Rejestry VAT – Do VAT/JPK_V7

image_print

Zakładka [Do VAT/JPK_V7] służy do wyfiltrowania dokumentów, które zostały przeznaczone do rozliczenia na deklaracji VAT-7/pliku JPK_V7 w danym miesiącu. Ponieważ w pewnych przypadkach dokument nie jest rozliczany w tym samym miesiącu, w którym został wprowadzony do rejestru, lista ta może mieć inną zawartość niż lista dokumentów za dany miesiąc. Termin rozliczenia określa się przy wprowadzaniu faktury w polu Rozliczać w VAT.

Zakładka [Do VAT/JPK_V7] jest widoczna dla zalogowanego operatora pod warunkiem, że nie posiada on nałożonej blokady do poszczególnych Rejestrów VAT.

Na zakładce [Do VAT/JPK_V7] widoczne są wszystkie dokumenty, na których zaznaczono parametr Rozliczać w VAT. Wyjątkiem są Faktury do Paragonów z typem dokumentu FP, pomimo zaznaczenia Rozliczać w VAT nie są uwzględniane na zakładce [Do VAT/JPK_V7] od października 2020. r., dokumenty z rejestru VAT zakupu z znacznikiem technicznym ZakupVAT_Marza oraz dokumenty rozliczenia jednostkowej marży ujemnej z procedurą MR_UZ lub MR_T, gdzie w stawce opodatkowanej widnieje kwota na minus, a kwota VAT=0. Na zakładce nie jest również wyświetlany dokument rozliczenia marży, jeżeli podczas generowania tego dokumentu podana zostanie na oknie rozliczenia ujemna kwota w stawce NP zamiast domyślnie podpowiadanej dodatniej (czyli na dokumencie rozliczenia marży będzie dodatnia kwota w stawce NP) i wartość VAT dla stawki opodatkowanej jest równa 0. Ponadto nie są także wyświetlane dokumenty z rodzajem transakcji Procedura OSS. Z racji kombinacji parametrów, takich jak stawka, rodzaj na pozycji, rodzaj transakcji, itp., może zdarzyć się sytuacja, w której dokument widoczny na zakładce [Do VAT/JPK_V7] nie zostanie zakwalifikowany do żadnego pola na deklaracji VAT-7/ w części deklaracyjnej pliku JPK_V7. Z tego względu w celu weryfikacji zgodności deklaracji VAT-7/ części deklaracyjnej pliku JPK_V7 z zapisami w rejestrze VAT zalecane jest korzystanie z dedykowanych wydruków Klasyfikacja zakupów – Wg pól na Deklaracji VAT-7(20) oraz Klasyfikacja sprzedaży – Wg pól na Deklaracji VAT-7(20) (do września 2020 r.), a od października 2020 r. z wydruków: Klasyfikacja zakupów – Wg pól na JPK_V7 (22) oraz Klasyfikacja sprzedaży – Wg pól na JPK_V7 (22). Wydruki te umożliwiają w łatwy sposób porównanie rejestru VAT z deklaracją VAT-7/ częścią deklaracyjną pliku JPK_V7.

Rejestr VAT – Do VAT/JPK_V7

Lista posiada następujące przyciski i pola pozwalające na przeszukiwanie listy dokumentów:

Rok i miesiąc rozliczenia – służy do określenia, za jaki rok i miesiąc rozliczenia mają zostać wyświetlone faktury. Jeżeli zaznaczony zostanie parametr Nieokreślony, wówczas wyświetlone zostaną te dokumenty, na których parametr Rozliczać w VAT jest niezaznaczony.

Uwzględnić cały kwartał – parametr aktywny u użytkowników, którzy wybrali metodę kasową lub kwartalne rozliczanie podatku VAT.

Uwzględnić cały rok – zaznaczenie parametru pozwala na wyświetlenie dokumentów za cały rok.

Rejestr Sprzedaży

Rodzaj sprzedaży – Towary, Usługi, Środki transportu, Wszystkie.

Odbiorca – m. in. Krajowy, Wewnątrzunijny, Pozaunijny.

Sprzedaż – Niefiskalna, Fiskalna, Razem.

Rejestr – parametr ten umożliwia zawężenie listy do dokumentów związanych z określonym rejestrem.

Rejestr Zakupów

Odliczenia – Tak, Nie, Warunkowo, Wszystkie.

Rodzaj zakupów – Towary, Usługi, Inne, Środki Trwałe, Środki transportu, Nieruchomości, Paliwo, Towary + Usługi + Inne + Paliwo, Trwałe + Śr.transp. + Nieruchomości, Wszystkie.

Ponadto istnieje możliwość zawężenia listy, między innymi do dokumentów związanych z obrotem krajowym czy wewnątrzunijnym, czy zakupami od rolnika ryczałtowego.

Rejestr – pole umożliwia zawężenie listy do dokumentów związanych z określonym rejestrem.

Dokumenty – pole umożliwia określenie, czy mają być widoczne dokumenty: wewnętrzne, zwykłe lub wszystkie.

Zakład – pole jest dostępne tylko wtedy, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową oraz w Konfiguracji zaznaczono parametr Firma wielozakładowa.

Kategoria – jeżeli pole jest puste to na liście wyświetlane są dokumenty niezależnie od kategorii na nich wybranej. Jeżeli użytkownik wskaże konkretną kategorię i nie zaznaczy parametru Kategoria pozycji oraz Kategoria2 pozycji to na liście wyświetlane są dokumenty, które w nagłówku mają wybraną tę kategorię. Jeżeli użytkownik wskaże konkretną kategorię i zaznaczy parametr Kategoria pozycji lub Kategoria2 pozycji to na liście wyświetlane są dokumenty, które mają wybraną tę kategorię w pozycji lub w kategorii 2 pozycji.

Na tej zakładce nie ma możliwości dodawania ani księgowania dokumentów. Istnieje natomiast możliwość renumeracji zapisów.

Uwaga
Użytkownicy mają możliwość wykonania wydruku pomocniczego do obliczenia deklaracji VAT-8: Wg pól na Deklaracji VAT-8(11) oraz wydruku pomocniczego do obliczenia  Deklaracji VAT-27:  Zestawienie transakcji do VAT-27 wg numeru NIP.

Czy ten artykuł był pomocny?