Nowości i zmiany

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS w wersji 2022.5.0

Wstęp

W najnowszej wersji Comarch WMS 2022.5 została dodana wyczekiwana funkcjonalność rezerwacji na żądanie operatora w Comarch WMS Magazynier. Ponadto w nowej wersji wprowadzono sporo zmian w istniejących już funkcjonalnościach zwiększających możliwości konfiguracyjne aplikacji Comarch WMS.

Aplikacja Comarch WMS została wzbogacona o:

 • Nowy model rezerwacji – rezerwacja na żądanie operatora w Comarch WMS Magazynier;
 • Obsługę opakowań kaucjonowanych i jednorazowych w procesach wieloetapowych oraz na przesunięciach międzymagazynowych;
 • Dodano nową formatkę do odczytów inwentaryzacyjnych pustych unikalnych nośników logistycznych w Comarch WMS Magazynier;
 • Zmianę w logice wyliczania limitów jednostek logistycznych na położeniach;
 • Dodatkową planowaną datę realizacji przyszłych dyspozycji;
 • Zmianę w logice edycji pozycji na odczycie inwentaryzacyjnym;
 • Dodatkową opcję filtrowania dokumentów automatycznych po anulowaniu w Comarch WMS Zarządzanie;
 • Rozwój funkcjonalny parametrów jednostek logistycznych;
 • Nowego kuriera Orlen Paczka w integracji z Comarch Shipping;
 • Obsługę automatycznego odświeżania statusów przesyłek pobieranych z Comarch Shipping.

Comarch WMS 2022.5 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2021.1.0 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP XL 2022.1.0 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP XL Start C8 – aplikacja Comarch WMS Magazynier;
 • Comarch ERP Altum 2021.5 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP Altum 2022.5 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy 3.1.1073

 

W celu zaktualizowania aplikacji do wersji Comarch WMS 2022.5 wymagany jest Comarch ERP Auto Update co najmniej w wersji 2021.5.4565.6

 

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS Zarządzanie i Comarch WMS Magazynier

1. Nowy model rezerwacji – rezerwacja na żądanie operatora w Comarch WMS Magazynier

W najnowszej wersji Comarch WMS została rozbudowana możliwość konfiguracji rezerwacji w ramach procesu wydań. Dotychczas była możliwość włączenia dla danego procesu rezerwacji podczas synchronizacji dokumentu lub wyłączenie rezerwacji. Teraz to użytkownik po wejściu na dokument wydania, będzie mógł zadecydować o tym aby system zarezerwował mu zasób do wydania. Dzięki takiej konfiguracji mamy następujące korzyści:

 • Zasoby nie są blokowane podczas synchronizacji dokumentu – tylko w momencie realizacji wydania przez użytkownika na żądanie.
 • Magazynier precyzyjnie wskazuje zarezerwowany zasób i blokuje możliwość podebrania zasobu przez innego operatora.
 • Źródłowe pozycje są dzielone według zasobów na magazynie pozwalając na realizację przez wielu operatorów.

111

W ramach konfiguracji procesu wydania można również zdecydować, czy na dogenerowanym dokumencie pozycje mają posiadać rezerwacje zasobowe. Dodatkowo możliwe jest przesuwanie całej jednostki logistycznej pomiędzy etapami – przy odpowiedniej konfiguracji.

 • Rozwój funkcjonalności obsługi opakowań kaucjonowanych oraz jednorazowych w integracji Comarch EPR XL

W ramach rozwoju funkcjonalności obsługi opakowań kaucjonowanych dodano kolejne obszary w aplikacji, które pozwalają na realizację kolejnych procesów z wykorzystaniem kaucji. Poniżej wyróżniono trzy główne obszary dodane w aplikacji.

2.1. Dodano obsługę opakowań kaucjonowanych w procesach wieloetapowych

Wersję Comarch WMS 2022.5 wzbogacono o obsługę opakowań kaucjonowanych w procesach wieloetapowych. Oznacza to, że użytkownik podczas realizacji np. wydania dwuetapowego może skorzystać z opakowań kaucjonowanych, które w pierwszej kolejności spakuje a następnie wyda do klienta. Proces ten również dotyczy wydań całych jednostek kaucjonowanych wraz z zasobem pomiędzy etapami, gdy zarezerwowana jest cała jednostka logistyczna. Aby proces wieloetapowy pozwalał na przesuwanie opakowań kaucjonowanych w procesach standardowych dodano szereg kroków realizacji pozycji, które realizują poszczególne czynności na wybranych etapach:

 • Pobrania opakowania kaucjonowanego;
 • Odłożenia pustego opakowania kaucjonowanego;
 • Dodania pozycji kaucjonowanej na dokument magazynowy na podstawie realizacji;
 • Wydania lub przyjęcia opakowania kaucjonowanego.

