Lista kontrahentów

Wybranie kafla [Kontrahenci] z ekranu głównego lub z poziomu menu bocznego wyświetla listę aktywnych kontrahentów:

 • zdefiniowanych w aplikacji
 • zdefiniowanych w systemie ERP
 • udostępnionych w systemie ERP stanowisku POS

Kafel [Kontrahenci]
Kafel [Kontrahenci]
Uwaga
Do aplikacji synchronizowani są tylko ci kontrahenci, którzy mają zaznaczoną opcję Nabywca w systemie ERP.

Lista kontrahentów
Lista kontrahentów

Na liście dostępne są kolumny:
Ikona reprezentująca typ kontrahenta (biznesowy, detaliczny)

 • Nazwa
 • NIP
 • Kraj
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Ulica

Oraz kolumny domyślnie ukryte:

 • Kod
 • REGON
 • E-mail
 • Dokument tożsamości
 • Telefon
 • odpowiadające atrybutom przypisanym do obiektu Kontrahent

Pole filtra tekstowego umożliwia wyszukiwanie/ograniczanie kontrahentów prezentowanych na liście, na podstawie widocznych domyślnie kolumn:

 • nazwy kontrahenta
 • numeru NIP
 • miasta z domyślnego adresu kontrahenta
 • kodu pocztowego z adresu domyślnego
 • kraju – dla opcji Wszystko kolumna Kraj na liście kontrahentów musi być widoczna
 • wartości atrybutów – dla wybranej opcji Wszystko
 • kategorii podziału grup kontrahentów

Filtr tekstowy na liście kontrahentów wraz z opcją Wszystko
Filtr tekstowy na liście kontrahentów wraz z opcją Wszystko

Istnieje możliwość wybrania konkretnej kolumny, po której ma odbywać się wyszukiwanie kontrahenta. Służy do tego pole z domyślnym ustawieniem Wszystko. Po wybraniu tego pola, zostanie wyświetlone okno z możliwością wyboru kolumn.

Uwaga
Wartość domyślną można ustawić w zarządzaniu widokiem listy kontrahentów.

Wybór konkretnej kolumny, po której ma nastąpić wyszukiwanie kontrahenta
Wybór konkretnej kolumny, po której ma nastąpić wyszukiwanie kontrahenta

Poniżej filtra tekstowego znajdują się filtry rozwijalne pozwalające na wyszukiwanie kontrahentów na podstawie atrybutów, typu kontrahenta, kraju lub kategorii podziału grup kontrahentów.

Z poziomu listy można:
Podgląd kontrahenta

Po wybraniu z poziomu listy kontrahentów przycisku [Podgląd] zostaje otwarte okno Szczegóły kontrahenta biznesowego/detalicznego.

Okno Szczegóły kontrahenta biznesowego
Okno Szczegóły kontrahenta biznesowego

Okno podzielone jest na cztery sekcje:

 • Podstawowe dane kontrahenta – prezentuje podstawowe informacje dotyczące kontrahenta takie jak: ikona typu kontrahenta (detaliczny, biznesowy), nazwa, adres główny. Z tego poziomu operator ma możliwość przejścia do okna Edycja kontrahenta biznesowego/detalicznego.
 • Adresy\Atrybuty – pierwsza zakładka prezentuje zdefiniowane adresy kontrahenta z możliwością przejścia do weryfikacji szczegółów danego adresu (i jego edycji). Z poziomu tej sekcji operator ma również możliwość dodawania kolejnego adresu. Natomiast druga zakładka prezentuje atrybuty.
 • Limit kredytowy\Szczegóły karty – pierwsza zakładka prezentuje pozostałą do wykorzystania kwotę limitu kredytowego. Druga zakładka wyświetla informacje o karcie lojalnościowej dostępnej dla tego kontrahenta z możliwością jej zablokowania lub w przypadku braku takiej karty umożliwia jej powiązanie.
 • Kupony\Statystyki\Osoba kontaktowa\Członek rodziny – pierwsza zakładka wyświetla aktywne oraz aktualne kupony rabatowe kontrahenta z możliwością przejścia na pełną listę kuponów. Druga zakładka prezentuje podstawowe statystyki dla kontrahenta. Pozostałe dwie zakładki wyświetlają osoby kontaktowe/członków rodziny danego kontrahenta.

Uwaga
Jeżeli w systemie ERP, stanowisko POS nie ma uprawnień do modyfikacji danego kontrahenta (mimo posiadanych uprawnień przez operatora), to przy próbie edycji tego kontrahenta wyświetli się komunikat: „Brak uprawnień do edycji kontrahenta [Nazwa kontrahenta]”.
Dodawanie kontrahenta

Nowego kontrahenta można dodać z poziomu listy kontrahentów przy pomocy przycisku: [Dodaj] -> [Kontrahent detaliczny]/[Kontrahent biznesowy].

Przycisk [Dodaj] na liście kontrahentów
Przycisk [Dodaj] na liście kontrahentów
Uwaga
Dodawanie nowego kontrahenta wymaga odpowiednich uprawnień (Dodawanie i edycja kontrahenta) operatora.

Okno definiowania nowego kontrahenta prezentuje w zakładce Szczegóły kontrahenta pola:

 • Kod – pole obowiązkowe
 • Tytuł – dotyczy kontrahenta detalicznego
 • Imię – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta detalicznego.
 • Nazwisko – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta detalicznego.
 • Nazwa – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta biznesowego.
 • Data urodzenia – dotyczy kontrahenta detalicznego
 • NIP – dotyczy kontrahenta biznesowego. Dla wybranego kodu kraju PL aplikacja weryfikuje sumę kontrolną oraz unikalność numeru. Jeżeli w bazie istnieje kontrahent o takim samym numerze NIP, użytkownik zostanie o tym poinformowany i będzie musiał zdecydować, czy pomimo to system ma zapisać takiego kontrahenta na liście.
 • Organ wydający – dotyczy kontrahenta biznesowego
 • Telefon
 • Adres e-mail
 • Atrybuty
 • Zgody
 • Odwrotne obciążenie – jeżeli uruchomiona jest taka funkcja w systemie ERP

Oraz domyślnie ukryte pola:

 • Kod kraju
 • PESEL – dla wybranego kodu kraju PL aplikacja kontroluje ilość wprowadzanych cyfr oraz poprawność cyfry kontrolnej numeru.
 • REGON
 • Dokument tożsamości – pole wymagane w przypadku generowania dokumentu TAX FREE
 • Opis

Formularz dodawania nowego kontrahenta detalicznego
Formularz dodawania nowego kontrahenta detalicznego

Z poziomu aplikacji nie ma możliwości zaznaczenia/odznaczenia parametru Najniższa cena dla kontrahenta. Domyślna wartość  parametru zależy od typu dodawanego kontrahenta (biznesowy, detaliczny) oraz parametrów definiowanych z poziomu systemu ERP w ramach centrum:

 • Najniższa cena dla nowego kontrahenta biznesowego
 • Najniższa cena dla nowego kontrahenta detalicznego

Uwaga
We współpracy z Comarch ERP Altum, funkcjonalność określenia domyślnej wartości parametru Najniższa cena dla kontrahenta  dla kontrahentów rejestrowanych na stanowisku POS nie jest dostępna.

W przypadku, gdy operator nie uzupełni któregoś z obowiązkowych pól bądź istnieje w systemie kontrahent o takim samym kodzie, pojawi się odpowiedni komunikat informujący o tym oraz dane pole zostanie podświetlone na czerwono.

Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych, kontrahent zostaje dodany do listy.

Przykład

W aplikacji nie ma możliwości zatwierdzenia FS, jeżeli nie został wskazany kontrahent na dokumencie.
W sklepie XYZ klient chce otrzymać fakturę sprzedaży za zakupy. Operator sprawdza na liście kontrahentów, czy istnieje już konto klienta. Ponieważ nie ma utworzonego takiego konta, wybiera przycisk [Dodaj] -> [Dodaj kontrahenta detalicznego]. Uzupełnia dane zgodnie z podanymi przez klienta informacjami i zatwierdza. Karta nowo dodanego kontrahenta pojawia się na liście i można ją wskazać na FS.

Jeżeli w trybie pracy offline zostanie dodany kontrahent o istniejącym w bazie systemu ERP kodzie, to po ponownym uzyskaniu połączenia z usługą synchronizacji danych do kodu kontrahenta zostanie dodany prefiks (seria tego stanowiska POS).
Edycja kontrahenta

Edycja danych kontrahenta możliwa jest z poziomu:

Przycisk [Edytuj] na liście kontrahentów
Przycisk [Edytuj] na liście kontrahentów
Modyfikacja danych kontrahenta wymaga:

 • odpowiednich uprawnień operatora (Dodawanie i edycja kontrahenta)
 • centrum, do którego podpięte jest stanowisko POS posiadające uprawnienie do modyfikowania danego kontrahenta

Uwaga
Szczegółowa historia zmian kontrahenta jest przechowywana w bazie danych i synchronizowana do systemu ERP.

Okno Edycja kontrahenta biznesowego/detalicznego podzielone jest na dwie zakładki:

 • Szczegóły kontrahenta
 • Adresy

Zakładka Szczegóły kontrahenta w oknie Edycja kontrahenta detalicznego
Zakładka Szczegóły kontrahenta w oknie Edycja kontrahenta detalicznego

W zakładce Szczegóły kontrahenta prezentowane są pola:

 • Kod – pole obowiązkowe
 • Tytuł – dotyczy kontrahenta detalicznego
 • Imię – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta detalicznego.
 • Nazwisko – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta detalicznego.
 • Nazwa – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta biznesowego.
 • Data urodzenia – dotyczy kontrahenta detalicznego
 • NIP – dotyczy kontrahenta biznesowego. Dla wybranego kodu kraju PL aplikacja weryfikuje sumę kontrolną oraz unikalność numeru. Jeżeli w bazie istnieje kontrahent o takim samym numerze NIP, użytkownik zostanie o tym poinformowany i będzie musiał zdecydować, czy pomimo to system ma zapisać takiego kontrahenta na liście.
  Organ wydający – dotyczy kontrahenta biznesowego
 • Telefon
 • Adres e-mail
 • Atrybuty
 • Zgody
 • Odwrotne obciążenie – jeżeli uruchomiona jest taka funkcjonalność w systemie ERP

Oraz domyślnie ukryte pola:

 • Kod kraju
 • PESEL – dla wybranego kodu kraju PL aplikacja kontroluje ilość wprowadzanych cyfr oraz poprawność cyfry kontrolnej numeru.
 • REGON
 • Dokument tożsamości – pole wymagane w przypadku generowania dokumentu TAX FREE
 • Opis

W zakładce Adresy prezentowane są pola:

 • Kraj
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Lokalna nazwa
 • Ulica
 • Nr domu
 • Uzupełnienie adresu 1
 • Uzupełnienie adresu 2
 • Pozostałe adresy
 • Zgody – dotyczące kanału komunikacji

Oraz pola domyślnie ukryte:

 • Typ adresu
 • Nr mieszkania
 • Gmina
 • Powiat
 • Poczta
 • Województwo

Przykład

Pani Iwona przeprowadziła się do większego mieszkania, w tym samym mieście. W związku z tym, przy wykonywaniu kolejnych zakupów w sklepie meblowym prosi obsługującego transakcję o zmianę swojego adresu dostawy. Operator wyszukuje na liście kontrahentów Panią Iwonę i wybiera przycisk [Edytuj]. Następnie przechodzi na zakładkę Adresy oraz naciska dotychczasowy adres dostawy klienta. W formularzu wprowadza odpowiednie zmiany i zatwierdza.
Dodawanie i edycja adresu

Dodawanie lub edycja adresu kontrahenta możliwe jest:

Zakładka Adresy, w oknie Szczegóły kontrahenta biznesowego
Zakładka Adresy, w oknie Szczegóły kontrahenta biznesowego

Uwaga
Dodawanie/edycja adresu kontrahenta wymaga odpowiednich uprawnień (Dodawanie i edycja kontrahenta) operatora.

W oknie Edycja kontrahenta biznesowego/detalicznego, na zakładce Adresy:

 • prezentowany jest domyślny adres typu Główny
 • wyświetlana jest lista pozostałych adresów. W zależności od typu, adresy oznaczone są odpowiednimi ikonami.

