Księgowość

image_print

Księgowość

Nowości

 1. Rejestry VAT. Zautomatyzowano proces uwzględniania w pliku JPK_VAT faktur wystawionych do paragonów rozliczonych w deklaracji VAT-7. Jeżeli paragon zostanie przeniesiony do rejestru VAT, a następnie przekształcony do faktury to faktura do rejestru VAT przenoszona jest z zaznaczonym parametrem Rozliczać w deklaracji VAT. Sprzedaż detaliczna jest w takim przypadku korygowana o kwotę wystawionej do paragonu faktury.
 2. W rejestrze VAT sprzedaży tworzony jest w miesiącu wystawienia faktury zapis korekcyjny na wystawione wcześniej paragony z datą deklaracji zgodną z datą uwzględnienia tych paragonów w deklaracji VAT-7.Jeżeli z paragonu do faktury zostanie przekształcona tylko część pozycji lub faktura powstanie na podstawie kilku paragonów to zapis korekcyjny wygenerowany zostanie na kwotę ujemną równą sumie faktury.
  Na zapisie korekcyjnym w polu Dokument widnieje: 
  • Kor. Detal [Numer korekty]  z RRRR-MM-DD– jeżeli paragony są przenoszone zbiorczo do rejestru VAT,
  • Kor. [Numer paragonu] – jeżeli faktura dotyczy pojedynczego paragonu,
  • Kor. do Detal za m-c [M.RRRR] – jeżeli faktura dotyczy kilku paragonów przeniesionych pojedynczo do rejestru VAT. 
 3. Zapis korekcyjny tworzony jest na kontrahenta !NIEOKREŚLONY! o nazwie Sprzedaż detaliczna.

  Użytkownik ma możliwość edycji zapisu korekcyjnego.

  Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako Rodzaj księgowości wybrano Ewidencję ryczałtową lub Księgę podatkową to na zapisie korekcyjnym w polu Kolumna domyślnie podpowiada się Nie księgować. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako Rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową oraz zaznaczono parametr Pozwalaj na księgowanie faktur przekształconych z zaksięgowanego paragonu to użytkownik ma możliwość zaksięgowania zapisu korekcyjnego. Jeżeli parametr jest odznaczony to podczas próby księgowania zapisu korekcyjnego pojawia się komunikat: Nie można rozpocząć księgowania dokumentu. Faktura powstała z przekształcenia paragonu. Należy zaksięgować paragon/zestawienie sprzedaży detalicznej lub zmienić ustawienie w Konfiguracji -> Firma -> Księgowość -> Parametry.

  Na zapisie korekcyjnym na zakładce [Dokumenty] pokazywane jest powiązanie z fakturą sprzedaży z rejestru VAT.

  Podczas próby usunięcia z rejestru VAT faktury do której wygenerowano zapis korekcyjny pojawia się komunikat: Z dokumentem istnieje powiązany dokument wewnętrzny [Numer dokumentu]. Usuń dokument powiązany a następnie powtórz operację.

  Uwaga
  Do pliku JPK_VAT przenoszony jest paragon, faktura przekształcona z paragonu oraz zapis korekcyjny, każdy z własnym numerem dokumentu.
  W związku z powyższymi zmianami, zmodyfikowano działanie eksportu faktur poprzez Pracę rozproszoną. Jeżeli eksport odbywa się z modułu Handel i faktura pochodzi z wyeksportowanego wcześniej paragonu, to będzie przeniesiona do bazy księgowej z płatnością nie podlegającą rozliczeniu oraz utworzy się zapis korygujący. Przy eksporcie z Rejestrów VAT przeniesie się faktura sprzedaży z płatnością nie podlegającą rozliczeniu oraz zapis korygujący.
 1. Księgowość. Dla deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, CIT-8 oraz dla ich korekt umożliwiono wydruk deklaracji wraz z formularzem UPO. Funkcjonalność dostępna jest dla wydruków: Deklaracja [Nazwa deklaracji]/ [Nazwa deklaracji] z załącznikami.
 2. Biuro Rachunkowe. Deklaracje. Udostępniono możliwość naliczenia deklaracji rocznej PIT-4R (7) na formularzu obowiązującym dla przychodów z roku 2018 wraz z wydrukami, podglądem, zatwierdzaniem oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
 3. Biuro Rachunkowe. Wydruk deklaracji PIT-11 (23). Nowy wzór wydruku, obowiązuje dla przychodów osiąganych od 1.01.2018 roku i jest dostępny z poziomu formularzy deklaracji przeliczonej za rok 2018; dla deklaracji policzonych za 2017 rok drukowany jest formularz wg wzoru dotychczas obowiązującego.
 4. Biuro Rachunkowe. Wydruki. Umożliwiono drukowanie deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 oraz CIT-8 łącznie z wszystkimi załącznikami oraz UPO jeśli zostało wcześniej pobrane.

