Płace i Kadry

Płace i Kadry

Nowości

 1. Aktualne wskaźniki – wartości obowiązujące od 01.01.2018 r.
  Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia 
  • Dochód deklarowany (składki społeczne): 2 665,80 zł
  • Dochód deklarowany (składka zdrowotna): 3554,93 zł
  • Maksymalna podstawa składki chorobowej dobrowolnej: 11 107,50 zł
  • Minimalna podstawa składek ZUS dla oddelegowanych: 4 443,00 zł  
 2. Konfiguracja / Program / Płace / Podstawa składek ZUS 

  • Roczna podstawa składek ZUS: 133 290,00 zł  

  Konfiguracja / Program / Płace / Zasiłki 

  • Maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych: 2 665,80 zł  

   

  Podstawa prawna:

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2017 r.(M.P. z 2018., poz. 128.).
  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2017, poz. 1174).

 3. Wydruk ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b.  
  • Przed wydrukiem ‘Zaświadczenie płatnika składek (Z-3)’, ‘Zaświadczenie płatnika składek (Z-3a)’ i ‘Zaświadczenie płatnika składek (Z-3b)’ dodano parametr ‘Adres zamieszkania pracownika zamiast adresu zameldowania’. W przypadku zaznaczenia parametru, na formularzu zostanie wykazany adres zamieszkania pracownika, gdy parametr nie zostanie zaznaczony na formularzu zostanie wykazany adres zameldowania pracownika. Parametr jest zapamiętywany.
  • Dostosowaliśmy formularze:
   • Zaświadczenie płatnika składek Z-3 (dotyczące pracowników),
   • Zaświadczenie płatnika składek Z-3a (dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych), do nowych wzorów opublikowanych przez ZUS na stronie www.zus.pl    
 4. Formularz deklaracji PIT pracownika – dane pracownika. Z poziomu formularza deklaracji PIT pracownika (PIT-11, PIT-8C, ITF-1R/IFT-1) dodano na górnej wstążce przycisk ‘Dane pracownika’  , która wywołuje dane pracownika (zapis aktualny na ostatni dzień roku (31.12), za który robiona jest deklaracja): 
  • w trybie do edycji (status deklaracji – bufor lub zamknięta, ale nie wysłana do systemu e-Deklaracje),
  • w trybie do podglądu (status deklaracji – wysłana do systemu e-Deklaracje).Jeżeli Użytkownik zmieni dane na formularzu danych pracownika, to podczas zapisywania formularza pojawia się komunikat: Dane pracownika zostały zmienione. Czy chcesz przeliczyć deklarację?
   • przy wybraniu ‘NIE’ – nastąpi zamknięcie formularza danych kadrowych pracownika i powrót do formularza deklaracji z takimi danymi, jakie na niej były przed edycją dennych pracownika,
   • przy wybraniu ‘TAK’- nastąpi zamknięcie formularza danych kadrowych pracownika i:
    • dla deklaracji w buforze – przeliczą się automatycznie wszystkie dane na edytowanej deklaracji (tekstowe i kwotowe) i otwartej deklaracji (nadal w buforze),
    • dla deklaracji zamkniętej – nastąpi automatyczne cofnięcie deklaracji do bufora i przeliczenie na niej wszystkich danych (tekstowe i kwotowe). Po automatycznym przeliczeniu nastąpi powrót do edycji formularza (będącego w buforze). Deklaracja po przeliczeniu nie zostanie automatycznie zablokowana – o ponownej zmianie jej statusu na ‘zablokowana’ decyduje Operator.
 5. Aktualizacja formularza danych kadrowych pracownika. Na formularzu danych kadrowych dodano przycisk ‘Porównaj z poprzednim zapisem historycznym’ . Zaktualizowane w stosunku do poprzedniego zapisu historycznego dane kadrowe są wyróżnione kolorem zielonym. Dodatkowo na liście zapisów historycznych pracownika można za pomocą przycisku  uzyskać informację o różnicach pomiędzy kolejnymi zapisami historycznymi – na pomocniczym oknie wyświetlana jest lista pól, dla których wartość w podświetlonym zapisie historycznym różni się od wartości w zapisie bezpośrednio go poprzedzającym.
 6. Algorytm bilansowania nadgodzin w rozliczanym okresie. Wprowadzono dodatkowe algorytmy bilansowania nadgodzin  dobowych i średniotygodniowych z uwzględnieniem wielomiesięcznych okresów rozliczeniowych. Algorytm bilansowania nadgodzin od wersji 2018.2  można ustawić indywidualnie dla każdego kalendarza. Na formularzu kalendarza (Konfiguracja/Firma/Płace/Kalendarze) udostępniono parametr: ‘Algorytm bilansowania nadgodzin w rozliczanym okresie’, który zastąpił globalny parametr o tej samej nazwie, znajdujący się w Konfiguracji/Firma/Płace/Konfiguracja kalendarzy.
  Dla kalendarza, w którym nie jest zaznaczony parametr ‘Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe’, są dostępne opcje:
  • Nie bilansuj,
  • 100%, 50%,
  • 50%, 100%. 
 7. Dla kalendarza, w którym jest zaznaczony parametr ‘Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe’, są dostępne nowe opcje, dedykowane dla takiego kalendarza: 

