Księgowość

image_print

Nowości

1. Deklaracja CIT-8(32). Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(32) wraz z załącznikami: CIT‑8/O(18), CIT-D(7), CIT-BR(9), CIT/IP(4), CIT/PM(1), CIT/MIT(3), CIT/WZ(3), CIT/8S(5), CIT/KW(3) na formularzu obowiązującym za rok 2022 wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

Po wyborze na liście Księgowość/ CIT/ Zaliczki na CIT-8 opcji Deklaracje roczne/ Deklaracja CIT-8 wersja 32 pojawia się okno z możliwością wskazania okresu obrachunkowego dla którego ma zostać wyliczona deklaracja. W polu dotyczącym celu złożenia formularza zaznaczana jest domyślnie opcja Złożenie zeznania, z możliwością zmiany na Korekta informacji. Jeżeli wybrany zostanie okres obrachunkowy rozpoczynający się przed 1 stycznia 2022 r. to pojawi się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz deklaracji obowiązuje za okres od 01.01.2022.

Po naciśnięciu przycisku , zarówno dla deklaracji pierwotnej, jak i korekty, pojawia się komunikat: Czy chcesz naliczyć korektę na podatek dochodowy? Zaakceptowanie komunikatu powoduje wyświetlenie formularza ulgi za złe długi wraz z dokumentami zakwalifikowanymi do korekty w danym roku. Załącznik CIT/WZ(3) nie podlega edycji z poziomu formularza deklaracji CIT-8(32), w związku z tym przed wyliczeniem deklaracji CIT-8(32) należy dokonać ewentualnych zmian w oknie Ulga na złe długi w podatku dochodowym. Wybór w oknie komunikatu opcji Nie powoduje wyliczenie deklaracji CIT-8(32) bez ulgi za złe długi. Podczas edycji deklaracji CIT-8(32) lub po dodaniu korekty deklaracji CIT-8(32) istnieje możliwość dokonania zmian w korekcie na podatek dochodowy pod warunkiem zaakceptowania zmian na formularzu deklaracji CIT-8(32). W takim przypadku należy zaakceptować komunikat: Dane deklaracji zostały zmienione. Czy chcesz zaktualizować deklarację? oraz nacisnąć przycisk Zapisz dostępny na formularzu deklaracji CIT-8(32).

Na formularz ulgi na złe długi dodanej do deklaracji CIT-8(32) przeniesiono przycisk   Usunięte z korekty, dostępny dotychczas w pasku menu. Po jego naciśnięciu użytkownik ma możliwość przywrócenia dokumentów usuniętych z formularza ulgi na złe długi po zaznaczeniu odpowiednich dokumentów i naciśnięciu przycisku . Następnie należy ponownie przeliczyć listę dokumentów do ulgi na złe długi.

W momencie dodawania/ edycji deklaracji CIT-8 w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, na liście deklaracji CIT-8 w programie Comarch ERP Optima pojawia się okno z informacją: Dodawanie deklaracji CIT-8/ Trwa edycja deklaracji CIT-8. Za chwilę otworzy się przygotowana deklaracja. Nie zamykaj tego okna przed zapisaniem deklaracji. Okna nie należy zamykać w programie Comarch ERP Optima przed zapisaniem deklaracji, ponieważ zamknięcie okna spowoduje, że deklaracja CIT-8(32) nie zostanie zapisana (w przypadku jej dodawania) lub zmiany wprowadzone na formularzu deklaracji CIT-8(32) nie zostaną zapisane (w przypadku jej modyfikacji).

Formularz deklaracji CIT-8(32) otwierany jest w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Możliwość dodania załączników do deklaracji CIT-8(32) (za wyjątkiem załącznika CIT/WZ(3), który może zostać naliczony podczas dodawania deklaracji) jest dostępna pod przyciskiem Dodaj nowy załącznik, znajdującym się w prawym górnym rogu formularza deklaracji, po rozwinięciu sekcji Załączniki oraz w dolnej części formularza deklaracji.

