Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

1. Informacja o zadłużeniu kontrahenta. W celu łatwiejszego uzyskania informacji o stanie rozliczeń z kontrahentami, na liście kontrahentów dodane zostały kolumny: Należności PLN oraz Zobowiązania PLN. Prezentowane są w nich kwoty dotyczące sumy nierozliczonych należności i zobowiązań kontrahenta w walucie systemowej (PLN). Kwoty z dokumentów w walucie obcej są przeliczane na walutę PLN.

Kolumny te są domyślnie widoczne na liście. Wyświetlane w nich kwoty prezentowane są w kolorze czarnym jeżeli kontrahent posiada nierozliczone odpowiednio: należności lub zobowiązania, ale nie minął jeszcze termin płatności żadnej z nich. Jeżeli natomiast termin płatności dla którejś należności lub zobowiązania minął, wówczas wartości w tych kolumnach wyświetlane są w kolorze czerwonym. Jeżeli dla kontrahenta nie ma żadnych nierozliczonych należności/zobowiązań, wspomniane kolumny dla tego kontrahenta pozostają puste.

Dodatkowo po otwarciu karty kontrahenta mającego przeterminowane należności bądź zobowiązania pojawia się chmurka z informacją: Kontrahent posiada przeterminowane płatności.

2. Dodawanie serii dokumentów. Z poziomu formularza dokumentu mającego w swoim schemacie numeracji człon Seria umożliwiono dodanie nowej serii. W tym celu po rozwinięciu listy serii należy wybrać pozycję <Nowa>. Pojawi się wówczas okno umożliwiające dodanie nowej serii dla tego typu dokumentu.

Zmiany

1. Skróty na wstążce programu. Zmodyfikowano skróty widoczne na wstążce programu po naciśnięciu przycisku <Alt>. Poprzednio były one każdorazowo generowane dynamicznie, w związku z czym mogły się zmieniać w zależności np. od pobranych podczas logowania modułów. Obecnie są niezmienne i bardziej intuicyjne dla Użytkownika.

2. Reset komunikatów. Po wybraniu w menu Widok opcji Reset komunikatów pojawia się pytanie: Czy usunąć zapamiętane ustawienia komunikatów? Po wybraniu Tak zapamiętane ustawienia komunikatów dla operatora są usuwane. Wybór opcji Nie powoduje zamknięcie okna z pytaniem bez wprowadzania zmian.

3. Eksport wydruków. W przypadku eksportu do pliku wydruków wykorzystujących zaznaczenia, jeżeli na liście nie zaznaczono żadnych pozycji, wyeksportowany wydruk uwzględni pozycję aktualnie podświetloną na liście.

4. Archiwum wydruków. Jeżeli na wydruku kaskadowym (seryjnym) zaznaczony jest parametr Kopia elektroniczna, wówczas wszystkie wywołane przez niego wydruki zostaną zapisane w Archiwum wydruków, bez względu na to czy był na nich zaznaczony parametr Kopia elektroniczna.

5. Łączenie plików PDF. Jeżeli na wydruku kaskadowym (seryjnym) zaznaczony jest parametr Pliki PDF łącz w jeden dokument i dodatkowo włączona jest opcja archiwizacji wydruku, wówczas wszystkie wywołane przez niego wydruki zostaną zapisane w jednym pliku PDF w Archiwum wydruków lub e-Teczce pracownika.

6. Pieczątka firmy – kod kraju. Rozwijalna lista kodów krajów na Pieczątce firmy oraz Pieczątce firmy dla jednostki samorządowej zawiera oprócz dwuliterowego kodu kraju również jego nazwę. Dotyczy to również Kreatora konfiguracji parametrów firmy w kroku, w którym podawany jest numer NIP.

7. Rozwijalne listy w programie. Na rozwijalnych listach w programie po wpisaniu nieistniejącej wartości i jej skasowaniu, umożliwiono ponowne wyszukanie żądanej wartości bez otwarcia nowego okna z listą pozycji.

Poprawiono

1. Eksport do MS Excel. Podczas eksportu z poziomu listy kontrahentów bieżącego widoku do MS Excel zawierającego kolumnę z atrybutem o typie Data, w pliku Excela wartości w tej kolumnie nie występowały w formacie daty krótkiej. Działanie poprawiono.

2. Kolumny użytkownika. W przypadku dodania podsumowania dla kolumny użytkownika wykorzystującej w swojej definicji funkcje SQL agregujące dane, program mógł zostać samoczynnie zamknięty. Działanie poprawiono.

3. Wklejanie tekstu. W niektórych sytuacjach tekst jednolinijkowy mógł nie wklejać się ze schowka systemowego do wybranych pól tekstowych w programie. Działanie poprawiono.

4. Kraj ISO na karcie kontrahenta. Przy zmianie kodu kraju przy numerze NIP na karcie kontrahenta nie było aktualizowane pole Kraj ISO. Działanie poprawiono.

5. Odtwarzanie bazy z kopii. Podczas odtwarzania bazy danych z kopii bezpieczeństwa, jeżeli baza odtwarzana była pod taką samą nazwą, ale o innej wielkości liter niż baza oryginalna, pojawiał się komunikat: “The logical file name “CDN_XXX” is already in use“. Działanie poprawiono.

6. Skrót na pasku zadań. Przy reinstalacji z co najmniej z wersji 2020.5 poprawiono działanie skrótu na pasku zadań.

7. Parametry wydruku. Dla parametrów wydruku umożliwiających wskazywanie plików lub folderów poprawiono wskazywanie katalogu początkowego.

Kasa/Bank

Nowości

1. Automatyczna wymiana danych z bankiem Citi Handlowy. Wprowadziliśmy automatyczną wymianę danych z bankiem Citi Handlowy. Użytkownicy Comarch ERP XL HR korzystający z systemu CitiConnect banku Citi Handlowy mają możliwość:

  • pobrania stanu swoich rachunków bankowych
  • wysłania podpisanych przelewów krajowych (w tym przelewów MPP i przelewów do ZUS), przelewów podatkowych, zagranicznych, SEPA
  • importowania z banku historii rachunku (przelewów) wraz z ich automatycznym rozliczeniem.

Korzystanie z usługi Citi Handlowy – API wymaga konfiguracji w systemie banku Citi Handlowy. W przypadku chęci skorzystania z usługi prosimy o kontakt z Działem Pomocy Technicznej banku Citi Handlowy pod nr. tel. 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 (Adres mailowy: helpdesk.ebs@citi.com).

Zmiany

1. Nowa pozycja na liście formatów przelewów. Na liście formatów przelewów pojawił się nowy format Citi Handlowy – API. Służy on do bezpośredniej wymiany danych za pomocą usługi sieciowej. Definiując własny format możemy wskazać jeden z 8 banków.

Poprawiono

1. Eksport przelewów do pliku a weryfikacja rachunku. W momencie eksportu przelewów do pliku program nie weryfikował rachunków bankowych kontrahentów. Problem dotyczył przelewów, które były eksportowane formatem płaskim np. (Elixir). Działanie poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?