Płace i Kadry

Płace i Kadry

Nowości

 1. Aktualne wskaźniki.

 Konfiguracja/Program/Płace/Wynagrodzenia

Wskaźniki obowiązujące od 01.03.2019 r.

– przeciętne miesięczne wynagrodzenie:   4863,74 zł.

– minimalna stawka uczniów I roku: 194,55 zł

– minimalna stawka uczniów II roku: 243,19 zł

– minimalna stawka uczniów III roku: 291,82 zł

– najniższa emerytura: 1100 zł

Wskaźniki obowiązujące od 01.04.2019 r.

– wskaźnik waloryzacji: 107,6%

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2018 r. (M.P. 2019, poz.155).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 39)

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2019 r. (M.P. 2019, poz. 211).

 1. Grupy ograniczeń potrąceń. Zmieniono wysokość kwot wolnych od potrąceń dla zasiłków ZUS. Nowe wartości obowiązujące od 1.03.2019 wynoszą odpowiednio:
 • 514,30 zł – dla potrąceń alimentacyjnych,
 • 848,60 zł – dla potrąceń z innych tytułów.

Powyższe wartości automatycznie będą ustawione w nowych bazach danych utworzonych w wersji 2019.3. Konwersja bazy danych do wersji 2019.3 nie spowoduje zmiany kwoty wolnej. Użytkownik może dowolnie edytować ustawienia w standardowych grupach ograniczeń potrąceń.

Podstawa prawna:

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. (M.P. poz. 176).

 1. Deklaracja ZUS RPA. Umożliwiono generowanie deklaracji ZUS RPA dla nauczycieli. Podczas naliczania deklaracji rozliczeniowej, automatycznie zostanie utworzony raport ZUS RPA z wykazanym okresem pracy nauczycielskiej, jeśli pracownik jest nauczycielem i wykonywał pracę nauczycielską. Na formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce Ubezpieczenie cd w sekcji Dane dodatkowe dla deklaracji ZUS dodano parametr Nauczyciel. Nowy parametr należy zaznaczyć dla pracowników, którzy wykonują pracę nauczycielską. Dodatkowo istnieje możliwość seryjnego zaznaczenia parametru Nauczyciel dla zaznaczonych pracowników za pomocą seryjnej zmiany wartości pola.
Formularz danych pracownika – zakładka 5.Ubezpieczenie cd

Okres pracy nauczycielskiej wykazany w ZUS RPA ustalany jest na podstawie ustawienia parametru Nauczyciel w zapisach historycznych obowiązujących w miesiącu, za który naliczana jest deklaracja oraz nieobecności pracownika. Na formularzu nieobecności w konfiguracji [Konfiguracja/Firma/Płace/Typy nieobecności] dodano parametr Okres nieobecności zaliczany do pracy nauczycielskiej, za pomocą którego można ustawić czy okres nieobecności ma być traktowany jako okres pracy nauczycielskiej.

Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS do okresu pracy nauczycielskiej zalicza się urlop wypoczynkowy, dlatego w standardowych nieobecnościach Urlop wypoczynkowy i Urlop wypoczynkowy(plan) parametr domyślnie jest zaznaczony. Pozostałe nieobecności pomniejszają okres pracy nauczycielskiej. W przypadku niestandardowych nieobecności o zaznaczeniu parametru decyduje Użytkownik.

Konfiguracja typu nieobecności.

Wymiar zajęć wykazywany w ZUS RPA ustalany jest na podstawie wymiaru etatu pracownika. Wymiar etatu jest zamieniany na ułamek dziesiętny, a następnie na ułamek zwykły i w takiej postaci jako wymiar zajęć jest zapisywany w deklaracji. W przypadku pracowników wieloetatowych, którzy wykonują pracę nauczycielską wymiar zajęć jest sumą wymiarów z wszystkich etatów, w których zaznaczony jest parametr Nauczyciel. Jeśli pracownik w danym miesiącu ma więcej niż dwa okresy pracy nauczycielskiej np. w związku z nieobecnościami, zostanie wygenerowana odpowiednia ilość załączników ZUS RPA tak, aby były wykazane wszystkie okresy.

 1. GUS Z-12. Umożliwiono eksport sprawozdania GUS Z-12 do pliku *.csv za 2018 rok.
 2. Wydruk Kwestionariusz osobowy. Dostosowano wydruk Kwestionariusza osobowego do nowego wzoru opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zmiany

 1. Deklaracja ZUS RPA. Wprowadzono zmiany w generowaniu deklaracji ZUS RPA. Po zmianie jest ona tworzona tylko dla pracowników rozliczonych w wypłacie z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od: 01, 04, 30, 50.
 2. Import e-zwolnień. Obsłużono import e-zwolnień w przypadku, gdy w pliku znajdowały się dodatkowe cudzysłowy w pierwszej kolumnie oraz w nazwie przychodni.

Poprawiono

 1. Plan pracy. Podczas konwersji bazy danych do wersji 2019.3 poprawiono zapisy dotyczące typów dni. Jeśli w planie pracy oraz w kalendarzu w konfiguracji występowały dni typu Niezatr zostały odpowiednio zmienione na standardowe dni typu Pracy, Wolny lub Święto.
 2. Wydruk Karta pracy. W sytuacji zmiany kalendarza pracownika przy pomocy aktualizacji zapisu, do wydruku ‘Karty pracy’ pobierane były dane dotyczące godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z kalendarza przypisanego w pierwszym zapisie historycznym pracownika. Poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?