny jedynie po wybraniu modelu: ING lub ING –  połączenie terminalowe. Po jego naciśnięciu pojawią się do wyboru dwie opcje:
 • Rozlicz dzień – na terminal zostanie wysyłane polecenie zatwierdzenia transakcji w systemie transakcyjnym.
 • Włącz aktualizację terminala – na terminal zostanie wysłane polecenie aktualizacji terminala.
Uwaga
Grupa Terminal płatniczy ING widoczna jest w przypadku nowych instalacji. Dla istniejących instalacji użytkownik ma mozliwość utworzenia grupy poprzez opcję Konfiguracja układu ekranu.
2. Logowanie komunikacji. W konfiguracji programu Comarch ERP Optima Detal Terminal płatniczy został dodany parametr Logowanie komunikacji.  Logowanie komunikacji – po zaznaczeniu tego parametru plik zawierający komunikację z terminalem płatniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony w katalogu %AppData%\Comarch\CDN OPT!MA Detal.

Poprawiono

1. Pobieranie licencji na moduł Kasa/Bank. Poprawiono pobieranie licencji, tak aby w przypadku jednoczesnej pracy na tym samym stanowisku Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP Optima Detal pobierana była jedna licencja na moduł Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus.

Serwis

Poprawiono

1. Zlecenie serwisowe. Poprawiono przenoszenie danych osoby zlecającej z formularza zlecenia serwisowego na formularz nadania przesyłki.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

1. Szyfrowanie wydruków hasłem. Umożliwiono szyfrowanie dostępnych w programie wydruków do plików PDF za pomocą hasła. Dzięki temu plik PDF z wydrukiem może być otwarty jedynie przez upoważnioną osobę znającą hasło. Po wybraniu funkcji Wydruk danych lub Wyślij, wskazaniu konkretnego wydruku, dla opcji Eksport do pliku na dysk, Eksport do pliku na IBARD oraz Udostępnij w Comarch HRM możliwy jest wybór opcji PDF z hasłem: W przypadku wydruków płacowych jako hasło do pliku ustawiany jest numer PESEL pracownika. Jeżeli pracownik na swojej karcie nie ma uzupełnionego numeru PESEL, hasłem jest data urodzenia pracownika w formacie RRRRMMDD. Dotyczy to wydruków:
 • wydruków kaskadowych (wydruki oznaczone jako ‘wiele plików e-mail’) dostępnych z listy pracowników,
 • wydruków kaskadowych (wydruki oznaczone jako ‘wiele plików e-mail’) dostępnych z listy deklaracji PIT pracowników,
 • wydruków kaskadowych (wydruki oznaczone jako ‘wiele plików e-mail’) dostępnych z listy wypłat pracowników,
 • wydruków dostępnych z formularza pracownika,
 • wydruków dostępnych z formularza deklaracji PIT pracownika,
 • wydruków dostępnych z formularza wypłaty.
  Podczas generowania wydruku z hasłem pojawia się komunikat informujący o nadanym haśle: W przypadku płacowych wydruków kaskadowych (oznaczonych jako ‘wiele plików e-mail’), jeżeli nie dla wszystkich zaznaczonych pracowników (lub ich wypłat/deklaracji PIT) na kartach pracowników uzupełnione są numery PESEL lub daty urodzenia, pojawia się okno z prośbą o podanie hasła, którym zaszyfrowane mają być wydruki pracowników bez uzupełnionych numerów PESEL lub dat urodzenia: Na oknie należy wprowadzić hasło (puste hasło ani znak spacji nie są przyjmowane). Nie jest weryfikowana przez program siła podanego hasła. Po zakończeniu generowania wydruków wyświetlane jest podsumowanie z listą wydruków zaszyfrowanych podanym hasłem (są to wydruki dla pracowników bez uzupełnionego numeru PESEL lub daty urodzenia): W przypadku wydruków dla pojedynczego pracownika dostępnych z formularza pracownika/wypłaty/deklaracji PIT, kiedy na jego karcie nie jest uzupełniony numer PESEL ani data urodzenia, podczas generowania wydruku z hasłem program prosi Użytkownika o podanie hasła do zaszyfrowania pliku PDF: W przypadku innych wydruków płacowych niż wymienione powyżej oraz pozostałych dostępnych w programie  (innych niż płacowe), po wybraniu opcji PDF z hasłem zawsze pojawia się powyższe okno z prośbą o wprowadzenie hasła do zaszyfrowania wydruku. W Konfiguracji wydruków na formularzu edycji wydruku w sekcji Eksport możliwe jest wybranie jako domyślnego formatu PDF z hasłem: W przypadku wydruków generowanych przez Serwis Operacji Automatycznych (np. Automat windykacji), nawet jeżeli dla wydruku wybrany jest domyślny format PDF z hasłem, tworzony automatycznie wydruk nie jest szyfrowany hasłem. Jeżeli na formularzu Edycji wydruku zaznaczony jest parametr Podpisz cyfrowo pliki PDF oraz Kopia elektroniczna, pomimo wybranego domyślnego formatu PDF z hasłem, wydruk w Archiwum wydruków nie jest zaszyfrowany hasłem. Po zapisaniu pliku PDF z hasłem nie pojawia się pytanie Czy otworzyć wyeksportowany plik? ani plik nie jest automatycznie otwierany jeżeli dla tego pytania zapamiętana została opcja Tak.

Zmiany

1. Kody JPK_V7 na dokumentach. Lista kodów JPK_V7 wyświetlana na dokumentach zależy od daty dokumentu i wynika z okresu obowiązywania danego kodu:
 • kody MPP i SW są możliwe do wyboru na dokumentach z datą rozliczenia w VAT do czerwca 2021.
 • kod EE widoczny jest na dokumentach z datą rozliczenia w VAT do grudnia 2021.
 • kody WSTO_EE i IED są możliwe do wybrania na dokumentach z datą rozliczenia w VAT od stycznia 2022.
  W przypadku dokumentów rozliczanych w VAT metodą kasową pod uwagę brana jest data bieżąca w programie. W przypadku karty kontrahenta, kategorii oraz pozycji cennika możliwość przypisania konkretnych domyślnych kodów również zależy od ustawionej w programie daty bieżącej. 2. Nowe kody JPK_V7. Zostały dodane 2 nowe kody JPK_V7:
 • WSTO_EE – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju
 • IED – dostawa towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, dokonana przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub w odpowiadających im regulacjach, dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju
  Nowe kody obowiązują dla dokumentów z datą rozliczenia w VAT od stycznia 2022. W przypadku dokumentów z wcześniejszych okresów, jeżeli takie kody będą znajdowały się na dokumencie, kody WSTO_EE oraz IED nie zostaną przeniesione do pliku JPK_V7. Kody JPK znajdujące się na kontrahencie, kategorii lub pozycji cennika są przenoszone na dokument bez względu na jego datę. Również w przypadku importu dokumentów z plików JPK_V7, VAT_R (Comma) oraz za pomocą pracy rozproszonej, przenoszone są wszystkie kody JPK znajdujące się w pliku dla importowanego dokumentu bez względu na jego datę. 3. Numery rachunków kontrahentów. Jeżeli kontrahent ma przypisane na swojej karcie na zakładce [Płatności] numery rachunków bankowych, nie są one usuwane po skasowaniu numeru NIP z karty kontrahenta. Jeżeli na karcie kontrahenta nie jest uzupełniony numer NIP a są wprowadzone rachunki bankowe kontrahenta, nie są one usuwane po uzupełnieniu numeru NIP na karcie kontrahenta. 4. Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES. Na karcie kontrahenta na zakładce [Handlowe] zmieniono nazwę parametru Podatnik VAT czynny na Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES. Szczegółowy opis znajduje się w części handlowej ulotki. 5. Urząd Skarbowy dla VIU-DO. Podczas zakładania nowej bazy lub konwertowania z wcześniejszej wersji programu, dodawany jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście i wskazywany jest w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje jako US dla deklaracji VIU-DO. 6. Praca rozproszona. W nowo dodawanych bazach w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona parametr Eksport i import dokumentów wraz z załącznikami jest automatycznie zaznaczany. 7. Rozmiar tabel w bazie danych. W Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Bazy danych w menu kontekstowym, dostępnym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na bazie, dodana została funkcja Pokaż rozmiar tabel w bazie danych. Po jej wybraniu otwierane jest okno prezentujące informacje dotyczące tabel bazy danych: rodzaj i nazwa tabeli, ilość wierszy oraz ilość MB zajętych przez dane, indeksy oraz przestrzeń nieużywaną w tabeli. 8. Przypomnienie o kopii bezpieczeństwa. Jeżeli na karcie dodawanego operatora zaznaczony zostanie parametr Administrator, automatycznie zaznaczany jest również parametr Przypomnienie o kopii bezpieczeństwa. 9. Seryjna konwersja baz danych. W przypadku seryjnej konwersji baz danych z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe, jeżeli jedna z baz danych na serwerze ma zainstalowane najnowsze ważne aktualizacje, podczas konwersji pozostałych baz aktualizacje są również instalowane.

Poprawiono

1. JPK_V7 – dokumenty z kodem FP. Dokumenty z kodem FP mające datę sprzedaży wcześniejszą niż z października 2020 i okres rozliczenia w VAT w październiku 2020 lub późniejszych miesiącach, były wykazywane w części deklaracyjnej pliku JPK_V7. Działanie poprawiono. 2. Import z JPK_VAT/JPK_V7 do rejestru VAT. Podczas importu dokumentów z pliku JPK_VAT/JPK_V7 do rejestru VAT, jeżeli zaznaczony był parametr Ustaw status płatności na Nie podlega a nie została założona ani odnaleziona karta kontrahenta z określonym numerem NIP, płatności dla takich dokumentów dodawane były ze statusem Nie rozliczono. Działanie poprawiono. 3. JPK_KR. Zoptymalizowano i przyśpieszono generowanie plików JPK_KR. 4. Konfiguracja wydruków – skróty klawiszowe. Usunięto skróty klawiszowe dla menu kontekstowego edycji wydruku aby nie powodować konfliktu z globalnymi skrótami działającymi w programie. 5. Eksport danych do schowka. Wybierając opcję eksportu danych do schowka, po wklejeniu ich w MS Excel dane w kolumnach były przesunięte w stosunku do nagłówków kolumn. Działanie poprawiono. 6. Personalizacja listy. Jeżeli lista w programie posortowana była po kolumnie z atrybutem i dodawana była nowa kolumna użytkownika, pojawiał się komunikat wskazujący na błędną definicję kolumny. Działanie poprawiono. 7. Zaznaczenia na liście. Po eksporcie zaznaczonych danych do schowka lub pliku MS Excel zaznaczenia pozostają na liście. 8. Logowanie domenowe. Poprawiono przypisywanie konta domenowego do Operatora w szczególnym przypadku.

Kasa/Bank

Zmiany

1. Eksport przelewów i weryfikacja rachunków bankowych. Od 01.01.2022 roku zmniejszył się limit płatności powodujący weryfikację rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT. Dla przelewów eksportowanych po 31.12.2021 roku limit ten wynosi 8 000 zł. 2. Odsetki ustawowe od zaległości. W Konfiguracja/ Program/ Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek ustawowych od zaległości. Od 04.11.2021 roku wynoszą one 6.75%, od 09.12.2021 roku to 7.25%.

Poprawiono

1. Ewidencja dodatkowa i rozliczenie zaliczki pracownika. W Ewidencji dodatkowej kosztów przy rozliczaniu dokumentu zaliczką pracownika pojawiał się komunikat: Dojście do wiersza odnosi się do usuniętego wiersza lub wiersza oznaczonego do usunięcia. Działanie poprawiono. 2. Formularz kontrahenta i pusty numer rachunku bankowego. Po imporcie rachunków bankowych dla kontrahenta, który w Wykazie podmiotów VAT nie ma zgłoszonego rachunku bankowego, na zakładce [Płatności] dodawany był ‘pusty’ rachunek bankowy. Działanie poprawiono. 3. mBank WebService. Przy eksporcie dużej ilości przelewów niektóre z nich nie były eksportowane. Pojawiał się komunikat: Aktualna sesja została zakończona. Dalej wprowadzane dane nie zostaną zapisane. Zanim wykonasz operację ponownie, zamknij wszystkie okna. Działanie poprawiono 4. MT940 i import przelewów. Poprawiono wydajność importu płatności formatem MT940. Problem pojawiał się w bazie danych, w której występował kontrahent posiadający kilka tysięcy rachunków.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 13.01.2022

1. Deklaracja PIT-11. Poprawiono wykazywanie na deklaracji PIT-11(27) przychodów pracownika do 26 lat, który nie korzystał ze zwolnienia z PIT dla młodych na własny wniosek. 2. Polski Ład – wydruki. Poprawiono opis podstawy prawnej na wydrukach "Wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników" oraz "Wniosek o niepobieranie zaliczki podatku".

Aktualizacja w dniu 11.01.2022

1. PIT-2. Dostosowano wydruki PIT-2 do nowego wzoru obowiązującego od 10.01.2022 r.

Aktualizacja w dniu 3.01.2022

1. Kody tytułu ubezpieczenia. Dodano do listy kodów tytułu ubezpieczenia nowe kody 2250 oraz 2330, które zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2021.

Aktualizacja w dniu 29.12.2021

1. Ewidencja ryczałtowa. Zoptymalizowano i poprawiono konwersję z wersji 2022.0. W szczególnym przypadku zapisy księgowe ewidencji ryczałtowej mogły nieprawidłowo zostać przypięte do dokumentów handlowych.

Aktualizacja w dniu 28.12.2021

1. Limit płatności gotówkowych. Wprowadzono zmiany dostosowujące program do progu limitu płatności gotówkowych, obowiązującego w roku 2022 - przywrócono limit 15000 PLN. Zmniejszony limit 8000 PLN będzie obowiązywał od 01.01.2023. 2. OCR. Poprawiono działanie funkcji OCR dla Faktur Zakupu w module Handel. Po wykonaniu importu definicji dokumentów poprzez pracę rozproszoną, przy próbie wczytania skanu poprzez OCR pojawiał się komunikat Nie istnieje wskazana w konfiguracji domyślna definicja dokumentu OBD powiązanego z aktualnie edytowanym. Uzupełnij dane na liście Konfiguracja-> Firma->Obieg dokumentów->Dokumenty powiązane!

