Płace i Kadry

image_print

Nowości

1. Aktualne wskaźniki.

Wartości obowiązujące od 01.01.2021 r.

Konfiguracja / Program/ Płace/ Wynagrodzenia

– dochód deklarowany  (składka zdrowotna) – 4242,38 zł

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r. (M.P 2021, poz. 103.)

2. Deklaracje RUD. Wprowadzono możliwość generowania deklaracji RUD – Zgłoszenie umowy o dzieło jako plik xml, który można wczytać do PUE oraz w postaci wydruku. Od 1 stycznia 2021r. płatnicy składek mają obowiązek raportowania do ZUS informacji o każdej zawartej umowie o dzieło. Zgłoszeniu podlegają umowy o dzieło zawarte z osobami nie będącymi jednocześnie pracownikami etatowymi. W zgłoszeniu należy podać: datę zawarcia umowy, datę rozpoczęcia wykonywania dzieła, data zakończenia wykonania dzieła, przedmiot umowy oraz liczbę zawartych umów o dzieło. Z poziomu Comarch ERP Optima Deklarację RUD można utworzyć pojedynczo dla wskazanego pracownika lub seryjnie dla zaznaczonych pracowników z poziomu zakładki Deklaracje zgłoszeniowe ZUS bądź Deklaracje seryjne ZUS. Przed wygenerowaniem deklaracji należy wskazać zakres dat z jakiego okresu mają być wykazane umowy. Deklaracja zostanie wygenerowana dla osób, które we wskazanym okresie mają wprowadzone umowy z ustawioną pozycją na deklaracji PIT jako PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy o dzieło lub PIT-8B 10. Prawa autorskie i inne prawa. Jako przedmiot umowy zostanie wykazany tytuł umowy. W tytule umowy nie mogą być użyte znaki specjalne. W jednej deklaracji RUD w xml zostanie wykazanych maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą, dlatego w przypadku, gdy wykonawca ma więcej niż 10 umów w podanym okresie program wygeneruje kilka plików xml z umowami. W przypadku seryjnego naliczania dla każdej osoby zostanie wygenerowany oddzielny plik xml z deklaracją. W podanej nazwie pliku zostanie dodany akronim pracownika. Podczas zapisu do xml należy podać nową nazwę pliku.

Plik xml z RUD można zaczytać w PUE z poziomu zakładki Ogólny, Ubezpieczony lub Płatnik. Z bocznego menu należy wybrać  [Dokumenty i Wiadomości]>[Dokumenty robocze] i następnie kliknąć w opcję Importuj. Na oknie importu należy wybrać Dodaj dokumenty, wskazać pliki xml z RUD, określić rolę dla importowanych dokumentów i ponownie kliknąć w opcję Importuj. Dokumenty zostaną dodane na listę dokumentów roboczych, skąd można je wysłać do ZUS.

Wydruk Zgłoszenie umowy o dzieło ZUS RUD dostępny jest z poziomu formularza danych kadrowych pracownika (Wydruk danych/Podgląd wydruku/ Wydruki kadrowe/ Zgłoszenie umowy o dzieło ZUS RUD) oraz z poziomu Listy pracowników (Płace i Kadry/ Kadry/ Wydruk danych/ Wydruki kadrowe Zgłoszenie umowy o dzieło ZUS RUD) – wydruk dla zaznaczonych pracowników. Przed wydrukiem należy wskazać okres z jakiego mają być uwzględnione umowy o dzieło.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. 2020, poz.2366).

3. Staż i praktyki uczniowskie. Umożliwiono naliczanie przychodów z tytułu staży oraz praktyk uczniowskich i stosowanie do nich zwolnienia z PIT dla pracowników do 26 lat. W konfiguracji typów wypłat dodano nową pozycję na deklaracji PIT: PIT-11 Należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich. Elementy, w których ustawiono nową pozycję na deklaracji PIT-11 w wersji 26 będą wykazywane w pozycji 8. Inne źródła i na PIT-4 jako Inne przychody. W przypadku pracownika poniżej 26 lat, który na formularzu danych kadrowych ma zaznaczony parametr ‘Zwolnienie z PIT dla młodych’ i ma wypłacony element, który ma ustawioną pozycję na deklaracji PIT jako PIT-11 Należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich stosowane będzie zwolnienie z podatku dla wypłat, które są naliczone na liście płac, która ma ustawiony miesiąc deklaracji 01.2021 lub późniejszy.

4. Deklaracje PIT. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e‑Deklaracje: PIT-4R(11), PIT-8AR(10), IFT-1/1R(16).

