Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2021.0.2

Ramowy harmonogram wersji Comarch ERP XL w 2021 r.

Numer wersji Typ wersji Termin wydania Uwagi
2021.0.2 PSQL HF 14-15 kwietnia 2021 r. Zmiany pod deklarację JPK_V7, CIT-8(30)
2020.2.3 MSSQL HF Maj 2021 r. CIT-8(30)
2021.1 MSSQL/PSQL Wersja Wrzesień 2021 r.
2022.0 MSSQL/PSQL Wersja Grudzień 2021 r.

Planowane daty udostępniania oprogramowania są na bieżąco aktualizowane na Społeczności Comarch: https://spolecznosc.comarch.pl/news/planowane-wersje-comarch-erp-xl-na-rok-2021-66771

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP XL 2021.0.2

Aplikacja Wersja Uwagi
Comarch IBARD 5.2.3
wszystko.pl Aktualna wersja www.wszystko.pl
Comarch e-Sklep 2021.0
Comarch B2B Informacja w dokumentacji nowej wersji
Comarch Mobile

(Zarządzanie, Sprzedaż, Monitorowanie, Serwis)

2021.0
Comarch WMS

(Zarządzanie, Magazynier)

2021.1
Comarch Magazynier 2021.1
Comarch ERP Optima – Off-line 2021.3.1
Comarch ERP XL HR 2021.3.1
Comarch HRM 2021.1.2
Comarch DMS

(stacjonarny, WWW)

2021.0.0
Comarch ERP XL Business Intelligence

(Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator)

2021.0
Comarch ERP XL Business Intelligence

(BI Point)

11.1.0
Comarch MyPoint 1.2.5
Comarch ECM 2015.2
Migracja danych XL2XML 8.0.2
Comarch MES 2021.0
Comarch e-Sprawozdania 2021.1.1
Comarch Retail POS 2.0 2021.1
Comarch Shipping Aktualna wersja shipping.comarch.com
Comarch IoT Platform Aktualna wersja ca.comarch-iot.com/
Serwis XL – IoT 2021.0.2

Logistyka

Zmiany dla rezerwacji magazynowych WMS

W związku z udostępnieniem funkcjonalności tzw. rezerwacji magazynowych WMS w module Sprzedaż wprowadzono kilka zmian.

 • Nowe operacje dla dokumentów magazynowych

Na liście dokumentów magazynowych w oknach Pulpit dyspozytora na zakładce [Dokumenty] oraz Dokumenty/Magazynowe na zakładce [Wydania] dodano nowe polecenia w menu kontekstowym:

  • Generuj rezerwację magazynową WMS
  • Usuń rezerwację magazynową WMS
 • Lokalizacja parametru Kontrola ilościowa stanów na (W)ZWM

Ponieważ uruchamianie obsługi rezerwacji magazynowych WMS jest możliwe w kontekście konkretnego magazynu WMS i jednocześnie tworzenie rezerwacji jest ściśle powiązane z kontrolowaniem ilości na dokumentach (W)ZWM, to parametr Kontrola ilościowa stanów na (W)ZWM przeniesiony został z okna konfiguracji na kartę magazynu WMS. Ustawienie parametru:

  • Przy konwersji dla każdego istniejącego magazynu WMS ustawienie będzie identyczne, jak było w oknie konfiguracji przed konwersją.
  • Przy dodawaniu nowego magazynu należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu parametru.
 • Lista składników BST

Dodano nowe predefiniowane składniki BST Zarezerwowana na ZWM oraz Zarezerwowana na (W)ZWM.

 • Nowy filtr na liście rezerwacji

Na liście rezerwacji dostępnych w Historii towaru oraz Historii kontrahenta została dodana nowa pozycja filtra Zlecenie wydania z magazynu WMS. Dla takiego ustawienia w filtrze będą pokazywane rezerwacje magazynowe WMS.

Szczegółowy opis dotyczący powyższych powyższych zmian znajduje się w punkcie opisującym współpracę z Comarch WMS 4.1 Rezerwacje magazynowe WMS.

Obsługa tłumaczenia grupy głównej kontrahentów i towarów

Nazewnictwo grupy głównej kontrahentów oraz grupy głównej towarów zostało obsłużone w standardowym mechanizmie tłumaczenia interfejsu Systemu. Od wersji 2021.0.2 na listach i formatkach prezentowany jest ich kod/nazwa na podstawie tłumaczenia fraz Grupa główna oraz Grupa Główna zdefiniowanego dla języka, w kontekście którego pracuje zalogowany Operator.

Tłumaczenie nazwy grupy głównej kontrahentów na przykładzie listy kontrahentów oraz formatki promocji
Tłumaczenie nazwy grupy głównej towarów na przykładzie listy i kraty towaru oraz formatki rabatu retro

Produkcja

Uruchamianie procesów na skutek zdarzenia IoT

Od wersji 2021.0.2 możliwe będzie uruchomienie dowolnego procesu w ERP XL, po otrzymaniu w tym Systemie informacji o zdarzeniu zarejestrowanym na Platformie IoT. Dzięki temu, możliwe będzie zatem wykonywanie nie tylko zadań „ręcznych”, przewidzianych w definicji zdarzenia IoT, ale także automatycznych.

Na liście definicji procesów został udostępniony nowy folder: IoT. Dzięki niemu można zdefiniować proces, który następnie może być podpięty pod definicję zdarzenia IoT.

Nowe obiekty na liście definicji procesów na potrzeby obsługi zdarzeń otrzymanych z platformy IoT

Przy definiowaniu procesu, który zostanie przypisany do definicji zdarzenia IoT należy pamiętać, że akcja „Zgłoszenie zdarzenia z IoT” będzie akcja inicjującą ten proces. Następnie należy wskazać, co uruchomiony po zgłoszeniu zdarzenia z IoT proces ma wykonać w Systemie. Może to być np. uruchomienie innego procesu, jak pokazano na Rys 4.

Przykładowa definicji procesu, który zostanie uruchomiony na skutek zarejestrowania w ERP XL zdarzenia z Platformy IoT

Przypisanie definicji procesu do Definicji zdarzenia jest możliwe po zaznaczeniu na tej definicji parametru Wykonuj akcję.

Parametr: Wykonuj akcje na Definicji zdarzenia IoT, decydujący o możliwość przypisania do niej procesu

Po zaznaczeniu tego parametru zostanie uaktywniona zakładka [Akcje], na której następuje przypisanie definicji procesu. Przypisanie tej definicji można wykonać po wybraniu funkcji: Uruchom proces z menu jak na Rys 6.

Funkcja umożliwiająca przypisanie definicji procesu do definicji zdarzenia IoT

Obsługa procesów na skutek zarejestrowania zdarzenia IoT następuje wg ogólnych zasad obsługi procesów.

Księgowość

Pakiet zmian dot. JPK_V7

Niezaokrąglanie kwot w części deklaratywnej oraz współczynnika struktury sprzedaży

W wersji Comarch ERP XL 2021.0.2, z uwagi na Jednostki Samorządu Terytorialnego wprowadzono zmiany dotyczące plików JPK_V7 M i K, polegające na umożliwieniu:

 • zastosowania niezaokrąglonego współczynnika struktury sprzedaży do wyliczenia kwot w części ewidencyjnej i deklaratywnej,
 • wyświetlenie niezaokrąglonych kwot na zakładce [Deklaracje] oraz wygenerowanie z takimi kwotami pliku xml.