Nowości i zmiany w wersji 2022.0.1

Płace i Kadry

Nowości

1. Aktualne wskaźniki. Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia Wskaźniki obowiązujące od 1.09.2021: – przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 5504,52 zł. – minimalna stawka uczniów I roku: 275,23 zł. – minimalna stawka uczniów II roku: 330,27 zł. – minimalna stawka uczniów III roku: 385,32 zł. – młodociany – przyuczenie: 220,18 zł. Wskaźniki obowiązujące od 1.10.2021: wskaźnik waloryzacji: 100,9%. Wskaźniki obowiązujące od dnia: 1.01.2022 r.: – najniższe wynagrodzenie dla etatu: 3010,00 zł, – minimalna stawka godzinowa dla umów: 19,70 zł.   Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2021 r. Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2021 r. (M.P. 2021, Poz. 754). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.(Dz.U. 2020, poz. 1690)   2. Dodatkowy urlop dla pracowników z niepełnosprawnością. Umożliwiono naliczanie dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni dla pracowników z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności jako oddzielnego limitu. W konfiguracji dodano standardowy typ limitu Urlop dodatkowy (niepełnosp.). Limit jest dodawany automatycznie podczas pojedynczego dodawania limitu urlopu wypoczynkowego oraz jest możliwy do dodania osobno przez Użytkownika. Limit przysługuje jedynie osobom zatrudnionym na etat. Limit jest naliczany dla pracownika, który w danym roku kalendarzowym miał odnotowany stopień niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny i dodatkowo przepracował już co najmniej rok po uzyskaniu odpowiedniego stopnia niepełnosprawności lub ma odnotowaną w którymkolwiek zapisie dotyczącym roku, za który naliczamy limit informację o liczbie dni dodatkowego urlopu na formularzu pracownika na zakładce [3.Etat] w polu ‘Liczba dni dodatkowego limitu urlopowego’. Podczas próby dodania limitu Urlop dodatkowy (niepełnosp.) pracownikowi, który nie spełnia warunków do jego nabycia wyświetli się odpowiedni komunikat. Pracownik z niepełnosprawnością nabywa prawo do pierwszego urlopu dodatkowego po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Pierwszy urlop dodatkowy pracownika z niepełnosprawnością jest urlopem nabywanym z dołu, po przepracowaniu wymaganego okresu i z tego względu w roku jego nabycia jest należny w pełnym wymiarze bez względu na datę, w której to nastąpiło. Wymiar pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego (po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności) powinien pozostawać w proporcji do wymiaru czasu pracy niepełnosprawnego w dniu nabycia do niego prawa. W przypadku zwolnienia pracownika w roku, w którym uzyskał prawo do pierwszego urlopu dodatkowego limit dodatkowego urlopu nie jest ustalany proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, zawsze przysługuje 10 dni (mniej jedynie gdy ma wymiar etatu mniejszy niż 1/1). Do ustalenia rocznego okresu pracy, po którym pracownik nabywa prawo do pierwszego urlopu z tytułu niepełnosprawności, wlicza się zatem do niego także okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Jeżeli pomiędzy okresami pracy występują przerwy, to okresy zatrudnienia sumuje się. W momencie osiągnięcia rocznego okresu pracy pracownik nabywa prawo do dodatkowego urlopu. Pracownik z niepełnosprawnością może posiadać okresy zatrudnienia u różnych pracodawców. Liczy się wtedy niepokrywające się ze sobą okresy zatrudnienia, a prawo do pierwszego urlopu dodatkowego pracownik nabywa u pracodawcy, u którego pozostaje w zatrudnieniu w chwili osiągnięcia rocznego okresu pracy. On też udziela pracownikowi tego urlopu. Prawo do kolejnego urlopu z tytułu niepełnosprawności pracownik nabywa w dniu 1 stycznia lub w pierwszym dniu zatrudnienia w roku następującym po roku, w którym nabył prawo do pierwszego urlopu dodatkowego. Do urlopu dodatkowego stosuje się wszystkie przepisy dotyczące urlopu wypoczynkowego. Limit urlopu dodatkowego jest ustalany proporcjonalnie do okresu zatrudnienia pracownika, wymiaru etatu oraz obowiązującej pracownika normy dobowej. Jeśli wymiar etatu/norma dobowa/okres zatrudnienia zmieniał się w trakcie roku limit należy ustalić odrębnie dla każdego z tych okresów. Do ustalenia czy pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu sumowany jest staż pracy w bieżącej firmie oraz z historii zatrudnienia, który przypada w okresie, kiedy pracownik miał znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Informacja o okresie obowiązywania stopnia niepełnosprawności jest pobierana z formularza pracownika z zakładki [5.Ubezpieczenie cd.]. Dodatkowo limit urlopu jest pomniejszany proporcjonalnie także w przypadku wystąpienia co najmniej miesięcznej nieobecności w pracy spowodowanej urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym, służbą wojskową czy nieusprawiedliwioną nieobecnością. Zasady pomniejszania kolejnego limitu analogicznie jak dla urlopu wypoczynkowego. Wyjątek stanowi pierwszy limit urlopu dodatkowego, który nie jest pomniejszany za nieobecności pomniejszające limit. Niepełny miesiąc podlega zaokrągleniu w górę, a niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Wymiar urlopu dodatkowego w danym roku nie może przekroczyć 10 dni. W przypadku utraty w ciągu roku kalendarzowego stopnia niepełnosprawności uprawniającego do urlopu dodatkowego nie wpłynie na wymiar już nabytego urlopu dodatkowego. Pracownik zachowuje do niego prawo w pełnym wymiarze 10 dni. Pracownik nie nabędzie jednak prawa do urlopu dodatkowego w kolejnym roku kalendarzowym po roku, w którym utraci status osoby niepełnosprawnej lub zostanie zaliczony do lekkiego stopnia niepełnosprawności. W sytuacji, gdy pracownik na 1 stycznia nie miał prawa do kolejnego urlopu dodatkowego, bo nie miał odpowiedniego stopnia niepełnosprawności, ale w trakcie roku je uzyskał, to wówczas uzyskuje on prawo do 10 dni urlopu od dnia uzyskania znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Jeśli pracownik ma niewykorzystany urlop dodatkowy, a w następnym roku już nie ma prawa do urlopu dodatkowego (np. zmienił stopień niepełnosprawności na lekki) urlop ten zostanie uwzględniony jako ‘Z przeniesienia’ do limitu urlopu wypoczynkowego. W celu odnotowania informacji o wykorzystanym dodatkowym urlopie na formularzu historii zatrudnienia na zakładce [2.Urlop wypoczynkowy] zostało dodane pole ‘Wykorzystany urlop dodatkowy (niepełnosp.)’, w którym Użytkownik może podać ilość dni urlopu dodatkowego, które pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy. W przypadku naliczania limitu urlopu dodatkowego należy zweryfikować czy w roku, za który go liczymy pracownik nie wykorzystał już urlopu u poprzedniego pracodawcy. Uwzględniamy jedynie te zatrudnienia, które zakończyły się przed datą, kiedy przysługuje urlop dodatkowy w naszej firmie. Łącznie limit wykorzystany u poprzedniego pracodawcy oraz w naszej firmie w roku nie może przekroczyć 10 dni. W celu odnotowania pracownikowi niepełnosprawnemu dodatkowego urlopu należy wprowadzić nieobecność Urlop dodatkowy (niepełnosp.), który pomniejsza dedykowany limit dla pracowników niepełnosprawnych.  Powyższa nieobecność jest rozliczana za pomocą nowo wprowadzonego elementu wypłaty Wynagrodzenie za czas urlopu dodatk. Zarówno podczas dodawania limitu dodatkowego urlopu (niepełnosp.) jak i nieobecności urlop dodatkowy (niepełnosp.) jest możliwość zaznaczenia nieobecności opcji: Na żądanie oraz wyświetlenie w limicie informacji o ilości dni na żądanie. Tego typu urlop jest sumowany ze zwykłego urlopu i dodatkowego. Podczas planowania dodatkowego urlopu przez pracownika niepełnosprawnego z poziomu aplikacji Comarch HRM zostanie dodana nieobecność Urlop dodatkowy (niepełnosp.) (plan), która po zatwierdzeniu przez kierownika pracownika zostanie zamieniona na Urlop dodatkowy (niepełnosp.). Nieobecność będzie możliwa do odnotowania, jeśli w bazie Comarch ERP Optima zostanie dodany limit: Urlop wypoczynkowy (niepełnosp.). W przypadku niewykorzystania w pełni przysługującego urlopu, pracownik niepełnosprawny nabywa prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop z dniem ustania zatrudnienia. Podczas naliczania standardowego ekwiwalentu za urlop zostaje przekazana liczba dni niewykorzystanego urlopu będąca sumą pozostałego limitu urlopu wypoczynkowego oraz limitu urlopu dodatkowego (niepełnosp.). Po zapisaniu wypłaty z ekwiwalentem w limitach zostaje zapisana informacja o wypłaconym ekwiwalencie, oddzielnie w limicie dotyczącym urlopu wypoczynkowego i dodatkowego. Na wydruku Świadectwa pracy w punkcie 6 ppkt 1 będzie wykazana suma urlopu wykorzystanego z limitu urlopu wypoczynkowy oraz urlopu dodatkowego w godzinach i dniach. Natomiast w punkcie 6 ppkt 12 dla pracownika, który ma naliczony limit urlopu dodatkowego (niepełnosp.) wykazana zostanie liczba dni wykorzystanego urlopu dodatkowego pobranego z limitu urlopu dodatkowego (niepełnosp.). 3. Ograniczenie zaliczki podatku dla składników ZFŚS. Wprowadzono mechanizm umożliwiający automatyczne ograniczenie zwolnienia z podatku składników finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wysokości limitu zgodnego z art.21 ust.1 pkt 67 ustawy o PIT. Świadczenie (pieniężne i rzeczowe) z ZFŚS do obowiązującego limitu są naliczane jako zwolnione z opodatkowania, natomiast powyżej tej kwoty są opodatkowane. W Konfiguracji programu [Program / Płace / Wynagrodzenia] dodano nową sekcję ‘Świadczenia socjalne’ z nowym wskaźnikiem ‘Limit zwolnienia ZFŚS’, w którym zapisana jest kwota obowiązującego limitu.  Od 01.01.2020 r. limit zwolnienia, powyżej którego należy naliczyć podatek to kwota 2000 zł. Limit ten obowiązuje w okresie od 1.01.2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19. Na formularzu typu wypłaty, dostępnym z poziomu [System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat] na zakładce [2. Podatki/ Nieobecności] została dodana sekcja ‘Świadczenia socjalne’ z dwoma parametrami: Wliczaj do limitu zwolnienia z opodatkowania ZFŚS i Wykazuj jako świadczenie socjalne na wydrukach Parametr Wliczaj do limitu zwolnienia z opodatkowania ZFŚS (domyślnie niezaznaczony) należy zaznaczyć w typach wypłaty, które mają być uwzględniane przy sprawdzaniu kwoty limitu zwolnienia dla świadczeń z ZFŚS. Parametr Wykazuj jako świadczenie socjalne na wydrukach służy do raportowania na wydrukach informacji o wypłaconych składnikach. Parametr został przeniesiony z sekcji ‘Raporty’ z zakładki [3.Szczegółowe] jego wcześniejsza nazwa to Świadczenie z funduszu socjalnego. W przypadku, gdy w poprzednich wersjach programu parametr Świadczenie z funduszu socjalnego był zaznaczony to podczas aktualizacji do nowej wersji programu, automatycznie nadal będzie zaznaczony Wykazuj jako świadczenie socjalne na wydrukach. W konfiguracji składnika ZFŚS należy wskazać odpowiednią pozycję na deklaracji PIT oraz sposób opodatkowania w sytuacji przekroczenia limitu zwolnienia w trakcie roku. Po zaznaczeniu parametru Wliczaj do limitu zwolnienia z opodatkowania ZFŚS pojawi się odpowiedni komunikat, informujący o tym obowiązku. Dodatkowo zaznaczenie parametru powoduje automatyczne ustawienie w konfiguracji dodatku  na zakładce [2. Podatki/ Nieobecności]  takich pozycji jak:
 • Sposób naliczania zaliczki podatku’: naliczać wg progów
 • Sposób naliczania składek ZUS’: nie naliczać’
 • Sposób naliczania skł.na ub.zdrow: ’nie naliczać
 • Sposób wliczania do podstaw zasiłków/urlopu/ekwiwalent: ‘nie wliczać’.
  Automatyczne ustawienie dotyczące nienaliczania składek ZUS, jest związane ze zwolnieniem w całości z oskładkowania składników wypłacanych z funduszu socjalnego na podstawie § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego. Podczas naliczenia wypłaty, sprawdzane jest czy w danym roku podatkowym zostały wypłacone składniki z zaznaczonym parametrem Wliczaj do limitu zwolnienia z opodatkowania ZFŚS oraz czy doszło do przekroczenia limitu zwolnienia ZFŚS obowiązującego w danym roku. Przy sprawdzaniu limitu uwzględniane będą wszystkie wypłaty od początku roku podatkowego do bieżącego miesiąca deklaracji, za który jest naliczona wypłata z danym elementem ZFŚS, które były naliczone przy zaznaczonym parametrze Wliczaj do limitu zwolnienia z opodatkowania ZFŚS. Jeśli do tej pory były wypłacane elementy z ZFŚS i były rozliczane np. za pomocą elementów pomocniczych zgodnie z biuletynem Przykłady zastosowania algorytmu 12 nie będą one uwzględniane przy sprawdzaniu limitu. Dla takich osób rozliczanie dodatków za pomocą nowej funkcjonalności należy zastosować od nowego roku podatkowego. W miesiącu, w którym nastąpi przekroczenie limitu, wartość ponad obowiązujący limit zwolnienia zostanie opodatkowana zgodnie z ustawieniami w danym typie wypłaty. Ograniczenie w poborze podatku w zależności od wypłaconych składników w obrębie roku dotyczy wszystkich form zatrudnienia (z wyłączeniem Właściciela). W przypadku pracowników wieloetatowych stosowany jest jeden limit zwolnienia ZFŚŚ łącznie dla obu etatów. W bazie zostało dodane nowe pole WPE_SwiadZwol w tabeli CDN.Wypelementy, w którym będzie zapisywana informacja o kwocie składnika ZFŚS, która podlega zwolnieniu z opodatkowania. Jeśli cała kwota dodatku mieści się w limicie zwolnienia wartość zapisana w polu WPE_SwiadZwol będzie równa kwocie dodatku (WPE_Wartosc). Na formularzu wypłaty oraz zestawieniu wypłat na zakładce [1.Ogólne] w sekcjach ‘Opodatkowane elementy wynagrodzenia’ oraz w ‘Nieopodatkowane elementy wynagrodzenia’ zostały dodane pola ‘Dodatki ZFŚS’. Świadczenie z funduszu socjalnego, które w konfiguracji ma zaznaczony parametr Wliczaj do limitu zwolnienia z opodatkowania ZFŚS wypłacone poniżej wartości limitu będzie pojawiało się w sekcji ‘Nieopodatkowane elementy wynagrodzenia’. Składnik z funduszu socjalnego wypłacony powyżej wartości limitowanej będzie pojawiał się w sekcji ‘Opodatkowane elementy wynagrodzenia’. W deklaracji rocznej PIT-11 pracownika wypłacone składniki zostaną wykazane jako różnica pomiędzy zsumowaną wartością wszystkich wypłaconych elementów w danym roku z zaznaczonym parametrem w konfiguracji typu wypłaty ‘Wliczaj do limitu zwolnienia z opodatkowania ZFŚS’ a kwotą tych składników zwolnioną z opodatkowania. W związku z wprowadzeniem funkcjonalności na wydrukach płacowych w sekcji nieopodatkowane będą wykazywane elementy wypłacane z ZFŚS do kwoty limitu zwolnienia, a do opodatkowanych kwoty dodatków powyżej limitu. Analogicznie będą uwzględniane dodatki z ZFŚS podczas eksportu wypłat do Excela oraz we wzorcach płacowych wykorzystywanych w algorytmie 12. 4. Stanowisko pracownika. Umożliwiono określenie czynników niebezpiecznych, szkodliwych, uciążliwych na danym stanowisku pracy oraz automatyczne wykazanie na wydruku skierowania na badania lekarskie. W programie z poziomu [Płace i Kadry/Słowniki] dodano nowy słownik – Czynniki niebezpieczne, szkodliwe, uciążliwe. Użytkownik może dodawać, edytować oraz usuwać pozycje znajdujące się na liście czynników. Dodając kolejną pozycję do słownika należy podać nazwę czynnika szkodliwego oraz określić typ poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji: fizyczny, pył, chemiczny, biologiczny, inny (w tym niebezpieczny). Usunięcie czynnika niebezpiecznego, szkodliwego lub uciążliwego będzie możliwe tylko w przypadku, gdy nie będzie on powiązany ze stanowiskiem. W przeciwnym razie podczas próby usunięcia pozycji przypisanej do stanowiska zostanie wyświetlony następujący komunikat: Nie można usunąć użytej pozycji. Na liście czynników jest możliwość wyfiltrowania czynników danego typu. Na formularzu stanowiska [Płace i Kadry/Słowniki] dodano sekcję Czynniki niebezpieczne, szkodliwe, uciążliwe, w której można przypisać czynniki szkodliwe na danym stanowisku. Z tego poziomu Użytkownik programu będzie mógł dodawać oraz usuwać czynniki dla konkretnego stanowiska. Po wybraniu przycisku plusa otworzy się słownik czynników, z którego będzie można wybrać jeden lub kilka czynników niebezpiecznych, szkodliwych albo uciążliwych, a następnie przypisać ich do stanowiska. Z poziomu zakładki [Narzędzia /Importy/ Z innej bazy danych] wprowadzono możliwość importu słownika czynników niebezpiecznych, szkodliwych, uciążliwych. W przypadku importu stanowisk czynniki także zostaną zaimportowane. W związku z wprowadzeniem możliwości odnotowania czynników niebezpiecznych, szkodliwych oraz uciążliwych na danym stanowisku wprowadzono zmianę na wydruku skierowania na badania lekarskie. Przed wydrukiem na oknie Ustalenie wartości parametrów dodano parametr: Wykaż czynniki szkodliwe przypisane do stanowiska pracownika. Parametr jest domyślnie zaznaczony. Zaznaczenie parametru spowoduje, że w sekcjach dotyczących czynników szkodliwych zostaną wykazane czynniki powiązane ze stanowiskiem, odpowiednio przyporządkowane do grupy w zależności od typu czynnika. Liczba czynników również wyliczy się automatycznie zgodnie z liczbą czynników przypiętych do konkretnego stanowiska. 5. Informacje bieżące. W informacjach bieżących dotyczących modułu Płace i Kadry dodano analizę ‘Pracownicy na zwolnieniu chorobowym powyżej 30 dni’, która umożliwia wyszukanie osób, które należy wysłać na badania lekarskie ze względu na dłuższą nieobecność. Analiza wykazuje pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, którzy w okresie 5 dni przed datą bieżącą i 5 dni po tej dacie mają wprowadzoną nieobecność typu zwolnienie chorobowe, które trwa nieprzerwanie ponad 30 dni (nieobecność może być wprowadzona w kilku częściach, ale muszą być wprowadzone bez dnia przerwy) i wrócili do pracy. W analizie wykazany jest akronim, imię i nazwisko pracownika oraz data zakończenia zwolnienia chorobowego. 6. GUS Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. Dodano nowy raport GUS Z – 03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Wydruk jest możliwy do wykonania z poziomu [Płace i Kadry/Podgląd wydruku lub Wydruk danych/ Wydruki do GUS/ Z – 03 – Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu]. W sprawozdaniu są wykazywane następujące dane dotyczące przedsiębiorstwa:
 • Przeciętna liczba zatrudnionych,
 • Pracujący w głównym miejscu pracy w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego,
 • Czas faktycznie przepracowany,
 • Kwota wynagrodzenia brutto,
 • Kwoty wypłat z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej w spółdzielni,
 • Kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 • Kwota składek społecznych finansowanych przez pracowników.
  Raport jest możliwy do wykonania za okres od początku wskazanego przez Użytkownika roku do końca pierwszego, drugiego lub trzeciego kwartału. 7. Opis analityczny. W opisie analitycznym wypłat została dodana informacja o kwotach poszczególnych rodzajów składek ZUS finansowanych przez pracownika i pracodawcę, czyli składce emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej, FGŚP, FP, FEP. Nowe dane są zapisywane w wypłatach naliczonych w wersji 2022.0. Dodatkowo dodano nowy wydruk ‘Opis analityczny wypłat (szczeg. skł. ZUS), w którym wykazane są informacje o kwotach poszczególnych składek ZUS. Wydruk dostępny jest z poziomu otwartego formularza listy płac Wydruk danych/Podgląd wydruku/ Opis analityczny/ Opis analityczny wypłat (szczeg. skł. ZUS). 8. e-Teczka – współpraca Comarch ERP Optima z Comarch HRM. Umożliwiono wprowadzanie dokumentów do e-Teczki pracownika z poziomu aplikacji Comarch HRM. Dokument dodany w aplikacji Comarch HRM wymaga zatwierdzenia i przypisania do odpowiedniej części e-Teczki przez Operatora pracującego w module kadrowo-płacowym systemu ERP dlatego zostanie automatycznie przypisany do nowej części e-teczki ‘Do zatwierdzenia’. Część ‘Do zatwierdzenia’ będzie widoczna w e-Teczce pracownika jedynie przy włączonej współpracy systemu ERP z Comarch HRM. W definicji dokumentów dodano nowy schemat o symbolu HDOK. Dokumenty dodawane do e-Teczki z poziomu Comarch HRM będą miały nadawany automatycznie ten symbol numeracji. Jeśli został dodany dokument do e-Teczki z poziomu Comarch HRM Użytkownik otrzyma powiadomienie informujące o pojawieniu się dokumentów do zatwierdzenia. Po wejściu Operatora do danej firmy, do modułu Płace i Kadry i następnie na listę pracowników pojawi się chmurka z komunikatem: W Comarch HRM dodano X dokumenty do e-Teczki. Kliknij tutaj, aby przypisać je do odpowiedniej części. Po kliknięciu opcji Kliknij tutaj, aby przypisać je do odpowiedniej części wyświetlona zostanie e-Teczka z wyfiltrowaną listą dokumentów do zatwierdzenia. Dodatkowo w sekcji Filtr dodano nowy standardowy filtr #(G) Dokumenty do zatwierdzenia pozwalający na wyświetlenie dokumentów znajdujących się w części ‘Do zatwierdzenia’. Dokument należy przypisać do odpowiedniej części e-Teczki, nadać odpowiedni schemat numeracji oraz podpisać. Po otwarciu formularza dokumentu znajdującego się w części ‘Do zatwierdzenia’ domyślnie podpowie się domyślny schemat dla e-Teczki ustawiony w konfiguracji [Konfiguracja/Firma/Płace/Dokumenty] oraz domyślna część [Konfiguracja/Program/Płace/e-Teczka]. Podczas zapisu formularza dokumentu e-Teczki, program będzie sprawdzał, czy dokument jest podpisany cyfrowo. W przypadku braku podpisu pojawi się odpowiedni komunikat. 9. Wydruki Zaświadczenie płatnika składek Z-3/Z-3a. Dostosowano wydruki Zaświadczenia płatnika składek Z-3/Z-3a do nowych wzorów opublikowanych na stronie zus.pl.

Zmiany

1. Pomniejszenie wynagrodzenia za okres wyczekiwania. Wprowadzono zmianę w sposobie pomniejszania wynagrodzenia zasadniczego określonego w stawce miesięcznej w okresie wyczekiwania na prawo do wypłaty świadczenia chorobowego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 21 października 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za część miesiąca, w którym pracownik był niezdolny do pracy, ale za ten okres nie nabył prawa do wynagrodzenia należy pomniejszyć wynagrodzenie miesięczne proporcjonalnie, czyli miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy. W konfiguracji firmy dodano parametr Licz pomniejszenie proporcjonalne za okres zwolnienia chorobowego przypadającego w okresie wyczekiwania (domyślnie zaznaczony). Przy zaznaczonym parametrze w przypadku wystąpienia u pracownika okresu wyczekiwania na prawo do wypłaty świadczenia chorobowego wynagrodzenie zasadnicze miesięczne jest pomniejszane proporcjonalnie, Gdy parametr jest odznaczony wynagrodzenie zasadnicze miesięczne jest pomniejszone tak jak dotychczas, czyli o 1/30 za każdy dzień nieobecności. 2. Oddelegowanie- przekroczenie ulgi dla młodych. Wprowadzono zmiany w naliczaniu zaliczki podatku dla wypłat naliczanych za okres oddelegowania do pracy zagranicą po przekroczeniu rocznego limitu przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi dla młodych. Zmiany dotyczą wyliczania podatku w wypłacie dla oddelegowanych płacących podatek w Polsce lub płacących podatek za granicą, gdy jest stosowana metoda proporcjonalna. Do tej pory w programie w przypadku pracowników oddelegowanych w miesiącu przekroczenia rocznego limitu zwolnienia (85 528 zł) do całości wynagrodzenia stosowane było zwolnienie z PIT. Zaliczka podatku była naliczana od następnego miesiąca. Obecnie w przypadku przekroczenia limitu zaliczka podatku będzie naliczała się tak samo jak w wypłatach krajowych, czyli już w miesiącu, w którym pracownik przekroczy limit zwolnienia. Podstawa podatku PL lub zagr. będzie wyliczana od kwoty ponad limit zwolnienia. W przypadku, gdy pracownik w wypłacie za okres oddelegowania, w której dochodzi do przekroczenia limitu zwolnienia z podatku ze względu na aktualizację ma kilka elementów Podstawa podatku PL lub zagr. kwota ponad limit opodatkowania jest przypisywana do każdej podstawy proporcjonalnie do udziału tej podstawy w sumie podstaw wyliczonych tak jakby pracownik nie korzystał ze zwolnienia z PIT. Przy wyliczaniu kwoty podstawy podatku przychód podlegający opodatkowaniu (ponad limit zwolnienia) zostanie pomniejszony o diety należne tylko od tej części wynagrodzenia, od której będzie naliczana zaliczka podatku. Oznacza to, że standardowe 30% diet za okres pobytu za granicą zostanie przemnożone przez udział przychodu ponad limit do całego wynagrodzenia przysługującego za okres oddelegowania. Składki społeczne oraz zdrowotna uwzględnione przy wyliczeniu zaliczki podatku od przychodu opodatkowanego zostaną wyliczone od podstaw ZUS opodatkowanych wyliczonych od całego wynagrodzenia przemnożonych przez udział przychodów podlegających opodatkowaniu w sumie przychodów objętych ulgą dla młodych oraz przychodów podlegających opodatkowaniu. Wskaźnik procentowego udziału wynagrodzenia opodatkowanego do całego wynagrodzenia, stosowany do wyliczania składek oraz diet, wyliczany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Na zakładce [2.Elementy wypłaty] kwota elementów Podstawa podatku, Podstawa ZUS opodatk. oraz Wyrównanie podstawy ZUS opodatk. będzie wyświetlana w kwotach wyliczonych na podstawie przychodu ponad limit zwolnienia z PIT. 3. Naliczanie wynagrodzenia za czas urlopu. Umożliwiono naliczanie średniej do urlopu z elementów zmiennych zgodnie z literalnym brzmieniem § 9 rozporządzenia urlopowego. W Konfiguracji firmy / Płace / Parametry dodano parametr Uwzględnij liczbę przepracowanych godzin z okresu, z którego została ustalona podstawa. Parametr wpływa na naliczenie wynagrodzenia za czas urlopu w przypadku, gdy jest ono wyliczane ze średniej z poprzednich wypłat według daty wypłaty, czyli tylko wówczas, gdy jest zaznaczony również parametr Średnia do urlopu wypoczynkowego wg daty. Przy zaznaczonym parametrze czas pracy wliczany do podstawy jest uwzględniany z miesięcy, które są wliczone do podstawy, a nie czas zgodny z okresem, za który dodatek był wypłacony. Jeśli pracownik ma wypłaty z przesunięciem i ma wypłacane elementy zmienne to zostanie przyjęty czas z miesiąca wypłaty składnika, a nie z miesiąca, za który przysługiwał. Dodatkowo wprowadzono kontrolę aby naliczona stawka za godzinę urlopu nie była niższa niż  stawka zaszeregowania za godzinę pracy. Zgodnie z art. 172 kodeksu pracy za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. W przypadku gdy wyliczona w programie stawka za 1 godzinę urlop jest niższa niż stawka za pracę obowiązująca w momencie wystąpienia urlopu program wyrówna ją do odpowiedniej stawki. Na wydruku loga podstawy obliczeniowej za urlop/ekwiwalent generowanej dla pracowników godzinowych dodano  informacje o  wyliczonej  stawce  godzinowej z etatu 4. Konfiguracja typu wypłaty. W konfiguracji typu wypłaty zmieniono rozmieszczenie parametrów na zakładce [3.Szczegółowe]. Parametr Świadczenie z funduszu socjalnego został przeniesiony na zakładkę [2.Podatki/Nieobecności] i zmienił nazwę na Wykazuj jako świadczenie socjale na wydrukach. 5. E-Teczka. W e-Teczce pracownika dodano filtr ‘Część e-Teczki’, za pomocą którego można wyfiltrować dokumenty znajdujące się w danej części teczki. 6. Wydruk Świadectwo pracy (crystal). W ustawieniach parametrów przed wydrukiem świadectwa pracy usunięto parametry Zajęcia z danych pracownika oraz Zajęcia w kwocie miesięcznej. W przypadku, gdy pracownik ma odnotowane w kadrach zajęcie i w ustawieniach parametrów przed wydrukiem Świadectwa pracy w polu 'Drukować nie dotyczy’ zostanie odznaczony parametr 'W punkcie 7 (zajęcia wynagrodzenia’ to informacja o zajęciu będzie się generowała automatycznie. 7. Wydruk Świadectwo pracy za wybrany okres. Umożliwiono wykazywanie informacji o zajęciu komorniczym pracownika. 8. Wydruk Limity nieobecności (wszyscy). Umożliwiono wykazanie wykorzystanego urlopu do podanej w parametrach wydruku daty tak, jak na wydruku Limity nieobecności (dla zaznaczonych) Przed wydrukiem w oknie ‘Ustalenie wartości parametrów wydruku’ dodano parametr Uwzględniać urlop wykorzystany tylko do podanego dnia. Po jego zaznaczeniu w liczbie dni urlopu wykorzystanego oraz liczbie dni urlopu na żądanie zostaną uwzględnione jedynie te nieobecności, które wystąpiły do podanego dnia. Liczba dni pozostałego limitu będzie także przeliczona z uwzględnieniem jedynie urlopu wykorzystanego do wskazanego dni. 9. Schemat przyjazny-generator raportów. Dodano do schematu tabele związane z czasem: CDN.PracPracaDni oraz CDN.PracPlanDni.