Dodanie nowego załącznika do deklaracji CIT-8(32)

Jeżeli na zaliczkach na CIT-8 dodano załącznik CIT-8/O to dane z tego załącznika również zostaną przeniesione na deklaracje CIT-8(32) i załącznik CIT-8/O doda się automatycznie do deklaracji.

Jeżeli na deklaracji CIT-8(32) nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól to podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu.

Z poziomu otwartego formularza deklaracji CIT-8(32) pod przyciskiem  jest dostępny jej wydruk wraz z załącznikami. Podgląd wydruku deklaracji CIT-8 jest dostępny pod przyciskiem .

Przycisk  Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje oraz przycisk  Odbierz UPO przeniesiono na listę deklaracji CIT-8. Istnieje możliwość wysyłki deklaracji zarówno o statusie obliczona, jak i zatwierdzona. Podczas wysyłki deklaracji o statusie obliczona jest ona automatycznie zatwierdzana. Istnieje również możliwość wysyłki z listy starszych wersji formularzy deklaracji CIT-8.

Na liście zaliczek na CIT-8 w pasku menu dodano możliwość wydruku formularza podświetlonej/ zaznaczonych zaliczek/ deklaracji CIT-8.

Na liście zaliczek na CIT-8 w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję Zablokuj deklarację, która jest aktywna dla zaliczki/ deklaracji o statusie obliczona i umożliwia zmianę statusu podświetlonej zaliczki/ deklaracji na zatwierdzona.

Dodano możliwość utworzenia korekty do zaliczki/ deklaracji CIT-8 o statusie obliczona (za wyjątkiem zaliczki uproszczonej). Jeżeli poprzednia zaliczka/ deklaracja CIT-8 za ten okres nie została zatwierdzona to podczas dodawania korekty, pierwotna zaliczka/ deklaracja CIT-8 jest automatycznie zatwierdzana.

Z listy deklaracji CIT-8 dostępny jest wydruk formularza zaliczki/ deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami.

Załącznik CIT/KW(3)

Z poziomu formularza deklaracji rocznej CIT-8(32) wprowadzono możliwość dodania załącznika CIT/KW(3) Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Użytkownik ma możliwość dodania jednego załącznika CIT/KW do deklaracji CIT-8. Kwoty na załączniku należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie.

Uwaga
Wysyłka deklaracji CIT-8(32) do systemu e-Deklaracje zostanie udostępniona do końca lutego 2023 r.

2. Księgowość. Deklaracje. Dodano możliwość naliczenia i wysyłki deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30), PIT-36L(19) wraz z załącznikami na formularzach obowiązujących za rok 2022. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Podczas wysyłki załącznika PIT/O(27) dodanego do deklaracji PIT-28(25) lub PIT-36L(19) nie następuje weryfikacja, czy uzupełniono liczbę dzieci.

3. Księgowość. Najem prywatny. Dostosowano program do zmian w najmie prywatnym, który od 1 stycznia 2023 r. opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W związku ze zmianami dodano nowy wzór zaliczki na PIT‑28(17) oraz zaliczki na PIT-36(22) wraz z ich wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych od stycznia 2023 r. dotychczasowe pole Straty z lat ubiegłych z najmu zastąpiono polem Straty z lat ubiegłych z najmu prywatnego (do odliczenia na PIT-28). Dotychczasową zakładkę [Najem] zastąpiono zakładką [Najem prywatny]. Na zakładce użytkownik ma możliwość określenia udziału oraz uzupełnienia przychodów z najmu prywatnego w stawce 8,5% oraz 12,5%.

Udział w najmie prywatnym

Na zakładce [Najem prywatny] nie ma możliwości pobierania danych z innej bazy danych.

Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe od stycznia 2023 r. dodano parametr Rozliczanie ryczałtu w okresach kwartalnych. Po jego zaznaczeniu najem prywatny rozliczany będzie w okresach kwartalnych.

