Wzorce ankiet

image_print

Lista wzorców ankiet dostępna jest na zakładce [CRM], w sekcji Ankiety pod przyciskiem  Wzorce ankiet. Widoczne są tutaj wszystkie szablony ankiet utworzone w programie, które można modyfikować, oddawać nowe oraz usuwać wzorce już niepotrzebne. Ponadto z listy można generować ankiety z przygotowanych wcześniej wzorców.

Lista domyślnie uzupełniona jest przykładowymi wzorcami ankiet, które mogą być modyfikowane oraz usuwane.

Lista wzorców ankiet zbudowana jest z następujących kolumn (z możliwością zaznaczenia):

  • Kod – zawiera krótkie oznaczenie wzorca ankiety.
  • Nazwa – zawiera dłuższą nazwę wzorca.
  • Opis – zawiera dodatkowy opis, jeżeli został dodany do wzorca ankiety.
  • Wygenerowano ankiety (tak/nie) – kolumna informująca, czy dla danego wzorca wygenerowano ankiety czy nie.

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski:

Generowanie ankiet – umożliwia wygenerowanie ankiet z wzorców zaznaczonych na liście.

Dodaj – umożliwia dodanie nowego wzorca ankiety.

Edytuj – umożliwia podgląd/edycję zaznaczonego wzorca.

Usuń – umożliwia usunięcie wzorca ankiety.

Uwaga
Nie jest możliwe usunięcie wzorca, do którego wygenerowano ankiety.

Zamknij – umożliwia zamknięcie okna.

Ponadto w oknie dostępne są pola:

  • Filtr i konstruktor filtra
  • Kontrahent – filtruje wzorce ankiet dotyczące konkretnego podmiotu (po wciśnięciu przycisku obok pola możliwość wyboru: Kontrahent, Bank, Pracownik, Wspólnik, Urząd).
  • Osoba ankietowana – umożliwia zawężenie filtrowania wzorców po konkretnej osobie ankietowanej, jeżeli jest ona dodana na wzorcu jako podmiot powiązany. Osobę można wybrać w filtrze tylko po uprzednim wskazaniu kontrahenta.
  • Pokazuj nieaktywne – jeśli jest zaznaczony, na liście wyświetlane są wszystkie wzorce ankiet, w tym te oznaczone jako archiwalne. Domyślnie na liście wyświetlają się wyłącznie aktywne wzorce. Wzorce archiwalne wyświetlane są na liście w kolorze czerwonym.

Czy ten artykuł był pomocny?