Zobowiązania wobec ZUS/ PFRON

Informacje zawarte w tej sekcji precyzują dane dotyczące pracodawcy:

 • potwierdzają prawo Płatnika do naliczania zasiłków w imieniu ZUS,
 • pozwalają na poprawne przygotowanie deklaracji rozliczeniowej: ZUS DRA (wraz z załącznikami) oraz deklaracji do PFRON (Wn-D z załącznikami).

Miesiąc i rok

Pozwala określić od kiedy dane ustawienia (zmiana) będzie obowiązywać, co oznacza, że parametry będą historycznie zapamiętywane.

Wynagrodzenie za świadczenia ZUS

Za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego płatnicy składek mają prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenia płatników składek określa się jako procent kwoty tych świadczeń. Wysokość stopy procentowej oraz tryb rozliczenia tego wynagrodzenia określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Obecnie wysokość tego wynagrodzenia reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. W sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 153, poz. 1005) i jest to 0,1% wypłaconych świadczeń.
Płatnik składek ma prawo do rezygnacji z przysługującego mu wynagrodzenia, w tym celu należy odznaczyć [ ] pole Wynagrodzenie za świadczenia ZUS.

Refundacja składek ZUS/dofinansowanie z PFRON

W zależności od posiadanego statusu, należy wybrać z rozwijalnej listy:

 • brak statusu: Pracodawca, któremu nie przysługuje dofinansowanie,
 • Status Zakładu Pracy Chronionej,
 • Refundacja na podst. art.25a ust.2 (poniżej 25 pracowników),
 • Refundacja na podst. art.25a ust.4 (co najmniej 25 pracowników).

Od: Data od której obowiązuje dany status. Po zapisaniu okna konfiguracji, pozostanie w programie informacja od kiedy firma posiada dany status. Informacja ta zadecyduje o tym, czy za dany miesiąc wygeneruje się deklaracja WN-D z załącznikami – musi być inny niż „Pracodawca, któremu nie przysługuje dofinansowanie“. Wpłynie też na zawartość utworzonej deklaracji – zależnie od aktualnego na dany miesiąc statusu – wyliczenie wymiarów etatu na INF-D-P będzie takie jak dla ZPChr, albo takie jak dla otwartego rynku. Zapisanie poprawnie daty „Od” dla statusu uprawniającego do dofinansowania jest również istotne dla wyliczenia średniego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy na WN-D (szczegóły w dalszej części ulotki przy opisie WN-D).

W związku z ujednoliceniem zasad dofinansowania dla firm z otwartego rynku (nie posiadających statusu ZPChr), przy liczeniu deklaracji PFRON w 2009r. ustawienie statusu „Refundacja na podst. art. 25a ust.2 (poniżej 25 pracowników)” jest traktowane na równi z ustawieniem „Refundacja na podst. art. 25a ust.4 (co najmniej 25 pracowników)”.

Numer pracodawcy w rejestrze PFRON – numer pracodawcy wymagany przez program SOD OffLine.

Identyfikator adresu PFRON – wymagany w danych nagłówkowych deklaracji WN-D – należy w nim wpisać numer zgodny wpisanym w SODiR Offline w polu „Identyfikator adresu beneficjenta”.

Pełnomocnik – można w tym polu wprowadzić nazwę Pełnomocnika do PFRON. W celu poprawnego zaimportowania deklaracji w programie SODiR Offline wpisana nazwa musi być zgodna z odnotowaną w polu Nazwa pełnomocnika w Ekranie konfiguracji w SODiR OffLine.

Osoba odpowiedzialna za kontakt z PFRON – dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z PFRON – wymagane przez program SOD OffLine.