Poprawiono

1. Naliczanie składek na FEP w wypłacie:
 • W niektórych przypadkach, jeśli pracownik był cały miesiąc nieobecny i w wypłacie miał naliczany składnik, który był potrąceniem w podstawie składki na FEP pojawiała się ujemna wartość. Działanie poprawiono.
 • Wartość spłaty pożyczki PKZP naliczona na liście płac ‘Inna’ była wykazywana jako podstawa składki na FEP. Działanie poprawiono.
 • W przypadku, gdy pracownik etatowy na zakładce [5.Ubezpieczenie] miał odnotowaną informację o pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze i dodatkowo miał wprowadzoną umowę ‘Udział w organach stanowiących’ z kodem 2241, w wypłacie umowy nadmiarowo naliczała się składka na FEP. Działanie poprawiono.
  2. Naliczanie wypłat dla pracowników poniżej 26 roku życia:
 • W przypadku, gdy pracownik objęty ulgą dla młodych miał kilka wypłat w tym samym miesiącu, ulga i koszty uzyskania przychodu były odliczane w każdej z nich, przez co niepoprawnie ustalana była hipotetyczna zaliczka podatku i w konsekwencji składka zdrowotna. Działanie poprawiono.
 • Jeżeli pracownik objęty ulgą dla młodych w miesiącu deklaracji miał naliczone dwie wypłaty np. krajową i za okres oddelegowana, to składka zdrowotna za cały miesiąc (z dwóch wypłat) była ograniczana do hipotetycznej wysokości zaliczki podatku tylko z wypłaty za okres oddelegowania, bez uwzględnienia hipotecznej zaliczki od wypłaty krajowej. W wypłacie zagranicznej naliczała się ujemna składka. Działanie poprawiono.
 • W przypadku gdy w wypłacie pracownika objętego ulgą dla młodych było naliczonych kilka elementów, ale wynagrodzenie zasadnicze było na tyle niskie, że nie można było odliczyć kosztów uzyskania przychodu i składek społecznych program niepoprawnie ograniczał składkę zdrowotną. Działanie poprawiono.
 • Jeżeli w konfiguracji firmy [System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Podatki] był zaznaczony parametr Podatek dla zleceniobiorców zaokrąglany łącznie dla wypłat z tą samą pozycją PIT niepoprawnie naliczała się zaliczka podatku w wypłatach umów, gdy nastąpiło przekroczeniu rocznego limitu przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi dla młodych. Działanie poprawiono.
  3. Naliczanie wypłat umów cywilnoprawnych. Poprawiono naliczanie wypłaty na liście typu umowa dla osoby, która jest uczestnikiem PPK. Podczas naliczania wypłaty z dodatkiem mógł pojawić się komunikat: Rekord 0 nieznaleziony. 4. Naliczanie wypłat dla właściciela. Zablokowano rozliczanie nadgodzin w wypłatach właścicieli. 5. Podstawa chorobowego:
 • Dodatek okresowy zdefiniowany jako nieozusowany, ale wliczany do podstawy zasiłków chorobowych był uwzględniany w podstawie w kwocie pomniejszonej o 13,71%. Działanie poprawiono.
 • Podstawa chorobowego naliczana z bieżącej wypłaty była zawyżona w sytuacji, gdy pracownik miał odnotowane przedłużenie umowy o pracę w trakcie miesiąca a zwolnienie lekarskie, przypadało w pierwszej części miesiąca (przed aktualizacją). Działanie poprawiono.
  6. Wynagrodzenie urlopowe. Poprawiono rozliczanie urlopu dla pracownika młodocianego przy zaznaczonym parametrze Wynagrodzenie zasadnicze/miesiąc nie wliczane do podstawy urlopu. 7. Podstawa ekwiwalentu. W niektórych przypadkach dodatki okresowe nie były wliczane do podstawy ekwiwalentu. Działanie poprawiono. 8. Pożyczka PKZP. W przypadku, gdy dwa razy udzielono pożyczki uzupełniającej do pożyczki PKZP, w kolejnej wypłacie etatowej naliczała się dwa razy spłata raty kapitałowej. Działanie poprawiono. 9. Dodatek stażowy. Dodatek stażowy liczny algorytmem 3 lub 12 – zależny tylko od stażu pracy w firmie – niepotrzebnie uwzględniał staż poza firmą, gdy w konfiguracji był zaznaczony parametr Automatyczne korygowanie stażu pracy o nakładające się okresy nauki i pracy. Działanie poprawiono. 10. Naliczanie dodatków. Dodatek zdefiniowany algorytmem 2 jako procent zasadniczego bez dopłat do nadgodzin przy wyliczaniu kwoty uwzględniał wartość przychodu z tytułu PPK. Działanie poprawiono. 11. Korekta wypłaty. W wypłacie stornującej elementy walutowe nie były wykazywane z przeciwnym znakiem. Działanie poprawiono. 12. PIT-11(27). Nie można było naliczyć deklaracji PIT-11 w wersji 27 dla pracowników, którym zmigrowano bilans PIT-11 z pozycjami dotyczącymi zwolnienia z PIT dla młodych. 13. Aktualizacja danych pracownika. Aktualizacja danych pracownika związana z PPK wprowadzana z poziomu zakładki [PPK/Dodatkowe] powodowała powstanie niepoprawnego zapisu historycznego pracownika. Działanie poprawiono. 14. Limity urlopu wypoczynkowego:
 • Niepoprawnie naliczał się limit urlopu wypoczynkowego w przypadku aktualizacji danych pracownika w dniu, w którym uzyskał prawo do wyższego wymiaru urlopu. Działanie poprawiono.
 • Przy zaznaczonym parametrze Automatyczne korygowanie stażu pracy o okresy pokrywające się w przypadku, gdy pracownik z 10-letnim stażem miał odnotowany zapis historyczny bez informacji o zatrudnieniu niepoprawnie wyliczał się limit urlopu, zamiast 26 dni liczyło się 20 dni. Działanie poprawiono.
 • W przypadku gdy w konfiguracji był zaznaczony parametr Automatyczne korygowanie stażu pracy o okresy pokrywające się, jeżeli pracownik miał przedłużoną umowę przed dniem osiągnięcia 10-letniego stażu pracy program nie wyliczał wyższego wymiaru urlopu. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono przeliczanie limitu urlopu wypoczynkowego w sytuacji, gdy pracownik miał kilka zapisów historycznych w ciągu roku i w ostatnim usunięto datę zwolnienia.
  15. Kalendarz (Nie)obecności:
 • Poprawiono zapisywanie kalendarza (Nie)obecności po dodaniu nieobecności – w niektórych przypadkach pojawiał się komunikat o edycji rekordu na innym stanowisku.
 • W niektórych przypadkach, podczas edycji czasu pracy na kalendarzu (Nie)obecności przyciski znajdujące się na tym oknie stawały się nieaktywne. Działanie poprawiono.
 • Zoptymalizowano wprowadzanie nieobecności urlop wypoczynkowy dla pracownika, który podjął pierwszą pracę i ma naliczany limit za każdy miesiąc zatrudnienia.
  16. Seryjne wstawienie dni. Po wprowadzeniu seryjnie dni na planie/czasie pracy wyjście z tego okna bez zapisu nie usuwało dodanych modyfikacji. Działanie poprawiono. 17. Seryjna zmiana wartości pola. Podczas przypisywania pracownikom kategorii za pomocą funkcji 'Seryjna zmiana wartości pola’ nie przenosił się jej opis. Działanie poprawiono. 18. Formularz umowy cywilnoprawnej.Na formularzu umowy cywilnoprawnej nie były wykazywane składki PPK pracownika zgłoszonego do PPK. Działanie poprawiono. 19. Słownik – przyczyna zwolnienia. Poprawiono opisy podstaw prawnych niektórych przyczyn zwolnienia. 20. Lista pracowników. W przypadku utraty połączenia z serwerem SQL można było otworzyć pełną listę pracowników pomimo braku licencji na moduł Kadry i Płace. Działanie poprawiono. 21. Staż pracy:
 • w przypadku, gdy odnotowany w historii wykształcenia wliczany do stażu pracy okres nauki rozpoczął się w trakcie zatrudnienia w poprzedniej firmie, program wyliczając staż pracy poza firmą nie uwzględniał stażu przypadającego przed rozpoczęciem nauki. Działanie poprawiono.
 • niepoprawnie pomniejszany był staż pracy o dni urlopu bezpłatnego, gdy suma dni nieobecności była krótsza niż miesiąc. Działanie poprawiono.
  22. Wydruki Staż pracy (dla zaznaczonych) / Pracownicy do nagrody jubil. (dla zaznaczonych). W przypadku, gdy staż pracy wykazany na wydrukach miał być pomniejszany o urlop bezpłatny i okresy niewliczane do stażu pracy oraz dodatkowo o okresy pokrywającego się zatrudnienia wyliczany był niepoprawnie gdy:
 • pracownik miał odnotowane nieobecności 'Urlop bezpłatny’ występujące bezpośrednio po sobie bez dnia przerwy. Staż był pomniejszany tylko o pierwszą nieobecność, kolejne nie były uwzględniane. Działanie poprawiono.
 • pracownik miał wprowadzony urlop bezpłatny, który rozpoczynał się w dniu zatrudnienia. Nieobecność nie pomniejszała stażu. Działanie poprawiono.
 • w historii zatrudnienia było odnotowane zatrudnienie z oznaczeniem ‘Dotychczasowy staż w firmie na pozostałych etatach’ na wydruku 'Pracownicy do nagrody jubileuszowej’ traktowany był jako poza firmą. Działanie poprawiono.
  23. Wydruk Limity nieobecność (dla zaznaczonych). Przy zaznaczeniu parametru Uwzględniać urlop wykorzystany tylko do podanego dnia na wydruku była wykazywana niepoprawna liczba godzin wykorzystanego urlopu, gdy zaznaczono większą liczbę pracowników. Działanie poprawiono. 24. Wydruk opis analityczny (koszt pracodawcy). W przypadku gdy w strukturze organizacyjnej było kilka gałęzi podwydziałów lub miały długie nazwy na wydruku 'Opis analityczny (koszt pracodawcy)’ linie oddzielające poszczególne pozycje nachodziły na nazwy podwydziałów przez co wydruk był nieczytelny. Działanie poprawiono.

Księgowość

Nowości

1. Rejestry VAT. Deklaracja VIU-DO. Wprowadzono formularz Deklaracji dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej wraz z jej wydrukiem oraz wysyłką do systemu e‑Deklaracje. Deklaracja VIU-DO składana jest za okresy kwartalne w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Termin nie ulega przesunięciu z uwagi na dni wolne. Nie można złożyć deklaracji przed upływem kwartału. Jeżeli deklaracja VIU-DO za dany kwartał została przeliczona i wysłana do systemu e-Deklaracje, a w tym kwartale pojawiły się kolejne dokumenty to zostaną one uwzględnione w deklaracji za kolejny kwartał. Do sporządzenia deklaracji VIU-DO konieczne jest pobranie modułu Księga Podatkowa lub Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus. Zmiana w Konfiguracji Deklaracja VIU-DO jest dostępna w menu Rejestry VAT/ Inne/ Deklaracje VIU-DO jeżeli Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje w sekcji Podatnik składa deklaracje/odprowadza zaliczki z tytułu zaznaczono nową opcję VIU‑DO. Parametr jest domyślnie zaznaczony zarówno w nowych bazach, jak i w bazach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu. Deklaracja VIU-DO składana jest do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, w związku z tym w polu US (VIU-DO) domyślnie wskazany jest ten Urząd. Pole podlega edycji. W Konfiguracji dodano również sekcję Numer rachunku do deklaracji VIU-DO wraz z domyślnie uzupełnionym numerem rachunku: 84 1010 1010 0165 9315 1697 8000. Jest to konto bankowe dla wpłat podatku VAT do Urzędu Skarbowego dla płatności dokonywanych z Polski (rachunek prowadzony w walucie EUR). Pole podlega edycji. Numer z tej sekcji pojawia się na płatności do deklaracji VIU-DO. Lista deklaracji VIU-DO Po przejściu do menu Rejestry VAT/ Inne/ Deklaracje VIU-DO dostępna jest Lista deklaracji VIU-DO zawierająca kolumny:
 • Kwartał – kwartał, za który składana jest deklaracja.
 • Rok – rok, za który składana jest deklaracja.
 • Wersja – wersja formularza deklaracji, zgodnie z którą wyliczona została deklaracja.
 • Data obliczenia – data obliczenia deklaracji.
 • Kwota – kwota należnego podatku VAT do wpłaty. Kwota prezentowana jest w walucie EUR.
 • Status – status określający stan deklaracji (obliczona lub zamknięta).
 • e-Deklaracje – informacje dotyczące statusu e-Deklaracji.
 • Data wysłania – data wysłania deklaracji do systemu e-Deklaracje.
  Istnieje możliwość wyświetlania listy deklaracji tylko za konkretny rok przez zaznaczenie parametru Rok i wybranie konkretnego roku. Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z listy deklaracji VIU-D0, a nie jak w przypadku innych deklaracji z samego formularza deklaracji. Przycisk Wyślij  umożliwia wysłanie deklaracji VIU-DO do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego. Przycisk Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Przycisk Zmień  umożliwia podgląd utworzonej wcześniej Deklaracji VIU-DO. Po rozwinięciu dodatkowego menu (czarna strzałka obok przycisku ) dostępna jest opcja Podgląd UPO umożliwiająca podgląd Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Uwaga
Podczas edycji deklaracji VIU-DO za pomocą przycisku  dane na deklaracji nie są przeliczane na nowo. Jeżeli w rejestrze VAT sprzedaży nastąpi zmiana związana z procedurą OSS to należy usunąć dodaną wcześniej deklarację VIU-DO i dodać ją na nowo.
Deklaracja VIU-DO jest zawsze widoczna na liście w kolorze czarnym. Przycisk  umożliwia usunięcie deklaracji o statusie obliczona. Wysyłka deklaracji do systemu e-Deklaracje powoduje zmianę jej statusu na zamknięta i blokuje możliwość jej usunięcia. W przypadku gdy podczas odbioru UPO w kolumnie e‑Deklaracje pojawi się Błąd przetwarzania to deklaracja zmienia ponownie status na obliczona i ponownie podlega usunięciu. Odbiór UPO pozostawia status zamknięta. Na liście deklaracji VIU-DO w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy dostępna jest opcja Odblokuj deklarację, która umożliwia zmianę statusu deklaracji do której odebrano UPO na obliczona. W takim przypadku z Preliminarza płatności usuwana jest płatność utworzona do deklaracji. Z listy deklaracji VIU-DO dostępny jest wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (w tym czarno biały). Dodanie deklaracji VIU-DO Po naciśnięciu przycisku  pojawia się okno z możliwością wskazania kwartału i roku, za który ma zostać dodana deklaracja.

Dodawanie deklaracji VIU-DO

Po wybraniu kwartału i roku i naciśnięciu przycisku Utwórz deklarację  następuje przeliczenie dokumentów dodanych do rejestru VAT sprzedaży z rodzajem transakcji Procedura OSS, w walucie innej niż EUR i Kursem ręcznym z notowaniem 1=1, dla których w polu Rozliczam podatek w OSS wskazano wybrany w oknie dodawania VIU-DO rok i kwartał. Poszczególne dokumenty przeliczane są po kursie Europejskiego Banku Centralnego z ostatniego dnia kwartału do którego należy data sprzedaży na dokumencie. Po przeliczeniu dokumentu po kursie EBC na dokumencie w walucie innej niż EUR na zakładce [OSS] jako typ kursu pozostaje Kurs ręczny z ustawionym odpowiednim notowaniem oraz wyliczonymi kwotami. Dokumenty, które zostały wcześniej przeliczone po kursie EBC (z notowaniem różnym od 1=1) nie są ponownie przeliczane po kursie EBC podczas dodawania deklaracji VIU-DO.
Uwaga
Dokumenty z rodzajem transakcji Procedura OSS, w walucie innej niż EUR i Kursem ręcznym z notowaniem 1=1 mogą również zostać przeliczone po kursie EBC na koniec kwartału za pomocą dostępnej w rejestrze VAT sprzedaży operacji seryjnej Przelicz po kursie EBC. Szczegóły funkcjonalności opisane zostały poniżej w punkcie nr 2.
Jeżeli na ostatni dzień danego kwartału nie opublikowano kursu EBC, a w danym kwartale są dokumenty w walucie innej niż EUR, które kwalifikują się na deklarację VIU-DO DO lub w przypadku braku połączenia z Internetem po naciśnięciu przycisku Utwórz deklarację pojawia się komunikat uniemożliwiający dodanie deklaracji: Nie można naliczyć deklaracji. Nie można przeliczyć dokumentów w walutach innych niż EUR, ponieważ nie ma opublikowanego notowania kursu Europejskiego Banku Centralnego. Podczas próby dodania deklaracji VIU-DO za okres wcześniejszy niż 3 kwartał 2021 r. pojawia się komunikat: Błąd wyliczania deklaracji. Formularz deklaracji obowiązuje za okres od 01.07.2021. Istnieje możliwość dodania tylko jednej deklaracji VIU-DO za dany kwartał. Jeżeli jest potrzeba korekty już wysłanej deklaracji to należy to zrobić w deklaracji za kolejny kwartał. W momencie przeliczania/ edycji deklaracji VIU-DO w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, na liście deklaracji VIU-DO w programie Comarch ERP Optima pojawia się okno z informacją: Trwa edycja deklaracji VIU-DO. Zakończ edycję deklaracji w osobnym oknie aby powrócić na listę. Formularz deklaracji VIU-DO Formularz deklaracji VIU-DO otwierany jest w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Z programu Comarch ERP Optima przenoszone są następujące dane:
 • NIP podatnika – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Rok i kwartał, za jaki liczona jest deklaracja – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Urząd Skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Rodzaj podatnika (osoba fizyczna lub podmiot niebędący osobą fizyczną) – podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Pełna nazwa firmy lub nazwisko i imię dla osoby fizycznej – podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Dane z dokumentów wprowadzonych do rejestru VAT sprzedaży: kraj, stawki VAT, oznaczenie stawki (podstawowa lub obniżona), rodzaj dostaw (dostawa towarów lub świadczenie usług), podstawa opodatkowania wg danej stawki VAT oraz kwota podatku wg danej stawki VAT – podlegają edycji na formularzu deklaracji.
  Do sekcji C.2. Świadczenie usług z państwa członkowskiego identyfikacji oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poza Unią Europejską oraz dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych z państwa członkowskiego identyfikacji kwalifikowane są dokumenty z rodzajem transakcji Procedura OSS z datą sprzedaży należącą do kwartału deklaracji VIU-DO. Dokument z rodzajem Usługi na deklaracji VIU-DO widoczny jest jako Świadczenie usług. Dokument z rodzajem Towary lub Środki trwałe na deklaracji VIU-DO widoczny jest jako Dostawa towarów. Kwoty przenoszone z programu Comarch ERP Optima na formularz deklaracji VIU-DO są sumą poszczególnych pozycji na dokumencie. Z kolei podstawa opodatkowania uzupełniona ręcznie na formularzu deklaracji VIU-DO jest przeliczana po odpowiedniej stawce. Z tego względu mogą pojawić się różnice w kwocie podatku VAT wynikające z zaokrągleń. Do sekcji C.5. Korekty kwot podatku VAT wykazanych w deklaracjach za poprzednie okresy wynikające z korekt dostaw towarów lub świadczonych usług kwalifikowane są dokumenty z rodzajem transakcji Procedura OSS z datą sprzedaży należącą do innego kwartału niż kwartał deklaracji VIU-DO. Do deklaracji VIU-DO nie są przenoszone pozycje w stawce ZW, NP oraz 0%. Na formularzu deklaracji dla każdego kraju w oddzielnym wierszu wykazana jest każda stawka z oznaczeniem Podstawowa/ Obniżona oraz kwota podatku VAT w danej stawce. Jeżeli na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży dodano pozycję w stawce VAT nieobowiązującej w wybranym na dokumencie kraju to taki dokument trafia na deklarację VIU-DU z Rodzajem stawki VAT jako Podstawowa. Dane przeniesione z dokumentów z programu Comarch ERP Optima podlegają edycji/ usunięciu na formularzu deklaracji VIU-DO. Po zmianie w pozycji stawki VAT, kwota VAT wyliczana jest na nowo. Podczas edycji pozycji w sekcji C.2 następuje weryfikacja, czy dla danego kraju nie dodano już pozycji z takim samym rodzajem dostaw i taką samą stawką VAT. Jeżeli taka pozycja została już dodana to pojawia się informacja uniemożliwiająca edycję pozycji: Taki element został już wybrany. Użytkownik ma również możliwość dodawania/ usuwania własnych pozycji na deklaracji VIU-DO. Za pomocą przycisku Dodaj państwo członkowskiego konsumpcji istnieje możliwość dodania nowego kraju ze zdefiniowanej listy krajów. Za pomocą przycisku Dodaj wiersz/ Usuń wiersz istnieje możliwość dodania/ usunięcia pozycji dotyczącej danego rodzaju dostaw i stawki VAT. W sekcji C.2 oraz C.3 istnieje możliwość dodania pozycji dla kraju, którego jeszcze nie ma na liście lub takiego który już jest, ale z inną stawką VAT lub z innym rodzajem dostaw. Nie ma możliwości dodania takiej samej pozycji, która już istnieje. Podczas próby dodania takiej pozycji pojawia się informacja: Taki element został już wybrany. Użytkownik powinien w takim przypadku dokonać modyfikacji już istniejącej pozycji. W sekcji C.2 i C.3 nie jest również możliwe dodanie pozycji z kwotą ujemną Za pomocą przycisku Usuń sekcję istnieje możliwość usunięcia wszystkich pozycji związanych z danym krajem w danej sekcji. Na formularzu deklaracji VIU-DO nie ma mechanizmu weryfikującego, czy stawka VAT uzupełniona w pozycji odpowiada stawkom danego kraju. W sekcji C.5 następuje walidacja, czy wskazano wcześniejszy kwartał niż ten, za który składana jest deklaracja VIU-DO. Kwoty w sekcji C.6 oraz kwota w sekcji C.7 w poz. 18 Całkowita kwota należnego podatku VAT do wpłaty są wyliczane automatycznie i podlegają modyfikacji. Kwota w poz. 18 jest wyliczana jako suma kwot z sekcji C.6 z pominięciem kwot ujemnych. Wszystkie kwoty na formularzu deklaracji VIU-DO wyświetlane są w walucie EUR. Płatność do deklaracji VIU-DO tworzona jest na kwotę z poz. 18 Całkowita kwota należnego podatku VAT w walucie EUR w momencie odbioru UPO. Kwota w PLN na płatności przeliczana jest po kursie EBC z dnia odbioru UPO. Termin płatności ustawiany jest na ostatni dzień miesiąca, a gdy przypada na dzień wolny to jest przesuwany na kolejny dzień roboczy. Istnieje możliwość zmiany kursu na płatności utworzonej do deklaracji VIU-DO. Jeżeli na dzień odbioru UPO nie opublikowano kursu EBC to na płatności ustawiany jest Kurs ręczny z notowaniem 1=1. Kurs ten podlega edycji. Jeżeli na deklaracji nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól to podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu. Wydruk deklaracji VIU-DO jest dostępny z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem . Podgląd wydruku deklaracji VIU-DO jest dostępny z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem .
Uwaga
Z poziomu formularza deklaracji VIU-DO nie ma możliwości ponownego jej przeliczenia. Jeżeli w rejestrze VAT sprzedaży nastąpi zmiana i deklaracja VIU-DO za ten kwartał nie została jeszcze wysłana do systemu e‑Deklaracje to należy ją usunąć i dodać ponownie.
Kwalifikowanie dokumentów do sekcji dotyczącej korekt Jeżeli na dokumencie z rodzajem transakcji Procedura OSS data sprzedaży należy do poprzedniego kwartału i za ten okres deklaracja VIU-DO została naliczona i wysłana do systemu e-Deklaracje to w polu Rozliczam podatek w OSS domyślnie ustawia się bieżący kwartał. Jeżeli data sprzedaży dokumentu należy do kwartału wcześniejszego niż poprzedni to w polu Rozliczam podatek w OSS domyślnie ustawia się bieżący kwartał. W przypadku dokumentu dodanego w walucie innej niż EUR w polu Data kursu domyślnie ustawiany jest ostatni dzień kwartału do którego należy data sprzedaży. 2. Rejestry VAT sprzedaży. Operacje seryjne. Na liście dokumentów w rejestrze VAT sprzedaży w menu kontekstowym oraz na przycisku dodano nową grupę OSS zawierającą operacje seryjne:
 • Przelicz po kursie EBC – funkcja umożliwia seryjne przeliczenie dokumentów po kursie Europejskiego Banku Centralnego dla dokumentów zakwalifikowanych do deklaracji VIU-DO w danym kwartale.

Parametry seryjnego przeliczenia dokumentów po kursie EBC

Po wybraniu kwartału i roku oraz naciśnięciu przycisku pioruna następuje przeliczenie dokumentów z rodzajem transakcji Procedura OSS, w walucie innej niż EUR i Kursem ręcznym z notowaniem 1=1, dla których w polu Rozliczam podatek w OSS wskazano wybrany w oknie operacji seryjnej rok i kwartał. Użytkownik nie musi zaznaczać na liście żadnych dokumentów. Dokumenty przeliczane są po kursie EBC z ostatniego dnia kwartału do którego należy data sprzedaży.
Przykład
Data sprzedaży: 01.09.2021. Rozliczam podatek w OSS: 4 kwartał 2021. Dokument zostanie przeliczony po kursie Europejskiego Banku Centralnego opublikowanym na 30.09.2021.
Po przeliczeniu po kursie EBC na dokumencie w walucie innej niż EUR na zakładce [OSS] jako typ kursu pozostaje Kurs ręczny z ustawionym odpowiednim notowaniem oraz wyliczonymi kwotami. Dokumenty z Kursem ręcznym z notowaniem innym niż 1=1 oraz dokumenty z kursem Nieokreślony nie są przeliczane po kursie EBC. Jeżeli na ostatni dzień danego kwartału nie opublikowano jeszcze kursu EBC dla waluty EUR w oknie operacji seryjnej pojawia się ostrzeżenie: Na dzień [data] nie opublikowano kursu waluty. Jeżeli na ostatni dzień danego kwartału nie opublikowano jeszcze kursu EBC dla waluty EUR i w tym kwartale dodano dokumenty w walucie innej niż EUR to po naciśnięciu przycisku pioruna pojawia się komunikat: Nie można przeliczyć dokumentów w walutach innych niż EUR, ponieważ nie ma opublikowanego notowania kursu Europejskiego Banku Centralnego.
 • Zmień datę deklaracji VIU-DO – funkcja umożliwia seryjną zmianę daty deklaracji VIU-DO dla dokumentów z rodzajem transakcji Procedura OSS.

