Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

1. Podpis cyfrowy. Dostosowano mechanizmu generowania podpisów cyfrowych w programie do wymogów prawnych obowiązujących od 1 lipca 2018. Zmieniono algorytm skrótu wykorzystywany do podpisu cyfrowego z SHA1 na SHA256. Nowy algorytm wykorzystywany jest do:

 • podpisywania deklaracji,
 • wymiany danych z bankiem za pośrednictwem webservice,
 • cyfrowego podpisywania plików PDF.

2. Eksport danych osobowych pracownika. Umożliwiono eksport danych osobowych pracownika do pliku XML za pomocą dostępnej na formularzu pracownika ikony Eksport danych osobowych do XML. Jej kliknięcie powoduje otwarcie okna na którym należy wskazać lokalizację dla tworzonego pliku:

Plik XML z danymi osobowymi pracownika może zostać zapisany zarówno na lokalnym dysku komputera, jak i na IBARD. Plik tworzony jest o nazwie zgodnej z akronimem pracownika.

3. Wydruk danych osobowych pracownika. Z poziomu formularza pracownika dodany został wydruk Wydruki kadrowe/ Dane osobowe prezentujący dane osobowe pracownika przetwarzane na dzień wykonania wydruku.

4. Eksport danych osobowych przedstawiciela. Umożliwiono eksport danych osobowych przedstawiciela do pliku XML za pomocą dostępnej na formularzu przedstawiciela ikony Eksport danych osobowych do XML. Jej kliknięcie powoduje otwarcie okna na którym należy wskazać lokalizację dla tworzonego pliku:

Plik XML z danymi osobowymi przedstawiciela może zostać zapisany zarówno na lokalnym dysku komputera, jak i na IBARD. Plik tworzony jest o nazwie zgodnej z imieniem i nazwiskiem przedstawiciela.

5. Szybkie dodawanie kontrahentów. Umożliwiono szybkie dodawanie kontrahentów podczas wprowadzania dokumentów. Z poziomu formularza dokumentu po wpisaniu w polu z kodem podmiotu numeru NIP i przejściu do innego pola następuje przeszukiwanie listy kontrahentów. Jeżeli kontrahent o wprowadzonym numerze NIP zostanie znaleziony w bazie, następuje jego przeniesienie na dokument. Jeżeli kontrahent o podanym NIP-ie nie zostanie odnaleziony, otwierane jest okno dodawania nowego kontrahenta, na którym na podstawie krajowego numeru NIP zostają pobrane dane z bazy REGON oraz sprawdzony status w VAT. Po zapisaniu nowej karty kontrahenta, jest on przenoszony na dokument.

Zmiany

1. Pobieranie danych kontrahenta z GUS. Podczas dodawania nowego kontrahenta po wpisaniu krajowego numeru NIP następuje automatyczne pobranie danych z bazy REGON i przeniesienie ich na formularz kontrahenta w programie bez potrzeby zatwierdzania danych przed pobraniem przez Użytkownika.

2. Weryfikacja statusu VAT. Zmieniono działanie weryfikacji statusu VAT dostępnej z poziomu formularza kontrahenta. Po wykonaniu weryfikacji, jeżeli kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, pojawia się chmurka z komunikatem: Jest podatnikiem VAT czynnym. Jeżeli parametr Podatnik VAT czynny na zakładce [Handlowe] dla kontrahenta nie był zaznaczony, następuje jego zaznaczenie. Jeżeli kontrahent w programie widniał jako osoba fizyczna, dodatkowo ustawiany jest status kontrahenta: Podmiot gospodarczy.

W przypadku kiedy kontrahent nie jest podatnikiem VAT, pojawia się chmurka z komunikatem: Nie jest podatnikiem VAT czynnym. Jeżeli parametr Podatnik VAT czynny na zakładce [Handlowe] dla kontrahenta był zaznaczony, następuje jego odznaczenie.

Niezależnie od wyniku weryfikacji, nie następuje przeniesienie Użytkownika na zakładkę [Handlowe] formularza kontrahenta jak miało to miejsce do tej pory.

3. Formularz kontrahenta. Umożliwiono zmniejszenie rozmiaru formularza kontrahenta (jego zwężenie w stosunku do rozmiaru standardowego).

4. Formularz przedstawiciela. Na formularzu przedstawiciela kontrahenta w polu Dodatkowe umożliwiono wpisanie do 256 znaków.