Zakładka Adresy, w oknie Edycja kontrahenta biznesowego
Zakładka Adresy, w oknie Edycja kontrahenta biznesowego

W oknie Dodaj adres/Edycja adresu oraz dla domyślnego adresu na zakładce Adresy prezentowane są pola:

 • Typ adresu – umożliwia wybranie jednej z opcji: Główny, Korespondencyjny, Zamieszkania, Dostawy, Faktury, Oddziału. Nie dotyczy domyślnego adresu, który zawsze jest typu Główny.
 • Kraj
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Lokalna nazwa
 • Ulica
 • Numer domu
 • Uzupełnienie adresu 1
 • Uzupełnienie adresu 2
 • Telefon – nie jest widoczny dla domyślnego adresu z poziomu zakładki Adresy, ponieważ jest prezentowany na zakładce Szczegóły kontrahenta
 • Adres e-mail – nie jest widoczny dla domyślnego adresu z poziomu zakładki Adresy, ponieważ jest prezentowany na zakładce Szczegóły kontrahenta
 • Zgody – dotyczące kanału komunikacji

Oraz domyślnie ukryte pola:

 • Typ adresu
 • Nr mieszkania
 • Gmina
 • Powiat
 • Poczta
 • Województwo

Przykład

Pani Iwona przeprowadziła się do większego mieszkania, w tym samym mieście. W związku z tym, przy wykonywaniu kolejnych zakupów w sklepie meblowym prosi obsługującego transakcję o zmianę swojego adresu dostawy. Operator wyszukuje na liście kontrahentów Panią Iwonę i wybiera przycisk [Edytuj]. Następnie przechodzi na zakładkę Adresy oraz naciska dotychczasowy adres dostawy klienta. W formularzu wprowadza odpowiednie zmiany i zatwierdza.
Osoba kontaktowa/członek rodziny

Z poziomu okna Szczegóły kontrahenta biznesowego/detalicznego, zakładki Członkowie rodziny/Osoby kontaktowe (w zależności od typu kontrahenta) lub okna Edycja kontrahenta detalicznego/biznesowego (sekcja domyślnie ukryta) istnieje możliwość:

 • Podejrzenia szczegółów danych członka rodziny/osoby kontaktowej
 • Edycji danych (w tym zgód) członka rodziny/osoby kontaktowej
 • Dodania nowego członka rodziny/osoby kontaktowej

Zakładka Osoba kontaktowa w oknie Szczegóły kontrahenta detalicznego
Zakładka Osoba kontaktowa w oknie Szczegóły kontrahenta detalicznego

W oknie dodawania/edycji członka rodziny/osoby kontaktowej prezentowane są pola:

 • Tytuł
 • Imię – domyślnie obowiązkowe
 • Nazwisko – domyślnie obowiązkowe
 • Typ relacji – umożliwia wybranie jednej z opcji zdefiniowanych w systemie ERP (przykładowo: Ojciec, Matka, Syn, Córka). Dotyczy członka rodziny.
 • Stanowisko – umożliwia wybranie jednej z opcji zdefiniowanych w systemie ERP (przykładowo: Administrator, Dyrektor, Pracownik, Menadżer). Dotyczy osoby kontaktowej.
 • Data urodzenia –zawiera pola: Dzień, Miesiąc (z możliwością wyboru z listy rozwijalnej), Rok. Dotyczy członka rodziny.
 • Telefon
 • Adres e-mail
 • Zgody

Okno Edycja członka rodziny
Okno Edycja członka rodziny

Uwaga
W zarządzaniu widokiem można określić pola obowiązkowe do wypełnienia przy dodawaniu nowej osoby kontaktowej/członka rodziny.

Z poziomu okna Edycja członka rodziny/osoby kontaktowej możliwe jest również usunięcie osoby kontaktowej/członka rodziny.
Karta lojalnościowa (Enterprise, Altum)

Uwaga
Funkcjonalność karty stałego klienta (nie będącej bonem) nie jest dostępna we współpracy z Comarch ERP Altum.

Karta lojalnościowa może być obsłużona przy pomocy:

 • Karty stałego klienta – karta podzielona jest na dwa typy: Karta fizyczna, Karta wirtualna
 • Bonu z opcją Program lojalnościowy

Stanowisko POS obsługuje numer karty, który jest alfanumerycznym ciągiem znaków bez ograniczonej długości.
Sama karta lojalnościowa nie nalicza żadnych rabatów na dokumencie. Służy ona do identyfikacji kontrahenta. Promocje czy gratisy wynikające z programu lojalnościowego przysługują danemu kontrahentowi powiązanemu z kartą lojalnościową.

Uwaga
Korzyści wynikające z członkostwa w programie lojalnościowym są definiowane w systemie ERP albo w zewnętrznym serwisie lojalnościowym.

Przypisywanie karty lojalnościowej

Operator może przypisać kartę lojalnościową do kontrahenta z poziomu podglądu/dodawania/edycji karty kontrahenta lub z poziomu wystawianego dokumentu.

Możliwość powiązania karty lojalnościowej z poziomu podglądu karty kontrahenta
Możliwość powiązania karty lojalnościowej z poziomu podglądu karty kontrahenta

Możliwość powiązania karty lojalnościowej do kontrahenta przy pomocy przycisku [Dodaj kartę klienta]
Możliwość powiązania karty lojalnościowej do kontrahenta przy pomocy przycisku [Dodaj kartę klienta]
Możliwość powiązania karty lojalnościowej do nabywcy przy pomocy przycisku [Dodaj karta klienta]
Możliwość powiązania karty lojalnościowej do nabywcy przy pomocy przycisku [Dodaj kartę klienta]
Uwaga
Kontrahent może być powiązany tylko z jedną, aktywną kartą lojalnościową.

Uwaga
Wymagalność uzupełnienia dodatkowych danych na kontrahencie przy wydawaniu karty lojalnościowej nie jest dostępna we współpracy z Comarch ERP Altum.