Funkcjonalność dostępna jest po wybraniu w konfiguracji, z poziomu zakładek [Księgowość]/[Parametry2] poniższych parametrów:

 • Nie zaokrąglaj współczynnika struktury sprzedaży
 • Nie zaokrąglaj kwot na deklaracjach VAT-7, VAT-UE
Konfiguracja, zakładki [Księgowość]/[Parametry2] – parametry dot. niezaokrąglania współczynnika struktury sprzedaży oraz kwot w części deklaratywnej
Współczynnik struktury sprzedaży

Jeżeli parametr Nie zaokrąglaj współczynnika struktury sprzedaży, zostanie wybrany system nie zaokrągli wartości współczynnika struktury sprzedaży, którym przeliczane są kwoty netto, VAT powiązane z pozycjami rejestru VAT Zakup, na których wybrano parametr Warunkowo, w sekcji Odliczenia VAT.

Jeżeli dodatkowo zostanie wybrany parametr Wskaźnik struktury sprzedaży od …wsk > 98 = 100%, wsk. <= 2% = 0%, zgodnie z tymi warunkami system będzie zaokrąglał wartość wskaźnika w górę do 100*% lub w dół do 0%.

Powyższe zasady dotyczą wartości wskaźnika obliczonego przez system oraz wprowadzonego z ręki.

JPK_V7M, zakładka [Ogólne], sekcja Wskaźnik struktury sprzedaży

Niezaokrąglanie kwot w części deklaratywnej

Jeżeli parametr Nie zaokrąglaj kwot na deklaracjach VAT-7, VAT-UE zostanie zaznaczony, na formularzu JPK_V7, w części deklaratywnej:

 • we wszystkich polach kwotowych, kwoty będą prezentowane do dwóch miejsc po przecinku;
 • niezaokrąglone wartości z części deklaratywnej będą eksportowane do pliku xml, przy czym plik z niezaokrąglonymi kwotami nie będzie podlegał wysyłce na bramkę Ministerstwa Finansów;
 • na podstawie niezaokrąglonych kwot będą generowane płatności;
 • niezaokrąglone kwoty będzie można:
  • zaksięgować schematem odwołującym się do pól części deklaratywnej,
  • wyeksportować do Excela;
 • niezaokrąglone kwoty będą także prezentowane na wydruku części deklaratywnej.
JPK_V7M, zakładka [Deklaracja]

Wydruk części deklaratywnej z tzw. „kwotami różnicowymi”

 • W wersji Comarch ERP XL 2021.0.2, z poziomu formularza JPK_V7M i K o typie Korekta udostępniono nowy wydruk części deklaratywnej, prezentujący tzw. „kwoty różnicowe”.
 • Wydruk dostępny jest z poziomu menu: Dane korygujące/Dane korygujące
JPK_V7M o typie korekta – meny wydruków

Wydruk danych korygujących niewiele różni się od wydruku udostępnionego z poziomu menu Część deklaratywna/Część deklaratywna. Różnice dotyczą:

Tytułu wydruku – w tytule zawarto informację, że wydruk dotyczy danych korygujących

JPK_V7M, tytuł wydruku

Prezentacji kwot – w miejsce wartości bieżących prezentowane są wartości korygujące (różnicowe)

JPK_V7M, wydruk części deklaratywnej z danymi korygującymi

Aktualizacja deklaracji CIT

Zostały udostępnione nowe wersje formularzy deklaracji podatkowych:

 • CIT-8(30)
 • CIT-8/O(17)
Wskazówka

Budując wyrażenia deklaracji np. CIT-8, w których odwołujemy się do innych pól, posługujemy się unikalnym Identyfikatorem pola zamiast numerem pola. Na przykład wyrażenie na deklaracji CIT-8(30): P78 będzie oznaczać wartość pola z Identyfikatorem równym 78. Na tej deklaracji taki Identyfikator jest nadany polu o numerze 74. Na kolejnej wersji deklaracji pole 74 może zmienić numer na 82 jednak identyfikator 78 pozostanie niezmieniony. Odwołując się do ID pola unikamy przebudowywania wyrażeń i schematów księgowych wraz z każdą nową wersją deklaracji.
Jako użytkownicy systemu nie posiadamy wiedzy jakie pole posiada jaki identyfikator, dlatego zalecamy budowanie wyrażeń tylko z użyciem okienka wyboru pola.


Zmiany na formularzach CIT pod potrzeby Spółek Komandytowych

Obowiązująca od 1.01.2021 r. nowelizacja Updop i Updof z 28.11.2020 (Dz.U. poz. 2123) zmieniła zasady opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym. Uzyskują one status podatnika CIT od 1.01.2021 lub od 1.05.2021 – jeśli podejmą taką decyzję.

Spółki komandytowe, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym decydując się na uzyskanie statusu podatnika CIT od 1.05.2021, mają możliwość zamknięcia ksiąg na 31.12.2020 i na 30.04.2021. Drugie zamknięcie nie rodzi obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego i ma charakter „techniczny” (służy prawidłowemu wywiązaniu się z obowiązków podatkowych), a kolejny rok obrotowy spółki trwa nieprzerwanie przez cały rok kalendarzowy 2021, przy czym przez część tego roku (do końca kwietnia) podatnikami podatku od dochodu uzyskanego przez spółkę są wspólnicy, a przez część – sama spółka (jako podatnik CIT),

Źródło: https://rachunkowosc.com.pl/zamkniecie_ksiag_przez_spolki_komandytowe_wyjasnienia_ministerstwa_finansow

Zmiany wprowadzone w systemie Comarch ERP XL 2021.0.2 dotyczą tych spółek, które zdecydowały się na uzyskanie statusu podatnika CIT od 1.05.2021 r.

Dzięki tym zmianom spółki będą mogły sporządzić sprawozdania finansowe za rok 2020 oraz 2021, dodatkowo CIT za okres od 05/2021 do 12/2021.

Zmiany ograniczają się do formularzy „CIT-2”, CIT-8.

 • Na formularzach „CIT-2”, CIT-8 udostępniono parametr o nazwie Rozpoczęcie okresu podatkowego inne od obrachunkowego.
 • Parametr umieszczono na zakładce [Strona 1], obok pól prezentujących zakres dat, za który sporządzana jest deklaracja.
 • Po zaznaczeniu parametru i przeliczeniu deklaracji, w polu „Od” system ustawia datę na 01-05-2021.
 • Parametr domyślnie nie jest wybrany.

 • Po wybraniu parametru Rozpoczęcie okresu podatkowego inne od obrachunkowego, system dodatkowo wyświetla tekst w kolorze czerwonym, informujący: „Zmieniono parametry! Przed zapisaniem przelicz deklarację.”
 • Użytkownik w celu prawidłowego ustawienia zakresu dat musi zatem wybrać przycisk Przelicz

 • Po wybraniu przycisku Przelicz system automatycznie ustawia:
  • datę początkową od 01.05.2021 r.,
  • datę końcową na podstawie miesiąca/roku wprowadzonego na zakładce [Ogólne], w sekcji Okres.

Uwaga
Po dodaniu, zmianie, usunięciu definicji pola należy ponownie przeliczyć formularz przed dokonaniem jego zapisu. Ponowne przeliczenie zapewnia uzyskanie poprawnych wartości, zgodnych z zakresem dat ustawionym na podstawie parametru Rozpoczęcie okresu podatkowego inne od obrachunkowego
.

Uwaga
Jeżeli zostanie wybrany okres podatkowy inny od obrachunkowego, nie należy używać funkcji kont odwołujących się do sald, tylko do obrotów.


Na formularzu za kolejny okres obrachunkowy (np. od 05/2021 do
06/2021) parametr Rozpoczęcie okresu podatkowego inne od obrachunkowego nie jest dostępny do edycji. Zakres dat uzupełniany jest automatycznie po wybraniu przycisku Przelicz.

Na formularzach dot. kolejnych okresów podatkowych, tj. począwszy od 01.01.2022 r. parametr Okres podatkowy inny od obrachunkowego nie będzie dostępny.

