Konfiguracja motywu

W aplikacji Comarch Retail POS operator może dodawać nowe oraz modyfikować istniejące motywy wyglądu interfejsu.
Aby zmienić podstawowe ustawienia interfejsu należy:

 • przejść do [Konfiguracja] -> [Konfiguracja interfejsu]
 • wybrać ikonę konfiguracji znajdującą się w górnej części okna aplikacji, a następnie wybrać opcje Konfiguruj interfejs.

Uwaga
Funkcjonalność dostępna jest dla operatorów posiadających odpowiednie uprawnienie nadawane w systemie ERP.

Kafel [Konfiguracja interfejsu]

Widok Konfiguracja interfejsu

W oknie Konfiguracja interfejsu można zmienić:

 • kolor motywu (m.in. wyświetlanej czcionki)
 • kolor tła
 • aktualnie używany/modyfikowany motyw
 • styl czcionki motywu
 • język (polski, angielski (US), francuski, niemiecki, hiszpański lub włoski)

Kolory motywu oraz tła można wybrać spośród predefiniowanych lub zdefiniować nowy przy pomocy funkcjonalności miksera kolorów z palety RGB.

Przyciski u dołu okna Konfiguracja interfejsu
Przyciski u dołu okna Konfiguracja interfejsu

W oknie dostępne są przyciski:
[Zarządzanie widokami] – otwiera okno, w którym można modyfikować poszczególne widoki/okna aplikacji
[Globalne elementy] – otwiera okno, w którym można modyfikować wygląd globalnych elementów aplikacji takich jak przyciski, kafle itp.
[Eksportuj motyw] – eksportuje motyw do wskazanego pliku
[Nowy motyw] – definiuje nowy motyw
[Zapisz] – zapisuje wprowadzone zmiany we wskazanym motywie

Uwaga
Nie ma możliwości wprowadzania zmian w domyślnym motywie (default).

Przykład

Dział marketingu w firmie XYZ postanowił zmienić kolor oraz czcionkę dodanego motywu Sklep001 na stanowiskach POS.
W tym celu, użytkownik z poziomu [Konfiguracja] -> [Konfiguracja interfejsu]:

 • wskazuje motyw Sklep001

Wybierz motyw
Wybierz motyw

 • zmienia kolor motywu na zielony

Zmień kolor motywu
Zmień kolor motywu

 • zmienia czcionkę motywu na Shruti

Zmień czcionkę motywu
Zmień czcionkę motywu

 • zapisuje wprowadzone zmiany

Zmodyfikowany motyw
Zarządzanie widokami

Użytkownik ma dostęp do ustawień wyglądu wybranego okna aplikacji:

Widok Zarządzanie widokami

Okno edycji podzielone jest na dwa obszary:

 • po lewej stronie znajduje się obszar roboczy prezentujący edytowany widok i pozwalający na zmianę położenia poszczególnych elementów
 • po prawej stronie znajduje się menu zawierające listę dostępnych do edycji widoków, listę właściwości zaznaczonego elementu oraz listę elementów dostępnych w ramach wskazanego obszaru widoku

Okno modyfikacji widoku Podgląd artykułu

Dla niektórych widoków (między innymi dla Podgląd artykułu, Szczegóły kontrahenta) obszar roboczy prezentowany jest w postaci siatki.

Obszar roboczy widoku prezentowany w formie siatki
Obszar roboczy widoku prezentowany w formie siatki

Z poziomu okna Zarządzanie widokami dla edytowanego widoku można zmienić widoczność:

 • kafli
 • przycisków
 • zakładek
 • kolumn
 • informacji w szczegółach pozycji dokumentu
 • atrybutów

Istnieje również możliwość zmiany położenie niektórych obiektów (np. kolejność kolumn) w widoku.

Przykład

Aby prezentować na pozycji dodawanego zamówienia sprzedaży dodatkowe informacje, takie jak:

 • Nazwa pozycji
 • Kod pozycji
 • Cena pozycji
 • Cechy pozycji
 • Odwrotne obciążenie

należy w oknie Zarządzanie widokami wykonać następujące kroki:

 • W sekcji Widoki wybrać opcję Zamówienia i oferty sprzedaży -> Nowe zamówienie.
 • W sekcji Właściwości wybrać dla LayoutId opcję SalesOrderViewProductDetails.
 • Wybrać potrzebną do prezentacji właściwość, przykładowo Cena pozycji.
 • Zaznaczyć parametr Widoczność.