Parametry seryjnej zmiany daty deklaracji

Po wyborze opcji Zmień datę deklaracji VIU-DO pojawia się okno z domyślnie zaznaczonym parametrem Rozliczać w VIU-DO wraz z możliwością wskazania kwartału i roku jaki ma zostać ustawiony na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach. Użytkownik ma również możliwość odznaczenia parametru Rozliczam podatek w OSS na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach. Aby tego dokonać należy w oknie seryjnej zmiany daty deklaracji VIU-DO odznaczyć parametr Rozliczać w VIU_DO. Odznaczenie parametru powoduje, że wskazane dokumenty nie zostaną uwzględnione w deklaracji VIU-DO 3. Rejestry VAT sprzedaży. W związku z wprowadzeniem formularza deklaracji VIU-DO, w rejestrze VAT sprzedaży z poziomu zakładki [Rejestry VAT] dodano nowy wydruk Klasyfikacja sprzedaży/ Zestawienie transakcji do VIU-DO. W przypadku dokumentów w walucie innej niż EUR prezentowane na wydruku kwoty pobierane są z dokumentu z zakładki [OSS]. Przed wykonaniem wydruku dokumenty powinny zostać przeliczone przez użytkownika po kursie EBC na koniec kwartału. Można do tego wykorzystać dostępną w rejestrze VAT sprzedaży operację seryjną Przelicz po kursie EBC. Przed wykonaniem wydruku pojawia się okno z możliwością wskazania kwartału i roku oraz z parametrem pozwalającym na określenie, czy drukować listę dokumentów czy tylko podsumowania. Wydruk składa się z dwóch sekcji, odpowiadających formularzowi deklaracji VIU-DO:
 • 2. Świadczenie usług z państwa członkowskiego identyfikacji oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poza Unią Europejską oraz dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych z państwa członkowskiego identyfikacji – do sekcji kwalifikowane są dokumenty z datą sprzedaży należącą do kwartału deklaracji VIU-DO,
 • 5. Korekty kwot podatku VAT wykazanych w deklaracjach za poprzednie okresy wynikające z korekt dostaw towarów lub świadczonych usług – do sekcji kwalifikowane są dokumenty z datą sprzedaży należącą do innego kwartału niż kwartał deklaracji VIU-DO.
  Dokumenty są prezentowane na wydruku z podziałem na poszczególne kraje, rodzaj (Towary lub Usługi) oraz w ramach rodzaju z podziałem na poszczególne stawki VAT. Wydruk zawiera osobne podsumowanie dla każdej stawki VAT, rodzaju i kraju. 4. Rejestry VAT. Automatyczne przenoszenie dokumentów zakupowych z modułu Handel. Dodano możliwość automatycznego przenoszenia do rejestru VAT:
 • Faktur Zakupu i ich korekt (za wyjątkiem noty korygującej).
 • Dokumentów Wewnętrznych Zakupu i ich korekt.
  Funkcja jest dostępna jeżeli pobrano moduł Faktury lub Handel lub Handel Plus. Dokumenty mogą być przenoszone automatycznie do rejestru VAT po ich zatwierdzeniu po zaznaczeniu w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry na nowej zakładce [Operacje automatyczne] parametru Automatyczne przenoszenie dokumentów z Handlu do rejestrów VAT i wskazaniu odpowiednich rodzajów dokumentów. Przynajmniej jeden rodzaj dokumentu powinien być zaznaczony. Po zaznaczeniu rodzaju dokumentu użytkownik ma możliwość wybrania rejestru, do którego przeniesione zostaną dane dokumenty. Parametr Automatyczne przenoszenie dokumentów z Handlu do rejestrów VAT w nowych bazach jest domyślnie zaznaczony wraz z opcjami: Dokumenty wewnętrzne zakupu oraz Faktury zakupu. W przypadku baz zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu parametr jest domyślnie odznaczony. Dokumenty zostaną przeniesione automatycznie do rejestru VAT zakupu po wyborze na liście Faktur Zakupu/ Dokumentów Wewnętrznych Zakupu w menu kontekstowym opcji Zatwierdź dokumenty lub po odznaczeniu na Fakturze Zakupu/ Dokumencie Wewnętrznym Zakupu parametru Bufor. Jeżeli do Faktury Zakupu dodano Korektę kursu waluty to przeniesienie obu dokumentów (jako sumy) następuje w momencie zatwierdzenia Korekty.
Uwaga
Dokumenty zaimportowane do modułu Handel jako zatwierdzone oraz dokumenty przekształcane i od razu zatwierdzane w tle, nie przez użytkownika (np. Korekta Dokumentu Wewnętrznego Zakupu, Faktura Zakupu utworzona na podstawie Faktury RR, jeżeli podczas zatwierdzania Faktury RR zaznaczono opcje: FZ i PZ) nie są automatycznie przenoszone do rejestru VAT.
Jeżeli użytkownik w Konfiguracji nie wskaże folderu, do którego mają być automatycznie przenoszone dokumenty lub wskazany w Konfiguracji folder jest nieaktywny to podczas zatwierdzania danego rodzaju dokumentu pojawia się okno z wyborem rejestru, do którego mają zostać przeniesione dokumenty. Rejestr ten zostanie ustawiony w Konfiguracji dla danego rodzaju dokumentu. Jeżeli w Konfiguracji nie zaznaczono parametru Automatyczne przenoszenie dokumentów z Handlu do rejestrów VAT to w następujących przypadkach:
 • Jeżeli pobrano moduł Faktury lub Handel lub Handel Plus i w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona wskazano nie lub
 • Jeżeli pobrano moduł Faktury lub Handel lub Handel Plus i w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona wskazanoksięgowość lub
 • Jeżeli pobrano moduł Faktury lub Handel lub Handel Plus i w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona wskazano sprzedaż/płace oraz zaznaczono parametr Eksport faktur VAT z rejestrów VAT
  to dla operatora będącego Administratorem podczas zatwierdzania Faktur Zakupu/ Dokumentów Wewnętrznych Zakupu pojawia się komunikat: Dokumenty wystawiane w module Handel mogą zostać automatycznie przeniesione do rejestrów VAT. Czy chcesz aby przenoszenie odbywało się automatycznie po zatwierdzeniu dokumentów? Zaakceptowanie komunikatu powoduje zaznaczenie w Konfiguracji parametru Automatyczne przenoszenie dokumentów z Handlu do rejestrów VAT i pojawienie się okna z wyborem rejestru, do którego ma być przenoszony dany rodzaj dokumentu. Okno z wyborem rejestru pojawi się również podczas zatwierdzania innego rodzaju dokumentu. Wybór opcji Nie skutkuje tym, że dokumenty nie będą automatycznie przenoszone do rejestru VAT i komunikat pojawi się ponownie podczas zatwierdzania kolejnego dokumentu. Wybór opcji Nie i zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że dokumenty nie będą automatycznie przenoszone do rejestru VAT i komunikat nie pojawi się ponownie podczas zatwierdzania kolejnego dokumentu. 5. Księga Podatkowa oraz Ewidencja Ryczałtowa. Automatyczne księgowanie dokumentów. Dodano możliwość automatycznego księgowania dokumentów do Księgi Podatkowej oraz Ewidencji Ryczałtowej. Funkcja jest dostępna jeżeli pobrano moduł Księga Podatkowa oraz jako Rodzaj księgowości wskazano Księgę Podatkową lub Ewidencję Ryczałtową. W przypadku Księgi Podatkowej istnieje możliwość automatycznego księgowania następujących dokumentów:
 • Amortyzacje,
 • Delegacje,
 • Ewidencja dodatkowa kosztów,
 • Ewidencja dodatkowa przychodów,
 • Faktury zakupu i ich korekty (za wyjątkiem noty korygującej),
 • Likwidacje,
 • Lista płac,
 • Rejestr sprzedaży VAT,
 • Rejestr zakupu VAT,
 • Różnice kursowe,
 • Różnice kursowe MW,
 • Spis z natury,
 • Zapisy kasowe/bankowe.
  W przypadku Ewidencji Ryczałtowej istnieje możliwość automatycznego księgowania następujących dokumentów:
 • Ewidencja dodatkowa przychodów,
 • Rejestr sprzedaży VAT,
 • Różnice kursowe,
 • Różnice kursowe MW.
  Dokumenty mogą być księgowane automatycznie po zaznaczeniu w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry na nowej zakładce [Operacje automatyczne] parametru Automatyczne księgowanie dokumentów z pominięciem zbiorczych księgowań i wskazaniu rodzajów dokumentów, które mają być automatycznie księgowane. Przynajmniej jeden rodzaj dokumentu powinien być zaznaczony. Parametr Automatyczne księgowanie dokumentów z pominięciem zbiorczych księgowań w nowych bazach jest domyślnie zaznaczony wraz z wszystkimi rodzajami dokumentów. W przypadku baz zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu parametr jest domyślnie odznaczony. Następujące dokumenty:
 • Rejestry sprzedaży VAT,
 • Ewidencja dodatkowa przychodów,
 • Różnice kursowe/ Różnice kursowe MW
  nie podlegają automatycznemu księgowaniu w przypadku zaznaczenia w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry danego rodzaju dokumentu w sekcji Zbiorcze księgowanie dokumentów (nie podlegają automatycznemu księgowaniu). Po zaznaczeniu w tej sekcji danego rodzaju dokumentu następuje jego odznaczenie w sekcji Automatyczne księgowanie dokumentów z pominięciem zbiorczych księgowań. Po zaznaczeniu danego rodzaju dokumentu w sekcji Zbiorcze księgowanie dokumentów (nie podlegają automatycznemu księgowaniu) nie jest możliwe zaznaczenie tego rodzaju dokumentu w sekcji Automatyczne księgowanie dokumentów z pominięciem zbiorczych księgowań. Po zaznaczeniu parametru Automatyczne księgowanie dokumentów z pominięciem zbiorczych księgowań bez wskazania żadnego rodzaju dokumentów, podczas próby zapisu okna Konfiguracji pojawi się komunikat: Przynajmniej jeden rodzaj dokumentu powinien być zaznaczony. Jeżeli w Konfiguracji nie zaznaczono parametru Automatyczne księgowanie dokumentów z pominięciem zbiorczych księgowań to dla operatora będącego Administratorem podczas zapisywania/ zatwierdzania wyżej wymienionych dokumentów (za wyjątkiem różnic kursowych oraz różnic kursowych MW) pojawia się komunikat: Dokumenty mogą być automatycznie księgowane do KPiR/ Ewidencji Ryczałtowej podczas ich zatwierdzania. Jeśli chcesz wskazać konkretne dokumenty możesz to zrobić w Konfiguracji Firmy/Księgowość/Parametry/Operacje automatyczne. Czy chcesz włączyć automat? Zaakceptowanie komunikatu powoduje zaznaczenie w Konfiguracji parametru Automatyczne księgowanie dokumentów z pominięciem zbiorczych księgowań wraz z wszystkimi rodzajami dokumentów (za wyjątkiem tych, dla których zaznaczono parametr dotyczący zbiorczego księgowania). Wybór opcji Nie skutkuje tym, że dokumenty nie będą automatycznie księgowane i komunikat pojawi się ponownie podczas zapisywania/ zatwierdzania kolejnego dokumentu. Wybór opcji Nie i zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że dokumenty nie będą automatycznie księgowane i komunikat nie pojawi się ponownie podczas zapisywania/ zatwierdzania kolejnego dokumentu. Wyżej wymieniony komunikat nie pojawi się podczas zapisywania dokumentu w rejestrze sprzedaży VAT/ ewidencji dodatkowej przychodów, jeżeli w Konfiguracji zaznaczono parametr dotyczący zbiorczego księgowania dla danego rodzaju dokumentu. Automatyczne księgowanie dokumentów Amortyzacje Dokumenty amortyzacji są księgowane automatycznie do Księgi Podatkowej do kolumny 13. Pozostałe. Dokumenty amortyzacji są automatycznie księgowane do Księgi Podatkowej:
 • Po zapisaniu dokumentu amortyzacji bezpośrednio na liście Dokumenty środków trwałych.
 • Po wygenerowaniu amortyzacji z listy środków trwałych. Jeśli użytkownik na liście środków trwałych zaznaczy kilka środków to tworzony jest jeden zapis księgowy dla zaznaczonych środków trwałych.
 • Po wygenerowaniu amortyzacji z modułu Biuro Rachunkowe. Tworzony jest jeden zapis księgowy dla wszystkich środków trwałych z wygenerowaną amortyzacją.
  Delegacje Delegacje są księgowane automatyczne do Księgi Podatkowej do kolumny 13. Pozostałe w momencie ich zatwierdzenia. Ewidencja dodatkowa kosztów Ewidencja dodatkowa kosztów jest księgowana automatycznie do Księgi Podatkowej do kolumny wskazanej w kwotach dodatkowych, a w przypadku ich braku do kolumny wskazanej na kategorii wybranej na dokumencie. Ewidencja dodatkowa przychodów Ewidencja dodatkowa przychodów jest księgowana automatycznie do Księgi Podatkowej/ Ewidencji Ryczałtowej do kolumny wskazanej w kwotach dodatkowych, a w przypadku ich braku do kolumny wskazanej na kategorii wybranej na dokumencie. Faktury zakupu Faktury Zakupu są księgowane automatycznie do Księgi Podatkowej do kolumny wskazanej na kategorii wybranej w pozycji dokumentu, a w przypadku jej braku do kolumny wskazanej na kategorii wybranej w nagłówku dokumentu, a jeżeli ona również nie została uzupełniona to księgowanie następuje do kolumny 10.Towary. Przy księgowaniu brane są pod uwagę również: ustawiony na kategorii podział odliczeń, procent księgowania w koszty oraz to czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym czy nie. Na podstawie kombinacji tych wszystkich czynników wyliczana jest odpowiednia kwota do zaksięgowania Faktury Zakupu są księgowane automatycznie do Księgi Podatkowej po wyborze na liście Faktur Zakupu w menu kontekstowym opcji Zatwierdź dokumenty lub po odznaczeniu na Fakturze Zakupu parametru Bufor. Dokumenty przekształcane i od razu zatwierdzane w tle (nie przez użytkownika) nie są automatycznie księgowane do Księgi Podatkowej.
Przykład
Po zatwierdzeniu Faktury RR, na której zaznaczono parametr FZ – powstała Faktura Zakupu nie jest automatycznie księgowana do KPiR. Jeżeli Faktura RR zostanie zatwierdzona bez zaznaczonego parametru FZ, a następnie przekształcona do Faktury Zakupu to podczas zatwierdzania Faktury Zakupu zostanie ona automatycznie zaksięgowana do Księgi Podatkowej.
Jeżeli do Faktury Zakupu dodano Korektę kursu waluty to księgowanie obu dokumentów (jako sumy) następuje w momencie zatwierdzenia Korekty kursu waluty. Na zapisie księgowym powstałym do Faktury Zakupu na zakładce [Dokumenty handlowe] w kolumnie Numer dokumentu wyświetlany jest Numer obcy. Likwidacje Dokumenty likwidacji są księgowane automatycznie do Księgi Podatkowej do kolumny 13. Pozostałe po zaznaczeniu na karcie środka trwałego parametru Zlikwidowany lub Zbyty i zapisaniu karty środka lub po dodaniu i zapisaniu dokumentu likwidacji bezpośrednio na liście Dokumenty środków trwałych. Lista płac Lista płac jest księgowana automatycznie do Księgi Podatkowej do kolumny 10. Wynagrodzenia oraz do kolumny 13. Pozostałe. Lista płac jest księgowana automatycznie do Księgi Podatkowej po wyborze na liście Listy płac w menu kontekstowym opcji Zamknij listę płac. Rejestr sprzedaży VAT Rejestr sprzedaży VAT jest księgowany automatycznie do Księgi Podatkowej/ Ewidencji Ryczałtowej do kolumny wybranej w pozycji dokumentu. Rejestr zakupu VAT Rejestr zakupu VAT jest księgowany automatycznie do Księgi Podatkowej do kolumny wybranej w pozycji dokumentu. Różnice kursowe Różnice kursowe są księgowane automatycznie do Księgi Podatkowej w momencie rozliczenia dokumentów jeżeli na formularzu różnicy kursowej automatycznie ustawi się Kolumna KPiR. Jeżeli w momencie rozliczenia nie ustawi się Kolumna KPiR to po jej wskazaniu na różnicy kursowej i zapisaniu formularza nastąpi automatyczne księgowanie do Księgi Podatkowej. Różnice kursowe są księgowane automatycznie do Ewidencji Ryczałtowej do Kolumny Ryczałtu wskazanej na różnicy kursowej po uzupełnieniu tego pola i zapisaniu formularza. Różnice kursowe MW Różnice kursowe MW są księgowane automatycznie do Księgi Podatkowej/ Ewidencji Ryczałtowej do kolumny wskazanej na różnicy kursowej po uzupełnieniu tego pola i zapisaniu formularza. Spis z natury Spis z natury jest księgowany automatycznie do Księgi Podatkowej do kolumny 15. Zaszłości w momencie jego zapisywania. Zapisy kasowe/bankowe Zapis kasowy/bankowy jest księgowany automatycznie do Księgi Podatkowej do kolumny wybranej na zapisie.
Uwaga
W przypadku stosowania metody kasowej, jeżeli rozliczanie dokumentów następuje z Preliminarza płatności opcją Rozlicz pojedynczo to należy w Konfiguracji dla parametru Automatyczne księgowanie dokumentów z pominięciem zbiorczych księgowań odznaczyć opcję Zapisy kasowe/bankowe lub ustawiać na tym zapisie kolumnę do księgowania na Nie księgować.
Automatycznemu księgowaniu nie podlegają:
 • Rozliczenie sprzedaży według struktury zakupów,
 • Korekta zakupów VAT związana ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną,
 • Dokumenty zaimportowane do modułu Handel jako zatwierdzone,
  W przypadku firmy wielozakładowej automatyczne księgowanie następuje do zakładu wskazanego na formularzu dokumentu. Jeżeli pole Zakład nie jest uzupełnione to dokument nie zostanie automatycznie zaksięgowany do momentu jego uzupełnienia. Dokument nie zostanie automatycznie zaksięgowany jeżeli dotyczy okresu, który został zamknięty. Aby dany Operator nie miał możliwości automatycznego księgowania dokumentów, należy na jego karcie dodać blokadę do księgowania danego rodzaju dokumentów. W związku z tym na karcie operatora na zakładce [Blokady dostępu] dodano nowe blokady:
 • Księgowanie delegacji do KPiR,
 • Księgowanie dokumentów środków trwałych do KPiR,
 • Księgowanie spisu z natury do KPiR,
 • Księgowanie zapisów kasowych/bankowych do KPiR.
  Ręczne księgowanie dokumentów W przypadku wyboru jako rodzaju księgowości Księgi Podatkowej na liście Faktur Sprzedaży, Paragonów oraz Faktur Zakupu dodano przycisk Księgowanie . W menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję Usuń zapisy księgowe. W przypadku wyboru jako rodzaju księgowości Ewidencji Ryczałtowej na liście Faktur Sprzedaży oraz Paragonów dodano przycisk Księgowanie . W menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję Usuń zapisy księgowe. Faktury Sprzedaży/ Paragony Faktury Sprzedaży/ Paragony są księgowane do Księgi Podatkowej po naciśnięciu przycisku  do kolumny wskazanej na kategorii wybranej w pozycji dokumentu, a w przypadku jej braku do kolumny wskazanej na kategorii wybranej w nagłówku dokumentu, a jeżeli ona również nie została uzupełniona to księgowanie następuje do kolumny 7.Sprzedaż. Faktury Sprzedaży/ Paragony są księgowane do Ewidencji Ryczałtowej po naciśnięciu przycisku  do kolumny wskazanej na kategorii wybranej w pozycji dokumentu, a w przypadku jej braku do kolumny wskazanej na kategorii wybranej w nagłówku dokumentu, a jeżeli ona również nie została uzupełniona to księgowanie następuje do kolumny Stawka 8,50%. Faktura Zaliczkowa niezafiskalizowana oraz Faktura Zaliczkowa zafiskalizowana (jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry nie zaznaczono parametru Księgowanie faktur zaliczkowych zafiskalizowanych od razu w przychody)  księgowana jest do kolumny 15. Zaszłości. W takim przypadku Faktura Sprzedaży finalna księgowana jest do kolumny 15. Zaszłości (w wartości Faktury Zaliczkowej na minus) oraz kolumny wskazanej na kategorii wybranej w pozycji dokumentu, a w przypadku jej braku do kolumny wskazanej na kategorii wybranej w nagłówku dokumentu, a jeżeli ona również nie została uzupełniona to księgowanie następuje do kolumny 7.Sprzedaż. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry zaznaczono parametr Księgowanie faktur zaliczkowych zafiskalizowanych od razu w przychody to Faktura Zaliczkowa zafiskalizowana księgowana jest do kolumny 7. Sprzedaż. W takim przypadku Faktura Sprzedaży finalna księgowana jest w pozostałej kwocie do kolumny wskazanej na kategorii wybranej w pozycji dokumentu, a w przypadku jej braku do kolumny wskazanej na kategorii wybranej w nagłówku dokumentu, a jeżeli ona również nie została uzupełniona to księgowanie następuje do kolumny 7.Sprzedaż Faktura Zaliczkowa nie podlega księgowaniu do Ewidencji Ryczałtowej. Korekta danych nie podlega księgowaniu do Księgi Podatkowej/ Ewidencji Ryczałtowej. Faktury Zakupu Faktury Zakupu są księgowane do Księgi Podatkowej po naciśnięciu przycisku  do kolumny wskazanej na kategorii wybranej w pozycji dokumentu, a w przypadku jej braku do kolumny wskazanej na kategorii wybranej w nagłówku dokumentu, a jeżeli ona również nie została uzupełniona to księgowanie następuje do kolumny 10.Towary. W zależności od ustawień kategorii oraz rodzaju podatnika do  Księgi Podatkowej księgowane są następujące kwoty:
 • Jeżeli na Fakturze nie uzupełniono kategorii lub wybrano kategorię z odliczeniami Tak lub Warunkowo oraz kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym to do Księgi Podatkowej księgowana jest kwota netto dokumentu.
 • Jeżeli na dokumencie wybrano kategorię z odliczeniami Nie lub kontrahent nie jest podatnikiem VAT czynnym to do Księgi Podatkowej księgowana jest kwota brutto dokumentu.
 • Jeżeli na Fakturze wybrano kategorię z zaznaczonym parametrem Księguj w koszty to na zapis w Księdze Podatkowej przenoszona jest kwota przemnożona przez % wskazany na formularzu kategorii. Jeżeli na kategorii wybrano odliczenia Tak lub Warunkowo oraz kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym to do Księgi Podatkowej księgowana jest kwota netto przemnożona przez % wskazany na formularzu kategorii. Jeżeli na dokumencie wybrano odliczenia Nie lub kontrahent nie jest podatnikiem VAT czynnym to do Księgi Podatkowej księgowana jest kwota brutto przemnożona przez % wskazany na formularzu kategorii.
 • Jeżeli na Fakturze wybrano kategorię z zaznaczonym parametrem Podziel odliczenia oraz kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym to do Księgi Podatkowej księgowana jest kwota netto dokumentu plus kwota VAT przemnożona przez % wskazany na formularzu kategorii.
 • Jeżeli na Fakturze wybrano kategorię z zaznaczonym parametrem Podziel odliczenia i kontrahent nie jest podatnikiem VAT czynnym to do Księgi Podatkowej księgowana jest kwota brutto dokumentu.
  Oznaczenie dokumentów na liście W bazach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu dokumenty wystawione w module Handel niezaksięgowane do Księgi Podatkowej/ Ewidencji Ryczałtowej widnieją na liście w kolorze czarnym. Dokumenty zaksięgowane widnieją w kolorze niebieskim i na zakładce [Dokumenty] widnieje powiązany zapis księgowy. Dokumenty przeniesione z modułu Handel do rejestru VAT i zaksięgowane do Księgi Podatkowej/ Ewidencji Ryczałtowej widnieją na obydwu listach w kolorze niebieskim. 6. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. Dodano możliwość księgowania listy płac według opisu analitycznego z podziałem na poszczególne składki ZUS płacone przez pracownika i pracodawcę. Księgowanie z podziałem na różne składki jest możliwe jeżeli pobrano moduł Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus oraz moduł Płace i Kadry Plus. W schematach księgowych o typie Lista płac w polu Kwota dodano nowe makra:
 • @OpisAnlZUSEmerF – umożliwia księgowanie kwoty opisu analitycznego składka emerytalna firmy,
 • @OpisAnlZUSRentF – umożliwia księgowanie kwoty opisu analitycznego składka rentowa firmy,
 • @OpisAnlZUSChorF – umożliwia księgowanie kwoty opisu analitycznego składka chorobowa firmy,
 • @OpisAnlZUSWypadF – umożliwia księgowanie kwoty opisu analitycznego składka wypadkowa firmy,
 • @OpisAnlFGSP – umożliwia księgowanie kwoty opisu analitycznego składka FGŚP firmy,
 • @OpisAnlFP – umożliwia księgowanie kwoty opisu analitycznego składka FP firmy,
 • @OpisAnlFEP – umożliwia księgowanie kwoty opisu analitycznego składka FEP firmy,
 • @OpisAnlZUSEmerP – umożliwia księgowanie kwoty opisu analitycznego składka emerytalna pracownika,
 • @OpisAnlZUSRentP – umożliwia księgowanie kwoty opisu analitycznego składka rentowa pracownika,
 • @OpisAnlZUSChorP – umożliwia księgowanie kwoty opisu analitycznego składka chorobowa pracownika,
 • @OpisAnlZUSWypadP – umożliwia księgowanie kwoty opisu analitycznego składka wypadkowa pracownika.
  Wyżej wymienione makra można łączyć jedynie z makrami dotyczącymi nagłówka. Nie można łączyć ich z makrami odwołującymi się do pozycji. 7. Korekta zbiorcza do Faktur Zakupu. W związku z dodaniem w menu Handel/ Faktury zakupu formularza Korekty zbiorczej do Faktur Zakupu, umożliwiono przeniesienie takiego dokumentu do rejestru VAT zakupu i księgowanie do Księgi Podatkowej oraz do księgowości kontowej. Podczas przenoszenia z modułu Handel do rejestru VAT zakupu przenoszone są poszczególne pozycje dodane na formularzu Korekty zbiorczej do Faktur Zakupu, z rodzajem wskazanym na formularzu kategorii wybranej w pozycji Korekty, a w przypadku jej braku z rodzajem Towary. Jeżeli kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym to ustawiane są odliczenia Tak, jeżeli nie jest podatnikiem VAT czynnym to ustawiane są odliczenia Nie. Na przeniesionym dokumencie zaznaczany jest parametr Korekta i w polu tym widnieje: Korekta zbiorcza. W przypadku Księgi Podatkowej, kolumna do księgowania pobierana jest z formularza kategorii wskazanej w pozycji Korekty, w przypadku jej braku z formularza kategorii wskazanej w nagłówku Korekty, a jeśli ona również nie została uzupełniona to domyślnie ustawiana jest kolumna 10. Towary. W przypadku księgowości kontowej w schematach o typie Faktury zakupu w polu Warunek (w nagłówku schematu oraz w elemencie schematu) dodano nową opcję Korekta zbiorcza, po wyborze której pojawia się okno Korekta zbiorcza z możliwością wyboru wariantu Tak lub Nie.
Przykład
Jeżeli użytkownik w polu Warunek w pozycji schematu księgowego wybierze opcję Korekta zbiorcza i w oknie Korekta zbiorcza wskaże wartość Tak to za pomocą tej pozycji schematu księgowane będą tylko dokumenty będące Korektami zbiorczymi do Faktur Zakupu.
Szczegóły formularza Korekty zbiorczej do Faktur Zakupu opisane zostały w części Handel. 8. VAT-ZD. Umożliwiono naliczenie zawiadomienia VAT-ZD dla podmiotów nie będących podatnikami VAT czynnymi oraz dla osób fizycznych. Na formularzu zawiadomienia VAT-ZD o typie Sprzedaż dodano nową sekcję Uwzględniaj dokumenty dla z możliwością zaznaczenia parametrów: podatników VAT nieczynnych i/lub osób fizycznych.

