Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

1. Rachunki bankowe kontrahentów. Wprowadzona została funkcjonalność automatycznego pobierania rachunków bankowych kontrahentów z Wykazu podatników VAT (tzw. Białej listy). W tym celu w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dodany został parametr Automatyczne pobieranie rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT. Jeżeli jest on zaznaczony (domyślne ustawienie), wówczas podczas wprowadzania nowego kontrahenta (bądź edycji istniejącego) po wpisaniu numeru NIP następuje pobranie listy rachunków bankowych tego kontrahenta z Wykazu podatników VAT. Jeżeli liczba rachunków kontrahenta jest większa od 5, wówczas przed pobraniem listy rachunków pojawia się pytanie: Liczba rachunków bankowych kontrahenta w Wykazie podatników VAT wynosi X. Czy pobrać wszystkie? Po wybraniu opcji Tak następuje pobranie listy rachunków kontrahenta. Wybór opcji Nie powoduje że rachunki bankowe kontrahenta nie zostaną pobrane. Dla każdego pobranego rachunku pojawia się informacja że na dzień bieżący występuje on w Wykazie podatników VAT. Pierwszy z zaimportowanych rachunków jest oznaczany jako Domyślny. W przypadku edycji numeru NIP istniejącego kontrahenta, jeżeli na jego karcie były już wprowadzone numery rachunków bankowych, zostaną one przed automatycznym importem usunięte.

Możliwe jest również zaimportowanie rachunków bankowych kontrahenta na żądanie użytkownika. Na karcie kontrahenta na zakładce [Płatności] dostępny jest przycisk  Import rachunków kontrahenta. Po jego kliknięciu wykonywany jest import rachunków z Wykazu podatników VAT na podstawie numeru NIP kontrahenta. Podobnie jak w przypadku importu wykonywanego automatycznie, jeżeli liczba rachunków kontrahenta jest większa od 5, wówczas przed pobraniem listy rachunków pojawia się pytanie czy pobrać wszystkie. Jeżeli na karcie kontrahenta były już wprowadzone numery rachunków bankowych, podczas importu nie są one usuwane ani nadpisywane.

Przy wprowadzaniu na formularzu kontrahenta nowego numeru rachunku następuje jego automatyczna weryfikacja. Dotyczy to kontrahentów krajowych, mających jako kod kraju przed numerem NIP wybrane PL bądź pusty przedrostek. Nie są weryfikowane numery rachunków bankowych kontrahentów bez uzupełnionego numeru NIP. W tabelce Historia weryfikacji rachunku bankowego pojawia się wpis na datę bieżącą z wynikiem weryfikacji.

Informacje o dodaniu i weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahentów (zarówno tych zaczytywanych automatycznie jak i dodawanych ręcznie przez użytkownika) zapisywane są również w logu Historia zmian.

Zmiany

1. Współbieżność i wydajność. Wprowadzono współbieżność (zrównoleglenie wykonywanych operacji) dla seryjnego naliczania wypłat, co przełożyło się na znaczne zwiększenie wydajności tych operacji. Zmiany w naliczaniu wypłat są uzależnione od ustawienia parametru Współbieżne naliczanie wypłat dostępnego w System/Konfiguracja/Stanowisko/Płace/Parametry. Gdy parametr jest zaznaczony wypłaty naliczane są współbieżnie (równolegle), jeśli nie, to tak jak dotychczas szeregowo. Parametr jest domyślnie zaznaczony.

2. Lista rachunków bankowych kontrahenta. Na karcie kontrahenta na zakładce [Płatności] w tabeli z listą rachunków bankowych kontrahenta dodana została kolumna służąca do zaznaczenia rachunku na liście. Umożliwia to jednoczesne usunięcie większej ilości rachunków bankowych z karty kontrahenta.

3. Sprawdzanie występowania podobnych kontrahentów. Usprawniono mechanizm weryfikacji nazw kontrahentów podczas kontroli ich duplikacji. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dla parametru Sprawdzanie wyst. podobnych kontrahentów wybrana jest opcja Blokuj, program pozwala na zapisanie karty kontrahenta jeżeli istnieje inny o podobnej nazwie, ale innych danych adresowych i innym numerze NIP.

4. Nazwa firmy. Podczas tworzenia nowej bazy firmowej umożliwiono wpisanie w polu Nazwa firmy do 120 znaków. Umożliwiono również wprowadzenie dłuższych nazw dla już istniejących firm w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Bazy danych.

5. Awarie serwisów zewnętrznych – informacje. W sytuacji gdy nie działa serwis zewnętrzny z którego Comarch ERP XL HR próbuje pobrać dane (np. wystąpiła jego awaria albo prowadzone są prace serwisowe), przy próbie pobrania danych wyświetlany jest odpowiedni komunikat, np.: Sprawdź połączenie z internetem i działanie usługi u operatora zewnętrznego GUS (https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx ). Dotyczy to pobierania danych z baz GUS, VIES i Wykazu podatników VAT.

