Raporty fiskalne

Funkcja raportów fiskalnych umożliwia wywołanie ich bezpośrednio z poziomu aplikacji Comarch POS. Raporty fiskalne znajdują się w [Raporty i rozliczenia] → [Raporty fiskalne].

 

Kafle raportów fiskalnych
Kafle raportów fiskalnych

 

Dostępne są dwa rodzaje raportów:

 • Raport dobowy – raport z drukarki fiskalnej wykonywany na koniec dnia pracy powodujący wydruk danych na paragonie i zapisanie ich do pamięci fiskalnej
 • Raport okresowy – raport uzyskiwany z drukarki fiskalnej umożliwiający wydrukowanie danych z określonego czasu zawartych w pamięci fiskalnej

Wydruk raportu okresowego wymaga podania zakresu dat, za który ma zostać wygenerowany.

 

Wybór zakresu dat dla raportu fiskalnego
Wybór zakresu dat dla raportu fiskalnego
Podsumowanie stanowiska

Okno Podsumowanie stanowiska dostępne jest po wybraniu [Raporty i rozliczenia] → [Podsumowanie stanowiska]. Podzielone jest na cztery główne zakładki:

W oknie użytkownik może:

 

Okno Podsumowanie dnia
Okno Podsumowanie stanowiska

 

W lewym górnym rogu okna prezentowana jest data aktualnie otwartego podsumowania stanowiska. Domyślnie jest to data bieżąca. Po wybraniu pola z datą pojawi się okno kalendarza, które pozwala na wyświetlenie podsumowania na wskazany przez użytkownika dzień.

 

Wybór zakresu dat dla sesji operatora
Wybór zakresu dat dla sesji operatora

 

Jeżeli na stanowisku POS w ramach danego dnia utworzonych zostało więcej niż jedna sesja operatora tzn. nastąpiło zamknięcie dnia, a następnie ponowne jego otwarcie, to po wybraniu takiego dnia zostanie wyświetlona lista dostępnych sesji.

 

Okno wyboru sesji użytkownika
Okno wyboru sesji użytkownika

 
Przepływy gotówkowe

Zakładka Przepływy gotówkowe, dostępna w oknie Podsumowania stanowiska, prezentuje przepływy gotówkowe dla danej sesji wraz z następującymi informacjami:

 • Stan początkowy gotówki – kwota wprowadzona na otwarciu dnia
 • Różnica na otwarciu dnia – nie jest uwzględniana w stanie kasy
 • Wpłata na otwarciu dnia
 • Wpłaty – z podziałem na wpłaty ręczne oraz wpłaty wynikające ze sprzedaży
 • Wypłaty – z podziałem na wypłaty ręczne, wypłaty wynikające ze zwrotów oraz reszty (w przypadku uruchomionej funkcjonalności rejestracji reszty)

 

 

Okno Przepływy gotówkowe
Okno Przepływy gotówkowe
Podsumowanie stanu kasy

Zakładka Podsumowanie stanu kasy, dostępna w oknie Podsumowania stanowiska, przedstawia podsumowanie wszystkich płatności dokonanych na stanowisku POS. Na liście prezentowane są zależności między wpłatami/wypłatami dla każdej użytej formy płatności.

Lista prezentuje następujące kolumny:

 • Forma płatności
 • Liczba płatności
 • Wpłaty
 • Wypłaty
 • Suma

Domyślnie ukryte:

 • Wpłaty ręczne
 • Wypłaty ręczne
 • Zwroty
 • Sprzedaż

 

Okno Podsumowanie stanu kasy
Okno Podsumowanie stanu kasy
Podsumowanie sprzedaży

Zakładka Podsumowanie sprzedaży, dostępna w oknie Podsumowania stanowiska, prezentuje dane dotyczące transakcji handlowych w ramach danej sesji.

Okno Podsumowanie sprzedaży
Okno Podsumowanie sprzedaży

Na zakładce dostępne są następujące informacje:

 • Sprzedaż łącznie – wartość wystawionych paragonów i faktur bez uwzględnienia zaliczek oraz faktur wygenerowanych do paragonu
 • Sprzedaż w cenie regularnej – wartość brutto obliczana w walucie systemowej bez uwzględniania udzielonych rabatów
 • Wartość udzielonych rabatów – różnica wartości pól Sprzedaż łącznie oraz Sprzedaż w cenie regularnej
 • Wartość sprzedanych bonów – nie obejmuje bonów wydanych w procesie korekt oraz w formie reszty
 • Korekty – wartość wystawionych korekt dokumentów bez uwzględnienia korekt zaliczek
 • Średnia wartość sprzedaży
 • Średnia wartość sprzedanych produktów – liczona jako suma ilości ze wszystkich pozycji na dokumencie handlowym bez względu na wykorzystanie różnych jednostek miary
 • Liczba wystawionych dokumentów handlowych
 • Liczba sprzedanych artykułów – wyliczana jest suma pozycji dokumentów handlowych ze względu na wykorzystywanie różnych jednostek miary
 • Procent udzielonych rabatów – wartość procentowa ilorazu kwoty udzielonych rabatów oraz sprzedaży łącznej
 • Liczba sprzedanych bonów
 • Liczba wystawionych korekt
 • Liczba zwróconych artykułów – obliczana na podstawie KIPAR, KIFS oraz korekt ręcznych (z wyjątkiem korekt faktur generowanych do korekt paragonów)
 • Średnia ilość artykułów na dokumencie

Dodatkowo, jeżeli na POS zostały zdefiniowane karty lojalnościowe, w oknie widoczna jest sekcja Program lojalnościowy prezentująca następujące pola:

 • Liczba wydanych kart lojalnościowych – liczba aktywowanych kart
 • Liczba dokumentów z kartą lojalnościową – liczba wystawionych dokumentów handlowych z dodanym numerem karty lojalnościowej
 • Liczba dokumentów bez karty lojalnościowej – liczba wystawionych dokumentów handlowych bez dodanego numeru karty lojalnościowej

Sekcja Program lojalnościowy

Ponadto, jeżeli została skonfigurowana usługa bramek, w oknie widoczna jest sekcja Licznik wejść zawierająca dane:

 • Ilość wejść w ciągu dnia
 • Ilość wejść w ciągu ostatniej godziny

Sekcja Licznik wejść
Sprzedaż per kategoria produktu

Uwaga
Prezentacja danych związanych z tym zestawieniem konfigurowana jest po stronie systemu ERP.

Zakładka Sprzedaż per kategoria produktu, dostępna w oknie Podsumowanie stanowiska, prezentuje sprzedaż w wybranej sesji, w podziale na grupy artykułów według domyślnej kategorii podziału. Lista wyświetla tylko te grupy artykułów, dla których wartość sprzedaży w wybranej sesji jest większa od zera. W kolumnie Wartość sprzedaży przedstawiana jest sumaryczna wartość końcowa brutto elementów dokumentów handlowych z wybranej sesji bez uwzględniania zwrotów (korekt).

 

Okno Sprzedaż per kategoria produktu
Okno Sprzedaż per kategoria produktu
Lista dokumentów KP/KW

W celu przejścia na listę dokumentów kasowych (KP/KW) należy wybrać:

 • [Raporty i rozliczenia] → [Lista KP/KW]
 • [Raporty i rozliczenia] → [Podsumowanie stanowiska] → [Lista KP/KW]

 

Kafel [Lista KP/KW]
 

Lista zawiera dokumenty kasowe wystawione ręcznie na stanowisku POS. W systemie ERP można określić, czy dokumenty kasowe wystawione poza stanowiskiem POS:

 • mają być prezentowane w aplikacji
 • mają wpływać na stan kasy stanowiska POS

Uwaga
Na liście nie są widoczne operacje kasowo-bankowe powiązane z dokumentami handlowymi, przykładowo z paragonem lub fakturą sprzedaży.

 

Lista dokumentów KP/KW
Lista dokumentów KP/KW

 

Na liście prezentowane są kolumny:

 • Numer
 • Typ – przyjmuje wartości: Rozchodowy, Przychodowy
 • Wartość
 • Data

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy na podstawie numeru systemowego dokumentu poprzez wprowadzenie dowolnej części numeru. W przypadku dokumentów wystawionych na innych stanowiskach, należy wpisać pełny numer dokumentu.

Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

 • Typ – przyjmuje wartości: Rozchodowy, Przychodowy
 • Wartość
 • Data

Okno Dokumenty kasowe zawiera również następujące przyciski:
Dodawanie dokumentu KP/KW

Dodawanie dokumentów KP/KW możliwe jest z poziomu:

 

Dokument KP
Dokument KP

 

Na formularzu dodawanego dokumentu KP/KW znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Kwota oraz Waluta – umożliwia wprowadzenie kwoty w dostępnej dla stanowiska POS walucie
 2. Forma płatności – dostępna do wyboru forma płatności typu Gotówka, Karta, Bon
 3. Płatnik – umożliwia określenie kontrahenta lub pracownika. Po wybraniu przycisku [Kontrahent]/[Pracownik], zostaje wyświetlona lista wyboru kontrahentów/pracowników.
 4. Opis – umożliwia wprowadzenie informacji o tym czego dotyczy wystawiany dokument, przykładowo pomyłka w formie płatności, wypłata dla konwojenta
 5. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
 6. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

Na formularzu dokumentu KP/KW znajdują się następujące przyciski:

 • [KP]/[KW] – przełącza pomiędzy dokumentami wpłaty/wypłaty bez konieczności ponownego uzupełniania danych. W przypadku wybrania formy płatności typu Bon, przełączenie pomiędzy dokumentami wpłaty/wypłaty spowoduje wybranie formy płatności Gotówka.
 • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
 • [Drukuj] – drukuje dokument. Przycisk dostępny tylko na podglądzie KP/KW
 • [Zlicz kasę] – otwiera okno Zliczanie stanu kasy (analogiczne jak okno, które można wywołać z poziomu zamknięcia dnia) prezentujące wybraną na dokumencie KP/KW formę płatności oraz walutęLista transakcji

Okno Lista transakcji dostępne jest po wybraniu [Raporty i rozliczenia] → [Lista transakcji].

Kafel [Lista transakcji]
W oknie istnieje możliwość obsłużenia sytuacji, w których stanowisko POS uległo awarii i zachodzi potrzeba wycofania transakcji:

 • po jego ponownym uruchomieniu
 • na innym stanowisku POS w ramach danego centrum

Lista transakcji kartami płatniczymi

Na liście prezentowane są kolumny:

 • Data operacji
 • Kod kasjera
 • Kwota
 • Waluta
 • Status – przyjmuje wartości: atność, Płatność – anulowane, Zwrot, Zwrot – anulowane 

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy na podstawie kwoty oraz kodu kasjera.

Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

 • Kwota
 • Kasjer
 • Waluta
 • Status

Z poziomu listy operator posiadający odpowiednie uprawnienie ma możliwość:

 • przy pomocy przycisku [Cofnij] – wycofania zrealizowanej kartą płatniczą transakcji. Wycofanie transakcji możliwe jest na każdym stanowisku POS w danym centrum.
 • przy pomocy przycisku [Zwrot ręczny] – wycofania transakcji, która nie jest dostępna/zarejestrowana w aplikacji

Okno ręcznego wycofania transakcji

Uwaga
Dane z listy transakcji zrealizowanych kartami płatniczymi nie są synchronizowane do systemu ERP.
Podsumowanie sklepu (Enterprise)

Uwaga
Funkcjonalność Podsumowanie sklepu nie jest dostępna we współpracy z Comarch ERP Altum.

Okno Podsumowanie sklepu dostępne jest po wybraniu [Raporty i rozliczenia] → [Podsumowanie sklepu]. Umożliwia ono podgląd podsumowania sprzedaży dla danych pochodzących ze stanowisk POS przypisanych do danego centrum.

Uwaga
Kafel [Podsumowanie sklepu] jest domyślnie ukryty. Widoczność kafla określana jest w systemie ERP.

Kafel [Podsumowanie sklepu]
Uwaga
Funkcjonalność wymaga pracy w trybie online.

W oknie Podsumowanie sklepu widoczne są dwa przyciski:

 • [Dzienne] – prezentuje podsumowanie za bieżący dzień
 • [Okresowe] – możliwe wybranie zakresu podsumowania za pomocą kalendarzy: Data od, Data do

Okno Podsumowanie sklepu

W oknie prezentowane są dane dotyczące dokumentów w stanie Zatwierdzonym oraz Zafiskalizowanym:

 • Sprzedaż łącznie – wartość brutto obliczana w walucie systemowej na podstawie PAR, FS oraz DN (z wyjątkiem faktur generowanych do paragonów)
 • Sprzedaż w cenie regularnej – wartość brutto obliczana w walucie systemowej bez uwzględniania udzielonych rabatów
 • Wartość udzielonych rabatów – różnica wartości pól Sprzedaż łącznie oraz Sprzedaż w cenie regularnej
 • Wartość sprzedanych bonów – wartość brutto obliczana w walucie systemowej na podstawie PAR, FS oraz DN (z wyjątkiem faktur generowanych do paragonów oraz bonów wydanych jako reszta lub zwrot pieniędzy)
 • Korekty – wartość brutto obliczana w walucie systemowej na podstawie KIPAR, KIFS oraz korekt ręcznych (z wyjątkiem korekt faktur generowanych do korekt paragonów)
 • Średnia wartość sprzedaży – wartość brutto obliczana w walucie systemowej jako iloraz całkowitej sprzedaży oraz liczby wystawionych dokumentów handlowych
 • Średnia wartość sprzedanych produktów – wartość brutto obliczana w walucie systemowej jako iloraz całkowitej sprzedaży oraz liczby sprzedanych artykułów (dotyczy pozycji dokumentów, a nie ilości artykułu w danej jednostce miary na dokumencie)
 • Liczba wystawionych dokumentów handlowych – uwzględnia dokumenty PAR, FS oraz DN (z wyjątkiem faktur generowanych do paragonów)
 • Liczba sprzedanych artykułów – obliczana jako liczba pozycji dokumentów (ze względu na możliwe użycie różnych jednostek miary)
 • Procent udzielonych rabatów – procentowa wartość ilorazu kwoty udzielonych rabatów oraz sprzedaży łącznej
 • Liczba sprzedanych bonów – uwzględnia PAR, FS oraz DN (z wyjątkiem faktur generowanych do paragonów oraz bonów wydanych jako reszta lub zwrot pieniędzy)
 • Liczba wystawionych korekt – uwzględnia KIPAR, KIFS oraz korekty ręczne (z wyjątkiem korekt faktur generowanych do korekt paragonów)
 • Liczba zwróconych artykułów – obliczana na podstawie KIPAR, KIFS oraz korekt ręcznych (z wyjątkiem korekt faktur generowanych do korekt paragonów). W nawiasie prezentowana jest wartość procentowa ilorazu liczby zwróconych oraz sprzedanych artykułów
 • Średnia ilość artykułów na dokumencie – iloraz liczby sprzedanych artykułów oraz liczby wystawionych dokumentów handlowych, przedstawiony z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku

 Dodatkowo, jeżeli na stanowisku POS są zdefiniowane karty lojalnościowe, w oknie widoczna jest sekcja Program lojalnościowy:

 • Liczba wydanych kart lojalnościowych – liczba aktywowanych kart
 • Liczba dokumentów z kartą lojalnościową – liczba wystawionych dokumentów handlowych z dodanym numerem karty lojalnościowej. W nawiasie prezentowana jest wartość procentowa ilorazu liczby wystawionych dokumentów handlowych z dodanym numerem karty lojalnościowej oraz liczby wystawionych dokumentów handlowych
 • Liczba dokumentów bez karty lojalnościowej – liczba wystawionych dokumentów handlowych bez dodanego numeru karty lojalnościowej. W nawiasie prezentowana jest wartość procentowa ilorazu liczby wystawionych dokumentów handlowych bez dodanego numeru karty lojalnościowej oraz liczby wystawionych dokumentów handlowych

W sekcji Licznik wejść prezentowane są wartości:

 • Współczynnik konwersji – procentowa wartość ilorazu liczby wystawionych dokumentów handlowych oraz liczby wejść w ciągu dnia
 • Liczba wejść w ciągu dnia
 • Liczba wejść w ciągu ostatniej godzinyPraca zmianowa (Enterprise)

Uwaga
Funkcjonalność współpracuje z Comarch ERP Enterprise.

Zarządzanie zmianami umożliwia ewidencjonowanie stanu kasy indywidualnie dla każdego pracownika. W przeciwieństwie do trybu pracy stanowiskowej, tryb zmianowy umożliwia rejestrowanie sprzedaży w przypadku pracy kasjera na kilku stanowiskach POS podczas jednej zmiany. Rozwiązanie to w szczególności sprawdzi się w sklepach, w których pracownicy posiadają przypisane kasety i rozliczają się ze swojej zmiany. Kasjer ma możliwość otworzenia szuflady na dowolnym stanowisku i rozpoczęcia sprzedaży.

Uwaga
Funkcjonalność uruchamiana jest poprzez aktywowanie parametru Praca zmianowa w systemie ERP.

Uwaga
Uprawnienia związane z aktywowaniem parametru Otworzenia zmiany w trybie offline dostępna jest z poziomu systemu ERP.

Funkcjonalność włączana jest z poziomu systemu ERP, a możliwa jest dzięki usłudze POS Agent, w której gromadzone są informacje dotyczące zmian oraz sesji operatora na wszystkich stanowiskach POS. Stan usługi można zweryfikować na podstawie koloru ikony. W przypadku braku połączenia z usługą kontynuacja pracy jest w dalszym ciągu możliwa na aktualnie zalogowanym stanowisku.

