Lista raportów kasowych/bankowych

Lista raportów kasowych/bankowych jest dostępna z menu Kasa/Bank/ Raporty kasowe/bankowe. Na liście wyświetlane są raporty, które dotyczą wskazanego przez użytkownika rejestru. Rejestr wybieramy w lewym dolnym rogu okna (pole Rejestr:) z listy zdefiniowanych wcześniej rejestrów. Podwójne kliknięcie na raport otwiera listę jego zapisów kasowych/bankowych. Jeżeli w polu Rejestr wybrano opcję -wszystkie-, na liście będą widoczne raporty z wszystkich rejestrów kasowych i bankowych.

Na liście, dla każdego raportu wyświetlane mogą być poniższe kolumny:

Numer raportu – kolejny numer raportu.

Data otwarcia – data otwarcia raportu.

Stan poprzedni – stan końcowy poprzedniego, zamkniętego raportu. Jest on jednocześnie saldem otwarcia bieżącego raportu. Dla pierwszego raportu w rejestrze jest to Saldo B.O. tego rejestru. Jeśli poprzedzający raport jest otwarty – wpisywane jest zero lub wyliczana jest wartość, jest to zależne od parametru w Konfiguracji firmy.

Obroty – suma przychodów i rozchodów wg zapisów kasowych/bankowych w tym raporcie.

Przychody – suma wpłat w danym raporcie kasowym/bankowym.

Rozchody – suma wypłat w danym raporcie kasowym/bankowym.

Stan końcowy – stan poprzedni + obroty. Jeśli dany lub poprzedzający raport jest otwarty – wpisywane jest zero lub wyliczana jest wartość, jest to zależne od parametru w Konfiguracji firmy.

Uwaga
Stan poprzedni, Obroty, Przychody, Rozchody oraz Stan końcowy są wykazywane w walucie, w jakiej prowadzony jest rejestr.

Data zamknięcia – data, kiedy raport został lub powinien zostać zamknięty.

Stan raportu (otwarty, zamknięty, zaksięgowany) na liście rozróżniane jest kolorami:

  • Zielony kolor oznacza raport otwarty,
  • Czarny kolor oznacza raport zamknięty, ale nie zaksięgowany.

Listę obsługują standardowe przyciski, opisane szczegółowo w rozdziale Standardy w programie niniejszego podręcznika. Dodatkowo dostępne są m. in. następujące przyciski:

 – renumeracja raportów kasowych/bankowych.

Zakres dat – listę można zawęzić do raportów obejmujących podany okres czasu. Zaznaczenie parametru uaktywnia pola, gdzie można podać datę początkową i końcową.

Ukryj zamknięte oraz Ukryj zaksięgowane – listę można zawęzić ukrywając raporty zamknięte i/lub zaksięgowane.

 – lista zapisów kasowych/ bankowych raportu.

Zasady dotyczące obsługi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb użytkownika zostały opisane w rozdziale Standardy w programie.

Zasady otwierania i zamykania raportów kasowych/bankowych:

  • Data otwarcia kolejnego raportu musi być późniejsza, niż data zamknięcia poprzedniego. Oznacza to w szczególności, że nie da się otworzyć dwóch raportów w ciągu jednego dnia.
  • W chwili otwarcia nowej bazy danych w domyślnym rejestrze KASA otwarty jest raport kasowy bez określonej daty zamknięcia. Przed otwarciem kolejnego raportu w rejestrze KASA należy określić datę zamknięcia tego raportu.
  • Bilans otwarcia (Stan poprzedni) dla danego raportu zostanie wyliczony (i będzie widoczny na ekranie) tylko wtedy, gdy wszystkie poprzedzające go raporty będą zamknięte lub po zaznaczeniu odpowiedniego parametru w Konfiguracji firmy/ Kasa i Bank/ Parametry.
  • Możliwe jest dodanie nowego raportu kasowego/bankowego, w sytuacji gdy istnieją już kolejne zamknięte i zaksięgowane raporty. Aby Stan po przedni i Stan końcowy w kolejnych raportach były wyświetlane poprawnie, nowo dodany raport należy zamknąć, a następnie wykonać Odbudowę stanów raportów k/b, dostępną w menu Narzędzia / Korekty danych.

Czy ten artykuł był pomocny?