Ogólne i Kasa/Bank

image_print

Ogólne

Nowości

 1. Weryfikacja numerów rachunków bankowych. Umożliwiono automatyczne sprawdzenie czy wskazany numer rachunku bankowego znajduje się w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Weryfikacja numeru rachunku jest wykonywana z poziomu formularzy:
  • faktury zakupu,
  • korekty faktury sprzedaży,
  • dokumentu w rejestrze VAT zakupu,
  • korekty dokumentu w rejestrze sprzedaży VAT,
  • dokumentu w ewidencji dodatkowej kosztów,
  • korekty dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów,
  • podczas eksportu płatności do banku.

Dostępna jest również seryjna weryfikacja z poziomu list:

  • płatności w preliminarzu,
  • kontrahentów,
  • rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
  • ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów.

Jeżeli numeru rachunku bankowego nie ma w Wykazie podatników VAT, użytkownik otrzymuje odpowiedni komunikat, natomiast nie jest blokowana możliwość zapisania dokumentu czy wysłania przelewu.

Weryfikacja dotyczy wyłącznie dokumentów dla których:

 • łączna kwota brutto dokumentu (również w przypadku wielu płatności czy pozycji dokumentu) jest większa niż 15.000 PLN; w przypadku dokumentów w walucie obcej sprawdzana jest wartość po przeliczeniu na PLN wg kursu wskazanego na dokumencie (dla dokumentów w rejestrze VAT jest to kurs do VAT),
 • na dokumencie, na pierwszej zakładce jest wybrana forma płatności powiązana z rejestrem bankowym,
 • NIP płatnika (czyli kontrahenta wybranego w polu Domyślny płatnik na dokumencie) jest polskim numerem NIP.

Weryfikowane są polskie numery rachunków bankowych w formacie IBAN – zawierające przedrostek „PL” oraz bez tego przedrostka.

Wynik każdej weryfikacji numeru rachunku bankowego zapisywany jest na karcie kontrahenta. Dzięki temu użytkownik ma potwierdzenie, że dany numer rachunku został w określonym dniu zweryfikowany.

Na zakładce [Płatności] w sekcji Numery rachunków bankowych dodane zostały 2 nowe kolumny:

 • Data ostatniego sprawdzenia – data wykonania ostatniego sprawdzenia rachunku bankowego w wykazie podatników VAT,
 • W wykazie – kolumna określająca status weryfikacji i przyjmująca wartość Tak lub Nie – w zależności od tego czy określony rachunek widnieje w wykazie podatników VAT).

Jeżeli dla określonego rachunku kontrahenta nie wykonano weryfikacji, powyższe kolumny są puste.

Po podświetleniu wybranego rachunku i kliknięciu ikony  otwierany jest Formularz rachunku bankowego kontrahenta zawierający sekcję Historia weryfikacji rachunków bankowych.

Na liście Historii weryfikacji rachunków dostępne są kolumny:

 • Data sprawdzenia – uzupełniana datą sprawdzenia,
 • NIP – numer NIP, dla którego sprawdzony został rachunek,
 • W Wykazie – informacja czy numer rachunku znajduje się w wykazie podatników VAT, kolumna przyjmuje wartości Tak / Nie,
 • Identyfikator wyszukiwania – unikalny identyfikator otrzymany po sprawdzeniu.

Lista domyślnie posortowana jest malejąco po dacie sprawdzenia.

Podczas kopiowania karty kontrahenta przenoszone są wszystkie dane kontrahenta, łącznie z numerami rachunków bankowych. Na nową kartę nie jest jednak przenoszona historia weryfikacji rachunków bankowych.

Na liście rachunków bankowych kontrahenta znajdą się wszystkie rachunki, zarówno te zweryfikowane pozytywnie jak i negatywnie w Wykazie podatników VAT. Do listy rachunków bankowych kontrahenta automatycznie dopisywane są również nowe rachunki, które zostały wprowadzone bezpośrednio na płatności dotyczącej tego kontrahenta. Wyjątkiem jest karta kontrahenta o kodzie !NIEOKREŚLONY! – nie są na nią automatycznie dodawane numery rachunków bankowych.

Na liście kontrahentów dostępna jest operacja seryjna Zweryfikuj status VAT i rachunki bankowe. Funkcja działa zarówno dla podświetlonego kontrahenta, jak i dla zaznaczonych na liście. Dla każdego kontrahenta wykonywane jest najpierw sprawdzenie statusu VAT. Jeżeli kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym, wówczas wykonywane jest sprawdzenie każdego rachunku bankowego znajdującego się na jego karcie. W logu z przebiegu tej operacji pojawiają się informacje dotyczące weryfikacji statusu podatnika VAT i numeru rachunków bankowych, jak również ewentualne komunikaty dotyczące problemów z połączeniem się z serwerem Ministerstwa Finansów czy brakiem połączenia sieciowego.