Inne zmiany

Zmiany w schematach księgowych dla list płac

W schematach księgowych dla Nieopodatkowanych dodatków udostępniono dwa nowe wyrażenia pozwalające na zaksięgowanie:

 • PPK pracobiorcy
 • PPK pracodawcy
Schemat księgowy HR – kwoty PPK pracobiorcy i PPK pracodawcy dla kwoty Nieopodatkowane dodatki

Współpraca z Comarch WMS

Uwaga
Wszystkie poniżej opisywane zmiany dotyczą współpracy wersji Comarch ERP XL 2021.0.2 z Comarch WMS 2021.1. W wersjach niższych rezerwacje magazynowe WMS nie są obsługiwane.

W pracach przygotowawczych do obsługi rezerwacji, o których sygnalizowaliśmy w wersji Comarch EPR XL 2021.0, zawarty został warunek, że obsługę rezerwacji magazynowych WMS będzie można włączyć, jeśli jest współpraca z Comarch WMS 2021.1. W kolejnych wersjach XL jednak obszar ten był stabilizowany, dlatego w wersji XL 2021.0 nie należy tej obsługi uruchamiać.

Poprawne działanie rezerwacji jest dopiero od wersji XL 2021.0.2.

Rezerwacje magazynowe WMS

W obecnym mechanizmie współpracy pomiędzy Comarch ERP XL a Comarch WMS udostępniono możliwość rezerwowania zasobów pod realizację wydań magazynowych w obu systemach. Dzięki temu nie będzie sytuacji, w których ten sam zasób został uwzględniony na dokumencie magazynowym w WMS, a jednocześnie został rozchodowany na dokumencie handlowym w XL, bowiem rezerwowanie będzie odbywało się online, niezależnie od usługi synchronizacji.

Do zarezerwowania pobrać można ilość dostępną wyliczoną wg stanów handlowych XL lub magazynowych WMS, o czym szczegółowo w dalszych punktach.

Weryfikacja stanów magazynowych oraz zakładanie rezerwacji pod transakcje WMS będą możliwe do włączenia jako jedno ustawienie dla magazynu, o ile został na nim wybrany Sposób pracy z WMS: Ilościowo oraz zasobowo.

 

Uwaga
W wersji 2021.0.2 został wprowadzony mechanizm rezerwowania zasobów na dokumentach (W)ZWM dla sposobu pracy z WMS: Ilościowo oraz zasobowo.


:
Uruchamianie rezerwowania zasobów

Na karcie magazynu dodano parametr Rezerwuj zasoby w oparciu o, z następującymi opcjami

 • Stany handlowe, czyli dostępne ilości faktycznie przyjęte na dokumentach handlowych w XL oraz dokumentach magazynowych WMS. Tutaj zawsze będzie gwarantowana ilość handlowa pod wydania magazynowe, zgodnie z kolejnością ich tworzenia.
 • Stany magazynowe WMS, gdzie brane pod uwagę są ilości dostępne pochodzące tylko z dokumentów magazynowych WMS. W tym przypadku może się zdarzyć, że nie uda się wystawić dokumentu handlowego do wydania magazynowego, do czasu przyjęcia danego zasobu dokumentem handlowym.

 

Wskazówka

Przy włączaniu rezerwowania w oparciu o stany magazynowe WMS należy mieć świadomość, że czasowo zostanie zablokowana możliwość wystawiania dokumentów (W)ZWM na zasoby dostępne handlowo w XL. Będzie to możliwe w przypadku, gdy ilość dostępna na dokumentach magazynowych WMS jest większa niż ilość dostępna handlowo.

Przy włączaniu tej opcji rezerwowania został dodany komunikat, który o tym informuje.

Parametry są dostępne do edycji, jeśli wybrano sposób pracy z WMS: Ilościowo oraz zasobowo. W pozostałym przypadku nie można ich zaznaczyć lub zostają automatycznie odznaczone.

Włączanie rezerwowania zasobów na karcie magazynu
Wskazówka
Dokumenty (W)ZWM dodawane przy włączonych opcjach rezerwowania zasobów mają zapisany w tabeli sposób rezerwowania, który był ustawiony na karcie magazynu w momencie ich dodawania. Dalsze działania na takich dokumentach (opisane w kolejnych punktach) będą więc niezależne od aktualnych ustawień na karcie magazynu, a jedynie od tego co zostało na nich zapisane w chwili dodawania dokumentu lub ręcznego generowania rezerwacji magazynowych.

 

Dodatkowo zmieniła się lokalizacja parametru Kontrola ilościowa stanów na (W)ZWM.

Ponieważ uruchamianie obsługi rezerwacji magazynowych WMS odbywa się w kontekście konkretnego magazynu WMS i jednocześnie tworzenie rezerwacji jest ściśle powiązane z kontrolowaniem ilości na dokumentach (W)ZWM, to parametr Kontrola ilościowa stanów na (W)ZWM przeniesiony został z okna konfiguracji na kartę magazynu WMS. Ustawienie parametru:

 • Przy konwersji dla każdego istniejącego magazynu WMS ustawienie będzie identyczne, jak było w oknie konfiguracji przed konwersją.
 • Przy dodawaniu nowego magazynu należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu parametru w nowej lokalizacji.
 • Przy włączaniu rezerwowania zasobów parametr będzie automatycznie zaznaczany bez możliwości zmiany. Działanie tej kontroli będzie jednak różne, zależnie od wybranej opcji rezerwowania.

Ustalanie dostępnych ilości

Działanie parametru Kontrola ilościowa stanów na (W)ZWM w zależności od ustawienia rezerwowania zasobów.

 • Jeśli rezerwowanie zasobów nie będzie włączone, wówczas kontrola możliwej do wprowadzenia na (W)ZWM ilości jest wyliczana jako dostępny stan handlowy (czyli z uwzględnieniem ważnych rezerwacji zasobowych) pomniejszony o wystawione już inne (W)ZWM (w tym także ten bieżący), które nie zostały jeszcze zafakturowane. Takie kontrolowanie jest na poziomie globalnej ilości, tzn. nie jest tu brana pod uwagę konkretna partia. Działanie takie było obecnie i zostało zachowane.
 • W przypadku zaznaczenia parametru Rezerwuj zasoby w oparciu o stany handlowe dodając nowy dokument (W)ZWM system w pierwszej kolejności sprawdza, czy taki towar jest dostępny w stanach handlowych XL oraz w stanach magazynowych WMS. Weryfikacja odbywa się na podstawie ustalonej ilości oraz poszczególnych parametrów partii możliwych do wpisania na elemencie. Poszukiwanie wolnych zasobów odbywa się zgodnie z ustawieniem pobierania zasobów na karcie towaru (FIFO, LIFO, Wg daty ważności oraz Wybór działający jak FIFO).

Jeżeli zasoby zostaną ustalone, będą one rezerwowane zawsze nowym typem rezerwacji tzw. magazynowych WMS.

Przyklad

Przykład 1: Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, bez ustawionego oznaczania partii towaru identyfikatorem dostawy. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości:

FZ1: 100 szt. + (W)AWD1: 100 szt.

FZ2: 55 szt.

FZ3: 60 szt. + (W)AWD2: 60 szt.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

Nowy dokument (W)ZWM1 na ten zasób jest możliwy do dodania maksymalnie na 160 szt. Na pozostałe 55 szt. brakuje ilości w stanach magazynowych WMS.

Przy dodaniu dokumentu na pełną dostępną ilość zostaną założone rezerwacje magazynowe WMS na:

– 100 szt. z zasobem z FZ1,

– 55 szt. z zasobem z FZ2,

– 5 szt. z zasobem z FZ3.

Przykład 2: Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, bez ustawionego oznaczania partii towaru identyfikatorem dostawy. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości:

FZ1: 100 szt. + (W)AWD1: 100 szt.

(W)AWD2: 55 szt.

