Płace i Kadry

image_print

Płace i Kadry

Nowości

1. Aktualne wskaźniki

Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

 Wartości obowiązujące od 1.06.2020 r.:

– Przeciętne miesięczne wynagrodzenie = 5331,47 zł.

– Minimalna stawka uczniów I roku = 266,57 zł

– Minimalna stawka uczniów II roku =  319,89 zł

– Minimalna stawka uczniów III roku =  373,20 zł

– Młodociany – przyuczenie = 213,26 zł

Podstawa prawna:

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. (M.P 2020, poz. 412).

2. Wliczanie dodatków do podstawy zasiłku chorobowego. Umożliwiono ponowne przeliczenie podstawy zasiłku (wynagrodzenia za czas choroby/świadczenia rehabilitacyjnego), która jest przepisywana z poprzedniego rozliczenia nieobecności w przypadku, gdy pomiędzy poprzednią, a bieżącą nieobecnością pracownik utracił prawo do dodatku. Zgodnie z komentarzem zasiłkowym, jeżeli w czasie trwania zwolnienia lekarskiego pracownika ma miejsce zmiana regulaminu wynagradzania, polegająca m.in. na podjęciu przez zakład pracy decyzji o całkowitym zaprzestaniu wypłaty jakiegoś składnika wynagrodzenia od określonej daty, to płatnik zasiłku powinien przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku. W tej sytuacji nie zmienia się okres, za który wynagrodzenie przyjęto do podstawy wymiaru zasiłku i nadal tę podstawę stanowi wynagrodzenie z okresu 12 miesięcy kalendarzowych sprzed zachorowania lub za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Przeliczenie podstawy wymiaru polega na wyłączeniu z podstawy wymiaru zasiłku składnika wynagrodzenia, którego wypłaty zaprzestano.

Przykład
Pracownikowi  przyznano prawo do dodatku służbowego na okres od 1 stycznia do 31 sierpnia. Pracownik ten był niezdolny do pracy z powodu choroby od 15 lipca do 17 września. Dodatek służbowy podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres od 15 lipca do 31 sierpnia, tj. do terminu, do którego został  przyznany. Podstawę wymiaru zasiłku za okres od 1 do 17 września należy ustalić ponownie wyłączając dodatek służbowy.

W przypadku zakończenia wypłacania dodatku należy na formularzu dodatku przypiętego na liście dodatków pracownika wprowadzić datę, do kiedy obowiązywał oraz zaznaczyć parametr Nie wliczany do podstawy zasiłku po okresie wypłacania. Zaznaczenie parametru spowoduje, że w przypadku, gdy pracownik utraci pomiędzy kolejnymi nieobecnościami prawo do tego dodatku podstawa zostanie ustalona na nowo z okresu, z którego została wyliczona, ale z pominięciem tego dodatku. Wyłączone z podstawy zostaną dodatki, które zakończyły się przed miesiącem, w którym jest rozliczana nieobecność.

W sytuacji, gdy pracownik utraci pomiędzy kolejnymi nieobecnościami prawo do dodatku i poprzednio ustalona podstawa zostanie przeliczona, na formularzu podstawy obliczeniowej zostanie zaznaczona nowa opcja Podstawa przeliczona po utracie prawa do składnika wynagrodzenia. Dodatkowo zostanie wyświetlona informacja z jakiego okresu zostało przyjęte wynagrodzenie przy ustalaniu podstawy.

Wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z-3/Z-3a. Zakończenie wypłacania dodatku oraz zaznaczenie parametru Nie wliczany do podstawy zasiłku po okresie wypłacania wpływa na wykazywanie dodatków na wydruku Zaświadczeniu płatnika składek (Z-3, Z-3a). W sekcji Informacje o składnikach wynagrodzenia nie będą wykazywane składniki miesięczne i okresowe przypięte na liście dodatków pracownika, których wypłata została zakończona przed miesiącem, w którym wystąpiła nieobecność dla której jest generowane Z-3.

3. Oznaczenie dni wolnych w planie pracy. Umożliwiono oznaczenie rodzajów dni wolnych w planie pracy oraz wykazanie ich na wydruku karta pracy.

W konfiguracji firmy została dodana gałąź ‘Opisy rodzajów dni wolnych do kart pracy’, która zawiera listę rodzajów dni, które można ustawić w planie pracy pracownika. Lista zawiera kilka standardowych pozycji. Użytkownik może także dodawać własne pozycje oraz je edytować i usuwać.