Zobowiązania

 • Licz zasiłki ZUS – prawo do zasiłków określonych w Ustawie z 25 czerwca 1999 r. O świadczeniach pieniężnych, z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego – według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia. Jeżeli użytkownik programu spełnia to kryterium (ma prawo naliczać i wypłać w imieniu ZUS zasiłki) należy zaznaczyć: [Ö] Licz zasiłki ZUS, w pozostałych przypadkach pozostawiamy pole niezaznaczone (program umożliwi jedynie wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych – finansowanych z budżetu państwa).
 • Licz składkę na FGŚP – obowiązek wpłat na FGŚP dotyczy pracodawców będących osobami fizycznymi lub jednostkami organizacyjnymi, zatrudniającymi pracowników w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (z wyjątkiem zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych). Obowiązek opłacania składek FGŚP nie dotyczy między innymi pracodawców, którzy z mocy obowiązujących przepisów nie podlegają postępowaniu upadłościowemu lub likwidacyjnemu, pracodawców niewypłacalnych […]. Jeżeli Firma ma prawo nie naliczania składek na FGŚP należy odznaczyć pole [ ] Licz składkę na FGŚP, w pozostałych przypadkach pozostawiamy pole zaznaczone (program dla osób obowiązkowo podlegających ubezpieczeniom społecznym naliczy odpowiednią składkę).
 • Parametr Licz składki na FP i FGŚP od sumy podstaw decyduje o sposobie wyliczania składek i jeśli jest:
  • zaznaczony [√] – składki wyliczane są jako procent sumy podstaw (podlegających składkom ZUS) na listach płac w obrębie tego samego miesiąca deklaracji,
  • nie jest zaznaczony [ ] – wartość składek liczona jest indywidualnie od kwoty brutto każdego pracownika.
 • Przyrównanie podstawy chorobowego ucznia do minimalnej stawki ucznia – parametr ten jest domyślnie zaznaczony. W przypadku choroby ucznia program kontroluje, czy miesięczna podstawa chorobowego nie jest niższa niż aktualna stawka wynagrodzenia dla ucznia pomniejszona o składki ZUS.
 • REGON firmy na DRA właściciela – parametr ten warunkuje pojawienie się numeru statystycznego REGON firmy na indywidualnej deklaracji DRA właściciela:
  • zaznaczony (domyślne ustawienie) – REGON pojawi się na deklaracji DRA,
  • nie jest zaznaczony – REGON nie pojawi się na deklaracji DRA właściciela,

Na DRA dla pracowników umieszczany jest zawsze.

 • Nazwa skrócona firmy na DRA właściciela – ustawienie tego parametru ma znaczenie wyłącznie na indywidualnych deklaracjach ZUS DRA dla właścicieli (deklaracje pracowników generowane bez zmian):
  • zaznaczony – na deklaracjach (indywidualnych) ZUS DRA właściciela w sekcji Dane płatnika oprócz danych personalnych właściciela pojawi się dodatkowo nazwa skrócona dla ZUS z danych firmy,
  • nie jest zaznaczony – na deklaracjach ZUS DRA dla właściciela w sekcji Dane płatnika nie pojawi się nazwy skrócona firmy.

Inne

Kod terminu składania deklaracji ZUS – płatnik składek zobowiązany jest przesłać deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacić składki za dany miesiąc, nie później niż:

 • do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych, jednostek gospodarki pozabudżetowej w rozumieniu art. 14 – 17 Ustawy z dnia 5 stycznia 1991r.- Prawo budżetowe (kod terminu przesłania deklaracji – 1),
 • do 10 dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie (2),
 • do 15 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników (3),
 • do 15 dnia następnego miesiąca – dla wspólników spółek cywilnych zatrudniających pracowników i inne osoby oraz przez osoby opłacające składki wyłącznie za siebie objęte tylko ubezpieczeniem zdrowotnym, zgłoszone z kodem 2410 (4),
 • dla sędziów i prokuratorów (5).

Kod Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – symbol oddziału NFZ (np. 06R – Małopolski oddział NFZ).

Kod terytorialny jednostki ZUS – symbol kodu terytorialnego jednostki ZUS.

Rodzaj działalności wg PKD – symbol określający działalność wg PKD.

Czy ten artykuł był pomocny?