2.2. Obsługa procesów przesunięć międzymagazynowych dla opakowań kaucjonowanych

Nową wersję wzbogacono o obsługę przesunięć międzymagazynowych dla opakowań kaucjonowanych. Podczas przesunięcia międzymagazynowego pozycje kaucjonowane dodawane są na dokumenty (K)MMW i (K)MMP, które odpowiadają za handlowe przesunięcia kaucji pomiędzy magazynami. Realizując przesunięcie operator decyduje, czy zasób chce przesunąć wraz z opakowaniem kaucjonowanym.

222

Na podstawie jego decyzji generowany jest komplet dokumentów powiązanych w systemie Comarch ERP XL.

222a

2.3. Dodano ergonomiczną formatkę do inwentaryzacji pustych unikalnych numerów nośnika

W celu usprawnienia procesu inwentaryzacji pustych jednostek logistycznych, które są oznaczone dodatkowym unikalnym numerem nośnika dodano nową formatkę dla tych towarów. Wyświetlana jest ona zawsze, gdy na inwentaryzacji wprowadzi się kod towaru powiązanego z typem jednostki logistycznej, który ma włączone ustawienia:

 • Powiąż z kartą towarową w celu ewidencji przepływu jednostek logistycznych;
 • Dodatkowy unikalny numer nośnika.

Podczas realizacji odczytów inwentaryzacyjnych, dla tak skonfigurowanej pustej jednostki logistycznej prezentowany jest nowa lista. Użytkownik może bardzo szybko wprowadzić dużą ilość unikalnych numerów nośników, które są zliczane jak podczas realizacji sztuka po sztuce.

223

3. Zmiany w logice wyliczania limitów jednostek logistycznych

Dotychczasowe rozwiązanie wyliczania limitów jednostek logistycznych wzbogacono o nową funkcję wyliczającą limit na położeniu. W wersji Comarch WMS 2022.5 możliwe jest skonfigurowanie w jaki sposób powinien być wyliczany limit:

 • Nowa opcja, która podczas wyliczania dostępności wolnego miejsca dla nowej jednostki logistycznej na przyjęciu. Algorytm sprawdza liczbę kodów jednostek logistycznych. Ważna jest liczba kodów danego typu, a nie to ile zasobu znajduje się na niej.
 • Dotychczasowe działanie, które podczas wyliczania dostępności wolnego miejsca dla nowej jednostki logistycznej, sprawdza liczbę składowanych zasobów, według przelicznika jednostek pomocniczych.

Konfiguracja w ramach struktury magazynowej pozostaje bez zmian, czyli limity na położeniach podpowiadane są według wymiarów położenia i danej jednostki logistycznej.

4. Rozwój funkcjonalny parametrów jednostek logistycznych

W najnowszej wersji Comarch WMS została rozszerzona funkcjonalność parametrów jednostek logistycznych. Obecnie każdy typ jednostki logistycznej zdefiniowanych u klienta, może mieć przypisane i aktywne różne parametry jednostek logistycznych. Takie rozwiązanie pozwala również na ustalenie różnych domyślnych wartości tego samego parametru dla różnych typów jednostek logistycznych. Osiągnięto to dzięki dodaniu w słownikach uniwersalnych możliwość definiowania parametrów, na podstawie których ustawiane są parametry dla danego typu jednostki logistycznej.

444

5. Dodatkową planowaną datę realizacji przyszłych dyspozycji

W aplikacji Comarch WMS Zarządzanie dodano nową informację o planowanej dacie realizacji dyspozycji. Data ta jest pobierana z dokumentów magazynowych z systemu ERP. Na podstawie tej daty, można zaplanować kolejność realizacji dyspozycji, która może wynikać z ustalonych dat z wybranym kontrahentem.

Dodatkowo w aplikacji została dodana możliwość wyboru sposobu filtrowania dyspozycji w Comarch WMS Magazynier. Możliwe są dwie opcje filtrowania:

 • Według daty wystawienia dokumentu (dotychczasowe działanie);
 • Według daty realizacji dokumentu.

