Jednostki logistyczne

Funkcjonalność obsługi jednostek logistycznych jest domyślnie wyłączona po zainstalowaniu aplikacji Comarch WMS Zarządzanie. Aby umożliwić korzystanie z jednostek logistycznych – dodawania nowych typów nośników, wiązania dyspozycji magazynowych z jednostkami logistycznymi należy z poziomu menu Ustawienia/Ogólne zaznaczyć parametr ‘Obsługa jednostek logistycznych’.

Uwaga
Po zaznaczeniu obsługi jednostek logistycznych i zapisaniu konfiguracji nie ma możliwości odznaczenia tego parametru.

Jednostka logistyczna pozwala na zgrupowanie zasobów w jeden obiekt logistyczny, a tym samym sprawne zarządzenie zasobami.

Typy jednostek logistycznych definiuje z poziomu Ustawienia/Konfiguracja jednostek logistycznych.

Konfiguracja jednostek logistycznych umożliwia:

 • Dodawanie nowych typów jednostek logistycznych,
 • Konfiguracja parametrów jednostek logistycznych,
 • Dodanie nowych parametrów jednostek logistycznych,
 • Usunięcie typu jednostki logistycznej – usunięcie typu nośnika jest możliwe tylko wtedy, gdy nie został on jeszcze użyty (nie stworzono konkretnego nośnika tego typu na dokumencie magazynowym). Wyjątek stanowi „Europaleta”, która jest dodana przy instalacji systemu (brak możliwości usunięcia pomimo faktu, iż nie została wykorzystana w systemie)
 • Zmiana aktywności typu jednostki logistycznej – w przypadku, gdy dany typ jednostki logistycznej jest dezaktywowany, nie jest on widoczny na liście typów nośników dostępnej z poziomu menu Jednostki logistyczne. Skutkuje to brakiem możliwości utworzenia nośnika o dezaktywowanym typie.

W przypadku wyboru  zostaniemy przekierowani do dokumentacji dotyczącej konfiguracji jednostek logistycznych. Ikona skutkować będzie przeniesieniem do ustawień ogólnych nośników:

Z tego miejsca możliwy jest wybór sposobu wyliczania limitu miejsc paletowych (szczegóły dotyczące tej funkcjonalności znajdują się w dokumentacji pod adresem: Wyznaczanie położenia według dostępnych miejsc paletowych) jak również zaznaczenie parametru warunkującego wydawanie tylko jednorodnych jednostek logistycznych. Włączenie tej opcji umożliwi blokowanie wydań z nośnika, na którym znajdują się różne artykuły lub różne partie artykułu. Blokada ta ma zapobiec pomyłkom przy wydawaniu towaru przez magazynierów. Przy włączonej blokadzie, aby wydać towar
z nośnika, na którym znajdują się różne partie towarów, magazynier będzie najpierw musiał uporządkować zasoby – dokonać przesunięcia innych partii, aby na nośniku pozostała tylko jedna partia towaru,

Natomiast ikona spowoduje otworzenia okna konfiguracyjnego nowego typu jednostki logistycznej:

Domyślnym typem jednostki logistycznej, utworzonej podczas instalacji aplikacji jest Europaleta o parametrach i domyślnych wartościach:

