Opis procesów oraz realizacja dyspozycji w modelu nakazowym

1. Konfiguracja procesów realizacji dyspozycji w modelu nakazowym

W aplikacji Comarch WMS wprowadzony został model nakazowy. Model ten polega na tym, że Magazynier ma z góry założony schemat kroków, w jaki powinien realizować dyspozycje.
Wprowadzony nowy model umożliwia konfigurację danego procesu uwzględniając potrzeby Klienta, bez potrzeby tworzenia dodatkowych pluginów.
Modyfikacja procesów odbywa się na podstawie tabel:

 • WMS.Processes
 • WMS.ProcessGroups
 • WMS.ProcessStages
 • WMS.StageProcessTasks
 • WMS.ProcessTasks

1.1 Tabela WMS.Processes

Poniższa tabela przechowuje zdefiniowane procesy.

Nazwa pola Rodzaj Opis
Id PK Numer identyfikacyjny procesu
ProcessGroupId FK(WMS.ProcessGroups – Id) Typ procesu.
IsAvailableExpression Tworzenie wyrażeń (opcjonalne).
Name Nazwa procesu

rys.1._5.4_konf

1.2 Tabela WMS.ProcessGroups

Tabela przechowuje typy procesów.

Nazwa pola Rodzaj Opis
Id PK Numer identyfikacyjny procesu
Name Nazwa procesu

W tabeli WMS.ProcessGroups można wyróżnić typy procesów ze względu na:

 • Procesy dla pozycji i dla dokumentów:
  • dla dokumentu np. NewAcceptenceDocument,
  • dla pozycji z przyrostkiem „Position” np. NewAcceptenceDocumentPosition.
 • Procesy dla dokumentów wystawianych z:
  • aplikacji Comarch WMS Magazynier występują z przedrostkiem „New” np. NewAcceptenceDocument;
  • programu ERP (Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum) występują bez przedrostka np. AcceptenceDocument (z wyłączeniem pozycji MovementDocument);
  • aplikacji Comarch WMS Zarządzanie, czyli MovementDocument.

rys.2._5.4_konf

Id – określa typ procesu:

 • 2 – Nowy dokument AWD z ręki (nagłówek)
 • 3 – Nowa/Edycja pozycji dokumentu AWD z ręki
 • 5 – Realizacja dokumentu AWD z systemu (nagłówek)
 • 7 – Realizacja pozycji dokumentu AWD z systemu
 • 11 – Nowy dokument ZWM z ręki (nagłówek)
 • 13– Nowa/Edycja pozycji dokumentu ZWM z ręki
 • 17 – Realizacja dokumentu ZWM z systemu (nagłówek)
 • 19 – Realizacja pozycji dokumentu ZWM z systemu
 • 23 – Nowy dokument MP z ręki (nagłówek)
 • 29 – Nowa/Edycja pozycji dokumentu MP z ręki
 • 31 – Realizacja dokumentu MP z systemu (nagłówek)
 • 37 – Realizacja dokumentu MP z systemu
 • 73 – Realizacja dokumentu automatycznego MP (nagłówek)
 • 79 – Realizacja pozycji automatycznego MP
 • 83 – Proces dla grupy dokumentów (brak kroków z pozycjami)
Uwaga
Comarch WMS obsługuje tylko nowe dyspozycje magazynowe – AWD i ZWM oraz dokument przesunięcia – MP.

1.3 Tabela WMS.ProcessStages

Tabela przechowuje typy procesów.

Nazwa pola Rodzaj Opis
Id PK Numer identyfikacyjny etapu procesu
ProcessesId FK(WMS.ProcessGroups – Id) Odwołanie do procesu
Order Kolejność etapów
IsAvailableExpression Tworzenie wyrażeń (opcjonalne).
Name Nazwa etapu
DocumentType Typ dokumentu

rys.3._5.4_konf

1.4 Tabela WMS.StageProcessTasks

Tabela przechowuje kroki dla wskazanego etapu procesu.