5. Kopiowanie przedstawiciela. Zablokowano możliwość skopiowania zanonimizowanego przedstawiciela kontrahenta.

6. Monitoring w KRD. Umożliwiono pobieranie z Krajowego Rejestru Długów informacji o monitoringu, jak również włączanie i wyłączanie monitoringu dla kontrahenta oznaczonego w programie jako nieaktywny.

Poprawiono

1. Pobieranie danych kontrahenta z GUS. Umożliwiono pobierania danych z bazy GUS kontrahentów z wpisaną znaczną ilością działalności PKD.

2. Informacje Bieżące. Skrócono czas logowania do bazy przy włączonym oknie Informacje Bieżące.

3. Personalizacja. Poprawiono działanie personalizacji w przypadku zwolnienia modułów pobranych przez operatora.

4. Zmiana hasła loginu ‘sa’. Zmiana hasła loginu ‘sa’ na serwerze SQL podczas pracy programu Comarch ERP XL HR nie skutkuje pojawieniem się komunikatu: Login failed for user ‘sa’.

Kasa/ Bank

Nowości

1. Split payment. Od 1 lipca 2018 roku wchodzi w życie ustawa z 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 62). Pozwala ona na stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Metoda ta polega na tym, że płatność za towar lub usługę może być realizowana na dwa konta:

 • konto VAT dostawcy, na które zostanie przekazana kwota podatku VAT,
 • konto rozliczeniowe dostawcy, na które zostanie przekazana kwota netto za nabyte towary czy usługi.

Mechanizm ten ma chronić nabywcę przed solidarną odpowiedzialnością w przypadku wystąpienia ‘karuzeli VAT’. Nabywca dokonując płatności zastrzega sobie, że część przelanej kwoty ma zostać zablokowana na specjalnym rachunku VAT dostawcy. Dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT jest ograniczony. Stosowanie metody split payment jest dobrowolne i może dotyczyć wybranych kontrahentów lub wskazanych dokumentów.

Parametr dotyczący podzielonej płatności można zaznaczyć tylko wtedy, gdy rozliczamy płatności związane z danym kontrahentem (parametr Nie rozliczaj płatności jest niezaznaczony) i kontrahent ma status Podmiot gospodarczy) lub jest to urząd skarbowy.

Formularz kontrahenta

Na formularzu kontrahenta, na zakładce Płatności pojawił się parametr Split payment.

Formularz kontrahenta – płatności

Zaznaczenie tego parametru powoduje, że płatności złotówkowe trafiające do rejestru bankowego mają automatycznie ustawioną metodę podzielonej płatności.  Dotyczy to dokumentów handlowych i ich korekt: (faktury sprzedaży, faktury zakupu, faktury zaliczkowej, faktury finalnej oraz dokumentów wprowadzanych bezpośrednio do rejestru VAT.

Zmiana ustawienia tego parametru może być wykonana z poziomu formularza danego kontrahenta lub możemy ją wykonać seryjnie dla zaznaczonych kontrahentów. Służy do tego operacja seryjna – Zmień warunki płatności.

Lista kontrahentów – seryjna zmiana warunków płatności

Zdarzenie w preliminarzu płatności

Parametr Split payment widoczny jest na zdarzeniach ręcznie wprowadzonych do Preliminarza płatności, które dotyczą kontrahenta lub urzędu. Domyślnie parametr Split payment  jest niezaznaczony.

Zdarzenie w preliminarzu płatności

Po zaznaczeniu parametru w polu:

Numer dokumentu – podpowiadany jest Numer obcy ze zdarzenia,

NIP – podpowiadany jest numer NIP odczytany z formularza kontrahenta,

Kwota VAT – domyślnie jest zero, należy ją wpisać samodzielnie. Kwota VAT nie może być większa niż kwota płatności

Przy podziale takiego zdarzenia program przepisuje informacje o split payment. Kwota VAT jest wyliczona proporcjonalnie na obu płatnościach.

Uwaga
W sytuacji, gdy zaznaczymy parametr Split payment na płatności, która została już częściowo rozliczona kwotę VAT należy uzupełnić samodzielnie.

Preliminarz płatności

W preliminarzu płatności, na liście zdarzeń pojawiły się operacje seryjne związane ze split payment.

Dla wybranych zdarzeń możemy ustawić parametr Split payment oraz możemy przy seryjnej zmianie kontrahenta zaktualizować informacje o split payment.