W przypadku braku uprawnień do otwierania zmiany w trybie offline z usługą POS Agent na stanowisku POS pojawi się komunikat: „Użytkownik nie posiada uprawnień do otwierania zmiany w trybie offline”.

Otwarcie zmiany

Przed przystąpieniem do sprzedaży na stanowisku POS należy otworzyć zmianę. Okno Otwarcia zmiany zostanie wyświetlone po zalogowaniu się operatora.

Okno Otwarcie zmiany zawiera następujące kolumny:

 • Waluta – dostępne dla stanowiska POS waluty
 • Stan początkowy – wynika z operacji gotówkowych, przeprowadzonych dla zmiany, która otwiera dzień
 • Wpłata – umożliwia wprowadzenie kwoty wpłacanej do kasy gotówki. Dla zarejestrowanej wpłaty podczas otwarcia dnia zostaje automatycznie wygenerowany dokument z opisem „Wpłata przy otwarciu dnia“ w polu Obsługujący widnieją dane zalogowanego operatora.

 

W oknie widoczne są następujące przyciski:

 • [Zamknij] – zamyka okno bez otwierania dnia, na skutek czego wystawianie nowych dokumentów handlowych jest niemożliwe – nieaktywny kafel [Nowy dokument]. Aby wrócić do okna otwarcia dnia, należy zalogować się ponownie do aplikacji.
 • [Zlicz kasę] – umożliwia sprawniejsze podliczanie kasy dla gotówki
 • [Zatwierdź] – otwiera dzień

 

W przypadku braku uprawnień do otwierania zmiany w trybie offline z usługą POS Agent na stanowisku POS pojawi się komunikat: „Użytkownik nie posiada uprawnień do otwierania zmiany w trybie offline”.

Uwaga
Obsługa KP/KW wystawionych poza stanowiskiem POS nie jest dostępna dla trybu zmianowego.

 

Lista zmian operatorów

Uwaga
Uprawnienia związane z aktywowaniem parametru Zamknięcia zmiany innych operatorów dostępne są z  poziomu systemu ERP

Uwaga
Zamknięcie zmiany przez innego operatora, na przykład kierownika, powinno być stosowane tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy użytkownik nie może jej samodzielnie zamknąć, na przykład awaria sprzętu.

Lista zmian operatorów dostępna jest z poziomu głównego menu [Raporty i rozliczenia] -> [Zmiany operatorów]

 

Kafel [Zmiany operatorów]

Okno Zmiany operatorów

Okno Zmiany operatora zawiera następujące kolumny:

 • Numer
 • Data rozpoczęcia
 • Data zakończenia
 • Kasjer
 • Stan

Pole filtra tekstowego umożliwia wyszukiwanie/ograniczenie widocznych zmian, na podstawie:

 • numeru
 • nazwy kasjera

Z poziomu zmiany operatora można:

 • odświeżyć listę przy pomocy przycisku [Odśwież]
 • wyjść z widoku za pomocą przycisku [Zamknij Esc]
 • zamknąć zmianę po wybraniu jej z listy, jeżeli operator posiada do tego uprawnienia

Uwaga
Zamknięcie zmiany innego operatora jest możliwe wyłącznie w połączeniu z usługą POS Agent

Przycisk [Zamknij zmianę] w oknie zmiany operatorów
Po wybraniu przycisku [Zamknij zmianę] zostanie otworzone okno autoryzowanego zamknięcia zmiany.

Okno autoryzowanego zamknięcia zmiany

W oknie możliwe jest wprowadzenia stanu rzeczywistego i wartości wypłaty, dla dostępnych form płatności, dla tego stanowiska. Wprowadzenie kwot na zamknięciu dnia przez innego operatora, jest wiążące, użytkownik, którego zmiana jest zamykana rozpocznie z nimi kolejną zmianę.

Zamknięcie zmiany

Po zakończeniu zmiany na stanowisku POS należy zamknąć zmianę. W tym celu należy przejść do [Raporty i rozliczenia] → [Podsumowanie zmiany] → [Zamknij zmianę]. Widok przedstawia zestawienie dostępnych form płatności w danej walucie, pozwala na szybkie zliczenie stanu kasy wraz z możliwością wykonania wypłaty na koniec dnia i wydrukowania raportu.

