Definiowanie struktury magazynu

Mając już ustalone wszystkie elementy struktury magazynu możemy przejść do ustalenia jego struktury. Zdefiniowane w systemie obiekty (Elementy struktury magazynu) można skonfigurować w dowolnej kolejności, tworząc kolejne poziomy struktury. Do każdego obiektu można przypisać obiekty podrzędne (kolejne poziomy struktury magazynu). Ilość poziomów jest zależna od uznania i konfiguracji użytkownika systemu WMS.

Uwaga
Tworząc niższy poziom struktury położeń nie można wybrać tego samego typu elementu, który został już użyty w tej gałęzi struktury – np. pod Strefą (poziom niżej lub więcej) nie można utworzyć innej Strefy. Blokada ta występuje tylko w danej gałęzi struktury.
Uwaga
Na każdym magazynie podczas instalacji systemu WMS dodaje się położenie wirtualne – <Nieokreślone>. Nie ma możliwości edycji parametrów tego położenia. elstrmag_rys14

Aby zdefiniować strukturę magazynu, należy z poziomu listy magazynów, edytować wybrany magazyn.

elstrmag_rys15

Po edytowaniu magazynu, użytkownik może przystąpić do układania odpowiedniej hierarchii, poprzez opcję przeciągania i upuszczania w odpowiednim miejscu definicji elementów struktury magazynowej.

elstrmag_rys16

Przed wygenerowaniem struktury magazynowej, poza wcześniej zdefiniowanymi parametrami opisanymi w rozdziale: 1 Elementy struktury magazynu, można zdefiniować operatorów, którzy będą mieli dostęp do wygenerowanych instancji magazynowych podczas pracy. W tym celu należy edytować wybrany element struktury, przejść na zakładkę „Operatorzy”, wybrać jedną z opcji „Przypisani/Zakazani” i określić operatorów.

elstrmag_rys17

Aby ustalić zakresy dla poszczególnych elementów, np. ile rzędów, czy regałów ma znajdować się w danej strefie należy zmienić widok na „2”, bądź edytować każdy z obiektów zdefiniowanej struktury.

elstrmag_rys18

Wybierając opcję Zapisz, w sytuacji kiedy dokonamy zmiany na definicji danego elementu, przypisanego do struktury magazynu (np. zmienimy zakres wartości lub wymiary danego elementu), po wygenerowaniu danego położenia zmiana zapisze się tylko na tym elemencie, który podnosiliśmy do edycji.

Wybierając opcję Generuj, w sytuacji kiedy dokonamy zmiany na definicji danego elementu, przypisanego do struktury magazynu (np. zmienimy zakres wartości lub wymiary danego elementu), zmiana przeniesie się dopiero po ponownym wygenerowaniu położeń na tym magazynie.

Po zakończeniu procesu generowania położeń, użytkownik przenoszony jest na widok z rysunku poniżej. Widok ten jest także dostępny po naciśnięciu kafla konkretnego magazynu z poziomu listy magazynów.

elstrmag_rys19

Edycja struktury magazynu

Wygenerowaną strukturę magazynu można edytować, w tym celu na liście magazynów należy nacisnąć ikonę edycji.

elstrmag_rys20

Można zauważyć, iż elementy które zostaną dodane do struktury, mają inny kolor obramowania, niż utworzone wcześniej. Ikona „pudełka” na elemencie struktury magazynu typu Półka z rysunku powyżej oznacza, iż na instancji wygenerowanej na podstawie wcześniej zdefiniowanej struktury znajduje się towar.

Uwaga
Jeśli na najniższym elemencie wygenerowanej wcześniej struktury znajdują się towary, to nie ma możliwości dodania do niej elementu podrzędnego do momentu wydania wszystkich towarów, bądź przesunięcia ich na inne położenie.

Po przejściu na okno generowania instancji magazynowych i podaniu właściwych zakresów, należy nacisnąć przycisk generowania struktury magazynowej. Struktura zostanie uaktualniona o kolejne instancje obiektów magazynowych.

elstrmag_rys21

Edycja instancji magazynowej

Po wejściu w edycję struktury magazynu użytkownik ma możliwość edycji konkretnej instancji struktury magazynowej. W tym celu, należy przejść na konkretną, wygenerowaną instancję magazynową, a następnie wyświetlić okno edycji (Okno edycji instancji magazynowej – rysunek poniżej).

elstrmag_rys22

Uwaga
Edycja konkretnej instancji magazynowej ma sens, jeżeli wykonujemy ją na ostatnim poziomie struktury danego magazynu (tzw. liściu), ponieważ ustawienia w nim zapisane, są brane pod uwagę przez algorytmy wyszukiwania położeń.
Przykład
Użytkownik chce zabronić na składowanie konkretnego artykułu lub konkretnej grupy artykułów na położeniu o kodzie 1-1-1. W tym celu powinien przejść do edycji położenia o wcześniej wspomnianym kodzie i w sekcji „Składowane towary” ustawić opcję „Zabronione”, po czym wybrać z listy interesujący go artykuł lub grupę artykułów.

elstrmag_rys23

Jednocześnie w oknie edycji wygenerowanej instancji magazynowej istnieje możliwość dodania opisu danej instancji magazynowej (Rys. powyżej). Można zawrzeć dodatkowe informacje o położeniach, parametry określające czy posługiwać się tym polem do tworzenia własnych algorytmów przyjęcia/wydania lub sortowania położeń. Po modyfikacji pliku ViewStyle, te informacje mogą być wyświetlane na listach położeń czy zasobów w aplikacji WMS Magazynier.

elstrmag_rys24
elstrmag_rys25

Dodatkowo w oknie edycji instancji magazynowej za pomocą opcji Status (Rys. poniżej)istnieje możliwość dezaktywowania wygenerowanego położenia. Zmiana opcji jest możliwa, jeżeli spełnione są poniższe warunki:

  • na położeniu nie ma żadnych zasobów,
  • nie istnieją niezatwierdzone dokumenty na to położenie,
  • nie istnieją żadne aktywne normatywy dla tego położenia,
  • położenie nie jest położeniem domyślnym.

W przeciwnym wypadku zmiana opcji Status na wartość: Nieaktywny nie będzie możliwa.

elstrmag_rys26

Czy ten artykuł był pomocny?