Formularz zawiadomienia VAT-ZD

Po zaznaczaniu parametru/ parametrów należy przeliczyć zawiadomienie za pomocą przycisku pioruna. Zaznaczenie parametru/parametrów jest zapamiętywane podczas dodawania kolejnego zawiadomienia VAT‑ZD. Parametry są dostępne dla dowolnego rozliczenia za dowolny okres, w tym dla korekt robionych za okresy wcześniejsze. Na formularzu VAT-ZD o typie Sprzedaż dotyczącym rozliczenia za okresy od października 2021 r. uwzględniane są dokumenty dla których nie minął okres trzech lat od końca roku, w którym zostały wystawione. 9. Biuro Rachunkowe. Deklaracje. Umożliwiono seryjne obliczanie deklaracji ZUS DRA wraz z możliwością jej podglądu oraz eksportu do programu Płatnik z poziomu Operacje seryjne / Deklaracje/Zaliczki/JPK. Seryjne naliczenie Deklaracji ZUS DRA działa dla wskazanych baz danych – pod warunkiem, że nie zostały one jeszcze policzone. W zależności od danych znajdujących się w danej bazie deklaracja ZUS DRA zostanie naliczona dla pracowników i/lub dla właścicieli rozliczających się indywidualnie z ZUS (zaznaczony parametr Indywidualna DRA na formularzu właściciela). Funkcja Eksport do programu Płatnik umożliwia zapis deklaracji ZUS DRA dla wskazanych firm jako pliki xml, które będzie można zaczytać do programu Płatnik. Deklaracje zostaną zapisane w folderze wskazanym w polu Deklaracje ZUS – katalog dla plików xml w konfiguracji stanowiska (System/Konfiguracja/Stanowisko/Płace).Domyślnie ustawiona jest ścieżka %ProgramData%\Comarch ERP Optima\ZUS. Jako pliki xml zostaną zapisane deklaracje dla pracowników i/lub właścicieli za wskazany miesiąc o najwyższym numerze  ustawionym w identyfikatorze (w przypadku, gdy jest naliczonych kilka deklaracji np. z powodu korekty). We wskazanej wcześniej lokalizacji (%programdata%/Comarch ERP Optima/ZUS) zostaną utworzone foldery z nazwami baz danych, a w środku – podfoldery z rokiem i miesiącem deklaracji, w których będą zapisywane pliki XML. W nazwie utworzonych plików XML będzie zawarta informacja, o tym, czy plik dotyczy pracowników/właściciela, identyfikator deklaracji, a także data i godzina utworzenia pliku (np.: DRA_pracownicy_1092021_202110221049). 10. Biuro Rachunkowe. Atrybuty. W Comarch ERP Optima w Konfiguracji Programu/ Biuro rachunkowe/ Atrybuty dodano grupę atrybutów dotyczących deklaracji ZUS DRA tj.: Kwota ZUS DRA, ZUS DRA do policz., ZUS DRA policzone. Atrybuty dostępne są z poziomu modułu Biuro Rachunkowe. 11. Biuro Rachunkowe. Raporty. W raportach: Dokumenty modyfikowane, Podatki do zapłaty, Statusy e-Deklaracji oraz Wprowadzone dokument, dodano informacje o deklaracji VIU-DO. 12. Biuro Rachunkowe. Konwersja bazy. Wprowadzono funkcjonalność pozwalającą konwertować określoną ilość baz równolegle. Z poziomu Comarch ERP Optima w Konfiguracji programu/ Biuro Rachunkowe/ Parametry dodano sekcje dotyczącą jednoczesnej konwersji baz danych. W sekcji tej dostępne są dwa parametry:
 • Automatycznie dostosuj ilość jednoczesnych konwersji – W przypadku zaznaczenia tego parametru zostanie wysłane zapytanie SQL, iloma rdzeniami dysponuje Server. Jeżeli Server SQL dysponuje 4 rdzeni lub mniej lub nie uzyskamy żadnej wartości to parametr przyjmie wartość 2. Jeśli rdzeni będzie więcej niż 4, wówczas parametr przyjmie wartość 4.
 • Konwertuj jednocześnie wskazaną ilość firm – Użytkownik ma możliwość wskazania ile baz jednocześnie ma być konwertowanych. Przy ręcznym ustawieniu ilości firm będzie ograniczenie do 10, aby zbyt duża liczba wątków nie spowodowała spowolnienia wykonania konwersji, zamiast przyspieszenia.
 

Parametry dotyczące konwersji baz w module Biuro Rachunkowe

W momencie przeprowadzania konwersji kilku baz równolegle  na oknie wyświetlają się informacje o postępach konwersji oraz statusach konwertowanych baz.

Postępy konwersji baz w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe

Szczegółowy log z wynikami konwersji zapisywany jest w plikach tekstowych w standardowym folderze z logami programu Comarch ERP Optima.

Zmiany

1. Księgowość. Limity. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Limity wprowadzono kwoty limitów obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.:
 • Limit – pełna księgowość: 9 188 200 zł.
 • Limit – ryczałt: 9 188 200 zł.
  2. Rejestry VAT. Na dokumentach z datą rozliczenia w VAT od lipca 2021 r. nie jest automatycznie dodawana procedura MPP. Jeżeli na dokumencie z kodem MPP zmieniono datę rozliczenia w VAT na późniejszą niż czerwiec 2021 r. to kod MPP jest usuwany z dokumentu po jego zapisaniu. Jeżeli na dokumencie zmieniono datę rozliczenia w VAT na wcześniejszą niż lipiec 2021 r. to kod MPP jest dodawany na dokument po jego zapisaniu jeżeli na dokumencie zaznaczony jest parametr MPP – Podzielona płatność i kwota dokumentu przekracza 15 tys. zł brutto. Jeżeli kod MPP znajduje się w pliku z którego następuje import do programu to jest on przenoszony na dokument niezależnie od daty rozliczenia w VAT, natomiast w przypadku dokumentu z datą rozliczenia w VAT od lipca 2021 r. kod MPP nie jest przenoszony do pliku JPK_V7. W przypadku metody kasowej kod MPP nie jest dodawany na dokument z datą wpływu (w przypadku rejestru VAT zakupu)/ datą sprzedaży (w przypadku rejestru VAT sprzedaży) od lipca 2021 r. Jeśli kod MPP dodano na dokument z datą wcześniejszą niż lipiec 2021 r., a rozliczenie dokumentu następuje z datą późniejszą niż czerwiec 2021 r. to kod MPP pozostaje na dokumencie, nie jest natomiast przenoszony do pliku JPK_V7. 3. Rejestry VAT sprzedaży. Podczas kopiowania dokumentu z rodzajem transakcji Procedura OSS z typem Kurs EBC (Europejskiego Banku Centralnego) zmiana daty sprzedaży na inny kwartał aktualizuje ten kurs. Podczas kopiowania dokumentu z rodzajem transakcji Procedura OSS z typem Kurs ręczny ustawiane jest notowanie 1=1. Wyliczenie deklaracji VIU-DO lub wykonanie operacji seryjnej Przelicz po kursie EBC wylicza kurs na dokumencie z typem Kurs ręczny i notowaniem 1=1. 4. Rejestry VAT zakupu. Umożliwiono automatyczny podział odliczeń na dokumencie w przypadku gdy w nagłówku dokumentu dokonano zmiany kategorii na taką, na formularzu której zaznaczono parametr Podziel odliczenia i ustawiono tę kategorię w pozycji dokumentu. 5. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Umożliwiono dodawanie dokumentów Biblioteki dla dokumentów zaksięgowanych. 6. Rejestry VAT sprzedaży. Podczas próby zapisania dokumentu z prefiksem kraju XI, rodzajem pozycji Towary oraz rodzajem transakcji Procedura OSS nie pojawia się komunikat: Dokument jest wystawiony dla kontrahenta z Irlandii Północnej, na dokumencie są towary. W obrocie towarowym Irlandia Północna traktowana jest jako państwo członkowskie UE. Czy chcesz zmienić rodzaj transakcji? 7. Księgowość. Dla deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-9M, VAT-27, PI-T28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, CIT-8, pliku JPK_VAT oraz pliku JPK_V7 dodano wydruk Formularz UPO czarno-biały. 8. Biuro Rachunkowe. JPK_VAT. Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe ukryto opcje dotyczące naliczania, podglądu, wysyłki, odbioru oraz wydruku UPO dla plików JPK_VAT.

Poprawiono

1. JPK_V7. Jeśli na dokumencie w rejestrze VAT były identyczne pozycje różniące się tylko kategoriami, wówczas w podsumowaniu na części deklaracyjnej pliku JPK_V7 uwzględniana była tylko jedna taka pozycja. Działanie poprawiono. 2. Rejestry VAT. Jeżeli na karcie operatora dla parametru Blokada zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7/plik JPK_V7 wybrano opcję blokada i w rejestrze VAT skopiowano dokument dotyczący okresu, za który zatwierdzono JPK_V7, a następnie na kopiowanym zapisie zmieniono datę na dotyczącą okresu, za który nie ma zatwierdzonego JPK_V7 to nie było możliwe zapisanie takiego dokumentu. Działanie poprawiono. 3. Rejestry VAT. Poprawiono szczególny przypadek wykazywania dokumentu w części deklaracyjnej pliku JPK_V7. 4. Rejestry VAT. Poprawiono blokowanie za pomocą personalizacji widoczności przycisku służącego do generowania dokumentów wewnętrznych. 5. VAT-ZD. W specyficznych przypadkach dokument nieuwzględniony na zawiadomieniu VAT-ZD jako niezapłacony pojawiał się na VAT-ZD w miesiącu jego rozliczenia jako zapłacony. Działanie poprawiono. 6. Środki trwałe. Umożliwiono zapisanie karty środka trwałego w przypadku gdy pole Opis zawiera znak apostrofu. 7. Atrybuty OCR. Poprawiono przypisywanie atrybutów na rozpoznanym dokumencie. 8. Biuro Rachunkowe. Generacja pliku JPK_V7. W przypadku, gdy w bazie w Konfiguracji Firmy/ Dane Firmy/ Deklaracje odznaczony był parametr JPK_V7, generując plik JPK_V7 z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe program wyliczał plik dla tej bazy. Działanie poprawiono.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

1. Usługa Comarch OCR dla Faktur Zakupu OCR – Optyczne Rozpoznanie Znaków (ang. Optical Character Recognition) to usługa, która od wersji 2019.2.1 Comarch ERP Optima umożliwia wczytywanie faktur do rejestru VAT na podstawie skanów i zdjęć dokumentów. W wersji 2022.0.1 wprowadziliśmy mechanizm, dzięki któremu za pomocą OCR Użytkownik będzie mógł wczytać również otrzymane od dostawców Faktury Sprzedaży jako Faktury Zakupu w menu Handel. Ogólny opis działania usługi OCR można znaleźć tutaj.

Licencjonowanie i sugerowane ustawienia

Konieczne jest posiadanie wykupionego pakietu OCR. Dodatkowo wymagany jest jeden z modułów – Faktury, Handel lub Handel Plus. Moduł Obieg Dokumentów nie jest konieczny do wczytywania Faktur Zakupu na podstawie skanów. Do uruchomienia usługi wystarczy zapoznać się z regulaminem, uzupełnić dane, potwierdzić zgodę i kliknąć „Prześlij”! Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji OCR należy zweryfikować ustawienia w programie:
 • Blokady operatora, które nie powinny być włączone:
  1. Formularz pozycji cennika – Dodawanie
  2. Formularz danych kontrahenta – Dodawanie
  3. Formularz faktury zakupu – Dodawanie
  4. Parametry importu towarów z dokumentu PEF/ OCR – Zmiana
 • Dla dokumentów walutowych – ustawienia parametrów w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry, sekcja Waluty. Zalecane jest włączenie parametrów Zezwalaj na zmianę waluty oraz VAT na fakturach w walucie lub umożliwienie operatorowi włączenia tych parametrów (brak blokady na formularzu operatora Parametry pracy modułu handlowego – firma – Zmiana).
Uwaga
Brak zalecanych ustawień może skutkować podjęciem próby wczytania skanu i tym samym zmniejszeniem ilości dokumentów dostępnych w pakiecie, jeśli w trakcie weryfikacji okaże się, że operator nie ma uprawnień niezbędnych do zapisu dokumentu.

Funkcja OCR na liście Faktur Zakupu

Po wejściu na listę Faktur Zakupu pojawia się komunikat, informujący o możliwości wykorzystania usługi Comarch OCR. Komunikat po zamknięciu ikoną krzyżyka, nie będzie się ponownie pojawiał. Na liście Faktur Zakupu dodaliśmy przycisk OCR – Dodaj fakturę ze zdjęcia, skanu lub PDF . Po pierwszym kliknięciu w przycisk, wyświetlane jest menu dostępnych opcji. Wybór jest zapamiętywany i przy kolejnym kliknięciu wywoływana jest opcja poprzednio wybrana. W menu rozwijanym dostępne są opcje: Wybierz dokumenty z dysku – otwierane jest okno, na którym można wskazać dokumenty zapisane na dysku. Możliwe jest wskazanie wielu dokumentów. Wybierz dokumenty z Obiegu dokumentów – otwierane jest okno, na którym można wskazać skany zapisane w Bibliotece dokumentów, mające zaznaczony parametr Udostępnij dla usługi OCR. Oznacz dokumenty jako zweryfikowane/niezweryfikowane – dokumenty przetworzone przez Comarch OCR, które trafiły na listę Faktur Zakupu, powinny zostać zweryfikowane przez Użytkownika pod kątem poprawności zaimportowanych danych. Jeżeli dokument zostanie zweryfikowany przez Użytkownika i jest poprawny, należy zmienić na takim dokumencie wartość atrybutu OCR-> Niezweryfikowany na Zweryfikowany. Można w tym celu wykorzystać przycisk dostępny na formularzu dokumentu lub opcję na liście. Weryfikacja z poziomu formularza została opisana w części Atrybuty opisujące dokument. Sprawdź ilość stron do wykorzystania – funkcja umożliwia sprawdzenie, ile stron pozostało do wykorzystania w ramach pakietu Comarch OCR.

Atrybuty opisujące dokument

Na dokumentach wczytanych poprzez usługę OCR, widoczne są atrybuty dokumentu:
 • NUMER_STRONY – informacja, na której stronie w pliku znajduje się dokument, wykorzystywana w celu poprawnego wyświetlenia pliku, na podstawie którego powstał dokument,
 • OBRACANIE i OBRACANIE_ILOŚĆ_STR – atrybuty techniczne, wykorzystywane w celu poprawnego wyświetlenia podglądu skanu. Pojawiają się tylko, jeśli skan wymagał obrócenia widoku.
 • OCR – atrybut o formacie lista, który jest dodawany w celu łatwego odnalezienia dokumentów przetworzonych za pomocą usługi Comarch OCR. Przyjmuje wartości Niezweryfikowany/ Zweryfikowany.
  • Niezweryfikowany – taka wartość ustawiana jest na dokumencie bezpośrednio po wczytaniu dokumentu na listę Faktur Zakupu. Operator może ustawić status zweryfikowany, po sprawdzeniu zgodności otrzymanego dokumentu z dokumentem utworzonym przez OCR.
  • Zweryfikowany – po sprawdzeniu dokumentu, Operator zmienia jego status na Zweryfikowany. Można to zrobić na trzy sposoby:
   • z poziomu formularza dokumentu, zakładka [Atrybuty]:
   • z poziomu formularza dokumentu poprzez przycisk OCR .
  Na formularzu dokumentu przycisk jest dostępny po prawej stronie. Jest wyświetlany na dwa sposoby: – dokument niezweryfikowany – dokument zweryfikowany Po każdym kliknięciu w ikonę, wartość atrybutu OCR zmienia się odpowiednio na Zweryfikowany/Niezweryfikowany.
   • seryjnie, korzystając z opcji Oznacz dokumenty jako zweryfikowane/ Oznacz dokumenty jako niezweryfikowane dostępnej na liście Faktur Zakupu w rozwinięciu przycisku OCR:
 

Powiązanie z modułem Obieg Dokumentów

Jeśli wskazywany jest plik z dysku, wówczas przed dodaniem Faktury Zakupu na listę, tworzony jest w tle dokument w module Obieg Dokumentów wraz z podpiętym skanem. W kolejnym kroku, skan ten jest za pomocą usługi OCR wczytywany na listę Faktur Zakupu. Na formularzu wczytanej Faktury Zakupu, na zakładce [Dokumenty] widoczne jest powiązanie z dokumentem Biblioteki dokumentów, jeśli operator zalogowany jest do modułu Obieg Dokumentów. Na formularzu operatora (System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy), na zakładce [Parametry cd] znajduje się parametr Prawo do udostępniania plików dla usługi OCR. Dla operatorów, którzy w konfiguracji mają zaznaczony ten parametr, na formularzu dokumentu firmowego w sekcji Archiwum plików widoczna jest kolumna Udostępnij dla usługi OCR. Kolumna nie jest dostępna na dokumentach, dla których wskazano Typ: Wspólny. W kolumnie Udostępnij dla usługi OCR można zaznaczyć parametr udostępnienia , który jest widoczny tylko dla plików obsługiwanych przez usługę OCR (obecnie są to pliki o rozszerzeniu *.jpg, *tiff, *png, *jpeg, *.pdf.). Po zaznaczeniu parametru, załącznik będzie dostępny dla funkcji OCR, uruchamianej z poziomu listy Faktur Zakupu. Jeśli na liście Faktur Zakupu wybrana zostanie opcja OCRWybierz dokumenty z Obiegu dokumentów, wówczas pojawi się okno Pliki zapisane w Obiegu dokumentów – Wybierz. Jeśli w Bibliotece dokumentów nie ma żadnego dokumentu spełniającego kryteria, wówczas pojawi się informujący o tym komunikat. Na liście wyboru widoczne będą skany, dla których zaznaczono parametr Udostępnij dla usługi OCR. Jeżeli dla danego katalogu w Bibliotece dokumentów jest założony dla operatora zakaz na podgląd, wówczas pliki powiązane z tym katalogiem nie będą widoczne na liście.

Weryfikacja wczytywanych skanów

Po wskazaniu skanu do wczytania na listę Faktur Zakupu, wyświetlane jest okno, w którym prezentowane są informacje na temat procesu wczytywania dokumentów. Na końcu widnieje informacja o aktualności usługi OCR oraz ilości dokumentów dostępnych jeszcze w pakiecie.

