Księgowość

image_print

Księgowość

Nowości

 1. Księgowość. Deklaracje. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e‑Deklaracje: 
  • PIT-28(20) z załącznikami: PIT-28/A(17), PIT-28/B(14), PIT/O(22), PIT/D(26), PIT-2K(8),
  • PIT-36(25) z załącznikami: PIT/B(15), PIT/O(22), PIT/D(26), PIT-2K(8), PIT/ZG(5), PIT/Z(6), PIT/BR(2),
  • PIT-36L(14) z załącznikami: PIT/B(15), PIT/ZG(5), PIT/Z(6), PIT/BR(2),
  • PIT-37(24) z załącznikami: PIT/O(22), PIT/D(26), PIT-2K(8). 
 2. Księgowość kontowa. Na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2017r. poz. 2175) umożliwiono rozróżnienie przychodów i kosztów z zysków kapitałowych od przychodów i kosztów z pozostałych działalności. Jeżeli podatnik osiąga dochody z zysków kapitałowych oraz z pozostałych działalności (przychody przewyższają koszty) to przedmiotem opodatkowania będzie łączyny dochód. Jeżeli jednak – w następstwie prowadzonej działalności – podatnik uzyska dochód tylko z jednego ze źródeł, a w drugim poniesie stratę to wówczas opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie dochód uzyskany z jednego źródła, bez pomniejszania go o stratę poniesioną w drugim źródle. Tę stratę podatnik będzie mógł odliczyć w kolejnych latach w ramach tego samego źródła. W związku ze zmianami zmodyfikowano zestawienie księgowe służące do obliczenia zaliczki na CIT-8 oraz dodano nowy wzór zaliczki na CIT-8(20) wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
  Zmiana w zestawieniach księgowych

  Zestawienie do obliczenia CIT-8 dla zaliczki od wersji 20

  W bazach skonwertowanych z wcześniejszych wersji programu dodano Zestawienie do obliczenia CIT-8 dla zaliczki od wersji 20.
  W nowym zestawieniu CIT-8_2018 definicje w pozycjach dotyczących przychodów i kosztów innych niż kapitałowe kopiowane są z istniejącego wcześniej w bazie zestawienia CIT-8. Użytkownik powinien uzupełnić definicje w pozycjach związanych z przychodami i kosztami kapitałowymi. Korekty zaliczek na CIT-8 liczonych na wersjach formularzy wcześniejszych niż 20 oraz korekty deklaracji rocznych CIT-8 generowane są na podstawie zestawienia o symbolu CIT-8.
  W nowych bazach firmowych dla których w oknie Kreatora konfiguracji parametrów firmy jako rodzaj prowadzonej działalności wybrano księgowość kontową generowane jest Zestawienie do obliczenia CIT-8 dla zaliczki od wersji 20. Zestawienie o symbolu CIT-8 nie jest tworzone.
  Zestawienie o symbolu CIT-8 nie jest przenoszone podczas importu z poziomu Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych. Aktualizowane jest tylko w przypadku, gdy w bazie docelowej takie zestawienie istnieje.

