OPT067- Ulga na złe długi w pliku JPK_V7

image_print

Data aktualizacji: 25-09-2023

1 Informacje ogólne

W celu rozliczenia ulgi na złe długi należy złożyć plik JPK_V7 zawierający część ewidencyjna i deklaracyjną z uwzględnieniem wartości wykazywanych w zakładce [Ulga na złe długi (VAT-ZD)] (Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego).

W programie Comarch ERP Optima z poziomu zakładki Rejestry Vat/Pliki JPK_V7 lub z poziomu zakładki JPK/Pliki JPK_V7 na liście plików JPK_V7 na zakładce [Ulga na złe długi (VAT-ZD)], można dodać zawiadomienie VAT-ZD o typie Sprzedaż lub Zakup.

Lista ta jest analogiczna jak ta dotycząca załączników VAT-ZD dla deklaracji VAT-7, nie zawiera tylko kolumn e-Deklaracje i Data wysłania. Również same załączniki VAT-ZD generowane za październik 2020 i okresy późniejsze nie zawierają już zakładki [e-Deklaracje]. Wzorzec dokumentu elektronicznego dla plików JPK_V7 nie przewiduje wysyłania  załącznika VAT-ZD. Jednakże załączniki te nadal są potrzebne w celu utworzenia zapisów korekcyjnych do niezapłaconych faktur, które to powinny w pliku JPK_V7 się znaleźć. Lista zawiera kolumny: Miesiąc, Rok, Korekta, Data obliczenia, Kwota oraz Status.

Lista zawiera te same zawiadomienia VAT-ZD, które zostały dodane dla deklaracji VAT-7 (Rejestry VAT/ Deklaracje VAT-7/ zakładka VAT-ZD). Dodanie zawiadomienia na jednej z tych list powoduje wyświetlenie go również w drugim miejscu.

Mechanizm obliczania ulgi na złe długi działa tylko w oparciu o dokumenty wprowadzone do rejestrów VAT z zaznaczonym parametrem Rozliczać w VAT.

Uwaga
Przed generowaniem pliku JPK_V7, jeżeli ma zostać uwzględniona ulga na złe długi, należy najpierw naliczyć zawiadomienie VAT-ZD, wygenerować zapisy korekcyjne i dopiero wówczas utworzyć plik JPK_V7.

Na liście możliwe jest dodanie załącznika VAT-ZD zarówno dla sprzedaży jak i dla zakupu. Po wygenerowaniu zawiadomienia należy utworzyć do niego zapisy korekcyjne, które zostaną pobrane w momencie generowania pliku JPK_V7. Generowanie zapisów korekcyjnych należy wykonać przed dodaniem pliku JPK_V7 za ten okres lub jego  zatwierdzeniem (dotyczy plików zawierających część deklaracyjną).

W przypadku, gdy plik JPK_V7 za dany okres zostanie już zablokowany lub wysłany a Użytkownik będzie chciał wykonać zapisy korekcyjne do zawiadomienia VAT-ZD za ten sam okres co utworzony już plik JPK_V7 pojawi się komunikat: Nie można wygenerować korekty. Deklaracja VAT-7/JPK_V7 za ten okres została już zablokowana przed zmianami.

SPRZEDAŻ

Na zawiadomieniu VAT-ZD o typie Sprzedaż wykazywane są faktury, które na dzień złożenia pliku JPK_V7 w postaci ewidencyjnej i deklaracyjnej nie zostały zapłacone, a minęło już 90 dni od ich terminu płatności. Termin płatności dotyczy każdej z części płatności wykazanej na fakturze.

Na zawiadomieniu VAT-ZD o typie Sprzedaż możliwe jest naliczenie zawiadomienia dla podmiotów nie będących podatnikami VAT czynnymi oraz dla osób fizycznych. Na formularzu zawiadomienia VAT-ZD o typie Sprzedaż znajduje się sekcja Uwzględniaj dokumenty dla z możliwością zaznaczenia parametrów: podatników VAT nieczynnych i/lub osób fizycznych.

Na zawiadomieniu pokażą się faktury, których kontrahentem jest podatnik VAT czynny, nieczynny lub osoba fizyczna (w zależności od tego jaki parametr zaznaczony jest na formularzu zawiadomienia w polu Uwzględniaj dokumenty dla:) i transakcja ma status krajowy lub krajowy podatnikiem jest nabywca oraz takie, dla których nie minął okres dwóch lat od końca roku, w którym zostały wystawione (dotyczy rozliczenia za okresy przed październikiem 2021 r.) lub dla których nie minął okres trzech lat od końca roku, w którym zostały wystawione (dotyczy rozliczenia za okresy od października 2021 r.).

