Formularz banku – zakładka Dodatkowe

Zakładka [Dodatkowe] zawiera przede wszystkim informacje wykorzystywane podczas elektronicznej wymiany danych z bankiem.

Format eksportu dla przelewów zwykłych – system Comarch ERP XL HR obsługuje standardowe formaty predefiniowane w programie:

 • Alior Bank WebService,
 • BANKZKH,
 • BNP Paribas WebService,
 • BPH BusinessNet (import)/PekaoBIZNES24 (import),
 • CitiBank,
 • CitiDirect,
 • Elixir-O – BPH,
Dotyczy wersji: 2018.6.1
 • Elixir-O BPH (split payment)
 • Elixir-O iBRE,
 • ING WebService,
 • KASABUF.TXT i BANKBUF.TXT (import),
 • KASAZKH,
 • KB24 – Kredyt Bank (eksport),
 • Pekao WebService,
 • Przelewy krajowe (xml),
 • Przelewy SEPA (xml),
 • Przelewy SEPA BZWBK (xml),
 • Przelewy walutowe (xml),
 • Raiffeisen WebService,
 • US – Bank Śląski,
 • Videotel
 • ZUS – Bank Śląski

oraz formaty utworzone przez użytkownika.

Jeśli firma nie korzysta z elektronicznej wymiany danych – wybieramy opcję – brak -. Format ten będzie wykorzystywany przez program do eksportu przelewów zwykłych.

Dotyczy wersji: 2018.6.1

Format eksportu dla split payment – format, który będzie wykorzystywany przy eksporcie przelewów, dla których na płatności wybrano metodę podzielonej płatności (split payment).

Format eksportu dla przelewów US – format, który będzie wykorzystywany przez program do eksportu przelewów do urzędów skarbowych.

Format eksportu dla przelewów ZUS – format, który będzie wykorzystywany przez program do eksportu przelewów do ZUS.

Uwaga
Przelewy do ZUS z datą 01.01.2018 lub późniejszą powinny być eksportowane jako przelewy zwykłe. W przypadku korzystania z formatów definiowalnych w polu Format eksportu dla przelewów do ZUS należy wskazać format taki, jak dla przelewów zwykłych.

Format importu wyciągów bankowych – format, który będzie wykorzystywany przez program do importu wyciągów bankowych. Oprócz formatów wyżej wymienionych (z wyjątkiem formatów xml) do importu użytkownik może wybrać jeden z predefiniowanych w programie formatów niemodyfikowalnych: MT940 (standard), MT940 (BGŻ), MT940 (BRE), MT940 (IDEA BANK) oraz MT940 (PBS).

Czas realizacji polecenia przelewu – ilość dni, która jest potrzebna aby bank zrealizował transakcję. Parametr ten jest wykorzystywany przy ustalaniu dat realizacji należności i zobowiązań. Np. jeśli Faktura Sprzedaży dla kontrahenta ma odroczoną płatność na termin 15 września, realnie wpłaty pieniędzy możemy spodziewać się o kilka dni później. Jeśli czas realizacji przelewu to 2 dni – wpłata nastąpi 17 września.

Nr telefonu dla połączenia modemowego – numer połączenia modemowego, wykorzystywany podczas elektronicznej wymiany danych z bankiem

Identyfikator użytkownika – identyfikator używany podczas elektronicznej wymiany danych z bankiem

Hasło użytkownika – hasło używane podczas elektronicznej wymiany danych z bankiem

Adres internetowy URL – adres strony WWW banku

Bank prowadzi numerację w standardzie IBAN – zaznaczenie parametru spowoduje, że na zapisach bankowych i na zdarzeniach w preliminarzu płatności związanych z bankiem wpisywany numer rachunku jest walidowany wg algorytmu obowiązującego dla tego systemu. Walidacja działa tylko dla polskich numerów rachunków. Wprowadzona tutaj wartość jest następnie dziedziczona na formularzu rejestru, zapisach kasowych czy zdarzeniach w preliminarzu.

Bank zagraniczny – parametr powinien być zaznaczony tylko w przypadku banków zagranicznych. W sytuacji, gdy parametr jest aktywny  i równocześnie nie prowadzi numeracji IBAN– numery kont dla tego banku nie są walidowane (nie jest prowadzona kontrola poprawności zapisu numerów kont). Jeśli na karcie banku zaznaczony jest zarówno parametr Bank zagraniczny, jak i Bank prowadzi rachunki w standardzie IBAN – program sprawdza poprawność numeracji rachunków dla takiego banku wg algorytmu stosowanego dla numeracji IBAN dla polskich numerów rachunków (bez domyślnego uwzględniania sygnatury PL).

Nie rozliczaj płatności – zaznaczenie tego parametru powoduje, iż wszystkie płatności i zapisy kasowe związane z tym podmiotem od razu otrzymują status Nie podlega i nie ma możliwości ich rozliczenia.

Dodatkowe informacje widoczne w oknie to kod operatora, który wprowadził kartę banku i data jej wprowadzenia oraz kod operatora, który dokonał ostatniej modyfikacji i data jej wykonania.

Uwaga
Jeśli równocześnie zaznaczone są parametry Bank prowadzi numerację w standardzie IBAN oraz Bank zagraniczny – nadrzędne znaczenia ma parametr o rachunkach IBAN. Oznacza to, że podczas wpisywania banku na rejestr kasowy, zapis bankowy czy zdarzenie w preliminarzu – numer rachunku będzie walidowany według algorytmu stosowanego dla numeracji IBAN (dla polskich numerów rachunków).

Jeżeli na zakładce [Dodatkowe] w polu Format eksportu dla przelewów zwykłych bądź Format importu wyciągów bankowych zostanie wybrany format z zaznaczonym parametrem Bezpośrednia wymiana danych za pomocą usługi sieciowej wtedy pokazuje się zakładka [Ustawienia usługi sieciowej], na której można uzupełnić następujące dane.

Informacje dla przelewów walutowych:

Opłatę ponosi – lista wybieralna, na której wybieramy stronę, która ponosi opłatę. Można wybierać z następujących wartości: Zleceniodawca, Zleceniobiorca, Po równo.

Osoba kontaktowa, Kontakt – pola na wpisanie danych kontaktowych.

Certyfikaty komunikacyjne dla operatorów – w tabeli jest możliwość dodania certyfikatu komunikacyjnego, który posłuży do identyfikacji Użytkownika przy wysyłaniu żądań do usługi sieciowej.

W menu oprócz  przycisków dostępnych również z listy banków pojawia się dodatkowo:

Biblioteka dokumentów – pojawia się tylko w przypadku, gdy operator jest zalogowany do modułu Comarch Obieg Dokumentów. Przycisk wywołuje listę dokumentów w Bibliotece, zawężoną do dokumentów skojarzonych z danym podmiotem. Lista wyświetlana jest na zakładce Biblioteka dokumentów: Podmiotu.

 

Czy ten artykuł był pomocny?