Zmiany

1. Zwolnienie z PIT dla młodych.

 • Zmieniono sposób automatycznego ustawiania parametru 'Zwolnienie z PIT dla młodych’. W przypadku pracowników, którzy na dzień zatrudnienia, ale nie wcześniej niż na 1.01.2020 r. lub datę bieżącą w przypadku zleceniobiorców mają poniżej 26 r. ż. parametr będzie się zaznaczał automatycznie po wprowadzeniu daty urodzenia na formularza danych kadrowych pracownika. W poprzednich wersjach parametr zaznaczał się dopiero w trakcie zapisywania formularza danych kadrowych pracownika.
 • W przypadku pracowników poniżej 26 r. ż. zwolnionych z podatku w wypłacie naliczanej na liście płac o rodzaju Etat zaliczka podatku nie zostanie naliczona jedynie od przychodów, które są objęte zwolnieniem z podatku. Podczas naliczania wypłaty sprawdzana jest Pozycja na deklaracji PIT ustawiona w konfiguracji danego składnika. Zwolnienie z podatku do 26 lat zostanie zastosowane jedynie dla pozycji:
  • PIT-4 1. Wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej,
  • PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy zlecenia,
  • PIT-11 Należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich.

 

2. PPK. Umożliwiono naliczanie dodatkowej składki PPK pracownika od miesiąca złożenia przez pracownika deklaracji o opłacaniu składki dodatkowej. Dotyczy to sytuacji, gdy pracownik przystępuje do PPK, a także wtedy, gdy składa deklarację o opłacaniu składki dodatkowej później niż przystąpił do PPK, ale dotychczas nie opłacał składki dodatkowej. Składka naliczy w wypłacie z datą wypłaty przypadającą w dniu złożenia deklaracji lub późniejszą. W przypadku złożenia deklaracji zmieniającej procent składki dodatkowej przez pracownika, który wcześniej zadeklarował jej opłacanie (zmiana z niezerowego % na inny niezerowy) – składka w zmienionej wysokości nadal będzie naliczana w wypłatach dopiero od miesiąca następnego po miesiącu złożenia deklaracji.

3. Przychód z tytułu PPK. Na formularzu elementu wypłaty Przychód z tytułu PPK naliczonego automatycznie umożliwiono ustawienie kategorii.

4. Zwolnienie z PIT dla młodych dla pracowników oddelegowanych. W przypadku pracownika do 26 lat, który jest oddelegowany do pracy za granicę, płaci podatek za granicą i na formularzu pracownika ma zaznaczony parametr 'Metoda proporcjonalnego odliczenia’ umożliwiono stosowanie zwolnienia z PIT dla młodych. Jeśli wypłata jest wypłacana do dnia ukończenia przez pracownika 26 lat, pracownik ma zaznaczony parametr Zwolnienie z PIT dla młodych oraz nie przekroczył limitu zwolnienia to w takim przypadku wynagrodzenie będzie wykazywane na PIT-11 w części G w polach 86 i 87 w kwocie przed pomniejszeniem o 30% diet i kup (jeśli w tej wypłacie zostały odliczone).

5. Formularz umowy cywilnoprawnej. Zmieniono sposób numeracji umowy. Rok/miesiąc pobierany jest z pola 'Data zawarcia’, wcześniej były pobierane z pola 'Datę rozpoczęcia’.

6. Eksport danych do GUS Z-12. W oknie eksportu umożliwiono wskazanie roku 2020.

Na dzień udostępnienia wersji 2021.2.1 GUS nie opublikował jeszcze formularza Z-12 obowiązującego za rok 2020. Dlatego eksport danych do pliku nie jest jeszcze możliwy – przy próbie jego wykonania pojawi się odpowiednia informacja. Gdy GUS udostępni program Z-12 za rok 2020, możliwość eksportu w Comarch ERP Optima zostanie odblokowana. Nastąpi to automatycznie przy kolejnej próbie wykonania eksportu danych do Z-12, dla każdego Użytkownika mającego program na gwarancji.

7. Wydruk ZUS IMIR – Informacja dla ubezpieczonego. Na wydruku dodano informacje o okresie wykonywania pracy nauczycielskiej.

Poprawiono

1. Liczba dni zwolnienia chorobowego. Błędnie naliczała się liczba dni wynagrodzenia za czas choroby, gdy w ciągu roku pracownik miał odnotowane zwykłe zwolnienia chorobowe oraz zwolnienie chorobowe z przyczyną Niezdolność do pracy/kwarantanna służb medycznych. Działanie poprawiono.