Oznacz jako split payment – operacja powoduje zaznaczenie parametru Split Payment na płatnościach znajdujących się w rejestrze bankowym. Jeśli wśród zaznaczonych płatności będzie zdarzenie np. z rejestru kasa parametr nie zostanie zaznaczony, a w logu z przebiegu operacji pojawi się komunikat: FA/2018/100: Nie ma możliwości oznaczenia przelewu jako split payment. Przelew znajduje się w rejestrze innym niż bankowy.

Preliminarz – operacja seryjna Zmień podmiot

Zmień podmiot – Zaktualizuj ustawienia split payment – na wskazanych przez nas zdarzeniach program zmieni podmiot i na podstawie ustawień pobranych z formularzu tego kontrahenta zaktualizuje informacje o split payment. Operacja zmiany podmiotu wraz z aktualizacją informacji o split payment jest wykonywana na zdarzeniach, które znajdują się w rejestrze bankowym. W przypadku zdarzeń znajdujących się w innych rejestrach, np. kasowym w logu z przebiegu operacji pojawi się komunikat: Nie ma możliwości oznaczenia przelewu jako split payment. Przelew znajduje się w rejestrze innym niż bankowy.

Preliminarz płatności –Tylko split payment

W celu szybkiego odszukania zdarzeń, które mają zaznaczoną podzieloną płatność należy:

 • na liście w sekcji z filtrem zaznaczyć: Tylko split payment,
 • ’wyświetlić’ dodatkowe kolumny: Rozchód – VAT split payment, Przychód – VAT split payment

Rachunek VAT

Rachunek VAT to specjalny rachunek bankowy, na który będą trafiały wpłaty podatku VAT od odbiorców i wypłaty w przypadku zapłaty za faktury.

Rachunek ten jest prowadzony w walucie PLN. Dostęp do tego rachunku jest ograniczony.

W programie należy utworzyć nowy rejestr o typie Bank, uzupełnić informację o banku i numerze rachunku bankowego, a następnie zaznaczyć parametr Rachunek dla Split payment. Dla tego rachunku otwieramy raporty bankowe.

Ze względu na specjalny charakter tego rejestru (obsługa podatku VAT) nie można go powiązać z żadną formą płatności. Rejestr ten nie będzie też widoczny na liście rejestrów jakie pojawiają się w momencie rozliczania płatności (rozliczanie seryjne lub rozliczanie pojedynczego zdarzenia w Preliminarzu płatności).

Rejestr kasowy/bankowy – rachunek dla VAT

Zapis kasowy/ bankowy

Na formularzu zapisu bankowego pojawiły się dwa dodatkowe parametry związane z płatnościami dla których zastosowano metodę podzielonej płatności. Parametry te są dostępne na zapisie bankowym wystawionym w walucie PLN.

 • Split payment – oznacza, że dla danego zapisu zastosowano metodę podzielonej płatności,
 • Kwota VAT – oznacza, że dany zapis związany jest z podatkiem VAT.

W momencie dodawania zapisu do rejestru bankowego prowadzonego w walucie systemowej możemy zaznaczyć parametr Split payment. Dopiero wtedy uaktywni się parametr Kwota VAT.

Zapis kasowy/bankowy

Lista zapisów kasowych/bankowych

W celu szybkiego odszukania zapisów dla których zastosowano metodę podzielonej płatności możemy wykorzystać dwie nowe kolumny. Znajdują się one na liście ukrytych kolumn. Są to:

 • Split payment – informuje czy dany zapis dotyczy podzielonej płatności,
 • Kwota VAT – dodatkowo informuje o tym, że dany zapis związany jest podatkiem VAT.
Lista zapisów kasowych/bankowych – dodatkowe kolumny

Na liście zapisów kasowych/bankowych udostępniliśmy operację seryjną, która pozwala dla wybranych zapisów zaznaczyć/odznaczyć parametry związane ze split payment.

Lista zapisów bankowych – operacja seryjna

Funkcja ta pojawia się, gdy wybrano rejestr bankowy prowadzony w walucie PLN lub wybrano listę wszystkich zapisów kasowych/bankowych (pole Rejestr jest puste). Jeśli wśród zaznaczonych zapisów znajdą się zapisy znajdujące się w rejestrze kasowym lub w innej walucie parametry dotyczące split payment nie zostaną zmienione, a w logu z przebiegu tej operacji pojawi się komunikat:

KW/4/2018/EUR: Nie można zmienić ustawień split payment/kwoty VAT. Parametry te można zmieniać tylko na zapisach w rejestrze bankowym w walucie systemowej.