FZ3: 60 szt. + (W)AWD2: 60 szt.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

Nowy dokument (W)ZWM1 na ten zasób jest możliwy do dodania maksymalnie na 160 szt. Na pozostałe 55 szt. brakuje ilości w stanach magazynowych WMS.

Przy dodaniu dokumentu na pełną dostępną ilość zostaną założone rezerwacje magazynowe WMS na:

– 100 szt. z zasobem z FZ1,

– 60 szt. z zasobem z FZ3.

 

 • Jeśli będzie zaznaczony parametr Rezerwuj zasoby w oparciu o stany magazynowe WMS wówczas dodając nowy dokument (W)ZWM system sprawdza, czy taki towar jest dostępny w stanach magazynowych w WMS. Tutaj również weryfikacja odbywa się na podstawie ustalonej ilości oraz poszczególnych parametrów partii możliwych do wpisania na elemencie. Poszukiwanie wolnych zasobów odbywa się zgodnie z ustawieniem pobierania zasobów na karcie towaru (FIFO, LIFO, Wg daty ważności oraz Wybór działający jak FIFO).

 

Wskazówka
Ustawienie na karcie magazynu parametru Rezerwuj w oparciu o stany magazynowe WMS spowoduje, że kontrola ilościowa na (W)ZWM działa w oparciu tylko o stany magazynowe, czyli nie uwzględnia parametrów z definicji dokumentu ZWM Uwzględniaj rezerwacje i Chronologia rezerwacji. Oznacza to, że na dokumencie (W)ZWM mogą zostać wydane zasoby, które są zarezerwowane na innych dokumentach (zamówieniach, serwisowych czy produkcyjnych), jeśli są to rezerwacje niezasobowe.

 

 

 

Jeżeli zasoby zostaną ustalone, to będą one rezerwowane nowym typem rezerwacji tzw. magazynowych WMS oraz jeśli zajdzie taka potrzeba, również za pomocą tzw. rezerwacji w przyszłość.

 

Przyklad

Przykład 3: Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, bez ustawionego oznaczania partii towaru identyfikatorem dostawy. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości:

FZ1: 100 szt. + (W)AWD1: 100 szt.

FZ2: 55 szt.

FZ2: 60 szt. + (W)AWD3: 60 szt.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

Nowy dokument (W)ZWM1 na ten zasób jest możliwy do dodania maksymalnie na 160 szt. Na pozostałe 55 szt. brakuje ilości w stanach magazynowych WMS.

Przy dodaniu dokumentu na pełną dostępną ilość zostaną założone rezerwacje magazynowe WMS na:

– 100 szt. z zasobem z FZ1,

– 55 szt. z zasobem z FZ2,

– 5 szt. z zasobem z FZ3

Działanie jest więc analogiczne jak dla rezerwowania zasobów w oparciu o stany handlowe (patrz Przykład 1).

Przykład 4: Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, bez ustawionego oznaczania partii towaru identyfikatorem dostawy. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości:

FZ1: 100 szt. + (W)AWD1: 100 szt.

(W)AWD2: 55 szt.

FZ2: 60 szt. + (W)AWD3: 60 szt.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

Nowy dokument (W)ZWM1 na ten zasób jest możliwy do dodania maksymalnie na 215 szt. Nie ma znaczenia, że na 55 szt. z (W)AWD2 brakuje ilości handlowej.

 1. Przy dodaniu dokumentu na pełną dostępną ilość zostaną założone rezerwacje:
 • magazynowa WMS na 100 szt. z zasobem z FZ1,
 • ‘w przyszłość’ na 55 szt. z partią zapisaną na (W)AWD2,
 • magazynowa WMS na 60 szt. z zasobem z FZ2.
 1. Przy dodaniu dokumentu na mniejszą ilość 160 szt. zostaną założone rezerwacje:
 • magazynowa WMS na 100 szt. z zasobem z FZ1,
 • magazynowa WMS na 60 szt. z zasobem z FZ2

 

Ze względu na pobieranie zasobów wg FIFO/LIFO itd. istotne znaczenie dla rezerwowania w oparciu o stany MWS będzie miało ustawienie z karty towaru – Oznacz partię towaru identyfikatorem dostawy. Przy zaznaczonym parametrze bowiem wyszukiwanie dostępnych partii będzie zakładało rezerwacje dla kolejnych wolnych partii nie zwracając uwagi na to, czy istnieją dla nich stany handlowe.

 

Przyklad

Przykład 5: Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, z ustawionym oznaczaniem partii towaru identyfikatorem dostawy. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości (partie):

FZ1: 100 szt. + (W)AWD1: 100 szt. (partia 1).

(W)AWD2: 55 szt. (partia 2)

FZ2: 60 szt. + (W)AWD3: 60 szt. (partia 3)

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

Nowy dokument (W)ZWM1 na ten zasób jest możliwy do dodania maksymalnie na 160 szt. Na pozostałe 55 szt. brakuje ilości w stanach handlowych.

Przy dodaniu dokumentu na pełną dostępną ilość zostaną założone rezerwacje magazynowe WMS na:

– 100 szt. z zasobem z FZ1 (partia 1),

– 60 szt. z zasobem z FZ2 (partia 3),

Działanie jest więc analogiczne jak dla rezerwowania zasobów dla towaru bez oznaczenia partii identyfikatorem dostawy (patrz Przykład 2).

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

Nowy dokument (W)ZWM1 na ten zasób jest możliwy do dodania maksymalnie na 215 szt. Nie ma znaczenia, że na 55 szt. z (W)AWD2 brakuje ilości handlowej.

Przy dodaniu dokumentu na pełną dostępną ilość zostaną założone rezerwacje:

magazynowa WMS na 100 szt. z zasobem z FZ1 (partia 1),
‘w przyszłość’ na 55 szt. z partią 2 zapisaną na (W)AWD2,
magazynowa WMS na 60 szt. z zasobem z FZ2 (partia 3).

Działanie jest więc analogiczne jak dla rezerwowania zasobów dla towaru bez oznaczenia partii identyfikatorem dostawy (patrz Przykład 4a). Z tą różnicą, że każda rezerwacja jest zapisana na osobnym elemencie dokumentu.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

Przy dodaniu dokumentu na mniejszą ilość 160 szt. zostaną założone rezerwacje:

magazynowa WMS na 100 szt. z zasobem z FZ1 (partia 1),
‘w przyszłość’ na 55 szt. z partią 2 zapisaną na (W)AWD2,
magazynowa WMS na 5 szt. z zasobem z FZ2 (partia 3).

Działanie jest więc różne z analogicznym scenariuszem rezerwowania zasobów dla towaru bez oznaczenia partii identyfikatorem dostawy (patrz Przykład 4b).

 

Na rezerwacjach magazynowych WMS zostaje od razu zapisana konkretna dostawa, która jest zablokowana pod to wydanie. Natomiast na rezerwacjach ‘w przyszłość’ owej dostawy jeszcze nie mamy, więc zapisujemy na nich jedynie partię ustaloną na dokumencie wydania magazynowego.

Szczegóły dotyczące ustalania zasobów na dokumentach (W)ZWM przy włączonych rezerwacjach oraz specyfiki samych rezerwacji są opisane w kolejnych punktach.

Automatyczne tworzenie rezerwacji magazynowych WMS

Przy włączonym na karcie magazynu rezerwowaniu zasobów do dokumentu (W)ZWM tworzone są rezerwacje magazynowe WMS, które charakteryzują się tym, że zawsze obowiązują: są ustawione jako aktywne, blokujące towar, bez określonych dat aktywacji i obowiązywania. Dodatkowo mają one zawsze przypisany zasób. To wszystko gwarantuje, że istnieje możliwość ich zrealizowania w dowolnym momencie za pomocą dokumentu handlowego.

