Handel z magazynem

image_print

Handel

Nowości

Sprzedaż wyrobów węglowych

Na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne, od 1 stycznia 2019 r. zmienią się zasady sprzedaży i ewidencjonowania wyrobów węglowych.

W celu zastosowania zwolnienia od akcyzy, transakcje z finalnym nabywcą węglowym, zamiast dokumentem dostawy wyrobów węglowych będą dokumentowane wyłącznie Fakturą Sprzedaży oraz oświadczeniem nabywcy o przeznaczeniu tych wyrobów na cele uprawniające do zwolnienia.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym wprowadza nowe rozwiązanie dotyczące udokumentowania zwolnienia od akcyzy w przypadku przekazania wyrobów węglowych pracownikom w ramach tzw. deputatów węglowych. W takim przypadku, z uwagi na to, że nie dochodzi do sprzedaży tych wyrobów i pracodawca nie wystawia faktury, będzie on zobowiązany do sporządzenia kwartalnej listy uprawnionych odbiorców. Dodatkowo, pracodawca będzie zobowiązany do pobrania od pracownika oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych według tych samych zasad jak przy sprzedaży wyrobów węglowych osobie fizycznej.

Od 1 stycznia 2019 r. zmieni się również zakres danych wykazywanych w ewidencji akcyzowej prowadzonej przez sprzedawców wyrobów węglowych. Zamiast dotychczasowego obowiązku umieszczania numerów i dat wystawionych dokumentów dostawy, wprowadzono wymóg umieszczania daty wystawienia i numeru faktury, z której wynika zapłata należności za wyroby węglowe sprzedane przez pośredniczący podmiot węglowy.

Konsekwencją zniesienia dokumentów dostawy jest zniesienie obowiązku przesyłania do organów podatkowych kwartalnego zestawienia wystawionych dokumentów dostawy.

Oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu wyrobów węglowych na cele uprawniające do zwolnienia

Dla uniknięcia generowania dodatkowego dokumentu, ustawodawca przewidział możliwość umieszczenia oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych na cele uprawniające do zwolnienia w treści Faktury Sprzedaży dokumentującej sprzedaż pod warunkiem jej czytelnego podpisania.

Dodatkowo, utrzymany został brak obowiązku stosowania faktury i pobierania oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych w przypadku ich sprzedaży w ilości nieprzekraczającej jednorazowo 200 kg.

Niezbędnymi elementami oświadczenia finalnego nabywcy wyrobów węglowych będącego przedsiębiorcą (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) są:

 • nazwa, adres siedziby lub zamieszkania oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych,
 • data i miejsce złożenia oświadczenia,
 • czytelny podpis składającego oświadczenie.

W przypadku, gdy finalnym nabywcą wyrobów węglowych będzie osoba fizyczna (np. nabywająca węgiel na potrzeby gospodarstwa domowego), oświadczenie musi zawierać:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz numer PESEL, jeżeli został nadany,
 • określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych,
 • datę i miejsce złożenia oświadczenia oraz
 • czytelny podpis składającego oświadczenie.

Na potrzeby dokumentowania sprzedaży węgla na karcie kontrahenta, na zakładce [Ogólne] dodano pole Dok. tożsamości. W przypadku kontrahenta, który jest osobą fizyczną należy podać rodzaj i numer dowodu tożsamości (w przypadku dowodu osobistego wystarczy sam numer). Pole to zostało dodane również na formularzu Faktury Sprzedaży na zakładce [Kontrahent]. Wartość na FS jest przenoszona z karty kontrahenta wybranego na dokument, z możliwością ręcznej edycji podczas wystawiania faktury (przydatne w przypadku klientów niezarejestrowanych w systemie). Informacja o dokumencie tożsamości jest pobierana z Faktury Sprzedaży na wydruk oświadczenia nabywcy o przeznaczeniu wyrobów na cele uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego.

Umowa na dostawy węgla

W przypadku zawarcia okresowej umowy na dostawę wyrobów węglowych pomiędzy sprzedawcą a finalnym nabywcą węglowym, oświadczenie o przeznaczeniu wyrobów na cele uprawniające do zwolnienia może zostać złożone w treści tej umowy, pod warunkiem każdorazowego dokumentowania sprzedaży wyrobów Fakturą Sprzedaży.

W związku z tym na karcie kontrahenta (menu Ogólne/ Kontrahenci), na zakładce [Handlowe] dodano parametr Umowa na dostawy węgla. Należy go zaznaczyć jeśli zachodzi powyższy warunek.

Parametr jest również dostępny na formularzu Faktury Sprzedaży na zakładce [Kontrahent]. Jego ustawienie na fakturę jest przenoszone z karty kontrahenta, z możliwością ręcznej zmiany przez użytkownika. Jeśli parametr jest zaznaczony na Fakturze Sprzedaży, wówczas na wydruku Faktura VAT (GenRap)/ Akcyza nie jest drukowane oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu wyrobów węglowych na cele uprawniające do zwolnienia. W przeciwnym wypadku, przy sprzedaży węgla powyżej 200 kg, oświadczenie zostanie wydrukowane na fakturze.

