Lista artykułów

Lista artykułów

Wybranie kafla [Artykuły] z ekranu głównego lub z poziomu menu bocznego wyświetla listę artykułów zdefiniowanych w systemie ERP oraz udostępnionych stanowisku POS.

Kafel [Artykuły]
Uwaga
Do aplikacji synchronizowane są wszystkie aktywne w systemie ERP kategorie podziału grup artykułów.

Lista artykułów

Artykuły ze zdefiniowaną cechą (wpływającą na partie) prezentowane są jako osobne pozycje dla każdej partii.
Na liście dostępne są kolumny:

 • Miniatura zdjęcia artykułu
 • Nazwa
 • Kod
 • Typ artykułu
 • Cena brutto – z najbardziej aktualnego cennika, domyślnego dla stanowiska POS typu ceny
 • Cena netto – z najbardziej aktualnego cennika, domyślnego dla stanowiska POS typu ceny
 • Waluta
 • Stawka VAT
 • Ilość – suma ilości zasobów magazynów handlowych dostępnych dla stanowiska POS
 • Rezerwacje (domyślnie ukryta)

Uwaga
W przypadku systemu Comarch ERP Enterprise podczas realizacji kompletacji zamówienia sprzedaży na stanowisku POS, zdarza się, że operator decyduje się na kompletację zamówienia z wykorzystaniem towarów, które nie zostały jeszcze przyjęte, w celu umożliwienia klientowi jak najszybszy odbiór zamówienia. W systemie ERP istnieje parametr: Uwzględniaj w rezerwacjach skompletowane artykuły, po aktywacji którego po przyjęciu, część towarów skompletowanych zostanie dodana do ilości zarezerwowanych artykułów.

Kolumna Rezerwacje na liście artykułów

Istnieje również możliwość zmiany widoczności kolumn odpowiadających atrybutom artykułów, o ile taki atrybut ma w systemie ERP włączoną taką opcję.
Jeżeli dla artykułu zdefiniowane są atrybuty i cechy (wpływające na partię), zostaną one wyświetlone pod nazwą artykułu.

Atrybuty oraz cechy wyświetlane pod nazwa artykułu
Atrybuty oraz cechy wyświetlane pod nazwa artykułu

Pole filtra tekstowego umożliwia wyszukiwanie/ograniczanie widocznych na liście artykułów, na podstawie:

 • nazwy
 • kodu
 • kodów EAN
 • właściwości artykułu (atrybut, cecha)

Poniżej filtra tekstowego znajdują się filtry rozwijalne, pozwalające na wyszukiwanie artykułów na podstawie cech lub atrybutów (np. kolor, rozmiar, gatunek) oraz kategorii podziału grup artykułów (np. asortyment).

Z poziomu listy można:

 • zweryfikować dostępność artykułu na innych sklepach przy pomocy przycisku [Dostępność w sklepach]
 • Podglądnąć zdjęcia przypisane do danego artykułu przy pomocy przycisku [Zdjęcia]
 • wydrukować etykiety artykułu przy pomocy przycisku [Drukuj etykiety] – wydruk musi być wcześniej utworzony i przypięty do stanowiska POS w systemie ERP

Obsługa kodów wagowych i wartościowych (Enteprise)

Uwaga
Funkcjonalność Obsługa kodów wagowych i wartościowych dostępna jest we współpracy z Comarch ERP Enterprise.

Obsługa GS1-128 została opracowana w celu zapewnienia globalnego standardu wymiany danych pomiędzy różnymi firmami. GS1-128 umożliwia nie tylko kodowanie danych, jak na przykład standardowy kod kreskowy, ale również zapewnia metodę definiowania znaczenia danych. Jest to standard, który definiuje formatowanie określonego typu danych – dzięki flagowemu znakowi skanery umożliwiają zidentyfikowanie zeskanowanego kodu jako GS1-128.

