Opis procesów oraz realizacja dyspozycji w modelu nakazowym

1. Konfiguracja procesów realizacji dyspozycji w modelu nakazowym

W aplikacji Comarch WMS wprowadzony został model nakazowy. Model ten polega na tym, że Magazynier ma z góry założony schemat kroków, w jaki powinien realizować dyspozycje.
Wprowadzony nowy model umożliwia konfigurację danego procesu uwzględniając potrzeby Klienta, bez potrzeby tworzenia dodatkowych pluginów.
Modyfikacja procesów odbywa się na podstawie tabel:

 • WMS.Processes
 • WMS.ProcessGroups
 • WMS.ProcessStages
 • WMS.StageProcessTasks
 • WMS.ProcessTasks

1.1 Tabela WMS.Processes

Poniższa tabela przechowuje zdefiniowane procesy.

Nazwa pola Rodzaj Opis
Id PK Numer identyfikacyjny procesu
ProcessGroupId FK(WMS.ProcessGroups – Id) Typ procesu.
IsAvailableExpression Tworzenie wyrażeń (opcjonalne).
Name Nazwa procesu

rys.1._5.4_konf

1.2 Tabela WMS.ProcessGroups

Tabela przechowuje typy procesów.

Nazwa pola Rodzaj Opis
Id PK Numer identyfikacyjny procesu
Name Nazwa procesu

W tabeli WMS.ProcessGroups można wyróżnić typy procesów ze względu na:

 • Procesy dla pozycji i dla dokumentów:
  • dla dokumentu np. NewAcceptenceDocument,
  • dla pozycji z przyrostkiem „Position” np. NewAcceptenceDocumentPosition.
 • Procesy dla dokumentów wystawianych z:
  • aplikacji Comarch WMS Magazynier występują z przedrostkiem „New” np. NewAcceptenceDocument;
  • programu ERP (Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum) występują bez przedrostka np. AcceptenceDocument (z wyłączeniem pozycji MovementDocument);
  • aplikacji Comarch WMS Zarządzanie, czyli MovementDocument.

rys_1_kroki

Id – określa typ procesu:

 • 2 – Nowy dokument AWD z ręki (nagłówek)
 • 3 – Realizacja dokumentu AWD z systemu (nagłówek)
 • 4 – Realizacja pozycji dokumentu AWD z systemu
 • 5 – Nowy dokument ZWM z ręki (nagłówek)
 • 6 – Nowa/Edycja pozycji dokumentu ZWM z ręki
 • 7 – Realizacja dokumentu ZWM z systemu (nagłówek)
 • 8 – Realizacja pozycji dokumentu ZWM z systemu
 • 9 – Nowy dokument MP z ręki (nagłówek)
 • 10 – Nowa/Edycja pozycji dokumentu MP z ręki
 • 11 – Realizacja dokumentu MP z systemu (nagłówek)
 • 12 – Realizacja dokumentu MP z systemu
 • 13 – Realizacja dokumentu automatycznego MP (nagłówek)
 • 14 – Realizacja pozycji automatycznego MP
 • 15 – Nowe zamówienie wewnętrzne z ręki
 • 16 – Nowa/edycja pozycji zamówienia wewnętrznego z ręki
 • 17 – Lista dokumentów
 • 18 – Realizacja przesunięcia międzymagazynowego z ręki
 • 19 – Nowa/edycja przesunięcia międzymagazynowego z ręki
 • 20 – Zgrupowane dokumenty
 • 21 – Zgrupowane dokumenty przyjęć
 • 22 – Zgrupowane dokumenty wydań
 • 23 – Zgrupowane dokumenty przesunięć
Uwaga
Comarch WMS obsługuje tylko nowe dyspozycje magazynowe – AWD i ZWM oraz dokument przesunięcia – MP.

1.3 Tabela WMS.ProcessStages

Tabela przechowuje typy procesów.

Nazwa pola Rodzaj Opis
Id PK Numer identyfikacyjny etapu procesu
ProcessesId FK(WMS.ProcessGroups – Id) Odwołanie do procesu
Order Kolejność etapów
IsAvailableExpression Tworzenie wyrażeń (opcjonalne).
Name Nazwa etapu
DocumentType Typ dokumentu

rys.3._5.4_konf

1.4 Tabela WMS.StageProcessTasks

Tabela przechowuje kroki dla wskazanego etapu procesu.

Nazwa pola Rodzaj Opis
Id PK Numer identyfikacyjny typu procesu
StageId FK (WMS.ProcessStages – Id) Odwołanie do etapu procesu
ProcessTaskId FK (WMS.ProcessTasks – Id) Odwołanie do procesu kroku
Order Kolejność kroków
IsAvailableExpression Tworzenie wyrażeń (opcjonalne)
LoopTaskId FK
IsOptional Opcjonalność kroku (True/False)
IsPosition Krok dla pozycji dokumentu (True) lub dokumentu (False)

rys.4._5.4_konf

1.5 Tabela WMS.ProcessTasks

Tabela przechowuje procesy dla kroków.

