Integracja z systemowymi wózkami widłowymi Jungheinrich

Integracja z systemowymi wózkami widłowymi Jungheinrich

Najnowsza wersja Comarch WMS 2023.5 umożliwia komunikację między aplikacją, a systemowym wózkiem firmy Jungheinrich. Komunikacja między Comarch WMS, a wózkiem będzie jedno lub dwukierunkowa i odbywać się będzie poprzez interfejs logistyczny Jungheinrich. O tym jaki typ komunikacji ma mieć miejsce, decyduje użytkownik systemu. Komunikacja między WMS, a interfejsem odbywa się poprzez wykorzystanie metody połączenia REST (REpresentational state transfer). Operator w momencie krokowej realizacji pozycji w Comarch WMS Magazynier będzie inicjował wywołanie punktu końcowego REST (endpoint), a interfejs logistyczny będzie wysyłał odpowiedź do Comarch WMS dotyczącą otrzymania zadania. Dodatkowo po zrealizowaniu zadania przez wózek systemowy, interfejs logistycznych Jungheinrich prześle informacje do WMS potwierdzając wykonanie zadanego polecenia (komunikacja dwukierunkowa). To potwierdzenie dla Comarch WMS będzie równoznaczne z pobraniem/odłożeniem jednostki logistycznej z/na dane położenie, a więc z przejściem na kolejny krok realizacji pozycji.

W Comarch WMS Zarządzanie została dodana nowa opcja konfiguracyjna: Obsługa wózków systemowych Jungheinrich (Ustawienia->Ogólne).

Zaznaczenie parametru dot. obsługi wózków będzie wiązało się z pojawieniem nowego modułu w Ustawieniach Comarch WMS Zarządzanie:

oraz nowego przycisku Wózki systemowe Jungheinrich w menu na skróty w Comarch WMS Magazynier:

Konfiguracja wózków systemowych Jungheinrich w Comarch WMS Zarządzanie

Po wejściu w konfigurację wózków systemowych Jungheinrich w Comarch WMS Zarządzanie należy uzupełnić poszczególne pola:

KOMUNIKACJA Z WÓZKAMI SYSTEMOWYMI JUNGHEINRICH:

 • Typ komunikacji:
  • Jednostronna (domyślna) – Pozostawienie zaznaczonej wartości będzie skutkowało zainicjowaniem komunikacji jednokierunkowej (potwierdzenie wykonania zadania przyjdzie do WMS poprzez skan kodu położenia przez operatora). Wózek nie będzie przekazywał potwierdzenia do WMS. Przy zaznaczeniu tego parametru, sekcja LISTA WÓZKÓW SYSTEMOWYCH JUNGHEINRICH wygląda następująco:
  • Dwustronna – Zaznaczenie wartości będzie skutkowało zainicjowaniem komunikacji dwukierunkowej (potwierdzenie wykonania zadania zostanie przesłane przez wózek systemowy). W przypadku zaznaczenia tego parametru sekcja LISTA WÓZKÓW SYSTEMOWYCH JUNGHEINRICH zawiera dodatkowo parametry: IP usługi WMS, Numer Portu usługi WMS:

W przypadku zmiany typu komunikacji dla skonfigurowanych już wózków systemowych, zostanie wyświetlony komunikat:

Uwaga
W przypadku, gdy operator jest zalogowany do aplikacji Comarch WMS Magazynier (wybrany wózek systemowy), a inny użytkownik w Comarch WMS Zarządzanie dokona zmiany typu komunikacji w konfiguracji np. z dwustronnej na jednostronną, wówczas operator realizujący dyspozycję, będzie musiał uruchomić na nowo aplikację Comarch WMS Magazynier, w celu aktualizacji tej zmiany.

LISTA WÓZKÓW SYSTEMOWYCH JUNGHEINRICH

Zależnie od wybranego typu komunikacji (jednostronny, dwustronny) w tej sekcji należy uzupełnić wymagane pola:

 • Nazwa wózka – unikalna nazwa wózka
 • IP wózka – adres IP wózka (wartość, która zostanie określona będzie wykorzystywana przy wywołaniu połączenia REST API)
 • Numer portu wózka – numer portu wózka, po którym nastąpi próba połączenia REST API
 • IP usługi WMS (przy wyborze typu komunikacji: dwustronna) – adres IP, na którym działa usługa WMS
 • Numer Portu usługi WMS (przy wyborze typu komunikacji: dwustronna) – numer portu, na którym nasłuchuje usługa WMS
 • Profil operatora – wybór profilu operatora, dla którego będzie dostępny wózek w Comarch WMS Magazynier

W przypadku podania niepoprawnej wartości, zostanie wyświetlony komunikat:

W przypadku wprowadzenia takich samych wartości pary: IP i numeru portu (dla wózka systemowego), dla dwóch lub wielu pozycji zostanie wyświetlony komunikat:

Uwaga
Struktura położeń magazynu w Comarch WMS, musi zostać identycznie zmapowana po stronie wózków systemowych Jungheinrich. Dodanie nowego położenia w strukturze magazynu, po której porusza się wózek systemowy, musi zostać również zrealizowane po stronie Jungheinrich.