Podczas wczytywania dokumentu weryfikowane są: Dane sprzedawcy Weryfikowana jest zgodność numeru NIP nabywcy na wczytywanej fakturze z numerem NIP z pieczątki firmy. Jeżeli nie są one zgodne, wówczas wyświetlony zostanie komunikat: Na dokumencie nr_dokumentu rozpoznany numer NIP nie jest zgodny z numerem NIP w Konfiguracji/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy. Czy pomimo tego chcesz dodać dokument? Jeśli wybierzemy:
 • TAK – dokument zostanie dodany na listę Faktur Zakupu
 • NIE – dokument nie zostanie dodany na listę Faktur Zakupu, w podsumowaniu wyświetlony zostanie komunikat informujący, że dokument nie został dodany ze względu na niezgodność numeru NIP z numerem w pieczątce firmy.
  Duplikacja Niezależnie od ustawień parametru Kontrola duplikacji zapisów na fakturach zakupu w menu Konfiguracja/ Firma/ Ogólne, przy rozpoznawaniu dokumentów wprowadzona jest kontrola duplikacji, która sprawdza, czy w bazie danych znajduje się już dokument o takich samych danych:
 • numer dokumentu
 • numer NIP
 • kwota netto
 • data wystawienia (data zakupu na Fakturze Zakupu)
 

Jeśli dokument zostanie zidentyfikowany jako duplikat, wówczas wyświetlony zostanie komunikat:

W bazie istnieje dokument o takich samych danych: numer_dokumentu. Czy dodać dokument ponownie?

Jeśli wybierzemy NIE, wówczas dokument nie zostanie dodany, a w podsumowaniu pojawi się informacja:

Nie dodano dokumentu numer_dokumentu z dnia XXXX-XX-XX. Dokument jest już na liście faktur zakupu.

Uprawnienia operatora

Jeśli operator ma założoną blokadę na dodawanie Faktur Zakupu, wówczas w podsumowaniu wyświetlony zostanie komunikat:

Operator ma zakaz dodawania faktur zakupu.

Dokument nie zostanie wczytany na listę.

Niezgodności na dokumencie

Jeśli na wczytanym dokumencie nie udało się odczytać danych kontrahenta, numeru dokumentu, danych z tabelki VAT lub jeśli suma wartości pozycji nie jest zgodna z wartością dokumentu, wówczas w podsumowaniu zostanie wyświetlony komunikat:

Dodano dokument numer_dokumentu z dnia XXXX-XX-XX ale nie udało się rozpoznać wszystkich elementów.

Dokument taki należy zweryfikować ze szczególną uwagą przed zatwierdzeniem.

Jeśli na dokumencie nieprawidłowo zostały odczytane pozycje, np. nie wszystkie pozycje zostały poprawnie rozpoznane przez usługę OCR lub też wczytane zostały nieprawidłowe wartości, a suma wartości pozycji nie zgadza się z wartością dokumentu, wówczas wartości w tabelce VAT zostaną na nowo wyliczone zgodnie z algorytmami programu. Należy zweryfikować ceny i wartości dokumentu.

Ustawienia na formularzu Faktury Zakupu

Wczytywane Faktury Zakupu zawsze zapisywane są z parametrem bufor. Wymagana jest weryfikacja przed zapisaniem dokumentu na trwałe. Przy próbie zapisu dokumentu niezweryfikowanego pojawi się komunikat: Dokument jest wprowadzony po rozpoznaniu przez OCR. Zweryfikuj dokument zanim zostanie zatwierdzony. Warto zwrócić uwagę na poniższe ustawienia na Fakturze Zakupu: Daty na dokumencie Data wystawienia na skanie będzie datą wystawienia na formularzu Faktury Zakupu, a data sprzedaży zostanie przeniesiona do pola data zakupu. Data wpływu ustawiona zostanie zgodnie z datą wczytania dokumentu.  Magazyn Na dokumencie pobierany jest magazyn domyślny z karty operatora. Jeżeli operator nie ma przypisanego magazynu domyślnego, wówczas ustawiony zostanie magazyn domyślny stanowiska (ustawiony w menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Handel/ Parametry). Natomiast jeśli nie został wskazany magazyn operatora ani stanowiska, wówczas ustawiony zostanie magazyn, który został wybrany na liście Faktur Zakupu. Jeżeli nie ma również tego magazynu, na dokumencie zostanie wskazany magazyn główny. Kontrahent Weryfikacja kontrahenta przeprowadzana jest na podstawie numeru NIP. Usługa OCR weryfikuje dane kontrahenta w bazie REGON i pobiera jego aktualne dane adresowe, które następnie przekazywane są do Comarch ERP Optima. Jeśli kontrahent o danym numerze NIP znajduje się w bazie programu Comarch ERP Optima, dane na Fakturę Zakupu zostaną pobrane z pliku przekazanego przez usługę Comarch OCR, a dane na formularzu kontrahenta nie zostaną nadpisane. Jeśli kontrahenta nie ma w bazie, zostanie on automatycznie dodany. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy operator ma blokadę procedury Formularz danych kontrahenta – Dodawanie. Wówczas dane na Fakturze Zakupu uzupełnią się zgodnie z informacjami pobranymi z GUS, ale jako Dostawca/ Nadawca/ Domyślny płatnik zostanie ustawiony kontrahent !NIEOKREŚLONY!. Podczas tworzenia karty nowego kontrahenta, w zależności od ustawień parametru Podczas tworzenia karty nowego kontrahenta, w zależności od ustawień parametru Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry, jeśli: – parametr nie jest zaznaczony, wówczas w pole Kod na formularzu kontrahenta wstawiany jest numer NIP kontrahenta, – parametr jest zaznaczony, wówczas pole Kod na formularzu kontrahenta wypełniane jest zgodnie z ustawieniami parametrów autonumeracji. Sprawdzanie występowania podobnych kontrahentów Jeśli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry ustawiono Sprawdzanie wyst. podobnych kontrahentów jako Brak lub Ostrzegaj, wówczas po kliknięciu na przycisk OCR pojawia się komunikat: Aktualne ustawienia firmy pozwalają dublować karty kontrahentów. Czy chcesz zmienić te ustawienia i zablokować dodawanie kontrahenta, gdy podany kontrahent już istnieje?
 • Tak, we wszystkich firmach – zostanie ustawiona opcja Blokuj, we wszystkich bazach firmowych,
 • Tak, w tej firmie – zostanie ustawiona opcja Blokuj, w firmie, do której operator jest aktualnie zalogowany,
 • Nie – nie zostanie dokonana żadna zmiana w parametrach.
  Komunikat nie wyświetli się, jeśli operator ma blokadę dostępu do parametrów ogólnych firmy. Jeśli w bazie znajduje się więcej niż jeden kontrahent o takim samym numerze NIP, jak wczytany z pliku, wówczas program wyświetli listę uwzględniającą wszystkie te kartoteki kontrahentów. Przed importem należy dokonać wyboru, który kontrahent ma zostać wskazany na tworzonej Fakturze Zakupu. Algorytm netto/brutto Algorytm dokumentu ustawiany jest na podstawie danych zwróconych przez usługę OCR. Na formularzu nowo tworzonego kontrahenta ustawiany jest zawsze algorytm domyślny „od netto”. Forma płatności Jeżeli forma płatności zostanie rozpoznana przez usługę Comarch OCR oraz znajduje się na liście form płatności w menu Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności, wówczas zostanie ona przeniesiona na Fakturę Zakupu. Jeżeli natomiast forma płatności nie znajduje się na liście form płatności w konfiguracji, lub usługa Comarch OCR nie odczyta formy płatności na skanie, wówczas na dokumencie Faktury Zakupu ustawiana jest forma płatności gotówka, chyba że na skanie rozpoznany zostanie numer konta bankowego, wówczas zostanie ustawiony przelew. Termin płatności zostanie wczytany ze skanowanego dokumentu. Na formularzu nowo dodawanego kontrahenta również zostanie ustawiona domyślna forma płatności rozpoznana przez usługę OCR. Numer rachunku bankowego Jeśli usługa Comarch OCR rozpozna numer rachunku bankowego w pliku, wówczas numer ten zostanie wprowadzony na Fakturze Zakupu na zakładce [Kontrahent] w polu Nr rach. bankowego w sekcji Domyślny płatnik. Numer rachunku jest też przenoszony na formularz kontrahenta (zakładka [Płatności]). Kody JPK_V7 Kody JPK_V7 nadawane są automatycznie, zgodnie z mechanizmami działającymi przy dodawaniu Faktur Zakupu. Parametr MPP W tym zakresie działają mechanizmy takie jak przy wystawianiu Faktur Zakupu. Pozycje dokumentu Przy wyszukiwaniu pozycji w pierwszej kolejności weryfikujemy, czy w bazie istnieje produkt o kodzie EAN odczytanym ze skanu. Jeżeli nie ma takiego kodu EAN w bazie, wówczas weryfikujemy po nazwie. Jeżeli w cenniku znajduje się pozycja o wskazanym kodzie EAN lub nazwie, wówczas dodajemy ją na dokument. Jeżeli w bazie nie ma pasującej pozycji, podczas wczytywania Faktury Zakupu proponujemy założenie kart towarów/usług. Pojawia się wówczas okno Wybierz parametry dodawanych towarów, na którym widoczne są wszystkie pozycje dokumentu, które nie zostały odnalezione w bazie: Domyślnie proponowany jest Typ: towar prosty. Istnieje możliwość zmiany w zakresie towar/usługa prosty/złożony. W kolumnie Przypisz towar z bazy możemy wskazać, który towar z bazy ma zostać przypisany do produktu nierozpoznanego przez usługę Comarch OCR. Jeśli w kolumnie Przypisz towar z bazy nie zostanie wskazana żadna kartoteka, wówczas dla takich pozycji zostaną założone nowe kartoteki cennikowe. Jeśli wskazana zostanie kartoteka, mapowanie to jest zapamiętywane i przy kolejnym imporcie zmapowana zostanie ta sama kartoteka, która została wskazana poprzednio. W sytuacji, gdy w bazie zostanie zidentyfikowany produkt zaczytany przez OCR, ale różni się jednostką miary, wówczas mapowanie w tabelce zostanie utworzone automatycznie, a jedynie należy wskazać przeliczniki dla jednostki miary, która nie jest powiązana z tym produktem. Przeliczniki można ustawić po rozwinięciu przycisku plusa przed nazwą towaru. Na liście dostępne są kolumny:
 • Rodzaj jednostki – w pierwszym wierszu wyświetlana jest jednostka podstawowa, natomiast w kolejnych – jednostki pomocnicze. Jeśli wskazano towar w kolumnie Przypisz towar z bazy, wówczas pojawia się dodatkowy wiersz i jako podstawowa jednostka prezentowana jest jednostka z karty towaru, a pomocnicza – z pliku.
 • Nazwa j.m – nazwa jednostki z pliku lub z karty towaru.
 • Licznik/ Mianownik – domyślnie ustawiana jest wartość 1 dla obydwu tych pól. Dla jednostki podstawowej pola nie podlegają edycji. Dla jednostek pomocniczych możemy określić relację do jednostki podstawowej.
 • Przelicznik – pole puste dla jednostki podstawowej, natomiast dla jednostek pomocniczych prezentowany jest wynik na podstawie danych wprowadzonych w polach licznik/ mianownik.
 • Przypisz j.m. z bazy – dla jednostki z pliku lub jednostki pomocniczej możemy wskazać, do której jednostki z bazy ma być mapowanie. Wybór możliwy jest tylko jeśli jednostki o takiej nazwie nie rozpoznano w bazie. Wybór jest niedostępny dla jednostki podstawowej towaru wskazanego w kolumnie Przypisz towar z bazy.
  Po zatwierdzeniu okna przyciskiem następuje utworzenie brakujących pozycji cennikowych i wprowadzenie ich na dokument. Podczas zakładania kart towarowych weryfikowane jest ustawienie parametru Autonumeracja kart towarów w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Autonumeracja i kody EAN:
 • jeżeli parametr jest zaznaczony, wówczas pole Kod na formularzu towaru uzupełniane jest zgodnie ze schematem autonumeracji.
 • jeżeli parametr jest nie zaznaczony, a w pliku znajduje się informacja o kodzie EAN, wówczas pole Kod uzupełniane jest kodem EAN
 • jeżeli parametr nie jest zaznaczony i w pliku nie znajduje się informacja o kodzie EAN, wówczas pole Kod uzupełniane jest fragmentem nazwy produktu (maksymalnie 50 znaków).
  Kod EAN, jeśli został rozpoznany na skanie, przenoszony jest na formularz towaru do pola EAN. Jeśli operator ma założoną blokadę procedury Formularz pozycji cennika – Dodawanie, wówczas okno Wybierz parametry dodawanych towarów nie pojawi się, a dokument zostanie wczytany bez brakujących pozycji. W podsumowaniu pojawi się informacja Nie dodano karty cennikowej nazwa_pozycji. Operator posiada blokadę dodawania kart cennikowych. Podobnie program zachowa się, jeśli operator ma blokadę Parametry importu towarów z dokumentu PEF/ OCRZmiana. Dokument zostanie wczytany bez brakujących pozycji.

Dokumenty walutowe

Poprzez usługę Comarch OCR możliwe jest wczytanie dokumentów w walutach EUR, GBP, USD. Przed wczytaniem Faktury Zakupu na listę, weryfikowane jest ustawienie parametru: Zezwalaj na zmianę waluty, znajdującego się w Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry, w sekcji Waluty. Faktura Zakupu może zostać wczytana na listę tylko w przypadku, gdy ten parametr jest zaznaczony. Jeżeli parametr: Zezwalaj na zmianę waluty nie jest zaznaczony, wówczas pojawi się komunikat: Dokument jest wystawiony w walucie. Aby wczytać dokument należy w Konfiguracji/ Firma/ Handel/ Parametry zaznaczyć parametr: Zezwalaj na zmianę waluty dokumentu. Czy chcesz zmienić ustawienia tego parametru? Wybór opcji Tak spowoduje zaznaczenie parametru w Konfiguracji. Jeśli wybierzemy Nie, wówczas dokument nie zostanie wczytany na listę, a w podsumowaniu pojawi się informacja Nie dodano dokumentu numer_dokumentu z dnia XXXX-XX-XX. Nie ustawiono parametru w konfiguracji: Zezwalaj na zmianę waluty dokumentu. Jeśli zaznaczono parametr Zezwalaj na zmianę waluty, a na dokumencie walutowym naliczony jest podatek VAT, wówczas weryfikowane jest ustawienie parametru: VAT na fakturach w walucie. Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, wówczas pojawi się komunikat: Dokument jest wystawiony w walucie z naliczonym podatkiem VAT. Aby wczytać dokument należy w Konfiguracji/ Firma/ Handel/ Parametry zaznaczyć parametr: VAT na fakturach w walucie. Czy chcesz zmienić ustawienia tego parametru? Wybór opcji Tak spowoduje zaznaczenie parametru w Konfiguracji. Jeśli wybierzemy Nie, wówczas dokument nie zostanie wczytany na listę, a w podsumowaniu pojawi się informacja Nie dodano dokumentu numer_dokumentu z dnia XXXX-XX-XX. Nie ustawiono parametru w konfiguracji: VAT na fakturach w walucie. Jeśli w menu w Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry, w sekcji Waluty zaznaczony jest parametr Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie, wówczas dla dokumentów z naliczonym VAT, płatność rozbijana jest na kwotę netto w walucie oraz wartość VAT w PLN. Jeśli operator ma założoną blokadę Parametry pracy modułu handlowego – firma – Zmiana, wówczas nie pojawią się komunikaty, z poziomu których można zmienić ustawienia parametrów w konfiguracji. Kurs waluty przenoszony jest na dokument Faktury Zakupu z danych dostarczanych przez usługę OCR. Typ kursu waluty ustawiamy jako Kurs średni NBP. Wartości walutowe na dokumencie przeliczane są na PLN po kursie wskazanym na dokumencie. Na podstawie tych wyliczeń uzupełniana jest tabelka VAT na zakładce [Płatności].

Okno podglądu wczytanej Faktury Zakupu

Na podglądzie formularza Faktury Zakupu wczytanej ze skanu poprzez usługę OCR, z lewej strony wyświetlany jest podgląd skanu. Okno można zamknąć, natomiast przy ponownym podniesieniu formularza, będzie ono ponownie widoczne. Zapamiętywane jest ustawienie wielkości okna, natomiast nie ma możliwości jego zamknięcia na stałe.

2. Korekta zbiorcza do Faktur Zakupu. Z poziomu listy Faktur Zakupu pod przyciskiem oraz w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy pod pozycją Korekta zbiorcza/rabat umożliwiono wprowadzenie rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług otrzymanych od jednego dostawcy w danym okresie. Na formularzu Korekty należy uzupełnić podstawowe dane (m.in. wskazać Dostawcę, od którego otrzymaliśmy rabat, wybrać Magazyn – jeżeli pole to zostanie puste, korekta zostanie utworzona dla faktur dotyczących wszystkich magazynów). Po wskazaniu kontrahenta pojawia się okno pozwalające na ustawienie Parametrów korekty zbiorczej. Na oknie Parametry korekty zbiorczej należy ustawić jakiego okresu zakupu będzie dotyczyła korekta. Program domyślnie ustawia poprzedni miesiąc, jednak okres ten można dowolnie zmieniać. Standardowo do okresu zakupu zostaną wliczone wszystkie faktury we wskazanym okresie, oraz korekty wystawione do nich. Dodatkowo można ustawić parametry dotyczące korekt z innych okresów:
 • Uwzględniaj korekty do faktur z poprzednich okresów– po zaznaczeniu tego parametru do Korekty Zbiorczej zostaną ujęte również korekty do zakupu z poprzednich okresów,
 • Uwzględniaj późniejsze korekty do wskazanego okresu – parametr pozwala na uwzględnienie również korekt wystawionych po okresie, do którego odnosi się Korekta Zbiorcza a dotyczących zakupu z wybranego okresu.
  Jeżeli Korekta Zbiorcza ma uwzględniać tylko niektóre faktury z wybranego okresu, ich wyboru można dokonać za pomocą przycisku Wskaż faktury, który spowoduje wyświetlenie listy Faktur Zakupu. Do filtra pod listą przenoszona jest Data zakupu podana w oknie Parametrów korekty zbiorczejustawienia filtra można jednak dowolnie modyfikować. Wyjątkiem są Magazyn oraz Kontrahent, które ustawione są zgodne z tym, co zostało wskazane na formularzu Korekty. Na Korektę przenoszony jest jeden podświetlony dokument lub wszystkie zaznaczone. Informacja o zakresie dat zakupu, ustawiona w oknie Parametrów korekty zbiorczej, przenoszona jest do opisu Korekty Zbiorczej umieszczonego na zakładce [Ogólne]. Jeżeli użytkownik skorzysta z opcji Wskaż faktury, wtedy opis powinien zmodyfikować ręcznie, zgodnie z dokonanym wyborem (nie zmieni się automatycznie). Korekta Zbiorcza może zostać wystawiona dla wszystkich faktur zakupu wraz z korektami z wybranego okresu lub dla poszczególnych faktur wskazanych przez Użytkownika. Wszystkie faktury, do których udzielany jest rabat, muszą być zatwierdzone oraz wystawione w tej samej walucie. Dokumenty pierwotne będą uwzględnione tylko w przypadku skorzystania z opcji Wskaż faktury. W przypadku faktur walutowych Korekta Zbiorcza również wystawiana jest w tej samej walucie co faktury zakupu bez możliwości zmiany na inną. Domyślnie waluta na Korekcie Zbiorczej pobierana jest z karty kontrahenta z zakładki [Płatności]. Natomiast waluta na korekcie może być inna niż ta wskazana na karcie kontrahenta, jeżeli faktury zakupu są wystawione w innej walucie niż domyślna waluta na karcie kontrahenta. Sytuacja taka będzie miała miejsce, gdy na korekcie zbiorczej zostaną wskazane Faktury Zakupu w walucie innej niż domyślna przypisana na karcie kontrahenta. Do wyliczenia wartości zakupu sumowane są wartości walutowe i od nich udzielany jest rabat również w walucie. Domyślnie kurs na korektę pobierany jest z dnia poprzedniego. W sytuacji gdy na tego samego Kontrahenta wystawione są faktury zakupu w różnych walutach, to na Korekcie Zbiorczej należy skorzystać z opcji Wskaż faktury i wybrać faktury wystawione w tej samej walucie. Na formularzu korekty prezentowane są wartości zakupu usług/towarów pogrupowane według stawek VAT z faktur zakupu (nie są przenoszone poszczególne pozycje z korygowanych faktur zakupu).Po wprowadzeniu rabatu procentowego lub kwotowego jest on proporcjonalnie wyliczany dla każdej pozycji. Kwotę rabatu można też wprowadzić ręcznie w kolumnie Wartość korekty. Wszystkie faktury, do których utworzono Korektę Zbiorczą, wykazane są na zakładce [Dokumenty]. Korekta Zbiorcza wykazywana jest jako dokument powiązany w każdej fakturze, której dotyczy (zakładka [Dokumenty]). Przy próbie anulowania takiej faktury pojawi się pytanie: Do dokumentu wystawiona jest korekta zbiorcza. Czy na pewno anulować dokument? Po zatwierdzeniu komunikatu anulowana faktura zniknie z listy dokumentów powiązanych na Korekcie Zbiorczej. Operacja ta nie wpłynie jednak na zmianę wartości zakupu wykazaną na korekcie oraz na wysokość rabatu.
Uwaga
Korekta zbiorcza/rabat nie wpływa na wartość towaru na magazynie, nie są korygowane pojedyncze faktury ani przyjęcia zewnętrzne, tym samym przy kolejnej  np. korekcie ilości, towar zostanie zwrócony po pierwotnej cenie.
Do Korekty Zbiorczej nie można utworzyć dokumentu korygującego. Korekta Zbiorcza nie jest uwzględnia w Deklaracji Intrastat. Ponieważ dokument ten nie dotyczy poszczególnych pozycji towarowych, nie będzie wykazywany na zestawieniach wykonywanych po pozycjach dokumentów: historii towaru, historii kontrahenta (poza zakładką [Zbiorczo]) oraz w analizach. 3. Korekta zbiorcza. 
 • Umożliwiono wykonanie Korekty Zbiorczej dla faktur, na których wskazane były różne magazyny.
 • Na formularzu Korekty Zbiorczej umożliwiono wybór magazynu serwisowego.
 • Umożliwiono ręczne zaznaczenie parametru MPP – podzielona płatność na formularzu Korekty zbiorczej/rabat.
  4. Deklaracja Intrastat – kraj pochodzenia na deklaracji wywozowej. Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. obligatoryjne staje się podanie kodu kraju pochodzenia na deklaracji Intrastat o typie wywóz. Do tej pory kod kraju pochodzenia był wymagany wyłącznie w przypadku deklaracji przywozowej. Chcąc z wyprzedzeniem przygotować rynek do przedmiotowej zmiany już od 1 lipca 2021 roku zostanie zapewniona prawna i techniczna możliwość podawania ww. informacji w zgłoszeniach deklaracji Intrastat. W programie Comarch ERP Optima wprowadzono zmiany w tym zakresie w wersji 2022.0.1. Na deklaracji Intrastat – wywóz, na elemencie deklaracji zostało dodane pole Kod kraju pochodzenia. Z kolei na formularzu deklaracji Intrastat została dodana kolumna Kraj pochodzenia.

Pole Kod kraju pochodzenia będzie obligatoryjne przy wypełnianiu deklaracji Intrastat od 1 stycznia 2022 roku, do tego czasu będzie to pole opcjonalne. Przy zapisie pozycji dokumentu od stycznia 2022 r. w przypadku braku wypełnienia pola Kod kraju pochodzenia pojawi się komunikat: Zapis niemożliwy! Dla tego kodu CN należy podać kod kraju pochodzenia. Jeżeli dla deklaracji wywozowej od stycznia 2022 przy zapisie dokumentu pole z kodem kraju pochodzenia nie będzie wypełnione, to pojawi się komunikat: Zapis Niemożliwy! Nie uzupełniono kodu kraju pochodzenia dla kodu CN XXXXXX.