Modyfikacja szczegółów pozycji zamówienia
  Zarządzanie globalnymi elementami

  Po przejściu do [Konfiguracja] -> [Konfiguracja interfejsu] -> [Globalne elementy] użytkownik może modyfikować wygląd standardowych elementów aplikacji takich jak:

  • Podstawowe przyciski
  • Kafle
  • Pola typu radio button – pozwalające na wskazanie jednej z kilku dostępnych wartości poprzez wybór jednego z przycisków z grupy, np. wybór przyczyny korekty
  • Pola typu tooltip – wyświetlające dodatkowy opis po wskazaniu pola kursorem myszy, np. wyświetlenie treści zgody po wskazaniu jej tytułu

  Widok Globalne elementy

  Interfejs aplikacji jest skalowalny, aby odpowiednio dostosowywać się do urządzeń o różnych rozdzielczościach ekranu. Wielkość elementów nie jest definiowana w pikselach, lecz proporcjonalnie do wielkości całego okna. Z tego względu, aby skalowalność elementów m.in. ikon była odpowiednia, zaleca się stosowanie grafiki w formacie wektorowym (SVG). Interfejs obsługuje również pliki graficzne w formacje PNG oraz JPEG.

  Uwaga
  Globalne zmiany elementów (z poziomu Globalne elementy) nie modyfikują/nadpisują lokalnych ustawień wprowadzonych dla poszczególnych widoków (z poziomu
  Zarządzanie widokami).

  Właściwości dla przycisku [Zatwierdź]
  Dla wskazanego obiektu możliwa jest zmiana jego właściwości:

  • Ikona – ustawienia pliku ikony oraz właściwości ikony na elemencie. Niedostępne dla pól typu tooltip oraz kafli prezentujących zasoby w danym magazynie.
  • Ogólne – ustawienia koloru tekstu, wielkości, orientacji, stylu czcionki, koloru tła i ogólnych ustawień elementu
  • Skrót klawiszowy – określenie skrótu klawiaturowego oraz jego prezentacji na elemencie. Niedostępne dla pól typu tooltip, radio button oraz kafli prezentujących zasoby w danym magazynie.
  • Zawartość – ustawienia nazwy/napisu widniejącego na elemencie. Niedostępne dla pól typu tooltip oraz kafli prezentujących zasoby w danym magazynie.
  • Magazyn – ustawienia wielkości czcionki kodu oraz nazwy magazynu. Dostępne tylko dla kafli prezentujących zasoby w danym magazynie.
  • Zasoby – ustawienia wielkości czcionki. Dostępne tylko dla kafli prezentujących zasoby w danym magazynie.
  • Element grida – umożliwia zdefiniowanie położenia elementu w gridzie. Niedostępne dla kafli prezentujących zasoby w danym magazynie.

  Każdą zmianę we właściwości obiektu można wycofać do ustawień domyślnych. Natomiast przyciskiem [Przywróć domyślne] można przywrócić wartości domyślne dla wszystkich zmodyfikowanych właściwości danego obiektu.

  Przywrócenie ustawień domyślnych dla właściwości elementów globalnych
  Przywrócenie ustawień domyślnych dla właściwości elementów globalnych

  Przykład

  Użytkownik w celu zwiększenia ergonomii swojej pracy planuje dodać skrót klawiszowy dla przycisku [Odśwież].
  Z poziomu [Konfiguracja] -> [Konfiguracja interfejsu] -> [Globalne elementy] należy zaznaczyć przycisk [Odśwież].

  Przycisk [Odśwież] w oknie Globalne elementy
  Przycisk [Odśwież] w oknie Globalne elementy
  Następnie w bocznym panelu rozwinąć właściwość Skrót klawiszowy oraz zaznaczyć kursorem myszy pole Skrót klawiszowy.