Przy dodawaniu dokumentu (W)ZWM z ręki po wybraniu towaru na elemencie System podpowiada pierwszą wolną partię dla tego towaru, więc jeśli partie są różnicowane po cesze, to będzie podpowiadał cechę z tej partii. Zmiana cechy będzie dozwolona tylko na taką, dla której zostanie odnaleziony jakiś wolny zasób. W przypadku gdy zasobu nie będzie, wówczas cecha zostanie automatycznie przestawiona na tą z pierwszego zasobu (tak to działa również dla wybranej cechy <nieokreślona>).

W przypadku, gdy dokument (W)ZWM jest wystawiany do dokumentu handlowego, wówczas rezerwacje magazynowe WMS są również tworzone tak, aby w Comarch WMS zostały zarezerwowane odpowiednie zasoby. W samym XL nie blokują one jednak towarów, gdyż taka blokada jest już zapewniona przez źródłowy dokument handlowy. Po przesynchronizowaniu takiego dokumentu (W)ZWM przypisane do niego rezerwacje magazynowe WMS zostają usunięte.

W przypadku, gdy dokument (W)ZWM jest wystawiany do zamówienia, również tworzone są rezerwacje magazynowe WMS tak, aby w Comarch WMS zostały zarezerwowane odpowiednie zasoby. Tworzenie tych rezerwacji magazynowych odbywa się wg następujących zasad:

 • Jeśli na zamówieniu jest aktywna rezerwacja zasobowa, to zasób z tej rezerwacji jest ustalany na rezerwacji magazynowej WMS.
 • W przeciwnym razie (rezerwacja zasobowa jest nieaktywna lub istnieje rezerwacja niezasobowa), wówczas dla rezerwacji magazynowej wyszukiwany jest pierwszy dostępny zasób; dostępny handlowo lub magazynowo w zależności od wybranej opcji rezerwowania zasobów.

Jednocześnie istniejące na zamówieniu rezerwacje zostają oznaczone jako nie blokujące towaru, aby ilość na rezerwacjach magazynowych oraz ilość z zamówień nie była duplikowana. Może też zaistnieć konieczność ich podzielenia ze względu na podział subelementów na dokumencie (W)ZWM.

 

Przyklad

Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, bez ustawionego oznaczania partii towaru identyfikatorem dostawy. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości (partie):

FZ1: 100 szt. + (W)AWD1: 100 szt.

FZ2: 60 szt. + (W)AWD2: 60 szt.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

 1. Wystawione ZS na 120 szt. z rezerwacjami zasobowymi oznaczonymi jako blokujące towary: 60 szt. (z FZ1) oraz 60 szt. (z FZ2)

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 będzie miał założone rezerwacje magazynowe WMS odziedziczone z ZS:

– 60 szt. z zasobem z FZ1,

– 60 szt. z zasobem z FZ2.

Rezerwacje na dokumencie ZS1 zostaną oznaczone jako nie blokujące towaru.

 1. Wystawione ZS na 120 szt. z rezerwacjami niezasobowymi oznaczonymi jako blokujące towary: 60 szt. (bez zasobu) oraz 60 szt. (bez zasobu)

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 będzie miał założone rezerwacje magazynowe WMS zgodne z wyszukanymi na dokumentach handlowych zasobami:

– 60 szt. z zasobem z FZ1,

– 40 szt. z zasobem z FZ1,

– 20 szt. z zasobem z FZ2.

Rezerwacje na dokumencie ZS1 zostaną oznaczone jako nie blokujące towaru i rozbite zgodnie z rozbiciem rezerwacji magazynowych WMS. Takie rozbicie jest konieczne, ponieważ na dokumencie (W)ZWM powstają trzy subelementy.

 

Analogiczny mechanizm wykluczania rezerwacji na dokumentach źródłowych do (W)ZWM rezerwującego zasoby został wprowadzony dla dokumentów źródłowych z modułów Produkcja i Serwis.

Automatyczne tworzenie i przekształcanie rezerwacji WMS ‘w przyszłość’

W przypadku włączonego rezerwowania zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS zasada wyszukiwania wolnych zasobów jest tutaj taka sama, jak opisano w pkt. 4.1.3. Różni się tylko tym, że do wolnych zasobów wliczane są zasoby magazynowe, niezależnie od tego, czy mają przypisane zasoby handlowe czy nie. W takim przypadku może się więc okazać, że zabrakło ilości handlowej w XL do utworzenia rezerwacji magazynowej WMS i wówczas tworzone są tzw. rezerwacje ‘w przyszłość’. Jako że dla ilości nie ma jeszcze stanu handlowego w XL, to nie jesteśmy w stanie określić dla nich konkretnej dostawy. W związku z tym rezerwacje te będą powiązane tylko z identyfikatorem konkretnej partii.

Będzie to zatem dotyczyło nowych (W)ZWM, które:

 • Zostały dodane z ręki
 • Zostały wygenerowane z zamówień lub innych dokumentów z rezerwacjami, o ile rezerwacje te nie były zasobowe.

Do dokumentów (W)ZWM z takimi rezerwacjami nie uda się wystawić dokumentu handlowego z powodu braku zasobów.

 

Przyklad

Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, bez ustawionego oznaczania partii towaru identyfikatorem dostawy. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości:

FZ1: 100 szt. + (W)AWD1: 100 szt.

(W)AWD2: 55 szt.

FZ2: 60 szt. + (W)AWD3: 60 szt.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

Nowy dokument (W)ZWM1 na ten zasób dodano na 215 szt. Zostały założone rezerwacje:

 • magazynowa WMS na 100 szt. z zasobem z FZ1,
 • ‘w przyszłość’ na 55 szt. z partią zapisaną na (W)AWD2,
 • magazynowa WMS na 60 szt. z zasobem z FZ2.

Do (W)ZWM1 nie uda się wystawić dokumentu handlowego.

 

W pierwszej kolejności musi nastąpić przyjęcie nowych zasobów handlowych, co automatycznie spowoduje przekształcenie rezerwacji ‘w przyszłość’ w zwykłe rezerwacje magazynowe WMS. Nowe zasoby handlowe są tworzone w momencie zatwierdzania dokumentu handlowego, więc samo jego wystawienie jeszcze nie pozwoli na przekształcenie rezerwacji.

 

 

Przyklad

Kontynuacja scenariusza z Przykładu 7.

Do (W)AWD2 wystawiono dokument FZ3 na 55 szt.

Po zatwierdzeniu FZ3 następuje automatyczne przekształcenie rezerwacji ‘w przyszłość’ na 55 szt. w rezerwację magazynową WMS z zasobem z FZ3.

Dopiero wtedy do (W)ZWM1 można wystawić dokument handlowy.

 

 

Wskazówka

Przekształcanie rezerwacji ‘w przyszłość’ w rezerwację magazynową WMS jest wykonywane tylko dla dokumentów (W)ZWM:

 1. Istniejących w XL, czyli jeśli dokument jest wystawiany w WMS, to musi zostać najpierw przesynchronizowany do XL, aby przekształcanie rezerwacji zostało wykonane;
 2. Nie będących w edycji w XL ani w WMS.

 

Na potrzeby przekształcania rezerwacji ‘w przyszłość’ w rezerwacje magazynowe WMS dodano w oknie konfiguracji, zakładka [WMS] nowy parametr W pierwszej kolejności przydzielaj zasoby do rezerwacji magazynowych bez ustalonego zasobu handlowego. Ma on znaczenie przy jednoczesnym ustawieniu dotychczasowego parametru z definicji dokumentu Przydzielaj tworzone zasoby do rezerwacji., co przedstawia poniższa tabela.