Skanowanie EAN-128 możliwe jest dla dokumentów MM w dwóch przypadkach:

 • MM- utworzono ręcznie przez operatora na stanowisku POS
 • MM- utworzono w wyniku zamówienia wewnętrznego

Oprócz kodów wagowych na stanowisku POS możliwa jest obsługa kodów wartościowych, czyli kodów przekazujących podczas skanowania towaru, zaszytą wartość w kodzie. Na podstawie takiego kodu dodawana jest na stanowisku POS odpowiednia ilość tego towaru na dokument.
Podgląd karty artykułu (Enterprise, Altum)

Okno podglądu karty artykułu prezentuje:

 • nazwę artykułu
 • kod EAN
 • miniaturę zdjęcia
 • opis
 • dostępną ilość
 • rezerwacje
 • zakładkę Właściwości
 • zakładkę Grupy
 • zakładkę Cenniki – niewidoczną dla artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument
 • zakładkę Elementy kompletu – widoczna tylko dla artykułów typu Komplet

Podgląd karty artykułu

Z poziomu podglądu można:

 • wyświetlić zdjęcia danego artykułu przy pomocy przycisku [Zdjęcia]
 • sprawdzić dostępność artykułu w innych sklepach przy pomocy przycisku [Dostępność w sklepach]
 • zaktualizować stan zasobów poprzez wygenerowanie dokumentu PW lub RW przy pomocy przycisku [Nowa korekta zasobów]
 • wydrukować etykiety artykułu przy pomocy przycisku [Drukuj etykiety] – wydruk musi być wcześniej utworzony i przypięty do stanowiska POS w systemie ERP
 • podejrzeć artykuł powiązany przy pomocy przycisku [Podgląd] dostępnego na zakładce Artykuły powiązane

 

Właściwości

 

 

Zakładka Właściwości

Zakładka Właściwości prezentuje:

 • stawkę VAT – brak informacji dla artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument
 • typ artykułu – Towar, Usługa, Komplet, Bon
 • wartości cech danego artykułu – numer handlowy
 • odwrotne obciążenie – informacja czy artykuł podlega procedurze odwrotnego obciążenia
 • wartości atrybutów danego artykułu
 • informację czy dany artykuł podlega odwrotnemu obciążeniu – brak informacji dla artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument

Zasoby

Zakładka Zasoby

Zakładka Zasoby prezentuje kolumny:

 • Magazyn – nazwa magazynu, który jest aktywny i dostępny w danym centrum
 • Ilość
 • Rezerwacje
 • Braki
 • Zamówione – ilość zamówionego towaru ale jeszcze niedostarczonego
 • Oczekiwane – ilość towaru wysłanego do sklepu ale jeszcze nierozpakowanego
 • Dostępna ilość – ilość towaru po uwzględnieniu rezerwacji

 

Cenniki

Zakładka Cenniki

Zakładka Cennik prezentuje kolumny:

 • Cennik – nazwa cennika, z którego została pobrana cena
 • Typ ceny
 • Jednostka
 • Obowiązuje od (domyślnie ukryta)
 • Obowiązuje do (domyślnie ukryta)
 • Cena netto
 • Cena brutto
 • Waluta

Uwaga
Definiowanie daty obowiązywania ceny oraz cennika odbywa się po stronie systemu ERP.

Uwaga
Funkcjonalność definiowania wielu cen z różnymi okresami obowiązywania w ramach tego samego cennika nie jest dostępna w Comarch ERP Altum.

Artykuł może mieć wiele zdefiniowanych cen, z różnymi okresami obowiązywania w ramach danego cennika. W związku z tym data:

 • Obowiązuje od – odpowiada dacie początkowej cennika, o ile dla elementu cennika (artykułu) nie została zdefiniowana osobna data obowiązywania.
 • Obowiązuje od – odpowiada dacie początkowej elementu cennika (artykułu), jeżeli taka data została zdefiniowana w ramach danego cennika. Data początkowa elementu cennika jest późniejsza lub taka sama jak data początkowa cennika.
 • Obowiązuje do – jest równoważna z datą końcową cennika, o ile dla elementu cennika (artykułu) nie została zdefiniowana osobna data obowiązywania.
 • Obowiązuje do – jest równoważna z datą końcową elementu cennika (artykułu), jeżeli taka data została zdefiniowana w ramach danego cennika. Data końcowa elementu cennika jest mniejsza lub równa dacie końcowej cennika.

Uwaga
Końcowa data cennika oraz elementu cennika może nie być określona. W takim przypadku na podglądzie karty artykułu wartość pola Obowiązuje do prezentowana jest jako “—“.

Przykład

W systemie ERP został zdefiniowany cennik X, obowiązujący przez cały miesiąc Maj (01.05.2019-31.05.2019). W ramach cennika X, dla artykułu Szary podkoszulek – Męski została zdefiniowana cena 45 PLN, obowiązująca tylko przez pierwszy weekend miesiąca (04.05.2019-05.05.2019). W takiej sytuacji na stanowisku POS, na podglądzie karty artykułu prezentowana jest cena 45 PLN dla cennika X z datami obowiązywania: 04.05.2019-05.05.2019.

Priorytety cenników (Enterprise)

Uwaga
Funkcjonalność Priorytety cenników dostępna jest we współpracy z Comarch ERP Enterprise.

W związku z wielofirmowością i różnicami w cennikach obowiązujących w różnych sklepach, w obszarze jednej firmy dodana została obsługa priorytetów cenników. Cena pobierana jest z cennika o najwyższym priorytecie.

Przykład

W systemie ERP istnieje artykuł A1, który posiada dwa zdefiniowane cenniki dla typu ceny Standard:

 • cennik P1 ważny od 01.10.2020 do 31.10.2020r. z priorytetem 800
 • cennik P2 ważny od 01.03.2020 do 31.10.2020r. z priorytetem 100

W systemie Comarch POS wystawiany zostaje paragon z datą utworzenia 10.10.020r.  na artykuł A1. Pomimo tego, że cennik P1 jest aktualniejszy, to cena zostanie pobrana z cennika P2, ponieważ posiada on wyższy priorytet.

Elementy kompletu

Zakładka Elementy kompletu dla artykułu bez zaznaczonego parametru Pobieraj składniki na dokument

Zakładka Elementy kompletu prezentuje informacje dotyczące artykułów wchodzących w skład kompletu:

 • Miniatura zdjęcia
 • Nazwa
 • Typ artykułuTowar, Usługa, Komplet, Bon
 • Cennik – nazwa cennika, z którego została pobrana cena
 • Typ ceny
 • Cena netto
 • Cena brutto
 • Waluta
 • Stawka VAT
 • Ilość

Grupy

Zakładka Grupy

Zakładka Grupy prezentuje grupy artykułów, do których należy dany artykuł. Lista grup zawiera następujące informacje:

 • Kategoria
 • Grupa
 • Ścieżka – określa lokalizację grupy artykułów w drzewie kategorii podziału grup artykułów

Artykuły powiązane

Zakładka Artykuły powiązane

Zakładka Artykuły powiązane dostępna jest w przypadku, gdy artykuł posiada przynajmniej jedną pozycję powiązaną. Lista artykułów powiązanych zawiera następujące kolumny:

 • Nazwa
 • Typ powiązania – możliwe typy powiązań:
  • Sugerowany do sprzedaży
  • Akcesorium
  • Zamiennik
  • Towar nadrzędny
 • Grupa towarowa–predefiniowana grupa w systemie ERP
 • Cena bazowacena bruttoZdjęcia artykułów

W aplikacji prezentowane są zdjęcia artykułów w postaci miniatury:

Uwaga
Postać miniatur możliwa jest dla tych zdjęć, które z poziomu systemu ERP są odpowiednio oznaczone jako domyślne dla stanowiska POS. W przeciwnym wypadku prezentowana jest ikona aparatu.

Miniatura zdjęcia na liście artykułów

Operator może wyświetlić wszystkie zdjęcia do danego artykułu po wybraniu przycisku [Zdjęcia] z poziomu:

 • listy artykułów
 • podglądu karty artykułu

Przycisk [Zdjęcia] z poziomu podglądu karty artykułu
Uwaga
Konfiguracja widoczności zdjęć na stanowisku POS odbywa się po stronie systemu ERP.

Na podglądzie zdjęć artykułu prezentowane są:

 • nazwa artykułu
 • numer aktualnie przeglądanego zdjęcia z liczby dostępnych zdjęć
 • zdjęcia

Nawigacja między kolejnymi zdjęciami możliwa jest przy pomocy prawej oraz lewej strzałki.

Podgląd zdjęć artykułu
Podgląd zdjęć artykułu
Dostępność w innych oddziałach

Sprawdzenie dostępności danego artykułu w innych sklepach możliwe jest po wybraniu przycisku [Dostępność w sklepach] z poziomu:

 

Przycisk [Dostępność w sklepach] z poziomu podglądu karty artykułu
W wyświetlonym oknie prezentowane są magazyny, w których dany artykuł jest dostępny wraz z informacją o jego ilości.

Podgląd zasobów artykułu w innych oddziałach
Podgląd dostępności artykułu w innych oddziałach

Lista sortowana jest malejąco po ilości.
Pole wyszukiwania pozwala ograniczyć listę wyświetlonych magazynów oraz umożliwia znalezienie konkretnego magazynu oddziału/sklepu.

Funkcja wymaga:

 • pracy w trybie online
 • przypisania stanowiska POS w systemie ERP do centrum, które nie jest typu Firma
 • odpowiedniej konfiguracji widoczności stanów magazynowych innych oddziałów/centrów dla stanowiska POS z poziomu systemu ERP

Uwaga
Funkcja nie dotyczy magazynów, które są dostępne dla stanowiska POS.

Przykład

Firma XYZ posiada dwa sklepy obuwnicze.
Klient jednego ze sklepów chce kupić buty w rozmiarze 38, pyta o jego dostępność. Operator wyszukuje na liście artykułów dany model butów. W kolumnie Ilość widnieje 0 par, co oznacza brak tego rozmiaru w danym sklepie. Sprzedawca zaznacza artykuł na liście i wybiera przycisk [Dostępność w sklepach]. W wyświetlonym oknie prezentowana jest ilość 3 par półbutów w rozmiarze 38 w magazynie drugiego ze sklepów.
Artykuły powiązane

Funkcja artykułów powiązanych pozwala kojarzyć ze sobą takie artykuły, które często są sprzedawane razem.

Uwaga
Definiowanie powiązań między artykułami odbywa się po stronie systemu ERP.

Możliwe rodzaje powiązań artykułów:

Dla każdego artykułu, który posiada przynajmniej jeden artykuł powiązany, w oknie PAR i FS wyświetlony jest panel z artykułami powiązanymi.

Uwaga
W celu poprawnego wyświetlania artykułu powiązanego na dokumencie wymagane jest dodanie do niego zdjęcia.

Artykuł powiązany prezentowany na paragonie

Uwaga
W aplikacji nie jest wyświetlana informacja o rodzaju powiązania.

Dla artykułów powiązanych prezentowane są:

 • miniatura zdjęcia
 • nazwa
 • nazwa grupy towarowej
 • zastosowana cena – wartość artykułu wyliczana po dodaniu go na dokument i uwzględnieniu rabatów
 • cena bazowa – cena netto

Wybranie artykułu powiązanego powoduje dodanie go na dokument.
Jeżeli taki artykuł ma zdefiniowane partie lub jest elementem fantomu, to podczas dodawania go na dokument zostanie wyświetlone okno wyboru odpowiednich cech/właściwości artykułu.

Okno wyboru cechy/właściwości artykułu powiązanego
Okno wyboru cechy/właściwości artykułu powiązanego

W oknie wyboru prezentowana są:

 • nazwa
 • zdjęcie
 • opis
 • typ
 • stawka VAT
 • wartości cech/atrybutów

W obszarze roboczym artykułów powiązanych dostępne są dwa przyciski:

 • [Pokaż wszystkie artykuły powiązane] – w związku z ograniczonym miejscem, otwiera okno z wszystkimi artykułami powiązanymi, które można zaproponować klientowi. Artykuły są pogrupowane w sekcje odpowiadające typom powiązań artykułów:
  • Akcesorium
  • Zamiennik
  • Sugerowany do sprzedaży
  • Towar nadrzędny
 • [Pokaż kontrahentowi] – wyświetla (na ekranie przeznaczonym dla klienta) artykuły  powiązane, które mogą zainteresować klienta

Uwaga
 Istnieje możliwość konfiguracji z poziomu systemu Comarch ERP Enterprise, czy wybranie artykułu powiązanego ma bezpośrednio dodawać go na dokument, czy najpierw ma zostać wyświetlony jego podgląd.

Okno z wszystkimi artykułami powiązanymi

W oknie dostępny jest przycisk [Pokaż kontrahentowi], który umożliwia zaprezentowanie kontrahentowi powiązań dostępnych dla zakupionego przez niego artykułu.

Przykład

W sklepie odzieżowym przy stanowisku kasowym prezentowana jest wystawa nowego artykułu. Przy każdych zakupach kasjerzy mają obowiązek zachęcania klientów do dokupienia nowego artykułu jako dodatku. W celu poprawy ergonomii takiego scenariusza, do artykułów został powiązany rodzajem Sugerowany do sprzedaży nowy artykuł.
Operator podczas skanowania produktów, widzi w obszarze roboczym nowy artykuł. Zachęca klienta do zakupu sugerowanego dodatku. Operator nie musi skanować dodatkowego artykułu, wystarczy, że wybierze artykuł powiązany na dokumencie.
Fantomy

Fantomy to powiązane ze sobą karty artykułów, różniące się między sobą cechą (np. rozmiarem, kolorem). Funkcja ta w odróżnieniu od cech/partii artykułu umożliwia prezentację odrębnych zdjęć, opisów oraz atrybutów dla danej kartoteki towarowej. Umożliwia również definiowanie rabatów tylko dla wybranej wartości atrybutu artykułu.

Uwaga
Definiowanie atrybutów grupujących oraz powiązań między artykułami odbywa się po stronie systemu ERP.

Fantomy, podobnie jak artykuły powiązane, prezentowane są w obszarze roboczym dokumentu.

Fantom prezentowany na paragonie

Poprawna konfiguracja fantomu w systemie ERP wymaga, aby:

 • Do artykułów (elementów fantomu) dodany był atrybut o parametrze Grupujący oraz z włączona widocznością na stanowisku POS
 • Artykuły o określonej cesze/wartości atrybutu grupującego były ze sobą powiązane rodzajem Towar nadrzędny. Artykuł określony tym rodzajem powiązania staje się nadrzędnym dla powiązanych z nim artykułów. Tylko jeden towar w grupie może być nadrzędny względem pozostałych. Artykuł posiadający już artykuł nadrzędny nie może być artykułem nadrzędnym.
 • Artykuł bez określonej cesze/wartości atrybutu był powiązany (nie rodzajem Towar nadrzędny) z artykułem nadrzędnym
 • Elementy fantomu miały zdjęcia

Atrybut grupujący, czyli atrybut oznaczający cechę, która rozróżnia artykuły w danej grupie (np. rozmiar buta) może być typu:

 • Lista
 • Tekst

Uwaga
Pierwszym atrybutem grupującym powinien być atrybut oznaczający cechę, która rozróżnia artykuły w danej grupie. Ten atrybut determinuje wybór kolejnych atrybutów grupujących.

Wybranie fantomu w obszarze roboczym dokumentu spowoduje wyświetlenie okna wyboru wartości atrybutów grupujących.

Okno wyboru wartości dla fantomu

W oknie wyboru prezentowana są:

 • nazwa
 • zdjęcie
 • opis
 • typ
 • stawka VAT
 • wartości atrybutów

Przykład

Firma XYZ prowadzi sprzedaż koszulek męskich z krótkim rękawem różniących się kolorem. W zależności od wybranego koloru nadawany jest inny rabat.
W systemie ERP zdefiniowany jest atrybut Kolor o typie Tekst z zaznaczonym parametrem Grupujący oraz parametrem Podgląd dla stanowiska POS.
W systemie dostępny jest artykuł Koszula z krótkim rękawem/M oraz artykuły z dodanym atrybutem Kolor:
Koszula z krótkim rękawem/M – Błękitna. Kolor: Błękitny
Koszula z krótkim rękawem/M – Czarna. Kolor: Czarny
Koszula z krótkim rękawem/M – Granatowa. Kolor: Granatowy

Artykuł Koszula z krótkim rękawem/M – Błękitna jest powiązana z pozostałymi artykułami (koszula granatowa, czarna) powiązaniem typu Towar nadrzędny.
Artykuł Koszula z krótkim rękawem/M jest powiązany z artykułem Koszula z krótkim rękawem/M – Błękitna powiązaniem typu Sugerowany do sprzedaży.
Artykuł Koszula z krótkim rękawem/M – Czarna ma zdefiniowany rabat 15%.
Operator po dodaniu na paragon artykułu Koszula z krótkim rękawem/M, ma prezentowany w obszarze roboczym dokumentu artykuł Koszula z krótkim rękawem/M – Błękitna. Następnie po wybraniu fantomu oraz wybraniu wartości Czarny dla atrybutu Kolor na dokumencie zostaje dodany artykuł Koszula z krótkim rękawem/M – Czarna oraz naliczony na niego rabat w wysokości 15%.

Element fantomu na paragonie z uwzględnionym rabatem
Wymagana cecha artykułu

Jeżeli artykuł posiada co najmniej jedną zdefiniowaną cechę w systemie ERP, to w procesie zakupu należy wskazać wybraną cechę. Nie będzie możliwe zwiększenie stanu danego artykułu bez określenia wartości cechy. Dotyczy dokumentów:

 • korekty paragonu i jej korekty ręcznej
 • korekty faktury i jej korekty ręcznej
 • przyjęcia wewnętrzne (ręczne i generowane automatycznie)

 

W momencie zeskanowania artykułu ze zdefiniowaną cechą bądź ręcznego wprowadzenia go na dokument KIPAR, przed otwarciem okna określenia wartości korekty, zostaje otwarte okno wyboru właściwości, w którym należy wskazać cechę.

Okno wyboru cechy