W systemie ERP możliwe jest skonfigurowanie wymagalność uzupełnienia następujących pól przy wydawaniu karty lojalnościowej:

 • Imię – w przypadku kontrahenta detalicznego
 • Nazwisko – w przypadku kontrahenta detalicznego
 • Kod – w przypadku kontrahenta biznesowego
 • Nazwa – w przypadku kontrahenta biznesowego
 • Data urodzenia – w przypadku kontrahenta detalicznego
 • Telefon
 • Adres e-mail
 • Kod pocztowy

Powiązanie bonu jako karty lojalnościowej z kontrahentem wymaga, aby:

 • bon był wielokrotnego użytku
 • bon nie był powiązany z innym kontrahentem
 • nieaktywny bon posiadał wartość 0,00 (aktywny bon może mieć przypisaną wartość)

Z poziomu systemu ERP można określić widoczność typów generowanych kart lojalnościowych. Jeżeli:

 • nie została zdefiniowana widoczność żadnego typu karty, to po wybraniu przycisku [Dodaj kartę klienta] wyświetli się komunikat: „Nie można powiązać karty lojalnościowej z kontrahentem. Brak typu karty do powiązania.”
 • zdefiniowana jest widoczność tylko jednego typu karty, to po wybraniu przycisku [Dodaj kartę klienta] nie zostanie wyświetlone okno wyboru typu generowanej karty
 • zdefiniowana jest widoczność co najmniej dwóch typów kart, to wybranie przycisku [Dodaj kartę klienta] wyświetli okno wyboru typu generowanej karty (opcja niedostępna w przypadku użycia bonu z opcją Program lojalnościowy), przykładowo:
  • Fizyczna
  • Wirtualna

Wybór typu karty lojalnościowej
Przykładowy wybór typu karty lojalnościowej

Wybór fizycznego typu karty

Po wybraniu fizycznego typu karty lojalnościowej pojawi się okno wprowadzenia lub wczytania numeru karty.

Okno wprowadzenia lub wczytania numeru karty lojalnościowej
Okno wprowadzenia lub wczytania numeru karty lojalnościowej

Numer karty może być:

 • wcześniej zdefiniowany w systemie ERP
 • dodany do systemu dopiero w momencie jej przypisywania do kontrahenta (opcja niedostępna dla wykorzystania bonu z opcją Program lojalnościowy)

Uwaga
W systemie ERP można określić, czy podczas wydawania kontrahentowi karty stałego klienta (która nie jest bonem) ma nastąpić weryfikacja jej poprawności (aktywność oraz brak przypisania do innego kontrahenta).

Dla pola Numer aplikacja weryfikuje, czy zeskanowany numer karty nie jest już powiązany z innym kontrahentem. Weryfikacja ta odbywa się na podstawie danych dostępnych w lokalnej bazie danych stanowiska POS.
Jeżeli weryfikacja wykaże, że dana karta jest już przypisana do innego kontrahenta, pole zostanie podświetlone na czerwono oraz pojawi się komunikat: „Karta jest już w użyciu”.

Wybór wirtualnego typu karty

W przypadku wybrania wirtualnego typu karty lojalnościowej, do systemu ERP zostanie wysłane polecenie wygenerowania i wysłania drogą mailową karty. Po wybraniu karty na stanowisku POS pojawi się komunikat: „Numer karty zostanie wygenerowany i przesłany kontrahentowi.”.

Jeżeli aplikacja pracuje w trybie online, numer karty wirtualnej zostanie od razu zaimportowany na stanowisko. W trybie pracy offline takie powiązanie powstanie dopiero po odzyskaniu połączenia z systemem ERP.

Prezentacja karty powiązanej

Na podglądzie karty kontrahenta prezentowany jest numer powiązanej karty lojalnościowej oraz ilość zebranych punktów lojalnościowych (w przypadku bonu prezentowana jest wartość 0).

Szczegóły karty lojalnościowej na podglądzie karty kontrahenta detalicznego
Szczegóły karty lojalnościowej na podglądzie karty kontrahenta detalicznego

Ze względu na możliwość pracy aplikacji w dwóch trybach: online oraz offline, na stanowisku POS nie zawsze znajduje się pełna informacja o aktualnie powiązanych kartach lojalnościowych z kontrahentami. W celu uniknięcia utraty informacji o naliczeniu punktów lojalnościowych zaczytanie numeru karty lojalnościowej na wystawianym dokumencie zawsze powoduje zapisanie numeru karty na dokumencie.

Informacja o karcie lojalnościowej na dokumencie
Informacja o karcie lojalnościowej na dokumencie

Blokada karty lojalnościowej

Blokada karty lojalnościowej odbywa się po naciśnięciu na pole Szczegóły karty z poziomu podglądu karty kontrahenta.

Pole Szczegóły karty na podglądzie karty kontrahenta
Pole Szczegóły karty na podglądzie karty kontrahenta

Okno blokady karty lojalnościowej
Okno blokady karty lojalnościowej

Uwaga
W trybie pracy offline aplikacji kartę lojalnościową można zablokować, jeżeli kontrahent powiązany z kartą jest zarejestrowany w lokalnej bazie danych stanowiska POS.

Zatwierdzenie operacji blokady karty wymaga wybrania przyczyny blokady.

Uwaga
Przyczyny blokady karty lojalnościowej są definiowane po stronie systemu ERP.

Dodatkowo przy pomocy parametru Stwórz nową kartę operator, blokując jedną kartę lojalnościową, może od razu przypisać kolejną.

W przypadku wykorzystania bonu jako karty lojalnościowej, w polu Numer należy wprowadzić numer bonu, który jest:

 • wielokrotnego użycia
 • aktywny, zatwierdzony lub przyjęty na stan
 • nieprzypisany do innego kontrahenta

Przykład

W sklepie jubilerskim XYZ został stworzony trzyetapowy program lojalnościowy:

 1. W pierwszym etapie kontrahent dostaje Czerwoną kartę lojalnościową, która uprawnia do każdorazowego 5% rabatu na zakupy w sklepach stacjonarnych. Warunkiem koniecznym otrzymania Czerwonej karty jest dokonanie zakupów na dowolną kwotę w sklepie stacjonarnym.
 2. W drugim etapie kontrahent dostaje Pomarańczową kartę lojalnościową, która uprawnia do każdorazowego 10% rabatu na zakupy w sklepach stacjonarnych. Warunkiem koniecznym otrzymania Pomarańczowej karty jest posiadanie karty Czerwonej oraz uzbieranie co najmniej 10 000 punktów w ciągu jednego roku kalendarzowego.
 3. W trzecim etapie kontrahent dostaje Złotą kartę lojalnościową, która uprawnia do każdorazowego 15% rabatu na zakupy w sklepach stacjonarnych. Warunkiem koniecznym otrzymania Złotej karty jest posiadanie karty Pomarańczowej oraz uzbieranie co najmniej 25 000 punktów w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Dodatkowo każda wydana złotówka na zakupy w sklepach stacjonarnych jest liczona jako jeden punktu: 1 zł = 1 pkt. Na koniec każdego roku kalendarzowego liczba punktów jest kasowana na wszystkich kartach lojalnościowych. W przypadku Złotej karty1 nie są naliczane punkty.

