Sprawdzanie kontrahenta w Comarch Apfino

image_print

Dzięki integracji z platformą Comarch Apfino możliwa jest weryfikacja wiarygodności danego kontrahenta w wielu bazach danych i rejestrach. Informacje na temat kontrahenta zbierane są z bazy BIG InfoMonitor oraz rejestrów publicznych: GUS, CEiDG, KRS, listy sankcyjnej MSWiA oraz białej listy podatników VAT. Klient posiadający konto w Comarch Apfino, mający włączoną usługę Sprawdź kontrahenta i wykupiony odpowiedni pakiet, może weryfikować swoich kontrahentów zarówno z poziomu platformy Comarch Apfino, jak również bezpośrednio z programu Comarch ERP Optima. Więcej informacji dotyczących usługi Sprawdź kontrahenta dostępnych jest na stronie: https://apfino.pl/sprawdz-kontrahenta/.

Usługa Sprawdź kontrahenta nie weryfikuje czy kontrahent jest dłużnikiem tylko czy widnieje w rejestrze dłużników. Kontrahent może występować w rejestrze dłużników ale nie być dłużnikiem (np. może dla niego występować wpis dodany przez firmę ubezpieczeniową o terminowym opłaceniu polisy).

Wygenerowane dla kontrahentów raporty po upływie 90 dni od ich utworzenia są usuwane z platformy Comarch Apfino (wynika to z ustawowego terminu 90 dni – zgodnie z Art. 47-48 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych).

Na formularzu operatora (w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładce [Parametry cd] w sekcji Comarch Apfino dostępny jest parametr Prawo do sprawdzania kontrahentów w rejestrach dłużników. Parametr jest domyślnie zaznaczany podczas dodawania operatora będącego administratorem. Podczas konwersji z wcześniejszej wersji programu parametr jest zaznaczany na istniejących kartach operatorów z uprawnieniami administratora.

Przy próbie weryfikacji kontrahenta przez operatora bez zaznaczonego tego parametru wyświetlana jest informacja: Nie posiadasz uprawnień do sprawdzania kontrahentów w rejestrach dłużników. Aby uzyskać uprawnienie skontaktuj się z Administratorem programu w firmie.

Na liście kontrahentów (Ogólne/ Kontrahenci) dodana została sekcja Comarch Apfino a w niej ikona  Sprawdzanie kontrahentów. Po kliknięciu na nią rozwijane są 2 opcje:

  • Sprawdź w rejestrach dłużników,
  • Przekaż do Comarch Apfino.

 

Te same 2 opcje dostępne są również w menu podręcznym, dostępnym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na liście kontrahentów:

Funkcja Sprawdź w rejestrach dłużników powoduje seryjne sprawdzenie zaznaczonych na liście kontrahentów (lub podświetlonego kontrahenta, jeżeli żaden nie został zaznaczony). Sprawdzanie w rejestrach dłużników jest dostępne tylko dla kontrahentów krajowych, którzy mają uzupełniony numer NIP. Program w pierwszej kolejności sprawdza, czy operator posiada  prawo do sprawdzania kontrahentów w rejestrach dłużników. Jeżeli tak, następuje weryfikacja, czy Użytkownik posiada konto w Comarch Apfino (czy uzupełnione są dane w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Comarch Apfino). Jeżeli nie, wyświetlane jest okno informacyjne, umożliwiające rejestrację w Comarch Apfino lub wprowadzenie klucza wymiany (jeżeli Comarch ERP Optima nie jest jeszcze zintegrowany z istniejącym kontem Comarch Apfino).

Jeżeli konfiguracja po stronie Comarch ERP Optima jest poprawna, sprawdzane jest włączenie usługi Sprawdź kontrahenta po stronie Comarch Apfino oraz czy wykupiony został odpowiedni pakiet. Jeżeli po stronie Comarch Apfino usługa nie została włączona lub nie ma dostępnego pakietu, pojawia się komunikat umożliwiający przejście do portalu Comarch Apfino i uruchomienie usługi lub wykupienie pakietu.

W przypadku prawidłowo skonfigurowanej usługi, numery NIP kontrahentów przekazywane są do Comarch Apfino. Tam następuje weryfikacja, czy zostały już wygenerowane dla nich raporty bezpośrednio w portalu. Jeżeli raporty zostały już wcześniej wygenerowane, są udostępniane w Comarch ERP Optima. W przeciwnym razie zamawiane są raporty dla wybranych kontrahentów, pomniejszając liczbę raportów jaką Klient ma wykupioną w pakiecie w Comarch Apfino.

Jeżeli na liście kontrahentów zaznaczono przynajmniej jednego, dla którego w ciągu 90 dni generowany był raport, pojawi się komunikat o treści: Część kontrahentów była już sprawdzana w rejestrach dłużników. Czy sprawdzić ich ponownie? Po kliknięciu na opcję Tak, sprawdź nastąpi wygenerowanie raportów dla wszystkich zaznaczonych kontrahentów. Wybór opcji Nie, sprawdź tylko niezweryfikowanych spowoduje, że podczas generacji raportów pominięci zostaną już sprawdzeni wcześniej kontrahenci.

Na liście kontrahentów dodana została domyślnie widoczna kolumna Rejestry dłużników. Dla każdego z kontrahentów (z wyjątkiem kontrahenta !NIEOKREŚLONY!) widoczne są w niej informacje:

  • Sprawdź – informacja widoczna dla kontrahenta dla którego nie została zapisana data weryfikacji/raportu, po kliknięciu na nią uruchamiane jest sprawdzanie pojedynczego kontrahenta, a po wygenerowaniu raportu opis Sprawdź w kolumnie zmieniany jest na Zobacz raport.
  • Zobacz raport – informacja widoczna dla kontrahenta, dla którego zapisana została data weryfikacji/raportu, po kliknięciu na nią otwierana jest strona Comarch Apfino ze szczegółowym raportem.

Po otrzymaniu informacji z Comarch Apfino o zakończonej weryfikacji, pojawia się komunikat o tym czy kontrahent widnieje czy nie widnieje w rejestrze dłużników:

W obu przypadkach możliwe jest otwarcie raportu w Comarch Apfino z poziomu dostępnego w komunikacie linka.

Jeżeli po kliknięciu na informację Zobacz raport na liście kontrahentów okaże się, że raport po stronie Comarch Apfino nie został jeszcze wygenerowany, pojawi się komunikat informujący o tym fakcie:

Czy ten artykuł był pomocny?