Handel z magazynem

image_print

Handel

Nowości

1. JPK_FA (3). Dostosowano Plik JPK_FA do nowej struktury opublikowanej przez Ministerstwo FinansówJPK_FA (3),

2. Faktura Sprzedaży do Paragonu fiskalnego. Na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. nowelizującej ustawę o podatku od towarów i usług (art. 106b ust. 5), wystawienie Faktury Sprzedaży do Paragonu fiskalnego dla sprzedaży dokonanej od 1 stycznia 2020 r. dla podatnika VAT, będzie możliwe tylko kiedy na Paragonie podano NIP. W związku z tym, jeśli:

   • zostanie wystawiony Paragon fiskalny dla podmiotu gospodarczego,
   • data wystawiania Paragonu będzie większa niż 31 grudnia 2019 r.

to podczas zapisu do bufora i na stałe Faktury Sprzedaży do takiego Paragonu, sprawdzana będzie zgodność NIP na obu tych dokumentach. W sytuacji, kiedy numery NIP będą różne, nie będzie możliwe zapisanie Faktury. Wyświetlony zostanie komunikat: Nie można zapisać dokumentu. NIP na fakturze jest niezgodny z numerem NIP na paragonie. Od 1 stycznia 2020 r. aby wystawić fakturę do paragonu fiskalnego musi być zgodność numerów NIP na tych dokumentach.

3. Mechanizm podzielonej płatności:

   • Na Fakturze Pro Forma dodano parametr MPP – podzielona płatność oraz informację o łącznej wartości brutto towarów dodanych na dokument, które na swoich kartotekach mają zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność. Zasady zaznaczenia/ odznaczenia parametru: MPP – podzielona płatność na Fakturze Pro Forma są takie same jak na Fakturze sprzedaży.

Informacja o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności jest drukowana na wydrukach Faktur Pro Forma.

Dla Faktur Pro Forma wystawianych w walucie obcej, parametr MPP – podzielona płatność jest dostępny, w sytuacji, kiedy w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry – jest zaznaczona opcja Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie.

Dla krajowych podmiotów gospodarczych ustawienie parametru MPP – podzielona płatność jest przenoszone na tworzone z FPF – Faktury Zaliczkowe oraz Finalne Faktury Sprzedaży. Jeśli Użytkownik na Fakturze Pro Forma odznaczy parametr MPP – podzielona płatność, na powiązanej Fakturze Zaliczkowej i finalnej Fakturze Sprzedaży, parametr ten zostanie automatycznie zaznaczony w sytuacji, kiedy Faktura spełnia warunki do obligatoryjnego zastosowania podzielonej płatności.

   • Dla pozycji cennikowych zaimportowanych z Comarch ERP Klasyka FPP (menu Narzędzia/ Importy/ Z programów Comarch ERP Klasyka, menu Ogólne/ Cennik oraz Handel/ Zasoby – opcja Importuj cennik), parametr MPP – podzielona płatność jest ustawiany zgodnie z informacją w programie Comarch ERP Klasyka FPP.

4. InPost – wybór Paczkomatu. Optymalizując proces pobierania listy Paczkomatów, w oknie z wyborem Paczkomatu dodano pole Kod pocztowy. Aby wyświetlić Paczkomaty, należy go uzupełnić. Zostaną wyszukane Paczkomaty w odległości do 2 km od podanego kodu. Aby wyświetlić listę wszystkich Paczkomatów InPost należy wcisnąć przycisk bez podawania kodu pocztowego.

5. Poczta Polska. Z poziomu formularza Zlecenia nadania przesyłki, poprzez przycisk Urząd nadania dostępny na zakładce [Ogólne] oraz [Poczta Polska] umożliwiono wskazanie Urzędu Pocztowego, z którego zostanie nadana przesyłka.

6. Poczta Polska. Na formularzu Zlecenia nadania przesyłki, na zakładce [Poczta Polska] w tabeli z danymi przesyłek dodano kolumnę z nazwą usługi pocztowej.

7. Kurier DPD. Na liście przewozowym drukowane są Uwagi wpisane na formularzu Zlecenia nadania przesyłki, na zakładce [Ogólne].

Zmiany

1. Poczta Polska. Telefon Odbiorcy Zlecenia jest przenoszony do systemu e-Nadawca do pola Telefon komórkowy.

2. Kurierzy. Na Zleceniu nadania przesyłki tworzonym do dokumentu, jako osoba kontaktowa Odbiorcy podpowiada się osoba odbierająca dokument, wskazana na formularzu dokumentu, na zakładce [Kontrahent].