Weryfikacja numerów rachunków bankowych z poziomu dokumentów i ich list opisane jest szczegółowo w części Handel oraz Księgowość.

Historia weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahenta przenoszona jest za pomocą pracy rozproszonej podczas przenoszenia kontrahentów.

Funkcjonalność weryfikacji numerów rachunków bankowych dostępna dla programów na gwarancji i wymaga dostępu do Internetu.

 1. Comarch MyPoint. W menu Ogólne w sekcji Comarch ERP dodana została ikona Comarch MyPoint . Jest to aplikacja umożliwiająca analizę pracy operatorów Comarch ERP Optima. Udostępnia raporty dotyczące m.in. ilości dokumentów dodanych/zmodyfikowanych przez wskazanych operatorów w zadanym okresie czasu. Przy pierwszym uruchomieniu tej funkcji ma miejsce instalacja aplikacji, po czym następuje wyświetlenie strony logowania w domyślnej przeglądarce internetowej. Kolejne wywoływanie Comarch MyPoint z menu Ogólne powoduje od razu otwieranie strony aplikacji.

Po zainstalowaniu Comarch MyPoint w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Parametry w polu Link do Comarch MyPoint uzupełniany jest adres strony www uruchamiającej tę aplikację. Aplikacja dostępna jest w wersji stacjonarnej programu.

Instrukcja korzystania z aplikacji Comarch MyPoint znajduje się tutaj. 

Zmiany

 1. Hasła operatorów. Umożliwiono stosowanie w programie dłuższych haseł operatorów, zwiększając ich długość z 8 do maksymalnie 30 znaków. Po zaktualizowaniu programu dotychczasowe hasła operatorów nie są zmieniane, natomiast użytkownik ma możliwość ich modyfikacji i zastosowania dłuższego hasła.
 2. Lista operatorów. Na liście operatorów w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy dodana została standardowo widoczna kolumna Data zmiany hasła. Jeżeli hasło wpisywane podczas logowania do programu nie było dla danego operatora zmieniane, kolumna ta dla określonego operatora jest pusta.
 3. Podpisywanie plików JPK. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji dotyczącym podpisów, zmieniono występujące w programie dla plików JPK określenie „profil zaufany ePUAP/eGO”, zastępując go określeniem „podpis zaufany”.
 4. Pliki JPK_FA. W przypadku kiedy dane do pliku JPK_FA pobierane są z rejestru VAT i na dokumencie w walucie obcej zaznaczony jest parametr Inny kurs do księgowania, wówczas do pliku JPK_FA pobierane są kwoty wg kursu do VAT.
 5. Karta kontrahenta. Na karcie kontrahenta na zakładce [Płatności] zmieniono nazwę parametru Split payment na MPP – podzielona płatność.
 6. Lista kontrahentów. Na liście kontrahentów została dodana kolumna Status. Kolumna jest domyślnie ukryta, ale można ją dodać na listę poprzez funkcję Wybór kolumn.
 7. Na pozycji cennika na zakładce [Ogólne] dodany został parametr MPP – podzielona płatność dotyczący stosowania mechanizmu podzielonej płatności na podstawie ustawy o VAT. Na oknie Cennik w Operacjach seryjnych dodana została operacja Zmiana parametrów karty umożliwiająca ustawienie karty jako nieaktywnej oraz ustawienie parametru MPP – podzielona płatność. Szczegóły w części handlowej ulotki.
 8. Kopia bezpieczeństwa. Funkcja Kopia bezpieczeństwa w menu Narzędzia została udostępniona również dla operatorów nie posiadających uprawnień administratora programu.
 9. Kreator konfiguracji parametrów firmy. Jeżeli w Kreatorze konfiguracji parametrów firmy uzupełnione zostaną pola Miasto, Poczta bądź Gmina (ręcznie bądź poprzez zaczytanie danych z bazy REGON), wartości te zostaną dodane do słownika miejscowości w programie.
 10. Sprawdzanie występowania podobnych kontrahentów. W przypadku nieuzupełnienia numeru NIP, mechanizm sprawdzania występowania podobnych kontrahentów bierze pod uwagę trzy pierwsze człony nazwy kontrahenta (pomijając człony 1-znakowe) oraz nazwę ulicy wraz z numerem domu i lokalu.
 11. Definicje dokumentów. Umożliwiono stosowanie nazw definicji dokumentów zawierających do 256 znaków.
 12. O programie. W związku z wprowadzeniem usługi Upgrade Premium, na oknie Pomoc/ O programie przycisk Upgrade Premium (dostępny w przypadku stacjonarnej wersji programu) powoduje wyświetlenie strony internetowej informującej o zasadach funkcjonowania tej usługi. W przypadku Optimy w Chmurze widoczny jest przycisk Regulamin wsparcia telefonicznego kierujący użytkownika do odpowiedniego dokumentu.

