Zwrot towaru

image_print

Użytkownik, który w Comarch ERP Optima w Konfiguracji programu/ Detal/ Funkcje Pracowników ma włączony parametr Zwrot towaru, może na stanowisku detalicznym przyjmować zwroty towarów, ewidencjonować korekty oraz rejestrować pomyłki.

Korekty mogą być wystawiane dwojako:  

  • poprzez wywołanie funkcji Zwrot towaru za pomocą przycisku funkcyjnego, umieszczonego uprzednio w oknie sprzedaży, lub
  • z poziomu listy dokumentów dostępnej po wybraniu przycisku Zestawienia. Zarówno w oknie Zestawienie Faktur jak i w oknie Zestawienie Paragonów umieszczono przycisk Zwrot towaru, umożliwiający wystawienie korekty.

Na liście Paragonów dodatkowo dostępny jest przycisk Pomyłka – za jego pomocą użytkownik będzie mógł zarejestrować pomyłki.

Po wybraniu w oknie sprzedaży przycisku funkcyjnego Zwrot towaru otworzy się okno Lista dokumentów do korekty. Domyślnie w oknie wyświetlana jest lista Paragonów bez dokumentów korygujących.

Użytkownik z poziomu okna Lista dokumentów do korekty ma możliwość zmiany widoku, w zależności od potrzeby na listę Faktur lub Paragonów, wybierając odpowiedni przycisk (Faktury/Paragony) dostępny z poziomu okna

Aby wystawić korektę lub zaewidencjonować pomyłkę należy zaznaczyć na liście dokument do korekty i wcisnąć odpowiednio przycisk Zwrot towaru lub przycisk Pomyłka. W efekcie program wróci do okna głównego, na którym wyświetli się zawartość korygowanego dokumentu. Okno Zwrotu towaru oprócz standardowych kolumn dostępnych na oknie Paragonu zawiera kolumnę Zwrot – w której prezentowana będzie zwracana ilość. W kolumnie Wartość – wyświetlana jest z kolei wartość zwracanego towaru.

Po ustawieniu kursora na zwracanej pozycji i wybraniu przycisku  pojawi się okno do wprowadzenia zwracanej ilości.  Jeżeli jest to pierwsza korekta domyślnie w oknie tym będzie się podpowiadać ilość z pozycji paragonu. Jeżeli jest to kolejna korekta wówczas podpowie się maksymalna możliwa do zwrotu ilość po uwzględnieniu wszystkich korekt wystawionych wcześniej do danego dokumentu. Nie można wprowadzić ilości większej niż domyślnie wyświetlanej w oknie.

Uwaga
W przypadku, gdy pozycja została skorygowana całkowicie po wyborze funkcji Zwróć ilość pojawi się komunikat: Towar całkowicie zwrócony!

Po skorygowaniu wszystkich zwracanych/ błędnych pozycji użytkownik może wybrać opcję Zapłać w celu dokończenia transakcji lub wycofać się z niej za pomocą przycisku  .

Korekty w Comarch ERP Optima Detal można wystawiać również z poziomu okna Zestawienie paragonów oraz okna Zestawienie faktur (dostępnych po wywołaniu funkcji Zestawienia). W oknach tych umieszczono przycisk Zwrot towaru, a w przypadku Zestawienia paragonów również przycisk Pomyłka do ewidencji pomyłek.

Zarejestrowane w Detalu Zwroty oraz Pomyłki do Paragonów po imporcie do systemu Comarch ERP Optima będą wykazywane odpowiednio w Ewidencji zwrotów i reklamacji lub w Ewidencji pomyłek dla kasy rejestrującej.

Aby wystawienie korekty do Paragonu było możliwe muszą być spełnione następujące warunki:

  1. Paragon nie jest przekształcony do Faktury Sprzedaży.
  2. Na Paragonie jest chociaż jedna pozycja, która nie została jeszcze zwrócona.
  3. Nie wystawiono Paragonu Korekty lub Faktury Sprzedaży do Paragonu w programie Comarch ERP Optima.
  4. Paragon nie został anulowany w programie Comarch ERP Optima.

Zwrot towaru do Faktury można wykonać pod warunkiem, że:

  1. Na Fakturze jest chociaż jedna pozycja, która nie została jeszcze zwrócona.
  2. Nie wystawiono korekty do Faktury w programie Comarch ERP Optima.
  3. Nie anulowano Faktury w programie Comarch ERP Optima.
Uwaga
Jeżeli na dokumencie korygowanym występowały kaucje, korekta nie będzie ich obejmować.
Uwaga
Nie można wykonać korekt do dokumentów korygujących. W przypadku próby wykonania takiej korekty pojawi się komunikat: Dokument jest korektą. Zwrot niemożliwy.

 

Czy ten artykuł był pomocny?