  Właściwość Skrót klawiszowy dla przycisku [Odśwież]
  Właściwość Skrót klawiszowy dla przycisku [Odśwież]
  Na koniec należy wybrać na klawiaturze przycisk F5 i zapisać zmiany dla wybranego lub nowego motywu.
  W efekcie na każdej liście użytkownik może ją odświeżyć używając przycisku F5 na klawiaturze.

   
  Profile

  Wszystkie zmiany wprowadzone w konfiguracji interfejsu oraz widokach są zapisywane w lokalnych motywach, dostępnych tylko dla danego stanowiska POS.

  Uwaga
  Motyw domyślny nie może być modyfikowany.

  Udostępnienie lokalnego motywu innym stanowiskom POS możliwe jest poprzez utworzenie profilu w systemie ERP.
  W tym celu należy w aplikacji przejść do [Konfiguracja] -> [Konfiguracja interfejsu]. W oknie Konfiguracja interfejsu należy wskazać motyw, który zostanie udostępniony innym stanowiskom oraz wybrać przycisk [Eksportuj motyw].

  Eksport wybranego motywu

  Następnie należy wskazać folder, w którym zostanie zapisany plik z rozszerzeniem .layout.

  Uwaga
  Udostępnianie motywu innym stanowiskom odbywa się po stronie systemu ERP.

  W systemie ERP wyeksportowany z aplikacji motyw może zostać zaimportowany oraz udostępniony w formie profilu pozostałym stanowiskom POS dla poszczególnych grup operatorów. Podczas synchronizacji danych profile przesyłane są na odpowiednie stanowiska POS.
  Dla użytkownika należącego do grupy operatorów z przypisanym profilem, po zalogowaniu na stanowisko POS domyślnie użyty jest motyw z tego profilu. Jeżeli grupa operatorów ma przypisanych więcej profili, to podczas logowania do aplikacji pojawi okno z wyborem jednego z nich. Z poziomu stanowiska POS, w Konfiguracji interfejsu operator ma możliwość wyboru między motywami lokalnymi, a motywami zsynchronizowanymi z systemu ERP.

  Wybór profilu w oknie logowania

  Przykład

  W systemie ERP zostały stworzone trzy profile:

  • Kierownik – ma widoczność wszystkich kafli i przycisków na stanowisku. Podpięty do grupy operatorów Operatorzy_POS-Kierownik.
  • Kasjer – nie ma widocznych kafli [Konfiguracja], [Reklamacje], [Otwórz szufladę], [Dokumenty magazynowe]. Podpięty do grupy operatorów Operatorzy_POS, Operatorzy_POS-Kierownik.
  • Magazynier – nie ma widocznych kafli [Nowy dokument], [Konfiguracja], [Raporty i rozliczenia], [Otwórz szufladę], [Dokumenty handlowe], [Reklamacje], [Kontrahenci]. Podpięty do grupy operatorów Operatorzy_POS-Kierownik, Operatorzy_POS_Magazyn.

  Operator należący do grupy operatorów Operatorzy_POS-Kierownik, podczas logowania do aplikacji, ma możliwość wyboru wszystkich trzech profili. Natomiast operatorzy z grup Operatorzy_POS_Magazyn oraz Operatorzy_POS będą mieć dostępny tylko jeden profil.
  Tym samym, bez potrzeby modyfikacji uprawnień grup operatorów, osoba odpowiedzialna za przesunięcia międzymagazynowe nie ma możliwości podglądu kontrahentów lub dokumentów handlowych.

  Profil Magazynier dla grupy operatorów Operatorzy_POS_Magazyn
   Widoczność kolumn

   W aplikacji na listach obiektów lub na listach pozycji dokumentów niektóre kolumny są domyślnie ukryte. Operator posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość dodania ukrytej kolumny na listę lub ukrycia widocznych kolumn.
   Przykładowo na liście pozycji paragonu kolumna Kod jest domyślnie ukryta. Jej widoczność można zmienić dla wskazanego motywu przechodząc do [Konfiguracja] -> [Konfiguracja interfejsu] -> [Zarządzanie widokami] i wybierając widok Dokument handlowy -> Dokument paragonu.