 • Zakładka ogólne:
  • Nazwa: Europaleta – brak możliwości edycji
  • Domyślna – określa czy typ jednostki logistycznej jest domyślny w systemie
  • Typ kodu EAN – możliwość edycji
   • EAN – 13 – wartość domyślna
   • EAN – 8
   • EAN – 13 Wagowy
   • SSCC
   • Inny – dla typu inny
  • Aktywność: Nieaktywny – możliwość zmiany na Aktywny
  • Rodzaj:
   • Jednorodna – na jednostkach tego typu można składować tylko towary w obrębie jednej partii,
   • Niejednorodna – na jednostkach logistycznych tego typu można składować towary z różnych partii,
  • Domyślna – określa czy typ jednostki logistycznej jest domyślny w systemie,
  • Dodatkowy unikalny numer nośnika – określa czy jednostka może być oznaczana dodatkowymi unikalnymi numerami fizycznych jednostek logistycznych. Szczegóły dotyczące tej funkcjonalności znajdują się w dokumentacji pod adresem: Dodatkowy unikalny numer nośnika
 • Zakładka wymiary:
  • Długość [m],
  • Szerokość [m],
  • Wysokość [m],
  • Waga [kg],
 • Zakładka model obsługi jednostek logistycznych:
  • Powiąż z kartą towarową w celu ewidencji przepływu jednostek logistycznych – umożliwia powiązanie danego typu jednostki logistycznej z kartą towarową,
 • Zakładka limity:
  • Maksymalna wysokość [m]: 0 m – możliwość edycji na liczbę dodatnią (z precyzją 4),
  • Maksymalny ciężar [kg]: 0 kg – możliwość edycji na liczbę dodatnią (z precyzją 4),
 • Zakładka zakres kody danych:
  • Minimum,
  • Maksimum,
  • Domyślna liczba generowanych kodów.
 • Zakładka parametry: w sekcji tej istnieje możliwość wyboru zdefiniowanych parametrów – szczegółowy opis znajduje się w punkcie: Definiowanie parametrów jednostek logistycznych,
 • Cyfra uzupełniająca – jest stosowana do zwiększenia pojemności numeru SSCC. Nadawana jest przez firmę, która przydziela kod SSCC jednostce logistycznej, często jest to numer nadawany w zależności od oddziału, czy miasta lokalizacji magazynu.
 • Prefix firmy GS1 –  jest nadawany przez organizację krajową GS1 firmie, która tworzy daną jednostkę logistyczną (jest to ten sam prefiks, które firma otrzymała w celu np. znakowania jednostek handlowych). Zapewnia on unikalność numeru na całym świecie, ale nie identyfikuje on pochodzenia jednostki.
 • Seryjne oznaczenie jednostki logistycznej – jest numerem seryjnym wybranym przez firmę, której przydzielono prefiks firmy, do wypełnienia pozostałych cyfr numeru do N17. Jest to unikalny numer identyfikujący jednostkę w danej firmie.
  • Liczba znaków,
  • Rozpocznij znakami – umożliwia wydzielenie fragmentu kodu na dodatkowe oznaczenie, z możliwością przypisywania wartości w zależności od zdefiniowanego warunku SQL: na przykład magazynu, czy realizowanego procesu.
 • Domyślna liczba generowanych kodów.elstrmag_rys7
  Uwaga
  Podczas instalacji są również migrowane jednostki logistyczne z Comarch ERP XL m.in. paleta przemysłowa

W przypadku wyboru typu kodu jednostki: SSCC wyświetli się okno z dodatkową konfiguracją obejmująca strukturę kodu SSCC:

 • Cyfra uzupełniająca – jest stosowana do zwiększenia pojemności numeru SSCC. Nadawana jest przez firmę, która przydziela kod SSCC jednostce logistycznej, często jest to numer nadawany w zależności od oddziału, czy miasta lokalizacji magazynu.
 • Prefix firmy GS1 – ) jest nadawany przez organizację krajową GS1 firmie, która tworzy daną jednostkę logistyczną (jest to ten sam prefiks, które firma otrzymała w celu np. znakowania jednostek handlowych). Zapewnia on unikalność numeru na całym świecie, ale nie identyfikuje on pochodzenia jednostki.
 • Seryjne oznaczenie jednostki logistycznej – jest numerem seryjnym wybranym przez firmę, której przydzielono prefiks firmy, do wypełnienia pozostałych cyfr numeru do N17. Jest to unikalny numer identyfikujący jednostkę w danej firmie.
  • Liczba znaków,
  • Rozpocznij znakami – umożliwia wydzielenie fragmentu kodu na dodatkowe oznaczenie, z możliwością przypisywania wartości w zależności od zdefiniowanego warunku SQL: na przykład magazynu, czy realizowanego procesu.
 • Domyślna liczba generowanych kodów.
  elstrmag_rys7
Definiowanie parametrów jednostek logistycznych