Uwaga
Komunikaty nie będą stosowane w odniesieniu do kodu CN 99500000, ponieważ w przypadku tego kodu CN kod kraju pochodzenia nie jest wymagany.
W wersji 2022.0.1. wprowadzono również możliwość przenoszenia kodu kraju pochodzenia z kartoteki towarowej, z zakładki [Dodatkowe/Intrastat] na dokumenty uwzględniane w automatycznym wyliczaniu deklaracji:
 • Przyjęcia zewnętrzne,
 • Przyjęcia wewnętrzne,
 • Faktury zakupu,
 • Przyjęcia kaucji,
 • Przesunięcia międzymagazynowe
 • Wydania zewnętrzne,
 • Faktury sprzedaży,
 • Rozchody wewnętrzne,
 • Wydania Kaucji,
 • Oraz korekty do tych dokumentów.
  Na wyżej wymienionych dokumentach, na pozycji dokumentów dodano zakładkę [Intrastat], na której znajduje się pole Kraj pochodzenia. Wartość z tego pola będzie pobierana do wyliczenia deklaracji Intrastat, a nie jak dotychczas z pola Kraj pochodzenia, z kartoteki towarowej. Przy zapisie dokumentu, jeżeli kod kraju pochodzenia nie został uzupełniony pojawi się komunikat mówiący o konieczności wypełnienia tego kodu: Nie uzupełniono pola kod kraju pochodzenia na pozycji XX. Pole jest wymagane dla deklaracji Intrastat. Czy zapisać dokument?
Uwaga
Zakładka [Intrastat] jest widoczna na pozycji dokumentu tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokument będzie zakwalifikowany do deklaracji Intrastat czyli na zakładce [Dokumenty] będzie widoczna sekcja Intrastat.
Jeżeli na karcie towaru, na zakładce [Dodatkowe/Intrastat] pole Kraj pochodzenia będzie wypełnione, to kod z tego pola przenoszony jest na pozycję dokumentu z możliwością edycji. Na dokumenty korygujące kod kraju pochodzenia będzie przenoszony bezpośrednio z dokumentu korygowanego, także z możliwością modyfikacji. Kod kraju pochodzenia można edytować zarówno na dokumencie zapisanym w buforze jak i na dokumencie zatwierdzonym na stałe. Zmiany zostaną uwzględnione po zapisie pozycji i dokumentu.
Uwaga
W przypadku, gdy na dokumentach występują jednakowe pozycje z tym samym kodem CN, ale z różnymi kodami kraju pochodzenia, to na tych dokumentach ani na deklaracji Intrastat takie pozycje nie będą agregowane.
Dodatkowo na formularzu dokumentów uwzględnianych w automatycznym wyliczeniu deklaracji Intrastat będzie widoczna nowa kolumna Kraj pochodzenia. W kolumnie tej wyświetlany jest kraj pochodzenia pobierany z poszczególnych pozycji dokumentu.

Numer własny

Na dokumencie deklaracji Intrastat, na zakładce [e-Deklaracje] znajduje się pole Numer własny. Numer ten jest automatycznie nadawany podczas generowania pliku XML. Umożliwiono automatyczne wypełnianie tego pola podczas wysyłki deklaracji Intrastat.

Jeżeli na jednym koncie PUESC zarejestrowanych jest klika firm, to w celu rozróżnienia numerów własnych można posłużyć się unikalnym przedrostkiem przypisanym do danej bazy firmowej. W menu   System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Intrastat dodano pole służące do uzupełnienia przedrostka – Identyfikator numeru własnego. Pole posiada ograniczenie do trzech znaków, a domyślnie uzupełnione jest przedrostkiem IST z możliwością edycji.  

Pole REGON – brak wymagalności na deklaracji Intrastat

Na deklaracji Intrastat od wersji 2022.0.1. pole REGON jest wymagane jedynie dla polskich przedsiębiorstw, nie jest ono wymagane dla firm zagranicznych. Dlatego umożliwiono zapis deklaracji bez uzupełnionego pola REGON, ale przy blokowaniu deklaracji Intrastat bez tego numeru pojawia się następujący komunikat: Nie uzupełniono pola REGON. Pole jest wymagane dla polskich firm. Czy zapisać dokument? Po wybraniu opcji Tak – dokument zostanie zapisany, a w przypadku wyboru przycisku Nie użytkownik będzie miał jeszcze możliwość edycji pola REGON.

Pole Kod transakcji

Poszerzono listę w polu Kod transakcji na formularzu deklaracji Intrastat o następujące kody:
 • 7 – Wysyłki towarów w ramach wspólnych towarów obronnych lub innych międzynarodowych programów produkcyjnych (np. Airbus)
 • 8 –  Dostawy materiałów budowlanych i wyposażenia technicznego w ramach realizacji umowy budowlanej lub inżynieryjnej, stanowiącej część umowy generalnej
 • 9 – Inne rodzaje transakcji
 • 60 – Szczególne transakcje kodowane na potrzeby krajowe.
  Lista kodów uzupełniana jest na podstawie e-formularza ze strony: https://te.puesc.gov.pl/ .

Weryfikacja dokumentów uwzględnianych podczas automatycznego wyliczania deklaracji Intrastat

Z poziomu formularza deklaracji Intrastat został dodany wydruk: Dokumenty niezakwalifikowane do Intrastat, Na deklaracji przywozowej dostępny jest wydruk dla dokumentów przychodowych niezakwalifikowanych do deklaracji Intrastat. Natomiast z poziomu formularza deklaracji wywozowej – wydruk dla dokumentów rozchodowych niezakwalifikowanych do deklaracji Intrastat. Ten rodzaj wydruku obejmuje zakresem dat dokumenty z miesiąca wskazanego na deklaracji Intrastat, wszystkie dokumenty z datą wywozu (dla deklaracji wywozowych) lub z datą przywozu (dla dokumentów przywozowych) obejmujących dany miesiąc. Na wydruku dostępne są następujące kolumny:
 • Numer dokumentu – w kolumnie widoczny jest numer dokumentu, który nie spełnia wymagań prawidłowego wyliczania deklaracji Intrastat, warunki te są szczegółowo opisane w artykule: Jakie warunki należy spełnić, aby poprawnie wygenerować deklarację Intrastat?
 • Data – data wywozu dla dokumentów rozchodowych, data przywozu dla dokumentów przychodowych, przenoszona z dokumentu (z zakładki [Dokumenty] – sekcja Intrastat).
 • Kontrahent – nazwa kontrahenta przenoszona z dokumentu.
 • Kod towaru – kolumna wskazuje kod towaru, na którego pozycji nie został wypełniony kod CN lub kod kraju pochodzenia. Kolumna natomiast pozostanie pusta, jeżeli nie będzie na dokumencie jedynie kodu transakcji lub kodu kraju.
 • Kod CN – jest pobierany z karty towaru. Jeśli kod CN będzie uzupełniony, to kolumna pozostanie pusta, w przeciwnym razie kolumna będzie wypełniana informacją: Brak kodu CN.
 • Kod kraju pochodzenia – jest pobierany z formularza pozycji dokumentu. Jeśli pole z kodem pochodzenia będzie puste, to w kolumnie pojawi się informacja Brak kraju pochodzenia. Kolumna pozostanie pusta, jeżeli kod kraju pochodzenia będzie wypełniony.
 • Kod kraju – jest pobierany z formularza dokumentu, z zakładki [Dokumenty]. Z sekcji Intrastat dla dokumentów wywozowych będzie to kod kraju wysyłki, a dla dokumentów przywozowych –  kod kraju przywozu. Jeśli kod kraju nie będzie uzupełniony, to w kolumnie będzie widoczna informacja: Brak kodu kraju. Kolumna pozostanie pusta, jeżeli pole to będzie wypełnione na dokumencie.
 • Kod transakcji – kod transakcji jest przenoszony z dokumentu (z zakładki [Dokumenty] – sekcja Intrastat). Jeśli kod transakcji nie będzie uzupełniony, to w kolumnie pojawi się informacja: Brak kodu transakcji. Kolumna pozostanie pusta, jeżeli pole to będzie wypełnione na dokumencie.
  W przypadku, gdy któraś z wymienionych danych: kod CN, kraj pochodzenia, kod kraju, kod transakcji nie będzie wypełniona, to informacja ta przeniesie się na wydruk do konkretnej kolumny, odpowiednio:
 • dla kolumny Kod CN – Brak kodu CN
 • dla kolumny Kod kraju pochodzenia – Brak kraju pochodzenia
 • dla kolumny Kod kraju – Brak kodu kraju
 • dla kolumny Kod transakcji – Brak kodu transakcji
  Dodatkowo na formularzu deklaracji Intrastat został dodany wydruk: Dokumenty zakwalifikowane do Intrastat. Wydruk ten zawiera kolumny: Lp., Numer dokumentu, Data, Kontrahent. Na wydruku będą wyszczególnione wszystkie dokumenty, które zostały uwzględnione w trakcie wyliczenia deklaracji Intrastat. Dla deklaracji wywozowej na wspomnianym wydruku będą ujęte: dokumenty rozchodowe, korekty wartości i stawki VAT (liczone od brutto) oraz korekty ilości dokumentów przychodowych. Z kolei dla deklaracji przywozowej dostępny jest wydruk, uwzględniający dokumenty przychodowe, korekty wartości i stawki VAT (liczone od brutto) oraz korekty ilości do dokumentów rozchodowych.

Pozostałe nowości

1. Numer EORI. Umożliwiono dodanie numeru EORI w Pieczątce Firmy i na karcie kontrahenta. Numer EORI jest to numer stosowany do celów identyfikacji podmiotów gospodarczych w kontaktach z organami celno-skarbowymi na terytorium całej Unii Europejskiej. Numer można wprowadzić na karcie Kontrahenta (Ogólne/ Kontrahenci) jak i w pieczątce Firmy (System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka Firmy)
Uwaga
Numer EORI drukowany jest na wydruku EKO dokumentów, jeżeli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury zaznaczony jest parametr Drukuj numer EORI. Informacja drukowana jest również na wydrukach EKO dokumentów korygujących oraz wydrukach faktury w języku angielskim.
2. Kasa fiskalna Elzab. Dodano nowy rodzaj komunikacji LAN. Może być wykorzystany dla kas mających bezpośrednie połączenie przez LAN. Dodatkowo dla połączenia przez Mulitplekser LAN/Delta Max LAN lub LAN należy podać numer portu TCP/IP, na którym komunikuje się kasa/urządzenie. 3. Kasa fiskalna – test połączenia. W konfiguracji kasy dodano możliwość wykonania testu połączenia kasy fiskalnej z programem.

Zmiany

1. Przepisy – MPP. Na dokumentach wystawionych od lipca 2021 kod MPP nie jest przenoszony na dokumenty. 2. Intrastat. Umożliwiono ujmowanie w deklaracji Intrastat dokumentów wystawionych na kontrahenta ze statusem Wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca. 3. Terminal płatniczy. Podczas płatności w przypadku nieuzupełnienia definicji dla dokumentu o typie KP pojawia się komunikat Zapis nie będzie kontynuowany. W konfiguracji brakuje domyślnego schematu numeracji dla dokumentu o typie KP – wpłata. Po wprowadzeniu schematu w menu System/ Konfiguracja/ Kasa/Bank/ Dokumenty płatność zostanie poprawnie wysłana na terminal. 4. Terminal płatniczy eService. Umożliwiono wykonanie zwrotu środków płatniczych na kartę. 5. Zmiany w konfiguracji kas fiskalnych – uproszczono proces konfiguracji kas fiskalnych w programie Comarch ERP Optima, w menu System/Konfiguracja/Stanowisko/Ogólne/Kasa fiskalna. Uporządkowano parametry wspólne dla różnych sterowników na formularzu ustawień kasy fiskalnej, główne okno zostało podzielone na dwie sekcje: Ustawienia sterownika oraz Ustawienia importu.

Ustawienia sterownika

Sekcja Ustawienia sterownika posiada w nazwie dopisek wybranego sterownika, odpowiednio:
 • Ustawienia sterownika Elzab,
 • Ustawienia sterownika Novitus,
 • Ustawienia sterownika Sharp.
  Sekcja składa się z następujących pól:
 • Numer kasy – numer kasy fiskalnej.
Parametr dotyczący sterownika terminalowego został usunięty. Pozostałe pola w sekcji Ustawienia sterownika są zależne od wybranego sterownika na liście kas fiskalnych: 
 • Komunikacja:
W przypadku wyboru sterownika Elzab –  w polu Komunikacja istnieje możliwość wyboru jednej spośród sześciu wymienionych poniżej opcji:
 • Połączenie COM (opcja domyślna),
 • Multiplekser 4xRS232,
 • Przełącznik multiplekserów,
 • Multiplekser 8xRS232/RJ,
 • Multiplekser LAN/Delta Max LAN,
 • LAN
  W przypadku wyboru sterownika Novitus –  w polu Komunikacja istnieje możliwość wyboru opcji: COM, TCP/IP. W przypadku wyboru sterownika Sharp – możliwa jest jedynie opcja COM. Poniższe pola są widoczne w przypadku, gdy w polu Komunikacja wybrana została opcja COM dla sterownika Novitus i Sharp lub dla sterownika Elzab dowolna opcja poza Multiplekser LAN/Delta Max LAN, LAN.
 • Port COM – pole z listą rozwijalną, z wyborem dostępnych portów COM.
 • Prędkość Portu – pole z listą rozwijalną. Prędkość powinna być zgodna z ustawieniami na kasie fiskalnej.
  Dodatkowo dla sterownika Sharp:
 • Model Kasy – pole z listą rozwijalną, do wyboru następujące opcje: Sharp ER-A2xx, Sharp ER-A2xx + kaucje, Sharp ER-A4xx, Sharp ER-A285P.
  Dodatkowo dla sterownika Elzab:
 • Protokół – rodzaj wykorzystywanego przez kasę protokołu. Dla komunikacji Połączenie COM pole z listą rozwijalną, do wyboru następujące opcje: Elzab, Elzab STX (kasy K10 i nowsze). Dla komunikacji wykorzystującej multiplekser dostępny tylko protokół
 • Kanał multipleksera – należy podać numer kanału, do którego podłączona jest kasa. W przypadku wyboru opcji Komunikacji: Połączenie COM – pole to jest ukryte.
  Poniższe pola są widoczne w przypadku, gdy w polu Komunikacja wybrana została opcja TCP/IP  dla sterownika Novitus lub Multiplekser LAN/Delta Max LAN, LAN dla Elzab.
 • Adres IP – adres IP ustawiony na kasie.
 • Port TCP/IP – numer portu ustawiony na kasie. Dla sterownika Elzab domyślnie podpowiada się wartość 1001, dla Novitus 5001.
 • Protokół – pole widoczne jedynie dla sterownika Elzab. W przypadku wyboru komunikacji Multiplekser LAN/Delta Max LAN – dostępny tylko protokół Elzab, w przypadku komunikacji LAN dostępny tylko Elzab STX (kasy K10 i nowsze).
 • Hasło autoryzacji – pole widoczne jedynie dla sterownika Elzab i komunikacji przez Multiplekser LAN/Delta Max LAN . Należy podać hasło ustawione na urządzeniu lub na kasie.
 • Timeout połączenia – pole widoczne jedynie dla sterownika Maksymalny czas oczekiwania na połączenie (domyślna wartość 1000 milisekund).
 • Timeout – maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź z kasy. Domyślna wartość dla sterownika Novitus: 1000 (podawana w milisekundach), dla Elzab: 10 (podawana w sekundach).
 • Ilość retransmisji – pole widoczne jedynie dla sterownika Elzab i komunikacji przez Multiplekser LAN/Delta Max LAN. Maksymalna liczba retransmisji uszkodzonych pakietów, domyślna wartość 3.
Na dole sekcji Ustawienia Sterownika znajduje się przycisk . Po wciśnięciu przycisku Test połączenia program weryfikuje, czy istnieje możliwość komunikacji pomiędzy komputerem a kasą fiskalną według parametrów uzupełnionych na formularzu.

Ustawienia importu

W sekcji Ustawienia importu znajdują się wszystkie dane związane z importem danych z kasy fiskalnej do programu Comarch ERP Optima. Sekcja znajduje się poniżej sekcji Ustawienia Sterownika. Składa się z następujących pól:
 • Magazyn – w tym polu należy wybrać magazyn lokalny zdefiniowany w programie, na który będą odczytywane raporty (paragony) z kasy.
 • Definicja – w tym polu należy wybrać schemat numeracji dla tworzonych podczas odczytu paragonów.
 • Seria – w tym polu istnieje możliwość wyboru serii zdefiniowanej dla paragonów.
  Dodatkowo, w zależności od wybranego sterownika na liście kas fiskalnych wyświetlane są poniższe parametry:
 • Nie wykonuj raportu dobowego po odczycie sprzedaży – parametr dostępny w przypadku wyboru sterownika Elzab lub Sharp.
 • Kasa obsługuje pakiet ecrdtPLUEx (Rozszerzony pakiet PLU) – parametr dostępny w przypadku wyboru sterownika Novitus.
 • Kasa obsługuje pakiet zerujący (kasy: System, PS 3000, Soleo) – parametr dostępny w przypadku wyboru sterownika Novitus.
 

Zmiany na liście kas fiskalnych

Przeorganizowano wygląd konfiguracji kas fiskalnych, w menu System/Konfiguracja/Stanowisko/Ogólne/Kasa fiskalna. Zmiany obejmują następujące pola:
 • Sterownik – zostało usunięte pole z wersją i opisem sterownika.
 • Kasy fiskalne dla stanowiska – na liście kas fiskalnych zmieniono wyświetlanie wartości dla kolumny Nr portu, a także jej nazwę – obecnie jest to kolumna o nazwie Komunikacja. W przypadku połączenia wykorzystującego port COM w kolumnie Komunikacja wyświetlana jest wartość: COM <numer wybranego portu> COM 3, w przypadku połączenia TCP/IP wyświetlana jest wartość <Adres IP>:<Port TCP/IP> np.: 192.168.174:1001.
 • Sekcje: Ustawienia importu oraz Ustawienia eksportu zostały przeniesione poniżej listy Kas fiskalnych dla stanowiska. Dodatkowo do sekcji Ustawień eksportu został przeniesiony parametr: Wysyłaj nazwę zdefiniowaną dla urządzeń fiskalnych.
  6. Korekta graniczna. Na formularzu korekty granicznej przycisk Dystrybucja kwot dodatkowych/celnych na pozycje i Dystrybucja kwoty na pozycje zamieniono w jeden przycisk zawierający menu rozwijalnych opcji. Przycisk zapamiętuje ostatni wybór i podpowiada go przy kolejnym użyciu. 7. Przenoszenie kategorii na dokumenty. Podczas przekształcania Faktury Sprzedaży, na której znajduje się usługa złożona do dokumentu Rozchodu Wewnętrznego przenoszona jest kategoria sprzedaży. 8. Operacje seryjne.
 • Z poziomu listy Zasobów i Cennika w oknie operacji seryjnej Zmiana parametrów kart cennikowych umożliwiono seryjne ustawienie parametru Udostępniaj w cenniku zewnętrznym.
 • Z poziomu listy Zasobów i Cennika dodano operację seryjną Zmiana parametrów zamówienia, na której umożliwiono ustawienie parametrów Zamówienia dostępnych w zakładce [Dodatkowe] na karcie towaru.
 • Z poziomu listy Zasobów i Cennika dodano operację seryjną Dodaj/Usuń kod CN.
 • Na liście Faktur Zakupu dodano operację seryjną Zweryfikuj numery rachunków umożliwiającą sprawdzenie czy przypisany numer rachunku bankowego istnieje w wykazie podatników VAT.
9. Kolumna NIP na dokumentach handlowych i magazynowych. Na listach dokumentów zawierających kontrahenta dodano kolumnę z numerem NIP Kontrahenta. 10. Korekta zbiorcza/rabat na magazyn mobilny. Umożliwiono wystawienie dokumentu Korekty zbiorczej/rabat do dokumentów pochodzących z magazynu mobilnego.

Poprawiono

1. Fiskalizacja. W przypadku drukarki fiskalnej obsługującej sterownik Novitus od 2.0 przy próbie fiskalizacji faktury z zerową kwotą pojawia się komunikat Niektóre pozycje mają zerową wartość. Nie można zafiskalizować Faktury z towarem z zerową ceną Wprowadź ceny dla wszystkich pozycji na dokumencie. 2. Import dokumentów z pliku XML. W przypadku importu dokumentów handlowych i magazynowych z pliku XML, jeżeli w pliku źródłowym pole Termin płatności nie było uzupełnione, program Comarch ERP Optima wylicza termin na podstawie ustawień w Konfiguracji. 3. Rezerwacja wewnętrzna. Po wykonaniu rezerwacji wewnętrznej i odznaczeniu parametru Rezerwacja wewnętrzna w historii towaru widoczny jest zapis wyłącznie na magazyn, na którym jest zarezerwowany towar. 4. Przekształcanie dokumentów – algorytm wyliczania podatku VAT (netto/brutto). Na wszystkich dokumentach przekształconych z Paragonu ustawiona jest ta sama metoda wyliczania podatku VAT: od brutto. 5. Kurierzy. Przy wysyłaniu Zlecenia Nadania Przesyłki dla kuriera DHL poprawiono przenoszenie kwot ubezpieczenia powyżej 20 000 zł. 6. Agregacja pozycji. Przy przekształcaniu do Faktury Sprzedaży kilku dokumentów WZ utworzonych w różnych wersjach (WZ utworzone w wersji 2021.5 i WZ utworzone przed wersją 2021.5) pozycje poprawnie się agregują. 7. Daty na Fakturze Zakupu po przekształceniu do dokumentu wewnętrznego. Po przekształceniu Faktury Zakupu wystawionej na kontrahenta wewnątrzunijnego w walucie innej niż PLN do dokumentu wewnętrznego sprzedaży data kursu waluty jest zgodna z datą płatności, jeżeli jest różna od daty wystawienia. 8. Atrybuty. W przypadku atrybutów typu lista, posiadającej dużą liczbę elementów liczba porządkowa nie jest duplikowana ani nie jest wyższa niż kolejna dostępna. 9. Import cennika. Poprawiono import cennika z innej bazy danych. 10. Wydruki. 
 • Spis z natury. W przypadku wydruku Spis z natury z podziałem na dostawy/ Z podziałem na dostawy i Cechy dostaw nie jest widoczna wartość zakupu dla dostaw pochodzących z Przesunięć Międzymagazynowych.
 • Wydanie Kaucji. Poprawiono wyświetlanie formy płatności na wydrukach Crystal Wydanie Kaucji.
 • Obrót opakowaniami wg kontrahenta. W przypadku wydruku Obrót opakowaniami wg kontrahenta, jeżeli na liście zasobów pole Magazyn jest puste, wydruk tworzony jest dla wszystkich magazynów.
 • EKO – Faktura Pro Forma. Poprawiono drukowanie numeru rachunku bankowego na wydruku Eko Faktury Pro Forma.
 • Faktura RR. Na wydruku Crystal Faktury RR drukuje się numer rachunku bankowego kontrahenta w przypadku kiedy nie wskazano banku z listy banków.

Handel Plus

Zmiany

1. Deklaracja CUK-1. Poprawiono sposób wyliczania opłaty cukrowej w polu P_12. 2. Wydruk EKO Faktury w języku angielskim. Na wydruku faktury Invoice nazwa i opis towaru pobierane są z zakładki [Języki] na karcie towaru.

Detal

Poprawiono

1. Wystawianie korekt. Po zapisie korekty nie jest automatyczne drukowany wydruk na drukarce zwykłej.  

Współpraca z Comarch e-Sklep

Zmiany

1. E-Handel. Długość pola Link. Wydłużono długość pola Link do stu znaków

Poprawiono

1. Operacje seryjne. Poprawiono działanie w przypadku gdy towar był udostępniany w więcej niż jednym e-Sklepie i nie miał w nich ustawionej grupy domyślnej, program blokował seryjne ustawienie grupy domyślnej. 2. e-Handel. Synchronizacja zamówień. Zoptymalizowano aktualizację danych dotyczących pobranych zamówień.