Konfiguracja kroków z położeniem dla wybranych procesów

W przypadku chęci skorzystania z wózków systemowych na danym procesie, należy ustawić parametr @GeneratedTransportProcess (na kroku z położeniem) i przekazać odpowiednią wartość parametru (polecenie dla wózka systemowego). Skonfigurowanie kroków ma na celu przekazanie odpowiedniego zadania (procesu) do wózka systemowego. Użytkownik sam będzie decydował jakie zadanie powinien otrzymać wózek na danym kroku z położeniem.

Wartość dla parametru @GeneratedTransportProcess Proces Polecenie
1 Load a pallet L;<Location>
2 Unload a pallet U;<Location>
3 Order picking O;<Location>
4 Go to position G;<Location>
6 Empty pallet collection E;<Location>
Przykład

Przykład kroku z położeniem z dodanym parametrem @GeneratedTransportProcess=2 – polecenie: rozładowanie palety.

Uwaga
Zalecane jest dodanie parametru @DisallowUndefinedLocation=true na kroku z położeniem, który wymusi na operatorze wskazanie konkretnego położenia (operator nie będzie mógł wskazać położenia nieokreślonego, które nie jest zmapowane z wózkami systemowymi).

Obsługa wózków systemowych Jungheinrich w Comarch WMS Magazynier

W przypadku prawidłowej konfiguracji wózków systemowych Jungheinrich w Comarch WMS Zarządzanie, w aplikacji Comarch WMS Magazynier, zostanie uaktywniony nowy przycisk w menu na skróty:

Wybranie przycisku: Wózki systemowe Jungheinrich, zostanie wyświetlona lista dostępnych dla operatora, wózków systemowych.

Uwaga
W przypadku problemów z podłączeniem wózka systemowego, należy zweryfikować log aplikacji Comarch WMS Magazynier. Jeśli występuje komunikat jak poniżej:
[ERROR] [ERROR] [OP1] System.Net.HttpListenerException (0x80004005): Odmowa dostępu w System.Net.HttpListener.AddAllPrefixes() w System.Net.HttpListener.Start() w Comarch.Wms.Jungheinrich.HttpServer.Start(String ipAddress, String port)
[INFO] [Error] [OP1] [TOAST APPEARED][Toast Id: 1][Toast message: Wystąpił błąd podczas uruchamiania serwera WMS.][Toast location: Top][ToastSize: {Width=320, Height=40}]
The suggested command to run to solve this problem is: netsh http add urlacl url={link} user=user/group
where user/group – is the Windows user that runs Comarch WMS or Windows group.
należy wykonać w wierszu poleceń (uprawnienia administratora) – przykład:
netsh http add urlacl url=http://adres_IP:port/ user=domena\user_name

Po wybraniu nazwy wózka zostanie wyświetlony komunikat typu toast o prawidłowym przebiegu powiązania z wózkiem oraz w górnej belce pod nazwą operatora, zostanie wyświetlona nazwa powiązanego wózka systemowego.

Przykład

Realizacja wydania zasobu znajdującego się na jednostce logistycznej – wydanie pełnej palety:

 • Krok z położeniem źródłowe (pobranie towaru) – ustawiony parametr @GeneratedTransportProcess=1
 • Krok z położeniem docelowym – ustawiony parametr @GeneratedTransportProcess=2

podczas wywołania komunikacji z interfejsem logistycznym przesłane zostanie odpowiednie zadanie wraz z podpowiedzianym położeniem. W przypadku komunikacji jednostronnej, wózek Jungheinrich poprowadzi operatora do określonego położenia, zostanie wykonana akcja, ale krok z położeniem nie zostanie zatwierdzony w Comarch WMS Magazynier – operator będzie musiał potwierdzić krok w aplikacji. W przypadku komunikacji dwustronnej, wózek Jungheinrich poprowadzi operatora do określonego położenia, zostanie wykonana akcja, krok z położeniem zostanie automatycznie zatwierdzony w Comarch WMS Magazynier.

Istnieje możliwość zmiany położenia, po wybraniu listy rozwijanej.

Uwaga
Możliwość zmiany położenia przez operatora związana jest z parametrem Zmiana położenia zdefiniowanym w profilu ustawień operatorów w Comarch WMS Zarządzanie

Po wybraniu położenia, nowa akcja (z nowym położeniem) zostanie automatycznie przesłana do interfejsu logistycznego Jungheinrich.

Uwaga
W przypadku wyboru położenia z listy (innego niż podpowiadane) polecenie jest wysyłane do wózka ponownie (z informacją o wybranym przez operatora położeniu). Jeśli kod położenia (inne niż sugerowane przez aplikację), zostanie zeskanowany, polecenie nie zostaje przesłane do wózka Jungheinrich.

Po poprawnym przekazaniu zadania do wózka, zostanie wyświetlony komunikat:

W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem zadania, również zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat:

Uwaga
Każde polecenie, które zostało przesłane z Comarch WMS do interfejsu logistycznego Jungheinrich, może zostać usunięte przez operatora poprzez przycisk na wózku Jungheinrich.

Czy ten artykuł był pomocny?