Nazwa pola Rodzaj Opis
Id PK Numer identyfikacyjny typu procesu
StageId FK (WMS.ProcessStages – Id) Odwołanie do etapu procesu
ProcessTaskId FK (WMS.ProcessTasks – Id) Odwołanie do procesu kroku
Order Kolejność kroków
IsAvailableExpression Tworzenie wyrażeń (opcjonalne)
LoopTaskId FK
IsOptional Opcjonalność kroku (True/False)
IsPosition Krok dla pozycji dokumentu (True) lub dokumentu (False)

rys.4._5.4_konf

1.5 Tabela WMS.ProcessTasks

Tabela przechowuje procesy dla kroków.

Nazwa pola Rodzaj Opis
Id PK Numer identyfikacyjny procesu dla kroku
AssemblyName Nazwa pliku z definicją kroku
TypeName Pełna nazwa klasy definiującej krok
Name Nazwa kroku
Description Opis kroku
ViewStyle Nazwa stylu w jakim ma być wyświetlany dany krok
Arguments Lista argumentów wymaganych przez zadanie
ProcessGroupId FK (WMS-ProcessGroups – Id) Odwołanie do typu procesu

rys.5._5.4_konf

1.6 Wymuszenia użycia skanera kodów kreskowych

Dla wszystkich typów dyspozycji (MP, AWD, ZWM) na kroku realizacji pozycji – „Towar” w kolumnie Arguments
(w tabeli WMS.Processes), został dodany parametr @ShowtList, który odpowiada za możliwość wejścia na listę zasobów/pozycji/towarów z tego kroku realizacji. Domyślna wartość parametru:

 • @ShowList=true, umożliwia wyboru z listy danego zasobu/pozycji.

Zmiana wartości parametru na:

 • @ShowList=false wymusi na operatorze konieczność użycia skanera kodów kreskowych (użytkownik nie będzie miał możliwości przejścia na listę i wybrania zasobu poprzez kliknięcie).

rys.6._5.4_konf

1.7 Opis kroków ProcessTasks

Opis argumentów:

 • @ListStyle – odwołanie do plików ViewStyle, które znajdują się w folderze ‘\Comarch WMS\Warehouseman\AppData\Default\ViewStyles’
 • @AfterTask – określa, który ProcessTasks zostanie uruchomiony po wykonaniu wydruku
 • @ShowList – określa czy magazynier będzie mógł podnieść listę wyboru na danym kroku (przyjmowane wartości: true, false)
 • @ShowBarcodeGenerator – określa możliwość wygenerowania nowego kodu jednostki logistycznej poprzez przycisk „Wygeneruj Nowy” ( przyjmowane wartości: true, false)
 • @AutomaticallySetBarcodeMode – wartości argumentów:
  • 0 – kod jednostki logistycznej nie będzie generowany automatycznie
  • 1 – kod jednostki będzie generowany automatycznie dla każdej nowej pozycji
  • 2 – każda następna pozycja w pętli realizacji będzie otrzymywała kod jednostki na podstawie kodu określonego dla pierwszej pozycji
 • @ShowFilledParameters – określa, czy krok z parametrem pojawi się pomimo określonej wartości dla danego parametru (przyjmowane wartości: true, false)
 • @IsExcess – true – po dodaniu argumentu krok staje się krokiem dla towaru nadrealizacyjnego
 • @StocktakingKind – rodzaj inwentaryzacji: 1 – położenia (domyślna wartość), 2 – indeksu
 • @ReadingsType – typ inwentaryzacji: 0 – porównawcza, 1 – przyrostowa (domyślna wartość)
 • @MultiEdit – edycja odczytu przez wielu operatorów: true/false (domyślna wartość)
 • @IsConditional – warunkowe pojawienie się kroku wewnątrz procesu: true/false (domyślna wartość)
 • @SetCustomer, @SetSeries – argumenty nieobsługiwane
ProcessTasks
Screen
Opis
AssemblyNameArguments
Documents.Accept
ances.NewHeader
@SetCustomer=
true;
@SetSeries=
true;
@RealizePositionAfterSave=
true;
@CustomerInfoBoxStyle=
CustomerInfoBox;
@SetSeriesDescription=
documents_setSeries;
@SetCustomerDescription=
documents_setCustomer
rys.1._procKrok z nowym nagłówkiem dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewHeaderPositions
@ListStyle=PositionsListStylerys.2._procKrok z listą pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.New
HeaderDescription
NULLrys.3._procKrok z dodaniem uwag dla dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.New
HeaderAttributes
@ListStyle=Document
AttributesListStyle
rys.4._procKrok z atrybutami dla dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionLogistic
UnitCode
@ShowList=
true;
@ShowBarcodesGenerator=
true;
@Automatically
SetBarcodeMode=0
rys.5._procKrok umożliwiający zeskanowanie kodu jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionLogisticUnit
Type
@ListStyle=Position
LogisticUnitTypeList
Style
rys.6._procKrok z wyborem typu jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Typ jednostki logistycznej należy wcześniej zdefiniować w WMS Zarządzanie.
Documents.Acceptances.
NewPositionLogisticUnitReq
Parameters
@ShowFilledParameters=falserys.7._procKrok z wymaganym parametrem jednostki logistycznej, dostępny po zdefiniowaniu wymaganego parametru w WMS Zarządzanie.
Documents.Acceptances.
NewPosition
Article
@ShowList=truerys.8._procKrok ze skanem EAN towaru dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionFeature
@ListStyle=Document
FeatureClassesListStyle
rys.9._procKrok z wyborem cechy dostawy dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPosition
FeatureValue
@ListStyle=Document
FeatureValuesList
Style
rys.10._procKrok z wyborem wartości cechy dostawy dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionExpDate
NULLrys.11._procKrok w którym należy określić datę ważności dostawy dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionQuantity
NULLrys.12._procKrok z ilością zasobu dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionLocation
NULLrys.13._procKrok określający położenie towaru dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances. NewPositionLocation
Report
@ReportTask
RealizationMode=1
rys.14._procKrok z wydrukiem etykiet położenia dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPosition
Description
NULLrys.15._procKrok z uwagami dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionLogistic
UnitParameters
@ListStyle=LogisticUnit
ParametersListStyle
rys.16._procKrok z parametrami na pozycji dokumentu zdefiniowanymi w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPosition
Attributes
@ListStyle=PositionAttributes
ListStyle
rys.17._procKrok z atrybutami dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPosition
ArticleLotReport
@AfterTask=Documents.
Acceptances.New
PositionLocation;
rys.18._procKrok z wydrukiem etykiet partii towaru dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionLogistic
Report
@AfterTask=Documents.
Acceptances.New
PositionArticle;
rys.19._procKrok z wydrukiem etykiety logistycznej dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
HeaderPositions
@ListStyle=Positions
ListStyle
rys.20.1_procKrok z nagłówkiem pozycji dokumentu przyjęcia z systemu ERP.
Documents.Acceptances.
PositionLogisticUnit
Elements
@ListStyle=Acceptance
PositionLogistic
UnitElements
ListStyle
rys.20._procKrok z zasobem jednostki logistycznej dla przyjęcia z systemu ERP.
Documents.Acceptances.
PositionLogisticUnit
Code
@ShowList=true;
@ShowBarcodesGenerator
=true;
@AutomaticallySet
BarcodeMode=0
rys.21._procKrok z kodem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionLogisticUnit
Type
@ListStyle=PositionLogistic
UnitTypeListStyle
rys.22._procKrok typem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionLogisticUnit
ReqParameters
@ShowFilledParameters
=false
rys.23._procKrok z wymaganym parametrem dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionArticle
@ShowList=truerys.24._procKrok z potwiedzeniem EAN/Kod/Nazwa towaru dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionFeature
@ListStyle=Document
FeatureClassesList
Style
rys.25._procKrok z potwierdzeniem cechy dostawy dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionFeatureValue
@ListStyle=Document
FeatureValuesListStyle
rys.26._procKrok z wartością cechy dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionExpDate
NULLrys.27._procKrok z określeniem daty ważności dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionQuantity
NULLrys.28._procKrok z ilością zasobu dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionLocation
NULLrys.29._procKrok z położeniem towaru dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionLocation
Report
@ReportTask
Realization
Mode=1
rys.30._procKrok z wydrukiem etykiety położenia dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionLocation
@IsExcess=truerys.31._procKrok z potwierdzeniem kodu położenia dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionDescription
NULLrys.32._procKrok z opisem zasobu dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionLogistic
UnitParameters
@ListStyle=LogisticUnit
ParametersListStyle
rys.33._procKrok z parametrem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionAttributes
@ListStyle=Position
AttributesListStyle
rys.34._procKrok z atrybutem towaru dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionArticleLot
Report
@AfterTask=Documents.
Acceptances.Position
Location;
rys.35._procKrok z wydrukiem etykiety towaru dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionLogistic
Report
@AfterTask=Documents.
Acceptances.
PositionArticle;
rys.36._procKrok z wydrukiem etykiety logistycznej dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
NewHeader
@SetCustomer=true;
@SetSeries=true;