Eksport przelewów

Wykonując zlecenie przelewu do banku z zastosowaniem metody podzielonej płatności oprócz łącznej kwoty przelewu (wartość brutto dokumentu) przesyłamy dodatkowe informacje, które pozwolą przeksięgować wskazaną w przelewie kwotę na rachunek VAT. Są to:

 • Kwota VAT, która zostanie przeksięgowana przez bank na wyodrębniony rachunek VAT.
 • Numer NIP kontrahenta.
 • Numer dokumentu, który stanowi podstawę do wykonania danej płatności.
Uwaga
W sytuacji, gdy eksportujemy do banku zdarzenie split payment, które jest częściowo rozliczone należy zweryfikować kwotę VAT.

Na formularzu banku możemy wskazać format eksportu dla zwykłych przelewów oraz wskazać format dla przelewów split payment. Po uzupełnieniu obu formatów będą się one automatycznie podpowiadały na oknie Eksport przelewów do pliku.

Formularz banku – formaty przelewów

Przepisy ustawy o VAT nie pozwalają, aby metoda Split payment była stosowana dla przelewów zbiorczych. Oznacza to, że pomimo zaznaczenia na oknie Eksport przelewów do pliku parametru Przelewy zbiorczo wg podmiotów, są one zawsze wykazywane jako oddzielne przelewy (oddzielne płatności do danego dokumentu).

Na oknie generowania zlecenia przelewu do banku mamy do wyboru dwa formaty wymiany. Pierwszy format wymiany dotyczy ‘zwykłych’ przelewów, drugi to format wymiany dla przelewów oznaczonych jako split payment. Wskazane formaty wymiany powinny mieć ten sam rodzaj. Nie wykonamy eksportu jeśli jeden z formatów będzie typu WebService a drugi nie. Rodzaje formatów wymiany muszą być z sobą zbieżne. Jeśli w danej organizacji nie stosujemy metody podzielonej płatności nie ma konieczności wskazywania formatu wymiany dla split payment. W momencie eksportu przelewów do pliku program automatycznie odszuka odpowiednie rodzaje przelewów i zastosuje dla nich wskazany na oknie format wymiany.

Eksport przelewów do banku

Eksport przelewów – Nowy format wymiany

Na podstawie informacji przekazanych nam przez banki w programie dodaliśmy nowy format przelewu, który związany jest z płatnościami split payment Elixir-0 BPH (split payment). W formacie tym zmianie uległa definicja pozycji. Dodano oznaczenia związane ze split payment, gdzie:

 • /VAT/ – oznacza kwotę VAT na płatności,
 • /IDC/ – określa numer NIP,
 • /INV/ – wskazuje na numer dokumentu, którego dotyczy ta płatność,
 • /TXT/ – pole tekstowe, umieszczamy w nim pierwszą linie opisu do banku,
 • zmianie uległ kod operacji z 51 na 53.

W przypadku korzystania z własnych formatów przelewu zalecamy kontakt z bankiem w celu ustalenia właściwej struktury pliku wymiany. Na liście pozycji danego formatu (Ogólne / Inne / Formaty przelewów) mamy dodatkowe trzy nowe pola, które dedykowane są dla metody Split payment i pozwalają pobrać informację o:

 • Split payment – VAT – pozycja pobiera kwotę VAT wpisaną na płatności w sekcji Split payment,
 • Split payment – NIP – pozycja pobiera numer NIP kontrahenta, wpisany na płatności w sekcji Split payment,
 • Split payment – Numer dokumentu – pozycja odwołuje się do numeru dokumentu, którego dana płatność dotyczy, który został wpisany na płatności w sekcji Split payment.

Eksport przelewów – przelewy XML

W związku z obsługą płatności split payment zmodyfikowano formaty wymiany danych (WebService) dla banków Pekao, Alior, Raiffesen, Paribas, ING.

Eksport przelewów na rzecz Urzędu skarbowego

Zlecenia przelewów, które są wykonywane na rzecz Urzędów skarbowych są tworzone na dotychczasowych zasadach. Niezależnie od tego czy na takich płatnościach parametr Split payment będzie zaznaczony czy nie, płatności będą eksportowane tak jak dotychczas. W tym przypadku po stronie banku leży odpowiednie przeksięgowania wykazanych kwot.

