Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

 1. Weryfikacja numerów rachunków bankowych. Umożliwiono automatyczne sprawdzenie czy wskazany numer rachunku bankowego znajduje się w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Weryfikacja numeru rachunku jest wykonywana podczas eksportu płatności do banku.

Dostępna jest również seryjna weryfikacja z poziomu list:

 • płatności w preliminarzu,
 • kontrahentów.

Jeżeli numeru rachunku bankowego nie ma w Wykazie podatników VAT, użytkownik otrzymuje odpowiedni komunikat, natomiast nie jest blokowana możliwość wysłania przelewu.

Weryfikacja dotyczy wyłącznie płatności dla których:

 • kwota jest większa niż 15.000 PLN; w przypadku płatności w walucie obcej sprawdzana jest wartość po przeliczeniu na PLN,
 • płatność znajduje się w rejestrze o typie konto bankowe,
 • NIP kontrahenta jest polskim numerem NIP.

Weryfikowane są polskie numery rachunków bankowych w formacie IBAN – zawierające przedrostek „PL” oraz bez tego przedrostka.

Wynik każdej weryfikacji numeru rachunku bankowego zapisywany jest na karcie kontrahenta. Dzięki temu użytkownik ma potwierdzenie, że dany numer rachunku został w określonym dniu zweryfikowany.

Na zakładce [Płatności] w sekcji Numery rachunków bankowych dodane zostały 2 nowe kolumny:

 • Data ostatniego sprawdzenia – data wykonania ostatniego sprawdzenia rachunku bankowego w wykazie podatników VAT,
 • W wykazie – kolumna określająca status weryfikacji i przyjmująca wartość Tak lub Nie – w zależności od tego czy określony rachunek widnieje w wykazie podatników VAT).

Jeżeli dla określonego rachunku kontrahenta nie wykonano weryfikacji, powyższe kolumny są puste.

Po podświetleniu wybranego rachunku i kliknięciu ikony  otwierany jest Formularz rachunku bankowego kontrahenta zawierający sekcję Historia weryfikacji rachunków bankowych.

Na liście Historii weryfikacji rachunków dostępne są kolumny:

 • Data sprawdzenia – uzupełniana datą sprawdzenia,
 • NIP – numer NIP, dla którego sprawdzony został rachunek,
 • W wykazie – informacja czy numer rachunku znajduje się w Wykazie podatników VAT, kolumna przyjmuje wartości Tak / Nie,
 • Identyfikator wyszukiwania – unikalny identyfikator otrzymany po sprawdzeniu.

Lista domyślnie posortowana jest malejąco po dacie sprawdzenia.

Podczas kopiowania karty kontrahenta przenoszone są wszystkie dane kontrahenta, łącznie z numerami rachunków bankowych. Na nową kartę nie jest jednak przenoszona historia weryfikacji rachunków bankowych.

Na liście rachunków bankowych kontrahenta znajdą się wszystkie rachunki, zarówno te zweryfikowane pozytywnie jak i negatywnie w Wykazie podatników VAT. Do listy rachunków bankowych kontrahenta automatycznie dopisywane są również nowe rachunki, które zostały wprowadzone bezpośrednio na płatności dotyczącej tego kontrahenta. Wyjątkiem jest karta kontrahenta o kodzie !NIEOKREŚLONY! – nie są na nią automatycznie dodawane numery rachunków bankowych.

Na liście kontrahentów dostępna jest operacja seryjna Zweryfikuj status VAT i rachunki bankowe. Funkcja działa zarówno dla podświetlonego kontrahenta, jak i dla zaznaczonych na liście. Dla każdego kontrahenta wykonywane jest najpierw sprawdzenie statusu VAT. Jeżeli kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym, wówczas wykonywane jest sprawdzenie każdego rachunku bankowego znajdującego się na jego karcie. W logu z przebiegu tej operacji pojawiają się informacje dotyczące weryfikacji statusu podatnika VAT i numeru rachunków bankowych, jak również ewentualne komunikaty dotyczące problemów z połączeniem się z serwerem Ministerstwa Finansów czy brakiem połączenia sieciowego.

Historia weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahenta przenoszona jest za pomocą pracy rozproszonej podczas przenoszenia kontrahentów.

