Cechy dostaw

image_print

Cecha towaru jest dodatkową informacją o towarze, wykorzystywaną w celu opisu poszczególnych partii towaru.

Formularz atrybutu

Przy włączonym module Handel Plus, na formularzu atrybutu, pod ramką „Pozycje dokumentu” widoczna jest ramka o nazwie „Pozycje, zasoby” z dwoma parametrami Przenosić na dostawy oraz Obowiązkowy.

Przenosić na dostawy – parametr pozwala na nadanie cech dostawom. Po zaznaczeniu tego parametru, podczas wprowadzania towaru na magazyn poprzez użycie przycisku Wprowadź partie dostaw istnieje możliwość opisania towaru dodatkowymi atrybutami, np. numerem seryjnym, datą ważności itp. Uzupełniona wartość atrybutu jest widoczna na zakładce [Zasoby] na karcie towaru. Funkcja umożliwia komfortowe wyszukiwanie towaru z konkretnej dostawy podczas wystawiania dokumentów rozchodowujących i wskazywaniu partii dostaw przy przyjęciu towaru na magazyn.
Wartość atrybutu domyślnie uzupełniona na kartotece towarowe, a następnie jest przenoszona na dokument podczas wprowadzania partii dostaw, do okna Zasoby.

Obowiązkowy – po zaznaczeniu parametru konieczne jest uzupełnienie wartości atrybutu na dostawie.

Parametr Przenosić na dostawy domyślnie jest odznaczony, natomiast parametr Obowiązkowy wyszarzony. Jeżeli operator zaznaczy opcję Przenosić na dostawy wówczas parametr Obowiązkowy staje się aktywny z możliwością zaznaczenia przez operatora.

Po oznaczeniu atrybutu jako Nieaktywny, nie będzie on wyświetlany do wyboru na kartotekach towarowych, dokumentach i w filtrze Zestawienia wg atrybutów. Atrybut nieaktywny nie będzie również przenoszony na nowe transakcje.

Uwaga
Atrybut, który ma ustawiony format jako binarny, nie jest obsługiwany dla dostaw, dlatego parametr Przenoś na dostawy jest nieaktywny po wybraniu formatu binarny.
Uwaga
Jeżeli zaznaczony zostanie parametr Zależny od kontrahenta, wówczas parametry Przenosić na dostawyObowiązkowy stają się nieaktywne. Jeżeli najpierw zaznaczymy parametr Przenosić na dostawy, wtedy parametr Zależny od kontrahenta zostanie wyszarzony.

W menu Start/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry/ Cechy na zasobach znajdują się parametry:

  • Obowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowych,
  • Obowiązek wprowadzenia partii na dokumentach przychodowych.

Pozwalają one wymusić obowiązek wprowadzania/wydawania towaru w oparciu o partie.

Lista atrybutów

Przy włączonym module Handel Plus, na liście atrybutów dostępnej z poziomu menu Ogólne/ Atrybuty pojawiają się dwie kolumny o nazwach Przenosić na dostawy oraz Obowiązkowy dla dostaw Jeżeli parametr Przenosić na dostawy jest zaznaczony na formularzu atrybutu, wówczas w kolumnie pojawi się TAK, w przeciwnym wypadku NIE. Dla parametru Obowiązkowego i kolumny Obowiązkowy dla dostaw działanie jest analogiczne.

Istnieje możliwość ukrycia bądź wyświetlania na liście atrybutów oznaczonych jako nieaktywne. Po zaznaczeniu parametru Pokazuj nieaktywne w sekcji Filtra, na liście atrybutów będą również widoczne atrybuty nieaktywne.

Karta towaru – zakładka Atrybuty

Jeśli chcemy nadawać cechy konkretnym partiom towaru, należy wcześniej przypisać je do danego towaru. Można tego dokonać z poziomu zakładki [Atrybuty] na karcie towaru.

Podobnie, jak na formularzu atrybutu, podczas przypisywania atrybutu do towaru widoczna jest nowa ramka o nazwie „Pozycje, zasoby” z dwoma parametrami Przenosić na dostawy oraz Obowiązkowy. Zasady działania parametrów są takie same jak dla formularza atrybutu.

Lista atrybutów na karcie towaru

Po włączeniu modułu Handel Plus, na liście atrybutów wyświetlane są dwie nowe kolumny Przenosić na dostawy oraz Obowiązkowy dla dostawy. Jeżeli parametr Przenosić na dostawy jest zaznaczony, w kolumnie ustawione jest TAK, w przeciwnym wypadku NIE. Dla parametru Obowiązkowy i kolumny Obowiązkowy dla dostawy działanie jest analogiczne.

Liczba atrybutów z włączonym parametrem Przenosić na dostawy przypisanych do jednej karty towarowej nie może przekraczać dziesięciu. Przy próbie dodania większej ilości cech, użytkownik otrzyma komunikat informujący, że maksymalna ilość cech dla dostaw wynosi 10.

Nie można też dodać dla jednej karty towarowej dwóch takich samych cech dla dostaw.

Czy ten artykuł był pomocny?