555

Obsługa daty realizacji, pozwala odpowiednio filtrować dokumenty, które szybko zostały dodane do systemu, ale będą realizowane w późniejszym terminie.

 • Pozostałe zmiany w aplikacji Comarch WMS

6.1 Dodatkową opcję filtrowania dokumentów automatycznych po anulowaniu w Comarch WMS Zarządzanie

Na liście dyspozycji w Comarch WMS Zarządzanie został zmodyfikowany sposób filtrowania dyspozycji, które zostały dodane automatycznie jako dokumenty przeciwstawne do anulowanych z poziomu systemu ERP. Dzięki wydzieleniu rodzaju dokumentu, jakim jest Automatyczny po anulowaniu, użytkownik może odfiltrować dokumenty które zostały dodane po anulowaniu i dalej mają status niezrealizowanych.

611

6.2. Zmianę w logice edycji pozycji na odczycie inwentaryzacyjnym

Ze względu na różne sposoby prowadzonej inwentaryzacji oraz rozwój tego obszaru, została wprowadzona niewielka zmiana w edycji pozycji na odczytach inwentaryzacyjnych. Użytkownik może wybrać, czy podczas edycji chce wprowadzać różnicę na odczycie, czy może jednak ostateczny wynik jaki chce zapisać dla wybranej pozycji.

6.3. Blokada podczas przekazywania arkusza inwentaryzacyjnego do realizacji w przypadku wykrycia błędów w bazie danych

W ramach kontroli nad poprawnością danych i pomyślnym przebiegiem inwentaryzacji, została dodana dodatkowa kontrola. Polega ona na sprawdzeniu czy nie istnieje niespójność danych tj. czy jednostka logistyczna nie ma przypisanych wielu różnych położeń. W dokumentacji została umieszczona informacja jak wykryć i poprawić taką sytuacje w ramach danej instalacji klienta.

6.4. Nowy kurier Orlen Paczka w integracji z Comarch Shipping

W najnowszej wersji dodano obsługę kolejnego kuriera Orlen Paczka w integracji z Comarch Shipping. Wykorzystując dostępny model integracji z aplikacją Comarch Shipping, klienci mają możliwość skorzystać z obsługi kuriera Orlen Paczka. Analogicznie jak dla pozostałych kurierów został dodany specjalny dedykowany szablon przesyłek oraz lista usług, które są dostępne u tego kuriera.

6.5. Obsługę automatycznego odświeżania statusów przesyłek pobieranych z Comarch Shipping.

Wraz z rozwojem integracji z aplikacją Comarch Shipping, dodano funkcje automatyczne aktualizacji statusów ZNP. Dotyczy przesyłek, które posiadają numer ZNP, ale nie wygenerowano od razu listu przewozowego kuriera. Po wprowadzeniu zmian w Comarch Shipping, dane o numerze listu przewozowego zostaną automatycznie pobrane do aplikacji Comarch WMS.

 

7. Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS w wersji 2022.5.1

W najnowszym uaktualnieniu do wersji Comarch WMS 2022.5.1 został postawiony duży nacisk na poprawę zgłaszanych błędów w aplikacji.

W ramach rozwoju funkcjonalnego w Comarch WMS 2022.5.1 został dodany:

 • Zmiana typy jednostki logistycznej na odczycie inwentaryzacyjnym.

Comarch WMS 2022.5.1 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2021.1.0 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP XL 2022.1.0 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP XL Start C8 – aplikacja Comarch WMS Magazynier;
 • Comarch ERP Altum 2021.5 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP Altum 2022.5 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2021.3.1.1075.

W celu zaktualizowania aplikacji do wersji Comarch WMS 2022.5.1 wymagany jest Comarch ERP Auto Update co najmniej w wersji 2022.1.4898.5.

7.1.  Zmiana typu jednostki logistycznej na odczycie

W najnowszej wersji Comarch WMS 2022.5.1 została dodana możliwość zmiany typu jednostki logistycznej, przy dodawaniu nowego odczytu. Na nowym odczycie domyślnie ustawiany jest domyślny typ jednostki logistycznej. Użytkownik może zmienić typ jednostki logistycznej wybierając przycisk prezentujący nazwę domyślnego typu w tym przykładzie Europaleta.

Po kliknięciu wyświetlana jest lista dostępnych typów jednostek logistycznych, z których użytkownik może wybrać inny dla którego realizuje właśnie odczyt inwentaryzacyjny.

 

COMARCH ERP

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2022 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy ten artykuł był pomocny?