Funkcjonalność weryfikacji numerów rachunków bankowych dostępna dla programów na gwarancji i wymaga dostępu do Internetu.

Zmiany

 1. Hasła operatorów. Umożliwiono stosowanie w programie dłuższych haseł operatorów, zwiększając ich długość z 8 do maksymalnie 30 znaków. Po zaktualizowaniu programu dotychczasowe hasła operatorów nie są zmieniane, natomiast użytkownik ma możliwość ich modyfikacji i zastosowania dłuższego hasła.
 2. Lista operatorów. Na liście operatorów w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy dodana została standardowo widoczna kolumna Data zmiany hasła. Jeżeli hasło wpisywane podczas logowania do programu nie było dla danego operatora zmieniane, kolumna ta dla określonego operatora jest pusta.
 3. Karta kontrahenta. Na karcie kontrahenta na zakładce [Płatności] zmieniono nazwę parametru Split payment na MPP – podzielona płatność.
 4. Lista kontrahentów. Na liście kontrahentów została dodana kolumna Status. Kolumna jest domyślnie ukryta, ale można ją dodać na listę poprzez funkcję Wybór kolumn.
 5. Kopia bezpieczeństwa. Funkcja Kopia bezpieczeństwa w menu Narzędzia została udostępniona również dla operatorów nie posiadających uprawnień administratora programu.
 6. Kreator konfiguracji parametrów firmy. Jeżeli w Kreatorze konfiguracji parametrów firmy uzupełnione zostaną pola Miasto, Poczta bądź Gmina (ręcznie bądź poprzez zaczytanie danych z bazy REGON), wartości te zostaną dodane do słownika miejscowości w programie.
 7. Sprawdzanie występowania podobnych kontrahentów. W przypadku nieuzupełnienia numeru NIP, mechanizm sprawdzania występowania podobnych kontrahentów bierze pod uwagę trzy pierwsze człony nazwy kontrahenta (pomijając człony 1-znakowe) oraz nazwę ulicy wraz z numerem domu i lokalu.
 8. Definicje dokumentów. Umożliwiono stosowanie nazw definicji dokumentów zawierających do 256 znaków.

Poprawiono

 1. Filtrowanie kolumn – Konfiguracja wydruków. W Konfiguracji wydruków na zakładce [Zmienne dynamiczne] filtrowanie dostępne było jedynie poprzez opcje Jest równe oraz Nie jest równe. Działanie poprawiono dodając pozostałe opcje filtrowania.
 2. Po zmianie hasła użytkownika CDNOperator podczas wykonywania wydruku w sporadycznych przypadkach pojawiał się komunikat: Login failed for user CDNOperator. Działanie poprawiono.
 3. Eksport definicji wydruków. W przypadku pracy terminalowej, podczas eksportu do pliku na lokalnym dysku definicji wydruku zawierającej grafikę, pojawiał się komunikat o braku dostępu do pliku. Działanie poprawiono.

Kasa/Bank

Nowości

 1. Wykaz podatników VAT. Od września 2019 roku Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatny, jednolity Wykaz podatników VAT. Wykaz ten zawiera podmioty, które zostały zarejestrowane, niezarejestrowane, wykreślone i przywrócone do rejestru VAT. Wykaz zawiera dane pozwalające na weryfikację podatnika, w tym listę zgłoszonych przez niego rachunków bankowych. Do 31 grudnia 2019 roku korzystanie z tego Wykazu jest dobrowolne. Od 1 stycznia 2020 roku zapłata za fakturę wystawioną przez podatnika VAT czynnego o wartości przekraczającej 15 000 zł powinna być dokonana na rachunek, który jest zamieszczony w Wykazie podatników VAT. Dzięki temu płatność będzie bezpieczna a płatnik nie poniesie negatywnych konsekwencji finansowych.

W preliminarzu płatności wprowadziliśmy możliwość weryfikacji rachunków bankowych kontrahenta. Weryfikacja dostępna jest na liście zdarzeń oraz przy eksporcie przelewów.

Weryfikacja przy eksporcie przelewów

W Preliminarzu płatności weryfikacja odbywa się automatycznie w momencie eksportu przelewów do banku. Jeśli w wyniku weryfikacji otrzymamy informację, że zlecenie dotyczy niepoprawnego numeru rachunku pojawi się odpowiedni komunikat  a proces eksportu przelewów zostanie zatrzymany.