Import przelewów

Zlecając wykonanie przelewu split payment w pliku mamy jeden przelew na łączną kwotę brutto z odpowiednimi oznaczeniami (NIP, numer dokumentu, kwota VAT).

Nieco inaczej wygląda to w przypadku importu wyciągów bankowych, gdyż dla każdej płatności split payment mamy dwa przelewy

 • Pierwszy przelew dotyczy łącznej kwoty brutto (przeksięgowanie kwoty z rachunku rozliczeniowego na inny rachunek rozliczeniowy).
 • Drugi przelew (techniczny) jest przeksięgowaniem kwoty VAT pomiędzy rachunkiem rozliczeniowym, a rachunkiem VAT.

Te dwa przelewy zawsze mają przeciwne kierunki.

W momencie importu przelewów, zarówno z plików MT940, jak i za pomocą usługi sieciowej (Webservice), jeżeli w opisie importowanego przelewu będzie ciąg znaków /VAT/ (…) /IDC/ (…) /INV/, wówczas program oznaczy taki zapis jako Split payment. Jeżeli w importowanym pliku będą dwa przelewy z identycznym opisem o takiej strukturze, to ten na mniejszą kwotę zostanie oznaczony jako Kwota VAT. W przypadku, gdy oba przelewy będą miały taki sam opis i taką samą kwotę – żaden z nich nie będzie miał zaznaczonego parametru Kwota VAT. Na przelewach oznaczanych jako Kwota VAT domyślnie jest ustawiany Status: Nie podlega rozliczeniu.

W przypadku importu wyciągu do rejestru oznaczonego jako Rachunek VAT dla split payment na wszystkich importowanych zapisach zaznaczane są oba parametry: Split payment i Kwota VAT.

Przy imporcie przelewów mamy tak jak dotychczas możliwość automatycznego rozliczania przelewów zwykłych. Przelewy związane z przeksięgowaniem kwoty VAT (przelewy techniczne) otrzymują stan Nie podlega rozliczeniu, więc nie będą automatycznie rozliczane.

Wskazówka
W sytuacji, gdy w momencie generowania przelewu na rachunku VAT nie było wystarczającej ilości środków do jego wykonania bank obciąży ten rachunek do wysokości salda. Może powstać taka sytuacja, że kwota VAT na zleceniu będzie różna od wartości przelewu technicznego.

2. Przelew zbiorczy. Dla zbiorczych przelewów wprowadziliśmy nowe możliwości grupowania oraz uszczegółowienia opisów do banku. Po zaznaczeniu parametru Przelewy zbiorczo wg podmiotów na oknie eksportu pojawią się dodatkowe opcje:

 • Eksportuj wszystkie linie opisu do banku,
 • Dziel przelewy wg długości opisu.
Eksport przelewów do pliku

Eksportuj wszystkie linie opisu do banku

Parametr ten spowoduje, że w zbiorczym przelewie będziemy starali się umieścić wszystkie uzupełnione linie opisu do banku odczytane z agregowanych przelewów. Poszczególne linie opisu z danego przelewu będą oddzielone spacją. W przypadku, gdy tworzymy przelew zbiorczy na podstawie wielu przelewów cząstkowych może zdarzyć się, że pola z opisem nie będą zawierały wszystkich danych (wszystkie opisy się nie zmieszczą). W takim przypadku możemy skorzystać opisanego poniżej parametru Dziel przelewy wg długości opisu. Poszczególne linie opisu z danego przelewu będą oddzielone spacją.

Przykład

Mamy 5 przelewów dla kontrahenta Aloza na 100 zł każdy.

Pierwszy przelew ma uzupełnione 3 linie opisu do banku: FA/2018/07/00001/VAT, Z dnia 20 czerwca 2018, Wplata raty numer 1.

Drugi  przelew ma uzupełnione 2 linie opisu do banku: FA/2018/07/00002/VAT, Usług obce.