  • Tylko średniotygodniowe,
  • Średniotygodniowe, dobowe 100%,50%,
  • Średniotygodniowe, dobowe 50%, 100%.

  Nowe opcje bilansowania, dostępne przy ustawieniu podziału nadgodzin na dobowe i średniotygodniowe, przy rozliczaniu nadgodzin w wypłatach, działają następująco:

  • Tylko średniotygodniowe – działanie takie samo, jak we wcześniejszych wersjach było przy ustawieniu opcji ‘Nie bilansuj’, czyli nadgodziny dobowe nigdy nie są bilansowane, a na koniec okresu rozliczeniowego niedogodziny z całego okresu rozliczeniowego są bilansowane nadgodzinami średniotygodniowymi, jeśli liczba nadgodzin średniotygodniowych jest wystarczająca do zbilansowania wszystkich niedogodzin,
  • Średniotygodniowe, dobowe 100%, 50% – domyślnie bilansowanie następuje na koniec okresu rozliczeniowego z nadgodzin średniotygodniowych, ale jeśli odnotowano niedogodziny w miesiącu, w którym są odnotowane również nadgodziny dobowe i równocześnie ilość odnotowanych od początku okresu rozliczeniowego nadgodzin średniotygodniowych jest niewystarczająca do zbilansowania wszystkich odnotowanych niedogodzin, to nastąpi zbilansowanie tych ‘brakujących’ niegdogodzin nadgodzinami dobowymi 100% wypłacanymi w danym miesiącu, a jeśli tych nadgodzin dobowych 100% również nie wystarczy, to reszta ‘braków’ zostanie zbilansowana nadgodzinami dobowymi 50%, przy czym bilansowanie nadgodzinami dobowymi dotyczy tylko odnotowanych ‘niedogodzin’, nie są ten sposób natomiast być bilansowane nieobecności nieusprawiedliwione (NN-ki),
  • Średniotygodniowe, dobowe 50%, 100% – domyślnie bilansowanie nastąpi na koniec okresu rozliczeniowego z nadgodzin średniotygodniowych, ale jeśli odnotowano niedogodziny w miesiącu, w którym są odnotowane również nadgodziny dobowe i równocześnie ilość odnotowanych od początku okresu rozliczeniowego nadgodzin średniotygodniowych jest niewystarczająca do zbilansowania wszystkich odnotowanych niedogodzin, to nastąpi zbilansowanie tych ‘brakujących’ niegdogodzin nadgodzinami dobowymi 50% wypłacanymi w danym miesiącu, a jeśli tych nadgodzin dobowych 50% również nie wystarczy, to reszta ‘braków’ zostanie zbilansowana nadgodzinami dobowymi 100%, tu również nie wystąpi bilansowanie nadgodzinami dobowymi nieobecności typu NN.

