Wybranie kafla [Kontrahenci] z ekranu głównego lub z poziomu menu bocznego wyświetla listę aktywnych kontrahentów:

 • zdefiniowanych w aplikacji
 • zdefiniowanych w systemie ERP
 • udostępnionych w systemie ERP stanowisku POS

Na liście dostępne są kolumny:
Ikona reprezentująca typ kontrahenta (biznesowy, detaliczny)

 • Nazwa
 • NIP
 • Kraj
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Ulica

Oraz kolumny domyślnie ukryte:

 • Kod
 • REGON
 • E-mail
 • Dokument tożsamości
 • Telefon
 • odpowiadające atrybutom przypisanym do obiektu Kontrahent

Pole filtra tekstowego umożliwia wyszukiwanie/ograniczanie kontrahentów prezentowanych na liście, na podstawie widocznych domyślnie kolumn:

 • nazwy kontrahenta
 • numeru NIP
 • miasta z domyślnego adresu kontrahenta
 • kodu pocztowego z adresu domyślnego
 • kraju – dla opcji Wszystko kolumna Kraj na liście kontrahentów musi być widoczna
 • wartości atrybutów – dla wybranej opcji Wszystko

Istnieje możliwość wybrania konkretnej kolumny, po której ma odbywać się wyszukiwanie kontrahenta. Służy do tego pole z domyślnym ustawieniem Wszystko. Po wybraniu tego pola, zostanie wyświetlone okno z możliwością wyboru kolumn.

Poniżej filtra tekstowego znajdują się filtry rozwijalne pozwalające na wyszukiwanie kontrahentów na podstawie atrybutów, typu kontrahenta, kraju.

Z poziomu listy można:
Po wybraniu z poziomu listy kontrahentów przycisku [Podgląd] zostaje otwarte okno Szczegóły kontrahenta biznesowego/detalicznego.

Okno podzielone jest na cztery sekcje:

 • Podstawowe dane kontrahenta – prezentuje podstawowe informacje dotyczące kontrahenta takie jak: ikona typu kontrahenta (detaliczny, biznesowy), nazwa, adres główny. Z tego poziomu operator ma możliwość przejścia do okna Edycja kontrahenta biznesowego/detalicznego.
 • Adresy\Atrybuty – pierwsza zakładka prezentuje zdefiniowane adresy kontrahenta z możliwością przejścia do weryfikacji szczegółów danego adresu (i jego edycji). Z poziomu tej sekcji operator ma również możliwość dodawania kolejnego adresu. Natomiast druga zakładka prezentuje atrybuty.
 • Limit kredytowy\Szczegóły karty – pierwsza zakładka prezentuje pozostałą do wykorzystania kwotę limitu kredytowego. Druga zakładka wyświetla informacje o karcie lojalnościowej dostępnej dla tego kontrahenta z możliwością jej zablokowania lub w przypadku braku takiej karty umożliwia jej powiązanie.
 • Kupony\Statystyki\Osoba kontaktowa\Członek rodziny – pierwsza zakładka wyświetla aktywne oraz aktualne kupony rabatowe kontrahenta z możliwością przejścia na pełną listę kuponów. Druga zakładka prezentuje podstawowe statystyki dla kontrahenta. Pozostałe dwie zakładki wyświetlają osoby kontaktowe/członków rodziny danego kontrahenta.Nowego kontrahenta można dodać z poziomu listy kontrahentów przy pomocy przycisku: [Dodaj] -> [Kontrahent detaliczny]/[Kontrahent biznesowy].

Okno definiowania nowego kontrahenta prezentuje w zakładce Szczegóły kontrahenta pola:

 • Kod – pole obowiązkowe
 • Tytuł – dotyczy kontrahenta detalicznego
 • Imię – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta detalicznego.
 • Nazwisko – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta detalicznego.
 • Nazwa – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta biznesowego.
 • Data urodzenia – dotyczy kontrahenta detalicznego
 • NIP – dotyczy kontrahenta biznesowego. Dla wybranego kodu kraju PL aplikacja weryfikuje sumę kontrolną oraz unikalność numeru. Jeżeli w bazie istnieje kontrahent o takim samym numerze NIP, użytkownik zostanie o tym poinformowany i będzie musiał zdecydować, czy pomimo to system ma zapisać takiego kontrahenta na liście.
 • Organ wydający – dotyczy kontrahenta biznesowego
 • Telefon
 • Adres e-mail
 • Atrybuty
 • Zgody
 • Odwrotne obciążenie– jeżeli uruchomiona jest taka funkcja w systemie ERP