Zawiadomienie VAT-ZD o typie Sprzedaż

Nowy wzorzec dokumentu elektronicznego plików JPK_V7(2) obowiązujący od stycznia 2022 w części ewidencyjnej przewiduje dodatkowe informacje dla dokumentów sprzedażowych. Oprócz oznaczenia, że dokument jest korektą wynikającą z VAT-ZD (w polu KorektaPodstawyOpodt pojawia się wówczas wartość 1) dodane zostały dwa nowe pola:

  • Termin płatności w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy (pole TerminPlatnosci w pliku XML) – do tego pola przenoszony jest termin płatności dla każdej płatności do dokumentu wykazywanego jako korekta pierwotna (dokument w kolorze czarnym na zawiadomieniu VAT-ZD).
  • Data zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy (pole DataZaplaty) – do tego pola przenoszona jest data dla każdej zapłaty (częściowej bądź całkowitej) dokonanej w tym okresie do dokumentu wykazywanego jako korekta zwrotna (dokument w kolorze zielonym na zawiadomieniu VAT-ZD).

 

W przypadku podglądu pliku JPK_V7 w arkuszu MS Excel, na zakładce JPK_V7_SprzedazWiersz widoczne są kolumny: Korekta art.89a (może przyjmować wartość 1), jak również Termin płatności oraz Data zapłaty uzupełniane datami pobieranymi z pliku. W przypadku korekty pierwotnej dla wykazywanego w pliku dokumentu, uzupełnione są pola Korekta art.89a i Termin płatności, natomiast w przypadku korekty powrotnej – pola Korekta art.89a i Data zapłaty.

Zapisy korekcyjne w rejestrze VAT sprzedaży wygenerowane z zawiadomienie VAT-ZD o typie sprzedaż na zakładce KSeF/JPK w sekcji Atrybuty JPK_VAT i JPK_V7 otrzymują dodatkowo oznaczenia odpowiednimi atrybutami:

  • w przypadku korekty pierwotnej TERMIN_PLATNOSCI ze wskazanym terminem płatności z dokumentu oraz KOREKTA_ART.89A z wartością Tak,
  • w przypadku korekty powrotnej DATA_ZAPLATY ze wskazaną datą zapłaty oraz KOREKTA_ART.89A z wartością Tak.

 

Zapis korekcyjny dot. VAT-ZD sprzedaż – zakładka KSeF/JPK

Uwaga
W przypadku gdy Użytkownik nie korzysta z dostępnego w programie załącznika VAT-ZD lub istnieje potrzeba uwzględnienia dokumentu korygującego ulgę za złe długi z pominięciem VAT-ZD od strony sprzedaży, wówczas możliwe jest skorzystanie z możliwości dodania dokumentów technicznych w rejestrze VAT sprzedaży i ustawienia na nich w zakładce [KseF/JPK] w sekcji Atrybuty JPK_VAT i JPK_V7 atrybutów odpowiednio KOREKTA_ART.89 z wartością Tak oraz TERMIN_PLATNOSCI – uzupełnić na nim oczekiwaną datę w przypadku korekty pierwotnej lub DATA_ZAPLATY – uzupełnić na nim oczekiwaną datę w przypadku korekty powrotnej.

Na zakładce [Ogólne] dokumentu należy wprowadzić pozycję/pozycje z wartością ujemną (w przypadku korekty pierwotnej) lub dodatnią (w przypadku korekty powrotnej) w odpowiedniej stawce VAT. Parametr Rozliczać w VAT powinien wskazywać na okres zgodny ze sporządzanym plikiem JPK_V7.

Dokument powinien mieć zaznaczony parametr Wewnętrzny aby nie wygenerował on płatności do rozliczenia w module Kasa/Bank. Po zaznaczeniu tego parametru należy na dokumencie z zakładki [KSeF/JPK] z sekcji Kody JPK_VAT usunąć kod WEW.