Zaliczka na PIT-28(17)

Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa w menu Księgowość/ PIT dodano opcję Zaliczki na PIT-28. Jest ona widoczna jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/Deklaracje i pełnomocnictwa w sekcji Podatnik składa deklaracje/odprowadza zaliczki z tytułu zaznaczono nowy parametr PIT-28. Parametr jest domyślnie zaznaczony zarówno w nowych bazach, jak i w bazach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu.

Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa w menu Księgowość/ PIT/ Zaliczki na PIT-28 użytkownik ma możliwość dodania zaliczki na PIT-28 w wersji 17. Formularz służy do rozliczenia za okres od stycznia 2023 r. Po wskazaniu okresu wcześniejszego pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie zaliczki na PIT-28(17).

Zaliczka na PIT-28 dla rodzaju księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa

Do sekcji Przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, lub inne przenoszone są kwoty uzupełnione na formularzu kwot indywidualnych właściciela, na zakładce [Najem prywatny]. Użytkownik ma możliwość ich edycji w kolumnie Podatnik w m-c.

Do poz. Straty z lat ubiegłych z najmu prywatnego przenoszona jest kwota uzupełniona na formularzu kwot indywidualnych właściciela w polu Straty z lat ubiegłych z najmu prywatnego (do odliczenia na PIT-28), do wysokości poz. Ogółem przychody dla podatnika. Pole to podlega edycji przez użytkownika do wysokości kwoty Ogółem przychody dla podatnika.

Kwota w poz. Kwota zapłacona do US podlega edycji przez użytkownika. Na tę kwotę tworzona jest płatność do Urzędu Skarbowego w Preliminarzu płatności.

Pozostałe pozycje na zaliczce na PIT-28(17) są zablokowane dla rodzaju księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa.

Po wyliczeniu zaliczki na PIT-28(17) dla rodzaju księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa, w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-28 dla parametru Typ zaznaczana jest opcja Najem, dzierżawa, bez możliwości modyfikacji tego ustawienia. Jeżeli użytkownik zmieni później rodzaj księgowości na Ewidencję ryczałtową to w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej powinien samodzielnie dokonać zmiany typu działalności w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-28.

Zaliczka na PIT-36(22)

Formularz zaliczki na PIT-36 w wersji 22 służy do rozliczenia za okres od stycznia 2023 r. Po wskazaniu okresu wcześniejszego pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie zaliczki na PIT-36(22).

Z formularza zaliczki na PIT-36(22) usunięto w sekcji D Ustalenie dochodu/straty pozycje związane z najmem oraz usunięto zakładkę [Najem].

4. Biuro Rachunkowe. Deklaracja roczna CIT-8. Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej CIT-8(32) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2022, wraz z możliwością podglądu w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, zatwierdzania, wydruku, oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera. W przypadku konieczności dodania załącznika CIT/WZ(3) do deklaracji CIT-8(32) deklarację należy przeliczyć z poziomu programu Comarch ERP Optima.

5. Biuro Rachunkowe. Zaliczki na PIT-28(17)/PIT-36(22). W związku ze zmianami w najmie prywatnym, który od 1 stycznia 2023 r. opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe wprowadzono możliwość przeliczania zaliczek na PIT-28(17) oraz PIT-36(22) na nowych formularzach obowiązujących od 01.01.2023 wraz z możliwością wydruku oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

6. Biuro Rachunkowe. Informacja dla Klientów. W związku ze zmianami w najmie prywatnym dla firm, które maja wybrany rodzaj księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe wprowadzono możliwość dodania zaliczki na PIT-28 w wersji 17. Informacja o wysokości podatku wynikającego z przeliczanych w tych bazach zaliczkach na PIT-28 jest uwzględniana w przypadku generowania plików z informacją o podatkach/ZUS dla Klientów lub w przypadku wysyłki wiadomości do Klientów z informacją o podatkach/ZUS.

