Formularz pozycji cennika – zakładka [Rezerwacje]

image_print

Zakładka [Rezerwacje] jest aktywna tylko w przypadku, gdy daną pozycję cennika zdefiniujemy jako towar.

W programie istnieje możliwość rezerwowania towaru dla danego odbiorcy. Zakładka ta przedstawia listę wszystkich rezerwacji wystawionych na ten towar. Poprzez wybór odpowiedniego magazynu, lista rezerwacji może dotyczyć tylko tego wybranego magazynu. Istnieje również możliwość wyświetlenia rezerwacji dokonanych przez wybranego kontrahenta. W tym celu należy zaznaczyć pole Wybrany kontrahent, uaktywni się klawisz , którego przyciśnięcie spowoduje wyświetlenie listy wszystkich kontrahentów. Po wybraniu właściwego odbiorcy lista zostanie zawężona do złożonych przez niego rezerwacji.

Na liście zamówień mogą też znaleźć się dokumenty FS (Faktura Sprzedaży), dla których nie został wygenerowany dokument WZ (wydanie zewnętrzne).

Lista zawiera takie informacje jak:

Magazyn – symbol magazynu którego dotyczy rezerwacja.

Typ – dokumentu rezerwującego towar. Kolumna ta może przyjąć następujące wartości:

  • PA – rezerwacja bezterminowa powstała na podstawie paragonu,
  • FS – rezerwacja bezterminowa powstała na podstawie faktury sprzedaży,
  • RO – rezerwacja terminowa na podstawie dokumentu rezerwacji odbiorcy.

Numer dokumentu – numer dokumentu rezerwującego towar.

Data – wystawienia dokumentu rezerwującego towar.

Kontrahent – kod kontrahenta, który dokonał rezerwacji.

Rezerwacja – ilość zarezerwowanego towaru. Ilości w kolumnie Rezerwacja pobierane są z:

  • Faktury Sprzedaży rezerwującej towar, która nie jest powiązana z Wydaniem Zewnętrznym,
  • Rezerwacji Odbiorcy, z kolumny Pozostaje. Tym samym wyświetlana jest ilość pozostająca do realizacji.

Wyświetlane są również przeterminowane dokumenty RO, które nie zostały jeszcze zrealizowane lub zamknięte.

Termin – termin rezerwacji. Po tym terminie towar zostaje odblokowany. Jeśli termin nie jest podany (rezerwacja bezterminowa) oznacza to, ze rezerwacja wynika z dokumentu sprzedaży FS/ PA zapisanego do bufora.

Czy ten artykuł był pomocny?