Kontrahent Joanna Nowak posiada Czerwoną kartę. W ciągu roku 2018 uzbierała 11 860 punktów. Przy kolejnych zakupach (12.11.2018r.) dopytuje przy kasie, czy może otrzymać Pomarańczową kartę. Użytkownik aplikacji wyszukuje kartę kontrahenta. Przechodzi do Kontrahenci à Joanna Nowak à Szczegóły karty. W szczegółach karty prezentowana jest liczba 11 860 punktów.  W takiej sytuacji karta może zostać wymieniona z Czerwonej na Pomarańczową. W tym celu operator naciska na pole Szczegóły karty oraz wybiera powód blokady karty lojalnościowej: Awans do wyższego poziomu programu. Następnie zaznacza parametr Stwórz nową kartę i zatwierdza. Dla opcji [Wydaj kartę lojalnościową] skanuje nową, Pomarańczową kartę. Po zatwierdzeniu powiązania przekazuje Pomarańczową kartę Joannie Nowak.

Rabat związany z kartą lojalnościową

Uwaga
Rabaty oznaczone parametrem Karta lojalnościowa są definiowalne w systemie ERP.

Rabat powiązany z kartą lojalnościową może zostać naliczony na dokumencie:

 • dopiero po uzupełnieniu numeru karty lojalnościowej kontrahenta
 • po wybraniu kontrahenta z przypisaną kartą lojalnościową

Przykład

W systemie ERP został zdefiniowany rabat typu: Rabat grupy nabywców na grupę artykułów. Rabat dotyczy wszystkich kontrahentów oraz nalicza 10% zniżki na zakup kosmetyków. Uzyskanie zniżki wymaga od Klienta okazania karty lojalnościowej, w związku z tym na definicji rabatu zostaje zaznaczony parametr Karta lojalnościowa.

Na stanowisku POS operator na nowo wystawianym paragonie:

 • dodaje kosmetyk Perfumy Butterfly
 • wybiera kontrahenta Anna Woźniak – nie zostaje naliczony żaden rabat, ponieważ kontrahent nie ma przypisanej karty lojalnościowej
 • dla kontrahenta wybiera opcję [Dodaj kartę klienta]. Po zeskanowaniu oraz zatwierdzeniu wydawanej karty na dokumencie zostanie naliczony rabat w wysokości 10%.

Rabat związany z kartą lojalnościową

Jeżeli na dokumencie został naliczony rabat oznaczony parametrem Karta lojalnościowa, to zmiana kontrahenta na dokumencie lub zeskanowanie (dla skanowania kontekstowego) innej karty lojalnościowej spowoduje wyświetlenie komunikatu o przeliczeniu dokumentu z możliwymi do wyboru opcjami:

 • Tak – rabaty na dokumencie zostaną ponownie przeliczone
 • Nie – rabaty nie zostaną ponownie przeliczone, pozostaną bez zmianLista kuponów

W oknie Szczegóły kontrahenta biznesowego/detalicznego, na zakładce Kupony prezentowane są aktywne oraz aktualne kupony rabatowe danego kontrahenta.

Uwaga
Definiowanie kuponów rabatowych oraz generowanie kodów odbywa się po stronie systemu ERP.

Zakładka Kupony w oknie Szczegóły kontrahenta biznesowego
Zakładka Kupony w oknie Szczegóły kontrahenta biznesowego

Przy pomocy opcji Zobacz wszystkie kupony operator może przejść do pełnej listy kuponów kontrahenta.

Lista kuponow
Lista kuponow

Uwaga
Opcja Zobacz wszystkie kupony wymaga pracy aplikacji w trybie online.

Na liście prezentowane są kolumny:

 • Nazwa
 • Promocja – odpowiada wartości powiązanego rabatu lub wartości pola Etykieta (pole definiowane z poziomu systemu ERP)
 • Ważny od
 • Ważny do
 • Kod kuponu
 • Stan – jeden z: Aktywny, Nieaktywny, Zużyty, Zablokowany, Przeterminowany
 • Dokumenty powiązane – domyślnie ukryta, prezentuje numer dokumentu, na których został użyty dany kod kuponu rabatowego

Listę można filtrować po dacie ważności kuponu lub jego stanie. Domyślnie prezentowane są kupony o stanie Aktywny, posortowane rosnąco według daty ważności.

Pole filtra tekstowego umożliwia wyszukiwanie artykułu na podstawie:

 • nazwy
 • kodu

Z poziomu listy kuponów oraz zakładki Kupony w oknie Szczegóły kontrahenta biznesowego/detalicznego operator ma możliwość podglądu szczegółów kuponu.