Od decyzji Użytkownika zależy czy wszystkie zaznaczone przelewy zostaną wysłane.

Seryjna weryfikacja wskazanych płatności

Dla zdarzeń zapisanych w Preliminarzu płatności wprowadziliśmy możliwość seryjnego sprawdzenia rachunków bankowych. Służy do tego funkcja: Zweryfikuj numer rachunku. W logu z przebiegu tej operacji pojawiają się informacje o weryfikacji numeru rachunków bankowych oraz ewentualne komunikaty dotyczące problemów z połączeniem się z serwerem Ministerstwa Finansów czy brakiem połączenia sieciowego.

Uwaga
W module Kasa/Bank weryfikacja rachunku bankowego wykonywana jest zawsze wg daty bieżącej. Nie mają znaczenia daty dokumentów

Wynik weryfikacji zapisywany jest na karcie kontrahenta dla każdego rachunku bankowego oddzielnie (data weryfikacji, numer NIP, wynik, Identyfikator wyszukiwania). Zapis wykonywany jest bez względu na wynik weryfikacji. Zapisujemy zarówno pozytywny jak i negatywny wynik weryfikacji.

W przypadku weryfikacji zdarzenia na którym wpisano rachunek bankowy, którego nie ma na karcie kontrahenta to rachunek ten zostanie dodany do listy rachunków bankowych tego kontrahenta.

W momencie weryfikacji w pierwszej kolejności sprawdzamy czy rachunek został już zweryfikowany (istnieje wpis na karcie kontrahenta), jeśli nie to uruchamiamy wyszukiwanie w Wykazie podatników VAT.

Zmiany

 1. Metoda podzielonej płatności. Na formularzach i listach została zmieniona nazwa parametru ze Split payment (SP) na Metoda podzielonej płatności (MPP – podzielona płatność). Zmiana dotyczy list, formularzy i funkcji w operacjach seryjnych. Główne zasady działania parametru pozostają bez zmian.
   

Uwaga

Od 1.11.2019 roku z rachunku VAT będzie można regulować płatności dotyczące:

  • podatku dochodowego od osób prawnych,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatku akcyzowego,
  • należności celnych,
  • składek ZUS.

W przypadku tych płatności nie ma konieczności zaznaczania parametru MPP – podzielona płatność, to bank automatycznie dokona płatności z rachunku VAT.

 1. Termin płatności przypadający w dzień wolny/świąteczny a odsetki. Zgodnie z art. 115 Kodeksu cywilnego jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę to powinien on zostać przesunięty na następny dzień, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. W programie termin płatności na zdarzeniu nie zmienia się. Zmianie uległ mechanizm wyliczania ilości dni po terminie płatności i odsetek za zwłokę. W sytuacji, gdy termin płatności przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolnym od pracy przy wyliczeniu odsetek przyjmujemy najbliższy mu kolejny dzień roboczy.
Zmiana ta wprowadzona została dla:

  • preliminarza płatności – kolumna Po terminie oraz oznaczenie ! dokumentów przeterminowanych,
  • listy rozliczeń podmiotu – dokumenty nierozliczone, kolumna Po terminie,
  • listy rozliczeń podmiotu – dokumenty rozliczone, kolumna Zwłoka

Analogiczne zmiany zostały wprowadzone na wydrukach, na których wykazywana jest ilość dni zwłoki

 Poprawiono

 1. Nazwa firmy a Webservice.  W przypadku, gdy w pieczątce firmy znajdują się znaki: ‘, „” (apostrof, cudzysłów) nie można było wykonać eksportu przelewów za pomocą usługi Webservice. Działanie poprawiono.
 2. Brak dostępu do rejestru kasowego\bankowego a lista dłużników\wierzycieli. W sytuacji, gdy operator nie ma dostępu do danego rejestru kasowego\bankowego (na formularzu rejestru zaznaczono wszystkie zakazy) to na liście kontrahentów po zaznaczeniu parametru Kontrahenci z nierozliczonymi płatnościami w kwotach płatności wierzycieli/dłużników nie są uwzględniane dane z tego rejestru.

 

Czy ten artykuł był pomocny?