 

Okno zamknięcia zmiany

Lista zawiera następujące kolumny:

 • Forma płatności – formy płatności dostępne na stanowisku POS z rozróżnieniem na każdą z dostępnych walut
 • Stan początkowy – stan kasy na otwarciu dnia. Dla form płatności innych niż gotówka stan ten zawsze jest równy 0,00.
 • Wartość płatności – wartość sprzedaży w danym dniu od momentu otwarcia dnia
 • Stan końcowy – suma stanu początkowego kasy oraz wartości płatności
 • Stan rzeczywisty – w pole należy wprowadzić faktyczną wartość gotówki w stanie kasy stanowiska POS. Wartość można uzupełnić ręcznie lub przy pomocy przycisku [Zlicz kasę]. W systemie ERP można określić, czy uzupełnienie tego pola jest wymagane.
 • Wypłata – umożliwia wprowadzenie kwoty wypłacanych z kasy pieniędzy dla dostępnej waluty. Dla zarejestrowanej wypłaty podczas zamknięcia dnia zostaje automatycznie wygenerowany dokument KW z opisem „Wypłata przy zamknięciu dnia”.
 • Pozostało – różnica między wartościami pól Stan końcowy oraz Wypłata

Uwaga
Zamknięcie dnia z niezerową różnicą stanu kasy wymaga odpowiedniego uprawnienia nadawanego w systemie ERP.

Na liście znajduje się sekcja podsumowująca, która jest domyślnie ukryta. Istnieje możliwość zaprezentowania jej przy pomocy funkcji zarządzania widokami.

Uwaga
Sekcja podsumowująca działa wyłącznie dla waluty systemowej.

W oknie Zamknięcie zmiany dostępne są następujące przyciski:

 • [Raport dobowy] – wywołuje wydruk raportu dobowego na drukarce fiskalnej. Przycisk widoczny, jeśli została skonfigurowana drukarka fiskalna.
 • [Raport wysyłki] – wywołuje raport wysyłki z terminala płatniczego oraz zatwierdza transakcje kartą płatniczą wykonywane od czasu ostatniego raportu wysyłki. Przycisk widoczny, jeśli został skonfigurowany terminal płatniczy.
 • [Zlicz kasę] – umożliwia sprawniejsze podliczanie kasy
 • [Przyczyna różnicy] – umożliwia określenie przyczyny dla powstałych różnic w dowolnej formie płatności, dzięki czemu istnieje możliwość wprowadzenia własnego opisu na dokumencie KP/KW generowanego automatycznie na różnicę
 • [Zatwierdź] – zamyka dzień
 • [Zamknij] – zamyka okno bez zamykania dnia

Obowiązkowe zliczanie stanu szuflady

W celu kontroli zawartości w szufladzie kasowej, istnieje możliwość aktywowania parametru w systemie ERP: Wymagane zliczanie stanu kasy. Parametr ten zobowiązuje każdego użytkownika do zliczenia zawartości gotówki w szufladzie podczas otwarcia i zamknięcia zmiany.

Uwaga
Dla stanu gotówki 0,00 PLN wyliczonej przez system, zliczanie nie jest wymagane.

Okno zliczania na otwarciu zmiany

Jeżeli parametr został zaznaczony okno zliczania automatycznie otwiera się w celu umożliwienia zliczania stanu kasy w każdej formie płatności, przy czym obowiązkowo dla gotówki. Następuje to podczas otwarcia i zamknięcia zmiany. Okno zliczania otwierane jest zarówno podczas standardowego, jak i autoryzowanego otwarcia zmiany, również przy braku połączenia z usługą POS Agent.

Jeżeli w oknie zliczania nie zostanie wprowadzona wartość dla żadnej formy płatności, a system mimo to zweryfikuje, że na stanowisku POS istnieją środki wpłacone w gotówce, aplikacja wyświetli komunikat: „Zliczanie stanu kasy jest obowiązkowe”.

Uwaga
Obowiązkowe zliczanie uniemożliwia wprowadzanie zmian w kolumnie Stan rzeczywisty w oknach otwarcia i zamknięcia dnia.

Okno otwarcia zmiany po wprowadzeniu wartości w oknie zliczania
Zarządzanie sejfem (Enterprise)

Zarządzanie sejfem (Enterprise)

Uwaga
Funkcjonalność współpracuje z Comarch ERP Enterprise

Rozwiązanie przeznaczone jest dla sklepów, w których dochód ze sprzedaży jest przekazywany na koniec dnia kierownikowi i przechowywany w specjalnie przeznaczonym miejscu na zapleczu. Z tego względu podczas zamykania zmiany nadmiar gotówki (stanowiący różnice pomiędzy gotówką uzyskaną danego dnia, a minimalną kwotą jaka ma pozostać w kasetce na następny dzień), a także płatności bonami zewnętrznymi oraz czekami są automatycznie wpłacane do sejfu, a stan kasy operatora jest o nie pomniejszany.