Nazwa pola Rodzaj Opis
Id PK Numer identyfikacyjny procesu dla kroku
AssemblyName Nazwa pliku z definicją kroku
TypeName Pełna nazwa klasy definiującej krok
Name Nazwa kroku
Description Opis kroku
ViewStyle Nazwa stylu w jakim ma być wyświetlany dany krok
Arguments Lista argumentów wymaganych przez zadanie
ProcessGroupId FK (WMS-ProcessGroups – Id) Odwołanie do typu procesu

rys.5._5.4_konf

1.6 Wymuszenia użycia skanera kodów kreskowych

Dla wszystkich typów dyspozycji (MP, AWD, ZWM) na kroku realizacji pozycji – „Towar” w kolumnie Arguments
(w tabeli WMS.Processes), został dodany parametr @ShowtList, który odpowiada za możliwość wejścia na listę zasobów/pozycji/towarów z tego kroku realizacji. Domyślna wartość parametru:

 • @ShowList=true, umożliwia wyboru z listy danego zasobu/pozycji.

Zmiana wartości parametru na:

 • @ShowList=false wymusi na operatorze konieczność użycia skanera kodów kreskowych (użytkownik nie będzie miał możliwości przejścia na listę i wybrania zasobu poprzez kliknięcie).

rys.6._5.4_konf

1.7 Opis kroków ProcessTasks

Opis argumentów:

 • @ListStyle – odwołanie do plików ViewStyle, które znajdują się w folderze ‘\Comarch WMS\Warehouseman\AppData\Default\ViewStyles’
 • @AfterTask – określa, który ProcessTasks zostanie uruchomiony po wykonaniu wydruku
 • @ShowList – określa czy magazynier będzie mógł podnieść listę wyboru na danym kroku (przyjmowane wartości: true, false)
 • @ShowBarcodeGenerator – określa możliwość wygenerowania nowego kodu jednostki logistycznej poprzez przycisk „Wygeneruj Nowy” ( przyjmowane wartości: true, false)
 • @AutomaticallySetBarcodeMode – wartości argumentów:
  • 0 – kod jednostki logistycznej nie będzie generowany automatycznie
  • 1 – kod jednostki będzie generowany automatycznie dla każdej nowej pozycji
  • 2 – każda następna pozycja w pętli realizacji będzie otrzymywała kod jednostki na podstawie kodu określonego dla pierwszej pozycji
 • @ShowFilledParameters – określa, czy krok z parametrem pojawi się pomimo określonej wartości dla danego parametru (przyjmowane wartości: true, false)
 • @IsExcess – true – po dodaniu argumentu krok staje się krokiem dla towaru nadrealizacyjnego
 • @StocktakingKind – rodzaj inwentaryzacji: 1 – położenia (domyślna wartość), 2 – indeksu
 • @ReadingsType – typ inwentaryzacji: 0 – porównawcza, 1 – przyrostowa (domyślna wartość)
 • @MultiEdit – edycja odczytu przez wielu operatorów: true/false (domyślna wartość)
 • @IsConditional – warunkowe pojawienie się kroku wewnątrz procesu: true/false (domyślna wartość)
 • @RealizePositionAfterSave – wartość true – strzałka w prawo uruchamia proces realizacji; false – zakończenie realizacji dokumentu
 • @CustomerInfoBoxStyle – odwołanie do pliku CustomerViewStyle.xml
 • @SetSeriesDescription – komunikat na kroku z nagłówkiem przy ustawieniu serii
 • @SetCustomer, @SetSeries – argumenty nieobsługiwane
ProcessTasks
Screen
Opis
AssemblyNameArguments
Documents.Acceptances.
NewHeader
@SetCustomer
=true;
@SetSeries
=true;
@RealizePositionAfterSave
=true;
@CustomerInfoBoxStyle
=CustomerInfoBox;
@SetSeriesDescription
=documents_setSeries;
@SetCustomerDescription
=documents_setCustomer
Krok z nowym nagłówkiem dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier
Documents.Acceptances.
NewHeaderPositions
@ListStyle=PositionsListStyle
Odwołanie do pliku
AcceptancesViewStyle.xml
Krok z listą pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
@ReportTaskRealizationMode=1;
@GeneratorLogisticUnitType
SelectionMode=1;
@ShowBarcodeQuantities=true; @NumberOfPagesReadOnly=false;
@ChangeModeAllowed=true;
@ShowSuccessMessage=true
Krok z wydrukiem etykiety logistycznej dla całego dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
MobileWarehouseOnline.
Documents.Processes

TypeName
MobileWarehouseOnline.
Documents.Processes.
Definitions.Acceptance.
NewDocumentAcceptance
LogisticUnitCode
ProcessTask
@CanReuseLogisticUnit
=false;
@IsRequired=True
Krok z kodem jednostki logistycznej dla całego dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
MobileWarehouseOnline.
Documents.Processes

TypeName
MobileWarehouseOnline.
Documents.Processes.
Definitions.Acceptance.
NewDocument
AcceptanceLocationProcessTask
@IsRequired=TrueKrok z kodem jednostki logistycznej dla całego dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.NewHeaderDescriptionNULLKrok z dodaniem uwag dla dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.NewHeader
Attributes
@ListStyle=
DocumentAttributesListStyle

