Preliminarz płatności – zakładka Preliminarz

image_print

Lista zdarzeń zawiera m.in. informacje:

Numer dokumentu – jako numer dokumentu wyświetlany jest:

 • numer obcy wpisany na formularzu zdarzenia,
 • jeśli pole Numer obcy jest puste – wyświetlony jest numer dokumentu, (jeśli zdarzenie zostało zapisane automatycznie przez program, jako planowana płatność do dokumentu wystawionego w systemie Comarch ERP Optima),
 • jeśli zarówno numer obcy jak i numer dokumentu są puste – w kolumnie numer wyświetlana jest pierwsza linia opisu.

Rejestr – nazwa rejestru, w którym wpisane zostało zdarzenie.

Termin – termin płatności zdarzenia.

Data realizacji – planowana data realizacji zdarzenia (niekoniecznie zgodna z terminem płatności właściwym dla zdarzenia). Szczegółowy opis daty realizacji znajduje się w rozdziale przedstawiającym formularz zdarzenia z Preliminarza płatności.

Nazwa podmiotu – nazwa podmiotu, z którym skojarzone jest zdarzenie.

Kategoria – nazwa kategorii, do której zdarzenie zostało przypisane.

Przychód – kwota przychodu.

Rozchód – kwota rozchodu.

(S) Status – status zdarzenia. Zdarzenia w Preliminarzu mogą przyjmować status:

 • (N) – Nierozliczone
 • (C) – rozliczone Częściowo
 • (R) – Rozliczone całkowicie

Kolorami oznaczony jest stan zdarzenia:

 • zielony oznacza zdarzenie w buforze – można na nim dokonywać wszelkich zmian, nie da się wprowadzać rozliczeń,
 • czarny to zdarzenia zatwierdzone do realizacji – można na nich wprowadzać zmiany i działa funkcja rozliczeń/kompensat,
 • niebieski to zlecenia wysłane do banku – aktywne przy wykorzystywaniu funkcji elektronicznej wymiany danych z bankiem. Zdarzenia, których stan to zlecenia wysłane do banku nie podlegają żadnym modyfikacjom.

Dodatkowa funkcjonalność na liście zdarzeń z Preliminarza to:

Zakres dat – listę zdarzeń można zawęzić do wskazanego okresu czasu. Wystarczy zaznaczyć pole Zakres dat i podać daty początkową i końcową.

Nierozliczone/Rozliczone (częściowo, całkowicie) / Nie podlega – to możliwość wyświetlenia na liście zdarzeń ze względu na stan ich rozliczenia:

 • Nie podlega – wyświetlane są wszystkie zdarzenia, którym w chwili wystawiania nadano status Nie podlega. Takie zdarzenia nie mogą zostać rozliczone.
 • Nierozliczone – wyświetlane są zdarzenia, które nie są rozliczone.
 • Rozliczone (częściowo, całkowicie) – wyświetlane są zdarzenia, które przynajmniej częściowo zostały rozliczone – o statusach (R) Rozliczone lub (C) rozliczone Częściowo.

Tylko MPP– lista zostanie zawężona do zdarzeń, które mają zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność.

Waluta – w systemie można wprowadzać dokumenty również w walutach obcych. Parametr pozwala określić czy na liście mają być wyświetlane wszystkie zdarzenia, niezależnie od waluty, czy też zdarzenia wystawione w jednej wybranej walucie.

Tylko przeterminowane (wg terminu płatności) – zaznaczenie tego parametru powoduje, iż na liście widoczne są tylko dokumenty, które są przeterminowane ze względu na termin płatności.

Tylko przeterminowane (wg daty realizacji) – zaznaczenie tego parametru powoduje, iż na liście widoczne są tylko dokumenty, które są przeterminowane ze względu na datę realizacji.

 – edycja pozycji – możliwość podglądu szczegółów o zdarzeniu i ich zmiany. Zmiana zapisu jest możliwa jedynie wtedy, gdy zdarzenie nie jest powiązane z wystawionym w programie innym dokumentem (np. fakturą sprzedaży z odroczonym terminem płatności).