Oraz domyślnie ukryte pola:

 • Kod kraju
 • PESEL – dla wybranego kodu kraju PL aplikacja kontroluje ilość wprowadzanych cyfr oraz poprawność cyfry kontrolnej numeru.
 • REGON
 • Dokument tożsamości – pole wymagane w przypadku generowania dokumentu TAX FREE
 • Opis

W przypadku, gdy operator nie uzupełni któregoś z obowiązkowych pól bądź istnieje w systemie kontrahent o takim samym kodzie, to pojawi się odpowiedni komunikat informujący o tym oraz dane pole zostanie podświetlone na czerwono.

Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych, kontrahent zostaje dodany do listy.

Jeżeli w trybie pracy offline zostanie dodany kontrahent o istniejącym w bazie systemu ERP kodzie, to po ponownym uzyskaniu połączenia z usługą synchronizacji danych do kodu kontrahenta zostanie dodany prefiks (seria tego stanowiska POS).
Edycja danych kontrahenta możliwa jest z poziomu:

Modyfikacja danych kontrahenta wymaga:

 • odpowiednich uprawnień operatora (Dodawanie i edycja kontrahenta)
 • centrum, do którego podpięte jest stanowisko POS posiadające uprawnienie do modyfikowania danego kontrahenta

Okno Edycja kontrahenta biznesowego/detalicznego podzielone jest na dwie zakładki:

 • Szczegóły kontrahenta
 • Adresy

W zakładce Szczegóły kontrahenta prezentowane są pola:

 • Kod – pole obowiązkowe
 • Tytuł – dotyczy kontrahenta detalicznego
 • Imię – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta detalicznego.
 • Nazwisko – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta detalicznego.
 • Nazwa – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta biznesowego.
 • Data urodzenia – dotyczy kontrahenta detalicznego
 • NIP – dotyczy kontrahenta biznesowego. Dla wybranego kodu kraju PL aplikacja weryfikuje sumę kontrolną oraz unikalność numeru. Jeżeli w bazie istnieje kontrahent o takim samym numerze NIP, użytkownik zostanie o tym poinformowany i będzie musiał zdecydować, czy pomimo to system ma zapisać takiego kontrahenta na liście.
  Organ wydający – dotyczy kontrahenta biznesowego
 • Telefon
 • Adres e-mail
 • Atrybuty
 • Zgody
 • Odwrotne obciążenie – jeżeli uruchomiona jest taka funkcjonalność w systemie ERP

Oraz domyślnie ukryte pola:

 • Kod kraju
 • PESEL – dla wybranego kodu kraju PL aplikacja kontroluje ilość wprowadzanych cyfr oraz poprawność cyfry kontrolnej numeru.
 • REGON
 • Dokument tożsamości – pole wymagane w przypadku generowania dokumentu TAX FREE
 • Opis

W zakładce Adresy prezentowane są pola:

 • Kraj
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Lokalna nazwa
 • Ulica
 • Nr domu
 • Uzupełnienie adresu 1
 • Uzupełnienie adresu 2
 • Pozostałe adresy
 • Zgody – dotyczące kanału komunikacji

Oraz pola domyślnie ukryte:

 • Typ adresu
 • Nr mieszkania
 • Gmina
 • Powiat
 • Poczta
 • WojewództwoDodawanie lub edycja adresu kontrahenta możliwe jest:

W oknie Edycja kontrahenta biznesowego/detalicznego, na zakładce Adresy:

 • prezentowany jest domyślny adres typu Główny
 • wyświetlana jest lista pozostałych adresów. W zależności od typu, adresy oznaczone są odpowiednimi ikonami.