Odwołanie do pliku
DocumentAttributesViewStyle.xml
Krok z atrybutami dla dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
MobileWarehouseOnline.
Documents.Processes

TypeName
MobileWarehouseOnline.
Documents.Processes.
Definitions.Acceptance.
NewPositionComponent
WarehouseProcessTask
NULLKrok z magazynem składowym, na który zostanie przyjęty towar dla całego dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionLogisticUnitCode
@ShowList=true;
@ShowBarcodesGenerator=true;
@AutomaticallySetBarcodeMode=0
Krok umożliwiający zeskanowanie kodu jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionLogisticUnitType
@ListStyle=
PositionLogisticUnitTypeListStyle

Odwołanie do pliku
PositionLogisticUnitTypeViewStyle.xml
Krok z wyborem typu jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Typ jednostki logistycznej należy wcześniej zdefiniować w WMS Zarządzanie.
Documents.Acceptances.
NewPositionLogisticUnit
ReqParameters
@ShowFilledParameters=falseKrok z wymaganym parametrem jednostki logistycznej, dostępny po zdefiniowaniu wymaganego parametru w WMS Zarządzanie.
Documents.Acceptances.
NewPositionArticle
@ShowList=trueKrok ze skanem EAN towaru dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionFeature
@ListStyle=
DocumentFeatureClassesListStyle

Odwołanie do pliku
DocumentFeatureClassesViewStyle.xml
Krok z wyborem cechy dostawy dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionFeatureValue
@ListStyle=
DocumentFeatureValuesListStyle

Odwołanie do pliku
DocumentFeatureValuesViewStyle.xml
Krok z wyborem wartości cechy dostawy dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionExpDate
NULLKrok w którym należy określić datę ważności dostawy dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionQuantity
NULLKrok z ilością zasobu dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionLocation
NULLKrok określający położenie towaru dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionLocationReport
@ReportTaskRealizationMode=1Krok z wydrukiem etykiet położenia dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionDescription
NULLKrok z uwagami dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionLogisticUnit
Parameters
@ListStyle=
LogisticUnitParametersListStyle

Odwołanie do pliku
LogisticUnitParametersViewStyle.xml
Krok z parametrami na pozycji dokumentu zdefiniowanymi w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionAttributes
@ListStyle=
PositionAttributesListStyle

Odwołanie do pliku
PositionAttributesViewStyle.xml
Krok z atrybutami dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionReqAttribute
NULLKrok z wymaganymi atrybutami dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionArticleLotReport
@AfterTask=
Documents.Acceptances.
NewPositionLocation;
Krok z wydrukiem etykiet partii towaru dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionLogisticReport
@AfterTask=
Documents.Acceptances.
NewPositionArticle;
Krok z wydrukiem etykiety logistycznej dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
HeaderPositions
@ListStyle=PositionsListStyle

Odwołanie do pliku
AcceptancePositionViewStyle.xml
Krok z nagłówkiem pozycji dokumentu przyjęcia z systemu ERP.
MobileWarehouseOnline.
Documents.Processes

TypeName
MobileWarehouseOnline.Documents.
Processes.DocumentAcceptance
LogisticReportProcessTask
@ReportTaskRealizationMode=1;
@GeneratorLogisticUnitType
SelectionMode=1;
@ShowBarcodeQuantities=true; @NumberOfPagesReadOnly=false;
@ChangeModeAllowed=true;
@ShowSuccessMessage=true
Krok z wydrukiem etykiety logistycznej dla całego dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
MobileWarehouseOnline.
Documents.Processes

TypeName
MobileWarehouseOnline.Documents.
Processes.Definitions.Acceptance.
DocumentAcceptanceLogistic
UnitCodeProcessTask
@CanReuseLogisticUnit=false;
@IsRequired=True
Krok z kodem jednostki logistycznej dla całego dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
MobileWarehouseOnline.
Documents.Processes

TypeName
MobileWarehouseOnline.Documents.
Processes.Definitions.Acceptance.
DocumentAcceptanceLocation
ProcessTask
NULLKrok z kodem położenia dla całego dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionLogisticUnitElements
@ListStyle=
AcceptancePositionLogistic
UnitElementsListStyle

Odwołanie do pliku
AcceptancePositionLogistic
UnitElementsViewStyle.xml
Krok z zasobem jednostki logistycznej dla przyjęcia z systemu ERP.
Documents.Acceptances.
PositionLogisticUnitCode
@ShowList=true;
@ShowBarcodesGenerator=true;
@AutomaticallySetBarcodeMode=0
Krok z kodem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionLogisticUnitType
@ListStyle=
PositionLogisticUnitTypeListStyle

Odwołanie do pliku
PositionLogisticUnitTypeViewStyle.xml
Krok z typem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionLogisticUnit
ReqParameters
@ShowFilledParameters=falseKrok z wymaganym parametrem dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionArticle
@ShowList=trueKrok z potwiedzeniem EAN/Kod/Nazwa towaru dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionFeature
@ListStyle=
DocumentFeatureClassesListStyle