Standardowe rodzaje dni:

 • ND – Dzień wolny z tytułu niedzieli,
 • ŚW – Dzień wolny z tytułu święta,
 • W5 – Dzień wolny z tyt. 5-dniowego tyg. pracy,
 • WH – Dzień wolny wynikający z harmonogramu,
 • WN – Dzień wolny za pracę w niedzielę,
 • WŚ – Dzień wolny za pracę w święto,
 • WW – Dzień wolny za pracę w dniu wolnym.

Dodatkowe oznaczenia dla dni wolnych i świątecznych mogą zostać użyte w trakcie tworzenia serii kalendarza, definiowania kalendarza oraz planu pracy. Na formularzu dnia typu ‘wolny’ i ‘świąteczny’ zostało dodane nowe pole Rodzaj dnia wolnego, w którym Użytkownik może ustawić oznaczenie rodzaju dnia wolnego.

W nowych bazach oraz po aktualizacji do wersji 2020.6 w serii kalendarza, w kalendarzu w konfiguracji oraz w planie pracy zostaną ustawione domyślne oznaczenia rodzajów dni wolnych. W dniach typu ‘wolny’ zostanie ustawiony rodzaj dnia wolnego jako W5, w dniach typu ‘świąteczny’ przypadających w niedziele ND, a w pozostałych dniach świątecznych ŚW. Rodzaj dnia wolnego można wyeksportować oraz zaimportować do/z arkusza Excel. W arkuszu Excel Plan_pracy została dodana kolumna RodzajDniaWol, w której wykazywany jest symbol dnia wolnego.

Karty pracy (wydruk ze szczegółami). Na wydruku została dodana kolumna ‘Dzień wolny’, w której wykazana jest informacja o rodzaju danego dnia zgodnie z oznaczeniem ustawionym w planie pracy w polu ‘Rodzaj dnia wolnego’. Na wydruku została dodana także legenda z oznaczeniami znajdującymi się w konfiguracji w gałęzi ‘Opisy rodzajów dni wolnych do kart pracy’.

4. Zakazy na wydziałach – wydruki płacowe. Wprowadzono obsługę zakazów na wydrukach płacowych dostępnych z poziomu wypłat pracowników, list płac oraz deklaracji PIT. Na wydrukach dostępnych z wypłat pracowników oraz list płac zawierających informacje o kwotach z wypłat dla poszczególnych pracowników nie będą wykazywani pracownicy, którzy w zapisie historycznych aktualnym na datę serwerową mają ustawiony wydział, do którego zalogowany operator ma zakaz do podglądu danych kadrowych i/lub podglądu wypłat. W przypadku wydruków deklaracji PIT nie będą wykazywane dane pracowników z wydziału, do którego Operator ma zakaz do podglądu danych kadrowych, wypłat lub deklaracji.

5. Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch HRM. Wprowadzono mechanizm kontroli unikalności adresu e-mail wykorzystywanego w Comarch HRM. Podczas zapisywania formularza Dane dotyczące aplikacji Comarch HRM sprawdzana jest unikalność wprowadzonego adresu e-mail pracownika. W przypadku znalezienia w bazie danych pracownika o takim samym adresie formularz nie zostanie zapisany i dodatkowo pojawi się komunikat: Znaleziono pracownika (-ów) o takim samym adresie e-mail dla usługi Comarch HRM. Adres e-mail musi być unikalny. Czy chcesz zobaczyć dane znalezionego pracownika (-ów)?. Użytkownik może wyświetlić listę pracowników z takim samym adresem e-mail lub wrócić do edycji formularza.

Zmiany

1. Deklaracja PFRON.

 • Dostosowano deklarację INF-D-P do formatu zgodnego z wymogami aplikacji SODiR. OffLine v.11.00.
 • Na formularzu deklaracji PFRON zmieniono domyślną wartość w polu Uwzględniać w kosztach płacy FP w wysokości z 2,30 % na 2,45 %.

2. Pracownicze Plany Kapitałowe. W związku ze zmianami w wykazywaniu wpłat do PPK na ZUS RCA na liście słownikowej ‘Pozycje na deklaracji ZUS’ dodano nową pozycję: Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek i ustawiono ją w konfiguracji standardowych elementów: Przychód z tytułu PPK/E, Przychód z tytułu PPK/E (oddel.), Przychód z tytułu PPK/IFT-1, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A, Przychód z tytułu PPK/U.