W oknie Dodaj adres/Edycja adresu oraz dla domyślnego adresu na zakładce Adresy prezentowane są pola:

 • Typ adresu – umożliwia wybranie jednej z opcji: Główny, Korespondencyjny, Zamieszkania, Dostawy, Faktury, Oddziału. Nie dotyczy domyślnego adresu, który zawsze jest typu Główny.
 • Kraj
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Lokalna nazwa
 • Ulica
 • Numer domu
 • Uzupełnienie adresu 1
 • Uzupełnienie adresu 2
 • Telefon – nie jest widoczny dla domyślnego adresu z poziomu zakładki Adresy, ponieważ jest prezentowany na zakładce Szczegóły kontrahenta
 • Adres e-mail – nie jest widoczny dla domyślnego adresu z poziomu zakładki Adresy, ponieważ jest prezentowany na zakładce Szczegóły kontrahenta
 • Zgody – dotyczące kanału komunikacji

Oraz domyślnie ukryte pola:

 • Typ adresu
 • Nr mieszkania
 • Gmina
 • Powiat
 • Poczta
 • WojewództwoZ poziomu okna Szczegóły kontrahenta biznesowego/detalicznego, zakładki Członkowie rodziny/Osoby kontaktowe (w zależności od typu kontrahenta) lub okna Edycja kontrahenta detalicznego/biznesowego (sekcja domyślnie ukryta) istnieje możliwość:

 • Podejrzenia szczegółów danych członka rodziny/osoby kontaktowej
 • Edycji danych (w tym zgód) członka rodziny/osoby kontaktowej
 • Dodania nowego członka rodziny/osoby kontaktowej

W oknie dodawania/edycji członka rodziny/osoby kontaktowej prezentowane są pola:

 • Tytuł
 • Imię – domyślnie obowiązkowe
 • Nazwisko – domyślnie obowiązkowe
 • Typ relacji – umożliwia wybranie jednej z opcji zdefiniowanych w systemie ERP (przykładowo: Ojciec, Matka, Syn, Córka). Dotyczy członka rodziny.
 • Stanowisko – umożliwia wybranie jednej z opcji zdefiniowanych w systemie ERP (przykładowo: Administrator, Dyrektor, Pracownik, Menadżer). Dotyczy osoby kontaktowej.
 • Data urodzenia –zawiera pola: Dzień, Miesiąc (z możliwością wyboru z listy rozwijalnej), Rok. Dotyczy członka rodziny.
 • Telefon
 • Adres e-mail
 • Zgody

Z poziomu okna Edycja członka rodziny/osoby kontaktowej możliwe jest również usunięcie osoby kontaktowej/członka rodziny.
Karta lojalnościowa może być obsłużona przy pomocy:

 • Karty stałego klienta – karta podzielona jest na dwa typy: Karta fizyczna, Karta wirtualna
 • Bonu z opcją Program lojalnościowy

Stanowisko POS obsługuje numer karty, który jest alfanumerycznym ciągiem znaków bez ograniczonej długości.
Sama karta lojalnościowa nie nalicza żadnych rabatów na dokumencie. Służy ona do identyfikacji kontrahenta. Promocje czy gratisy wynikające z programu lojalnościowego przysługują danemu kontrahentowi powiązanemu z kartą lojalnościową.

Przypisywanie karty lojalnościowej

Operator może przypisać kartę lojalnościową do kontrahenta z poziomu podglądu/dodawania/edycji karty kontrahenta lub z poziomu wystawianego dokumentu.

Wydanie karty lojalnościowej wymaga uzupełnienia następujących danych na karcie kontrahenta:

 • Imię – w przypadku kontrahenta detalicznego
 • Nazwisko – w przypadku kontrahenta detalicznego
 • Kod – w przypadku kontrahenta biznesowego
 • Nazwa – w przypadku kontrahenta biznesowego
 • Data urodzenia – w przypadku kontrahenta detalicznego
 • Telefon lub adres e-mail
 • Kod pocztowy

Powiązanie bonu jako karty lojalnościowej z kontrahentem wymaga, aby:

 • bon był wielokrotnego użytku
 • bon nie był powiązany z innym kontrahentem
 • nieaktywny bon posiadał wartość 0,00 (aktywny bon może mieć przypisaną wartość)

Podczas przypisywania karty lojalnościowej wyświetli się okno z wyborem typów karty:

 • Wydaj kartę lojalnościową
 • Wygeneruj kartę wirtualną (opcja niedostępna w przypadku użycia bonu z opcją Program lojalnościowy)

Wydaj kartę lojalnościową

Po wybraniu [Wydaj kartę lojalnościową] pojawi się okno wprowadzenia lub wczytania numeru karty.