ZAKUP

Na zawiadomieniu VAT-ZD o typie Zakup wykazywane są faktury, których 90 dzień od upływu terminu płatności przypada nie później niż z końcem okresu, za który sporządzamy zeznanie. Termin płatności dotyczy każdej z części płatności wykazanej na fakturze. Na zawiadomieniu pokażą się faktury, których kontrahentem jest podatnik VAT czynny i transakcja ma status krajowy lub krajowy – podatnikiem jest nabywca. Dokumenty zakupowe ze stawką ZW i NP nie są wykazywane na VAT-ZD tak samo jak w przypadku pliku JPK_V7.

Uwaga
Jeżeli użytkownik usunie fakturę pierwotną zakwalifikowaną do Ulgi na złe długi (VAT-ZD) to na zawiadomieniu za kolejny miesiąc/kwartał dokument ten nie zostanie wykazany. Natomiast zapłata za fakturę uwzględnioną i skorygowaną wcześnie w Uldze na złe długi (VAT-ZD) pokaże się w miesiącu zapłaty bez względu na datę wykazania faktury pierwotnej na zawiadomieniu VAT-ZD.

Uwaga
W przypadku gdy Użytkownik nie korzysta z dostępnego w programie załącznika VAT-ZD lub istnieje potrzeba uwzględnienia dokumentu korygującego ulgę na złe długi z pominięciem VAT-ZD od strony zakupu, wówczas możliwe jest skorzystanie z możliwości dodania dokumentów technicznych w rejestrze VAT zakupu i ustawienia na nich w zakładce KseF/JPK w sekcji Atrybuty JPK_VAT i JPK_V7 atrybutów odpowiednio VAT-ZD ZAKUP NIEZAPŁ i VAT-ZD ZAKUP ZAPŁAC.

 

Uwaga
W przypadku, gdy termin płatności dokumentu wprowadzonego do rejestru VAT przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, to przy kwalifikowaniu dokumentu na zawiadomienie VAT-ZD brany jest pod uwagę pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym.

Przykład

Termin płatności: 18.07.2020 r. (sobota).

Uwzględnienie w Uldze na złe długi (VAT-ZD): październik 2020 r. – 90 dni liczone jest od 20.07.2020 r. (poniedziałek).

2 Jak w programie wygenerować korektę  podatku należnego/naliczonego?

2.1 Korekta VAT-u należnego

Na liście plików JPK_V7, na zakładce [Ulga na złe długi (VAT-ZD)] dodajemy dokument, wybieramy typ zawiadomienia: Sprzedaż, odpowiedni miesiąc i następnie ikoną przeliczamy zawiadomienie. W polu Na dzień podpowiada się domyślnie 25 dzień kolejnego miesiąca po okresie, za który składane jest zawiadomienie.

Zawiadomienie VAT-ZD o typie Sprzedaż

Po zablokowaniu zawiadomienia przed zmianami za pomocą ikony  generujemy zapisy korekcyjne do wybranego przez Użytkownika rejestru. Program generuje oddzielny zapis korekcyjny dla każdej faktury wykazanej na zawiadomieniu VAT-ZD uwzględniając stawki VAT oraz ustawiając rodzaj na Towary.

Z poziomu formularza VAT-ZD dostępny jest wydruk zawiadomienia oraz wydruk listy dokumentów zakwalifikowanych do korekty VAT.

Uwaga
Na Zawiadomieniu VAT-ZD drukowane są tylko dokumenty ze znakiem plus, prezentowane na czarno. Przykładowo wykazaliśmy niezapłaconą fakturę na zawiadomieniu VAT-ZD w 04-2022. Kwoty z zawiadomienia zostały uwzględnione w pliku JPK_V7, który został wysłany. Kwoty z zawiadomienia zostały uwzględnione w pliku JPK_V7, który został wysłany. Faktura została zapłacona 2022-06-20, za miesiąc czerwiec generujemy zawiadomienie VAT-ZD, na którym dokument pojawi się ze znakiem minus w kolorze zielonym. Tego typu dokumenty nie są  drukowane na zawiadomieniu VAT-ZD. Kwota jest uwzględniana tylko w pliku JPK_V7. 

Uwaga
Od wersji 2023.5.1 umożliwiono ręczne oznaczenie dokumentu jako korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 i 4 Ustawy. Dzięki temu możliwe jest oznaczenie wprowadzonych do rejestru sprzedaży VAT dokumentów jako korekty pierwotnej lub korekty powrotnej z pominięciem załącznika VAT-ZD.

Dodane zostały nowe atrybuty JPK_V7: KOREKTA_ART.89A, TERMIN_PLATNOSCI oraz DATA_ZAPLATY.