2. Zasiłek chorobowy pracowników służb medycznych:

 • W przypadku pracowników powyżej 50 r. ż., którzy mieli odnotowaną nieobecność Zwolnienie chorobowe z przyczyną Niezdolność do pracy/ kwarantanna służb medycznych przez pierwsze 14 dni naliczał się zasiłek w wysokości 100% a za pozostałe 80 %. Działanie poprawiono.
 • W przypadku pracowników powyżej 50 lat, gdy nieobecność Zwolnienie chorobowe z przyczyną Niezdolność do pracy/ kwarantanna służb medycznych było wprowadzone bez dnia przerwy po zwykłym zwolnieniu chorobowym zasiłek naliczał się w wysokości 80% zamiast 100%. Działanie poprawiono.

 

3. Podstawa chorobowego. Dodatki okresowe zdefiniowane jako niewliczane do podstawy zasiłku były uwzględniane w podstawie zasiłku chorobowego. Działanie poprawiono.

4. Przychód z tytułu PPK:

 • Element Przychód z tytułu PPK uwzględniał składkę PPK pracodawcy z anulowanej wypłaty jeśli jego kwota była naliczana na podstawie kwot składek  naliczonych w poprzednim miesiącu. Działanie poprawiono.
 • W wypłacie naliczonej seryjnie po odnotowaniu rezygnacji pracownika z PPK, nie naliczał się automatycznie Przychód z tytułu PPK na podstawie kwot składek naliczonych w poprzednim miesiącu. Działanie poprawiono.

 

5. Zwolnienie z PIT dla młodych. Parametr ‘Zwolnienie z PIT dla młodych’ zaznaczał się nadmiarowo dla pracowników, którzy w momencie zatrudnienia mieli mniej niż 26 lat, ale na dzień 1.01.2020r. już nie przysługiwało im zwolnienie z PIT ze względu na wiek. Działanie poprawiono.

6. Deklaracje PIT:

 • Na deklaracji rocznej PIT-4R odblokowano możliwość edycji pól w wierszu 11. Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej.
 • Przeliczanie deklaracji PIT-4R nie usuwało kwot wprowadzonych ręcznie przez Użytkownika w wierszach 2,3,4,6,7,9. Działanie poprawiono.
 • Na deklaracji PIT-11 naliczonej dla pracownika oddelegowanego w polu 29 nadmiarowo były wykazywane kwoty dodatków: Dopłata do nadgodzin dobowych 50%, Dopłata do nadgodzin dobowych 100%, Dopłata do nadgodzin średniotygodn. 100%. Działanie poprawiono.

 

7. Deklaracja PFRON. Poprawiono strukturę pliku INF-D-P generowanego za miesiąc styczeń/luty/marzec 2021r.

8. Limity urlopu wypoczynkowego:

 • Niepoprawnie wyliczał się limit urlopu wypoczynkowego, w przypadku, gdy w trakcie urlopu wychowawczego pracownik miał zmieniony wymiar etatu. Działanie poprawiono.
 • Jeżeli pracownik miał odnotowany urlop wypoczynkowy na żądanie, a następnie była wykonana aktualizacja zapisu wprowadzająca zmianę wymiaru etatu oraz zmianę daty zwolnienia, to na formularzu limitu nieobecności nadmiarowo wykazywał się urlop na żądanie w polu W tym poza firmą.

 

9. Formularz umowy cywilnoprawnej. Na formularzu umowy cywilnoprawnej zawartej w grudniu 2020 r. nie były wykazywane składki PPK pracownika zgłoszonego do PPK. Działanie poprawiono.

10. Dodatki – operacje seryjne. Podczas seryjnego dodawania dodatków dla dużej liczby pracowników (ponad 400) pojawiał się komunikat: Wystąpił nieoczekiwany błąd: Brak pamięci operacyjnej do wykonania tego polecenia. Działanie poprawiono.

11. Wydruk ZUS IMIR. Na wydruku nie było wykazywane zestawienie wypłaconych świadczeń i wynagrodzeń za czas absencji chorobowej oraz rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek. Działanie poprawiono.

12. Wydruk Pracownicy z przychodami – IFT. Na wydruku Pracownicy z przychodami generowanego dla przychodów uwzględnianych na deklaracji IFT wykazywane były zwielokrotnione kwoty w zależności od ilości operatorów. Działanie poprawiono.

13. RCP. Jeśli Operator miał w konfiguracji ustawioną blokadę edycji czasu pracy po naliczeniu wypłaty i dodatkowo pracownik miał naliczoną wypłatę za miesiąc zgodny z ‘datą od’ obowiązywania jego karty RCP nie można było zaimportować pliku RCP, za okres, kiedy nie było wypłat. Działanie poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?