Ogólne

Zmiany

1. Kreator nowej firmy- właściciel. Jeżeli w Kreatorze konfiguracji parametrów firmy w kroku Uzupełnij podstawowe dane Twojej firmy zaznaczony zostanie parametr Osoba fizyczna, wówczas w tej bazie firmowej zostanie automatycznie utworzony właściciel. Imię i nazwisko, PESEL oraz data urodzenia pobierane są z Kreatora z kroku Podaj dane właściciela/przedstawiciela i Urzędu Skarbowego. Jako akronim właściciela wstawiane jest jego nazwisko.

2. Dane firmy – prefiks. W Kreatorze konfiguracji parametrów firmy oraz na Pieczątce firmy w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy, w polu z kodami krajów przy numerze NIP, kod PL wyświetlany jest pogrubioną czcionką na początku rozwijalnej listy, zaraz po pustej wartości.

3. Kontrahenci z Wielkiej Brytanii. W związku z opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej nastąpiły zmiany związane z dodawaniem nowego kontrahenta z tego kraju. Do 31.12.2020 roku, zakładając nową kartę kontrahenta, po wyborze prefiksu GB ustawiany jest tak jak dotychczas status kontrahenta: Wewnątrzunijny. Od 01.01.2021 roku, zakładając nową kartę kontrahenta, po wyborze prefiksu GB ustawiany jest status kontrahenta: Pozaunijny. Weryfikowana jest data systemowa ustawiona na komputerze, na którym znajduje się serwer baz danych.

Uwaga
1 stycznia 2021 należy zmienić status na Pozaunijny dla tych kontrahentów, którzy na swoich kartach mają ustawiony prefiks GB. Można to wykonać w operacji seryjnej Zmień status dostępnej na liście kontrahentów.

Po 1 stycznia 2021 roku, podczas edycji bądź kopiowania karty kontrahenta, który ma wybrany prefiks GB i status wewnątrzunijny, wyświetlone zostanie ostrzeżenie: Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady handlu z Wielką Brytanią. Zmień status kontrahenta na pozaunijny.

4. Lista kontrahentów – kolumna NIP. Umożliwiono filtrowanie listy kontrahentów po prefiksie w numerze NIP. Po wpisaniu w wierszu pod nagłówkiem kolumny NIP kodu kraju, lista kontrahentów zostanie wyfiltrowana i pozostaną widoczni tylko kontrahenci mający wybrany na swojej karcie ten kod w polu przed numerem NIP.

Poprawiono

1. Dane firmy – prefiks. W Kreatorze konfiguracji parametrów firmy po wybraniu kodu kraju przy numerze NIP mógł pojawiać się komunikat: Obiekt jest obecnie używany gdzie indziej. Działanie poprawiono.

2. Sprawdzanie występowania podobnych kontrahentów. Usprawniono mechanizm weryfikacji nazw kontrahentów podczas kontroli ich duplikacji. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dla parametru Sprawdzanie wyst. podobnych kontrahentów wybrana jest opcja Blokuj, program pozwala na zapisanie karty kontrahenta jeżeli istnieje inny o podobnej nazwie, ale innych danych adresowych i innym numerze NIP.

3. Wydruki seryjne do pliku. Jeżeli wydruk seryjny (kaskadowy) był eksportowany do pliku PDF, po zamknięciu programu Comarch ERP XL HR plik był usuwany z katalogu. Działanie poprawiono.

4. Pomoc do programu. Naciśnięcie przycisku <F1> nie powodowało otwierania stron pomocy do programu. Działanie poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?