Rozliczanie wypłat w walucie obcej

Z uwagi na coraz częściej występującą sytuację zatrudniania pracowników poza Polską i wypłacania im wynagrodzeń w walucie obcej (przy zachowaniu polskich przepisów podatkowych i składkowych przy naliczaniu wypłat) i braku modułu Comarch ERP XL HR (funkcjonalności dla rozliczania osób oddelegowanych) w module Kasa/Bank – Preliminarz płatności istnieje możliwość przeliczenia wypłaty (kwoty netto) na inną walutę, niż wynika z dokumentu źródłowego według kursu aktualnego na dany dzień. Oznacza to, że wypłaty są policzone w walucie PLN, tym samym powstają zdarzenia w walucie PLN, a w Preliminarzu płatności jest możliwość przeliczenia wypłaty na wybraną – przez użytkownika – walutę obcą.

W Konfiguracji/ Program/ Ogólne/ Waluty należy dodać waluty, które będą potrzebne do przeliczeń wynagrodzenia. Należy uzupełnić kurs waluty (np. przez import z NBP). Następnie trzeba sprawdzić czy są naliczone wypłaty. Jeśli nie ma, należy je naliczyć i zamknąć. Po wykonaniu wymienionych czynności, można przejść do modułu Kasa/Bank – Preliminarz płatności i dokonać zmiany waluty w płatnościach z PLN na inną.

Uwaga
Funkcja przeliczania wypłaty na inną walutę dostępna jest tylko dla wypłat o statusie Zamknięta. Płatność (w preliminarzu płatności) ma status Do realizacji.

W module Kasa / Bank – Preliminarz płatności można zmienić walutę na inną niż PLN dla pojedynczej wypłaty lub seryjnie: 

  • zmiana waluty na pojedynczej płatności pracownika należy edytować płatność ikoną lupki lub 2-krotnie klikając, przejść na zakładkę Rozliczenia, w polu Waluta rozl. wybrać z rozwijanej listy walutę,
  • seryjna zmiana waluty rozliczenia – funkcja działa dla zaznaczonych zdarzeń, i tak po zaznaczeniu płatności, należy nacisnąć prawy klawisz myszy, pojawi się menu kontekstowe i wybieramy opcję Zmień walutę rozliczenia. Pojawi się pytanie, które potwierdzamy TAK, następnie podajemy informacje dotyczące wybranej waluty (innej niż PLN).
Uwaga
W przypadku, gdy na dany dzień nie będzie podanego kursu wybranej waluty, należy kurs wprowadzić ręcznie.
W danej płatności – zakładka [Rozliczenia], pole Waluta rozliczenia aktywne jest tylko wtedy, gdy w polu Waluta dokumentu wybrano walutę PLN. W przeciwnym wypadku będzie nieaktywne (wyszarzone).
Pole Waluta rozliczenia będzie nieaktywne również wtedy, gdy dokument został już rozliczony przynajmniej częściowo.

Po zmianie waluty w płatnościach – wszystkie wydruki płacowe z kwotami płatności: gotówka i ROR drukowane są zawsze w PLN (w walucie systemowej). Dotyczy to wydruków: 

  • Kwitek wypłaty (z formularza listy płac i z listy Wypłaty pracowników),
  • Lista płac skrócona (obydwa – j.w.),
  • Lista płac szczegółowa (z czasem pracy i bez),
  • Lista ROR,
  • Lista wypłat gotówkowych,
  • Zestawienia list płac (z formularza listy płac i z listy list płac).

Czy ten artykuł był pomocny?