Odwołanie do pliku
DocumentFeatureClassesViewStyle.xml
Krok z potwierdzeniem cechy dostawy dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionFeatureValue
@ListStyle=
DocumentFeatureValuesListStyle

Odwołanie do pliku
DocumentFeatureValuesViewStyle.xml
Krok z wartością cechy dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionExpDate
NULLKrok z określeniem daty ważności dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionReqAttribute
NULLKrok z wymaganym atrybutem dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionQuantity
NULLKrok z ilością zasobu dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionLocation
NULLKrok z położeniem towaru dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionLocationReport
@ReportTaskRealizationMode=1Krok z wydrukiem etykiety położenia dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionLocation
@IsExcess=trueKrok z potwierdzeniem kodu położenia dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionDescription
NULLKrok z opisem zasobu dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionLogisticUnit
Parameters
@ListStyle=
LogisticUnitParametersListStyle

Odwołanie do pliku
LogisticUnitParametersViewStyle.xml
Krok z parametrem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionAttributes
@ListStyle=
PositionAttributesListStyle

Odwołanie do pliku
PositionAttributesViewStyle.xml
Krok z atrybutem towaru dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionArticleLotReport
@AfterTask=
Documents.Acceptances.
PositionLocation;
Krok z wydrukiem etykiety towaru dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionLogisticReport
@AfterTask=
Documents.Acceptances.
PositionArticle;
Krok z wydrukiem etykiety logistycznej dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
NewHeader
@SetCustomer=true;
@SetSeries=true;
@RealizePositionAfterSave=true;
@CustomerInfoBoxStyle=
CustomerInfoBox;
@SetSeriesDescription=
documents_setSeries;
@SetCustomerDescription=
documents_setCustomer
Krok z nagłówkiem dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewHeaderPositions
@ListStyle=PositionsListStyle

Odwołanie do pliku
AcceptancePositionViewStyle.xml
Krok z listą pozcji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.
NewHeaderAttributes
@ListStyle=
DocumentAttributesListStyle

Odwołanie do pliku
DocumentAttributesViewStyle.xml
Krok z atrybutem dla dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
MobileWarehouseOnline.
Documents.Processes

TypeName
MobileWarehouseOnline.Documents.
Processes.Definitions.Releases.
NewPositionComponent
WarehouseProcessTask
NULLKrok z magazynem składowym, z którego zostanie wydany towar dla całego dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionLogisticUnitCode
@ShowList=trueKrok z kodem jednoski logistycznej dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionLogisticUnitElements
@ShowFilledParameters=falseKrok z zasobem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionArticle
@ShowList=trueKrok z potwierdzeniem kodu towaru dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionSFeature
@ListStyle=
ResourceFeaturesListStyle

Odwołanie do pliku
ResourceFeaturesViewStyle.xml
Krok z cechą dostawy dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionSFeatureValue
@ListStyle=
ResourceFeaturesValuesListStyle

Odwołanie do pliku
ResourceFeaturesValuesViewStyle.xml
Krok z wartością cechy dostawy dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionExpDate
@ListStyle=
ResourceExpirationDatesListStyle

Odwołanie do pliku
ResourceExpirationDatesViewStyle.xml
Krok z datą ważności dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionReqAttribute
NULLKrok z wymaganym atrbutem dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionLocation
NULLKrok z położeniem towaru dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionQuantity
NULLKrok z ilością zasobu dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionArticleLotReport
@ReportTaskRealizationMode=1Krok z wydrukiem etykiet towaru dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionTFeature
@ListStyle=
DocumentFeatureClassesListStyle

Odwołanie do pliku
DocumentFeatureClassesViewStyle.xml
Krok z cechą wydania dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionTFeatureValue
@ListStyle=
DocumentFeatureValuesListStyle

Odwołanie do pliku
DocumentFeatureValuesViewStyle.xml
Krok z wartością cechy wydania dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionDescription
NULLKrok z opisem zasobu dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionLogistic
UnitParameters
@ListStyle=
LogisticUnitParametersListStyle

Odwołanie do pliku
LogisticUnitParametersViewStyle.xml
Krok z parametrem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionAttributes
@ListStyle=
DocumentAttributesListStyle

Odwołanie do pliku
DocumentAttributesViewStyle.xml
Krok z atrybutem zasobu dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionLogisticReport
@AfterTask=
Documents.Releases.
NewPositionArticle;
Krok z wydrukiem etykiety logistycznej dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionLogistic
UnitReqParameters
@ShowFilledParameters=trueKrok z wyborem wymaganego parametru na jednostce logistycznej dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
HeaderPositions
@ListStyle=PositionsListStyle

Odwołanie do pliku
AcceptancePositionViewStyle.xml
Krok z listą pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionLogisticUnit
Elements
@ListStyle=
PositionLogisticUnitElementsListStyle;

Odwołanie do pliku
PositionLogisticUnitElementsViewStyle.xml
Krok z zasobem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionLocation
NULLKrok z potwierdzeniem kodu położenia dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionLogisticUnitCode
@ShowList=trueKrok z jednostką logistyczną dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionLogisticUnitType
@ListStyle=PositionLogisticUnitTypeListStyle

