Wskaźniki

W trakcie definicji systemu płac wartość wybranych elementów wynagrodzenia może być ustalana poprzez odwołanie się do pozycji listy stałych okresowych zwanych w programie Wskaźnikami. Typowym wskaźnikiem (na stałe „zaszytym” w programie) jest najniższe wynagrodzenie pracownika. Program przechowuje w swej bazie danych pełną historię zmian tego wskaźnika. Dzięki temu realizując np. wypłatę dodatku za pracę w nocy mamy gwarancję, że zostanie on poprawnie obliczony nawet jeżeli będziemy realizować „starą” wypłatę, a od tego czasu najniższe wynagrodzenie zmieniło się co najmniej kilka razy.

Jeżeli większość pracowników opłaca na przykład składkę PZU w stałej dla wszystkich wysokości to zamiast każdemu przypisywać kwotę składki indywidualnie lepiej odwołać się do wskaźnika przechowującego wartość tej składki. Niewątpliwą zaletą tego typu konfiguracji systemu płac jest łatwość i szybkość dokonywania zmian. Jeżeli zmieni się wysokość płaconej składki PZU, to należy tylko w jednym miejscu (Konfiguracja/ Wskaźniki) zaktualizować wartość składki PZU i dla wszystkich pracowników zostaje ona automatycznie zaktualizowana. Lista wskaźników wyświetlana jest za konkretny miesiąc/rok.

Nowy element dodajemy do listy klawiszem  (<INSERT> lub poleceniem Dodaj z menu kontekstowego wywołanego prawym klawiszem myszki) podając kolejno jego NazwęWartość. O okresie w jakim dana wartość będzie obowiązywała decyduje zaproponowaną przez program datą Od dnia (ostatnia kolumna). Domyślnie proponuje się pierwszy dzień miesiąca za jaki dane wskaźniki wyświetlamy. Nowo dodany wskaźnik zapisujemy klawiszem .

W przypadku, gdy z tą samą datą aktualizowana będzie większa liczba wskaźników warto zadbać o wcześniejszą, odpowiednią modyfikację pola z datą (miesiąc/rok). Dzięki temu w trakcie aktualizacji wartości poszczególnych wskaźników program prawidłowo zaproponuje nam datę kolejnego zapisu historycznego.

Uwaga
Kolumna Od dnia nie podlega edycji. Zawsze jest to pierwszy dzień miesiąca, w którym dokonano korekty.

Przeglądu obowiązujących w danym okresie wskaźników możemy dokonać:

  • zmieniając miesiąc / rok w polu Zapis aktualny w dniu (dla wszystkich wskaźników jednocześnie),
  • wybierając klawisz Historia program automatycznie przywoła na ekran listę aktualizacji (data Od dnia, Wartość) wskazanego kursorem wskaźnika.

Czy ten artykuł był pomocny?