 

Zmiany

 1. Kalendarz. Na formularzu kalendarza w System/Konfiguracja/Firma/Płace/Kalendarze zmieniono nazwę parametru Norma wg kalendarza na Norma zgodna z planem pracy.
 2. Konfiguracja kalendarzy. W System/Konfiguracja/Firma/Płace/Konfiguracja kalendarzy w części Nadgodziny 100% zmieniono nazwę parametru Wg kalendarza na Wg planu pracy.
 3. Płatności  do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Wprowadzono zmiany zgodne z zaleceniami ZUS opublikowanymi w styczniu 2018 r.: 
  • Suma wszystkich składek zapisywana jako jedna zbiorcza płatność na indywidualny rachunek składkowy wg zasad obowiązujących od 1.01.2018r, jest pomniejszana o łączną kwotę wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, nawet jeśli przekracza on kwotę składek na ubezpieczenie społeczne za dany miesiąc. Do końca 2017 roku pomniejszeniu o wypłacone zasiłki podlegała jedynie kwota przekazywana do ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
  • Zmodyfikowano opis do banku na płatności do ZUS DRA – na płatności do ZUS, w pierwszej linii opisu do banku pojawia się wyraz ‘składki’, a w drugiej linii opisu ‘Znak i numer decyzji pokontrolnej’ uzupełniony na deklaracji DRA.
  • Zaktualizowano wydruk przelewu do ZUS, dla płatności z datą od 01.01.2018r.
   Jeżeli płatność powstała do indywidualnej DRA dla właściciela (lub jest ręcznie ustawiony indywidualny rachunek składkowy powiązany z właścicielem), to na wydruku przelewu do ZUS w sekcji z danymi zleceniodawcy pojawi się Imię i Nazwisko właściciela. W pozostałych przypadkach (płatność do DRA ze składkami pracowników) na wydruku w sekcji z danymi zleceniodawcy pojawi się nazwa wpisana w polu Nazwa skrócona na dekl. ZUS w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT-8, ZUS DRA.
   Na liście płatności w Preliminarzu płatności dostępne są 2 wydruki Przelew ZUS i Przelew ZUS (2017).
 4. Umowa cywilnoprawna. Umożliwiliśmy seryjne usuwanie wypłat pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy cywilnoprawnej, który ma naliczoną więcej niż jedną wypłatę na tej samej liście płac.
 5. Wydruki do GUS. Na wydruku GUS – Dział 1. Zatrudnienie i wynagrodzenie punkt 6 dostosowano do wzoru deklaracji GUS Z-06 obowiązującego za 2017 rok.
 6. Deklaracja PIT-40 w związku z tym, że za 2017 rok taka deklaracja nie może być już składana, wprowadzono następujące zmiany
  • zablokowano możliwość dodawania i usuwania deklaracji PIT-40 z poziomu Deklaracje pracownika/Lista deklaracji PIT;
  • ukryto wydruk Lista pracowników dla których naliczono PIT-40 z poziomu Listy pracowników/Wydruki kadrowe.
  • ustawiono jako ‘nieaktywne’ standardowe typy wypłat dotyczące zwrotu/pobrania podatku wynikającego z rozliczenia deklaracji PIT-40:
   • Kor.podatku/pobranie za ub.rok/PIT-4.46,
   • Kor.podatku/zalicz.nadpł.ub.rok/PIT-4.47,
   • Kor.podatku/zw.got.nadpł.ub.rok/PIT-4.48.  
 7. PIT-4R(7). Zablokowano możliwość naliczania deklaracji PIT-4R(7) za rok wcześniejszy niż 2018. Przy próbie naliczania deklaracji na wersji formularza 7, gdy wybrano rok 2017 lub wcześniejszy, wyświetla się komunikat: Formularz deklaracji obowiązuje za okres od 01.01.2018 r.
 8. Współpraca z systemem Comarch ERP XL. Ukryto parametr ‘Odblokuj importy danych z bazy Comarch ERP XL’ w Konfiguracja/Firma/Płaca/Parametry współpracy z XL. Parametr był potrzebny przy współpracy z Comarch ERP XL HR w wersji niższej niż 2015.1, gdy nie było dwukierunkowej synchronizacji.
  Ukryto przycisk importu danych z Comarch ERP XL na listach, na których import mógł być dostępny przy współpracy z systemem Comarch ERP XL HR w wersji wcześniejszej niż 2017.0.
 9. Deklaracja GUS Z-12. W eksporcie do pliku deklaracji GUS Z-12 uwzględniono kwoty wypłaconych elementów, które mają ustawione w  konfiguracji typu wypłaty na zakładce ‘Szczegółowe’ w pozycji ‘Wliczany do GUS’ jedną z opcji dostępnych od wersji 2018.1 Comarch ERP XL HR: 
  • dodatki za pracę zmianową,
  • premie regulaminowe,
  • nagrody i premie uznaniowe.
 10. Pożyczka PKZP: 
  • Umożliwiono edycję daty w polu Data naliczania podczas dodawania harmonogramu  do zapisanej pożyczki. We wcześniejszych wersjach Operator nie mógł zmienić domyślnie podstawianej daty, zgodniej z datą bieżącą programu.
  • Wprowadzono kontrolę jednokrotnego naliczania elementu Spłata pożyczki w wypłacie za ten sam okres. Dotychczas element Spłata pożyczki naliczała się w każdej wypłacie na liście płac rodzaju ‘Etat’.
 11.  