Numer karty może być:

 • wcześniej zdefiniowany w systemie ERP
 • dodany do systemu dopiero w momencie jej przypisywania do kontrahenta (opcja niedostępna dla wykorzystania bonu z opcją Program lojalnościowy)

Dla pola Numer aplikacja weryfikuje, czy zeskanowany numer karty nie jest już powiązany z innym kontrahentem. Weryfikacja ta odbywa się na podstawie danych dostępnych w lokalnej bazie danych stanowiska POS.
Jeżeli weryfikacja wykaże, że dana karta jest już przypisana do innego kontrahenta, pole zostanie podświetlone na czerwono oraz pojawi się komunikat: „Karta jest już w użyciu”.

Wygeneruj kartę wirtualną

Natomiast w przypadku wybrania opcji [Wygeneruj kartę wirtualną], do systemu ERP zostanie wysłane polecenie wygenerowania i wysłania drogą mailową karty. Po wybraniu karty na stanowisku POS pojawi się komunikat: „Numer karty zostanie wygenerowany i przesłany kontrahentowi.”.
Jeżeli aplikacja pracuje w trybie online, numer karty wirtualnej zostanie od razu zaimportowany na stanowisko. W trybie pracy offline, takie powiązanie powstanie dopiero po odzyskaniu połączenia z systemem ERP.

Prezentacja karty powiązanej

Na podglądzie karty kontrahenta prezentowany jest numer powiązanej karty lojalnościowej oraz ilość zebranych punktów lojalnościowych (prezentowana jest wartość 0 w przypadku bonu).

Ze względu na możliwość pracy aplikacji w dwóch trybach: online oraz offline, na stanowisku POS nie zawsze jest pełna informacja o aktualnie powiązanych kartach lojalnościowych z kontrahentami. W celu uniknięcia utraty informacji o naliczeniu punktów lojalnościowych, zaczytanie numeru karty lojalnościowej na wystawianym dokumencie zawsze powoduje zapisanie numeru karty na dokumencie.

Blokada karty lojalnościowej

Blokada karty lojalnościowej odbywa się po naciśnięciu na pole Szczegóły karty z poziomu podglądu karty kontrahenta.

Zatwierdzenie operacji blokady karty wymaga wybrania przyczyny blokady.

Dodatkowo przy pomocy parametru Stwórz nową kartę operator blokując jedną kartę lojalnościową może od razu przypisać kolejną.
W przypadku wykorzystania bonu jako karty lojalnościowej, w polu Numer należy wprowadzić numer bonu, który jest:

 • wielokrotnego użycia
 • aktywny, zatwierdzony lub przyjęty na stan
 • nieprzypisany do innego kontrahentaW oknie Szczegóły kontrahenta biznesowego/detalicznego, na zakładce Kupony prezentowane są aktywne oraz aktualne kupony rabatowe danego kontrahenta.

Przy pomocy opcji Zobacz wszystkie kupony operator może przejść do pełnej listy kuponów kontrahenta.

Na liście prezentowane są:
Nazwa
Promocja – odpowiada wartości powiązanego rabatu lub wartości pola Etykieta (pole definiowane z poziomu systemu ERP)
Ważny od
Ważny do
Kod kuponu
Stan – jeden z: Aktywny, Nieaktywny, Zużyty, Zablokowany, Przeterminowany

Listę można filtrować po dacie ważności kuponu lub jego stanie. Domyślnie prezentowane są kupony o stanie Aktywny, posortowane rosnąco według daty ważności.