@RealizePositionAfter
Save=true;
@CustomerInfoBoxStyle
=CustomerInfoBox;
@SetSeriesDescription
=documents_setSeries;
@SetCustomerDescription
=documents_set
Customer
rys.37._procKrok z nagłówkiem dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewHeaderPositions
@ListStyle=Positions
ListStyle
rys.38._procKrok z listą pozcji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.NewHeader
Attributes
@ListStyle=Document
AttributesListStyle
rys.39._procKrok z atrybutem dla dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionLogistic
UnitCode
@ShowList=truerys.40._procKrok z kodem jednoski logistycznej dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionLogistic
UnitElements
@ShowFilledParameters
=false
rys.41._procKrok z zasobem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionArticle
@ShowList=truerys.42._procKrok z potwierdzeniem kodu towaru dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionSFeature
@ListStyle=Resource
FeaturesListStyle
rys.43._procKrok z cechą dostawy dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionS
FeatureValue
@ListStyle=Resource
FeaturesValuesList
Style
rys.44._procKrok z wartością cechy dostawy dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionExpDate
@ListStyle=Resource
ExpirationDatesList
Style
rys.45._procKrok z datą ważności dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionLocation
NULLrys.46._procKrok z położeniem towaru dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionQuantity
NULLrys.47._procKrok z ilością zasobu dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionArticle
LotReport
@ReportTask
RealizationMode=1
rys.48._procKrok z wydrukiem etykiet towaru dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionTFeature
@ListStyle=Document
FeatureClassesList
Style
rys.49._procKrok z cechą wydania dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionT
FeatureValue
@ListStyle=Document
FeatureValuesList
Style
rys.50._procKrok z wartością cechy wydania dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPosition
Description
NULLrys.51._procKrok opisem zasobu dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionLogistic
UnitParameters
@ListStyle=Logistic
UnitParametersList
Style
rys.52._procKrok z parametrem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPosition
Attributes
@ListStyle=Document
AttributesListStyle
rys.53._procKrok z atrybutem zasobu dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionLogistic
Report
@AfterTask=Documents.
Releases.New
PositionArticle;
rys.54._procKrok z wydrukiem etykiety logistycznej dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionLogistic
UnitReqParameters
@ShowFilledParameters
=true
rys.55._procKrok z wyborem wymaganego parametru na jednostce logistycznej dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
HeaderPositions
@ListStyle=PositionsListStylerys.56._procKrok z listą pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionLogisticUnit
Elements
@ListStyle=Position
LogisticUnitElements
ListStyle;@Show
Confirmation=true
rys.57._procKrok z zasobem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionLocation
NULLrys.58._procKrok z potwierdzeniem kodu położenia dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionLogisticUnit
Code
@ShowList=truerys.59._procKrok z jednostką logistyczną dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionLogisticUnit
Type
@ListStyle=PositionLogistic
UnitTypeListStyle
rys.60._procKrok z typem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionLogisticUnit
ReqParameters
@ShowFilledParameters
=true
rys.61._procKrok z wymaganym parametrem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionArticle
@ShowList=true;
@ChangeLot=true
rys.62._procKrok z potwierdzeniem kodu towaru dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionSFeature
@ListStyle=Resource
FeaturesListStyle
rys.63._procKrok z potwierdzeniem cechy dostawy dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionSFeature
Value
@ListStyle=Resource
FeaturesValuesList
Style
rys.64._procKrok z wartością cechy dostawy dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionExpDate
@ListStyle=Resource
ExpirationDatesList
Style
rys.65._procKrok z datą ważności dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionQuantity
NULLrys.66._procKrok z ilością zasobu dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionArticleLot
Report
@ReportTask
RealizationMode=1
rys.67._procKrok z wydrukiem etykiety towaru dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionTFeature
@ListStyle=Document
FeatureClassesList
Style
rys.68._procKrok z cechą wydania dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionTFeature
Value
@ListStyle=Document
FeatureValuesList
Style
rys.69._procKrok z wartością cechy wydania dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionDescription
NULLrys.70._procKrok z opisem zasobu dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionArticleLack
Notification
@StocktakingKind
=1;
@ReadingsType=1;
@MultiEdit=false;
@ReadLocation=
false;
@IsConditional=
false
rys.71._procKrok z informacją o niedoborze towaru dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionLogisticUnit
Parameters
@ListStyle=LogisticUnit
ParametersListStyle
rys.72._procKrok z parametrem jednostki logistycznej towaru dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionAttributes
@ListStyle=Document
AttributesListStyle
rys.73._procKrok z atrybutem zasobu dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionLogistic
Report
@AfterTask=Documents.
Releases.Position
Article;
rys.74._procKrok z wydrukiem etykiety logistycznej dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Movements.
NewHeader
@SetCustomer=false
@SetSeries=true;
@RealizePosition
AfterSave=true;
@CustomerInfoBox
Style=Customer
InfoBox;
@SetSeriesDescription
=documents_set
Series;
rys.75._procKrok z nagłówkiem dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewHeaderPositions
@ListStyle=Positions
ListStyle
rys.76._procKrok z listą pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.NewHeader