3. Kurierzy. Jeśli w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki dla danego spedytora zaznaczono Ustawiaj domyślne pobranie z dokumentu bądź Deklarowana wartość/ Ubezpieczenie z dokumentu i kwota Pobrania/ Ubezpieczenia przekracza maksymalną wartość – podczas tworzenia Zlecenia nadania przesyłki Użytkownik jest informowany, że kwota Pobrania/ Ubezpieczenia zostanie zmieniona na Zleceniu na wartość maksymalną dla danego Kuriera .

4. Paragon, status kontrahenta. Na formularz Paragonu (zakładka [Kontrahent]) przenoszony jest Status kontrahenta (podmiot gospodarczy/ osoba fizyczna) ustalony na karcie kontrahenta, na zakładce [Handlowe].

5. Rozmiar list dokumentów handlowo magazynowych. W związku z poprawą ergonomii powiększono wymiary okien z listami dokumentów handlowych i magazynowych.

Poprawiono

 1. Mechanizm podzielonej płatności. Na wydrukach Faktur wystawionych dla kontrahentów, którzy przed aktualizacją programu do wersji 0.1 Comarch ERP Optima, mieli zaznaczony parametr Split Payment, adnotacja o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności jest drukowana tylko w sytuacji, kiedy na dokumencie jest zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność i wszystkie daty na dokumencie są większe niż 31.10.2019 r.
 2. Faktury Pro Forma. Poprawiono sumowanie wartości na liście Faktur Pro Forma dla operatorów posiadających blokadę dostępu do cen zakupu.
 3. Domyślny magazyn operatora. W sytuacji, kiedy domyślny magazyn operatora jest ustawiony jako nieaktywny, przy próbie dodania dokumentu wyświetla się komunikat Domyślny magazyn operatora jest nieaktywny lub jest magazynem odległym lub magazyn nie istnieje!
 4. Edycja pozycji cennikowych. Zoptymalizowano pracę na pozycjach cennikowych (menu Ogólne/ Cennik oraz Handel/ Zasoby) w przypadku, kiedy w programie jest zdefiniowana duża ilość grup towarowych.
 5. Znak | w kodzie towaru. Poprawiono wyświetlanie w programie komunikatów, w których występują kody towarów zawierające znak pionowej kreski.
 6. Znak % w nazwie towaru. Dla towarów zawierających w nazwie znak % poprawiono komunikat generowany przy próbie wydania towaru w sytuacji braku wystarczającej ilości w magazynie.
 7. Kod CN. Usunięto pole Kod CN dla pozycji cennikowych o typie Usługa.
 8. Seryjne usuwanie załączników. Poprawiono usuwanie załączników dla pozycji cennikowych zaznaczonych na liście.
 9. Sprzedaż dedykowana. Przywrócono możliwość anulowania oraz przekształcania Wydań Zewnętrznych do Faktur Sprzedaży i Paragonów z poziomu menu kontekstowego w oknie Sprzedaży dedykowanej.
 10. Pierwotne Faktury Sprzedaży. W przypadku wystawienia korekty zbiorczej do pierwotnych Faktur Sprzedaży, jej usunięcia i dalszego korygowania dokumentów pierwotnych – korygowane faktury są niezmiennie oznaczone jako pierwotne.
 11. Korekta danych. Jeśli do Faktury Sprzedaży wystawiono korektę danych, kolejne korekty uwzględniają zmiany wprowadzone poprzez korektę danych.
 12. Odwrotne obciążenie. Poprawiono wystawienie Faktury Zakupu do Przyjęcia Zewnętrznego z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia, w sytuacji kiedy na PZ ręcznie ustawiono dla towaru stawkę VAT NP i na FZ zmieniono datę wpływu na starszą niż 01.11.2019 r.
 13. Przekształcenie Zamówienia u Dostawcy do Przyjęcia Zewnętrznego. W specyficznej sytuacji, kiedy do ZD tworzone było kolejne PZ, przy próbie zapisu PZ pojawiał się komunikat o ujemnych zamówieniach. Działanie programu poprawiono.
 14. Arkusz Inwentaryzacyjny. Na formularzu AI poprawiono wybór opcji Pokaż wiersz automatycznego filtra.
 15. DHL. Poprawiono seryjny wydruk listów przewozowych, w sytuacji kiedy na liście zaznaczono więcej niż trzy zlecenia.
 16. Poczta Polska. Poprawiono widoczność parametrów dostępnych na zakładce [Szablon spedycji]/[Usługi dodatkowe] w konfiguracji Poczty Polskiej przy pracy na skórkach Flat, UltraFlat, MCSkin.
 17. Kurierzy. Dla okna Przesyłki kurierskie poprawiono nazwę sekcji wyświetlaną na wstążce programu.
 18. InPost. Poprawiono nadawanie przesyłek w sytuacji, kiedy telefon Odbiorcy zawiera prefiks +48.
 19. InPost. Poprawiono nadawanie przesyłek w sytuacji, kiedy jako punkt odbioru wybrano Paczkomat o kodzie zaczynającym się od POP.
 20. InPost, Allegro Smart. Poprawiono nadawanie przesyłek do zamówień z serwisu Allegro, realizowanych za pomocą Allegro Smart.
 21. Kasowanie danych. Przywrócono działanie funkcji Usuwanie transakcji handlowych i magazynowych dostępnej dla Autoryzowanych Partnerów Comarch w menu Narzędzia/ Kasowanie danych.
 22. Wydruk Faktura bez VAT. Na wydruku Faktura VAT/ Faktura bez VAT zmieniono nazwę kolumny z Wartość jednostkowa na Cena jednostkowa.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Poprawiono w Comarch e-Sklep

