Nowości i zmiany w wersji 2022.1.1

Zmiany:
  1. Dostosowano aplikację do zmian wynikających z nowelizacji ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych:
    • wprowadzono zmiany związane z terminem zgłoszenia pracownika do PPK – obecnie pracownik może zostać zgłoszony do PPK po 14 dniach od zatrudnienia, nie później jednak niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia,
    • zaktualizowano terminy związane ze złożeniem przez pracownika oświadczenia o zawartych umowach o prowadzenie PPK – obecnie jest to 7 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie PPK,
    • wprowadzono zmiany w aplikacji działającej w trybie samodzielnym dotyczące naliczania składki dodatkowej uczestnika PPK – obecnie naliczenie i odprowadzenie składki następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył deklarację wpłaty dodatkowej.
  2. Wypłata transferowa. Zmieniono walidację pola Numer rachunku PPK umożliwiając wprowadzenie znaków specjalnych.
Poprawiono:
  1. W przypadku wersji współpracującej z Comarch ERP HR poprawiono wyliczanie stażu pracy dla pracowników mających jednocześnie kilka trwających umów cywilnoprawych.
  2. Poprawiono wyświetlanie informacji o obniżeniu składki podstawowej, gdy kwota podstawy jest wykazywana z groszami oraz gdy pracownik jest zatrudniony na wielu etatach.
Uwaga
Comarch PPK w wersji 2022.1.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 03.06.2022. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu będzie niemożliwa. Nowa wersja współpracuje z systemami Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL HR i Comarch ERP Altum HR w wersji 2020.1.1 lub wyższej.

Czy ten artykuł był pomocny?