Odwołanie do pliku
PositionLogisticUnitTypeViewStyle.xml
Krok z typem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionLogisticUnit
ReqParameters
@ShowFilledParameters=trueKrok z wymaganym parametrem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionArticle
@ShowList=true;
@ChangeLot=true
Krok z potwierdzeniem kodu towaru dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionSFeature
@ListStyle=
ResourceFeaturesListStyle

Odwołanie do pliku
ResourceFeaturesViewStyle.xml
Krok z potwierdzeniem cechy dostawy dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionSFeatureValue
@ListStyle=
ResourceFeaturesValuesListStyle

Odwołanie do pliku
ResourceFeaturesValuesViewStyle.xml
Krok z wartością cechy dostawy dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionExpDate
@ListStyle=
ResourceExpirationDatesListStyle

Odwołanie do pliku
ResourceExpirationDatesViewStyle.xml
Krok z datą ważności dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionReqAttribute
NULLKrok z wymaganym atrybutem dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionQuantity
NULLKrok z ilością zasobu dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionArticleLotReport
@ReportTaskRealizationMode=1Krok z wydrukiem etykiety towaru dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionTFeature
@ListStyle=
DocumentFeatureClassesListStyle

Odwołanie do pliku
DocumentFeatureClassesViewStyle.xml
Krok z cechą wydania dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionTFeatureValue
@ListStyle=
DocumentFeatureValuesListStyle

Odwołanie do pliku
DocumentFeatureValuesViewStyle.xml
Krok z wartością cechy wydania dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionDescription
NULLKrok z opisem zasobu dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionArticle
LackNotification
@StocktakingKind=1;
@ReadingsType=1;
@MultiEdit=false;
@ReadLocation=false;
@IsConditional=false
Krok z informacją o niedoborze towaru dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionLogistic
UnitParameters
@ListStyle=
LogisticUnitParametersListStyle

Odwołanie do pliku
LogisticUnitParametersViewStyle.xml
Krok z parametrem jednostki logistycznej towaru dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionAttributes
@ListStyle=
DocumentAttributesListStyle

Odwołanie do pliku
DocumentAttributesViewStyle.xml
Krok z atrybutem zasobu dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionLogisticReport
@AfterTask=
Documents.Releases.PositionArticle;
Krok z wydrukiem etykiety logistycznej dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Movements.
NewHeader
@SetCustomer=false
@SetSeries=true;
@RealizePositionAfterSave=true;
@CustomerInfoBoxStyle=CustomerInfoBox;
@SetSeriesDescription=documents_setSeries;
Krok z nagłówkiem dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewHeaderPositions
@ListStyle=
PositionsListStyle

Odwołanie do pliku
MovementViewStyle.xml
Krok z listą pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.NewHeader
Description
NULLKrok z opisem dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.NewHeader
Attributes
@ListStyle=
DocumentAttributesListStyle

Odwołanie do pliku
DocumentAttributesViewStyle.xml
Krok z atrubutem dla dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPositionSLogistic
UnitCode
NULLKrok z kodem źródłowej jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPositionLogistic
UnitElements
@ListStyle=
PositionLogisticUnitElementsListStyle

Odwołanie do pliku
PositionLogisticUnitElementsViewStyle.xml
Krok z zasobem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPositionArticle
NULLKrok z potwierdzeniem kodu towaru dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPositionFeature
@ListStyle=
ResourceFeaturesListStyle

Odwołanie do pliku
ResourceFeaturesViewStyle.xml
Krok z potwierdzeniem cechy dostawy dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPositionFeatureValue
@ListStyle=
ResourceFeaturesValuesListStyle

Odwołanie do pliku
ResourceFeaturesValuesViewStyle.xml
Krok z wartością cechy dostawy dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPositionExpDate
@ListStyle=
ResourceExpirationDatesListStyle

Odwołanie do pliku
ResourceExpirationDatesViewStyle.xml
Krok z określeniem daty ważności dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPositionReqAttribute
NULLKrok z wymaganym atrybutem dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPositionLocationFrom
NULLKrok z potwierdzeniem kodu położenia dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPositionQuantity
NULLKrok z wyborem ilości zasobu dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPositionLogistic
UnitCode
@ShowList=trueKrok z kodem docelowej jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPositionLogistic
UnitType
@ListStyle=
PositionLogisticUnitTypeListStyle

Odwołanie do pliku
PositionLogisticUnitTypeViewStyle.xml
Krok z wyborem typu jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPositionLogisticUnit
ReqParameters
@ShowFilledParameters=falseKrok z wymaganym parametrem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPositionLocationTo
NULLKrok z potwierdzeniem kodu położenia docelowego dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPositionLocationReport
@ReportTaskRealizationMode=1Krok z wydrukiem etykiety położenia dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPositionDescription
NULLKrok z opisem zasobu dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPositionLogistic
UnitParameters
@ListStyle=
LogisticUnitParametersListStyle