 – usunięcie pozycji. Jeśli zdarzenie ma status (N) – Nierozliczonego, można je usunąć z listy (za potwierdzeniem). Usunięcie zdarzeń o statusie (C) – rozliczonych Częściowo(R) – Rozliczonych całkowicie będzie możliwe dopiero zaznaczeniu parametru Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumentów w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry. Nie można usunąć zdarzeń powiązanych z transakcją.

 – jest aktywny wyłącznie dla wybranego konkretnego rejestru. Szczegóły na temat wprowadzania nowych zdarzeń znajdują się w rozdziale: Preliminarz płatności – formularz zdarzenia.

Uwaga
Z poziomu Preliminarza dostępny jest dodatkowo wydruk Zestawienia nominałów. Wydruk jest tworzony dla zdarzeń rozchodowych, aktualnie zaznaczonych na liście . Wydruk obejmuje wszystkie dostępne nominały wraz z ilościami potrzebnymi do wypłacenia poszczególnych kwot. Może być wykorzystany na przykład do przygotowania wypłat gotówkowych dla pracowników.

Dodatkowo dostępne są m. in. następujące przyciski:

 – dostępny jest wyłącznie dla wybranego konkretnego rejestru, jeśli wyświetlany rejestr jest typu BANK. Przycisk ten pozwala na przygotowywanie zestawu poleceń przelewów, które mają zostać zrealizowane przez bank. Lista zaznaczonych zdarzeń zapisywana jest, jako lista poleceń przelewu do pliku tekstowego. Szczegóły na temat eksportu przelewów do banku znajdują się w rozdziale: Elektroniczna wymiana danych z bankiem.

Uwaga
Dla wybranego konkretnego podmiotu oraz zapisów częściowo i/lub całkowicie rozliczonych dostępny jest dodatkowo wydruk Potwierdzenia kompensaty. Wydruk jest potwierdzeniem kompensat dokonanych w podanym okresie czasu dla ustalonego na liście podmiotu. Wydruk obejmuje m.in. informacje o kompensowanych dokumentach oraz kwotę kompensaty

lista rozliczeń kasowych/ bankowych podmiotu z podświetlonego kursorem zdarzenia.

-Wymiana danych- po wejściu do Kasa/Bank lub do Preliminarza płatności mamy możliwość w szybki sposób skonfigurować, a później wymieniać dane z Klientem wykorzystując Internetową Wymianę Dokumentów (IWD). Sekcja zawiera trzy pozycje: Wyślij dane, Odbierz dane i Historia wymiany. Więcej szczegółów w rozdziale poświęconym wymianie danych.

– w programie Comarch ERP Optima w wersji dla Biur Rachunkowych po wejściu do Kasa/Bank lub do Preliminarza płatności dostępna jest sekcja iKsięgowość, która posiada dwie opcje: Klienci biura oraz Wiadomości od Klientów.

-z poziomu listy Klientów biura możemy dodać nowego Klienta do Internetowej Wymiany Dokumentów.

– opcja umożliwia komunikowanie się z Klientami biura rachunkowego bezpośrednio z poziomu programu Comarch ERP Optima

Więcej informacji na temat dodawania nowego Klienta do Internetowej Wymiany Dokumentów oraz prowadzenia korespondencji znajduje się w artykule iKsięgowość.

-usługi finansowe Comarch Apfino umożliwiają przekazanie faktur do faktoringu, windykacji oraz przesłanie płatności w celu ich uregulowania z poziomu platformy Comarch Apfino

Na liście zdarzeń w Preliminarzu część zapisów może być zaznaczona czerwonym wykrzyknikiem. Oznacza to:

 • na liście zdarzeń nierozliczonych – zdarzenia przeterminowane, których termin płatności już minął,
 • na liście zdarzeń rozliczonych – zdarzenia, które zostały rozliczone po terminie.

Zasady dotyczące obsługi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb użytkownika zostały opisane tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny?