Większość okien wystawianych lub generowanych dokumentów składa się z następujących sekcji:

  1. Pole Wyszukaj artykuł – pozwala wyszukać oraz dodać na dokument artykuł. W polu można zeskanować czytnikiem kodów kreskowych kod artykułu, można również ręcznie wpisać kod/EAN artykułu/partii lub szukaną frazę, potwierdzając wprowadzoną wartość przyciskiem . W przypadku, gdy wprowadzona fraza jest identyczna z nazwą artykułu w bazie danych, artykuł, zostaje wprowadzany na dokument jako nowa pozycja. W przeciwnym razie, aplikacja otworzy listę artykułów przefiltrowaną względem wprowadzonej frazy. W celu dodania artykułu, należy go zaznaczyć i nacisnąć przycisk [Wybierz]. Można również przejść do wyboru artykułu z listy artykułów naciskając przycisk [Dodaj] lub wybierając z klawiatury, bez konieczności wprowadzania frazy w pole Wyszukaj artykuł.
  2. Pole Obsługujący
  3. Lista pozycji dokumentu – prezentuje szczegółowe informacje dotyczące dodanych pozycji, przykładowo: nazwa, ilość. Dodatkowo po nadaniu rabatu na dany artykuł, w drugiej linii prezentowana jest informacja o rabacie lub narzucie procentowym, wartości o jaką zmieniona została cena i wartości pozycji. Użytkownik ma możliwość zmiany ilości, jednostki, ceny lub wartości pozycji (zmiana ceny oraz wartości dotyczy nadania rabatu nagłówka lub rabatu użytkownika). W tym celu, należy wybrać zmienianą wartość i wprowadzić nową w osobnym oknie.
  1. Pole Obsługa pozycji (obszar roboczy) – widoczne są dane pracownika obsługującego transakcję pozycji zaznaczonej na liście. Naciskając na przycisk można zmienić pracownika, analogicznie jak dla pola Obsługujący.
  2. Szczegóły pozycji (obszar roboczy) – prezentuje przyciski:
   • [Ilość] – umożliwia zmianę jednostki oraz ilości artykułu dodanego na dokument. Ilość można wprowadzić za pomocą klawiatury, ustalić przyciskami [+] i [] lub za pomocą ekranowej klawiatury numerycznej rozwijanej po wybraniu przycisku znajdującego się po lewej stronie pola. W przypadku wprowadzania ilości elementu w jednostce pomocniczej, aplikacja pilnuje zgodności z precyzją jednostki podstawowej danego artykułu.
   • [Usuń] – umożliwia usunięcie zaznaczonej pozycji z dokumentu
   • Dedykowane przyciski dla danego typu dokumentu

Pod przyciskami prezentowana jest informacja o nazwie, kodzie EAN, cenie początkowej, cechach partii i atrybutach zaznaczonego artykułu, a także miniatura głównego zdjęcia artykułu. Przycisk [Wybierz właściwości] pozwala na wybór cechy danego artykułu. Po naciśnięciu na zdjęcie aplikacja wyświetla okno pozwalające na przeglądanie wszystkich zdjęć artykułu.

Jeżeli towar posiada zdefiniowane artykuły powiązane, są one prezentowane w wierszu poniżej informacji dotyczących tego towaru.

 • Atrybuty – prezentowane są atrybuty przypisane do danego typu dokumentu.

 

Przyciski poniżej listy elementów:

 • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
 • [Parkuj] – zapisuje dokument w stanie niezatwierdzonym
 • [Zamknij] – zamyka dokument bez zapisu wprowadzonych zmianOperator ma możliwość zmiany ceny początkowej na dokumencie (FS, PAR, ZS, OS). Funkcjonalność ta umożliwia rozwiązanie sytuacji, gdy pojawia się rozbieżność między ceną prezentowaną w aplikacji, a ceną prezentowaną w rzeczywistości w sklepie (przykładowo na etykiecie artykułu).
Zmiana ceny początkowej możliwa jest po wybraniu na wartość kolumny Cena początkowa pozycji dokumentu lub za pomocą przycisku [Zmień cenę] (kolumna oraz przycisk są domyślnie ukryte). Taka czynność wymaga od operatora posiadania odpowiedniego uprawnienia.

Zmiana ceny początkowej dotyczy pozycji będącej:

Cena początkowa jest ceną brutto lub netto, w zależności od kierunku VAT dokumentu.
Edycja ceny początkowej:

 • nie wynika z nadania rabatu na daną pozycję dokumentu
 • nie jest możliwa na korektach dokumentów, zaliczkach faktur sprzedaży, notach debetowych oraz TAX FREE
 • zostaje nadpisana w przypadku zmiany jednostki pozycji dokumentu lub przeliczenia dokumentu według ustawień kontrahenta

Dla pozycji dokumentu, na którą została naliczona promocja pakietowa, nie ma możliwości zmiany ceny początkowej. Natomiast zmiana ceny początkowej pozycji, a następnie naliczenie na tę pozycję promocji pakietowej, nie nadpisuje wcześniej zmodyfikowanej ceny. Przy wycofaniu lub rozbiciu promocji pakietowej zachowana jest cena początkowa zmieniona ręcznie przed nadaniem promocji.

Na generowane dokumenty przenoszona jest cena początkowa z dokumentu źródłowego. Analogiczne działanie ma miejsce dla kontynuacji dokumentu z parkingu, gdzie jest zachowana ręcznie zmodyfikowana cena początkowa.
Z poziomu widoku dokumentu handlowego lub reklamacyjnego dostępne jest pole pozwalające na wybór kontrahenta z listy. Domyślnie podpowiada się kontrahent Nieokreślony.

Wybór przycisku [Kontrahent] wyświetla listę, z której należy wskazać istniejącego kontrahenta lub dodać nowego. Poniżej nazwy wybranego kontrahenta wyświetlone są również informacje dotyczące przypisanej karty lojalnościowej oraz numer NIP. Dodatkowo operator z poziomu Zarządzanie widokami może zmienić widoczność danych adresowych (adresu głównego) na przycisku nabywcy/odbiorcy.

Jeżeli na dokumencie został już wybrany kontrahent, naciśnięcie przycisku [Kontrahent] wyświetla opcje:

 • [Zmień kontrahenta] – ponownie otwiera listę kontrahentów, umożliwiając wskazanie innego nabywcy/odbiorcy
 • [Edytuj] – otwiera okno Edycja kontrahenta biznesowego/detalicznego
 • [Zmień adres] – umożliwia zmianę lub dodanie nowego adresu kontrahenta
 • [Wybierz odbiorcę] – umożliwia wskazanie na dokumencie odbiorcy różnego od wybranego nabywcy
 • [Dodaj kartę klienta] – umożliwia powiązanie karty lojalnościowej/bonu z opcją Program lojalnościowy z kontrahentem
 • [Podgląd] – otwiera okno Szczegóły kontrahenta

Po wybraniu kafli [Nabywcy] lub [Odbiorcy] wyświetlają się również opcje:

 • [Zmień nabywcę] – ponownie otwiera listę kontrahentów, umożliwiając wskazanie innego nabywcy
 • [Zmień odbiorcę] – ponownie otwiera listę kontrahentów, umożliwiając wskazanie innego odbiorcy
 • [Usuń odbiorcę] – umożliwia usunięcie odbiorcy z dokumentu

Zmiana kontrahenta powoduje ponowne przeliczenie wartości na dokumencie handlowym. W systemie ERP można określić, czy przy zmianie kontrahenta:

 • takie przeliczenie zostanie wykonane automatycznie
 • użytkownikowi zostanie wyświetlony komunikat „Czy przeliczyć dokument zgodnie z ustawieniami kontrahenta?” z dostępnym opcjami:
  1. Tak – wartości dokumentu zostaną ponownie przeliczone
  2. Nie – wartości dokumentu pozostaną bez zmianElementy okna

Okno płatności zostaje wyświetlone po zatwierdzeniu dokumentów handlowych:

 • Faktura sprzedaży
 • Faktur zaliczkowych
 • Paragon
 • Korekta
 • TAX FREE

Okno płatności składa się z następujących elementów (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Do zapłaty – kwota wyświetlona w walucie systemowej
 2. Formy płatności – wszystkie aktywne formy płatności dostępne dla wybranego dokumentu na stanowisku POS
 3. Kwota do przypisania – automatycznie przypisana kwota do rozliczenia z pola Do zapłaty. Zmiana waluty jest możliwa poprzez wskazanie z listy rozwijanej jednej z walut dostępnych w systemie. W przypadku przypisania niepełnej kwoty do zapłaty do wybranej formy płatności aplikacja automatycznie uzupełnia to pole pozostałą kwotą do zapłaty.
 • Klawiatura numeryczna – umożliwia zmianę kwoty do przypisania dla formy płatności
 • Pozostało/Reszta – kwota wyświetlona w walucie systemowej

Możliwe jest przypisanie kwoty do rozliczenia:

 • do formy płatności po wybraniu kafla z daną formą płatności
 • kilkukrotnie do tej samej formy płatności
 • w dostępnych walutach

Płatność w różnych walutach przypisana do jednej formy płatności prezentowana jest jako suma płatności w każdej z walut osobno.

Ponadto w oknie dostępne są przyciski:

 • [Wyczyść] – usuwa wszystkie dodane płatności poza dokonanymi już płatnościami kartą. Przycisk nie jest widoczny, jeżeli żadna kwota nie została przypisana do formy płatności.
 • [Faktura] – powoduje zatwierdzenie paragonu i otwarcie nowej faktury powiązanej z wystawianym paragonem. Dane z powiązanego paragonu zostaną przeniesione na fakturę. Przycisk widoczny tylko dla okna płatności paragonu.
 • [Cofnij] – usuwa ostatnią wprowadzoną zmianę w oknie płatności poza dokonaną już płatnością kartą. Przycisk domyślnie ukryty.
 • [TAX FREE] – powoduje zatwierdzenie paragonu oraz otwarcie nowego dokumentu TAX FREE powiązanego z wystawianym paragonem. Dane z powiązanego paragonu zostaną przeniesione na TF. Przycisk domyślnie ukryty.
 • [Reszta z bonu] – umożliwia przypisanie reszty z bonu do formy płatności typu Gotówka lub Bon. Przycisk widoczny tylko w przypadku przypisania wartości bonu o parametrze Zwrot reszty do formy płatności typu Bon.
 • [Zatwierdź]
 • [Zamknij] powoduje następujące akcje:
  1. przy braku płatności – zamknięcie okna płatności i powrót do widoku tworzonego dokumentu z możliwością jego edycji. Przy ponownym zatwierdzeniu dokumentu kwota do zapłaty zostanie ponownie wyliczona z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na dokumencie.
  2. przy dokonaniu płatności – zamknięcie okna płatności i powrót do widoku tworzonego dokumentu. Nie będzie to możliwe, jeżeli dokument został rozliczony formą płatności typu Karta. W takim przypadku zostanie wyświetlony komunikat: „Z powodu odnotowanej płatności powrót do dokumentu nie jest możliwy”. W przypadku innych form płatności powrót do widoku tworzonego dokumentu będzie możliwy po wyczyszczeniu wprowadzonych rozliczeń (przycisk [Wyczyść]).
  3. po zatwierdzeniu całej płatności – w przypadku, gdy parametr Automatyczne zamykanie okna płatności jest odznaczony w systemie ERP, po ręcznym zamknięciu okna płatności zostanie wyświetlony formularz dodawania nowego paragonu

Rozliczenie całej kwoty do zapłaty w oknie płatności spowoduje, że wszystkie kafle form płatności przestaną być aktywne.
Zatwierdzenie okna płatności dokumentu wywołuje następujące akcje:

 • dokument zostaje wydrukowany
 • w przypadku, gdy kwota do zapłaty nie została w całości przypisana do płatności zostaje wyświetlony komunikat „Nie można zapisać płatności. Suma wartości płatności jest mniejsza od wartości dokumentu”.
 • w przypadku, gdy parametr Automatyczne zamykanie okna płatności jest zaznaczony, wyświetlone zostaje okno dodawania nowego paragonu. Jeżeli parametr jest odznaczony, to okno płatności pozostaje otwarte z możliwością ręcznego zamknięcia.

Płatność kartą

Wybranie formy płatności typu Karta powoduje zablokowanie ekranu i wyświetlenie komunikatu informującego, że dalsza część procesu płatności jest obsługiwana za pomocą terminala płatniczego.

W sytuacji przerwania połączenia między terminalem płatniczym a stanowiskiem POS, wyświetlony zostanie komunikat: „Wystąpił problem w trakcie dokonywania płatności. Szczegóły: Transakcja zakończona niepowodzeniem!. Czy płatność kartą mimo to się powiodła?” z dostępnymi opcjami:

 • Tak – potwierdza prawidłowy przebieg transakcji na terminalu. Płatność zostaje dodana do dokumentu.
 • Nie – anuluje płatność kartą

Płatność bonem

W aplikacji można płacić bonem:

 • własnym
 • zewnętrznym

Wybranie formy płatności typu Bon powoduje otwarcie okna Wczytaj bon własny/Wczytaj bon zewnętrzny.

Okno składa się z następujących elementów (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Numer bonu – można wprowadzić ręcznie lub za pomocą czytnika
 2. Lista bonów – prezentuje informacje o wprowadzonych bonach:
  • Numer
  • Rodzaj
  • Kwota
 3. Pozostało – prezentuje pozostałą do rozliczenia kwotę pomniejszoną o sumę wartości wprowadzonych bonów

Okno zawiera następujące przyciski:

 • [Zamknij] – zamyka okno
 • [Usuń] – usuwa z listy wprowadzony bon
 • [Zatwierdź] – dodaje bon o wprowadzonym numerze lub ponownie otwiera okno płatności, przypisując wartość wprowadzonych bonów do formy płatności typu Bon

Po wybraniu przycisku [Zatwierdź] pojawi się okno Bon składające się z elementów:

 1. Numer wprowadzonego bonu
 2. Kwota – domyślnie kopiowana jest wartość z pola Pozostało, oznacza ona wartość wprowadzanego bonu
 3. Klawiatura numeryczna – umożliwia zmianę pola Kwota
 4. Pozostało – kwota analogiczna jak w przypadku okna Wczytaj bon własny/Wczytaj bon zewnętrzny

W przypadku wprowadzenia numeru:

 • bonu (typu Własny) nieistniejącego w bazie danych, pojawi się komunikat: „Bon o tym numerze nie istnieje.”
 • bonu (typu Własny) istniejącego, ale niesprzedanego lub zablokowanego w bazie danych, pojawi się komunikat: „Akcja jest niedostępna dla bonu o numerze [Numer bonu].”

Reszta z gotówki

W aplikacji możliwe jest rejestrowanie wydawanej reszty dla formy płatności typu Gotówka, w przypadku dokumentów: PAR, KIPAR, FS, KIFS, FSL, KFSL, korekt ręcznych oraz dokumentów z procesu wymiany.

Na wydruku dokumentu (w formacie PDF), w sekcji dotyczącej formy płatności prezentowana jest informacja o kwocie przyjętej do kasy oraz kwocie wydanej w formie reszty.

Reszta z bonu

W przypadku płatności bonami jednorazowymi z zaznaczonym parametrem Zwrot reszty w systemie ERP, istnieje możliwość wydania reszty w postaci gotówki, bądź na kartę podarunkową.
Dla takich bonów, po zatwierdzeniu okna Wczytaj bon własny/Wczytaj bon zewnętrzny pojawi się okno umożliwiające przypisanie formy płatności do kwoty prezentowanej w polu Reszta z bonu. Okno to można wywołać również z poziomu okna płatności po wybraniu przycisku [Reszta z bonu].

Po wybraniu:

 • przycisku [Zamknij] nie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące reszty z bonu. Wówczas po powrocie do okna płatności i zatwierdzeniu płatności automatycznie pojawi się okno reszty z bonu.
 • formy płatności [Gotówka] zostanie ponownie wyświetlone okno płatności
 • formy płatności [Bon własny] zostanie wyświetlone okno wprowadzania numeru bonu, który ma zostać uzupełniony o kwotę reszty
 • opcji [Brak reszty] nie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące reszty z bonu. Wówczas po powrocie do okna płatności i zatwierdzeniu płatności nie pojawi się już okno reszty z bonu.

Kwota reszty prezentowana jest na przycisku [Reszta z bonu].
Na partie składają się zasoby o tych samych kombinacjach wartości poszczególnych cech.
Partie:

 • mogą posiadać osobne kody EAN dla każdej kombinacji wartości cech. W przypadku wprowadzenia kodu EAN partii, na dokument zostaje dodany artykuł o tej partii.
 • są prezentowane jako osobne artykuły na liście artykułów dla każdej kombinacji cech
 • artykułu wchodzącego w skład kompletu (z możliwą modyfikacją pojedynczego elementu na dokumencie) mogą być wybierane lub zmieniane przy pomocy przycisku [Wybierz właściwości]

W oknie wyboru partii prezentowane są:

 • nazwa
 • zdjęcie
 • opis
 • typ
 • stawka VAT
 • wartości cech/partii

Przyciski:

 • [Wyczyść] – usuwa aktualne zaznaczenie wartości partii
 • [Wybierz] – dodaje na dokument cechę/partię artykułu odpowiadającą wybranym wartościomNa stanowisku POS istnieje możliwość zmiany nazwy artykułu na pozycji niezatwierdzonego dokumentu PAR, FS, ZS, OS oraz korekty ręcznej, co daje możliwość określenia dodatkowych parametrów sprzedawanego artykułu.

Jeśli z poziomu systemu ERP na karcie wskazanego artykułu został zaznaczony parametr Edycja nazwy, wówczas użytkownik na stanowisku POS może zmienić nazwę artykułu wyświetlaną na dokumencie wybierając w szczegółach zaznaczonej pozycji nazwę artykułu lub ikonę ołówka.

Po wskazaniu nazwy lub ikony wyświetli się okno z polem do modyfikacji.

Zmodyfikowana nazwa jest dostępna jedynie na dokumencie, na którym została wprowadzona oraz na dokumentach generowanych z tego dokumentu.
Co to jest bon?

Bony znajdują zastosowanie jako element wsparcia finansowego i motywacji pracowników oraz jako narzędzie budowania lojalności konsumentów. Obecnie obserwuje się rozwój w wykorzystaniu tego nośnika do formy kart lojalnościowych i kart stałego klienta. Bony poza funkcją umożliwiającą dokonanie płatności mogą służyć jako identyfikator klienta i jego transakcji, usprawniając tym samym procesy biznesowe tj. rejestracja zwrotów, weryfikacja transakcji.
Wiele firm handlowych, szczególnie sieci sklepów odzieżowych, coraz częściej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, proponując zakup bonów i kart podarunkowych, które można wręczyć innej osobie w formie prezentu.
Bon doceniany jest przez pracodawców i pracowników z racji rozległej i zróżnicowanej sieci punktów akceptujących tę formę płatności, obejmującej sklepy odzieżowe, sklepy RTV i AGD, perfumerie, salony jubilerskie, sportowe, spożywcze i wiele innych.
Bon towarowy − dokument uprawniający jego posiadacza do bezgotówkowego nabycia określonych towarów w oznaczonym terminie, w określonym przedsiębiorstwie, w kwocie na jaką wystawiony jest dany bon. Bony towarowe emitowane są przez przedsiębiorstwa, w których możliwe jest zrealizowanie bonu lub przez podmioty pośredniczące, specjalizujące się w obsłudze programów kafeteryjnych dla firm (np. BonCard, SodeXo). Nabywcą bonu może być osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo, które następnie przekazuje kupon do osoby finalizującej transakcję poprzez bezgotówkowe nabycie dóbr lub usług u wystawcy bonu.

Na stanowisku POS możliwe są następujące czynności:

 • przyjęcie płatności bonem własnym i zewnętrznym, w przypadku gdy dany rodzaj bonu został przypięty do danego centrum, dla którego zdefiniowane zostało stanowisko POS
 • sprzedaż bonów na dokumentach FS i PAR oraz notach debetowych (DN)
 • wykorzystanie numeru bonu jako identyfikator kontrahenta (karta lojalnościowa)

Sprzedaż bonów własnych

Sprzedaż bonów własnych na stanowisku POS, w zależności od konfiguracji rodzaju bonu w systemie ERP, może odbywać się poprzez dokumenty:

 • FS/PAR
 • noty debetowe (DN)

Wprowadzenie bonu na dokument możliwe jest poprzez:

W aplikacji, na dokumentach bony podlegają następującym warunkom:

 • można dodać tylko i wyłącznie jeden bon, bez możliwości zmiany jego ilości
 • bonom o określonej wartości (niezerowej) nie można zmienić ceny początkowej ani naliczyć rabatu użytkownika na pozycję
 • bonom o niezdefiniowanej wartości (zerowej) można zmienić cenę początkową oraz nadać mu cenę przy pomocy przycisku [Zmień rabat]
 • bony nie podlegają rabatom nagłówka

Podczas zatwierdzenia dokumentu PAR/FS, na którym znajduje się bon z parametrem Sprzedaż przez noty zostają wykonane następujące akcje:

 • aplikacja generuje dokumenty noty debetowej
 • pozycje dokumentu będące bonami są usuwane z dokumentu PAR/FS. Jeżeli na dokumencie jedynym elementem jest bon, to nie zostaje utworzony dokument PAR/FS.

Podczas zatwierdzenia dokumentu PAR/FS, na którym znajduje się bon z odznaczonym parametrem Sprzedaż przez noty, zostaje on na stałe zapisany jako element PAR/FS.

Zarówno dokumenty PAR/FS, jak i dokumenty not debetowych rejestrujące sprzedaż bonów dostępne są z poziomu listy dokumentów handlowych.

Bon nie może zostać dodany na dokument korekty ręcznej.

Obsługa na dokumentach MM-

Dzięki powiązaniu artykułu typu Bon z odpowiadającym mu rodzajem bonu możliwe jest kontrolowanie ilości bonów na magazynie, poprzez ich ewidencje na dokumentach MM- oraz MM+.
Na MM- możliwe jest dodanie tylko jednego bonu, poprzez wprowadzenie numeru bonu.

Płatność bonem

Szczegółowy opis płatności bonem w oknie płatności opisany jest tutaj.

Dokument korygujący

Realizacja zapłaty za korektę możliwa jest poprzez:

 • doładowanie bonu własnego wielokrotnego użycia
 • wydanie nowego bonu własnego wielokrotnego użycia

Podczas dokonywania zwrotu na nieaktywny bon własny wielokrotnego użycia, taki bon zostaje aktywowany i zasilony kwotą wynikającą ze zwrotu.

Dokument KP

Użytkownik ma również możliwość dokonania ręcznej wpłaty za pomocą bonu. Taka sytuacja może być wykorzystana w przypadku wskazania przez kasjera błędnej formy płatności. W tym celu należy wystawić dokument KP.

Po wybraniu na formularzu KP formy płatności:

 • bon zewnętrzny – otwarte zostaje okno, w którym operator określa numer bonu oraz jego wartość.
 • bon własny – pojawia się okno z możliwością wprowadzenia numeru bonu

Po zatwierdzeniu okna wprowadzania numeru bonu oraz zatwierdzeniu dokumentu KP wartość wynikająca z dokumentu zostaje uwzględniona w podsumowaniu dnia.

Dokument KW
Użytkownik ma również możliwość dokonania ręcznej wypłaty za pomocą bonu. W tym celu, należy wystawić dokument KW.

Dokument KW dla bonów własnych jest tworzony w przypadku:

 • doładowania bonu własnego wielokrotnego użycia
 • wydania nowego bonu własnego wielokrotnego użycia

Po wybraniu na formularzu KW formy płatności:

 • bon zewnętrzny – otwarte zostaje okno, w którym operator określa jego wartość
 • bon własny – pojawi się okno z możliwością wprowadzenia numeru bonu

Wpływ do kasy odnotowany przez takie KW jest widoczny w polu prezentującym odpowiednią formę płatności.
Komplet jest zestawem dwóch lub więcej artykułów, sprzedawanych klientowi jako jeden produkt.
Artykuły o typie Komplet są dostępne na dokumentach handlowych oraz magazynowych. Ze względu na różnice w obsłudze, można wyróżnić dwa rodzaje kompletów – z zaznaczonym bądź też odznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument.

Komplet pobierający składniki na dokument

Artykuł o typie Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument jest prezentowany na dokumentach w sposób pogrupowany.

W zależności od definicji kompletu, zmiana ilości elementu kompletu na stanowisku POS może być:

 • Blokowana – przy próbie zmiany ilości lub jednostki pojawi się komunikat: „Nie można edytować elementu kompletu.”. Natomiast przy próbie usunięcia elementu kompletu pojawi się pytanie: „Element jest składnikiem kompletu. Usunięcie jednego składnika kompletu spowoduje usunięcie wszystkich jego elementów. Czy chcesz kontynuować?” z opcjami do wyboru Tak/Nie.
 • Możliwa – zmiana ilości rozbije komplet

Pobierane na dokumencie elementy kompletu nie mają wskazanej partii. Przy pomocy przycisku [Wybierz właściwości], operator ma możliwość wyboru lub zmiany partii elementu kompletu na dokumencie.

Na liście artykułów wiersze prezentujące komplety nie zawierają informacji o cenie, stawce VAT, ilości oraz walucie.

Komplet niepobierający składniki na dokument

Artykuł typu Komplet z odznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument wyświetlany jest na dokumencie jako jedna pozycja typu Towar.

Na liście artykułów wiersze prezentujące komplety z odznaczonym parametrem nie zawierają informacji o ilości.

Komplet a rabat

Jeżeli operator zmieniając ilości elementów kompletu pobierającego składniki na dokument rozbije komplet oraz włączona jest opcja automatycznego naliczania promocji, to elementy kompletu mogą stać się częścią pakietu promocyjnego. Natomiast rabat nagłówka naliczany jest dla elementów kompletu pobierającego składniki na dokument lub na sam komplet niepobierający składników na dokument.
W aplikacji możliwe jest wprowadzanie numeru czeku oraz weryfikacja jego poprawności.

Przy włączonej funkcjonalności, po wybraniu czeku w oknie płatności wyświetla się okno umożliwiające wprowadzenie jego numeru.

Okno składa się z pól:

 • Numer – dla ułatwienia wprowadzania wartości podzielony jest na trzy człony
 • Data realizacji

Po wprowadzeniu numeru czeku aplikacja wylicza liczbę RLMC i na jej podstawie weryfikuje jego poprawność. Jeżeli zostanie wykryta nieprawidłowość numeru, operator może zadecydować, czy wycofuje przyjęcie takiej płatności. W przypadku przyjęcia takiej płatności, zostanie ona oznaczona jako Wymuszona.
Przy uruchomionej integracji z Ingenico oraz komponentem C3 driver, po wstępnej weryfikacji prawidłowości numeru czeku następuje kolejna weryfikacja umożliwiająca sprawdzenie czy dany czek nie został już użyty. Dodatkowo w oknie Walidacja czeku prezentowane jest dodatkowe pole RLMC.
Rabaty zdefiniowane w systemie ERP są przekazywane do stanowiska POS, a następnie naliczane na fakturach, paragonach, ofertach oraz zamówieniach sprzedaży.

W aplikacji obsługiwane są rabaty typu:

 • Rabat użytkownika oraz nagłówka
 • Promocja pakietowa: Pakiet stały, Pakiet Elastyczny
 • Rabat nabywcy na artykuł
 • Rabat nabywcy na grupę artykułów – oprócz spełnienia warunków promocji wymagane jest również, aby dana grupa artykułów była aktywna oraz dostępna dla centrum, do którego jest podpięte stanowisko POS
 • Rabat grupy nabywców na artykuł
 • Rabat grupy nabywców na grupę artykułów – oprócz spełnienia warunków promocji wymagane jest również, aby dana grupa artykułów była aktywna oraz dostępna dla centrum, do którego jest podpięte stanowisko POS
 • Rabat nagłówka od wartości transakcji – rabat towarowy naliczany na wszystkie pozycje dokumentu

Na dokumencie, po dodaniu artykułu podlegającego aktywnej promocji (oraz wybraniu kontrahenta uwzględnionego w definicji rabatu) na liście elementów pojawi się informacja o nadanym rabacie dla danego elementu.
W aplikacji istnieje możliwość udzielenia rabatu przez operatora podczas wystawiania przez niego dokumentu sprzedaży. Operator sam decyduje, czy udzielić kontrahentowi dodatkowy upust oraz jaka ma być jego wysokość. Jednakże użytkownik nie może udzielić jednorazowo (na jednym dokumencie) większego upustu od tego, jaki został mu przypisany w systemie ERP.
Na dokumentach PAR, FS, ZS i OS możliwe jest naliczenie rabatów użytkownika:

 • na pozycje
 • na cały dokument jako rabat nagłówka

Podczas nadawania rabatu użytkownika aplikacja weryfikuje, czy operator ma wystarczające uprawnienia do nadania rabatu o określonej wartości lub procencie. W przeciwnym wypadku pojawi się komunikat: „Przekroczono dopuszczalny rabat użytkownika. Rabat pozycji został zmniejszony [maksymalna wartość dopuszczalnego rabatu procentowego dla danego operatora]”.

W obszarze roboczym dokumentu dostępne są przyciski (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym przyciskom na zrzucie ekranu):

 1. [Zmień rabat] – umożliwia nadanie rabatu użytkownika dla wskazanej pozycji dokumentu z poziomu dwóch zakładek:
  • Rabat procentowy – rabat o określonej wartości procentowej
  • Cena – rabat o określonej kwocie, ustalany poprzez zmianę wartości pozycji dokumentu

  Zmianę wysokości rabatu użytkownika można wykonać za pomocą:

  • klawiatury
  • przycisków [+] i [-]
  • ekranowej klawiatury numerycznej

  Na zakładce Rabat procentowy prezentowane są elementy:

  • Rabat procentowy – suma wszystkich rabatów naliczonych na pozycję dokumentu
  • Rabat użytkownika – sumaryczny rabat nadany przez użytkownika
 2. [Rabat nagłówka] – umożliwia nadanie rabatu nagłówka na dokument. Po wybraniu przycisku pojawi się okno z dwiema zakładkami:
  • Rabat procentowy – umożliwia nadanie rabatu procentowego na cały dokument
  • Rabat wartościowy – umożliwia nadanie rabatu wartościowego na cały dokument

  Zmianę wysokości rabatu użytkownika można wykonać za pomocą:

  • klawiatury
  • przycisków [+] i [-]
  • ekranowej klawiatury numerycznejW aplikacji obsłużone są dwa sposoby naliczania rabatu na dokumencie:

 • automatyczny – naliczenie rabatu na pozycji po spełnieniu warunków określonych na jego definicji
 • ręczny – rabat naliczany na pozycji dokumentu przez użytkownika po wybraniu przycisku [Rabaty ręczne] (domyślnie ukryty) lub [Nalicz promocję] (w przypadku promocji pakietowych), jeżeli zostały spełnione warunki określone na jego definicji

Ręczne naliczanie rabatów umożliwia:

 • definiowanie konkretnych warunków rabatom przyznawanym przez użytkownika
 • weryfikację nadanych rabatów z poziomu systemu ERP
 • wprowadzenie autoryzacji dla konkretnych rabatów/wartości rabatów

Ręczne naliczenie rabatu

Na dokumentach OS, ZS, PAR, FS oraz PAR/FS wynikających z procesu wymiany istnieje możliwość zmiany widoczności przycisku [Rabaty ręczne].

Po wybraniu przycisku [Rabaty ręczne]:

 • pojawi się okno Rabaty ręczne, jeżeli istnieje co najmniej jeden aktywny oraz ręcznie naliczany rabat dla wskazanej pozycji
 • pojawi się komunikat: „Dla wybranego elementu rabat nie jest dostępny.”, jeżeli nie istnieje aktywny oraz ręcznie naliczany rabat dla wskazanej pozycji

W oknie Ręczne rabaty:

 • prezentowane są rabaty dostępne dla centrum, do którego przypięte jest dane stanowisko POS
 • prezentowane są rabaty dostępne dla zaznaczonej pozycji dokumentu
 • po lewej stronie wyświetlana jest lista dostępnych pojedynczych promocji lub zgrupowanych promocji
 • po prawej stronie wyświetlane są wartości wskazanej promocji/zgrupowanej promocji

W przypadku, gdy wybrane rabaty ręczne (jeden lub więcej) nie mogą być naliczone, dla każdego takiego rabatu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Niemniej, wybrane rabaty wciąż będą zaznaczone i zostaną automatycznie nadane, jeśli użytkownik wprowadzi na dokumencie zmiany, dzięki którym warunki tych rabatów zostaną spełnione.
Zatwierdzenie okna wyboru rabatów ręcznych po odznaczeniu naliczonego rabatu powoduje jego usunięcie z pozycji dokumentu.

Autoryzacja

Podczas ręcznego nadawania rabatu aplikacja weryfikuje, czy nie są wymagane odpowiednie uprawnienia operatora, które określane są na definicji rabatu w systemie ERP. W przypadku braku wymaganych uprawnień, dla danej wartości rabatu prezentowana jest ikona kłódki.

Po wybraniu wartości rabatu, dla której użytkownik nie posiada odpowiednich uprawnień, pojawi się okno autoryzacji.

Ponowne przeliczenie oraz proces generowania dokumentów

W przypadku:

 • zmiany kontrahenta i przeliczenia dokumentu zgodnie z jego ustawieniami, prekonfigurowane rabaty ręczne są usuwane
 • gdy na pozycji został naliczony rabat ręczny, a następnie naliczono ręcznie promocję pakietową, rabat ręczny powinien zostać usunięty
 • usunięcia wszystkich pozycji z dokumentu, zostają również usunięte wybrane/naliczone rabaty ręczne
 • naliczenia odwrotnego obciążenia na pozycjach dokumentu, ręcznie nadane rabaty zostają ponownie przeliczone

Promocje pakietowe nie łączą się ze zdefiniowanymi rabatami ręcznymi. Wyjątek stanowi łączenie promocji pakietowej z rabatem typu Rabat nagłówka od wartości transakcji.

Podczas generowania dokumentów:

 • ZS -> FSL, PAR -> FS – nie ma możliwości modyfikacji ręcznie nadanego rabatu
 • OS -> ZS, ZS -> PAR/FS – zatwierdzenie okna Rabaty ręczne ze wskazaniem innego zdefiniowanego rabatu ręcznego niż był nadany na dokumencie źródłowym spowoduje ponowne naliczenie dostępnych rabatów w obrębie danego centrumCzym jest promocja pakietowa

Promocje pakietowe polegają na sprzedaży artykułów w określonych zestawach, gdzie wysokość naliczonego rabatu na dokumencie będzie uzależniona od ilości sprzedawanych artykułów lub wartości sprzedawanych artykułów. W ramach promocji pakietowej można również przyznać gratisy lub naliczenie rabatu na najtańszy/najdroższy produkt z pakietu.
Dostępne są dwa rodzaje promocji:

 • Pakiet stały – klient musi zakupić wszystkie towary wchodzące w skład promocji według zdefiniowanych warunków, aby otrzymać stosowany rabat
 • Pakiet elastyczny – klient może nabyć dowolne artykuły z pakietu, na które udzielony zostanie rabat, jeżeli zostanie spełniony określony próg (ilościowy lub wartościowy) dla pozycji dokumentu

Z poziomu systemu ERP dla dokumentów PAR, FS, OS i ZS można określić sposób naliczania promocji pakietowych:

 • Automatyczny przy dodawaniu elementów – weryfikacja naliczanych pakietów odbywa się po dodaniu każdego elementu
 • Ręczny – naliczanie rabatów pakietowych nastąpi dopiero po wybraniu przycisku [Nalicz promocje]
 • Brak naliczania

Natomiast dla dokumentów korygujących (KIFS oraz KIPAR) można określić sposób korygowania elementów rabatów pakietowych:

 • Dozwolone
 • Ostrzeżenie
 • Blokada

Prezentacja na dokumencie

O tym czy dany artykuł ma przypisaną promocję pakietową świadczy ikona koniczyny obok pozycji dokumentu. Ikona może mieć status:

 • nieaktywny (ikona wyszarzona)– na danej pozycji nie została naliczona promocja pakietowa
 • aktywny (ikona ciemnozielona) – na danej pozycji została naliczona promocja pakietowa

Po wskazaniu kursorem myszy na:

 • nieaktywną ikonę koniczyny – wyświetlona zostaje lista wszystkich promocji pakietowych, w których dodana pozycja się zawiera
 • aktywną ikonę koniczyny – wyświetlona zostaje nazwa promocji, która została naliczona

W przypadku próby usunięcia lub zmiany ilości artykułu, dla którego została naliczona promocja pakietowa, zostaje wyświetlony komunikat: „Pozycja należy do pakietu promocyjnego. Modyfikacja spowoduje usunięcie promocji pakietowej. Czy chcesz kontynuować?” z możliwymi opcjami:

 • Tak – wprowadzona zmiana zostanie zastosowana na dokumencie, a jego pozycje zostaną ponownie przeliczone
 • Nie – wprowadzona zmiana nie zostanie zastosowana

Naliczenie promocji pakietowej na pozycje dokumentu:

 • uniemożliwia ręczną zmianę ceny początkowej tych pozycji
 • uniemożliwia naliczenie rabatu użytkownika na te pozycje
 • nie jest możliwe dla artykułów z ceną zerową
 • w zależności od konfiguracji, umożliwia również naliczenie rabatu nagłówka na te pozycje (oprócz artykułów dodatkowych/gratisów

Ręczne naliczanie

Ręczne naliczanie rabatów pakietowych dostępne jest dla nowo tworzonych oraz zapisanych dokumentów za pomocą przycisku [Nalicz promocje]. Natomiast po wybraniu przycisku [Promocje] dostępne są następujące akcje:

 • [Nalicz promocje] – ponownie przelicza promocje pakietowe
 • [Usuń promocje] – usuwa promocje pakietowe z dokumentu

Generowanie dokumentów

Podczas generowania dokumentów OS -> ZS lub ZS -> PAR/FS:

 • dane o pakietach promocyjnych są przenoszone
 • nie ma możliwości ręcznego zwiększenia ilości pozycji generowanego dokumentu należących do pakietu promocyjnego
 • nie ma możliwości nadania rabatu użytkownika na pozycję generowanego dokumentu należących do pakietu promocyjnego.

W przypadku generowania dokumentu OS -> ZS istnieje możliwość ręcznego zwiększenia ilości elementów promocji pakietowej, przy czym taka modyfikacja powoduje usunięcie promocji pakietowej: „Pozycja należy do pakietu promocyjnego. Modyfikacja spowoduje usunięcie promocji pakietowej. Czy chcesz kontynuować?”.
Rabat nagłówka od wartości transakcji, to rabat towarowy naliczany na wszystkie pozycje dokumentu.

Występują dwa rodzaje rabatu nagłówka od wartości transakcji:

 • procentowy
 • wartościowy

Dla każdego rodzaju należy określić wartości progowe i przypisane im wartości rabatu.
Z poziomu systemu ERP można zdecydować, czy przy weryfikacji progu rabatu mają być uwzględniane:

 • elementy promocji pakietowych, które nie mają uruchomionej funkcji uwzględniania rabatów nagłówka
 • artykuły, które nie podlegają rabatowaniu

Wykluczanie lub łączenie promocji pakietowych z rabatem nagłówka od wartości transakcji na dokumencie zależy od parametru promocji pakietowej decydującego, czy promocja podlega rabatom nagłówka.
W przypadku automatycznego nadania rabatu nagłówka od wartości transakcji:

 • przy zmianie na dokumencie kontrahenta (automatycznie lub po zatwierdzeniu komunikatu informującego o przeliczeniu), rabat zostaje ponownie przeliczony
 • przy zmianie na dokumencie ilości, jednostki, wartości cechy lub ceny początkowej, rabat zostaje ponownie przeliczony
 • przy naliczeniu odwrotnego obciążenia na pozycjach dokumentu, rabat zostaje ponownie przeliczony na tych pozycjach
 • przy zmianie typu dokumentu (PAR/FS), wartość rabatu zostaje wyświetlana zgodnie z kierunkiem VAT dokumentu
 • dodanie lub usunięcie pozycji na kontynuowanym dokumencie powoduje ponowne przeliczenie rabatu

W przypadku ręcznego nadania rabatu nagłówka od wartości transakcji:

 • przy zmianie na dokumencie kontrahenta (automatycznie lub po zatwierdzeniu komunikatu informującego o przeliczeniu), rabat zostaje usunięty
 • przy zmianie na dokumencie ilości, jednostki, wartości cechy lub ceny początkowej, rabat zostaje ponownie przeliczony
 • przy naliczeniu odwrotnego obciążenia na pozycjach dokumentu, rabat zostaje ponownie przeliczony na tych pozycjach
 • przy zmianie typu dokumentu (PAR/FS), wartość rabatu zostaje wyświetlana zgodnie z kierunkiem VAT dokumentu
 • dodanie lub usunięcie pozycji na kontynuowanym dokumencie powoduje ponowne przeliczenie rabatu

Podczas generowania dokumentów (OS -> ZS, ZS -> PAR/FS) rabaty nagłówka od wartości transakcji zostają przeniesione z dokumentu źródłowego. W przypadku dodania nowej pozycji na generowanym dokumencie, wyłącznie na nią zostaną nadane aktualne rabaty. Zmniejszenie ilości (przy włączonej funkcji kopiowania ilości z ZS) lub usunięcie pozycji generowanego dokumentu spowoduje wyświetlenie komunikatu „Na pozycję naliczono rabat nagłówka od wartości transakcji. Modyfikacja spowoduje przeliczenie dokumentu. Czy chcesz kontynuować?” z możliwymi opcjami:

 • Tak – rabat zostaje usunięty i następuje ponowne przeliczenie pozycji dokumentu
 • Nie – modyfikacja (zmniejszenie ilości, usunięcie pozycji) nie zostaje wprowadzona na dokumencie. Skutkuje to brakiem możliwości częściowej realizacji zamówienia na generowanym dokumencie handlowym oraz brakiem możliwości zwiększenia ilości towaru podlegającemu rabatowi nagłówka od wartości transakcji bez jej przeliczenia.

Przy wyłączonej funkcji kopiowania ilości z ZS, na generowanym dokumencie wprowadzenie ilości na pozycji nie wywołuje ponownego przeliczenia rabatu nagłówka od wartości transakcji. Takie ustawienie umożliwia częściową realizację zamówienia poprzez zeskanowanie mniejszej ilości artykułu.
Dla dokumentów generowanych z zamówienia sprzedaży zablokowana jest możliwość zwiększenia ilości pozycji, na które został naliczony rabat nagłówka od wartości transakcji. Przy próbie zwiększenia ilości pojawia się komunikat: „Zablokowano zmianę ilości ponad ilość dostępną na zamówieniu sprzedaży. Towar należy dodać jako nową pozycję”.
Kupon rabatowy uprawnia do naliczenia powiązanego z nim rabatu.

Rabaty powiązane z kuponem rabatowym nie są naliczane automatycznie. Taka promocja kuponowa zostanie naliczona dopiero po zeskanowaniu kodu rabatowego lub po wskazaniu jej na dokumencie handlowym przy pomocy przycisku [Kupony]. Przycisk:

 • dostępny jest na dokumentach ZS, PAR, FS oraz na dokumentach KIPAR/KIFS wynikających z procesu wymiany
 • widoczny jest, jeżeli istnieją aktywne kupony rabatowe dostępne w ramach danego stanowiska POS

Po wybraniu przycisku [Kupony] pojawi się okno Wybór kuponu prezentujące aktywne oraz aktualne kody kuponów rabatowych dla wskazanego na dokumencie nabywcy. Dla każdego kuponu prezentowane są:

 • Wartość pola Etykieta, wartość powiązanego rabatu lub nazwa powiązanego rabatu (pola definiowane z poziomu systemu ERP)
 • Kod kuponu (z poziomu okna Zarządzanie widokiem użytkownik ma możliwość zmiany na prezentację nazwy kuponu)
 • Data ważności

Wyświetlane kupony sortowane są rosnąco po dacie ważności. Wyszukiwanie kuponów w filtrze tekstowym odbywa się po jego kodzie oraz nazwie.
Zatwierdzenie okna dla wybranego kuponu powoduje wywołanie powiązanego z nim rabatu. Jeżeli pozycje dodane na dokumencie nie spełniają warunków powiązanego z kuponem rabatu, to rabat nie jest naliczany, mimo wskazania kuponu i kod kuponu nie zostaje zużyty.

Po ponownym otworzeniu okna Wybór kuponu, w pierwszej kolejności wyświetlane są wybrane kupony (sortowane zgodnie z datą ważności).
Na dokumencie:

 • nie ma możliwości wskazania kilku kodów kuponów rabatowych powiązanych z tym samym rabatem
 • zmiana ceny początkowej pozycji dokumentu powoduje przeliczenie nadanej promocji kuponowej, za wyjątkiem kuponów powiązanych z promocjami pakietowymi, dla których zablokowana jest możliwość edycji ceny/rabatu operatora.
 • dodanie kolejnego elementu spełniającego warunki powiązanego z kuponem rabatu spowoduje naliczenie rabatu również na tę pozycję

Wykorzystanie kodu kuponu rabatowego w trybie offline zależy od ustawień na definicji kuponu w systemie ERP. Jeśli dla danego kuponu opcja Zezwalaj na dodawanie w trybie ’Offline’ jest:

 • włączona – kupon może być użyty mimo braku możliwości weryfikacji limitu jego użycia
 • wyłączona – kupon nie może być użyty w przypadku braku połączenia z usługą synchronizacji danych

Weryfikacja kodów w trybie online odbywa się:

 • podczas dodawania kodów rabatowych na dokument handlowy
 • przejścia na okno płatności

Natomiast zużywanie kodu kuponu rabatowego następuje w momencie finalnego zatwierdzania dokumentu handlowego.

W przypadku generowania dokumentów ZS ->PAR/FS/FSL lub PAR -> FS:

 • promocje kuponowe zostają przeniesione z dokumentu źródłowego
 • aktualne kupony są naliczane wyłącznie na nowe pozycje generowanego dokumentuStanowisko POS umożliwia obsługę harmonogramów, dzięki czemu można ustalić czas promocji obowiązujących w wybranych godzinach, tzw. Happy hours, lub obowiązujących w wyznaczonych dniach, np. w ostatni weekend miesiąca.

Harmonogramy dotyczą obiektów:

Obsłużone typy harmonogramu:

 • Dzienny
 • Tygodniowy
 • Miesięczny

Harmonogramy nie wpływają na działanie obiektów, do których są przypisane. Wpływają tylko na czas ich obowiązywania.
Aplikacja Comarch Retail POS pozwala użytkownikowi na prowadzenie skupu odpowiednio oznaczonych w systemie artykułów.

Artykuły skupowane wprowadzane są przez użytkownika na dokument handlowy. Pozycja dotycząca skupu pomniejsza kwotę płatności dla transakcji rejestrowanej na dokumencie.

W momencie zatwierdzenia dokumentu artykuły podlegające skupowi zostają przeniesione na automatycznie wygenerowany dokument ręcznej korekty ilościowej. W efekcie wystawiony paragon/faktura nie zawiera pozycji związanych ze skupem. Płatności obu dokumentów są kompensowane po synchronizacji tych dokumentów do systemu ERP.
Element typu Skup:
Na stanowisku POS istnieje możliwość grupowania artykułów według wybranej kolumny oraz agregowania według wartości wskazanej kolumny.
W tym celu należy wybrać kafel [Konfiguracja] -> [Konfiguracja interfejsu] -> [Zarządzanie widokami], a następnie dla wybranego widoku:
• dla pola Nazwa kontrolki wskazać wartość DataGrid
• dla pola Grupuj po znajdującego się w sekcji Ogólne wskazać wartość, po której ma odbywać się grupowanie
• dla opcji Agregacja wybrać wartość, która będzie agregowana oraz sposób agregacji

Po zapisaniu zmian artykuły na dokumencie zostaną pogrupowane według wybranej kolumny. Jeśli dodatkowo została wybrana agregacja po innej kolumnie, to wynik tej agregacji zostanie wyświetlony w prawej części nagłówka grupy.

W celu uproszczenia przeglądania listy z wieloma grupami, operator ma możliwość rozwinięcia lub zwinięcia danej grupy.
Agregować można po więcej niż jednej kolumnie. Operator ma do wyboru następujące rodzaje agregacji:

 • Suma
 • Średnia
 • Maksimum
 • MinimumOdwrotne obciążenie to procedura przeniesienia odpowiedzialności za rozliczenie podatku od zawartej transakcji ze sprzedawcy na nabywcę.

Konfiguracja i uruchomienie obsługi odwrotnego obciążenia odbywa się w systemie ERP.

Na stanowisku POS parametr Odwrotne obciążenie jest dostępny na:

 • Karcie artykułu – nie podlega edycji. Ustawienie parametru jest przenoszone z systemu ERP
 • Dokumencie (OS, ZS, FSL, FS, KFSL i KIFS) – dla transakcji krajowych, parametr podlega edycji tylko na niezatwierdzonych dokumentach lub otwartych zamówieniach sprzedaży. Wartość parametru jest przenoszona z karty kontrahenta.
 • Pozycji dokumentu – podlega edycji, o ile na wystawianym dokumencie jest zaznaczony parametr Odwrotne obciążenie. Domyślna wartość parametru jest przenoszona z karty artykułu. Zaznaczenie parametru na pozycji dokumentu powoduje automatyczną zmianę stawki VAT.

Podczas generowania:

 • dokumentu PAR z dokumentu ZS, na którym zastosowano odwrotne obciążenie pojawi się komunikat blokujący: „Nie można wystawić paragonu, na zamówieniu zastosowano odwrotne obciążenie. Czy chcesz wystawić fakturę sprzedaży?”.
 • OS -> ZS lub ZS -> FS wartość parametru Odwrotne obciążenie jest przenoszona z dokumentu źródłowego z możliwością modyfikacji
 • FSL oraz korekt FS/FSL wartość parametru Odwrotne obciążenie jest przenoszona z dokumentu źródłowego bez możliwości zmiany
 • FS generowanej z PAR nie ma możliwości zaznaczenia parametru Odwrotne obciążenie

Na dokumencie WZ wygenerowanym w systemie ERP do faktury sprzedaży wystawionej na stanowisku POS wartość parametru Odwrotne obciążenie jest przenoszona z dokumentu źródłowego bez możliwości zmiany.
W przypadku zmiany kontrahenta na dokumencie niezależnie od odpowiedzi na pytanie „Czy przeliczyć dokument zgodnie z ustawieniami kontrahenta?” wartość parametru Odwrotne obciążenie jest zawsze aktualizowana. Aktualizacja przebiega zgodnie z ustawieniami na karcie wybranego kontrahenta.
Aplikacja umożliwia obsługę mechanizmu podzielonej płatności (MPP), który zastępuje w Polsce od 01.11.2019r. obowiązujące wcześniej przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia.
Obowiązkowy MPP jest stosowany w odniesieniu do towarów i usług, które podlegają zakresowi odpowiedzialności nabywcy, a objęte są nim płatności, których jednorazowa wartość (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) jest równa lub przekracza 15 000 PLN.
Korzystanie z funkcjonalności na stanowiskach POS możliwe jest po wybraniu w systemie ERP opcji W księgowości i w handlu dla pola Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich.