Poprawiono

 1. Filtrowanie kolumn. Na oknach Łatwa sprzedaż oraz Łatwe zakupy kolumna Kod ma ustawiony domyślny tryb filtrowania Zawiera.
 2. Filtrowanie kolumn – Konfiguracja wydruków. W Konfiguracji wydruków na zakładce [Zmienne dynamiczne] filtrowanie dostępne było jedynie poprzez opcje Jest równe oraz Nie jest równe. Działanie poprawiono dodając pozostałe opcje filtrowania.
 3. Lista zasobów. Przyspieszono czas otwierania okna Lista zasobów w przypadku występowania dużej ilości towarów i grup towarowych.
 4. OCR – wskazywanie dokumentów z dysku. W przypadku Comarch ERP Optima w Chmurze umożliwiono zapamiętywanie domyślnego typu plików wskazywanych do rozpoznawania w OCR.
 5. Po zmianie hasła użytkownika CDNOperator podczas wykonywania wydruku w sporadycznych przypadkach pojawiał się komunikat: Login failed for user CDNOperator. Działanie poprawiono.
 6. Eksport definicji wydruków. W przypadku pracy terminalowej, podczas eksportu do pliku na lokalnym dysku definicji wydruku zawierającej grafikę, pojawiał się komunikat o braku dostępu do pliku. Działanie poprawiono.

Kasa/ Bank

Nowości

 1. Wykaz podatników VAT. Od września 2019 roku Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatny, jednolity Wykaz podatników VAT. Wykaz ten zawiera podmioty, które zostały zarejestrowane, niezarejestrowane, wykreślone i przywrócone do rejestru VAT. Wykaz zawiera dane pozwalające na weryfikację podatnika, w tym listę zgłoszonych przez niego rachunków bankowych. Do 31 grudnia 2019 roku korzystanie z tego Wykazu jest dobrowolne. Od 1 stycznia 2020 roku zapłata za fakturę wystawioną przez podatnika VAT czynnego o wartości przekraczającej 15 000 zł powinna być dokonana na rachunek, który jest zamieszczony w Wykazie podatników VAT. Dzięki temu płatność będzie bezpieczna a płatnik nie poniesie negatywnych konsekwencji finansowych.

W programie Comarch ERP Optima wprowadziliśmy możliwość weryfikacji rachunków bankowych kontrahenta. Weryfikacja odbywa się w Preliminarzu płatności przy eksporcie przelewów. Można też dla zaznaczonych zdarzeń seryjnie zweryfikować poprawność numerów rachunków bankowych.

Weryfikacja przy eksporcie przelewów

W Preliminarzu płatności weryfikacja odbywa się automatycznie w momencie eksportu przelewów do banku. Jeśli w wyniku weryfikacji otrzymamy informację, że zlecenie dotyczy niepoprawnego numeru rachunku pojawi się odpowiedni komunikat  a proces eksportu przelewów zostanie zatrzymany. Wygląd komunikatu zależy od wybranego formatu eksportu, pierwszy komunikat dotyczy formatów zapisujących dane do pliku xml oraz webservice. Drugi może pojawić się przy eksporcie płatności formatem generującym plik ‘płaski’ np. Elixir-0.

Eksport przelewów do pliku xml – walidacja rachunku bankowego
Eksport przelewów do pliku płaskiego – weryfikacja rachunku bankowego

Od decyzji Użytkownika zależy czy wszystkie zaznaczone przelewy zostaną wysłane.

Seryjna weryfikacja wskazanych płatności.

Dla zdarzeń zapisanych w Preliminarzu płatności wprowadziliśmy możliwość seryjnego sprawdzenia rachunków bankowych. Służy do tego funkcja: Zweryfikuj numer rachunku. W logu z przebiegu tej operacji pojawiają się informacje o weryfikacji numeru rachunków bankowych oraz ewentualne komunikaty dotyczące problemów z połączeniem się z serwerem Ministerstwa Finansów czy brakiem połączenia sieciowego.

Uwaga
W module Kasa/Bank weryfikacja rachunku bankowego wykonywana jest zawsze wg daty bieżącej. Nie mają znaczenia daty dokumentów.

