Płace i Kadry

image_print

Płace i Kadry

Nowości

 1. Aktualne wskaźniki.

Konfiguracja/Program/Płace/Wynagrodzenia

Wskaźniki obowiązujące od 01.03.2019 r.

– przeciętne miesięczne wynagrodzenie:   4863,74 zł.

– minimalna stawka uczniów I roku: 194,55 zł

– minimalna stawka uczniów II roku: 243,19 zł

– minimalna stawka uczniów III roku: 291,82 zł

– najniższa emerytura: 1100 zł

Wskaźniki obowiązujące od 01.04.2019 r.

– wskaźnik waloryzacji: 107,6%

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2018 r. (M.P. 2019, poz.155).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 39)

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2019 r. (M.P. 2019, poz. 211).

 1. Grupy ograniczeń potrąceń. Zmieniono wysokość kwot wolnych od potrąceń dla zasiłków ZUS. Nowe wartości obowiązujące od 1.03.2019 wynoszą odpowiednio:
   • 514,30 zł – dla potrąceń alimentacyjnych,
   • 848,60 zł – dla potrąceń z innych tytułów.

Powyższe wartości automatycznie będą ustawione w nowych bazach danych utworzonych w wersji 2019.3. Konwersja bazy danych do wersji 2019.3 nie spowoduje zmiany kwoty wolnej. Użytkownik może dowolnie edytować ustawienia w standardowych grupach ograniczeń potrąceń.

Podstawa prawna:

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. (M.P. poz. 176).

 1. Deklaracja ZUS RPA. Umożliwiono generowanie deklaracji ZUS RPA dla nauczycieli. Podczas naliczania deklaracji rozliczeniowej, automatycznie zostanie utworzony raport ZUS RPA z wykazanym okresem pracy nauczycielskiej, jeśli pracownik jest nauczycielem i wykonywał pracę nauczycielską. Na formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce Ubezpieczenie cd w sekcji Dane dodatkowe dla deklaracji ZUS dodano parametr Nauczyciel. Nowy parametr należy zaznaczyć dla pracowników, którzy wykonują pracę nauczycielską. Dla Użytkowników korzystających z modułu Płace i Kadry Plus dodatkowo jest możliwość seryjnego zaznaczenia parametru Nauczyciel dla zaznaczonych pracowników za pomocą seryjnej zmiany wartości pola.
Formularz danych pracownika – zakładka 5 Ubezpieczenie cd

Okres pracy nauczycielskiej wykazany w ZUS RPA ustalany jest na podstawie ustawienia parametru Nauczyciel w zapisach historycznych obowiązujących w miesiącu, za który naliczana jest deklaracja oraz nieobecności pracownika. Na formularzu nieobecności w konfiguracji [Konfiguracja/Firma/Płace/Typy nieobecności] dodano parametr Okres nieobecności zaliczany do pracy nauczycielskiej, za pomocą którego można ustawić czy okres nieobecności ma być traktowany jako okres pracy nauczycielskiej.

Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS do okresu pracy nauczycielskiej zalicza się urlop wypoczynkowy, dlatego w standardowych nieobecnościach Urlop wypoczynkowy i Urlop wypoczynkowy(plan) parametr domyślnie jest zaznaczony. Pozostałe nieobecności pomniejszają okres pracy nauczycielskiej. W przypadku niestandardowych nieobecności o zaznaczeniu parametru decyduje Użytkownik.

Konfiguracja typu nieobecności.

Wymiar zajęć wykazywany w ZUS RPA ustalany jest na podstawie wymiaru etatu pracownika. Wymiar etatu jest zamieniany na ułamek dziesiętny, a następnie na ułamek zwykły i w takiej postaci jako wymiar zajęć jest zapisywany w deklaracji. W przypadku pracowników wieloetatowych, którzy wykonują pracę nauczycielską wymiar zajęć jest sumą wymiarów z wszystkich etatów, w których zaznaczony jest parametr Nauczyciel. Jeśli pracownik w danym miesiącu ma więcej niż dwa okresy pracy nauczycielskiej np. w związku z nieobecnościami, zostanie wygenerowana odpowiednia ilość załączników ZUS RPA tak, aby były wykazane wszystkie okresy.

 1. GUS Z-12. Umożliwiono eksport sprawozdania GUS Z-12 do pliku *.csv za 2018 rok.
 2. Wydruk Kwestionariusz osobowy. Dostosowano wydruk Kwestionariusza osobowego do nowego wzoru opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zmiany

 1. Deklaracja ZUS RPA. Wprowadzono zmiany w generowaniu deklaracji ZUS RPA. Po zmianie jest ona tworzona tylko dla pracowników rozliczonych w wypłacie z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od: 01, 04, 30, 50.
 2. Import e-zwolnień. Obsłużono import e-zwolnień w przypadku, gdy w pliku znajdowały się dodatkowe cudzysłowy w pierwszej kolumnie oraz w nazwie przychodni.

Poprawiono

 1. Plan pracy. Podczas konwersji bazy danych do wersji 2019.3 poprawiono zapisy dotyczące typów dni. Jeśli w planie pracy oraz w kalendarzu w konfiguracji występowały dni typu Niezatr zostały odpowiednio zmienione na standardowe dni typu Pracy, Wolny lub Święto.
 2. Wydruk Karta pracy. W sytuacji zmiany kalendarza pracownika przy pomocy aktualizacji zapisu, do wydruku ‘Karty pracy’ pobierane były dane dotyczące godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z kalendarza przypisanego w pierwszym zapisie historycznym pracownika. Poprawiono

Czy ten artykuł był pomocny?