Chcąc oznaczyć dokument w rejestrze sprzedaży VAT jako korektę o której mowa w art. 89a ust. 1  Ustawy (zmniejszenie podstawy opodatkowania, korekta pierwotna), należy dodać na dokumencie na zakładce [KSeF/JPK] w sekcji Atrybuty JPK_VAT i JPK_V7 atrybut KOREKTA_ART.89A, wybierając wartość Tak oraz atrybut TERMIN_PLATNOSCI i uzupełnić na nim oczekiwaną datę.

Chcąc oznaczyć dokument w rejestrze sprzedaży VAT jako korektę o której mowa w art. 89a ust. 4  Ustawy (zwiększenie podstawy opodatkowania, korekta powrotna), należy dodać na dokumencie na zakładce [KSeF/JPK] w sekcji Atrybuty JPK_VAT i JPK_V7 atrybut KOREKTA_ART.89A, wybierając wartość Tak oraz atrybut DATA_ZAPLATY i uzupełnić na nim oczekiwaną datę.

Oznaczenie w ten sposób dokumentów spowoduje odpowiednie ich wykazanie w części ewidencyjnej pliku JPK_V7. Jeżeli chodzi o pola P_68 oraz P_69 znajdujące się na części deklaracyjnej pliku, powinny one zostać uzupełnione przez Użytkownika samodzielnie.

2.2 Korekta VAT-u naliczonego

Postępujemy analogicznie jak w przypadku faktur sprzedaży. Na zawiadomieniu VAT-ZD o typie Zakup domyślnie podpowiada się data na ostatni dzień okresu, za który liczone jest zawiadomienie VAT-ZD. Przykładowo na zawiadomieniu VAT-ZD o typie Zakup liczonym za 2022-06 podpowie się data Na dzień 2022-06-30. Automatyczna korekta generowana jest tylko na wartość VAT-u, bez kwot netto. Podobnie jak w przypadku korekty VAT-u należnego zapisy korekcyjne tworzone są odrębnie dla każdej faktury. Pozycje faktury z rodzajem Towary, Usługi, Paliwo i Inne są ujmowane z rodzajem Towary, natomiast pozycje z rodzajem: Środki trwałe, Środki transportu i Nieruchomości traktowane są jako Środki trwałe. Na zapisach korekcyjnych Odliczenia przenoszone są zawsze z dokumentu pierwotnego niezależnie od tego, czy dokument jest wykazywany jako zapłacony, czy nie zapłacony.

Z poziomu formularza VAT-ZD o typie zakup dostępny jest wydruk listy dokumentów zakwalifikowanych do korekty VAT.

Pod listą dokumentów kwalifikowanych na VAT-ZD widoczna jest informacja o pełnej kwocie korekty wynikającej
z tych dokumentów; osobno suma kwot netto i VAT zaokrąglana do pełnych złotych dla faktur sprzedaży oraz tylko VAT w przypadku faktur zakupu. Podsumowanie w polu Suma do korekty dotyczy kwot do korekty, czyli faktur niezapłaconych i korygowanych, natomiast w polu Suma na VAT-ZD widoczne jest podsumowanie do VAT-ZD, gdzie są wykazywane tylko faktury niezapłacone (bez korygowanych po częściowej lub całkowitej zapłacie).

Do pola Suma do korekty-dok. Niezapłacone trafiają wszystkie pozycje na czarno (plusowe) natomiast do pola Suma do korekty – dok. Zapłacone trafiają  wszystkie pozycje w kolorze zielonym (na minus). VAT od dokumentów niezapłaconych jest  wykazany w kwocie na minus a zapłaconych w kwocie na plus.

Na liście plików JPK_V7, na zakładce [Ulga na złe długi (VAT-ZD)] dodajemy dokument, wybieramy typ zawiadomienia: Zakup, odpowiedni miesiąc i następnie ikoną przeliczamy zawiadomienie. W polu Na dzień podpowiada się domyślnie ostatni dzień miesiąca, za który składane jest zawiadomienie.

Zawiadomienie VAT-ZD o typie Zakup

Po zablokowaniu zawiadomienia przed zmianami za pomocą ikony  generujemy zapisy korekcyjne do wybranego przez Użytkownika rejestru.

2.3 JPK_V7K a miesięczne VAT-ZD

W przypadku kwartalnych deklaracji VAT-7K generowane są miesięczne załączniki VAT-ZD, a w związku z tym generowane są również zapisy korekcyjne do poszczególnych miesięcy, w terminie wynikającym z art. 89a oraz 89b Ustawy o podatku od towarów i usług.