Pole filtra tekstowego umożliwia wyszukiwanie artykułu na podstawie:

 • nazwy
 • kodu

Z poziomu listy kuponów oraz zakładki Kupony w oknie Szczegóły kontrahenta biznesowego/detalicznego operator ma możliwość podglądu szczegółów kuponu.
Funkcjonalność limitu kredytowego pozwala użytkownikowi na wystawianie dokumentów handlowych na kontrahenta z określonym limitem kredytowym bez konieczności przyjęcia zapłaty.
Informacja o limicie kredytowym kontrahenta prezentowana jest:

 • na zakładce Limit kredytowy, w oknie Szczegóły kontrahenta biznesowego/detalicznego – maksymalny oraz dostępny limit
 • na dokumencie – w zależności od konfiguracji w systemie ERP, dostępny limit może być prezentowany po uwzględnieniu wartości danego dokumentu, bez uwzględniania wartości danego dokumentu bądź też nie jest w ogóle wyświetlany
 • w oknie płatności – dostępny limit

W celu prawidłowego działania funkcjonalności, z poziomu systemu ERP należy dla stanowiska POS:

 • udostępnić co najmniej jedną formę płatności typu Bank lub Czek
 • określić formy płatności bez przyjmowania zapłaty

Kontrahentowi można:

 • przyznać konkretny, aktualny limit kredytowy z opcją Ograniczony – wówczas dostępny limit prezentuje kwotę pomniejszoną o nierozliczone należności
 • nie przyznawać aktualnego limitu kredytowego z opcją Ograniczony – wówczas dostępny limit prezentuje: Brak przyznanego limitu kredytowego
 • przyznać nieograniczony limit kredytowy (opcja Nieograniczony) – wówczas dostępny limit prezentuje: Nieograniczony

Limit kredytowy wykorzystywany jest na dokumentach:

 • PAR
 • FS
 • ZS

Z poziomu systemu ERP, dla dokumentów PAR, FS oraz ZS można określić rodzaj kontroli w przypadku przekroczenia limitu kredytowego:

 • Brak kontroli – mimo braku połączenia z usługą synchronizacji danych zawsze jest możliwe zatwierdzenie dokumentu lub wybranie formy płatności bez przyjmowania zapłaty w oknie płatności
 • Ostrzeżenie – w przypadku przekroczenia limitu kredytowego, po zatwierdzeniu dokumentu ZS lub wybraniu formy płatności bez przyjmowania zapłaty w oknie płatności pojawi się informująca o tym notyfikacja
 • Blokada – w przypadku przekroczenia limitu kredytowego, aplikacja uniemożliwia zatwierdzenie dokumentu ZS lub wybranie formy płatności bez przyjmowania zapłaty w oknie płatności

Zatwierdzenie dokumentu ZS nie pomniejsza dostępnego limitu kontrahenta. Limit zostaje pomniejszony dopiero po zatwierdzeniu okna płatności dla formy płatności bez przyjmowania zapłaty.

W oknie płatności:

 • W przypadku włączonej obsługi limitów kredytowych, formy płatności bez przyjmowania zapłaty prezentowane są dla kontrahenta posiadającego limit kredytowy. Natomiast dla kontrahenta bez zdefiniowanego limitu kredytowego (brak aktualnego limitu z opcją Ograniczony), formy te nie są prezentowane.
 • W przypadku wyłączonej obsługi limitów kredytowych, formy płatności bez przyjmowania zapłaty są prezentowane dla każdego kontrahenta.

W przypadku korekt KIPAR/KIFS, w oknie płatności wartość kwoty limitu kredytowego jest powiększana zgodnie z wartością dokumentu.

Jeżeli stanowisko POS nie ma połączenia z usługą synchronizacji danych i limit kredytowy dla kontrahenta nie może być zweryfikowany, prezentowana jest dodatkowa informacja o czasie, który upłynął od ostatniej aktualizacji.
Na zakładce Statystyki, w oknie Szczegóły kontrahenta biznesowego/detalicznego prezentowane są podstawowe statystyki dotyczące danego kontrahenta:

 • Historia – oznacza datę ostatniej transakcji zarejestrowanej dokumentem PAR, FS lub DN na stanowisku POS lub w systemie ERP
 • Częstotliwość – oznacza ilość transakcji zarejestrowanych dokumentem PAR, FS oraz DN na stanowisku POS oraz w systemie ERP, w ciągu ostatniego roku
 • Zakupy – wartość wyliczana na podstawie dokumentów: FS, PAR, DN oraz korekt wystawionych na stanowisku POS oraz w systemie ERP, w ciągu ostatniego rokuZgody na przetwarzanie danych (np. Newsletter) prezentowane są:

Dla nowo dodawanego kontrahenta zgody na obu zakładkach są domyślnie odznaczone.