Odwołanie do pliku
LogisticUnitParametersViewStyle.xml
Krok z parametrem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPositionAttributes
@ListStyle=
PositionAttributesListStyle

Odwołanie do pliku
PositionAttributesViewStyle.xml
Krok z atrybutem zasobu dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPositionArticle
LotReport
@AfterTask=
Documents.Movements.
NewPositionLocationTo;
Krok z wydrukiem etykiety partii towaru dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPositionLogisticReport
@AfterTask=
Documents.Movements.
NewPositionLocationTo;
Krok z wydrukiem etykiety logistycznej dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.AutomaticMovements.
HeaderPositions
@ListStyle=
PositionsListStyle

Odwołanie do pliku
MovementsViewStyle.xml
Krok z listą pozycji na dokumencie automatycznego przesunięcia.
Documents.AutomaticMovements.
PositionSLogisticUnitCode
NULLKrok z kodem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.AutomaticMovements.
PositionSLogisticUnitType
@ListStyle=
PositionLogisticUnitTypeListStyle

Odwołanie do pliku
PositionLogisticUnitTypeViewStyle.xml
Krok z potwierdzeniem typu jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.AutomaticMovements.
PositionArticle
NULLKrok z potwierdzeniem kodu towaru dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.AutomaticMovements.
PositionFeature
@ListStyle=
ResourceFeaturesListStyle

Odwołanie do pliku
ResourceFeaturesViewStyle.xml
Krok z potwierdzeniem cechy dostawy dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.AutomaticMovements.
PositionFeatureValue
@ListStyle=
ResourceFeaturesValuesListStyle

Odwołanie do pliku
ResourceFeaturesValuesViewStyle.xml
Krok z wartością cechy dostawy dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.AutomaticMovements.
PositionExpDate
@ListStyle=
ResourceExpirationDatesListStyle

Odwołanie do pliku
ResourceExpirationDatesViewStyle.xml
Krok z datą ważności dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia
Documents.AutomaticMovements.
PositionReqAttribute
NULLKrok z wymaganym atrybutem dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia
Documents.AutomaticMovements.
PositionLocationFrom
NULLKrok z potwierdzeniem kodu położenia dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.AutomaticMovements.
PositionQuantity
NULLKrok z ilością zasobu dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.AutomaticMovements.
PositionLogisticUnitCode
@ShowList=trueKrok z kodem docelowej jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.AutomaticMovements.
PositionLogisticUnitType
@ListStyle=
PositionLogisticUnitTypeListStyle

Odwołanie do pliku
PositionLogisticUnitTypeViewStyle.xml
Krok z typem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.AutomaticMovements.
PositionLocationTo
NULLKrok z potwiedzeniem kodu położenia docelowego dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.AutomaticMovements.
PositionLocationReport
@ReportTaskRealizationMode=1Krok z wydrukiem etykiety położenia dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.AutomaticMovements.
PositionDescription
NULLKrok z opisem zasobu dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.AutomaticMovements.
PositionAttributes
@ListStyle=
PositionAttributesListStyle

Odwołanie do pliku
PositionAttributesViewStyle.xml
Krok z atrybutem zasobu dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.MovementsMix.
PositionLogisticUnitCode
@ShowList=true;
@IsRequired=True;
@ShowBarcodesGenerator=True;
@AutomaticallySetBarcodeMode=0
Krok z kodem docelowej jednostki logistycznej dla pierwszego etapu mix, pozycji dokumentu przesunięcia.
Documents.InternalOrders

TypeName
Documents.InternalOrders.
Header.NewInternalOrderHeader
TargetWarehouseProcessTask
@CustomerInfoBoxStyle=CustomerInfoBox;
@RealizePositionAfterSave=false;
Krok z magazynem docelowym dla nagłówka dokumentu zamówienia wewnętrznego.
Documents.InternalOrders

TypeName
Documents.InternalOrders.Header.
NewInternalOrderHeader
ProcessTask
@CustomerInfoBoxStyle=CustomerInfoBox;
@RealizePositionAfterSave=true;
Krok z magazynem źródłowym dla nagłówka dokumentu zamówienia wewnętrznego.
Documents.InternalOrders

TypeName
Documents.InternalOrders.Header.
NewHeaderPositionsProcessTask
@ListStyle=PositionsListStyle;Krok z listą pozycji dla dokumentu zamówienia wewnętrznego.
Documents.InternalOrders

TypeName
Documents.InternalOrders.Header.
NewHeaderDescription
ProcessTask
@ListStyle=PositionsListStyle;Krok z opisem dla nagłówka dokumentu zamówienia wewnętrznego.
Documents.InternalOrders

TypeName
Documents.InternalOrders.Header.
NewHeaderAttributesProcessTask
@ListStyle=DocumentAttributesListStyle;Krok z atrybutami dla nagłówka dokumentu zamówienia wewnętrznego.
Documents.InternalOrders

TypeName
Documents.InternalOrders.Positions.
NewPositionArticleProcessTask
NULLKrok z EAN/Kod/Nazwa dla pozycji dokumentu zamówienia wewnętrznego.
Documents.InternalOrders