CRM i Obieg dokumentów

CRM

Nowości

1. Przenoszenie załącznika z wiadomości mailowej do Obiegu dokumentów i rejestru VAT Z poziomu otwartego formularza wiadomości e-mail dodano możliwość przeniesienia załączników bezpośrednio do Biblioteki dokumentów lub do Rejestrów VAT za pomocą funkcji OCR. Na formularzu wiadomości mailowej na zakładce [Załączniki] dostępne są ikony: Zapisz załącznik. W rozwijanym menu dostępne są opcje:
 • Zapisz załączniki, umożliwia zapisanie załączników we wskazanym miejscu na dysku;
 • Zapisz załączniki w istniejącym dokumencie Obiegu dokumentów, umożliwia podpięcie załączników do istniejących dokumentów w Bibliotece dokumentów.
 • Zapisz załączniki w nowym dokumencie Obiegu dokumentów, umożliwia dodanie nowego dokumentu w Bibliotece dokumentów i zapisanie w nim załączników.
 Zaczytaj dokument przez OCR do rejestru VAT.

Przenoszenie załączników do Obiegu dokumentów.

Po wybraniu opcji Zapisz załączniki w nowym dokumencie Obiegu dokumentów dla zaznaczonych pozycji utworzy się nowy dokument firmowy w Obiegu dokumentów i zostaną podpięte załączniki do Archiwum plików, pliki zapisywane są w bazie. Jako tytuł dokumentu przenosi się nazwa załącznika, natomiast w polu Numer obcy przenosi się numer wątku, np. EMAIL/38/2021, lub numer wiadomości mailowej w przypadku gdy w programie wyłączone jest wątkowanie korespondencji. Po zaznaczeniu na liście kilku załączników i wybraniu opcji Zapisz załączniki w nowym dokumencie Obiegu dokumentów pojawia się komunikat: „Zaznaczono kilka załączników do przeniesienia do dokumentu Obiegu dokumentów. Czy powiązać je z jednym dokumentem obiegu?”  Do wyboru opcje: –Tak, przenieś do jednego – po wybraniu tej opcji wszystkie załączniki zostaną powiązane z jednym nowoutworzonym dokumentem w Bibliotece dokumentów; – Nie, przenieś 1:1 – po wybraniu tej opcji, dla każdego załącznika program utworzy osobny dokument w Bibliotece dokumentów. Wybranie opcji Zapisz załączniki w istniejącym dokumencie Obiegu otworzy listę dokumentów w Bibliotece dokumentów. W przypadku gdy wiadomość z której przenosimy załączniki jest kolejną wiadomością w danym wątku mailowym, który wcześniej został już powiązany z dokumentem w bibliotece, na wyświetlonej liście domyślnie zaznaczony jest parametr Powiązany z wątkiem mailowym, lista dokumentów jest zawężana do dokumentów z danego wątku mailowego. Jeśli wątek nie został jeszcze powiązany z żadnym dokumentem w Obiegu dokumentów to parametr Powiązany z wątkiem mailowym jest odznaczony. Po wykonaniu powyższych czynności na wiadomości mailowej w zakładce [Dokumenty] w sekcji Biblioteka dokumentów  widoczne jest powiązanie z dokumentem w Obiegu dokumentów.
Uwaga
Opcje Zapisz załączniki w nowym dokumencie Obiegu dokumentów oraz Zapisz załączniki w istniejącym dokumencie Obiegu dokumentów widoczne są tylko dla Operatorów zalogowanych z modułem Obieg Dokumentów.

Zaczytywanie dokumentów przez OCR do rejestru VAT

Wybranie opcji Zaczytaj dokument przez OCR do rejestru VAT uruchamia funkcję OCR, która zaczytuje dokument tak samo jak przy uruchomieniu OCR z poziomu Rejestrów VAT. Przy zaczytywaniu dokumentu przez OCR wyświetla się okno z możliwością wyboru do jakiego rejestru mają trafić dokumenty. Na oknie można wybrać, czy dokumenty ma zostać dodany do rejestrów zakupu, czy sprzedaży. W zależności od wybranej opcji z rozwijanej listy można wybrać rejestry zakupu lub sprzedaży zdefiniowane w konfiguracji Firma/Księgowość/Rejestry zakupów VAT lub Rejestry sprzedaży VAT. Po wybraniu rejestru dokumenty są przetwarzane przez OCR i dodawane do wybranego rejestru. Więcej informacji na temat funkcji OCR znajduje się tutaj. Po zaczytaniu dokumentu przez OCR z poziomu wiadomości mailowej utworzy się dokument w Obiegu dokumentów z podpiętym i zapisanym do bazy załącznikiem. Opcja przeniesienia dokumentu za pomocą funkcji OCR do Rejestru VAT dostępna jest na formularzu wiadomości mailowej, niezależnie od tego czy operator jest zalogowany z modułem OBD. Dokumenty w Bibliotece dokumentów tworzą się bez modułu OBD tak jak ma to miejsce w przypadku zaczytywania dokumentów przez OCR w Rejestrze VAT. Opcja przeniesienia dokumentów przez OCR do Rejestru VAT dostępna jest w przypadku kiedy użytkownik zalogowany jest na moduł CRM lub CRM Plus oraz dowolny moduł zawierający dostęp do Rejestrów VAT (np.: Faktury, Handel, Handel Plus, Księga podatkowa, Księga Handlowa, lub Księga Handlowa Plus).

Zmiany

1. Automat faktur cyklicznych. Skrócono czas generowania i wysyłania faktur cyklicznych

Poprawiono

1. Skrzynka mailowa.  W szczególnych przypadkach przy konwersji bazy danych skrzynka pocztowa skonfigurowana w programie była oznaczana jako nieaktywna. Działanie poprawiono. 2. Oferta handlowa. Poprawiono działanie programu w sytuacji, gdy operator ma ustawioną blokadę na zapisywanie dokumentów FS i PA do bufora. Po przekształceniu oferty handlowej do faktury sprzedaży dokument zapisywany jest na stałe. 3. Wydruk oferty handlowej. Poprawiono wydruk oferty handlowej w sytuacji gdy na końcu nazwy atrybutu użyta jest spacja.  

Obieg dokumentów

Nowości

1. Powiązanie z dokumentami Faktur Zakupu wczytanymi za pomocą usługi OCR. Dla Faktur Zakupu w menu Handel od wersji 2022.0.1 Comarch ERP Optima dostępna jest funkcja OCR. Wczytanie skanu za pomocą tej funkcji powoduje automatyczne utworzenie dokumentu w module Obieg Dokumentów wraz ze skanem w formie załącznika. Możliwe jest też wskazanie plików na dokumencie OBD, które mogą być zaczytane na listę Faktur Zakupu poprzez usługę OCR. 2. Przenoszenie załączników z modułu CRM. Umożliwiono przenoszenie załączników z formularza e-mail w module CRM do dokumentów w module Obieg Dokumentów. 3. Przenoszenie załączników z modułu CRM poprzez funkcję OCR. Od wersji 2022.0.1 Comarch ERP Optima możliwe jest wczytywanie załączników e-mail z modułu CRM poprzez funkcję OCR do Rejestru VAT. W momencie wywołania funkcji, w module Obieg Dokumentów, tworzony jest dokument w Bibliotece Dokumentów z podpiętym załącznikiem, przetworzonym przez usługę OCR. Na dokumencie widoczne jest powiązanie z wiadomością mailową oraz dokumentem z Rejestru VAT.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

1. Słownik powiatów, gmin i miejscowości. W programie Comarch ERP Optima dodany został słownik powiatów, gmin i miejscowości w Polsce. Słownik ten importowany jest z bazy Teryt przygotowywanej przez Główny Urząd Statystyczny. Dzięki temu uzupełniając w programie formularze z danymi adresowymi Użytkownik może wybrać z przygotowanej listy oprócz województwa również powiat, gminę i miasto. Słownik powiatów, gmin i miejscowości jest dostępny na oknach:
 • Formularz Właściciela/ Pracownika – zakładka [Ogólne]
 • Formularz Właściciela/ Pracownika – ikona Dodatkowe dane kadrowe
 • Formularz Właściciela/ Pracownika – ikona Lista członków rodziny
 • Kreator nowej bazy danych – krok Uzupełnij podstawowe dane Twojej Firmy
  Uzupełniając formularz z danymi adresowymi, na którym można wskazać województwo, powiat, gminę, miasto i pocztę ze słownika, dostępna lista jest odpowiednio zawężana. W polu Powiat pojawia się lista powiatów zawężona do wybranego wcześniej województwa. Po wybraniu powiatu, w polu Gmina dostępne są gminy z danego powiatu, a w polu Miasto – miejscowości z danej gminy. Po zmianie nadrzędnej jednostki administracyjnej (np. województwa), wybrane wcześniej wartości dla jednostek podrzędnych są czyszczone. Jeżeli w ramach wybranego powiatu jest tylko jedna gmina, jest ona od razu uzupełniana na formularzu. Podobnie jeżeli w ramach gminy jest tylko jedna miejscowość, po wyborze gminy jest ona automatycznie uzupełniana w polach Miasto i Poczta. W Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Parametry dodany został  parametr Globalny słownik miejscowości. Decyduje on o tym, czy Użytkownik będzie korzystał z globalnego słownika miejscowości czy też listy miejscowości będą osobno tworzone dla każdej firmy.
 • Jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas zaimportowany z bazy Teryt słownik miast pobierany jest z bazy konfiguracyjnej – jest to domyślne działanie programu w nowej wersji (parametr jest domyślnie zaznaczony dla nowych i konwertowanych baz).
 • Jeśli parametr jest odznaczony, wówczas słownik miast pobierany jest z bazy firmowej (czyli z listy utworzonej przez Użytkownika). Takie było dotychczasowe działanie programu we wcześniejszych wersjach.
  Słownik powiatów i gmin dostępny jest zawsze, bez względu na zaznaczenie bądź odznaczenie parametru Globalny słownik miejscowości. Parametr wpływa tylko na wyświetlenie listy miejscowości w polach Miasto i Poczta na formularzach w programie. Podczas konwersji bazy firmowej z wcześniejszej wersji programu, jeżeli wprowadzone były miejscowości nie występujące w bazie Teryt (np. dodane zostały miasta zagraniczne), takie miejscowości nie są usuwane tylko dodawane do dostępnego w programie słownika miejscowości. Słownik miejscowości dostępny z poziomu Ogólne/ Inne / Miejscowości może być w razie potrzeby poszerzany przez Użytkownika poprzez dodawanie do listy zaimportowanej z bazy GUS nowych pozycji. Miejscowości zaimportowane z bazy Teryt nie mogą być usuwane ani zmieniane. W przypadku importu danych z innej bazy (Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych), jeżeli parametr Globalny słownik miejscowości jest włączony, na liście importów możliwych do wykonania nie jest pokazywana opcja Miejscowości (w takim przypadku słownik miejscowości dla każdej bazy firmowej jest pobierany z bazy konfiguracyjnej).

Zmiany

1. Autonumeracja kodów kontrahentów podczas importów. Umożliwiono autonumerację kodów kontrahentów w przypadku, kiedy kontrahenci dodawani są automatycznie z dokumentów wczytywanych za pomocą Comarch OCR lub importowanych z plików JPK_VAT / JPK_V7. W momencie wczytywania dokumentów do rejestru VAT sprzedaży / zakupu:
 • za pomocą Comarch OCR
 • z plików JPK_VAT / JPK_V7 – jeżeli zaznaczony jest parametr Załóż karty kontrahentów (na podstawie numeru NIP lub wg autonumeracji ustawionej w konfiguracji)
  następuje weryfikacja czy w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry włączony jest parametr: Autonumeracja kodów kontrahentów przy dodawaniu. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, wówczas jako kod wstawiany jest numer NIP kontrahenta. Jeżeli parametr jest zaznaczony, wówczas kod kontrahenta nadawany jest zgodnie ze zdefiniowanym w konfiguracji schematem. Jeżeli jednym członów numeracji kodów kontrahentów jest grupa, dla parametru Autonumeracja kodów kontrahentów przy dodawaniu możliwe jest wskazanie domyślnej grupy. Dodawany kontrahent trafia do grupy, która jest wskazana w konfiguracji jako Domyślna grupa. W przypadku, gdy podczas automatycznego dodawania kontrahenta, numer w schemacie numeracji kodów przekroczy maksymalną wartość, kontrahent dodawany jest z kodem uzupełnionym zgodnie z jego numerem NIP. 2. Pobieranie rachunków bankowych kontrahentów podczas importów. Umożliwiono automatyczne pobieranie numerów rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT dla kontrahentów w przypadku, kiedy kontrahenci dodawani są automatycznie z dokumentów wczytywanych za pomocą Comarch OCR lub importowanych z plików JPK_VAT / JPK_V7. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry zaznaczony jest parametr Automatyczne pobieranie rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT, dla dodawanego automatycznie kontrahenta następuje weryfikacja w Wykazie podatników VAT na podstawie jego numeru NIP i pobierane są numery rachunków bankowych kontrahenta. Jeżeli parametr w konfiguracji nie jest zaznaczony, kontrahent dodawany jest bez importu listy rachunków bankowych. 3. Pliki JPK_V7. W przypadku plików JPK_V7 generowanych za okresy od lipca 2021 nastąpiły zmiany w przenoszeniu kodów:
 • Kod MPP nie jest już przenoszony do pliku, nawet jeżeli znajduje się na dokumencie w Rejestrze VAT.
 • Kod SW nie jest już przenoszony do pliku; jeżeli znajduje się na dokumencie w Rejestrze VAT, w pliku JPK_V7 zostanie zamieniony na kod EE.
 • Kody GTU wskazane na dokumencie nie są przenoszone do pliku JPK_V7 jeżeli na dokumencie wybrany jest również kod WEW.
 • Jeżeli na dokumencie z kodem RO dodatkowo wybrane są kody JPK określające procedury dla sprzedaży, nie są one przenoszone do części ewidencyjnej pliku JPK_V7.
4. Kody JPK – opisy. Zaktualizowano opisy dla kodów towarowych GTU zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. 5. Wielolinijkowy opis na listach. Umożliwiono wyświetlanie pełnego wielolinijkowego opisu na listach w programie. W menu Widok dodany został parametr Wielolinijkowe opisy na listach. Parametr jest domyślnie niezaznaczony. Po jego zaznaczeniu, jeżeli na liście w programie dla jakiejś pozycji będzie znajdował się wielolinijkowy opis, wysokość wiersza zostanie dostosowana do tego, aby były widoczne wszystkie linie opisu. W przypadku wyłączonego parametru, wiersze na liście mają zawsze wysokość jednej linii tekstu, a całość wielolinijkowego opisu pokazywana jest po najechaniu kursorem na kolumnę z opisem dla pozycji. 6. Wiersz automatycznego filtra. Opcja Pokaż wiersz automatycznego filtra jest domyślnie włączona dla wszystkich dokumentów. Ustawienie ukrycia lub pokazania wiersza automatycznego filtra na oknie dokumentu jest zapamiętywane dla operatorów w programie. Wiersz automatycznego filtra dla list w programie jest zawsze widoczny po otwarciu okna. 7. Blokady operatorów. Następujące blokady są domyślnie włączane dla nowo zakładanych operatorów bez uprawień administratora:
 • dotyczące wykonywania kopii bezpieczeństwa: Kopia bezpieczeństwa bazy danych oraz Kreator automatycznej kopii baz danych na IBARD,
 • dotyczące tworzenia/modyfikacji wydruków: Konfiguracja parametrów wydruków, Formularz definicji wydruku, Formularz uproszczonej edycji wydruków GenRap, Formularz zestawu wydruków lub funkcji dodatkowych, Ustawienie warunku połączenia wydruków oraz Ustawienie warunku połączenia wydruków (parametry),
 • dotyczące tworzenia/modyfikacji filtrów: Konstruktor filtra,
 • dotyczące tworzenia/modyfikacji analiz: Formularz wykresu (standard) oraz Formularz warunku podłączenia wykresu startowego (std).
  8. Pomoc zdalna. Zaktualizowano wersję programu TeamViewer uruchamianą po kliknięciu na funkcję Pomoc zdalna w Comarch ERP Optima. Obecnie uruchamiana jest wersja 15 tego programu. 9. Lista kontrahentów – kolumny Należności PLN i Zobowiązania Po wykonaniu operacji łączenia kart kontrahentów, w kolumnach Należności PLN oraz Zobowiązania PLN dla kontrahenta nadrzędnego wyświetlane są sumy należności / zobowiązań dla kontrahenta głównego oraz jego duplikatów. W przypadku kontrahentów będących duplikatami, w kolumnach dotyczących należności / zobowiązań wyświetlane są wartości 0. 10. Korekta limitu wykorzystanego przez kontrahenta. W menu Narzędzia/ Korekty danych dodana została funkcja Korekta limitu wykorzystanego przez kontrahenta. Po jej uruchomieniu pojawia się log z przebiegu aktualizacji wykorzystanego limitu kredytu kontrahentów. Dla kontrahentów mających poprawną wartość limitu kredytu pojawia się informacja z potwierdzeniem poprawności limitu, natomiast dla kontrahentów z nieprawidłową wartością (np. połączonych w wersji wcześniejszej niż 2021.5.1) – ostrzeżenie o zmianie wysokości limitu kredytu na prawidłowy. 11. Ważne Okno Ważne aktualizacje dostępne w menu Pomoc zostało ukryte dla operatorów bez uprawnień administratora. 12. Archiwizacja historii zmian. W przypadku Comarch ERP Optima w Chmurze Standard podczas zapisywania loga z Historii zmian możliwe jest wskazanie miejsca zapisu pliku na lokalnym komputerze Użytkownika.

Poprawiono

1. JPK – odbiór UPO. Jeżeli podczas pobierania Urzędowego Poświadczenia Odbioru dla pliku JPK, w ramach katalogu przechowywania plików JPK (wskazanego w Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity plik kontrolny) nie było założonego podkatalogu dla bieżącej firmy, pojawiał się komunikat: Nie można odnaleźć części ścieżki. Działanie poprawiono. 2. JPK_V7 – zablokowanie części deklaracyjnej. W przypadku próby zablokowania przed zmianami części deklaracyjnej pliku JPK_V7 mógł pojawiać się komunikat: „Wiersz 1 znak 128 nieoczekiwany koniec danych wejściowych”. Działanie poprawiono. 3. Konto e-mail. Jeżeli w trakcie przeprowadzania konwersji bazy konfiguracyjnej z wcześniejszej wersji programu działała usługa Serwis Operacji Automatycznych, konto e-mail oznaczane było jako nieaktywne. Działanie poprawiono. 4. Eksport bieżącego widoku do pliku. W przypadku eksportu bieżącego widoku do pliku z poziomu Cennika, listy zasobów oraz listy kontrahentów, jeżeli na liście dodana była kolumna z wartością atrybutu, w wygenerowanym pliku MS Excel w tej kolumnie pojawiał się znak nowej linii. Działanie poprawiono. 5. Eksport zaznaczonych danych do pliku. Zoptymalizowano eksport do pliku MS Excel zaznaczonych danych w przypadku, gdy na liście była znacząca ilość pozycji. 6. Praca rozproszona – opis na płatności. Poprawiono import płatności, na których podczas importu przepisywany był opis do banku z kategorii. 7. Wyszukiwanie w logu. Zablokowano możliwość uruchomienia panelu filtrującego na oknie loga. 8. Personalizacja głównego okna. Jeżeli poprzez personalizację ukryte zostały dla operatora wybrane pozycje na wstążce programu, po zmianie języka stawały się widoczne. Działanie poprawiono. 9. Wydruki tekstowe. W przypadku pracy terminalowej umożliwiono generowanie wydruków tekstowych bezpośrednio na drukarkę. 10. Parametry dynamiczne Domyślnie ukryte parametry dynamiczne typu data stawały się widoczne po dodaniu innego parametru dla filtra. Działanie poprawiono. 11. Logi programu. Z logów programu usunięto hasło zalogowanego operatora.

Kasa/Bank

Nowości

1. Automatyczne rozliczanie dokumentów pochodzących z Comarch OCR. Wprowadzono możliwość automatycznego rozliczenia dokumentów dodanych do rejestru VAT za pomocą usługi Comarch OCR. Rozliczenie możliwe jest jeśli:
 • w Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr: Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT
 • na wczytywanym dokumencie rozpoznano formę płatności o typie gotówka.
  oraz
 • w Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr Automatycznie generuj dokumenty zapłaty kartą kredytową.
 • na wczytywanym dokumencie rozpoznano formę płatności o typie karta. 
  Jeżeli nie ma otwartego raportu na datę z jaką ma powstać zapis rozliczający to zostanie on automatycznie otwarty na datę tego zapisu. W przypadku kiedy raport nie może zostać otwarty na odpowiednią datę faktura utworzy się jako nierozliczona. Umożliwiono również automatyczne zakładanie kart kontrahentów po rozpoznaniu dokumentu. Szczegóły znajdują się tutaj. 2. Dokumenty nierozliczone – Struktura wiekowa. Z poziomu listy nierozliczonych dokumentów z zakładki [Na dzień] udostępniono wydruk Struktura wiekowa/Wzór standard. Wydruk uwzględnia filtry zastosowane na tej zakładce oraz parametry ustalone bezpośrednio przed wydrukiem (terminowość i przedziały czasowe). Domyślnie zaznaczone są wszystkie płatności oraz 5 przedziałów czasowych (do 30, 60, 90, 180, 360 dni).

Ustalenie parametrów wydruku Struktura wiekowa

3. Płatność do deklaracji VIU-DO. Płatność do deklaracji VIU-DO tworzy się w momencie odebrania UPO. Jest to płatność w walucie euro. Termin płatności to ostatni dzień miesiąca następującego po kwartale za który wyliczono deklarację. Przed wysłaniem płatności do banku (przelew walutowy) należy zweryfikować numer referencyjny deklaracji VAT (UNR), który widoczny jest na zakładce [Dodatkowe] w pierwszym wierszu opis do banku.

Poprawiono

1. WebService – eksport przelewów. Poprawiono eksport przelewów do banku w sytuacji, gdy w adresie nadawcy znajdował się cudzysłów. 2. BNP Paribas WebService – import historii. W niektórych przypadkach niepoprawnie działało rozpoznawanie duplikatów przelewów. Działanie poprawiono. 3. Wydruk ponaglenia zapłaty. Na wydruku ponaglenia zapłaty w numerze podmiotu powielał się numer lokalu. Działanie poprawiono.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2022.0.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 21.10.2021. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
  W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2022.0.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.
Reinstalacja do najnowszej wersji 2022.0.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2022.0.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2022.0.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2022.0.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2021.5
Comarch e-Sale2021.5
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2022.0.1
Comarch Mobile Zarządzanie2021.1.1
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2021.1.1
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2020.2 MSSQL lub wyższa
2021.0 PostgreSQL
Comarch ERP Altum2019.5.2, 2021.2, 2021.5
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Aktualizacja w dniu 4 listopada 2021

1. Poprawiono wykazywanie danych adresowych na formularzu pracownika aby w przypadku, gdy są one niezgodne ze słownikiem województw, powiatów, gmin i miast nie były modyfikowane, jeśli Użytkownik nie wprowadzał w nich zmian samodzielnie. 2. Poprawiono konwersję daty uniemożliwiającą przekształcenia zamówienia z Comarch e-Sklep powstałych przed aktualizacją programu do dokumentu WZ na starszych wersjach SQL Server. 3. Poprawiono mechanizm synchronizacji, który powodował wysyłanie nadmiarowych potwierdzeń do Comarch e-Sklep, skutkiem czego w dzienniku zdarzeń pojawiał się błąd.

Comarch ERP Optima Analizy BI

Nowości i zmiany w Comarch ERP Optima Analizy BI dostępne są tutaj.