Niezależnie od ustawionego w Konfiguracji okresu składania deklaracji VAT-7, zawiadomienie VAT-ZD (zarówno o typie Sprzedaż, jak i Zakup) dodawane jest za okres miesięczny. Zapisy korekcyjne dotyczące poszczególnych faktur generowane są w miesiącu ich ujęcia w zawiadomieniu VAT-ZD i w tym samym miesiącu są uwzględniane w pliku JPK_V7 w części ewidencyjnej natomiast w miesiącu kończącym kwartał w części deklaracyjnej pliku JPK_V7.

Przykład

Korekta podatku należnego

Data wystawienia dokumentu: 20.02.2022 r.

Termin płatności: 27.02.2022 r.

Miesiąc uwzględnienia w VAT-ZD i w pliku JPK_V7 w części ewidencyjnej: maj 2022 r.

Miesiąc uwzględnienia zapisu korekcyjnego na minus w pliku JPK_V7 w części deklaracyjnej: czerwiec 2022 r.

W przypadku zawiadomienia VAT-ZD o typie Sprzedaż dodanego za przynajmniej jeden miesiąc danego kwartału, gdzie wykazywane są faktury niezapłacone i wygenerowano do niego zapisy korekcyjne do rejestru VAT, po przeliczeniu pliku JPK_V7, w części deklaracyjnej pola P_68 oraz P_69 automatycznie uzupełnią się do wysokości kwoty korekty netto i VAT.

3 Ulga na złe długi- najczęściej zadawane pytania

3.1 Faktury częściowo rozliczone, faktury z podzieloną płatnością.

W przypadku faktur częściowo rozliczonych, część niezapłacona z faktury pojawi się na zawiadomieniu VAT-ZD.

Faktury korygujące niezapłacone (nieskompensowane) na zawiadomienie VAT-ZD nie wchodzą. Należy
je wcześniej skompensować z fakturą i tylko pozostałą, niezapłaconą cześć faktury wykazać.

Od wersji Programu Comarch ERP Optima 2021 na zawiadomieniu VAT-ZD można również uwzględniać podzielone płatności do dokumentu, mające ten sam termin płatności.

Faktury z zaznaczonym parametrem Płatność VAT w PLN posiadają płatność podzieloną na kwotę netto oraz kwotę podatku VAT i powinny mieć ten sam termin płatności.

3.2 Prezentacja faktur z kilkoma różnymi stawkami.

Na zawiadomieniu VAT-ZD faktury wykazywane są w tylu pozycjach, ile stawek VAT zawierają, natomiast na wydruku VAT-ZD w jednej pozycji.

Użytkownik ma możliwość usunięcia z załącznika VAT-ZD zaznaczonych dokumentów. Jeżeli faktura składa się z kilku pozycji w różnych stawkach, a zaznaczona zostanie pozycja tylko w jednej stawce, to z zawiadomienia usunięte zostaną wszystkie pozycje związane z tą fakturą.

3.3 Plik JPK_V7 wysłany do urzędu, nie zrobiliśmy korekty VAT-u należnego.

Przykładowo plik JPK_V7 został złożony za październik 2022, ale nie zrobiliśmy korekty VAT-u należnego
z załącznikiem VAT-ZD. W pierwszej kolejności należy z poziomu JPK/Pliki JPK_V7 dodać korektę pliku JPK_V7 dla części ewidencyjnej i deklaracyjnej za październik 2022. Korekty tej nie należy blokować przed zmianami. Następnie z poziomu JPK/Pliki JPK_V7 na zakładce [Ulga na złe długi (VAT-ZD)] wygenerować załącznik VAT-ZD i zrobić zapisy korekcyjne do rejestru oraz powtórnie przeliczyć korektę pliku JPK_V7. Podatek VAT należny zostanie skorygowany w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 natomiast zapisy korekcyjne zostaną wykazane w części ewidencyjnej pliku JPK_V7.

3.4 Plik JPK_V7 został przesłany do systemu e-Deklaracje wraz z informacjami znajdującymi się na załączniku VAT_ZD. Na załączniku VAT-ZD zostały błędnie zakwalifikowane faktury sprzedaży. Jak wygenerować korektę pliku JPK_V7 z poprawnymi danymi ze skorygowanego zawiadomienia VAT ZD?