Zmiana w systemie ERP opcji W księgowości i w handlu na opcję W księgowości dla pola Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich:

 • dezaktywuje w aplikacji mechanizmy dotyczące MPP
 • przy włączonej obsłudze odwrotnego obciążenia, ponownie ją aktywuje

Karta artykułu

Na karcie artykułu parametr Podzielona płatność nie podlega edycji. Ustawienie parametru jest przenoszone z systemu ERP.

 

Pozycja dokumentu

Na pozycjach dokumentu parametr Podzielona płatność nie jest widoczny z poziomu interfejsu aplikacji. Wartość parametru jest przenoszona z karty artykułu. Zmiana kontrahenta na dokumencie nie wpływa na ustawienie parametru na pozycjach dokumentu.

Dokument

Na dokumencie (ZS, FSL, FS, KFSL, KIFS) parametr Podzielona płatność jest domyślnie odznaczony oraz widoczny przy uruchomionej obsłudze MPP. Edycja wartości parametru jest możliwa, jeżeli:

 • dokument jest niezatwierdzony
 • wskazany na dokumencie kontrahent jest kontrahentem biznesowym
 • dokument nie ma włączonej obsługi odwrotnego obciążenia, a jeśli ma, to nie zawiera żadnej pozycji podlegającej odwrotnemu obciążeniu

Parametr zostanie automatycznie zaznaczony podczas parkowania dokumentu lub jego zatwierdzenia, jeżeli:

 • rodzaj transakcji to Krajowa
 • wskazany na dokumencie kontrahent jest kontrahentem biznesowym
 • dokument nie ma włączonej obsługi odwrotnego obciążenia, a jeśli ma, to nie zawiera żadnej pozycji podlegającej odwrotnemu obciążeniu
 • na co najmniej jednej pozycji dokumentu parametr jest zaznaczony (w przypadku FSL weryfikowane są pozycje z zamówienia sprzedaży, do którego generowana jest zaliczka)
 • wartość brutto dokumentu w walucie systemowej jest większa bądź równa 15 000 PLN (w przypadku generowanej faktury jest weryfikowana wartość dokumentu po odliczeniu zaliczek)

Okno płatności

Jeżeli na dokumencie został zaznaczony (czy to ręcznie bądź automatycznie) parametr Podzielona płatność, to w oknie płatności dokumentu:
• zostanie wyświetlona notyfikacja: „Zastosowano mechanizm podzielonej płatności. Płatność możliwa wyłącznie przelewem.”
• formy płatności inne niż typu Bank dla waluty PLN staną się nieaktywne

Wydruk

Na wydrukach dokumentów (nie dotyczy zamówień sprzedaży) z zaznaczonym parametrem Podzielona płatność dodana zostaje informacja określająca, że dokument jest objęty mechanizmem podzielonej płatności, jeżeli choć jedna płatność jest w walucie PLN.

Kontynuowanie dokumentu

Podczas kontynuacji dokumentu z parkingu ustawienie parametru Podzielona płatność pozostaje takie samo jak w momencie zaparkowania dokumentu. W przypadku wprowadzenia modyfikacji na kontynuowanym dokumencie (dodanie/usunięcie pozycji), na pozycjach dokumentu ustawienie parametru Podzielona płatność jest na nowo pobierane z kart artykułów.

Generowanie dokumentów

Podczas generowania:

 • ZS → FS, ZS → FSL, ZS → FSL → FS wartość parametru Podzielona płatność jest przenoszona z dokumentu źródłowego (zamówienia sprzedaży) z możliwością modyfikacji. Podczas zatwierdzania dokumentu FS, na którym nie został zaznaczony parametr Podzielona płatność, aplikacja zweryfikuje, czy są spełnione warunki do automatycznego zaznaczenia tego parametru.
 • korekt dokumentów FS/FSL parametr Podzielona płatność jest domyślnie odznaczony z możliwością edycji. Podczas zatwierdzania korekty dokumentu, na którym nie został zaznaczony parametr Podzielona płatność, aplikacja zweryfikuje, czy są spełnione warunki do automatycznego zaznaczenia tego parametru.
 • korekt ręcznych (KIFS), mechanizm MPP działa analogicznie jak w przypadku tworzenia nowej FS
 • FS z PAR parametr Podzielona płatność zawsze jest odznaczony i ukryty
 • OS → ZS oraz realizacji ZS (bez wygenerowanych zaliczek), dla których dokumenty źródłowe mają zaznaczony parametr Odwrotne obciążenie, zostanie wyświetlona notyfikacja: „Wyłączono obsługę odwrotnego obciążenia. Ceny artykułów zostały zaktualizowane.” oraz zamiast parametru Odwrotne obciążenie pojawi się parametr Podzielona płatność z możliwością edycji
 • FS z ZS (z wygenerowanymi zaliczkami), dla których dokument źródłowy ma zaznaczony parametr Odwrotne obciążenie, wartość tego parametru zostanie przeniesiona z dokumentu źródłowego
 • ZS → FSL, dla których dokument źródłowy ma zaznaczony parametr Odwrotne obciążenie, zostanie wyświetlony komunikat blokujący: „Od 01.11.2019 r. obowiązuje mechanizm podzielonej płatności. Na zamówieniu zostało zastosowane odwrotne obciążenie. Czy chcesz zarejestrować fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem?” z możliwymi do wyboru opcjami:
  • Tak – aplikacja otworzy formularz nowo dodawanej zaliczki z zaznaczonym parametrem Odwrotne obciążenie
  • Nie – nie zostanie wygenerowany dokument do ZS i użytkownik wróci do listy dokumentów handlowych

W przypadku wyłączenia obsługi MPP w systemie ERP, podczas generowania:

 • Korekt do dokumentów z zaznaczonym parametrem Podzielona płatność, parametr nie zostanie zaznaczony oraz nie jest widoczny na dokumencie
 • FSL/FS do zamówień sprzedaży z zaznaczonym parametrem Podzielona płatność, parametr nie zostanie zaznaczony oraz nie jest widoczny na dokumencieNa stanowisku POS każda kolejna kopia wydruku zatwierdzonego dokumentu:

 • PAR
 • FS
 • FSL
 • KIPAR
 • KIFS
 • KFSL
 • korekty ręcznej

jest oznaczana jako duplikat.

Jeśli parametr Zgodność z francuskimi przepisami VAT jest zaznaczony w systemie ERP, rejestrowana jest również historia duplikatów, dostępna pod przyciskiem [Historia wydruków].

Na wyświetlonej liście prezentowane są:

 • Id duplikatu
 • Numer wydruku
 • Kod stanowiska
 • Obsługujący
 • Data utworzenia
 • Ilość wydruków niezatwierdzonych
 • Ilość wydruków zatwierdzonych

Operator ma możliwość zawęzić listę duplikatów przy pomocy filtrów:

 • Kod stanowiska
 • Obsługujący
 • Data utworzenia

W momencie drukowania duplikatów generowany jest również podpis cyfrowy pozwalający na identyfikację każdej kopii wydruku.