Szczegóły kuponu rabatowego
Szczegóły kuponu rabatowego
Obsługa limitu kredytowego

Funkcjonalność limitu kredytowego pozwala użytkownikowi na wystawianie dokumentów handlowych na kontrahenta z określonym limitem kredytowym bez konieczności przyjęcia zapłaty.
Informacja o limicie kredytowym kontrahenta prezentowana jest:

 • na zakładce Limit kredytowy, w oknie Szczegóły kontrahenta biznesowego/detalicznego – maksymalny oraz dostępny limit
 • na dokumencie – w zależności od konfiguracji w systemie ERP, dostępny limit może być prezentowany po uwzględnieniu wartości danego dokumentu, bez uwzględniania wartości danego dokumentu bądź też nie jest w ogóle wyświetlany
 • w oknie płatności – dostępny limit

Zakładka Limit kredytowy w oknie Szczegóły kontrahenta detalicznego
Zakładka Limit kredytowy w oknie Szczegóły kontrahenta detalicznego

W celu prawidłowego działania funkcjonalności, z poziomu systemu ERP należy dla stanowiska POS:

 • udostępnić co najmniej jedną formę płatności typu Bank lub Czek
 • określić formy płatności bez przyjmowania zapłaty

Kontrahentowi można:

 • przyznać konkretny, aktualny limit kredytowy z opcją Ograniczony – wówczas dostępny limit prezentuje kwotę pomniejszoną o nierozliczone należności
 • nie przyznawać aktualnego limitu kredytowego z opcją Ograniczony – wówczas dostępny limit prezentuje: Brak przyznanego limitu kredytowego
 • przyznać nieograniczony limit kredytowy (opcja Nieograniczony) – wówczas dostępny limit prezentuje: Nieograniczony

Uwaga
Definiowanie kwoty limitu kredytowego oraz terminu jego obowiązywania odbywa się po stronie systemu ERP.

Uwaga
Bez względu na konfigurację z poziomu systemu ERP, zakładani kontrahenci na stanowisku POS nie mają przyznanego aktualnego limitu kredytowego z opcją Ograniczony.

Limit kredytowy wykorzystywany jest na dokumentach:

 • PAR
 • FS
 • ZS

Uwaga
Obsługa limitu kredytowego na stanowisku POS wymaga trybu pracy online. Istnieje jednak możliwość z poziomu systemu ERP określenia po jakim czasie od ostatniego połączenia z usługą synchronizacji danych obsługa limitu ma zostać blokowana.

Z poziomu systemu ERP, dla dokumentów PAR, FS oraz ZS można określić rodzaj kontroli w przypadku przekroczenia limitu kredytowego:

 • Brak kontroli – mimo braku połączenia z usługą synchronizacji danych zawsze jest możliwe zatwierdzenie dokumentu lub wybranie formy płatności bez przyjmowania zapłaty w oknie płatności
 • Ostrzeżenie – w przypadku przekroczenia limitu kredytowego, po zatwierdzeniu dokumentu ZS lub wybraniu formy płatności bez przyjmowania zapłaty w oknie płatności pojawi się informująca o tym notyfikacja
 • Blokada – w przypadku przekroczenia limitu kredytowego, aplikacja uniemożliwia zatwierdzenie dokumentu ZS lub wybranie formy płatności bez przyjmowania zapłaty w oknie płatności

Limit kredytowy uwzględniający wartość zamówienia sprzedaży
Limit kredytowy uwzględniający wartość zamówienia sprzedaży

Zatwierdzenie dokumentu ZS nie pomniejsza dostępnego limitu kontrahenta. Limit zostaje pomniejszony dopiero po zatwierdzeniu okna płatności dla formy płatności bez przyjmowania zapłaty.

W oknie płatności:

 • W przypadku włączonej obsługi limitów kredytowych, formy płatności bez przyjmowania zapłaty prezentowane są dla kontrahenta posiadającego limit kredytowy. Natomiast dla kontrahenta bez zdefiniowanego limitu kredytowego (brak aktualnego limitu z opcją Ograniczony), formy te nie są prezentowane.
 • W przypadku wyłączonej obsługi limitów kredytowych, formy płatności bez przyjmowania zapłaty są prezentowane dla każdego kontrahenta.

W przypadku korekt KIPAR/KIFS, w oknie płatności wartość kwoty limitu kredytowego jest powiększana zgodnie z wartością dokumentu.

Jeżeli stanowisko POS nie ma połączenia z usługą synchronizacji danych i limit kredytowy dla kontrahenta nie może być zweryfikowany, prezentowana jest dodatkowa informacja o czasie, który upłynął od ostatniej aktualizacji.

Informacja o ostatniej aktualizacji dla limitu kredytowego
Informacja o ostatniej aktualizacji dla limitu kredytowego

Przykład

W firmie XYZ uruchomiona jest obsługa limitów kredytowych na stanowiskach POS. Kontrahenci, którzy mają przyznany limit kredytowy są zobowiązani do uregulowania płatności do dwóch miesięcy od momentu powstania należności.
Dla dokumentów handlowych wybrana jest kontrola: Ostrzeżenie.

Do punktu sprzedażowego przychodzi stały klient, który ma przyznany miesięczny limit 1000 PLN. Operator wystawia fakturę sprzedaży na kwotę 1250 PLN. W oknie płatności zostaje wybrana forma płatności Przelew bez przyjmowania zapłaty. Po przypisaniu do formy płatności Przelew kwoty 1250 PLN pojawia się notyfikacja, że kontrahent ma przekroczony dostępny limit kredytowy. Operator prosi o konsultację przełożonego. Kierownik sklepu może zdecydować, czy cała kwota faktury powinna być zrealizowana formą płatności bez przyjmowania zapłaty czy tylko kwota odpowiadająca przyznanemu limitowi (1000 PLN).
Statystyki

Na zakładce Statystyki, w oknie Szczegóły kontrahenta biznesowego/detalicznego prezentowane są podstawowe statystyki dotyczące danego kontrahenta:

 • Historia – oznacza datę ostatniej transakcji zarejestrowanej dokumentem PAR, FS lub DN na stanowisku POS lub w systemie ERP
 • Częstotliwość – oznacza ilość transakcji zarejestrowanych dokumentem PAR, FS oraz DN na stanowisku POS oraz w systemie ERP, w ciągu ostatniego roku
 • Zakupy – wartość wyliczana na podstawie dokumentów: FS, PAR, DN oraz korekt wystawionych na stanowisku POS oraz w systemie ERP, w ciągu ostatniego roku

Zakładka Statystyki w oknie Szczegóły kontrahenta biznesowego
Zakładka Statystyki w oknie Szczegóły kontrahenta biznesowego

Przykład

W sklepie XYZ wprowadzono strategię przyznawania kart stałego klienta w dwóch etapach:

 1. Niebieska karta – uprawnia do 5% rabatu na zakupione towary w sklepach stacjonarnych. Warunkiem przyznania karty jest osiągnięcie przez klienta łącznej kwoty z zakupów (w sklepach stacjonarnych oraz internetowym) w wysokości 500 PLN w ciągu ostatniego roku kalendarzowego.
 2. Zielona karta – uprawnia do 10% rabatu na zakupione towary w sklepach stacjonarnych. Warunkiem przyznania karty jest posiadanie Niebieskiej karty oraz osiągnięcie przez klienta łącznej kwoty z zakupów (w sklepach stacjonarnych oraz internetowym) w wysokości 1000 PLN w ciągu ostatniego roku kalendarzowego.