Zmiany

1. Deklaracja JPK_V7. Licząc JPK_V7 za styczeń lub pierwszy kwartał 2023 r. udostępniono z poziomu wydruków nową gałąź Obliczenie korekty VAT dla zakupów 2022, a w niej Wydruk za rok 2022. Z wydruku mogą skorzystać firmy nie rozliczające VAT prewspółczynnikiem.

2. Księgowość. Stare wzory deklaracji. Przywrócono możliwość naliczenia starych wersji formularzy deklaracji PIT-28(20 i 21), PIT-36(25 i 26), PIT-36L(14 i 15), CIT-8(25 i 26) wraz z ich wydrukami oraz wysyłką do systemu e-Deklaracje.

3. Księgowość. Stałe podatkowe. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stałe podatkowe dodano sekcję Składka zdrowotna – limit odliczenia zawierającą pole Składka zdrowotna z wprowadzoną kwotą limitu obowiązującego w 2023 r.: 10 200 zł. Kwota limitu uwzględniana jest na zaliczkach na PIT-36L(10) oraz uproszczonych zaliczkach na PIT-36L(3) liczonych od stycznia 2023 r.

4. Księgowość. Ewidencja samochodowa. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Ewidencja samochodowa wprowadzono stawki przebiegu za km obowiązujące od 17 stycznia 2023 r.:

  • Powyżej 900 ccm: 1,1500,
  • Do 900 ccm: 0,8900,
  • Motocykle: 0,6900,
  • Motorowery: 0,4200.

 

5. Księgowość. Odwołanie do formularza właściciela. Z poziomu otwartego formularza zaliczki na PIT-28(17), PIT-36(22) oraz PIT-36L(10) w pasku menu dodano możliwość poglądu listy kwot indywidualnych właściciela za cały rok. Po naciśnięciu rozwinięcia widocznego pod przyciskiem Udziały i kwoty deklaracji użytkownik ma możliwość wyboru opcji:

  • Pokaż miesiąc – funkcja dostępna dotychczas pod przyciskiem Udziały i kwoty deklaracji, powoduje otwarcie okna Kwot indywidualnych za miesiąc wybrany na zaliczce lub w przypadku zaliczek składanych kwartalnie – ostatni miesiąc danego kwartału. Jeżeli nie dodano kwoty za dany miesiąc/ kwartał, otwierana jest lista Kwot indywidualnych za cały rok.
  • Pokaż rok – powoduje otwarcie listy Kwot indywidualnych za cały rok.

 

6. Księgowość. Zaliczka na PIT-36(22). Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wskazano Księga podatkowa lub Księgowość kontowa, w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność wybrano Najem, Dzierżawa oraz właściciel nie ma udziałów w dodatkowej działalności gospodarczej to podczas próby przeliczenia zaliczki na PIT-36(22) pojawia się komunikat uniemożliwiający jej wyliczenie: W Konfiguracji Firmy -> Księgowość -> Działalność typ działalności ustawiony jest jako najem, natomiast rodzaj księgowości w Konfiguracji Firmy -> Księgowość -> Parametry jako księgowość podatkowa/ księgowość kontowa. Od 01.01.2023 najem prywatny powinien być rozliczany na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli jest to najem prywatny proszę zmienić rodzaj księgowości na ewidencję ryczałtową. Jeżeli jest to najem w ramach działalności gospodarczej proszę zmienić w konfiguracji typ działalności na 'działalność gospodarcza’.

7. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8E. Dodano możliwość utworzenia korekty do deklaracji CIT-8E o statusie obliczona w sytuacji, gdy korekta dodawana jest za pomocą przycisku plusa. Podczas dodawania korekty, pierwotna deklaracja CIT-8E jest automatycznie zatwierdzana.