Z poziomu listy zawiadomień VAT-ZD użytkownik ma możliwość dodania kolejnego załącznika o tym samym typie  w danym miesiącu/kwartale poprzez podświetlenie zablokowanego przed zmianami zawiadomienia, a następnie wciśnięcie przycisku . Na formularzu automatycznie zaznacza się parametr Korekta, bez możliwości odznaczenia. Typ zawiadomienia oraz miesiąc, za który jest ono dodawane przenoszone są z pierwotnego załącznika VAT-ZD, bez możliwości zmiany. Domyślnie przenoszone są pozycje z poprzedniego załącznika VAT-ZD. Pierwotne zawiadomienia VAT-ZD są oznaczone odpowiednio S dla sprzedaży oraz Z dla zakupu, natomiast korekty zawiadomienia przyjmują kolejno numerację S1, S2, Z1, Z2..itd.

Korektę należy przeliczyć za pomocą ikony pioruna. A następnie ikony wykonać zapisy korekcyjne. Po wykonaniu zapisów korekcyjnych należy przeliczyć korektę pliku JPK_V7 dla części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej.

3.5 Mechanizm obliczania korekty w programie- przykłady liczbowe

Przykład

Faktura Sprzedaży wystawiona w lutym 2022 na 1000 netto w stawce 23% i na kwotę 400 netto w stawce 8% z terminem płatności 25.02.2022 (na 831 brutto) i terminem 31.03.2022 (na 831 brutto). Uwzględniona na deklaracji za luty 2020. Zapłacona w całości dnia 20.07.2022, czyli 145 dni po pierwszym terminie i 111 dni po drugim terminie.

Ponieważ dokument ma dwa różne terminy płatności pierwsza korekta zostanie wykonana w maju 2022, ponieważ 90 dni od pierwszego terminu płatności (27.02.2022)  mija w maju, więc kwalifikuje się do korekty w maju (łączna korekta podatku należnego : dla stawki 23%: -500 netto i -115 VAT, dla stawki 8%: -200 i -16 VAT). Kolejną korektę należy wykonać gdy mija 90 dni od drugiego terminu płatności (31.03.2022) czyli w czerwcu (w stawce 23%: -500 netto i -115 VAT i w stawce 8% -200 netto i -16 VAT).

W lipcu 2022 zapłacona w całości, więc w pliku JPK_V7 za lipiec robimy kolejną korektę podatku należnego na całość faktury w stawce 23%, czyli 1000 netto i 230 VAT oraz w stawce 8% na 400 netto i 32 VAT.

Zawiadomienie VAT-ZD- faktura sprzedaży-korekta w miesiącu maju 90 dni od pierwszego terminu płatności

Zawiadomienie VAT-ZD- faktura sprzedaży-korekta w miesiącu czerwcu 90 dni od drugiego terminu płatności

Zawiadomienie VAT-ZD- faktura sprzedaży-korekta w miesiącu lipcu

Przykład

Faktura sprzedaży wystawiona 01.03.2022 na 1000,00 netto w stawce 23% z terminem płatności 11.03.2022. Faktura częściowo rozliczona na kwotę 500,00 brutto 08.04.2022. Po przeliczeniu VAT-ZD za miesiąc czerwiec faktura będzie pomniejszona o kwotę rozliczania więc otrzymujemy następujący wynik: Korekta netto 593,50, Korekta VAT 136,50. Suma do korekty: netto -594,00; VAT -137,00.

Zawiadomienie VAT-ZD- faktura sprzedaży częściowo rozliczona

Przykład
Zawiadomienie VAT-ZD za czerwiec 2022 jest już wygenerowane zgodnie z danymi z przykładu 2. Okazuje się, że zabrakło na tym zawiadomieniu VAT-ZD faktury sprzedaży wystawionej 08.03.2022 na kwotę 1000,00 netto w stawce 23% z terminem płatności 30.03.2022. W tym przypadku wykonujemy korektę zawiadomienia VAT-ZD za pomocą przycisku . Po przeliczeniu korekty zawiadomienia VAT-ZD otrzymujemy następujący wynik: korekta netto 1 594,00, korekta VAT 367,00. Suma do korekty: netto – 1 594,00; VAT -367,00. Po wykonaniu zapisu korekcyjnego za pomocą przycisku w Rejestrze VAT sprzedaży pojawia się dodatkowy zapis na kwotę 1000,00 netto i 230,00 VAT.