6. Funkcje dodatkowe. Umożliwiono uruchomienie funkcji dodatkowych działających po zapisie formularza w przypadku kopiowania dokumentów.

 

Kasa/Bank

Nowości

1. Delegacje i załączniki. Na formularzu delegacji dodaliśmy zakładkę [Dokumenty] z sekcją Biblioteka dokumentów. Wyświetlane tam dokumenty mogą zawierać załączniki np. skany, pliki pdf czy zdjęcia faktur, biletów, opłat autostradowych czy innych dokumentów związanych z delegacją. Dokumenty te mogą być dodane przez pracowników w aplikacji Comarch HRM lub bezpośrednio w programie Comarch ERP XL HR. Dokumenty dodane z poziomu Comarch ERP XL HR możemy udostępnić w aplikacji Comarch HRM. Udostępniamy tylko te pliki, które zostały zapisane w bazie danych. Na listę dokumenty dodajemy za pomocą przeciągania pliku (metoda drag&drop) lub z wykorzystaniem przycisku . Możemy dodać nowy dokument lub wybrać istniejący dokument z listy w Bibliotece dokumentów. Dokumenty mogą być dodawane/usuwane przez Użytkowników, którzy posiadają moduł Obieg dokumentów. Pozostali Użytkownicy mają możliwość podglądu znajdujących się na tej zakładce dokumentów.

Zmiany

1. Lista zapisów kasowych/bankowych – zmiana wyglądu okna. Powiększono minimalną wielkość okna zawierającego listę zapisów kasowych/bankowych oraz poprawiono ergonomię w sekcji Filtr.

2. Eksport przelewów MPP. Przy eksporcie do banku przelewu, który ma być realizowany z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) numer rachunku kontrahenta nie jest sprawdzany w Wykazie podatników VAT. W przypadku dokonania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek spoza Wykazu podatników VAT nie wystąpią negatywne konsekwencje w zakresie CIT i PIT w kwestii solidarnej odpowiedzialności w VAT.

3. Formularz banku i formaty eksportu. W sytuacji, gdy na formularzu banku w polu Format eksportu przelewów zwykłych wybrano jeden z formatów dedykowanych dla usługi Webservice ukrywane są pola określające: Format eksportu dla przelewów do US i Format eksportu dla przelewów do ZUS. W pozostałych przypadkach pola te są aktywne.

4. mBank Webservice a data księgowania. W przypadku importu wyciągów bankowych z mBanku za pomocą usługi Webservice zapisy importowane są wg daty księgowania. Poprzednio import odbywał się wg daty operacji.

5. Format przelewów. Wprowadzono oznaczenie określające czy dany format elektronicznej wymiany danych z bankiem jest wykorzystany do eksportu przelewów, importu wyciągów bankowych czy do eksportu i importu. Na formularzu banku w polach określających formaty eksportu przelewów oraz na oknie Eksport przelewów do pliku wyświetlane są tylko te formaty, które mają zaznaczony parametr Format do eksportu przelewów. Na formularzu banku w polu Format importu wyciągów bankowych oraz na oknie Import przelewów na liście pojawiają się formaty z zaznaczonym parametrem Format do importu wyciągów bankowych. W bazach konwertowanych formaty zdefiniowane przez Użytkownika mają zaznaczone obie opcje. Nie można zapisać formatu na którym nie określono do czego będzie on wykorzystywany.

Poprawiono

1. ING WebService i autoryzacja przelewów. W przypadku autoryzowania przelewów podpisem kwalifikowanym Graphite pojawiał się komunikat: Przelew nie został wyeksportowany z powodu błędów: Żądany kontener kluczy nie istnieje na karcie inteligentnej. Działanie poprawiono

2. ING WebService i pieczątka firmy. Podczas eksportu przelewów do banku usuwany jest znak &.

3. Karta kontrahenta i aktualizacja rachunku bankowego. W niektórych przypadkach na zaimportowanym zapisie przy zmianie kontrahenta z !Nieokreślonego! na innego wybranego z listy pojawiał się komunikat: Wybrana forma płatności jest związana z nieaktywnym rejestrem. Działanie poprawiono.

4. Przelew SEPA przenoszony do innego rejestru. Próba przeniesienia do innego rejestru zdarzenia oznaczonego jako przelew SEPA kończyła się niepowodzeniem. Pojawiał się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono.

5. Dokumenty nierozliczone i konfiguracja wydruków. Usunięto problem z uruchomieniem Konfiguracji wydruków wywołanej z poziomu Dokumentów nierozliczonych z zakładki [Ogólne].

Czy ten artykuł był pomocny?