Zmiany

 1. Rejestry VAT. Podczas przenoszenia z modułu Handel do rejestru VAT faktur sprzedaży, paragonów oraz faktur zakupu domyślnie podpowiada się ostatnio wybrany w danej firmie rejestr.
 2. Rejestry VAT. W module Handel, z poziomu listy faktur sprzedaży, paragonów oraz faktur zakupu zmieniono: 
  • w menu kontekstowym nazwę operacji Księgowanie do rejestru VAT na Przeniesienie do rejestru VAT,
  • w logu z przebiegu procesu słowo księgowanie zastąpiono słowem przeniesienie.
 3. Dla przycisku :
  • po najechaniu kursorem na przycisk zmieniono opis z Księguj do rejestru VAT na Przenieś do rejestru VAT,
  • nazwę okna, które pojawia się po naciśnięciu przycisku zmieniono z Księgowanie [Nazwa dokumentu] do rejestru VAT na Przenoszenie [Nazwa dokumentu] do rejestru VAT
 1. Rejestry VAT. Podczas seryjnej weryfikacji statusu VAT dokumentów, na których wybrano podmiot inny niż kontrahent pojawia się komunikat: Błąd weryfikacji statusu VAT – Dokument nr [Numer dokumentu]. Podmiot nie jest kontrahentem.
 2. Rejestry VAT oraz ewidencja dodatkowa. Zwiększono ilość znaków możliwych do wpisania w polu NIP do 20. W związku ze zmianami zmodyfikowano wydruki dostępne z poziomu rejestrów VAT oraz ewidencji dodatkowej.
 3. Księgowość. Kwoty indywidualne. Na wydruku Składki ZUS dla właściciela/ Wzór standard zmieniono nazwę kolumny z: Odliczone narastająco z deklaracji na: Odliczone narastająco z zaliczek. Do kolumny pobierane są kwoty z zaliczek na PIT-36/PIT-36L.
 4. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe. Wzorcowe zestawienia generowane podczas konfigurowania nowej bazy firmowej zawierają pełne nazwy pozycji zestawienia.
 5. Księgowość kontowa. Z listy zapisów księgowych dodano nową grupę wydruków Dokumenty zaznaczone, do której z sekcji Dzienniki przeniesiono wydruki dotyczące PK.
 6. Księgowość kontowa. Z listy zapisów księgowych oraz z poziomu otwartego formularza zapisu księgowego dodano wydruki: Polecenie księgowania (wzór 2) oraz Polecenie księgowania wg daty wystawienia (wzór 2). Wydruki nie zawierają informacji o dzienniku cząstkowym.
 7. Księgowość kontowa. Predekretacja. Na dokumentach wprowadzonych do modułu Handel zmiana na zakładce [Predekretacja] nie powoduje zmiany daty modyfikacji oraz operatora modyfikującego na dokumencie.
 8. Ewidencja ryczałtowa. Na wydruki: Ewidencja pełna oraz Ewidencja narastająco nie są przenoszone zapisy dodane do ewidencji produktów rolnych.
 9. Import z pliku VAT_R.txt. Podczas próby importu ewidencji dodatkowej przychodów/kosztów pojawia się komunikat: Błąd przenoszenia dokumentu VAT: Dokument nie jest fakturą.
 10. Środki trwałe. Na wydrukach: Zestawienia historyczne/ Środki trwałe wg grup na dzień oraz Zestawienia historyczne/ ŚT wg grup na dzień – zestawienie do bilansu umożliwiono  sortowanie danych według kolumny Lp.

Poprawiono

 1. Księgowość. Pod ikoną Kwot dodatkowych dostępnych w rejestrze VAT, ewidencji dodatkowej, na zapisach kasowych/bankowych i delegacjach poprawiono sortowanie po kolumnie Lp.
 2. Księgowość. Deklaracja PIT-36(25). Umożliwiono wpisanie w poz. 193 Podatek płacony za granicą kwoty niższej od kwoty wykazanej  w poz. 28 RAZEM z załącznika PIT/ZG (o ile kwota w poz. 28 jest większa od zera).
 3. Księgowość. Deklaracja PIT-37(24). Poprawiono mechanizm zaokrąglania kwoty w poz. 115 Podatek.
 4. Księgowość kontowa. W specyficznych sytuacjach nie było możliwości stornowania oraz kopiowania dekretu, który powstał w wyniku zaksięgowania dokumentu na konto słownikowe o typie Towary. Działanie poprawiono.
 5. Księgowość kontowa. Automatyczne rozliczenia i rozrachunki. W specyficznych sytuacjach podczas księgowania rozliczonych raportów kasowych/bankowych nie tworzył się dekret różnicy kursowej. Działanie poprawiono.
 6. Księgowość kontowa. Automatyczne rozliczenia i rozrachunki. W specyficznych sytuacjach podczas dokonywania seryjnych rozrachunków z poziomu Księgowość/ Rozrachunki/ Rozrachunki  pojawiał się komunikat: Wystąpił błąd podczas rozliczania dokumentów kasowych/bankowych. Aktualna sesja została zakończona. Dalej wprowadzane dane nie zostaną zapisane. Zanim wykonasz operację ponownie, zamknij wszystkie okna. Działanie poprawiono.
 7. Księgowość kontowa. Obroty i salda. Przywrócono poprawny eksport bieżącego widoku do pliku MS Excel dla kont o zerowych obrotach, do których nie dodano żadnego konta analitycznego.
 8. Księga Podatkowa. Na wydruk Dowód wewnętrzny – przychody/ Wzór standard generowany dla dokumentu kosztowego przenoszona była kwota Słownie. Działanie poprawiono.
 9. Rejestry VAT. Po usunięciu Predekretacji i przejściu na zakładkę [Ogólne] bez zapisywania dokumentu, zmiana kwoty, formy płatności lub terminu płatności powoduje aktualizację informacji o płatności na zakładce [Kontrahent].
 10. Środki trwałe. Umożliwiono konwersję KŚT o numerze 748 do numeru KŚT 747.
 11. Internetowa wymiana danych. Poprawiono zapis konfiguracji usługi IWD. W specyficznych sytuacjach zapis kończył się komunikatem Nie można zrestartować usługi Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych. Użytkownik nie należy do grupy Administratorzy lub jest włączona Kontrola Konta Użytkownika (UAC). Zmiany zostaną uwzględnione po restarcie.

Czy ten artykuł był pomocny?