Kolejne 3 przelewy mają uzupełnioną pierwszą linię opisu FA/2018/07/00003/VAT,FA/2018/07/00004/VAT,FA/2018/07/00005/VAT

Jeśli parametr Eksportuj wszystkie linie opisu do banku:

 • nie będzie zaznaczony – w przelewie zbiorczym pojawią się tylko pierwsze linie opisu do banku
 • będzie zaznaczony – w przelewie zbiorczym pojawią się kolejno pierwsze 3 linie z przelewu pierwszego, następnie 2 linie opisu z przelewu drugiego, pierwsze linie z przelewu 3 i 4 oraz początek (pierwsza litera) opisu z przelewu 5

W pliku przygotowanym formatem Elixir-0 BPH, który ma zdefiniowane wykazywanie czterech linii opisu do banku wygląda to tak:

“FA/2018/07/00001/VAT Z dnia 20 czer|wca 2018 Wplata raty numer 1;FA/201|8/07/00002/VAT Uslugi obce;FA/2018/|07/00003/VAT;FA/2018/07/00004/VAT;F”

Dziel przelewy wg długości opisu

W przypadku, gdy przelew zbiorczy powstaje z wielu przelewów cząstkowych może zdarzyć się, że pola z opisem nie będą zawierały wszystkich danych (nie zmieszczą się opisy ze wszystkich przelewów tak jak w przykładzie powyżej). Zaznaczenie parametru Dziel przelewy wg długości opisu spowoduje, że program utworzy dla danego podmiotu kilka przelewów zbiorczych, przy czym na każdym z nich będzie umieszczony pełny opis do banku z przelewów cząstkowych. Parametr Dziel przelew wg długości opisu może być stosowany razem z pozostałymi parametrami dotyczącymi przelewów zbiorczych.

Przykład

Mamy 5 przelewów dla kontrahenta Aloza z przykładu powyżej. Tworzymy plik formatem Elixir-0 BPH.

Jeśli zaznaczymy parametr Eksportuj wszystkie linie opisu do banku i Dziel przelewy wg długości opisu program utworzy nam 2 przelewy zbiorcze, na kwotę:

 • 400 zł z opisem FA/2018/07/00001/VAT Z dnia 20 czer|wca 2018 Wplata raty numer 1;FA/201|8/07/00002/VAT Uslugi obce;FA/2018/|07/00003/VAT;FA/2018/07/00004/VAT”
 • 100 zł z opisem: “FA/2018/07/00005/VAT|||”

Zmiany

1. Nowy rejestr bankowy i formy płatności. Dodając nowy rejestr bankowy możemy: otworzyć raport, utworzyć nową formę płatności lub skojarzyć z rejestrem istniejącą formę płatności. Zmieniono domyślne ustawienie dla opcji Skojarz nowy rachunek z formą płatności – obecnie parametr ten nie jest domyślnie zaznaczony.

2. Import przelewów i format MT940. Przy imporcie przelewów jednym z dostępnych w programie formatów MT940 (standard, BGŻ, BRE, IDEA BANK, PBS) jako źródłowe pliki wyświetlane są -wszystkie pliki- zamiast plików *.sta.

3. Przelew zbiorczy a różne waluty. Poprawiono tworzenie przelewu zbiorczego dla poszczególnych podmiotów w sytuacji, gdy przelewy cząstkowe dla danego podmiotu, np. pracownika są w różnych walutach Jeśli wybrano format eksportu, w którym odwołujemy się do kwoty płatności w walucie systemowej przelewy są teraz sumowane i tworzony jest jeden zbiorczy przelew.

4. Import przelewów za pomocą usługi sieciowej (webservice). BGŻ BNP Paribas – duplikaty. Zmieniono sposób rozpoznawania duplikatów przy imporcie historii/wyciągu za pomocą usługi sieciowej (webservice) w BGŻ BNP Paribas. Duplikaty są sprawdzane nie po numerze referencyjnym, a wg następujących kryteriów: data księgowania, numer rachunku podmiotu, kwota i opisu przelewu.

Poprawiono

1. Eksport przelewów – Pekao Webservice. Przy seryjnej wysyłce przelewów pojawiał się komunikat: Nie znaleziono certyfikatu SSL w nagłówku przychodzącej wiadomości co skutkowało wysyłaniem co drugiego przelewu. Analogiczny komunikat pojawiał się przy imporcie historii/wyciągu, seryjnym pobieraniu informacji o stanie środków na rachunkach oraz aktualizacji stanów przelewów. Działanie poprawiono.

2. Aktualizacja stanów przelewów – Raiffeisen Webservice. Przy próbie aktualizacji stanów przelewów, dla przelewów które zostały Zrealizowane pojawiał się komunikat o tym, że przelew nie został zaktualizowany z powodu błędu. Działanie poprawiono.

3. Ewidencja dodatkowa. Rozliczanie. Przy rozliczaniu delegacji nie były rozliczane dokumenty z ewidencji dodatkowej, które były podpięte na zakładce Wydatki na elemencie delegacji. Działanie poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?