  Zmiana na formularzu zaliczki na CIT-8
  Na formularzu zaliczki na CIT-8(20) w sekcji C. USTALENIE DOCHODU/STRATY dokonano podziału przychodów i kosztów na kapitałowe oraz pozostałe. Pozycje dotyczące przychodów i kosztów kapitałowych wyliczane są na podstawie definicji zawartych w zestawieniu CIT-8_2018. W przypadku okresu obrachunkowego rozpoczynającego się po 31.12.2017 r użytkownik ma możliwość edycji kwoty w poz. 26. Dochód, 27. Strata, 35 Podstawa opodatkowania oraz 36 Strata. Jeżeli kwota w poz. 35 = 0 to kwota w poz. 36 wyliczana jest jako suma kwot z poz. 27 i 31, pomniejszona o kwotę z poz. 34. Jeżeli kwota w poz. 35 > 0 to kwota w poz. 36 jest równa kwocie z poz. 27. Kwoty w poz. 35 oraz 36 podlegają edycji.
  W przypadku okresu obrachunkowego rozpoczynającego się przed 01.01.2018 r. poz. 26, 27, 35 oraz 36 nie podlegają edycji.
  Zaliczka na CIT-8(20) dla okresu obrachunkowego rozpoczynającego się przed 01.01.2018 r. liczona jest według starych zasad – opodatkowaniu podlega łączny dochód.
  Na formularzu zaliczki na CIT-8/O dokonano podziału poz. 40. Kwota strat z lat ubiegłych, podlegająca odliczeniu, umożliwiając wyodrębnienie kwoty straty kapitałowej oraz pozostałej.
  Jeżeli w okresie obrachunkowym rozpoczynającym się po 31.12.2017 r. naliczono zaliczki na CIT-8(19) to podczas liczenia w kolejnych miesiącach zaliczek na CIT-8(20) przychody i koszty z zaliczek w wersji 19 trafiają do przychodów i kosztów zgodnie z definicjami zawartymi w zestawieniu CIT-8_2018.

  Zablokowano możliwość dodawania starej wersji zaliczki na CIT-8(19). Naliczenie korekty zaliczki na starszej wersji formularza dostępne będzie jeżeli w bazie naliczono zaliczkę pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza. Od wersji 2018.2.1 będzie już tylko dostępny nowy wzór zaliczki na CIT‑8(20).
  Jeżeli podczas dodawania deklaracji CIT-8(25) wybrany zostanie okres obrachunkowy rozpoczynjący się po 31.12.2017 r. to pojawia się ostrzeżenie: Formularz do rozliczenia rocznego za okres obrachunkowy rozpoczynający się w 2017 roku.

 3. Ewidencja ryczałtowa. Stawka 12,5%. Na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2017r. poz. 2175) dodano możliwość prowadzenia ewidencji przychodów z najmu prywatnego w stawce 12,5%, obowiązującej dla przychodów stanowiących nadwyżkę ponad kwotę 100 000 zł.
  Zmiana w Konfiguracji
  W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stawki podatkowe dodano stawkę 12,50%. Stawka jest widoczna dla daty późniejszej niż grudzień 2017. Dla daty grudzień 2017 lub wcześniejszej widoczna jest stawka 0.00%.Zmiana na formularzu kategorii o typie Przychody
  Na formularzu kategorii o typie Przychody umożliwiono w polu Kolumna wybór opcji Stawka 12.50%. Stawka jest dostępna jeżeli data systemowa jest późniejsza niż 31.12.2017 r.
  Dla daty systemowej wcześniejszej niż 01.01.2018 r. stawka widoczna jest jako 0,00%.
  Zmiana na dokumentach źródłowych
  Na pozycji dokumentu w Rejestrze VAT sprzedaży, w Kwotach dodatkowych na dokumencie w Ewidencji dodatkowej przychodów, na dokumencie różnicy kursowej oraz na dokumencie różnicy kursowej MW umożliwiono w kolumnie Kolumna/ Kolumna Ryczałtu wybór opcji Stawka 12.50%.Dla daty systemowej wcześniejszej niż 01.01.2018 r. stawka widoczna jest jako 0,00%.
  Uwaga
  Stawka w wysokości 12,5% obowiązuje dla przychodów z najmu prywatnego stanowiących nadwyżkę ponad kwotę 100 000 zł łącznie dla obu małżonków. Użytkownik musi samodzielnie podzielić kwoty na dokumencie w Rejestrze VAT sprzedaży/ w Kwotach dodatkowych na dokumencie w ewidencji dodatkowej przychodów do odpowiednich stawek 8,5% oraz 12,5%.
  Stawka 12,50% podpowiada się domyślnie na formularzu różnicy kursowej jeżeli na obu dokumentach biorących udział w rozliczeniu wskazano tę stawkę.

