Płace i Kadry

Płace i Kadry

Nowości

 1. Aktualne wskaźniki.

Konfiguracja/Program/Płace/Podstawa składek ZUS

Wartości obowiązujące od 01.01.2019:

– Roczna podstawa składek ZUS: 142 950 zł

Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

Wartości obowiązujące od 01.11.2018:

– współczynnik ekwiwalentu = 20,83

 

Wartości obowiązujące od 01.12.2018:

– przeciętne miesięczne wynagrodzenie =  4580,20 zł

– minimalna stawka uczniów I roku = 183,21

– minimalna stawka uczniów II roku = 229,01

– minimalna stawka uczniów III roku = 274,81

 

Wartości obowiązujące od 01.01.2019:

– Dochód deklarowany (składki społeczne): 2859,00 zł

– Maksymalna podstawa skł. chor. dobrow.: 11 912,50 zł

– Minimalna podstawa skł. ZUS dla oddeleg.: 4765,00 zł

– Wskaźnik waloryzacji: 99,10%

– Współczynnik ekwiwalentu: 20,92

 

Konfiguracja/Program/Płace/Zasiłki

Wartości obowiązujące od 01.01.2019:

– Maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych: 2859,00 zł

 

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2018 r. (M.P. 2018, poz. 1100)

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2019 r. (M.P. 2018, poz. 1176).

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2019 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2018, poz. 1185)

 1. Deklaracje podatkowe.
 • Wprowadzono możliwość naliczania deklaracji rocznych PIT-11(24) z załącznikiem PIT-R(19), IFT-1/1R(14), PIT‑4R(8), PIT-8AR(7) na formularzach obowiązujących dla przychodów uzyskanych w 2018 roku. W związku z brakiem schem na czas udostępnienia wersji Comarch ERP XL HR 2019.1.1 podczas próby wysyłki deklaracji: PIT-11(24) z załącznikiem PIT-R(19), IFT-1/1R(14), PIT‑4R(8), PIT-8AR(7) do systemu e-Deklaracje pojawi się komunikat:Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Eksport niemożliwy. Na dzień udostępnienia wersji nie została opublikowana struktura pliku e-Deklaracji. Eksport będzie możliwy, gdy odpowiedni schemat zostanie opublikowany.
 • Dodano nowe wzory wydruków dla deklaracji podatkowych: PIT-11(24), PIT-R(19), IFT-1/1R(14), PIT‑4R(8), PIT‑8AR(7).
 • Dodano nowy formularz oraz wydruk zaliczki podatku na PIT – 8AR w wersji 15. Domyślnie podczas dodawania zaliczki na PIT-8AR będzie podpowiadał się nowy formularz.
 • Umożliwiono przekazanie nowych wzorów deklaracji PIT-11(24), PIT‑4R(8), PIT-8AR(7) oraz wydruku zaliczki podatku na PIT-8AR(15) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
 • Dostosowano wydruk PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do nowego wzoru.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2018, poz. 2237).

 1. Dane firmy na deklaracje PIT. Umożliwiono wykazanie na deklaracji PIT-11 numeru PESEL jako identyfikator składającego oraz dodanie oznaczenia „w spadku” w danych identyfikacyjnych płatnika, w przypadku przedsiębiorstwa w spadku, na deklaracjach PIT-11, PIT-8AR oraz PIT-4R. Z poziomu [Konfiguracja / Firma / Dane firmy /PIT -4R, CIT-8, ZUS DRA] dodano parametry:
 • PESEL jako identyfikator składającego PIT-11 – zaznaczenie parametru umożliwia wykazanie na deklaracji PIT-11 numeru PESEL jako identyfikator składającego. Parametr jest dostępny tylko gdy jest zaznaczony parametr ‘Podatnik jest osobą fizyczną’.
 • ‘Przedsiębiorstwo w spadku’– zaznaczenie parametru spowoduje, że w naliczonych deklaracji PIT-4R, PIT-8AR oraz PIT-11 obok danych płatnika będzie widniała informacja „w spadku”.
 1. Pozycje na deklaracji PIT. Dodano nowe pozycje do słownika pozycji na deklaracji PIT wykorzystywane podczas definiowania typów wypłat:
 • PIT-8A 5.Świadczenia otrzymane od banków, SKOK-ów lub instytucji finansowych, w związku z promocjami,
 • PIT-8A 7.Gromadzenie oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym,
 • PIT-8A 10.Odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
 • PIT-8A 11.Odprawy lub odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania,
 • PIT-8A 13.Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych,
 • PIT-8A 17.Dochód z tytułu umów ubezpieczenia, o którym mowa w art. 24 ust.15a,
 • PIT-8A 21.Kwoty jednorazowo wypłacane przez otwarty fundusz emerytalny, w związku ze, śmiercią współmałżonka
 • PIT-8A 22.Kwoty jednorazowo wypłacane przez ZUS, w związku ze śmiercią współmałżonka,
 • PIT-8A 23.Dochód oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu lub częściowego zwrotu zgromadzonych środków,
 • PIT-8A 24.Dochód uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu zgromadzonych środków,
 • PIT-8A Kwoty wypłaty gwarantowanej,
 • PIT-11. Wynagrodzenie z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach,
 • PIT-11. Przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy,
 • PIT-11. Przychody z tytułu stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy.
 1. Seryjne naliczanie deklaracji PIT. Umożliwiono wykazywanie na deklaracji PIT-11 oraz IFT-1/1R w danych osoby odpowiedzialnej za obliczenie deklaracji PIT oprócz imienia i nazwiska także stanowisko. Na oknie Seryjnego obliczenia deklaracji PIT dodano pole Stanowisko. Dodatkowo w polach Imię i Nazwisko domyślnie podpowiadają się dane przedstawiciela podanego w konfiguracji firmy, ale Użytkownik może je zmienić. Podane dane zostaną wykazane na deklaracji PIT-11 oraz IFT‑1/1R. W przypadku pozostawienia pustych pól, dane osoby odpowiedzialnej za obliczenie nie zostaną wykazane na deklaracjach PIT. Podczas seryjnego naliczania deklaracji IFT-1/1R dane osoby odpowiedzialnej za obliczenie zostaną uzupełnione tylko, gdy zostaną podane wszystkie dane: imię, nazwisko, stanowisko. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wykazywane w polu 81 należy wpisać na formularzu deklaracji pracownika.
 2. e-Teczka. Umożliwiono import słownika tytułów dokumentów wykorzystywanych w e-Teczce z innej bazy danych.