Ustawienie parametru Działanie
Przydzielaj tworzone zasoby do rezerwacji W pierwszej kolejności przydzielaj zasoby do rezerwacji magazynowych…
Zaznaczony Zaznaczony W pierwszej kolejności przekształcane są rezerwacje ‘w przyszłość’, a w drugiej rezerwacje niezasobowe pochodzące z zamówień oraz dokumentów z modułów Produkcja czy Serwis (jak dotychczas). Ilość możliwa do wykorzystania dla rezerwacji niezasobowych będzie pomniejszona o te wykorzystane wcześniej dla rezerwacji ‘w przyszłość’.
Zaznaczony Nie zaznaczony W pierwszej kolejności przekształcane są rezerwacje niezasobowe pochodzące z zamówień oraz dokumentów z modułów Produkcja czy Serwis (jak dotychczas), a w drugiej rezerwacje ‘w przyszłość’. Ilość możliwa do wykorzystania dla rezerwacji ‘w przyszłość’ będzie pomniejszona o te wykorzystane wcześniej dla rezerwacji niezasobowych.
Nie zaznaczony Zaznaczony Przekształcane są tylko rezerwacje ‘w przyszłość’. Nie będą przekształcane rezerwacje niezasobowe pochodzące z zamówień oraz dokumentów z modułów Produkcja czy Serwis (jak dotychczas),
Nie zaznaczony Nie zaznaczony

Ilości z rezerwacji pochodzących z zamówień oraz z dokumentów z modułów Produkcja czy Serwis, które zostały już ujęte na dokumentach magazynowych (W)ZWM nie podlegają już przekształcaniu w rezerwacje zasobowe. Dlatego też nie będzie tu sytuacji, w której jednocześnie zostanie przekształcona rezerwacja w przyszłość i dokładnie dla tych samych ilości nastąpi przekształcenie rezerwacji niezasobowej z dokumentu źródłowego, np. zamówienia.

 

Wskazówka
Jeśli jest ustawione rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS i jednocześnie na definicjach dokumentów handlowych jest ustawiona opcja przydzielania tworzonych zasobów do rezerwacji, to zalecanym jest włączenie w konfiguracji parametru W pierwszej kolejności przydzielaj zasoby do rezerwacji magazynowych bez ustalonego zasobu handlowego. Pozwoli to nie blokować wystawiania dokumentów handlowych do już utworzonych wydań magazynowych.

 

 

Kontrola wartości cech przy rezerwowaniu na (W)ZWM

Przy tworzeniu rezerwacji magazynowych WMS i rezerwacji ‘w przyszłość’ warto zwrócić jeszcze uwagę na różnice w zakładaniu rezerwacji w zależności od ustawienia na towarze:

 • Parametru Oznacz partię towaru – Identyfikatorem dostawy, co częściowo zostało już opisane w punkcie Ustalanie dostępnych ilości.
 • Oraz Pobieranie zasobów wg cech, z opcjami: Preferuj… lub Wymagaj.

Jeśli dostawy dla danego towaru są oznaczone cechą, wówczas pry generowaniu (W)ZWM z zamówienia jest uwzględniany powyższy parametr Pobieranie zasobów wg cech.

Rezerwowanie w oparciu o stany handlowe

Dla rezerwowania w oparciu o stany handlowe nie ma znaczenia parametr Oznacz partię towaru – Identyfikatorem dostawy, gdyż rezerwacje zawsze będą zakładane tylko na dostępne stany handlowe zgodnie z ustawieniem pobierania zasobów wg cech:

 • Wymagaj – jeśli zostanie znaleziona dostawa z cechą podaną na rezerwacji z zamówienia, to zostanie dodany element i założona rezerwacja na taką dostawę, a jeśli nie będzie takiej dostawy, to element się nie doda. Tutaj wyszukiwanie pierwszej dostawy również jest robione zgodnie z ustawieniem pobierania zasobów dla danego towaru (FIFO/LIFO)
 • Preferuj… (obie opcje) – jeśli zostanie znaleziona dostawa z cechą podaną na rezerwacji z zamówienia, to zostanie dodany element i założona rezerwacja na taką dostawę, a jeśli nie będzie takiej dostawy, to element i rezerwacja zostanie założona na inną dostawę. Obie dostawy są wyszukiwane zgodnie z ustawieniem pobierania zasobów dla danego towaru (FIFO/LIFO).
Przyklad

Przykład 9: Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, bez ustawionego oznaczania partii towaru identyfikatorem dostawy. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości:

(W)AWD1: 60 szt. z cechą kolor: czarny (partia 1)

FZ1: 100 szt. + (W)AWD2: 100 szt. z cechą kolor: biały (partia 2)

FZ2: 100 szt. + (W)AWD2: 100 szt. z cechą kolor: czarny (partia 1)

ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: czarny.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

 1. Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację magazynową WMS na 50 szt. z zasobem z FZ2 (pierwszy dostępny handlowo zasób ze zgodną cechą).

 1. Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 jak w podpunkcie a).

Przykład 9A: Towar z ustawieniami i zasobami jak wyżej.

ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: <nieokreślony>.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

 1. Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację magazynową WMS na 50 szt. z zasobem z FZ1 (pierwszy dostępny handlowo zasób, ponieważ nie podano konkretnej cechy).

 1. Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 jak w podpunkcie a).

Przykład 9B: Towar z ustawieniami i zasobami jak wyżej.

ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: zielony.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

 1. Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj

Dokument (W)ZWM1 do ZS1 nie zostanie wygenerowany na żadną ilość (brak dostępnego zasobu z podaną cechą).

 1. Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację magazynową WMS na 50 szt. z zasobem z FZ1 (pierwszy dostępny handlowo zasób, ponieważ nie ma zasobu ze zgodną cechą).

 

 

Przyklad

Przykład 10: Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, z ustawionym oznaczaniem partii towaru identyfikatorem dostawy. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości:

(W)AWD1: 60 szt. z cechą kolor: czarny (partia 1)

FZ1: 100 szt. + (W)AWD2: 100 szt. z cechą kolor: biały (partia 2)

FZ2: 100 szt. + (W)AWD2: 100 szt. z cechą kolor: czarny (partia 3)

ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: czarny.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

 1. Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację magazynową WMS na 50 szt. z zasobem z FZ2 (pierwszy dostępny handlowo zasób ze zgodną cechą).

 1. Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 jak w podpunkcie a).

Czyli działanie jak w przykładzie 9.

Przykład 10A: Towar z ustawieniami i zasobami jak wyżej.

ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: <nieokreślony>.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

 1. Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację magazynową WMS na 50 szt. z zasobem z FZ1 (pierwszy dostępny handlowo zasób, ponieważ nie podano konkretnej cechy).

 1. Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 jak w podpunkcie a).

Czyli działanie jak w przykładzie 9A.

Przykład 10B: Towar z ustawieniami i zasobami jak wyżej.

ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: zielony.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

 1. Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj

Dokument (W)ZWM1 do ZS1 nie zostanie wygenerowany na żadną ilość (brak dostępnego zasobu z podaną cechą).

 1. Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację magazynową WMS na 50 szt. z zasobem z FZ1 (pierwszy dostępny handlowo zasób, ponieważ nie ma zasobu ze zgodną cechą).

Czyli działanie jak w przykładzie 9B.

Rezerwowanie dla stanów magazynowych WMS

Dla rezerwowania w oparciu o stany magazynowe parametr Oznacz partię towaru – Identyfikatorem dostawy, ma znaczenie, gdyż rezerwacje będą zakładane zarówno na dostępne stany handlowe, jaki i na stany magazynowe:

 • Wymagaj – zasób z cechą podaną na rezerwacji z zamówienia jest szukany zgodnie z ustawieniem pobierania zasobów dla danego towaru (FIFO/LIFO) zarówno w stanach handlowych, jak magazynowych WMS. Element jest dodawany i zostaje założona rezerwacja na pierwszy, który zostanie znaleziony wg powyższego algorytmu.
  • Dla nie zaznaczonego parametru Oznacz partię towaru – Identyfikatorem dostawy istnieje tylko jeden zasób z tą samą cechą, więc jeśli posiada on stany handlowe to zostaną one zarezerwowane w pierwszej kolejności. Dopiero ich brak spowoduje zarezerwowanie zasobu, który jest tylko na magazynie WMS, czyli powstanie rezerwacja ‘w przyszłość’.
  • Dla zaznaczonego parametru Oznacz partię towaru – Identyfikatorem dostawy może istnieć wiele zasobów z tą samą cechą, może się więc zdarzyć, że pomimo stanów handlowych dla danego towaru zarezerwowany zostanie zasób, który jest tylko na magazynie WMS, czyli powstanie rezerwacja ‘w przyszłość’ zamiast zwykłej rezerwacji magazynowej WMS.
 • Preferuj… (obie opcje) – wyszukiwanie i zakładanie rezerwacji jak dla opcji Preferuj… z tą różnicą, że jeśli zgodny zasób nie zostanie znaleziony, to szukany jest w ten sam sposób pierwszy wolny zasób (wolny handlowo lub magazynowo).