W aplikacji istnieje możliwość:

 • Zarejestrowania wyrażenia lub wycofania różnych kategorii zgód (np. na przetwarzanie danych, marketing)
 • Podejrzenia pełnej treści zgody poprzez najechanie myszką lub naciśnięcie na przycisk [Szczegóły zgody]
 • Wydrukowania formularza zgód przy pomocy przycisku [Drukuj formularz]

W przypadku wyrażania zgód dotyczących kanału komunikacji wymagane jest również uzupełnienie pól dotyczących danego kanału. Przykładowo dla kanału komunikacyjnego E-mail obowiązkowe jest wypełnienie w danych kontrahenta/osoby kontaktowej/członka rodziny również pola Adres e-mail.
Z poziomu okna Szczegóły kontrahenta biznesowego/detalicznego za pomocą przycisku [Historia transakcji], operator ma możliwość przejścia do historii transakcji danego kontrahenta.

Na liście prezentowane są informacje na temat zakupionych, zwróconych, zamówionych oraz reklamowanych artykułów:

 • Artykuł – nazwa artykułu, informacje o cechach, atrybutach oraz kodzie EAN
 • Numer dokumentu – numer dokumentu, na którym znajduje się dany element oraz dokumentu źródłowego, z którego dany element pochodzi. Przykładowo dla jednego elementu będzie prezentowany numer paragonu oraz numer wygenerowanej do niego faktury.
 • Data utworzenia
 • Status – przyjmuje jedną z opcji: Sprzedany, Zwrócony, W trakcie reklamacji, Zamówiony, Oczekuje na odbiór
 • Ilość – ilość danego elementu na dokumencie
 • Cena regularna – cena brutto, dla pojedynczej jednostki (bez względu na wartość w kolumnie Ilość)
 • Rabat – wartość brutto rabatu, dla pojedynczej jednostki (bez względu na wartość w kolumnie Ilość)
 • Cena końcowa – cena brutto, dla pojedynczej jednostki (bez względu na wartość w kolumnie Ilość)

Pole filtra tekstowego umożliwia wyszukiwanie artykułu na podstawie:

 • nazwy
 • kodu EAN
 • numeru dokumentu

Zawężenie listy możliwe jest również przy pomocy filtra Status.

W historii transakcji uwzględniane są produkty z zatwierdzonych dokumentów:

Z poziomu listy istnieje możliwość:

 • Otworzenia do podglądu dokumentu związanego z każdym z elementów na liście przy pomocy przycisku [Podgląd]
 • wygenerowania reklamacji lub korekty dla elementów o statusie Sprzedany
 • wygenerowania korekty (o ile z RLS powiązany jest dokument PAR/FS) dla elementów o statusie W trakcie reklamacji
 • wygenerowania dokumentu dla elementu o statusie Oczekuje na odbiór, pochodzącego z zamówienia sprzedaży dostępnego w danym centrum (działanie jest analogiczne do tego samego przycisku dostępnego na liście zamówień sprzedaży)Anonimizacja danych osobowych polega na usunięciu lub zaszyfrowaniu danych osobowych danego kontrahenta lub  osoby kontaktowej/członka rodziny.
W aplikacji nie ma możliwości zanonimizowania danych osobowych kontrahenta/osoby kontaktowej, taka operacja może być wykonana tylko i wyłącznie z poziomu systemu ERP. W wyniku anonimizacji kontrahent zostaje dezaktywowany oraz zostają usunięte wszystkie dane, w tym dane adresowe oraz kontaktowe. Informacje o anonimizacji są synchronizowane na stanowisko POS, co skutkuje brakiem:

 • widoczności danego kontrahenta na liście kontrahentów
 • widoczności danych kontrahenta (dane te są zanonimizowane) na wcześniej wystawionych dla niego dokumentach
 • możliwości wystawienia dokumentów na danego kontrahenta
 • możliwości wygenerowania dokumentów na bazie dokumentu źródłowego, wystawionego na zanonimizowanego kontrahenta
 • możliwości powiązania reklamacji z dokumentem handlowym, na którym znajduje się zanonimizowany kontrahent – na reklamacji zostanie wówczas ustawiony kontrahent Nieokreślony oraz zostanie wyświetlony komunikat: „Nie można zapisać kontrahenta na reklamacji. Dane kontrahenta zostały zanonimizowane.“W aplikacji mogą być:

 • Zsynchronizowani z systemu ERP wszyscy aktywni oraz dostępni dla stanowiska POS kontrahenci mający zaznaczoną opcję Nabywca.
 • Obsługiwani tylko dodani lokalnie na bazie stanowiska POS kontrahenci z możliwością pobrania brakujących danych kontrahentów z systemu ERP (funkcjonalność wyszukiwania kontrahentów PODLINKOWAĆ w trybie pracy online).

Dla uruchomionej funkcji wyszukiwania kontrahentów online, po wyszukaniu kontrahenta w lokalnej bazie stanowiska POS, operator może przy pomocy przycisku [Szukaj] zainicjować wyszukanie w bazie systemu ERP.

W przypadku braku wyników wyszukiwania kontrahenta w lokalnej bazie POS, zostanie wyświetlony komunikat: „Brak wyników wyszukiwania. Czy chcesz kontynuować wyszukiwanie również w systemie ERP?” z aktywnym przyciskiem [Szukaj].

W sytuacji, gdy podczas kolejnej zmiany kryterium wyszukiwania kontrahenta w lokalnej bazie POS na liście prezentowanych jest do 6 wyników, u dołu listy wyświetli się komunikat: „Brak dokładnych wyników wyszukiwania. Czy chcesz kontynuować wyszukiwanie również w systemie ERP?” z aktywnym przyciskiem [Szukaj].
W obu przypadkach po naciśnięciu przycisku [Szukaj], zostanie przeszukana baza systemu ERP z uwzględnieniem wpisanych fraz w pole wyszukiwania tekstowego oraz wybranych filtrów:

 • Dla braku połączenia z usługą synchronizacji danych, na liście zostaną wyświetlone wyniki wyszukane w lokalnej bazie stanowiska POS oraz komunikat: „Wyszukiwanie w systemie ERP nie powiodło się. Brak połączenia z serwisem danych.”.
 • Dla połączenia z usługą synchronizacji danych, jeżeli wyników w bazie systemu ERP jest maksymalnie 6, zostaną one wyświetlone na liście.
 • Dla połączenia z usługą synchronizacji danych, jeżeli wyników w bazie systemu ERP jest więcej niż 6, na liście zostaną wyświetlone wyniki z lokalnej bazy stanowiska POS oraz pojawi się komunikat: „W systemie ERP znaleziono dużo wyników wyszukiwania. Wprowadź dodatkowe dane i wyszukaj ponownie.”.

W przypadku braku znalezienia wyników w systemie ERP, zostanie wyświetlony komunikat: „Brak wyników wyszukiwania w systemie ERP.”.

Wyszukane wyniki w systemie ERP nie są zapisywane do bazy stanowiska POS. Wskazanie na dokumencie kontrahenta lub edycji/podglądu jego karty spowoduje zapisanie tych danych w lokalnej bazie.

Jeżeli podczas wybrania, edycji lub podglądu kontrahenta zostanie utracone połączenie z usługą synchronizacji danych, to wówczas lista wyników z systemu ERP zostanie wyczyszczona wraz z odpowiednim komunikatem: „Nie można zapisać kontrahenta. Brak połączenia z serwisem danych.”.
Operacja wyszukiwania kontrahenta w trybie pracy online może wykonywać się dłużej niż wyszukiwanie w bazie lokalnej. W przypadku znacznego wydłużenia czasu trwania tej operacji pojawi się odpowiednie okno z możliwością anulowania takiej czynności.