8. Deklaracja PIT-28(25) oraz PIT-36L(19). Załącznik PIT/O(27). Jeżeli na formularzu załącznika PIT/O(27) uzupełniono dane dzieci, a nie zaznaczono poz. 9 Ulga dla rodzin 4+ to podczas próby zapisania załącznika PIT/O(27) pojawia się komunikat: Jeśli korzystasz z ulgi z tytułu 4+ to po wpisaniu danych dziecka należy zaznaczyć pole 9.

Poprawiono

1. Księgowość kontowa. W szczególnych przypadkach podczas równoczesnego księgowania na kilku stanowiskach mogły powstać duplikaty zapisów księgowych. Nowe duplikaty już nie będą tworzone. Aby sprawdzić, czy takie duplikaty nie powstały wcześniej, należy na liście Księgowość/ Dzienniki uruchomić Konstruktor filtra i na zakładce [Zaawansowane] wprowadzić wyrażenie:

exists (select * from cdn.DekretyNag dekrety2

where dekrety2.DeN_Dokument=A.DeN_Dokument and dekrety2.DeN_TS_Zal=A.DeN_TS_Zal and dekrety2.DeN_KwotaWn=A.DeN_KwotaWn

and dekrety2.DeN_KwotaMa=A.DeN_KwotaMa and dekrety2.DeN_DeNId<>A.DeN_DeNId and dekrety2.DeN_Typ=2)

Wyfiltrowane zapisy należy usunąć i ponownie zaksięgować dokumenty, dla których powstały duplikaty, lub usunąć tylko te zapisy, które nie mają powiązania do dokumentu źródłowego.

2. Zaliczka na PIT-36. Poprawiono wyliczenie podatku na zaliczce na PIT-36 w przypadku skorzystania przez podatnika z zerowej ulgi podatkowej.

3. Deklaracja PIT-28(25). Jeżeli na formularzu kwot indywidualnych właściciela w dowolnym roku wskazano nieprawidłowy udział np. 0/0 to podczas próby przeliczenia deklaracji PIT-28(25) pojawiał się komunikat: Wystąpił błąd dzielenia przez zero. Działanie poprawiono.

4. Deklaracja PIT-28(25). Poprawiono wykazywanie wartości w poz. 235 Wpłacony ryczałt w poszczególnych miesiącach / kwartałach roku podatkowego za miesiące styczeń – grudzień 2022 r. Jeśli deklaracja PIT-28(25) została już naliczona, należy ją przeliczyć ponownie, a w przypadku gdy została zatwierdzona i wysłana do systemu e-Deklaracji sporządzić jej korektę.

5. Deklaracja PIT-28(25). Załącznik PIT/O(27). Na formularzu załącznika PIT/O(27) zablokowano poz. 41 Wydatki poniesione na nabycie lub objęcie udziałów (akcji). Jeżeli załącznik został dodany wcześniej wraz z uzupełnioną poz. 41 to należy go usunąć i dodać ponownie.

6. Księgowość. Przycisk PIT. Pomimo odznaczenia w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/Deklaracje i pełnomocnictwa parametru PIT‑36, po naciśnięciu przycisku pojawiała się lista zaliczek na PIT-36. Działanie poprawiono i obecnie pojawia się pierwsza lista z menu kontekstowego.

7. Praca rozproszona. Przy aktualizacji kontrahentów, mogli duplikować się przedstawiciele. Działanie poprawiono.

8. Biuro Rachunkowe. Raport Limit-ryczałt. Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe generując raport Limit-ryczałt przy wyliczaniu obrotów nie były brane pod uwagę wartości według stawek ryczałtu 15%, 14%,12,5% oraz 12%. Dzianie poprawiono.

9. Biuro Rachunkowe. Informacja dla Klientów. W przypadku, gdy w firmie nie była składana deklaracja PPK, generując z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe informację dla Klientów o podatkach/składkach ZUS pojawiała się informacja o deklaracji PPK. Działanie poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?