Korekty dokumentów magazynowych

image_print

Korekta dokumentu WZ

Zasady korygowania dokumentów WZ są zgodne z zasadami ogólnymi wystawiania korekt. Należy jednak pamiętać, że jeśli dokument WZ jest skojarzony z dokumentem handlowym (FS, PA) nie ma możliwości jego korygowania. W takim przypadku korekta musi dotyczyć dokumentu handlowego.

Korekty Przyjęć Zewnętrznych

Z poziomu listy dokumentów PZ możliwe jest wystawianie korekt ilościowych, wartościowych oraz stawki VAT. Obowiązują przy tym ogólne zasady wystawiania dokumentów korygujących (artykuł Dokumenty korygujące). Należy jednak pamiętać, że nie wystawimy korekty do dokumentu skojarzonego z FZ. W takim przypadku korekta musi dotyczyć dokumentu handlowego (Faktury Zakupu).

Korekta Rozchodu Wewnętrznego

Zasady wystawiania korekt do dokumentów RW są zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami korygowania dokumentów w systemie.

Należy jednak pamiętać, że korekta nie dotyczy dokumentów RW powstałych w wyniku zamknięcia inwentaryzacji.

Korekta Przyjęcia Wewnętrznego

Korekta PW może dotyczyć ilości lub wartości (ceny). Zasady wystawiania korekt do dokumentu PW nie odbiegają od ogólnych zasad ustalony dla dokumentów korygujących.

W zależności od ustawień w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry/ Ogólne kontrola ilości odbywa się już przy zapisie do bufora lub przy ostatecznym zapisie dokumentu. Korekta przyjęcia magazynowego w buforze powoduje rezerwację towaru.

Korekta przesunięcia MM

Przesuniecie międzymagazynowe powoduje ruch towarów pomiędzy magazynami. Ze względu na formę dokumentu, możliwa jest tylko korekta ilościowa i jest to kolejne Przesunięcie Międzymagazynowe.

Uwaga
Korekta dokumentu MM jest Przesunięciem Magazynowym towaru w przeciwnym kierunku. Podczas korygowania dokumentu MM towar jest pobierany z magazynu źródłowego zgodnie z przyjętą zasadą rozliczania magazynu. W związku z tym może się zdarzyć, że wartość takiej „korekty” będzie inna niż wartość korygowanego przesunięcia MM, w przypadku, gdy na korekcie zostaną przesunięte towary z innej dostawy niż przesunięte dokumentem MM.

Na podstawie dokumentu korygowanego, formularz korekty zostanie uzupełniony o typ dokumentu, magazyn źródłowy i docelowy, pozycje. Magazyn źródłowy na korekcie to magazyn docelowy z dokumentu korygowanego i analogicznie magazyn docelowy na korekcie to magazyn źródłowy z przesunięcia korygowanego.

Pozostałe zasady korygowania dokumentów MM nie odbiegają od ogólnie przyjętych zasad.

Korekty Bilansu Otwarcia

Jeśli na zatwierdzonym już bilansie otwarcia wpisane są błędne dane o towarach można wykonać korektę BOM.

Korekta taka może dotyczyć:

  1. ilości towaru – formularz jest otwierany domyślnie po wciśnięciu przycisku lub wybraniu z menu (widocznego po wciśnięciu strzałki obok przycisku) opcji Korekta ilości. Dla każdej pozycji edytowalne jest pole Ilość.
  2. wartości towaru – formularz jest otwierany po wciśnięciu strzałki obok przycisku  i wybraniu opcji Korekta wartości. Dla każdej pozycji edytowalne są pola:
    • cena netto – cena jednostkowa towaru po korekcie,
    • wartość korekty – należy wpisać wartość o jaką zmniejszana (należy wpisać kwotę ujemną) lub zwiększana (należy wpisać kwotę dodatnią) jest wartość całej pozycji. Na podstawie nowej wartości oraz ilości z dokumentu źródłowego program wylicza cenę jednostkową towaru.

Funkcja korekty dostępna jest także w na liście w menu pod prawym przyciskiem myszy.
Po zatwierdzeniu korekty na zakładce [Dokumenty] pojawią się informacje o dokumencie źródłowym BOM wraz z możliwością jego podglądu. Analogicznie na dokumencie BOM pojawi się na zakładce [Dokumenty] informacja o dokonanej korekcie.

Dla korekt do BOM predefiniowany jest jeden schemat numeracji: BOKOR (BOKOR/numer/rok).

Zasady korygowania dokumentów BOM:

Wystawienie korekty do dokumentu BOM ma konsekwencje identyczne jak w przypadku korekt do innych dokumentów wprowadzających towar do magazynu:

  • w przypadku korekty ilości– potrzebna jest odpowiednia ilość towaru w magazynie
  • w przypadku korekty wartości– odpowiednio przeliczana jest wartość zasobu w magazynie. Jeśli towar został już wydany z magazynu przeliczany jest koszt własny zakupu na dokumentach rozchodowych (powstają odpowiednie dokumenty korygujące koszt).
Uwaga

Należy pamiętać, że w przypadku korekty wartościowej BOM możliwa jest korekta zarówno zmniejszająca jak i zwiększająca wartość towaru.

Natomiast w przypadku korekty ilościowej możliwa jest jedynie korekta zmniejszająca ilość towaru w magazynie. W przypadku, gdy do magazynu została wprowadzona zbyt mała ilość towaru – brakującą ilość można wprowadzić innym dokumentem przychodowym np. Przyjęcie Wewnętrzne.

Czy ten artykuł był pomocny?