Korekta zawiadomienia VAT-ZD- faktura sprzedaży

Lista Ulga na złe długi (VAT-ZD) zawierająca pierwotne zawiadomienie VAT_ZD za listopad S oraz korektę do niego S1

Przykład
Faktura Zakupu wystawiona 07.02.2022 na 813,01 netto w stawce 23%z terminem płatności 14.02.2022. Faktura częściowo rozliczona na kwotę 500 brutto 10.03.2022. Po przeliczeniu VAT-ZD otrzymujemy następujący wynik: Korekta netto 406,51, Korekta VAT 93,49. Suma do korekty 93.

Zawiadomienie VAT-ZD- faktura zakupu częściowo rozliczona

Uwaga
Kwoty w polach Suma do korekty i Suma na VAT-ZD mogą się różnić, ponieważ w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 każda stawka jest osobno zaokrąglana, a na VAT-ZD zaokrąglana jest całość faktury.

Przykład
Faktura Zakupu wystawiona 07.02.2022 na kwotę 813,01 netto w stawce 23% z terminem płatności 14.02.2022 nierozliczona. Druga faktura zakupu wystawiona 10.01.2022 na kwotę 18 950,00 netto w stawce 23% z terminem płatności 17.01.2022, wykazana najpierw na zawiadomieniu VAT-ZD za kwiecień 2022 jako nierozliczona, a następnie rozliczona w całości z terminem 12.05.2022. Po przeliczeniu VAT-ZD za maj 2022 otrzymujemy następujący wynik: dla pierwszej faktury -Korekta netto 813,01 ; Korekta VAT 189,99 Suma do korekty –dok. Niezapłacone -189,99. W przypadku drugiej faktury- Korekta netto 18 950,00; Korekta VAT 4 358,50; Suma do korekty – dok. Zapłacone 4 358,50.

Zawiadomienie VAT-ZD- faktura zakupu zapłacona i niezapłacona

Przykład
Kwartalne rozliczenie VAT. Do rejestru sprzedaży wprowadzone są trzy faktury: pierwsza z data sprzedaży 03.01.2022 na kwotę 200,00 netto w stawce 23% i terminem płatności 10.01.2022, druga z datą sprzedaży 04.02.2022 na kwotę 500,00 netto w stawce 23% i terminem płatności 10.02.2022 oraz trzecia z datą sprzedaży 10.03.2022 na kwotę 300,00 netto w stawce 23% i terminem płatności 15.03.2022. Płatność dotycząca faktury ze stycznia rozliczona jest częściowo na kwotę 100,00 brutto. Data rozliczenia określona jest na 14.06.2022. Przy kwartalnym rozliczeniu VAT należy przeliczyć zawiadomienia VAT-ZD za miesiące zawierające sie w danym kwartale (w tym przypadku przeliczone są zawiadominia VAT-ZD za kwiecień, maj, czerwiec 2022). Po przeliczeniu VAT-ZD za poszczególne miesiące otrzymujemy następujące wyniki: w kwietniu 2022 Korekta netto 200,00; Korekta VAT 46,00; Suma do korekty -46. W maju 2022 Korekta netto 500,00; Korekta VAT 115,00; Suma do korekty -115. W przypadku zawiadomienia VAT-ZD za czerwiec 2022 dla faktury z terminem płatności 15.03.2022 Korekta netto wynosi 300,00; Korekta VAT 69,00; Suma do korekty – dok. Niezapłacone -69,00. W przypadku faktury z terminem płatności 10.01.2022 – Korekta netto 81,30; Korekta VAT 18,70; Suma do korekty – dok. Zapłacone 18,70.

Zawiadomienie VAT-ZD za kwiecień 2022 – faktura sprzedaży z terminem płatności przypadającym na styczeń 2022

Zawiadomienie VAT-ZD za maj 2022 – faktura sprzedaży z terminem płatności przypadającym na luty 2022

Zawiadomienie VAT-ZD za czerwiec 2022 – faktura sprzedaży z terminem płatności przypadającym na marzec 2022 oraz faktura sprzedaży z terminem płatności przypadającym na styczeń 2022 częściowo rozliczona w czerwcu 2022

Lista zawiadomień VAT-ZD – status zawiadomień

Lista plików JPK_V7 – plik za II kwartał 2022 (część ewidencyjna wraz z częścią deklaracyjną)

Czy ten artykuł był pomocny?