W aplikacji istnieje możliwość dodania korekty do faktury sprzedaży lub paragonu. Korekta może jedynie zmniejszać ilość na pozycjach dokumentu.

W celu dodania korekty, należy na liście dokumentów handlowych wskazać korygowany dokument oraz wybrać przycisk [Korekta].

Na formularzu dodawanego dokumentu korekty znajdują się następujące pola(poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Paragon/Faktura – prezentuje numer korygowanego dokumentu
 2. Nr fiskalny – umożliwia wprowadzenie numeru fiskalnego korygowanego dokumentu
 3. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
 4. Lista pozycji zawierająca kolumny:

  W przypadku, gdy pozycja:

  • nie jest korygowana w całości, oznaczenia jej bazowej ilości oraz wartości są przekreślone, a poniżej wyświetlane są skorygowane dane
  • jest całkowicie skorygowana ilościowo, prezentowana jest w całości jako przekreślona
 5. Kontrahent – prezentuje przeniesionego z dokumentu źródłowego kontrahenta (nabywcy, odbiorcy)
 6. Podsumowanie – prezentowana jest sumaryczna wartość wprowadzonych na dokument pozycji:
  • Suma – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od brutto
  • Suma netto – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
  • Rabat
  • Narzut
  • Zaliczki
  • VAT – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
  • Sumaryczna wartość sprzedaży po uwzględnieniu rabatu/narzutu/VAT
 7. Przyczyna korekty – wymagane jest określenie przyczyny wystawianej korekty, w przeciwnym wypadku zatwierdzenie dokumentu nie będzie możliwe. Po wybraniu przycisku zostaje wyświetlone okno wyboru wartości zdefiniowanych w systemie ERP.
 8. Możliwe jest również określenie przyczyny dla każdej pozycji korekty, a nie całego dokumentu. Taka funkcjonalność umożliwia późniejszą analizę statystyczną. Przyczyna pozycji dotyczy:

  W przypadku elementu kompletu z opcją Pobieraj składniki na dokument oraz włączoną blokadą jego modyfikacji, korekta takiej pozycji dokumentu spowoduje wyświetlenie komunikatu: „Komplet nie podlega rozbiciu. Skorygować wszystkie elementy kompletu?”. Wybranie opcji Tak spowoduje otwarcie okna z wyborem przyczyny korekty. Wybrana przyczyna zostanie ustawiona na wszystkich elementach kompletu. Analogiczne działanie ma miejsce dla elementów promocji pakietowej oraz włączonej opcji blokady korygowania jej elementów.
  Na podglądzie korekty, przyczyny poszczególnych pozycji dokumentów są prezentowane bez możliwości ich edycji.
  Dla elementu typu Skup nie ma możliwości zmiany przyczyny korekty. Automatycznie ustawiana jest przyczyna: Skup.

 9. Szczegóły pozycji – prezentuje podstawowe informacje na temat elementu dokument oraz umożliwia:
  • [Zwróć] – skorygowanie określonej ilości wskazanej pozycji dokumentu. Funkcjonalność dostępna jest również bezpośrednio na wybranej pozycji w kolumnie Ilość.
  • [Zwróć całość] – skorygowanie całej ilości zaznaczonego elementu dokumentu
 10. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu
 11. Formularz dodawanej korekty zawiera następujące przyciski:
  • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
  • [Wymiana] – przechodzi do procesu wymiany korygowanego towaru

  Po zatwierdzeniu korekty zostanie wyświetlone okno płatności Do zwrotu, analogiczne do okna przyjmowania płatności podczas wystawiania dokumentu, z tą różnicą, że po zatwierdzeniu okna kwota jest wydawana, a nie przyjmowana.

  W przypadku kompletów:

  • niepobierających elementów na dokument handlowy, nie ma możliwości skorygowania elementu kompletu na dokumencie korekty automatycznej
  • pobierających elementy na dokument handlowy, na korekcie automatycznej elementy kompletu prezentowane są jak zwykłe artykuły