Uwaga
Funkcjonalność uruchamiana jest poprzez aktywowanie parametru Obsługa sejfu w systemie ERP.

Uwaga
Uprawnienia związane z aktywowaniem Dostępu do stanu sejfu dostępne są z poziomu systemu ERP.

Uwaga
Z poziomu systemu ERP można ustalić limit wartościowy oraz limit czasowy dla stanu sejfu, dzięki czemu wyświetlone zostanie przypomnienie o konieczności wypłaty z sejfu do banku.

Po osiągnięciu ustalonego limitu w systemie POS pojawi się komunikat: „Osiągnięto maksymalny limit stanu sejfu. Maksymalny limit sejfu wynosi: [Ustalona kwota]. Aktualny stan sejfu: [Aktualny stan sejfu]. Wykonaj wypłatę z sejfu do banku”.

 

Sejf

Funkcjonalność Sejf dostępna jest z poziomu głównego menu [Raporty i rozliczenia] -> [Sejf]

Kafel [Sejf]
W oknie Sejf prezentowane jest zestawienie operacji dokonywanych w ramach sejfu. Od wersji 2021.1 stan początkowy prezentowany jest w każdej formie płatności wynikającej z transakcji dokonanych w dniu poprzednim. Z tego poziomu istnieje możliwość dokonania ręcznej wpłaty lub wypłaty do sejfu oraz przejścia na listę wszystkich transakcji.

Uwaga
Zmiana w prezentacji stanu sejfu wymaga wypłaty wszystkich środków z sejfu przed aktualizacją POS do wersji 2021.1. Klienci, którzy korzystali z funkcjonalności Sejf, muszą dokonać wypłaty z sejfu w każdej dostępnej formie płatności, tak aby stan sejfu na koniec dnia wynosił 0,00 PLN.

Okno Sejf zawiera następujące kolumny:

 • Forma płatności – formy płatności dostępne na stanowisku POS z rozróżnieniem na każdą z dostępnych walut
 • Liczba operacji – liczba wpłat i wypłat do/z sejfu
 • Stan początkowy – informuje o saldzie początkowym dla każdej formy płatności w sklepie
 • Wpłaty – suma kwoty wpłaconej ręcznie i kwoty wynikającej ze sprzedaży gotówką
 • Wypłaty – suma kwoty wypłaconej ręcznie i kwoty wynikającej z wypłaty na początku zmiany
 • Suma – różnica pomiędzy wpłatami a wypłatami w każdej formie płatności
 • Stan końcowy – podsumowanie kwoty początkowej i wszystkich wpływów w sklepie dla danej formy płatności w bieżącym dniu pracy. Dla każdej formy płatności stan końcowy jest stanem początkowym następnego dnia.

 

Okno sejfu

W oknie Sejf dostępne są przyciski:

 • [Lista operacji] – otwiera listę transakcji wszystkich operacji wykonanych w ramach sejfu w sklepie
 • [Wypłata z sejfu] – otwiera okno umożliwiające dokonanie wypłaty z sejfu
 • [Wpłata do sejfu] – otwiera okno umożliwiające dokonanie wpłaty do sejfu
 • [Odśwież] – aktualizacja danych z usługą POS Agent wywołana przez operatora
 • [Zamknij] – zamyka okno

 

Lista operacji

Zestawienie transakcji można otworzyć za pomocą przycisku [Lista operacji] znajdującego się w oknie Sejf.

Lista operacji wykonana w ramach sejfu

Na Liście operacji prezentowany jest Stan początkowy sejfu i Stan sejfu aktualny, a także kolumny:

 • Numer
 • Typ – przyjmuje wartość Przychodowy i Rozchodowy
 • Forma płatności
 • Wartość
 • Data
 • Kasjer
 • Atrybut

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy na podstawie numeru systemowego operacji poprzez wprowadzenie dowolnej części numeru.

Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

 • Typ
 • Wartość
 • Data
 • Forma płatności
 • Kasjer
 • Atrybut

Okno Lista operacji zawiera następujące przyciski:

 • [Odśwież] – aktualizacja danych z usługą POS Agent wywołana przez operatora
 • [Wypłata z sejfu] – otwiera okno umożliwiające dokonanie wypłaty z sejfu
 • [Wpłata do sejfu] – otwiera okno umożliwiające dokonanie wpłaty do sejfu

Wpłata/wypłata do/z sejfu

Dokonanie wpłaty/wypłat do/z sejfu możliwe jest:

 • bezpośrednio z okna Sejf

Przycisk [Wpłata do sejfu] z poziomu Sejf

 • z poziomu Listy operacji

Przycisk [Wpłata do sejfu] z poziomu Listy operacji

Wpłata do sejfu

Na formularzu dodawania wpłaty/wypłaty znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na ilustracji):

 1. Kwota oraz Waluta – umożliwia wprowadzenie kwoty w walucie dostępnej dla stanowiska POS
 2. Forma płatności
 3. Płatnik – umożliwia określenie kontrahenta lub pracownika. Po wybraniu przycisku [Kontrahent]/[Pracownik], zostaje wyświetlona lista wyboru kontrahentów/pracowników.

Uwaga
Jeżeli płatnik jest ustawiony jako Kontrahent  to wpłaty/wypłaty wpływają wyłącznie na stan sejfu. Natomiast w przypadku kiedy płatnikiem jest Pracownik to wpłaty/wypłaty mają wpływ na stan sejfu i automatycznie na stan szuflady zalogowanego operatora.

Przykład
Sprzedaż podczas zmiany kasjera wynosiła 1200 PLN. Na stanowisku POS otrzymał komunikat o maksymalnym stanie kasy wynoszącym 1000 PLN. Kasjer dodaje i zatwierdza dokument wpłaty do sejfu na 200 PLN. W systemie dodawane są dwa dokumenty:

 • Dokument wpłaty do sejfu na kwotę 200 PLN
 • Dokument KW generowany automatycznie i prezentowany na liście KP/KW, który pomniejsza saldo kasy (prezentowana na dokumencie wypłata: -200 PLN)
 1. Opis – umożliwia wprowadzenie informacji o tym, czego dotyczy wpłata/wypłata
 2. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument, pole dostępne w przypadku pracy stanowiskowej

Na formularzu wpłaty/wypłaty znajdują się następujące przyciski:

 • [Wypłata z sejfu]/[Wpłata do sejfu] – przełącza pomiędzy dokumentami wpłaty/wypłaty bez konieczności ponownego uzupełniania danych. Lista czeków/bonów w przypadku pracy stanowiskowej, jest ograniczona do tych wystawionych na danym stanowisku.
 • [Zatwierdź] – służy do zaakceptowania dokumentu
 • [Zlicz kasę] – otwiera okno Zliczanie stanu kasy (analogiczne do okna, które można wywołać z poziomu zamknięcia dnia) prezentujące wybraną na dokumencie wpłaty/wypłaty formę płatności oraz walutę

Konfiguracja form płatności uwzględnionych w sejfie (Enterprise)

Uwaga
Funkcjonalność Konfiguracja form płatności uwzględnionych w sejfie dostępna jest we współpracy z Comarch ERP Enterprise.

W systemie Comarch ERP Enterprise istnieje możliwość obsługi i konfiguracji form płatności, jakie należy przechowywać w sejfie. Przykładowo w związku z obsługą różnych rodzajów bonów zewnętrznych m.in.: bony socjalne, bony restauracyjne, Sodexo, możliwe jest określenie, które bony powinny trafić do Sejfu  jako depozyt, w celu późniejszego przekazania firmie zewnętrznej do spieniężenia.

W systemie ERP dla form płatności istnieje parametr Uwzględnij w sejfie, którego aktywacja ustawia dla danej formy płatności opcję przechowywania w sejfie. Rodzaje form płatności takie jak: gotówka, czek i bony zewnętrzne posiadają domyślnie aktywny parametr.

Uwaga
Przed zmianą parametru Uwzględnij w sejfie należy dokonać wypłat z sejfu, w celu rozpoczęcia nowego dnia, pracy z saldem 0,00 dla wybranych form płatności. W przeciwnym razie użytkownik będzie posiadał różnice stanu w sejfie.

Przykład
Klient w systemie ERP posiada zdefiniowane trzy rodzaje bonów zewnętrznych: bony Sodexo, restauracyjne i socjalne. W sejfie powinny być przechowywane tylko bony restauracyjne i socjalne, ponieważ raz w miesiącu powinny zostać oddane do firmy dystrybucyjnej. W związku z tym dla bonów Sodexo nowy parametr Uwzględnij w sejfie powinien być nieaktywny i ten typ bonów nie będzie w ogóle prezentowany, ani wyliczany w podsumowaniu w funkcjonalności Sejf.