Description
NULLrys.77._procKrok z opisem dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.NewHeader
Attributes
@ListStyle=Document
AttributesListStyle
rys.78._procKrok z atrubutem dla dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPositionS
LogisticUnitCode
NULLrys.79._procKrok z kodem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPosition
LogisticUnit
Elements
@ListStyle=Position
LogisticUnitElements
ListStyle
rys.80._procKrok z zasobem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPositionArticle
NULLrys.81._procKrok z potwierdzeniem kodu towaru dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPositionFeature
@ListStyle=Resource
FeaturesListStyle
rys.82._procKrok z potwierdzeniem cechy dostawy dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPosition
FeatureValue
@ListStyle=Resource
FeaturesValuesList
Style
rys.83._procKrok z wartością cechy dostawy dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPositionExp
Date
@ListStyle=Resource
ExpirationDatesList
Style
rys.84._procKrok z określeniem daty ważności dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPosition
LocationFrom
NULLrys.85._procKrok z potwiedzeniem kodu położenia dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPosition
Quantity
NULLrys.86._procKrok z wyborem ilości zasobu dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPosition
LogisticUnitCode
@ShowList=truerys.87._procKrok z kodem docelowej jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPosition
LogisticUnitType
@ListStyle=Position
LogisticUnitType
ListStyle
rys.88._procKrok z wyborem typu jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPosition
LogisticUnitReq
Parameters
@ShowFilled
Parameters=false
rys.89._procKrok z wymaganym parametrem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPosition
LocationTo
NULLrys.90._procKrok z potwierdzeniem kodu położenia docelowego dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPosition
LocationReport
@ReportTask
RealizationMode=1
rys.91._procKrok z wydrukiem etykiety położenia dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPosition
Description
NULLrys.92._procKrok z opisem zasobu dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPosition
LogisticUnit
Parameters
@ListStyle=Logistic
UnitParameters
ListStyle
rys.93._procKrok z parametrem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPosition
Attributes
@ListStyle=Position
AttributesListStyle
rys.94._procKrok z atrybutem zasobu dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPosition
ArticleLotReport
@AfterTask=Documents.
Movements.New
PositionLocation
To;
rys.95._procKrok z wydrukiem etykiety partii towaru dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPosition
LogisticReport
@AfterTask=Documents.
Movements.New
PositionLocation
To;
rys.96._procKrok z wydrukiem etykiety logistycznej dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Automatic
Movements.
HeaderPositions
@ListStyle=Positions
ListStyle
rys.97._procKrok z listą pozycji na dokumencie automatycznego przesunięcia.
Documents.Automatic
Movements.Position
SLogisticUnitCode
NULLrys.98._procKrok z kodem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.Automatic
Movements.Position
SLogisticUnitType
@ListStyle=Position
LogisticUnitType
ListStyle
rys.99._procKrok z potwierdzeniem typu jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.Automatic
Movements.
PositionArticle
NULLrys.100._procKrok z potwierdzeniem kodu towaru dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.Automatic
Movements.
PositionFeature
@ListStyle=Resource
FeaturesListStyle
rys.101._procKrok z potwierdzeniem cechy dostawy dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.Automatic
Movements.
PositionFeature
Value
@ListStyle=Resource
FeaturesValuesList
Style
rys.102._procKrok z wartością cechy dostawy dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.Automatic
Movements.
PositionExpDate
@ListStyle=Resource
ExpirationDates
ListStyle
rys.103._procKrok z datą ważności dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia
Documents.Automatic
Movements.
PositionLocation
From
NULLrys.104._procKrok z potwierdzeniem kodu położenia dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.Automatic
Movements.
PositionQuantity
NULLrys.105._procKrok z ilością zasobu dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.Automatic
Movements.Position
LogisticUnitCode
@ShowList=truerys.106._procKrok z kodem docelowej jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.Automatic
Movements.Position
LogisticUnitType
@ListStyle=Position
LogisticUnitTypeList
Style
rys.107._procKrok z typem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.Automatic
Movements.
PositionLocationTo
NULLrys.108._procKrok z potwiedzeniem kodu położenia docelowego dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.Automatic
Movements.
PositionLocation
Report
@ReportTask
RealizationMode=1
rys.109._procKrok z wydrukiem etykiety położenia dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.Automatic
Movements.
PositionDescription
NULLrys.110._procKrok z opisem zasobui dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.Automatic
Movements.
PositionAttributes
@ListStyle=Position
AttributesListStyle
rys.111._procKrok z atrybutem zasobu dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.Movements
Mix.Position
LogisticUnitCode
@ShowList=true;
@IsRequired=True;
@ShowBarcodes
Generator=True;
@Automatically
SetBarcodeMode=0
rys.112._procKrok z kodem docelowej jednostki logistycznej dla pierwszego etapu mix, pozycji dokumentu przesunięcia.

Nieobsługiwane AssemblyName:

 • Documents.Acceptances.NewPositionReqAttribute
 • Documents.Acceptances.PositionReqAttribute
 • Documents.Releases.NewPositionReqAttribute
 • Documents.Releases.PositionReqAttribute
 • Documents.Movements.NewPositionReqAttribute
 • Documents.AutomaticMovements.PositionReqAttribute
Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright 2017 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy ten artykuł był pomocny?