 

W aplikacji brak jest predefiniowanych parametrów dot. nośników. Wymagane jest zatem ich dodanie w ramach Konfiguracji słowników uniwersalnych, która znajduje się  w zakładce Ustawienia:

Operator będzie miał dostęp do słowników uniwersalnych w przypadku, gdy zostaną mu nadane odpowiednie uprawnienia (Ustawienia->Uprawnienia operatorów).

Po wejściu w konfigurację słowników uniwersalnych należy wybrać ikonę klucza w ramach kafla Parametry jednostek logistycznych:

 

 

Dodanie parametru następuje po naciśnięciu przycisku , dostępnego w prawym, górnym rogu

elstrmag_rys9

Parametry dodane na jednym typie nośnika, możliwe są wybrania i edycji na wszystkich typach jednostek logistycznych.
W celu dodania parametru zdefiniować należy:

 • Nazwę – pole wymagane oznaczone czerwoną gwiazdką – *, jest to pole unikalne w obrębie wszystkich parametrów zdefiniowanych na wszystkich nośnikach,
 • Typ – możliwe do wyboru opcje:
  • Liczba – wartość domyślna,
  • Tekst,
  • Lista,
  • Data,
 • Wartość domyślna – możliwa do zdefiniowania, w zależności od zdefiniowanego wcześniej typu,
 • Wymagalność: Niewymagany – możliwość zmiany na Wymagany. Po zmianie na Wymagany pojawi się opcja wyboru:
  • Zawsze – wypełnienie danego parametru na danej jednostce logistycznej konieczne będzie zarówno w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie, jak i Comarch WMS Magazynier,
  • Magazynier – wypełnienie danego parametru na danej jednostce logistycznej konieczne będzie tylko w aplikacji Comarch WMS Magazynier,
 • Aktywność: Nieaktywny – możliwość zmiany na Aktywny.

W celu usunięcia danego parametru należy nacisnąć ikonę kosza na śmieci – elstrmag_iko3.

Uwaga
Usunąć można tylko i wyłącznie parametr, który nie jest przypisany do żadnego typu jednostki logistycznej i nie został wykorzystany w aplikacji.
Po dodaniu parametru(ów), aby utrwalić wprowadzona zmiany należy użyć przycisku Zapisz elstrmag_iko4.

Następnie parametry jednostek logistycznych należy wybrać w ramach edycji danego typu jednostki. Po naciśnięciu przycisku edycji parametru:

Pojawią się już dodane parametry, gdzie po naciśnięciu ikony wyświetlone zostanie okno wyboru:

Dodanie nowej jednostki logistycznej

Dodawanie nowej jednostki logistycznej odbywa się z poziomu listy zdefiniowanych typów nośników, poprzez naciśnięcie przycisku elstrmag_iko2. Wyświetli się okno z formatką do zdefiniowania nowej jednostki.

elstrmag_rys10

Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe do wypełniania *.
Aby utrwalić dodanie nowego typu jednostki logistycznej w systemie, należy skorzystać z opcji [Zapisz], dostępnej w prawym, górnym rogu formatki elstrmag_iko4.

Karta nośnika – WMS Magazynier

Karta nośnika zawiera szczegółowe informacje o:

 • Znajdujących się na niej zasobach, między innymi ich cechach, wadze, utworzonych na nie rezerwacjach,
 • Samym nośniku – jego położeniu, wymiarach, wadze, łącznej wadze znajdujących się na nim zasobów, parametrach jednorodności, limitach obciążenia i wysokości,
 • Umożliwia podgląd lub edycję parametrów danego nośnika.

obap_rys1

Czy ten artykuł był pomocny?