Klient podczas zakupów w sklepie XYZ dopytuje czy spełnia warunki otrzymania Niebieskiej karty. Operator z poziomu listy kontrahentów wyszukuje kontrahenta i wybiera przycisk [Podgląd]. Następnie przechodzi na zakładkę Statystyki. W ostatniej kolumnie zakładki prezentowana jest wartość 560,99 PLN. Kasjer może więc wydać klientowi Niebieską kartę.
Zgody

Zgody na przetwarzanie danych (np. Newsletter) prezentowane są:

Uwaga
Definiowanie zgód odbywa się po stronie systemu ERP.

Widoczność zgody w oknie Edycja kontrahenta detalicznego
Widoczność zgody w oknie Edycja kontrahenta detalicznego

Dla nowo dodawanego kontrahenta zgody na obu zakładkach są domyślnie odznaczone.

W aplikacji istnieje możliwość:

 • Zarejestrowania wyrażenia lub wycofania różnych kategorii zgód (np. na przetwarzanie danych, marketing)
 • Podejrzenia pełnej treści zgody poprzez najechanie myszką lub naciśnięcie na przycisk [Szczegóły zgody]
 • Wydrukowania formularza zgód przy pomocy przycisku [Drukuj formularz]

Uwaga
Możliwość rejestracji zgód na stanowisku POS zależy od uprawnień zalogowanego operatora do obiektu Zgody na przetwarzanie danych.

W przypadku wyrażania zgód dotyczących kanału komunikacji wymagane jest również uzupełnienie pól dotyczących danego kanału. Przykładowo dla kanału komunikacyjnego E-mail obowiązkowe jest wypełnienie w danych kontrahenta/osoby kontaktowej/członka rodziny również pola Adres e-mail.

Wymagalność pola Adres e-mail dla wyrażenia zgody dotyczącej kanału komunikacyjnego E-mail
Wymagalność pola Adres e-mail dla wyrażenia zgody dotyczącej kanału komunikacyjnego E-mail

Przykład

W firmie XYZ istnieje możliwość wysyłania do klientów faktur elektronicznych. Dotyczy to tylko tych klientów, którzy mają założone stałe konto oraz wyrazili na to zgodę.
Klient ma założone konto w firmie XYZ i okresowo otrzymuje fakturę elektroniczną. Nie zawsze ma czas sprawdzić pocztę mailową. W związku z tym jej mąż w punkcie sprzedaży firmy XYZ wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Operator na liście kontrahentów wyszukuje Panią Iwonę, a następnie przechodzi w oknie Edycja kontrahenta detalicznego na zakładkę Członkowie rodziny. Wybiera męża i zaznacza odpowiednią zgodę. W efekcie firma XYZ będzie mogła wysyłać fakturę drogą elektroniczną na dodatkowy adres mailowy.

Uwaga
Zdefiniowane w systemie ERP zgody są domyślnie widoczne na stanowisku POS. Jednak modyfikacja kontenera ze zgodami z poziomu Modyfikuj widokZarządzanie widokami (polegająca np. na ukryciu jednej ze zgód) skutkuje brakiem domyślnej widoczności nowo zdefiniowanych w systemie ERP zgód.
Historia transakcji

Z poziomu okna Szczegóły kontrahenta biznesowego/detalicznego za pomocą przycisku [Historia transakcji], operator ma możliwość przejścia do historii transakcji danego kontrahenta.

Przycisk [Historia transakcji] w oknie Szczegóły kontrahenta biznesowego
Przycisk [Historia transakcji] w oknie Szczegóły kontrahenta biznesowego
Uwaga
Funkcja podglądu historii transakcji kontrahenta wymaga połączenia z usługą synchronizacji danych z systemem ERP (pracy w trybie online).

Historia transakcji kontrahenta
Historia transakcji kontrahenta

Na liście prezentowane są informacje na temat zakupionych, zwróconych, zamówionych oraz reklamowanych artykułów:

 • Artykuł – nazwa artykułu, informacje o cechach, atrybutach oraz kodzie EAN
 • Numer dokumentu – numer dokumentu, na którym znajduje się dany element oraz dokumentu źródłowego, z którego dany element pochodzi. Przykładowo dla jednego elementu będzie prezentowany numer paragonu oraz numer wygenerowanej do niego faktury.
 • Data utworzenia
 • Status – przyjmuje jedną z opcji: Sprzedany, Zwrócony, W trakcie reklamacji, Zamówiony, Oczekuje na odbiór
 • Ilość – ilość danego elementu na dokumencie
 • Cena regularna – cena brutto, dla pojedynczej jednostki (bez względu na wartość w kolumnie Ilość)
 • Rabat – wartość brutto rabatu, dla pojedynczej jednostki (bez względu na wartość w kolumnie Ilość)
 • Cena końcowa – cena brutto, dla pojedynczej jednostki (bez względu na wartość w kolumnie Ilość)

Uwaga
Transakcje nie są grupowane ze względu na promocje pakietowe czy komplet. Taka informacja prezentowana jest na podglądzie danego dokumentu.

Uwaga
Na stanowisko POS nie są synchronizowane korekty na plus

Pole filtra tekstowego umożliwia wyszukiwanie artykułu na podstawie:

 • nazwy
 • kodu EAN
 • numeru dokumentu

Zawężenie listy możliwe jest również przy pomocy filtra Status.

W historii transakcji uwzględniane są produkty z zatwierdzonych dokumentów:

Uwaga
W historii transakcji nie są uwzględniane dokumenty: niezatwierdzone, zainicjonowane, anulowane, oraz odrzucone.