  Zmiana na formularzu zapisu w Ewidencji ryczałtowej
  Wygląd zapisu w Ewidencji ryczałtowej zależy od daty uzyskania przychodu. Jeżeli data uzyskania przychodu jest późniejsza niż 31.12.2017 r. to na formularzu zapisu w Ewidencji przychodów pojawia się możliwość wykazania kwoty w stawce 12,5%.

  Na formularzu zapisu w Ewidencji produktów rolnych pole ze stawką 12,5% jest wyszarzane. Jeżeli użytkownik wprowadzi w Ewidencji przychodów kwotę w stawce 12,5% a następnie na zapisie zaznaczy opcję Ewidencja produktów rolnych to kwota w stawce 12,5% zostanie wyzerowana.
  Kwota w stawce 12,5% nie jest sumowana w pozycji 10. Razem.
  Nowa stawka uwzględniana jest na wydruku Dowód wewnętrzny/ Wzór standard.
  Z poziomu listy zapisów w ewidencji dodano wydruk Ewidencja najmu/ Wzór standard, uwzględniający kwoty wprowadzone w stawce 8,5% oraz 12,5%.

  Zmiana na formularzu zaliczki na PIT-28
  W związku z możliwością prowadzenia ewidencji przychodów z najmu prywatnego w stawce 12,5% dodano nowy wzór zaliczki na PIT‑28(12) wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
  Zablokowano możliwość dodawania starej wersji zaliczki na PIT-28(11). Naliczenie korekty zaliczki na starszej wersji formularza dostępne będzie jeżeli w bazie naliczono zaliczkę pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza. Od wersji 2018.2.1 będzie już tylko dostępny nowy wzór zaliczki na PIT‑28(12).

 4. Opis analityczny. Wymagalność wymiaru. Na formularzu wymiaru opisu analitycznego dodano kolumnę Wymagany. Użytkownik ma możliwość wskazania na jakich dokumentach/słownikach wymiar ma być wymagany.Oznaczenie wymiaru jako wymaganego powoduje konieczność wybrania jego elementu podczas dodawania opisu analitycznego na dokumencie/słowniku. Jeżeli wymiar oznaczony został jako wymagany to podczas próby zapisania pozycji bez wskazanego elementu pojawia się komunikat: Opis analityczny jest niepełny. Nie wybrano elementu dla wymiaru [Kod wymiaru].
 5. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Wprowadzono możliwość księgowania dokumentów dla opcji Rejestr: -wszystkie-, Rok oraz Okres. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako Rodzaj księgowości wybrano Ewidencję ryczałtową/ Księgę podatkową oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry w sekcji Zbiorcze księgowanie dokumentów zaznaczono Rejestry sprzedaży VAT/ Ewidencja dodatkowa przychodów to dla poszczególnych rejestrów tworzone są zbiorcze zapisy miesięczne zgodnie z datą wskazaną w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry dla parametru Księgowanie dokumentów z datą.
 6. Biuro Rachunkowe.W związku ze zmianami w rachunkach ZUS dodano wydruk- Przelew ZUS wydruk pełny obowiązujący dla przelewów do ZUS z datą 01.01.2018 lub późniejszą. Przelewy, których data płatności następuje po 31.12.2017 r. będą drukowane na nowym wzorze przelewu, natomiast przelewy z przed 01.01.2018 roku na wcześniej obowiązującym wzorze.

Zmiany

 1. Księgowość. Deklaracja PIT-36(25) oraz PIT-36L(14). Załącznik PIT/B(15). Na każdym załączniku PIT/B widoczna jest sekcja Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej oraz informacje dodatkowe. Ustawienia parametrów w tej sekcji przenoszone są z formularza pierwszego załącznika PIT/B. Użytkownik ma możliwość ich zmiany. Domyślnie na pierwszym załączniku PIT/B dla poz. 56-58 ustawiana jest wartość nie. Ustawienia przenoszone są na wydruki załączników PIT/B.
 2. Księga Podatkowa. Umożliwiono wydruk dowodu wewnętrznego z zerową kwotą.
 3. Ewidencja ryczałtowa. Umożliwiono dodawanie kwot indywidualnych właściciela w sytuacji, gdy w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy wprowadzono błędny NIP oraz w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry zaznaczono parametr Sprawdzanie poprawności NIP.
 4. Opis analityczny. Dla wymiaru o typie Kategoria, Z planu kont oraz Słownik nieaktywne elementy nie są wyświetlane w dropie (w tym kontrahenci scaleni będący duplikatami).
 5. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Licząc deklarację VAT-7 za styczeń lub pierwszy kwartał 2018 r. udostępniono z poziomu wydruków nową gałąź Obliczenie korekty VAT dla zakupów 2017, a w niej Wydruk za rok 2017. Z wydruku mogą skorzystać firmy nie rozliczające VAT prewspółczynnikiem.