   Okno modyfikacji widoku Dokument paragonu

   Następnie należy rozwinąć Właściwości.

   Zakładka Właściowości
   Zakładka Właściowości

   Otworzyć listę Layout Id i wyszukać kolumnę Kod.

   Layout Id kolumny Kod
   Layout Id kolumny Kod

   Po rozwinięciu właściwości Ogólne należy zmienić pole Widoczność z Ukryty na Widoczny.

   Widoczność we właściwościach Ogólne dla widoku Dokument paragonu
   Widoczność we właściwościach Ogólne dla widoku Dokument paragonu

    

   Po zapisaniu zmian dla aktualnie używanego lub nowo utworzonego motywu kolumna Kod na liście pozycji dodawanego paragonu jest widoczna.

   Kolumna Kod na nowo wystawianym paragonie
   Widoczność przycisków lub kafli

   W aplikacji niektóre kafle lub przyciski są domyślnie ukryte. Operator posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość zarządzania widocznością tych elementów.
   Przykładowo kafel [Kontynuuj dokument] dostępny w głównym menu jest domyślnie ukryty. Jego widoczność można zmienić. Aby wyświetlić kafel dla wskazanego motywu przechodząc do [Konfiguracja] -> [Konfiguracja interfejsu] -> [Zarządzanie widokami] i wybierając widok Menu główne.

   Okno modyfikacji widoku Menu główne

   Następnie należy rozwinąć Elementy.

   Zakładka Elementy
   Zakładka Elementy

   Otworzyć listę Kontener i wyszukać lub zaznaczyć w obszarze roboczym odpowiedni kontener zawierający kafle.

   Kontener zawierający kafle dla głównego menu

   Poniżej wybranego kontenera wyświetlone są ukryte kafle.

   Ukryte kafle dla widoku Menu główne

   Po wyszukaniu przycisku [Kontynuuj dokument] (UnconfirmedDocuments) należy go przeciągnąć w obszar roboczy.

   Uwidocznienie kafla Kontynuuj dokument w Menu głównym

   Ukrywanie kafli polega na przeciąganiu ich z obszaru roboczego do kontenera znajdującego się po prawej stronie okna.
   Po zapisaniu zmian dla aktualnie używanego lub nowo utworzonego motywu kafel [Kontynuuj dokument] jest widoczny w menu głównym.

   Kafel [Kontynuuj dokument] w głównym menu
   Kafel [Kontynuuj dokument] w głównym menu
   Uwaga
   Zmiana widoczności przycisków działa analogicznie jak w przypadku kafli.
   Widoczność filtrów na listach

   W aplikacji, na listach obiektów domyślnie widoczne są wszystkie dostępne filtry (również te odpowiadające atrybutom). Operator posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość ukrycia wybranych filtrów.
   Przykładowo, na liście Zamówienia i oferty sprzedaży można ukryć filtr Wartość netto dla wskazanego motywu. W tym celu należy przejść do [Konfiguracja] -> [Konfiguracja interfejsu] -> [Zarządzanie widokami] i wybierać widok Zamówienia i oferty sprzedaży.

   Zarządzanie widokiem Zamówienia i oferty sprzedaży

   Następnie należy rozwinąć zakładkę Elementy.

   Zakładka Elementy
   Zakładka Elementy

   W kolejnym kroku należy rozwinąć listę Kontener i wyszukać lub zaznaczyć w obszarze roboczym odpowiedni kontener zawierający filtry.

   Kontener zawierający filtry dla listy zamówień i ofert sprzedaży

   W obszarze roboczym należy wybrać filtr Wartość netto i przeciągnąć go do kontenera.

   Kontener zawierający filtr Wartość netto
   Kontener zawierający filtr Wartość netto

   Ponowna zmiana widoczności filtra (z ukrytego na widoczny) polega na przeciągnięciu go z kontenera znajdującego się po prawej stronie okna do obszaru roboczego.
   Po zapisaniu zmian dla aktualnie używanego lub nowo utworzonego motywu filtr Wartość netto na liście Zamówienia i oferty sprzedaży jest niewidoczny.

   Brak widocznego filtru Wartość netto na liście Zamówienia i oferty sprzedaży