Aktualizacja zmieniająca wykazywanie wpłat PPK na ZUS RCA będzie dostępna po udostępnieniu programu Płatnik zawierającego nowe formularze deklaracji obowiązujące od 1 czerwca 2020 r.

3. Zajęcia wynagrodzeń:

 • Umożliwiono ustawienie w ‘Grupie ograniczeń potrąceń’ kwoty wolnej od potrąceń od wynagrodzeń powyżej 100%. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty wolnej od potrąceń o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny dla pracownika, któremu w związku z podjętymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działaniami służącymi zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu należy ustawić odpowiedni procent kwoty wolnej w grupie ograniczeń potrąceń, do której przypisane jest zajęcie.
 • Podczas wyliczania kwoty wolnej od potrąceń dla zleceniobiorców, przy ustawieniu na formularzu zajęcia wynagrodzenia opcji ‘kwota wolna zależna od czasu pracy’ dodatkowo uwzględniany będzie procent kwoty wolnej ustawiony w ‘Grupie ograniczeń potrąceń’, do której jest wpięte zajęcie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875).

4. Słownik – przyczyny zwolnienia:

 • Rozszerzono słownik standardowych przyczyn zwolnienia o nowe pozycje. Po aktualizacji do wersji 2020.6 nowe przyczyny zostaną dodane jedynie w przypadku, gdy w słowniku nie ma przyczyny o takiej nazwie.
 • Zmieniono opis kilku standardowych przyczyn zwolnienia poprzez jego uszczegółowienie oraz wskazanie podstawy prawnej. Po aktualizacji do wersji 2020.6 opis przyczyn zostanie uaktualniony jedynie w przypadku, gdy w słowniku znajduje się zmieniana pozycja.
 • Zwiększono do 280 ilość znaków, które można wpisać w słowniku przyczyn zwolnienia.

5. Dodatki pracownika. Na formularzu dodatku przypiętego na liście dodatków pracownika zmieniono nazwę parametru Nie wliczany do nowo ustalanej podstawy zasiłku po okresie wypłacania na Nie wliczany do podstawy zasiłku po okresie wypłacania.

6. Kalendarze. Na liście kalendarzy dostępnej z poziomu [Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Kalendarze] dodano parametr Pokazuj tylko aktywne kalendarze umożliwiający wyfiltrowanie aktywnych kalendarzy.

7. Typy nieobecności. Na liście typów nieobecności dostępnej z poziomu [Start/Konfiguracja/Firma/ Płace/Typy nieobecności dodano parametr Pokazuj tylko aktywne nieobecności umożliwiający wyfiltrowanie aktywnych typów nieobecnosci.

8. Zmieniono nazwę strefy dotyczącą przestoju 60% z Czas przestoju na Czas przestoju płatny 60%.

9. Wydruk ZUS IMIR – Informacja dla ubezpieczonego. Dostosowano wydruk do nowego wzoru opublikowanego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. 2020, poz. 81).

Poprawiono

1. Naliczanie podstawy zasiłku chorobowego. W sytuacji, gdy pracownikowi został zmieniony wymiar etatu w trakcie przebywania na zwolnieniu chorobowym i nieobecność rozpoczęła się w miesiącu zmiany wymiaru etatu podstawa zasiłku chorobowego za okres, w którym obowiązuje nowy wymiar etatu była przepisywana z rozliczenia dla poprzedniego wymiaru etatu. Zgodnie z komentarzem zasiłkowym w takim przypadku podstawa powinna zostać ustalona na nowo z wynagrodzenia przysługującego dla nowego wymiaru czasu pracy. Działanie poprawiono.

2. Eksport wypłat do arkusza Excela. Przychód z tytułu PPK nadmiarowo był wykazywany w kolumnie 'Opodat_zasiłki’. Działanie poprawiono.

3. Import czasu pracy z arkusza Excel. Podczas importu czasu pracy na dzień, w którym były wprowadzone godziny pracy pomimo ustawienia opcji 'Pomiń’ czas pracy był modyfikowany. Działanie poprawiono.

4. Zakazy na wydziałach. Operator posiadający zakaz na danym wydziale dotyczący podglądu wypłat mógł podejrzeć kwoty wypłaty w przypadku gdy na oknie Wypłaty pracowników zmienił w określonej kolejności listę płac, do której ma dostęp na listę z zakazem. Działanie poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?