 

Poprawiono

 1. Księgowość. Deklaracja PIT-36(25). Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36(25) w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania wskazano wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust. 2) lub wspólnie z małżonkiem (art. 6a ust. 1) to na wydruku deklaracji PIT-36(25) do poz. 291 przenoszona była kwota z poz. 293. Działanie poprawiono.
 2. Księgowość. Deklaracja PIT-36(25). Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36(25) w sekcji 2. – DOCHODY I STRATY MAŁŻONKA uzupełniono tylko kwotę w poz. 140. Inne źródła to kwota ta przenoszona jest do pliku xml.
 3. Księga Podatkowa. Po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy dowolnej kolumny na formularzu Spisu z natury i wyborze opcji Pokaż wiersz automatycznego filtra pojawiał się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono.
 4. Ewidencja ryczałtowa. Deklaracja PIT-28. Ikony na formularzu deklaracji PIT-28(20) są widoczne niezależnie od rozdzielczości ekranu.
 5. Rejestry VAT. Zmiana rodzaju transakcji na zaksięgowanym dokumencie, na którym zaznaczono parametr Płatność VAT w PLN nie powoduje ponownego generowania płatności w Preliminarzu płatności.
 6. Rejestry VAT. Jeżeli na dokumencie zaznaczono parametr Inny kurs do księgowania to podczas dodawania pozycji na zakładce [Predekretacja] przenoszony jest kurs do księgowania.
 7. Rejestry VAT. Jeżeli do dokumentu wygenerowano dokumenty wewnętrzne, a następnie na zakładce [Predekretacja] dodano pozycje, po czym je usunięto (bez zapisywania zmian) to po przejściu na zakładkę [Ogóle] wszystkie pola były aktywne do edycji. Działanie poprawiono.
 8. Rejestry VAT zakupu. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry zaznaczono parametr Pobieraj kurs waluty z dnia poprzedniego dla dokumentów kosztowych wg daty, na dokumencie zaznaczono parametr Metoda kasowa oraz Inny kurs do księgowania to kurs do księgowania przenoszony jest z dnia poprzedniego.
 9. Rejestry VAT. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe wybrano dla parametru Rozliczanie VAT metodą opcję kasową to na liście dokumentów w Rejestrze VAT nie jest wyświetlana data w kolumnach Obowiązek podatkowy oraz Prawo do odliczenia.
 10. Środki trwałe. Jeżeli podczas kopiowania kartoteki środka trwałego na którym zaznaczono parametr Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa, użytkownik odznaczy ten parametr to ustawienia dotyczące amortyzacji kosztowej kopiowane są z ustawień bilansowych.
 11. Biuro Rachunkowe. Raporty. Dla raportu Podatki do zapłaty generowanego za miesiące w 2018 roku niewidoczne były płatności do ZUS z tytułu deklaracji ZUS DRA. Działanie poprawiono.
 12. Biuro Rachunkowe. RCP. Jeżeli w Comarch ERP Optima w Konfiguracji Programu/Biuro Rachunkowe/Parametry zaznaczono Automatyczne sterowanie rejestracją czasu oraz Automatyczne uruchomienie aplikacji RCP to po uruchomieniu aplikacji RCP i próbie wybrania kategorii czasu pracy pojawiał się błąd uniemożliwiający pracę RCP. Działanie poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?