 Zmiany

 1. Deklaracja PIT-8C. Zgodnie z rozporządzeniem przychody za 2018 r., o których mowa w art.20 ust. 1 ustawy oraz przychody z tytułu stypendiów od 01.01.2019 r. należy wykazywać w deklaracji PIT-11. W związku ze zmianą zakresu danych wykazywanych na PIT-8C za 2018 rok ukryto możliwość seryjnego naliczenia deklaracji z poziomu Listy pracowników dla zaznaczonych pracowników. Podczas pojedynczego naliczania pojawia się odpowiedni komunikat. Naliczone elementy, które w konfiguracji mają ustawioną pozycję na deklaracji PIT jako PIT-8C. Przychody, o których mowa w art.20 ust.1 ustawy automatycznie zostaną wykazaną na PIT-11(24) za 2018 w części F Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art.20 ust.1 ustawy.
 2. Formularz nieobecności. Na formularzu nieobecności w polu ‘Zaliczka podatku od zasiłku’ dodano nową pozycję PIT-11 – bez podatku. Po ustawieniu tej opcji zasiłek chorobowy dla zleceniobiorców zostanie wykazany na PIT-11 w części F Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art.20 ust.1 ustawy.
 3. Pozycje na deklaracji PIT. Zmieniono opis pozycji na deklaracji PIT ‘PIT-8A 6. Odsetki od pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych’ na ‘PIT-8A 12. Odsetki od pożyczek’.
 4. Import e-Zwolnień z pliku *.csv. Umożliwiono import e-Zwolnień z pliku *.csv w przypadku, gdy dane w którymś z pól zawierały znak będący separatorem. Poprzednio podczas importu takiego pliku pojawiał się komunikat o nieprawidłowym formacie.
 5. Wydruki seryjne PIT. Z poziomu deklaracji PIT pracowników ukryto możliwość seryjnego wydruku deklaracji PIT-11(22) oraz IFT-1/1R(12).
 6. Wydruk Skierowanie na badania lekarskie. Na wydruku ‘Skierowania na badania lekarskie’ zaktualizowano podstawę prawną.

Poprawiono

 

 1. Limit urlopu wypoczynkowego:
 • w przypadku, gdy pracownik przekraczał w ciągu roku 10-letni staż pracy, limit urlopu wypoczynkowego nie uwzględniał przysługujących pracownikowi dodatkowych dni urlopu wpisanych na zakładce 3.Etat. Poprawiono.
 • w sytuacji ponownego zatrudnienia pracownika w danej firmie po przerwie, któremu w danym roku przysługuje urlop uzupełniający, limit urlopu proporcjonalnego naliczał się w sposób nieprawidłowy. Poprawiono.
 1. Kalendarz (Nie)obecności. Podczas seryjnego dodawania czasu pracy dla zleceniobiorców na kalendarzu (Nie)obecności czas pracy był nanoszony także na dni wolne i świąteczne pomimo ustawienia, że mają być niezmieniane. Poprawiono.
 2. Nieobecności pracownika. Na oknie nieobecności pracownika niepoprawnie była wyświetlana nazwa kolumny Do dnia.
 3. Wypłaty pracowników. Poprawiono odświeżanie podsumowania kolumn z kwotami podczas otwierania okna Wypłaty pracowników.

 

Czy ten artykuł był pomocny?