Poprawiono

 1. Usuwanie nieobecności pracownika. W przypadku próby usunięcia rozliczonej nieobecności pracownika, jeżeli w wypłacie pracownika nie było pomniejszenia nieobecności, nie wyświetlał się komunikat: Próba usunięcia rozliczonej nieobecności. Dopiero przy próbie zapisywania Kalendarza (Nie)obecności wyświetlał się komunika: Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązanie z tabelą WypSkladniki) i nie można było zapisać zmian. Poprawiono.
 2. Współpraca z systemem Comarch ERP XL. Sprawdzanie poprawności numeru PESEL. Jeżeli w bazie Comarch ERP XL HR został wyłączony parametr ‘Sprawdzanie poprawności PESEL’ podczas dodawania nowego pracownika w bazie Comarch ERP XL z niepoprawnym numerem PESEL, pracownik nie był dodawany do bazy Comarch ERP XL HR i pojawiał się komunikat: Nie powiodło się dodawanie nowego pracownika o akronimie: JK do Comarch ERP XL HR.
 3. Podstawa zasiłku chorobowego. Podstawa zasiłku chorobowego w miesiącu, w którym występował urlop wypoczynkowy, a nie ma innej nieobecności usprawiedliwionej, za którą należy dopełnić – w przypadku, gdy kwota wynagrodzenia za czas urlopu (np. wypoczynkowego, okolicznościowego) została zmieniona, to do wyliczenia podstawy zasiłku chorobowego wliczana była kwota przed skorygowaniem (składnik podstawowy). Poprawiono.
 4. Wyliczenie dopłat za nadgodziny i za prace w porze nocnej. Jeżeli w System/Konfiguracja/Firma/Płace był zaznaczony parametr ‘Dopłaty do godzin nocnych liczone zgodnie z norma k.p. art. 130’ za miesiąc grudzień 2017 przyjmowana była norma 160 godzin zamiast 152 godziny. Poprawiono.
 5. Pracownik tymczasowy. Niepoprawnie wyliczała się podstawa urlopu wypoczynkowego i podstawa ekwiwalentu za urlop dla pracowników tymczasowych w styczniu 2018. Podstawa liczyła się ze wszystkich wypłat pracownika w całym okresie zatrudnienia w Agencji Pracy Tymczasowej, łącznie z wypłatą za bieżący miesiąc, czyli według zasad jakie obowiązywały przed 01.06.2017 r. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1.06.2017, podstawa urlopu wypoczynkowego dla pracownika tymczasowego powinna być wyliczona ze średniej z poprzednich 3 miesięcy (lub łącznie z okresu 90 dni w poprzednich 6 miesiącach, jeśli nie ma ciągłości 3 miesięcy) zatrudnienia u tego Pracodawcy-Użytkownika, u którego jest udzielany urlop wypoczynkowy lub wypłacany ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Poprawiono.
 6. Sortowanie kolumny ‘Stanowisko’ na liście pracowników. Jeżeli na liście pracowników zostało wybrane sortowanie po kolumnie ‘Stanowisko’ oraz wybrany dowolny klawisz na klawiaturze, pojawiał się komunikat błędu: Invalid column name ‘F’. Poprawiono.
 7. Wydruk ‘Pracownicy z wypłatami wg dekl.’ i ‘Pracownicy z wypłatami za okres’. W niektórych przypadkach drukowały się zawyżone kwoty, jeżeli na Liście pracowników zastosowano filtrowanie wg Stanowiska. Poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?