 

Przyklad

Przykład 11: Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, bez ustawionego oznaczania partii towaru identyfikatorem dostawy. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości:

(W)AWD1: 60 szt. z cechą kolor: czarny (partia 1)

FZ1: 100 szt. + (W)AWD2: 100 szt. z cechą kolor: biały (partia 2)

FZ2: 100 szt. + (W)AWD2: 100 szt. z cechą kolor: czarny (partia 1)

ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: czarny.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

 1. Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację magazynową WMS na 50 szt. z zasobem z FZ2 (pierwszy dostępny handlowo zasób ze zgodną cechą).

 1. Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 jak w podpunkcie a).

Czyli działanie jak w przykładach 9 i 10.

Przykład 11A: Towar z ustawieniami i zasobami jak wyżej.

ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: <nieokreślony>.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

 1. Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację magazynową WMS na 50 szt. z zasobem z FZ1 (pierwszy dostępny handlowo zasób, ponieważ nie podano konkretnej cechy).

 1. Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 jak w podpunkcie a).

Czyli działanie jak w przykładach 9A i 10A.

Przykład 11B: Towar z ustawieniami i zasobami jak wyżej.

ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: zielony.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

 1. Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj

Dokument (W)ZWM1 do ZS1 nie zostanie wygenerowany na żadną ilość (brak dostępnego zasobu z podaną cechą).

 1. Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację magazynową WMS na 50 szt. z zasobem z FZ1 (pierwszy dostępny handlowo zasób, ponieważ nie ma zasobu ze zgodną cechą).

Czyli działanie jak w przykładach 9B i 10B.

 

 

Przyklad

Przykład 12: Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, z ustawionym oznaczaniem partii towaru identyfikatorem dostawy. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości:

(W)AWD1: 60 szt. z cechą kolor: czarny (partia 1)

FZ1: 100 szt. + (W)AWD2: 100 szt. z cechą kolor: biały (partia 2)

FZ2: 100 szt. + (W)AWD2: 100 szt. z cechą kolor: czarny (partia 3)

ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: czarny.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

 1. Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację ‘w przyszłość’ z zasobem z (W)AWD1 (pierwszy dostępny zasób ze zgodną cechą wyszukany zgodnie z FIFO.

 1. Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 jak w podpunkcie a).

Czyli działanie inne niż w powyższych przykładach 9, 10, 11.

Przykład 12A: Towar z ustawieniami i zasobami jak wyżej.

ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: <nieokreślony>.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

 1. Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację ‘w przyszłość’ z zasobem z (W)AWD1 (pierwszy dostępny zasób wyszukany zgodnie z FIFO).

 1. Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 jak w podpunkcie a).

Czyli działanie inne niż w powyższych przykładach 9A, 10A, 11A.

Przykład 12B: Towar z ustawieniami i zasobami jak wyżej.

ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: zielony.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

 1. Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj

Dokument (W)ZWM1 do ZS1 nie zostanie wygenerowany na żadną ilość (brak dostępnego zasobu z podaną cechą).

Czyli działanie jak w powyższych przykładach 9B, 10B, 11B.

 1. Na towarze ustawione oraz Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację ‘w przyszłość’ z zasobem z (W)AWD1 (pierwszy dostępny zasób wyszukany zgodnie z FIFO).

Czyli działanie inne niż w powyższych przykładach 9B, 10B, 11B.

Usuwanie i przywracanie rezerwacji magazynowych WMS

Podczas anulowania dokumentów (W)ZWM usuwane są wszystkie jego elementy, więc jednocześnie usunięte zostają powiązane z nimi rezerwacje.

Rezerwacje magazynowe WMS przestają pełnić swoją funkcję blokowania zasobów w momencie, gdy owe zasoby zostają rozchodowane na dokumencie handlowym. Dlatego też przy tworzeniu dokumentów handlowych do (W)ZWM z rezerwacjami magazynowymi WMS działają następujące mechanizmy:

 • Po dodaniu dokumentu handlowego rezerwacje magazynowe WMS zostają zrealizowane,
 • Po zatwierdzeniu dokumentu handlowego rezerwacje magazynowe WMS zostają usunięte z Systemu.

 

Wskazówka
Tylko dokumenty (W)ZWM z samymi rezerwacjami magazynowymi WMS mogą być realizowane dokumentami handlowymi.

 

Przy działaniu odwrotnym, czyli przy usuwaniu lub anulowaniu dokumentu handlowego bez anulowania (W)ZWM, jeśli na tym (W)ZWM jest oznaczone, że został wystawiony z włączoną opcją rezerwowania zasobów, wówczas rezerwacje magazynowe WMS zostają na nim przywrócone:

 • Po usunięciu dokumentu handlowego na rezerwacjach magazynowych WMS usuwana jest informacja o ilości zrealizowanej,
 • Po anulowaniu dokumentu handlowego rezerwacje magazynowe WMS zostają ponownie dodane do Systemu.

Gwarantuje to możliwość ponownego zrealizowania tych dokumentów handlowo. Mechanizm usuwania oraz przywracania rezerwacji magazynowych WMS jest analogiczny jak dla rezerwacji z zamówień.

 

Przyklad

Przykład 13: Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, bez ustawionego oznaczania partii towaru identyfikatorem dostawy. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości (partie):

FZ1: 100 szt. + (W)AWD1: 100 szt.

FZ2: 60 szt. + (W)AWD2: 60 szt.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

 1. Dokument (W)ZWM1 wystawiony na 120 szt.

Będzie miał założone rezerwacje magazynowe WMS zgodne z wyszukanymi na dokumentach handlowych zasobami:

– 100 szt. z zasobem z FZ1,

– 20 szt. z zasobem z FZ2.

Po wystawieniu FS1 do (W)ZWM1 zostaną usunięte powyższe rezerwacje magazynowe WMS.

W przypadku anulowania FS1 bez (W)ZWM1 zostaną odtworzone powyższe rezerwacje magazynowe WMS.

 1. Wystawione ZS na 120 szt. z rezerwacjami zasobowymi oznaczonymi jako blokujące towary: 60 szt. (z FZ1) oraz 60 szt. (z FZ2)

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 będzie miał założone rezerwacje magazynowe WMS odziedziczone z ZS:

– 60 szt. z zasobem z FZ1,

– 60 szt. z zasobem z FZ2.

Rezerwacje na dokumencie ZS1 zostaną oznaczone jako nie blokujące towaru.

Po wystawieniu FS1 do (W)ZWM1 zostaną usunięte powyższe rezerwacje magazynowe WMS oraz rezerwacje z zamówienia.

W przypadku anulowania FS1 bez (W)ZWM1 zostaną odtworzone powyższe rezerwacje magazynowe WMS oraz rezerwacje z zamówienia – one nadal będą oznaczone jako nie blokujące towaru.