Wydruk oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych na cele uprawniające do zwolnienia w treści Faktury Sprzedaży

Dla Faktur Sprzedaży wystawionych od 01.01.2019 r. na wydruku Faktura VAT (GenRap)/ Akcyza drukowane są kody CN oraz ilość wyrobów węglowych wyrażona w kilogramach. Jeśli towar na Fakturze Sprzedaży występuje w innej jednostce miary niż kg, to pod ilością z dokumentu, drukowana jest ilość w przeliczeniu na kg ( na podstawie przelicznika ustalonego na karcie towaru, na zakładce [Dodatkowe] w sekcji Akcyza na wyroby węglowe).

Jeśli na formularzu Faktury Sprzedaży na zakładce [Kontrahent] nie jest zaznaczony parametr Umowa na dostawy węgla oraz dla któregokolwiek z kodów CN łączna suma ilości towaru przekracza 200 kg, na wydruku faktury drukowane jest oświadczenie o przeznaczeniu wyrobów węglowych na cele uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego.

Deputaty węglowe

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym wprowadza nowe rozwiązanie dotyczące udokumentowania zwolnienia od akcyzy w przypadku przekazania wyrobów węglowych pracownikom w ramach tzw. deputatów węglowych. W takim przypadku, z uwagi na to, że nie dochodzi do sprzedaży tych wyrobów, pracodawca nie wystawia faktury. Przekazanie węgla pracownikom w ramach deputatu węglowego należy w programie realizować poprzez dokumentu Rozchodu Wewnętrznego. Pracodawca będzie zobowiązany do pobrania od pracownika oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych według tych samych zasad jak przy sprzedaży wyrobów węglowych osobie fizycznej. W tym celu z poziomu formularza Rozchodu Wewnętrznego został dodany wydruk Akcyza (GenRap)/ Oświadczenie. Na formularzu Rozchodu Wewnętrznego na zakładce [Kontrahent] dodano pole Dokument tożsamości, z karty pracownika pobierany jest numer dowodu osobistego bądź numer paszportu jeśli nie podano numeru dowodu. Dokument tożsamości jest drukowany na oświadczeniu.

Dodatkowo pracodawca będzie zobowiązany do sporządzenia kwartalnej listy uprawnionych odbiorców zawierającej:

 • imię i nazwisko,
 • numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • numer PESEL.

Tę listę należy sporządzić na podstawie Rozchodów Wewnętrznych wystawionych na potrzeby udokumentowania deputatu węglowego, można ją wydrukować z poziomu Ewidencji wyrobów węglowych (menu Handel/ Inne). W tym celu należy wybrać wydruk Zestawienie odbiorców deputatu węglowego (GenRap)/ Wzór standard.

Ewidencje prowadzone przez sprzedawców wyrobów węglowych

Ewidencja:

Od 1 stycznia 2019 r. zmieni się zakres danych wykazywanych w ewidencji akcyzowej prowadzonej przez sprzedawców wyrobów węglowych. Zamiast dotychczasowego obowiązku umieszczania numerów i dat wystawionych dokumentów dostawy, wprowadzono wymóg umieszczania daty wystawienia i numeru Faktury Sprzedaży, z której wynika zapłata należności za wyroby węglowe sprzedane przez pośredniczący podmiot węglowy.

Te dane są zawarte na obecnym wydruku ewidencji wyrobów węglowych.

Zestawienie dokumentów dostaw:

Konsekwencją zniesienia od 1 stycznia 2019 r. dokumentów dostawy jest zniesienie obowiązku przesyłania do organów podatkowych kwartalnego zestawienia wystawionych dokumentów dostawy.

Pozostałe nowości

1. Poczta Polska. Z poziomu listy przesyłek umożliwiono wydruk książki nadawczej. Opcja jest dostępna pod ikoną Drukuj książkę nadawczą.

Zmiany

1. SENT. Na zgłoszeniu, dla przewożonego towaru nie jest wymagane uzupełnienie wartości w polu Masa [kg].

Poprawiono

1. JPK_FA. Wyeliminowano duplikację pozycji w pliku JPK_FA w sytuacji kiedy do Faktury Sprzedaży zostały przekształcone dwie Faktury Pro Forma, na których występował ten sam towar.

2. Faktura Zaliczkowa. Poprawiono zapis Faktury Zaliczkowej do bufora w sytuacji kiedy w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry zaznaczono Obowiązkowy rozchód ze wskazaniem na dostawy).

3. Sendit. Poprawiono nadawanie numeru listu przewozowego i adresu URL dla zleceń, w sytuacji kiedy w konfiguracji zaznaczono W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych.

4. Korekta do FS. Poprawiono zapis korekty do Faktury Sprzedaży powiązanej z korektą zbiorczą.

5. Wydruki Eko, logo. Poprawiono drukowanie logo, które posiada białe bądź przezroczyste tło.

6. Wydruk Eko Faktura. Poprawiono drukowanie kwoty słownie do zapłaty.

7. Poczta Polska. Zlecenia zatwierdzone i przekazane do nadania seryjne, w serwisie e-Nadawcy są rejestrowane na kontrahenta, który w programie został wskazany jako odbiorca zlecenia.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Zmiany w programie Comarch ERP Optima

1. Atrybuty grupujące. W przypadku współpracy Comarch ERP Optima z e-Sklepem w wersji 2019, dla atrybutów grupujących, jedynym zalecanym formatem będzie lista.

Czy ten artykuł był pomocny?