 1. Magazyn na zamówieniu. Poprawiono wczytywanie zamówień do Comarch ERP Optima w sytuacji, gdy operator ma ustawiony magazyn domyślny.
 2. Cena dla kosztu dostawy. Poprawiono ustawianie ceny dla kosztu dostawy, który w specyficznym scenariuszu mógł różnic się o +/- 0,01 PLN od ceny wyświetlanej w sklepie internetowym.
 3. Jeżeli Zlecenie Nadania Paczki jest tworzone z dokumentu powiązanego z zamówieniem ze sklepu internetowego, na ZNP przenoszony jest Paczkomat docelowy oraz sposób dostawy z Rezerwacji Odbiorcy.
 4. Opis na zamówieniu. Dla zamówień, do których klient wyraził chęć otrzymania faktury, podczas wczytywania zamówienia do Optimy nie jest już dodawany opis „Wystawić fakturę. Uwagi klienta”. Takie informacje są zawsze przenoszone na zakładkę e-Sklep na zamówieniu.
 5. Atrybuty na zamówieniu. Dla zamówień wczytywanych z Comarch e-Sklep poprawiono import atrybutów, które duplikowały się w specyficznym scenariuszu.
 6. Optymalizacja procesu synchronizacji Comarch ERP Optima z Comarch e-Sklep. Ze względu na występowanie komunikatu OutOfMemoryException podczas wysyłania dużej ilości danych z Comarch ERP Optima do Comarch e-Sklep, zoptymalizowano ten proces pod względem zużycia pamięci operacyjnej.

Handel Plus

Poprawiono

 1. Pobieranie zasobów. Poprawiono aktualizację stanów magazynowych w sytuacji, kiedy na dokumencie rozchodowym Użytkownik w oknie Pozycja dokumentu wybrał opcję Pobierz zasoby, a następnie zamknął okno Zasoby bez zapisywania zmian (poprzez X).

Detal

Nowości

 1. Kontrola zgodności NIP na Fakturze sprzedaży wystawionej do Paragonu. Jeżeli po 31.12.2019 Paragon zostanie wystawiony na kontrahenta o statusie podmiot gospodarczy bez numeru NIP lub ten numer  na Paragonie nie będzie zgodny z numerem NIP na tworzonej do Paragonu Fakturze, to blokujemy zapis takiej Faktury. Przy próbie zapisu Faktury wyświetlany jest komunikat: Nie można zapisać dokumentu. Numer NIP na fakturze jest niezgodny z numerem NIP na paragonie. Od 1 stycznia 2020 r. aby wystawić fakturę do paragonu fiskalnego musi być zgodność numerów NIP na tych dokumentach. Jeżeli Paragon jest wystawiany na kontrahenta, będącego osobą fizyczną faktura jest zapisywana bez sprawdzania kontroli zgodności NIP  na dokumentach.

Czy ten artykuł był pomocny?