TypeName
Documents.InternalOrders.Positions.
NewPositionFeatureProcessTask
@ListStyle=DocumentFeatureClassesListStyle;Krok z cechą dostawy dla pozycji dokumentu zamówienia wewnętrznego.
Documents.InternalOrders

TypeName
Documents.InternalOrders.Positions.
NewPositionFeatureValue
ProcessTask
@ListStyle=DocumentFeatureValuesListStyle;Krok z wartością cechy dostawy dla pozycji dokumentu zamówienia wewnętrznego.
Documents.InternalOrders

TypeName
Documents.InternalOrders.Positions.
NewPositionRequiredAttribute
ProcessTask
NULLKrok z wymaganym atrybutem dla pozycji dokumentu zamówienia wewnętrznego.
Documents.InternalOrders

TypeName
Documents.InternalOrders.Positions.
NewPositionQuantityProcessTask
NULLKrok z ilością zasobu dla pozycji dokumentu zamówienia wewnętrznego.
Documents.InternalOrders

TypeName
Documents.InternalOrders.Positions.
NewPositionAttributesProcessTask
@ListStyle=PositionAttributesListStyleKrok z atrybutem zasobu dla pozycji dokumentu zamówienia wewnętrznego.
Documents.InternalOrders

TypeName
Documents.InternalOrders.Positions.
NewPositionDescriptionProcessTask
NULLKrok z opisem zasobu dla pozycji dokumentu zamówienia wewnętrznego.
Documents.Interwarehouse
MovementMinus

TypeName
Documents.Interwarehouse
MovementMinus.Header.
NewHeaderProcessTask
@CustomerInfoBoxStyle=CustomerInfoBox;
@RealizePositionAfterSave=false;
Krok z magazynem docelowym dla nagłówka dokumentu przesunięcia międzymagazynowego.
Documents.Interwarehouse
MovementMinus

TypeName
Documents.Interwarehouse
MovementMinus.Header.
NewHeaderDeliveryMethod
ProcessTask
@CustomerInfoBoxStyle=CustomerInfoBox;
@RealizePositionAfterSave=false;
@IsRequired=false;
Krok z wyborem dostawy dla nagłówka dokumentu przesunięcia międzymagazynowego.
Documents.Interwarehouse
MovementMinus

TypeName
Documents.Interwarehouse
MovementMinus.Header.NewHeader
PositionsProcessTask
@ListStyle=PositionsListStyle;
@RealizePositionAfterSave=true;
Krok z pozycją dla nagłówka dokumentu przesunięcia międzymagazynowego.
Documents.Interwarehouse
MovementMinus

TypeName
Documents.Interwarehouse
MovementMinus.Header.NewHeader
DescriptionProcessTask
NULLKrok z opisem dla nagłówka dokumentu przesunięcia międzymagazynowego.
Documents.Interwarehouse
MovementMinus

TypeName
Documents.Interwarehouse
MovementMinus.Header.NewHeader
AttributesProcessTask
@ListStyle=DocumentAttributesListStyleKrok z atrybutem dla nagłówka dokumentu przesunięcia międzymagazynowego.
Documents.Interwarehouse
MovementMinus

TypeName
Documents.Interwarehouse
MovementMinus.Positions.NewPosition
ComponentWarehouseProcessTask
NULLKrok z magazynem składowym dla pozycji dokumentu przesunięcia międzymagazynowego.
Documents.Interwarehouse
MovementMinus

TypeName
Documents.Interwarehouse
MovementMinus.Positions.NewPosition
LogisticUnitCodeProcessTask
@ShowList=trueKrok z kodem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu przesunięcia międzymagazynowego.
Documents.Interwarehouse
MovementMinus

TypeName
Documents.Interwarehouse
MovementMinus.Positions.NewPosition
LogisticUnitReqParametersProcessTask
@ShowFilledParameters=trueKrok z wymaganym parametrem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu przesunięcia międzymagazynowego.
Documents.Interwarehouse
MovementMinus

TypeName
Documents.Interwarehouse
MovementMinus.Positions.
NewPositionLogisticUnit
ElementsProcessTask
@ListStyle=PositionLogisticUnitElementsListStyleKrok z zasobem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu przesunięcia międzymagazynowego.
Documents.Interwarehouse
MovementMinus

TypeName
Documents.Interwarehouse
MovementMinus.Positions.NewPosition
ArticleProcessTask
@ShowList=trueKrok z potwiedzeniem kody towaru dla pozycji dokumentu przesunięcia międzymagazynowego.
Documents.Interwarehouse
MovementMinus

TypeName
Documents.Interwarehouse
MovementMinus.Positions.NewPosition
FeatureProcessTask
@ListStyle=ResourceFeaturesListStyleKrok z cechą dostawy dla pozycji dokumentu przesunięcia międzymagazynowego.
Documents.Interwarehouse
MovementMinus

TypeName
Documents.Interwarehouse
MovementMinus.Positions.NewPosition
SFeatureValueProcessTask
@ListStyle=
ResourceFeaturesValuesListStyle
Krok z wartością cechy dostawy dla pozycji dokumentu przesunięcia międzymagazynowego.
Documents.Interwarehouse
MovementMinus

