Edycja informacji o bazie danych

image_print

Po wciśnięciu przycisku   Zmień program wyświetla formularz prezentujący informacje o wskazanej bazie danych.

Część informacji na tym formularzu jest niedostępna do edycji, gdyż są związane ze sposobem utworzenia i zarejestrowania bazy danych (są to informacje takie jak np. nazwa serwera czy nazwa bazy danych na serwerze).

Znaczenie kolejnych pól jest następujące:

Nazwa firmy – jest to nazwa firmy zapisana w pliku systemowym bazy danych.

Opis – opis firmy, może być dowolnie modyfikowany przez użytkownika.

Nazwa serwera – nazwa serwera, na którym utworzona została baza danych.

Nazwa bazy – nazwa bazy danych na serwerze. Zazwyczaj jest ona tworzona przez złączenie przedrostka CDN_ i nazwy firmy.

Nieaktywna – znacznik pozwalający na ustawienie statusu nieaktywności bazy danych. Firma oznaczona jako nieaktywna nie zostanie usunięta z serwera ani wyrejestrowana z programu, ale nie będzie możliwości otwarcia danych takiej firmy.

Dostępna w BI Point – parametr umożliwiający udostępnianie danych z bazy w BI Point. Zaznaczenie tego parametru na bazie danych Klienta jest możliwe jeżeli została zdefiniowana baza firmowa Biura Rachunkowego (w Konfiguracji Programu/ Biuro Rachunkowe/ Parametry) oraz w bazie Biura Rachunkowego baza Klienta została powiązana z kontrahentem – wskazana na karcie kontrahenta na zakładce [Księgowe].

Dostępna w aplikacji Comarch PPK – po zaznaczeniu parametru aplikacja Comarch PPK może pobierać dane z tej bazy. Parametr jest domyślnie zaznaczony.

Dostępna w Pulpicie Menadżera – Jego zaznaczenie jest wymagane do udostępnienia danej bazy w Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Jeżeli dla danej firmy parametr nie jest zaznaczony wówczas baza taka traktowana jest jako nieaktywna i nie jest pobierana na nią licencja.

Na zakładce [Archiwum] znajdują się informacje o wykonanej ostatnio kopii bezpieczeństwa.

Nazwa archiwum – zawiera pełną nazwę pliku zawierającego ostatnią kopię bezpieczeństwa bazy danych.

Data wykonania – określa datę wykonania ostatniej kopii bezpieczeństwa.

Przypominaj o wykonaniu kopii co: … dni – określa okres od czasu wykonania kopii bazy danych do wygenerowania przez program przypomnienia o wykonaniu kopii (w dniach). Zero oznacza brak przypomnienia. Domyślnie ustawiane jest 7 dni. Przypomnienie zależne jest od parametru na karcie Operatora/ zakładka [Ogólne]: Przypomnienie o kopii bezpieczeństwa.

Czas archiwizacji – określa czas trwania wykonywania ostatniej kopii bezpieczeństwa (pozwala on w przybliżeniu określić, jak długo może trwać wykonywanie nowej kopii).

Czy ten artykuł był pomocny?