Wynik weryfikacji zapisywany jest na karcie kontrahenta dla każdego rachunku bankowego oddzielnie (data weryfikacji, numer NIP, wynik, Identyfikator wyszukiwania). Zapis wykonywany jest bez względu na wynik weryfikacji. Zapisujemy zarówno pozytywny jak i negatywny wynik weryfikacji.W przypadku weryfikacji zdarzenia na którym wpisano rachunek bankowy, którego nie ma na karcie kontrahenta to rachunek ten zostanie dodany do listy rachunków bankowych tego kontrahenta.W momencie weryfikacji w pierwszej kolejności sprawdzamy czy rachunek został już zweryfikowany (istnieje wpis na karcie kontrahenta), jeśli nie to uruchamiamy wyszukiwanie w Wykazie podatników VAT.

Zmiany

 1. Metoda podzielonej płatności. Na formularzach i listach została zmieniona nazwa parametru ze Split payment (SP) na Metoda podzielonej płatności (MPP – podzielona płatność). Zmiana dotyczy list, formularzy i funkcji w operacjach seryjnych. Główne zasady działania parametru pozostają bez zmian.

Zmienił się sposób dziedziczenia parametru informującego o podzielonej płatności.

Parametr MPP – podział płatności, dziedziczony jest:

 • z formularza kontrahenta na dokument handlowy/dokument w rejestrze VAT (parametr można modyfikować),
 • z formularza dokumentu handlowego/dokumentu w rejestrze VAT na płatności związane z tym dokumentem źródłowym.

Na formularzu płatności objętej mechanizmem podzielonej płatności i związanej z dokumentem źródłowym w sekcji dotyczącej MPP mamy 3 pola: numer dokumentu, kwotę podatku i numer NIP. W aktualnej wersji umożliwiliśmy zmianę numeru dokumentu, co może być wykorzystywane w przypadku realizowania płatności do zaliczek. W Ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw znalazł się zapis mówiący o tym, że w niektórych przypadkach w komunikacie przelewu wpisujemy słowo: zaliczka. 

Uwaga
W kolejnej wersji programu będzie można wysyłać zbiorcze przelewy MPP (jeden przelew jako zapłata za kilka faktur objętych metodą podzielonej płatności).

 

Uwaga
Od 1.11.2019 roku z rachunku VAT będzie można regulować płatności dotyczące:

 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku akcyzowego,
 • należności celnych,
 • składek ZUS.

W przypadku tych płatności nie ma konieczności zaznaczania parametru MPP – podzielona płatność, to bank automatycznie dokona płatności z rachunku VAT. 

 1. Termin płatności przypadający w dzień wolny/świąteczny a odsetki. Zgodnie z art. 115 Kodeksu cywilnego jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę to powinien on zostać przesunięty na następny dzień, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. W programie termin płatności na dokumencie/płatności nie zmienia się. Zmianie uległ mechanizm wyliczania ilości dni po terminie płatności i odsetek za zwłokę. W sytuacji, gdy termin płatności/rozrachunku przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolnym od pracy przy wyliczeniu odsetek przyjmujemy najbliższy mu kolejny dzień roboczy. Zmiana ta wprowadzona została dla:
 • dokumentu noty odsetkowej – kolumna Zwłoka,
 • dokumentu ponaglenia zapłaty – kolumna Zwłoka,
 • preliminarza płatności – kolumna Po terminie oraz oznaczenie ! dokumentów przeterminowanych,
 • listy rozliczeń podmiotu – dokumenty nierozliczone, kolumna Po terminie,
 • listy rozliczeń podmiotu – dokumenty rozliczone, kolumna Zwłoka,
 • listy dokumentów nierozliczonych, zakładka Na Dzień, kolumna Po terminie. W przypadku zaznaczenia parametru Korekta do VAT przy ustalaniu dokumentów, którym minęło 90 dni płatności uwzględniana jest kolumna Po terminie do VAT.
 • listy dokumentów rozliczonych – dokument rozliczenia – pole Zwłoka,
 • Informacje bieżące: Dok. przychodowe przeterminowane do VAT, Dok. rozchodowe przeterminowane do VAT.

Analogiczne zmiany zostały wprowadzone na wydrukach, na których wykazywana jest ilość dni zwłoki.

Poprawiono

 1. Nazwa firmy a Webservice. W przypadku, gdy w pieczątce firmy znajdują się znaki: ‘, „” (apostrof, cudzysłów) nie można było wykonać eksportu przelewów za pomocą usługi Webservice. Działanie poprawiono.
 2. Brak dostępu do rejestru kasowego\bankowego a lista dłużników\wierzycieli. W sytuacji, gdy operator nie ma dostępu do danego rejestru kasowego\bankowego (na formularzu rejestru zaznaczono wszystkie zakazy) to na liście kontrahentów po zaznaczeniu parametru Kontrahenci z nierozliczonymi płatnościami w kwotach płatności wierzycieli/dłużników nie są uwzględniane dane z tego rejestru.

Czy ten artykuł był pomocny?