Z poziomu listy istnieje możliwość:

 • Otworzenia do podglądu dokumentu związanego z każdym z elementów na liście przy pomocy przycisku [Podgląd]
 • wygenerowania reklamacji lub korekty dla elementów o statusie Sprzedany
 • wygenerowania korekty (o ile z RLS powiązany jest dokument PAR/FS) dla elementów o statusie W trakcie reklamacji
 • wygenerowania dokumentu dla elementu o statusie Oczekuje na odbiór, pochodzącego z zamówienia sprzedaży dostępnego w danym centrum (działanie jest analogiczne do tego samego przycisku dostępnego na liście zamówień sprzedaży)Anonimizacja danych osobowych

Anonimizacja danych osobowych polega na usunięciu lub zaszyfrowaniu danych osobowych danego kontrahenta lub  osoby kontaktowej/członka rodziny.
W aplikacji nie ma możliwości zanonimizowania danych osobowych kontrahenta/osoby kontaktowej, taka operacja może być wykonana tylko i wyłącznie z poziomu systemu ERP. W wyniku anonimizacji kontrahent zostaje dezaktywowany oraz zostają usunięte wszystkie dane, w tym dane adresowe oraz kontaktowe. Informacje o anonimizacji są synchronizowane na stanowisko POS, co skutkuje brakiem:

 • widoczności danego kontrahenta na liście kontrahentów
 • widoczności danych kontrahenta (dane te są zanonimizowane) na wcześniej wystawionych dla niego dokumentach
 • możliwości wystawienia dokumentów na danego kontrahenta
 • możliwości wygenerowania dokumentów na bazie dokumentu źródłowego, wystawionego na zanonimizowanego kontrahenta
 • możliwości powiązania reklamacji z dokumentem handlowym, na którym znajduje się zanonimizowany kontrahent – na reklamacji zostanie wówczas ustawiony kontrahent Nieokreślony oraz zostanie wyświetlony komunikat: „Nie można zapisać kontrahenta na reklamacji. Dane kontrahenta zostały zanonimizowane.“Synchronizacja kontrahentów

W aplikacji mogą być:

 • Zsynchronizowani z systemu ERP wszyscy aktywni oraz dostępni dla stanowiska POS kontrahenci mający zaznaczoną opcję Nabywca.
 • Obsługiwani tylko dodani lokalnie na bazie stanowiska POS kontrahenci z możliwością pobrania brakujących danych kontrahentów z systemu ERP (funkcjonalność wyszukiwania kontrahentów w trybie pracy online).

Uwaga
Uruchomienie funkcji wyszukiwania kontrahenta w trybie pracy online odbywa się po stronie systemu ERP.

Dla uruchomionej funkcji wyszukiwania kontrahentów online, po wyszukaniu kontrahenta w lokalnej bazie stanowiska POS, operator może przy pomocy przycisku [Szukaj] zainicjować wyszukanie w bazie systemu ERP.

Przycisk [Szukaj] dla wyszukiwania kontrahenta w systemie ERP
Przycisk [Szukaj] dla wyszukiwania kontrahenta w systemie ERP
Uwaga
Funkcja wyszukiwania kontrahenta w trybie pracy online wymaga połączenia z usługą synchronizacji danych z systemem ERP.

W przypadku braku wyników wyszukiwania kontrahenta w lokalnej bazie POS, zostanie wyświetlony komunikat: „Brak wyników wyszukiwania. Czy chcesz kontynuować wyszukiwanie również w systemie ERP?” z aktywnym przyciskiem [Szukaj].

W sytuacji, gdy podczas kolejnej zmiany kryterium wyszukiwania kontrahenta w lokalnej bazie POS na liście prezentowanych jest do 6 wyników, u dołu listy wyświetli się komunikat: „Brak dokładnych wyników wyszukiwania. Czy chcesz kontynuować wyszukiwanie również w systemie ERP?” z aktywnym przyciskiem [Szukaj].
W obu przypadkach po naciśnięciu przycisku [Szukaj], zostanie przeszukana baza systemu ERP z uwzględnieniem wpisanych fraz w pole wyszukiwania tekstowego oraz wybranych filtrów:

 • Dla braku połączenia z usługą synchronizacji danych, na liście zostaną wyświetlone wyniki wyszukane w lokalnej bazie stanowiska POS oraz komunikat: „Wyszukiwanie w systemie ERP nie powiodło się. Brak połączenia z serwisem danych.”.
 • Dla połączenia z usługą synchronizacji danych, jeżeli wyników w bazie systemu ERP jest maksymalnie 6, zostaną one wyświetlone na liście.
 • Dla połączenia z usługą synchronizacji danych, jeżeli wyników w bazie systemu ERP jest więcej niż 6, na liście zostaną wyświetlone wyniki z lokalnej bazy stanowiska POS oraz pojawi się komunikat: „W systemie ERP znaleziono dużo wyników wyszukiwania. Wprowadź dodatkowe dane i wyszukaj ponownie.”.

W przypadku braku znalezienia wyników w systemie ERP, zostanie wyświetlony komunikat: „Brak wyników wyszukiwania w systemie ERP.”.

Wyszukane wyniki w systemie ERP nie są zapisywane do bazy stanowiska POS. Wskazanie na dokumencie kontrahenta lub edycji/podglądu jego karty spowoduje zapisanie tych danych w lokalnej bazie.

Uwaga
Dostępność oraz możliwość modyfikacji pobranej karty kontrahenta zależy od ustawień w systemie ERP.

Jeżeli podczas wybrania, edycji lub podglądu kontrahenta zostanie utracone połączenie z usługą synchronizacji danych, to wówczas lista wyników z systemu ERP zostanie wyczyszczona wraz z odpowiednim komunikatem: „Nie można zapisać kontrahenta. Brak połączenia z serwisem danych.”.
Operacja wyszukiwania kontrahenta w trybie pracy online może wykonywać się dłużej niż wyszukiwanie w bazie lokalnej. W przypadku znacznego wydłużenia czasu trwania tej operacji pojawi się odpowiednie okno z możliwością anulowania takiej czynności.

Okno oczekiwania na wyszukanie kontrahenta w trybie online z możliwością anulowania
Okno oczekiwania na wyszukanie kontrahenta w trybie online z możliwością anulowania