TypeName
Documents.Interwarehouse
MovementMinus.Positions.NewPosition
ExpirationDateProcessTask
@ListStyle=
ResourceExpirationDatesListStyle
Krok z datą ważności dla pozycji dokumentu przesunięcia międzymagazynowego.
Documents.Interwarehouse
MovementMinus

TypeName
Documents.Interwarehouse
MovementMinus.Positions.NewPosition
RequiredAttributeProcessTask
NULLKrok z wymaganym atrybutem dla pozycji dokumentu przesunięcia międzymagazynowego.
Documents.Interwarehouse
MovementMinus

TypeName
Documents.Interwarehouse
MovementMinus.Positions.NewPosition
LocationProcessTask
NULLKrok z kodem położenia dla pozycji dokumentu przesunięcia międzymagazynowego.
Documents.Interwarehouse
MovementMinus

TypeName
Documents.Interwarehouse
MovementMinus.Positions.NewPosition
QuantityProcessTask
NULLKrok z ilością zasobu dla pozycji dokumentu przesunięcia międzymagazynowego.
Documents.Interwarehouse
MovementMinus

TypeName
Documents.Interwarehouse
MovementMinus.Positions.NewPosition
DescriptionProcessTask
NULLKrok z opisem zasobu dla pozycji dokumentu przesunięcia międzymagazynowego.
Documents.Interwarehouse
MovementMinus

TypeName
Documents.Interwarehouse
MovementMinus.Positions.NewPosition
AttributesProcessTask
@ListStyle=
DocumentAttributesListStyle
Krok z atrybutem zasobu dla pozycji dokumentu przesunięcia międzymagazynowego.
Documents.Movements.
HeaderPositions
@ListStyle=
PositionsListStyle
Krok z pozycją dla dokumentu przesunięcia z zarządzania.
Documents.Movements.
PositionLocationFrom
NULLKrok z potwierdzeniem kodu położenia dla pozycji dokumentu przesunięcia z zarządzania.
Documents.Movements.
PositionSLogisticUnitCode
NULLKrok z kodem jednostki logistcznej dla pozycji dokumentu przesunięcia z zarządzania.
Documents.Movements.
PositionSLogisticUnitType
@ListStyle=
PositionLogisticUnitTypeListStyle
Krok z typem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu przesunięcia z zarządzania.
Documents.Movements.
PositionArticle
NULLKrok z EAN/Kod/Nazwa dla pozycji dokumentu przesunięcia z zarządzania.
Documents.Movements.
PositionFeature
@ListStyle=
ResourceFeaturesListStyle
Krok z cechą dostawy dla pozycji dokumentu przesunięcia z zarządzania.
Documents.Movements.
PositionFeatureValue
@ListStyle=
ResourceFeaturesValues
ListStyle
Krok z wartością cechy dostawy dla pozycji dokumentu przesunięcia z zarządzania.
Documents.Movements.
PositionExpDate
@ListStyle=
ResourceExpirationDatesListStyle
Krok z datą ważności dla pozycji dokumentu przesunięcia z zarządzania.
Documents.Movements.
PositionReqAttribute
NULLKrok z wymaganym atrybutem dla pozycji dokumentu przesunięcia z zarządzania.
Documents.Movements.
PositionQuantity
NULLKrok z ilością zasobu dla pozycji dokumentu przesunięcia z zarządzania.
Documents.Movements.
PositionLogisticUnitCode
@ShowList=true;
@ShowBarcodesGenerator=true;
@AutomaticallySetBarcodeMode=0
Krok z kodem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu przesunięcia z zarządzania.
Documents.Movements.
PositionLogisticUnitType
@ListStyle=
PositionLogisticUnitTypeListStyle
Krok z typem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu przesunięcia z zarządzania.
Documents.Movements.
PositionArticleLackNotification
@StocktakingKind=1;
@ReadingsType=1;
@MultiEdit=false;
@ReadLocation=false;
@IsConditional=false
Krok z niedoborem towaru dla pozycji dokumentu przesunięcia z zarządzania.
Documents.Movements.
PositionLocationTo
NULLKrok z potwierdzeniem położenia docelowego dla pozycji dokumentu przesunięcia z zarządzania.
Documents.Movements.
PositionLocationReport
@ReportTaskRealizationMode=1Krok z wydrukiem etykiety położenia dla pozycji dokumentu przesunięcia z zarządzania.
Documents.Movements.
PositionDescription
NULLKrok z opisem zasobu dla pozycji dokumentu przesunięcia z zarządzania.
Documents.Movements.
PositionAttributes
@ListStyle=DocumentAttributesListStyleKrok z atrybutem zasobu dla pozycji dokumentu przesunięcia z zarządzania.

Nieobsługiwane AssemblyName:

 • Documents.Acceptances.NewPositionReqAttribute
 • Documents.Acceptances.PositionReqAttribute
 • Documents.Releases.NewPositionReqAttribute
 • Documents.Releases.PositionReqAttribute
 • Documents.Movements.NewPositionReqAttribute
 • Documents.AutomaticMovements.PositionReqAttribute
Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright 2017 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy ten artykuł był pomocny?