 1. Wystawione ZS na 120 szt. z rezerwacjami niezasobowymi oznaczonymi jako blokujące towary: 60 szt. (bez zasobu) oraz 60 szt. (bez zasobu)

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 będzie miał założone rezerwacje magazynowe WMS zgodne z wyszukanymi na dokumentach handlowych zasobami:

– 60 szt. z zasobem z FZ1,

– 40 szt. z zasobem z FZ1,

– 20 szt. z zasobem z FZ2.

Rezerwacje na dokumencie ZS1 zostaną oznaczone jako nie blokujące towaru i rozbite zgodnie z rozbiciem rezerwacji magazynowych WMS. Takie rozbicie jest konieczne, ponieważ na dokumencie (W)ZWM powstają trzy subelementy.

Po wystawieniu FS1 do (W)ZWM1 zostaną usunięte powyższe rezerwacje magazynowe WMS oraz rezerwacje z zamówienia.

W przypadku anulowania FS1 bez (W)ZWM1 zostaną odtworzone powyższe rezerwacje magazynowe WMS oraz rezerwacje z zamówienia – one nadal będą oznaczone jako nie blokujące towaru.

 

 

Realizacja lub usuwanie rezerwacji magazynowej WMS jest wykonywane również po operacji spięcia dokumentu handlowego z magazynowym (W)ZWM powiązanego z taką rezerwacją.

 

Wskazówka

Przy spinaniu istotne jest, aby partie towaru na dokumencie handlowym i magazynowym były zgodne, w przeciwnym razie spięcie jest zablokowane. Niezgodność partii przy spinaniu jest dopuszczalna jedynie w sytuacji, gdy dla danego magazynu jest ustawiony sposób pracy z WMS: Tylko ilościowo.

 

 

Obowiązują tutaj te same zasady, co podczas wystawiania dokumentu handlowego do (W)ZWM:

 • Po spięciu z dokumentem handlowym w buforze rezerwacje magazynowe WMS zostają zrealizowane,
 • Po spięciu z zatwierdzonym dokumentem handlowym rezerwacje magazynowe WMS zostają usunięte z Systemu,
 • Nie jest możliwe spięcie dokumentu (W)ZWM posiadającego rezerwacje ‘w przyszłość’.

Ręczna obsługa rezerwacji magazynowych

‘Ręczne’ dodawanie i usuwanie rezerwacji magazynowych

Na liście dokumentów magazynowych w oknach Pulpit dyspozytora na zakładce [Dokumenty] oraz Dokumenty/Magazynowe na zakładce [Wydania] dodano nowe polecenia w menu kontekstowym:

Polecenia pozwalają na seryjne (dla zaznaczonych dokumentów) dodawanie i usuwanie rezerwacji magazynowych WMS oraz rezerwacji ‘w przyszłość’.

Dodawanie rezerwacji magazynowych jest możliwe dla dokumentów (W)ZWM, które:

 • Nie mają przypisanych rezerwacji,
 • Jest na nich ustawiony magazyn, na którym jest ustawiona opcja rezerwowania zasobów,
 • Są niezatwierdzone, czyli nie mają zaznaczonych parametrów Realizuj w WMS ani Zamknięty.
 • Nie zostały przesynchronizowane do WMS (sytuacja taka może wystąpić czasowo po zaznaczeniu parametru Realizuj w WMS, a następnie jego odznaczeniu).

W sytuacji, gdy wybrany dokument nie spełnia powyższych założeń użytkownik jest o tym poinformowany stosownym komunikatem, a rezerwacje magazynowe nie zostają utworzone.

Po dodaniu właściwych rezerwacji magazynowych dla danego dokumentu jest w tabeli ustawiana informacja wskazująca na sposób rezerwowania zasobów, która jest dziedziczona z karty magazynu

Usuwanie rezerwacji magazynowych jest możliwe dla dokumentów (W)ZWM przed rozpoczętą realizacją.

Po usunięciu wszystkich rezerwacji z dokumentu zostaje na nim zmienione ustawienie wskazujące na rezerwowanie zasobów, które zostało odziedziczone z karty magazynu. Oznacza to, że taki dokument nie ma ustawionej żadnej opcji rezerwowania zasobów.

Lista rezerwacji magazynowych WMS

Na liście rezerwacji dostępnych w Historii towaru oraz Historii kontrahenta są widoczne rezerwacje magazynowe WMS. Została również dodana nowa pozycja filtra Zlecenie wydania z magazynu WMS. Dla takiego ustawienia w filtrze będą pokazywane rezerwacje magazynowe WMS przypisane do danego kontrahenta lub towaru, którego dotyczą. Jeśli rezerwacja pochodzi z dokumentu wystawionego w WMS, który nie został jeszcze przesynchronizowany do XL, wówczas jako dokument źródłowy na liście i na formatce rezerwacji widnieje wyrażenie: Rezerwacja ZWM.

Zablokowane jest dodawanie i usuwanie rezerwacji magazynowych WMS z poziomu tej listy. Operacje te są wykonywane automatycznie lub ręcznie tylko z poziomu dokumentów (W)ZWM, jak opisano w powyższych punktach.

Na liście nie są prezentowane rezerwacje WMS ‘w przyszłość’.

Wykluczanie rezerwacji magazynowych z ręcznych operacji na rezerwacjach

Rezerwacje magazynowe WMS oraz rezerwacje WMS ‘w przyszłość’ nie są pokazywane na listach rezerwacji wołanych w trakcie następujących operacji:

 • Operacja Rozdziel zasoby pomiędzy rezerwacje wykonywana dla dokumentu przychodu,
 • Operacja przepinania zasobów pomiędzy rezerwacjami wołana na elemencie zamówienia/zlecenia,
 • Operacja zwalniania zasobów z rezerwacji podczas korygowania dokumentu przychodowego.
 • Rezerwacja magazynowe WMS w BST

Dodano nowe predefiniowane składniki BST Zarezerwowana na (W)ZWM oraz Zarezerwowana na ZWM, które wyliczają odpowiednio ilości zarezerwowane na dokumentach (W)ZWMM wystawionych lub przesynchronizowanych z WMS lub dokumentach ZWM jeszcze nie przesynchronizowanych do XL.

Do tych składników nie są wliczane ilości pochodzące z rezerwacji WMS ‘w przyszłość’.

Anulowanie/korekta dokumentów przychodowych z kontrolą wydań magazynowych

Podczas anulowania dokumentów handlowych zakładających dostawy, np. FZ jest sprawdzane czy te dostawy nie zostały już rozchodowane na dokumentach handlowych lub magazynowych (dla magazynów innych niż WMS). Dzięki rezerwacjom magazynowym WMS możliwa jest również kontrola stopnia ich wydania na dokumentach (W)ZWM i jeśli takie wydanie już nastąpiło, wówczas następuje blokada anulowania takich dokumentów handlowych.

Analogicznie działa to dla anulowania dokumentu (W)AWD z zaznaczonym parametrem ‘Realizuj w WMS’ – jest ono możliwe tylko wtedy, gdy zasoby nie zostały jeszcze wydane na dokumentach magazynowych. W przeciwnym razie anulowanie zostanie zablokowane i pojawi się stosowny komunikat.

Podczas wystawiania korekty ilościowej dla dokumentów handlowych zakładających dostawy, ilość możliwa do skorygowania ustalana jest z uwzględnieniem rezerwacji magazynowych WMS z tą dostawą – ilość zarezerwowana musi pozostać na dokumencie korekty. Przy próbie wprowadzenia większej ilości do skorygowania niż jest do dopuszczalne, pojawia się standardowy komunikat o braku ilości.

Funkcjonalności niedostępne w XL Start

W wersji Comarch ERP XL Start nie jest dostępne Modelowanie procesów oraz współpraca z WMS, w związku z czym poniższe punkty nie dotyczą tej wersji:

 • Uruchamianie procesów na skutek zdarzenia IoT,
 • Współpraca z Comarch WMS.

Czy ten artykuł był pomocny?